Press Release


Annual General Meeting of Shareholders

Publish Date : 02 April 2012 08:00 CET -

Nederlandse versie

Amsterdam, 2 April 2012 – On 28 February 2012, TNT Express N.V. (TNT Express) published the Agenda of its 2012 Annual General Meeting of Shareholders (AGM 2012), which will be held on 11 April 2012. On 19 March 2012, United Parcel Service (UPS), Inc and TNT Express announced their agreement on a recommended public offer of €9.50 per ordinary share to be made by UPS for TNT Express (the Offer).

In view of this intended Offer, the Supervisory Board of TNT Express has reviewed the Agenda of the AGM 2012.

Appointment of Supervisory Board Members (Agenda items 10A and 10B)

In view of the Offer and the related anticipated change in governance of TNT Express, the Supervisory Board has decided not to change its composition for the time being. In consultation with the two candidates, the Supervisory Board has withdrawn the proposal to appoint Mr Marcel Smits and Mr Sjoerd Van Keulen as additional members of the Supervisory Board.

The relevant Agenda items 10A and 10B will therefore neither be discussed nor voted upon during the AGM 2012 and votes submitted by proxy in regards to these Agenda items will not be taken into account.


Other Agenda items


In addition, in light of the intended Offer, the following will apply in regards to additional dividends and to grants to the Executive Board under the proposed new Long Term Incentive plan.

Dividends (Agenda item 6B): The proposed €0.004 per share final dividend 2011 can be paid without any adjustment of the Offer price of €9.50 per ordinary share of TNT Express. Any additional dividends would need to be deducted from the Offer price. Given the anticipated timing of the intended transaction with UPS, the Executive and Supervisory Boards have decided not to pay an interim 2012 dividend. If the Offer is not successfully completed, the Executive and Supervisory Board intend to propose to pay the 2012 dividend on a full year basis in line with TNT Express’ reserve and dividend guidelines.

Remuneration Executive Board members (Agenda item 9A
): The Supervisory Board has decided that the 2012 grant of rights on performance shares under the Executive Board’s Long Term Incentive plan (page 58 of the 2011 Annual Report) will be suspended in view of the intended Offer.

AGM 2012, Information and documents 


Trading update

Since the start of 2012, TNT Express has continued to experience mixed economic conditions in Europe and slowing Asia-Europe trading volumes. In Europe & MEA, pricing pressure and a decline in international Express volumes have negatively impacted operating results. A fixed-cost optimisation programme, with the aim of reducing fixed costs by €150m by the end of 2013, has been initiated. Results in Asia-Pacific, while under pressure because of lower Asia-volumes, have benefited from the strong performance of the Australian operations. TNT Express’ exposure to fixed intercontinental air capacity will be reduced as of 2Q12 through the code-share and block-space agreement signed with Emirates Sky Cargo (announced 8 March 2012). Americas’ performance to date has been in line with the prior year, with Brazil performing according to plan.

About TNT Express

TNT Express is one of the world’s largest express delivery companies. On a daily basis, TNT Express delivers close to 1 million consignments ranging from documents and parcels to palletised freight. The company operates road and air transportation networks in Europe, the Middle East and Africa, Asia-Pacific and the Americas. It employs 77,000 people and runs a fleet of 30,000 road vehicles and 46 aircraft. TNT Express made €7.2 billion in revenue in 2011.

For more information and inquiries, please contact:

MEDIA RELATIONS

Ernst Moeksis

Director External Communication
Phone: +31 88 393 9323
Mobile: +31 651 189 384
E-mail: ernst.moeksis@tnt.com

Cyrille Gibot

Senior External Communication Officer
Phone: +31 88 393 9300
Mobile: +31 651 133 104
E-mail: cyrille.gibot@tnt.com

INVESTOR RELATIONS

Andrew Beh

Director Investor Relations
Phone: +31 88 393 9500
E-mail: andrew.beh@tnt.com

Jeroen Seyger

Phone: +31 88 393 9500
E-mail: investorrelations@tnt.com


For pictures, videos, and presentations, please visit our press library.

Follow us on Twitter at @TNTExpressNews



___________________________________________________________________

Dutch version / Nederlandse versie

In case of discrepancies between the English language of this press release and the Dutch translation, the English language will prevail.

In geval van discrepanties tussen de Engelse tekst van het persbericht en deze Nederlandse vertaling, prevaleert de Engelse tekst.


____________________________________________________________________

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 2 april 2012 – Op 28 februari 2012, heeft TNT Express N.V. (TNT Express) de agenda van haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012 (AVA 2012) gepubliceerd, welke zal worden gehouden op 11 april 2012. Op 19 maart 2012, hebben United Parcel Service, Inc (UPS) en TNT Express aangekondigd overeenstemming te hebben bereikt over een uit te brengen aanbevolen openbaar bod door UPS van €9.50 per gewoon aandeel TNT Express (het Bod).

