Níže je stručný přehled celních a dodacích požadavků z celého světa, které mohou způsobit zpožděné doručení vašich zásilek.

Export mimo EU - 9. prosince 2014

Veškeré exportní celní zásilky s hodnotou vyšší než 22 € (servis Economy Express) do Běloruska a na Ukrajinu musí být doprovázeny celními doklady (vývozní doprovodný doklad). 

V případě chybějících celních dokladů budou zásilky zastaveny na výstupu z EU. V případě nejasností kontaktujte celní oddělení na telefonním čísle +420 257 083 211 (pro Čechy) nebo +420 257 083 212 (pro Moravu).


Česká republika - 14. ledna 2014

Omezení dovozu zboží

Na základě změn celních předpisů v České republice TNT zakazuje s účinností od 1. září 2013 dovoz elektronických cigaret a náplní, které se pro tyto cigarety používají.

Požadavky umožňující dovoz této komodity, zejména označení a průvodní dokumentace, jsou natolik přísné, že je prakticky nemožné je splnit, a to má za následek mnoho uložených pokut jak příjemci, tak TNT.

Tranzit této komodity je rovněž zakázán, a proto je možné využít převozu pouze přes oddělení Specialních služeb TNT.

Podmínkou přepravy zůstává zajištění vstupního celního řízení příjemcem zásilky, třetí strany. Pokud nejsou zásilky pod celním dohledem, jejich pohyb mezi zeměmi EU není nijak dotčen.

Makedonie  –  9. prosince 2013

Omezení dovozu zboží

Všechny importní zásilky směřující do Makedonie a obsahující jakékoli potraviny či nápoje, alkoholické i nealkoholické, budou zadrženy a vráceny zpět odesílateli. Toto omezení platí pro firmy i soukromé osoby.
Příklad  neakceptovatelného zboží v souvislosti s blížícími se vánočními svátky:
• čokolády a jiné sladkosti
• vína
• sýry
• čaje
• sušené ovoce

Írán – 9. prosince 2013

Omezení dovozu léků na předpis

Importní zásilky obsahující léky na předpis jsou akceptovány jen v omezeném množství a v případě, že zásilka je opatřena originálním a platným lékářským předpisem.
Neposkytnutí správných dokumentů bude mít za následek zabavení zásilky a případné uvalení pokuty.
Pro další informace prosím kontaktuje Oddělení služeb zákazníkům TNT.

Austrálie – 9. prosince 2013

Celní požadavky na zemědělské stroje, náčiní a zařízení

Všechny importované zásilky obsahující zemědělské stroje, zařízení nebo jejich části směřující do Austrálie musí být opatřeny následujícím prohlášením:

"The machinery, equipment and/or and parts are new and have not been field tested or factory trialled."
(„Stroje, zařízení a jejich části a součástky jsou nové a nebyly používány v terénu ani v továrně.“).

Pověřená osoba, která prohlášení podepíše, musí být zástupcem vývozce, dodavatelem nebo výrobcem.

Nedodržení těchto pokynů může vést k otevření a prověření zásilky celníky.
Další informace o povinnostech spojených s importem zásilek do Austrálie jsou k nalezení v Celním prohlášení 83-2013.

Kanada - 9. prosince 2013

Přepravní požadavky týkající se zboží obsahující zeminu, rostliny či semena rostlin

Veškeré importní zásilky směřující do Kanady, které obsahují půdu, rostliny nebo jejich semena, musí získat importní povolení od Kanadské potravinářské inspekce (CFIA), a to ještě předtím, než opustí zemi původu.

Včasné oznámení takových zásilek umožní kanadské TNT obrátit se na dovozcem zvoleného celního zprostředkovatele, který předá potřebnou dokumentaci Kanadské potravinářské inspekci a zároveň zažádá o povolení importu zboží.

Zásilce tohoto druhu, na které nebude Kanadská potravinářská inspekce včas upozorněna, nebude umožněn vstup do země. Zásilka bude okamžitě vrácena odesílateli, nebo případně do vlastnictví Kanadského celního úřadu.

