Par jaunajiem INCOTERMS 2010 noteikumiem

: trešdiena, 2011, 5 janvāris

Būtiska informācija TNT klientiem, kuri pilda invoisus!


Informējam Jūs, ka 2011. gada 1. janvārī stājās spēkā jauni Starptautiskās tirdzniecības palātas izstrādāti Incoterms 2010 noteikumi, kuru grozījumu nepieciešamību lielā mērā iespaidoja ASV prakse, kā arī fakts, ka starptautiskajā tirdzniecībā nozīme mazinājusies robežām, piemēram, tirdzniecībai ES teritorijā.
Incoterms noteikumi ļoti plaši tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecības praksē attiecībā uz starptautiskajiem preču piegādes līgumiem, lai novērstu atšķirības starp dažādu valstu nacionālajām tiesībām, komerciālajām paražām un terminu izpratni. Tie nosaka precīzu pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi.

Jaunā noteikumu versija sastāv no 11 terminiem, savukārt iepriekšējā Incoterms 2000 versijā bija 13 termini, kuri sadalīti četrās grupās.
Terminu grupu skaidrojums:
E – termins nozīmē minimālās pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā iepriekš norunātajā vietā – parasti pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākās darbības, tam jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.
F – termini paredz, ka pārdevējs piegādā preci transportēšanai saskaņā ar pircēja instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī, citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.
C – termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa, jābūt norādītam pēc atbilstoša C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.
D – saskaņā ar D terminiem pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātā vietā vai noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jāuzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci līdz šai vietai.

Tādi termini kā EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT un CIP Incoterms 2010 tiek piemēroti tāpat kā iepriekšējā Incoterms 2000 versijā, bet izmaiņas attiecas uz D grupas terminiem, jo tiek izslēgti DAF, DDU, DES un DUQ termini, savukārt ieviesti divi jauni termini:

  • DAT - Delivered At Terminal (Piegādāts līdz terminālam) un
  • DAP - Delivered At Place (Piegādāts līdz vietai).

Incoterms  2000 salīdzinājums ar Incoterms 2010

Terminu grupa-Incoterms 2000-Incoterms 2010 
E grupa-EXW-EXW
F grupa-FCA-FCA
F grupa-FAS-FAS
F grupa-FOB-FOB
C grupa-CFR-CFR
C grupa-CIF-CIF
C grupa-CPT-CPT
C grupa- CIP-CIP
D grupa-DAF-nav
D grupa-DES-nav
D grupa-DEQ-nav
D grupa-DDU-nav
D grupa-DDP-DDP
D grupa-nav-DAT
D grupa-nav-DAP

Incoterms 2010 terminu klasifikācija un iedalījums atkarībā no transportēšanas veida:

Jebkurš transportēšanas veids

EXW   No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)
FCA    Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)
CPT   Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
CIP    Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
DAT    Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)
DAP    Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)
DDP    Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem
FAS    Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)
FOB    Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)
CFR    Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)
CIF     Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

Fakts, ka spēkā stāsies jauna Incoterms 2010 noteikumu versija, neietekmēs tās saistības, kuras puses ir uzņēmušās saskaņā ar noteikumu iepriekšējām versijām.
Vēršam uzmanību, ka Incoterms noteikumi nav vispārsaistošs juridisks normatīvais akts, bet gan tirdzniecības prakses apkopojums, kas pusēm ir saistošs tikai tad, ja tās savā preču pirkuma – pārdevuma  līgumā ir iekļāvušas tiešu atsauci uz spēkā esošu redakciju un konkrētu Incoterms terminu. Sākot ar 2011. gada 1. janvāri, ja līgumā nebūs norāde uz kādu no iepriekšējām Incoterms versijām, tiks uzskatīts, ka atsauce ir uz Incoterms 2010.