Αλλαγή σε επίναυλο καυσίμου

1η Ιανουαρίου 2018

Το 2018, ο επίναυλος καυσίμου της ΤΝΤ θα υπολογίζεται ε βάση την τρέχουσα τιμή (γαλονιού) των καυσίμων του U.S. Gulf Coast  (USGC) για τα καύσιμα Jet τύπου κηροζίνης, όπως αναφέρεται από τη Διοίκηση Πληροφορών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Από 1η Ιανουαρίου, ο πίνακας βάσει του οποίου θα υπολογίζεται ο επίναυλος καυσίμου θα είναι ο ακόλουθος:

Πίνακας Επίναυλου Καυσίμου ΤΝΤ

Σημ. Η TNT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον δείκτη στον οποίο βασίζεται ο υπολογισμός του επίναυλου καυσίμων, καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Τόσο το ποσό όσο και η διάρκεια ισχύος του επίναυλου θα καθορίζονται αποκλειστικά από την ΤΝΤ