Guatemala – 9. prosince 2013

Celní požadavky

Všechny zásilky směřující do Guatemaly musí být opatřeny originální obchodní fakturou. Jakékoli kopie nebudou akceptovány. V případě nedodržení těchto podmínek může být na zásilku uvalena pokuta až do výše 250 USD.

Prosím ujistěte se, že k leteckému nákladnímu listu každé zásilky je přiložena i originální faktura.

Mozambik – 9. prosince 2013

Celní klasifikace CD

Mozambické celní úřady již neakceptují klasifikaci zásilek obsahujících CD nosiče jako dokumenty. Všechny zásilky s CD nosiči musí projít celní kontrolou a  musí být opatřeny originální obchodní fakturou.

Jihoafrická republika - 11. listopadu 2013

Požadavky na fakturu

Jihoafrické celní orgány již nebudou přijímat proforma faktury pro celní účely, ale jen standardní obchodní faktury.

Všechny zásilky směřující do Jihoafrické republiky s proforma fakturou budou automaticky zadrženy celními úřady, které budou požadovat vystavení obchodní faktury.

Doručení zadržených zásilek bude zpožděno minimálně o 24 hodin a jejich uvolňení do oběhu bude záviset na dostupnosti faktury ze země původu.

K zásilkám mohou být účtovány další sankce.

Fiji - 24. dubna 2013

Celní dokumenty a požadavek daňového identifikačního čísla

K usnadnění a urychlení proclení zásilek berte prosím na vědomí požadavky Celního úřadu státu Fiji uvedené níže. 

 • Ke všemu obchodnímu zboží musí být přiložena vytištěná počítačově generovaná obchodní faktura nebo daňový doklad (jiné typy faktur/dokumentace nejsou přípustné).

- Všechny faktury by měly být v anglickém jazyce.
- Celní sazba by měla být uvedena u každé položky na faktuře.
- Faktura musí být rozepsána po jednolivých položkách a obsahovat (celkovou) cenu.

Na základě celního ustanovení státu Fiji z roku 1986 se považuje za trestný čin předložení neoriginálních či podhodnocených zásilek celnímu úřadu státu Fiji. Tyto trestné činy budou pokutovány a sankciovány ze strany úřadů.

 • Veškeré biologicky nerozložitelné plastové tašky a obaly vyžadují dovozní povolení z Ředitelství životního prostředí. 
 • Nová celní pravidla státu Fiji také vyžadují, aby všichni dovozci měli daňové identifikační číslo, registrované na celním úřadě státu Fiji.  Pokud ho mít nebudou, může TNT zařídit registraci jménem dovozce za předpokladu, že dovozce doloží dopis se svým daňovým identifikačním číslem do TNT.

Angola - 24. dubna 2013

Pokyny k importnímu clení

 1. Celní odbavení se musí uskutečnit před tím, než bude zboží s vysokou hodnotou (všechny zásilky nad 400 USD) vpuštěno do Angoly. Celní úřad má právo přehodnotit zásilky, což může mít za následek, že se zásilka stane zásilkou s vysokou hodnotou, a tudíž bude nutné její formální proclení před tím, než bude vpuštěna do země. 
 2. Doporučujeme, aby bylo v celních dokumentech uvedeno mobilní číslo příjemce. 
 3. Veškerá léčiva vyžadují schválení Ministerstva zdravotnictví, což je součástí odbavovacího procesu.
 4. Od příjemce zásilky se vyžaduje, aby si vyžádal INACOM licenci z Ministrestva telekomunikací u všech zásilek, které obsahují tyto součástky:

  - komunikační zařízení
  - počítačové součástky
  - elektronická zařízení
  - telekomunikační zařízení

  Abychom se vyhli možným zpožděním, licence by měla být obstarána ještě před příletem zásilky do Angoly.  

Turecko - 5. dubna 2013

Omezení dovozu alkoholických nápojů

Turecké celní předpisy vymezují striktní omezení na dovoz všech alkoholických nápojů do Turecka.

Pokud budou do Turecka dovezeny jakékoliv alkoholické nápoje včetně vína, budou zadrženy tureckými celními orgány a obsah bude zničen, a to i v případě, že se bude jednat o dary nebo vzorky.

