Faktúra k precleniu

Správne podklady urýchlia colné procesy

Kľúčom k hladkému precleniu vášho tovaru je kompletne vyplnená komerčná faktúra so správnymi údajmi. Colné orgány ju potrebujú na stanovenie potenciálnych daní a poplatkov. Ku každej tovarovej zásielke smerujúcej mimo EÚ je potrebné doložiť aj kompletne vyplnené Prehlásenie k colnému prejednaniu zásielky.

Forma na komerčnú faktúru

Aby sme vám uľahčili vytvorenie komerčnej faktúry, pripravili sme pre vás šablónu, do ktorej ľahko doplníte všetky potrebné údaje. Berte však, prosím, na vedomie, že za správne vyplnenie a predloženie komerčnej faktúry v konečnom dôsledku zodpovedá subjekt, ktorý ju podáva, resp. osoba, ktorá ju podpisuje.

Náležitosti komerčnej faktúry

Čo obsahuje vaša zásielka?

 

Opis tovaru

Opis tovaru poskytuje colným orgánom jasný prehľad o tom, čo sa nachádza vo vašej zásielke. Správny opis by mal vysvetľovať, o aký tovar ide, z čoho je vyrobený a na čo sa používa (ak je to relevantné). Mal by byť jasný, výstižný a zahŕňať všetky druhy tovarov obsiahnutých v zásielke.

 

Colná klasifikácia tovaru

Harmonizovaný colný systém (HS kódy) detailne klasifikuje tovary, vďaka čomu colné orgány vedia, aké dane, clá a kontroly sa na ne vzťahujú. Uvádzanie HS kódov je dobrovoľné, avšak pomáha urýchliť preclenie vášho tovaru.

$

Ohodnoťte svoju zásielku správne

Aj zásielka, ktorá obsahuje vzorky, dary alebo vrátený tovar, má svoju hodnotu – minimálne vo výške výrobných nákladov. Hodnota tovaru by mala byť stanovená čo najpresnejšie. Spochybnenie vami uvedenej hodnoty tovaru zo strany colných orgánov môže spôsobiť meškanie zásielky aj účtovanie penále. A ešte tip: hodnotu tovarov uvádzajte vždy v rovnakej mene, aká je na faktúre.

Krajina pôvodu

Špecifikuje krajinu, v ktorej bol tovar vyrobený. Môže sa líšiť od krajiny, z ktorej je odosielaný. V určitých prípadoch môžete byť vyzvaný predložiť certifikát o pôvode (Certificate of Origin). Viac informácií vám poskytne Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Zvoľte si správne dodacie podmienky Incoterms

Na každej komerčnej faktúre je potrebné uviesť dodacie podmienky (Incoterms). Incoterms® 2010 sú celosvetovo uznávané štandardy ustanovené Medzinárodnou obchodnou komorou. Umožňujú colným orgánom identifikovať majiteľa zásielky v ktoromkoľvek momente prepravy.

Ak máte uzatvorenú kúpnu zmluvu, tá sama o sebe špecifikuje dodacie podmienky. Ak ju nemáte, musíte si vybrať niektoré z dodacích podmienok Incoterms, ktoré sa vzťahujú na vašu zásielku podľa toho, či je prepravovaná leteckou alebo cestnou sieťou. Napr. DAP (Delivered at Place) znamená, že vy ako odosielateľ platíte za prepravu, ale príjemca je zodpovedný za úhradu cla a daní.

Hladký prechod colným konaním

Ako ste sa už dočítali, správna komerčná faktúra vám umožní hladký prechod colným konaním. Môžete si vytvoriť svoju vlastnú alebo ušetriť čas a využiť našu formu na vytvorenie komerčnej faktúry.