De Raad van Commissarissen van TNT Express heeft de agenda van de AVA 2012 afgestemd op het voorgenomen Bod.


Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen (agenda punten 10A en 10B)

Gegeven het voorgenomen Bod en de daaraan gerelateerde voorziene wijzigingen in de governance van TNT Express, heeft de Raad van Commissarissen besloten zijn samenstelling op dit moment niet te wijzigen. In samenspraak met de twee kandidaten, heeft de Raad van Commissarissen besloten het voorstel tot benoeming van de heer Marcel Smits en de heer Sjoerd Van Keulen als lid van de Raad van Commissarissen in te trekken.

De betreffende agendapunten 10A en 10B zullen dientengevolge niet worden besproken of in stemming worden gebracht tijdens de AVA 2012. Bij volmacht uitgebrachte stemmen op deze punten zullen niet in beschouwing worden genomen.


Overige agendapunten

Daarnaast zal in het licht van het voorgenomen Bod het volgende van toepassing zijn met betrekking tot additionele dividenduitkeringen en de toekenning van rechten op aandelen aan de Raad van Bestuur onder het nieuwe voorgestelde langetermijnbeloningsplan.

Dividenden (agendapunt 6B): Het voorgestelde slotdividend 2011 van €0.004 per aandeel kan worden uitbetaald zonder aanpassing van de biedingsprijs van €9.50 per gewoon aandeel van TNT Express. Additionele dividendbetalingen worden in mindering gebracht op de biedingsprijs. Gelet op het tijdpad van de voorgenomen transactie met UPS, hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besloten om in 2012 geen interim dividend uit te betalen. Indien het Bod niet gestand wordt gedaan, zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voornemens om voor te stellen om een 2012 dividend uit te keren over het hele jaar in lijn met het reserverings- en dividendbeleid van TNT Express.

Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (agendapunt 9A): De Raad van Commissarissen heeft besloten de toekenning van rechten op prestatieaandelen voor het jaar 2012 onder het langetermijnbeloningsplan van de leden van de Raad van Bestuur (pagina 58 van het jaarverslag 2011) op te schorten met het oog op het voorgenomen Bod.

AvA 2012, Informatie en documenten 


Trading update

Sinds het begin van 2012, heeft TNT Express te maken met wisselende economische condities in Europa en verminderende handelsvolumes tussen Azië en Europa. In het segment Europe & MEA hebben prijsdruk en de afname van internationale Express volumes een negatief effect gehad op de operationele resultaten. Een programma om de vaste kosten te optimaliseren is gestart, gericht op een reductie van de vaste kosten met €150 miljoen per einde 2013. De resultaten in Asia-Pacific staan onder druk ten gevolge van de lagere volumes tussen Azië en Europa, maar hebben geprofiteerd van de sterke prestaties van de activiteiten in Australië. De blootstelling van TNT Express aan eigen capaciteit op intercontinentale vluchten zal met ingang van 2Q12 gereduceerd worden door de 'code-share and block-space' overeenkomst met Emirates Sky Cargo (bekendgemaakt op 8 maart 2012). De prestaties in Americas zijn tot op heden in lijn met het voorgaande jaar, waarbij Brazilië presteert volgens plan.

Over TNT Express

TNT Express is een van ‘s werelds grootste express bezorgbedrijven. Dagelijks bezorgt TNT Express nabij de 1 miljoen zendingen variërend van documenten en pakketten tot vracht op paletten. De onderneming biedt toegang tot netwerken in weg- en luchtvervoer in Europa, het Midden Oosten en Afrika, Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika. TNT Express heeft 77,000 medewerkers en een vloot van 30,000 voertuigen en 46 vliegtuigen. In 2011 bedroeg de omzet €7.2 miljard.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

MEDIA RELATIONS

Ernst Moeksis

Director External Communication
Phone: +31 88 393 9323
Mobile: +31 651 189 384
E-mail: ernst.moeksis@tnt.com

Cyrille Gibot

Senior External Communication Officer
Phone: +31 88 393 9300
Mobile: +31 651 133 104
E-mail: cyrille.gibot@tnt.com

INVESTOR RELATIONS

Andrew Beh

Director Investor Relations
Phone: +31 88 393 9500
E-mail: andrew.beh@tnt.com

Jeroen Seyger

Phone: +31 88 393 9500
E-mail: investorrelations@tnt.com


Voor afbeeldingen, video’s en het laatste nieuws over TNT Express, kunt u terecht in de TNT Express online press room.

Follow us on Twitter at @TNTMediahub

Page publication date: 02 April 2012 8:00 CET