Alkoholické nápoje mohou dovážet pouze subjekty, které mají zvláštní povolení od turecké vlády.

Austrálie – 10. ledna 2013

Zakázané položky

Australský celní úřad zveřejnil níže uvedenou informaci týkající se zboží, které bude po vstupu do Austrálie zabaveno a zničeno.

Australský celní úřad prohlásil, že není povoleno dovážet do Austrálie tyto položky:

 • laserová ukazovátka,
 • vystřelovací nože,
 • novinky v podobě přístrojů, které dávají elektrické výboje, jako jsou například elektrická plácačka na mouchy nebo zapalovače cigaret

Toto zboží bude zabaveno a zničeno australskou celní a hraniční správou, jakmile překročí australské hranice. Prosím zkontrolujte, zda některé z těchto položek nepřevážíte.

Saúdská Arábie – 10. ledna 2013

Pokyny saúdského ústavu pro kontrolu potravin a léčiv

Vezměte prosím na vědomí, že saúdskoarabský ústav pro kontrolu potravin a léčiv vydal nové instrukce:

 1. Léky nesmí být zasílány do Saúdskoarabského království konkrétnímu jednotlivci.
 2. Vitamíny nebo steroidy na tvarování svalů není povoleno dovážet, pokud nebudou pod záštitou registrované společnosti v Saúdskoarabském království a schváleny MZ (ministerstvo zdravotnictví).
 3. Jakýkoliv pohyb léčiv do Saudskoarabského království by měl být uskutečněn po předchozím souhlasu MZ.
 4. Veškerá léčiva by měla být přeporavována v přepravních boxech s kontrolovatelnou  teplotou.

Jakákoliv odchylka od výše uvedeného povede k zabavení zásilky a zničení celním úřadem a také k penalizaci příjemce v Saúdské Arábii.

Ukrajina – 10. ledna 2013

Náležitosti obchodní faktury

Dovolujeme si vás upozornit, že ukrajinské celní orgány mají přísné požadavky na faktury k dovozním zásilkám do Ukrajiny. Musí obsahovat minimálně 3 originální kopie. Dále je nutné, aby byly na faktuře uvedeny tyto údaje:

 1. detailní adresa a telefonní číslo odesílatele,
 2. detailní adresa a telefonní číslo příjemce,
 3. podrobný popis zboží ke každé jednotlivé položce (obecné popisy jako vzorky a dárky nebo osobní věci jsou nepřípustné),
 4. množství jednotlivých komodit, které jsou uvedeny na faktuře,
 5. hodnota za jednotku (nejlépe v globálně obchodovaných měnách, jako je EUR, USD),
 6. kód HS (Harmonised Tariff Code/harmonizovaný sazebník),
 7. celková hodnota zboží (nejlépe v globálně obchodovaných měnách, jako je EUR, USD). „Komerční hodnota“ nebo „nula“ nebudou celními úřady akceptovány,
 8. dodací podmínky (Incoterms) – transakční podmínky mezi prodávajícím a kupujícím,
 9. přepravné jako samostatná položka na faktuře,
 10. země původu,
 11. balík v hodnotě nad 100 euro musí být doložen originálním certifikátem o původu.

Zásilky, které nebudou obsahovat originální fakturu, nemohou být procleny, a budou zadrženy,  dokud odesílatel neposkytne požadované dokumenty.
V případě nedodržení výše uvedených požadavků, bude zásilka vrácena zpět na náklady odesílatele.

Bangladéš – 10. ledna 2013

Náležitosti faktury u nedokumentových zásilek

U všech nedokumentových zásilek přicházejících do Bangladéše musí být na faktuře uvedeny následující informace:

 1. Přesný popis obsahu (neurčité popisy jako látky, oděvy, vzorníky, náhradní díly, atd. nesmí být použity)
 2. Akceptovány jsou pouze počítačem generované faktury, které musí být v aglickém jazyce. Ručné psané faktury nejsou povoleny.

Zásilky, které přijdou bez výše uvedených informací, budou sankciovány a tyto sankce bude muset zaplatit odesílatel.

Keňa – 10. ledna 2013

Náležitosti obchodní faktury

Ke všem nedokumentovým zásilkám musí být poskytnuta obchodní faktura. Proforma faktury nejsou akeptovány a v tomto případě budou zásilky zadrženy celními orgány dokud nebude vyhověno požadavkům.

Danou zásilku musí doprovázet originální obchodní faktury a musí obsahovat následující údaje:

 1. jméno a adresa odesílatele a příjemce, včetně kontaktních údajů,
 2. datum,
 3. ucelený a smysluplný popis a původ zboží,
 4. kód HS (Harmonised Tariff Code/harmonizovaný sazebník),
 5. skutečnou hodnotu zboží (cena za položku, celková hodnota jednoho druhu zboží, souhrnná hodnota za všechno zboží, měna),
 6. prohlášení o přesném a pravdivém popisu zboží stanoveném na faktuře – podpis a datum,
 7. náklady na dopravu musí být smluvně určeny na všech obchodních fakturách,
 8. ručně psané faktury nejsou povoleny, akceptovány budou pouze počítačem generované faktury,
 9. dodací podmínky (Incoterms) – transakční podmínky mezi prodávajícím a kupujícím,
 10. důvod vývozu.

Prosím zajistěte, aby měly všechny obchodní faktury skutečnou obchodní hodnotu. Prohlášení jako "hodnota určená pouze pro celní účely" nemusí být akceptována, a to může vést k dodatečnému zpoždění nebo pokutám.

Botswana, Mosambik a Svazijsko - 24. října 2012

Náležitosti obchodní faktury

Ke všem nedokumentovým zásilkám musí být přiložen originál obchodní faktury. Proforma faktura nebude akceptována a zásilka bude zadržena celním úřadem a její zpracování bude přerušeno až do nápravy.

K zásilce musí být přiložena originální faktura s následujícími údaji:

 1.  jméno a adresu odesílatele a příjemce, včetně kontaktních údajů,
 2. datum,
 3. ucelený a smysluplný popis a původ zboží,
 4. kód HS (Harmonised Tariff Code),
 5. skutečnou hodnotu zboží (cena za položku, celková hodnota jednoho druhu zboží, souhrnná hodnota za všechno zboží, měna),
 6. prohlášení o přesném a pravdivém popisu zboží stanoveném na faktuře – podpis a datum,
 7. náklady na dopravu musí být smluvně určeny na všech obchodních fakturách,
 8. ručně psané faktury nejsou povoleny, akceptovány budou pouze počítačem generované faktury,
 9. Incoterms – transakční podmínky mezi prodávajícím a kupujícím,
 10. DIČ příjemce,
 11. důvod vývozu.

Prosím zajistěte, aby všechny obchodní faktury měly skutečnou obchodní hodnotu. Prohlášení "hodnoty určené pouze pro celní účely" nemusí být akceptována, a to může vést k dodatečným zpožděním nebo pokutám.

Ruská federace – 24. října 2012

Klasifikace dokumentových zásilek

Do Ruské federace mohou být zaslány jako dokumentové zásilky pouze papírové tištěné nebo psané dokumenty. Jakýkoliv jiný typ zásilky jako jsou kódované dokumenty na CD, je dle celních úřadů Ruské federace považován za nedokumentovou zásilku a takto musí být přepravován.

Přeprava nedokumentového zboží vydávaného jako dokumenty (jiné než písemné nebo tištěné doklady) bude považována za porušení ruských celních právních předpisů a může vést k možným zpožděním a pokutám.

Thajsko - 24. října 2012

Omezení dovozu léčiv/farmaceutiských výrobků

Pro schválení dodávek jakýchkoliv léků/farmaceutických výrobků do Thajska je prvotně vyžadována importní licence. Neúspěšné získání dovozní licence před odesláním takovýchto komodit může vést k celním pokutám a potenciálně i k zabavení a zničení zboží celním úřadem.

Další informace získáte od thajské potravinářskofarmaceutické správy:

http://www.fda.moph.go.th/eng/drug/index.stm