This content is only available in Swedish.

Tulluppdateringar

Både i Sverige och andra länder

Svenska uppdateringar
 

Svenska Tullverket - Importförtullningar

I enlighet med Svenska Tullverkets regler har transportörer, som bl.a. TNT, inte möjlighet att leverera godset och inlämna tulldeklaration i efterhand. Allt gods skall vara förtullat och utlämningsmedgivande från tullverket föreligga innan godset får lämna terminalen. Detta kan innebära förseningar av leveranser för tullpliktigt gods, d.v.s allt gods som ankommer från icke EU länder.

 

 

Globala uppdateringar
 

Argentina - Krav på VAT-/moms-/skatt-ID-nummer

20160825 - På grund av nya tullbestämmelser, med start den 25 augusti, kommer mottagarens VAT-/moms-/skatt-ID-nummer (CUIT/CUIL/CDI i Argentina) att krävas för klarering av varor i Argentina. Mottagarens VAT-/moms-/skatt-ID-nummer skall finnas med på fraktsedel och faktura för att möjliggöra klarering i den argentinska tullen. Försändelser utan denna information kommer inte att klareras av tullen, utan kommer att förflyttas till styckegodslagret på flygplatsen Ezeiza. Som en följd av detta kommer inte dörr -till-dörr leverans att kunna göras, ytterligare kostnader kommer att tillkomma och försening uppstå. Dessutom kommer de försändelser som inte klareras från styckegodslagret av mottagaren inom 30 dagar att återföras till avsändaren.

Se nedan en kravlista över information som skall anges på ett originalfaktura:

 • Korrekt kommersiellt värde
 • Ett kontaktnamn och telefonnummer till mottagaren
 • VAT-/Skatt-ID-nummer - företag kräver en CUIT (Clave Unica de Identification Tributaria) och privatpersoner kräver en CUIL (Clave Única de Identificación Laboral), och vissa utlänningar har CDI (Clave de Identificación)
 • Fullständig varubeskrivning
 • Enhetskostnad och det totala varuvärdet

Bahrain - Krav på fakturor för införtullning

Vid införsel av gods till Bahrain skall:

 • Alla poster som anges på fakturorna måste innehålla minst de 6 första siffrorna i den harmoniserade tulltariffkoden (HS), även kallad varukod.
 • Alla poster på fakturorna måste innehålla ursprungsland. Detta måste vara samma som ursprungslandet på den fysiska varan, i händelse av en tullinspektion.
 • Alla deklarerade varuvärden måste vara realistiska. Om tullen misstänker undervärdering kommer bevis på betalning krävas i Bahrain.

Vid bristande efterlevnad av ovanstående, riskerar kunderna:

 • Förseningar
 • Varor tagna i beslag av tullmyndigheten och kan förstöras
 • Kan leda till utredning av bedrägeri och försök till smuggling. Dessa ärenden hanteras av Bahrains tull juridiksa avdelning.

Botswana

Alla handelsfakturor för försändelser till Botswana måste innehålla fraktkostnaden som en separat post.
De försändelser där fraktkostnaden saknas på handelsfakturan kommer att omhändertas av tullen tills dess att en korrigerad faktura presenteras för tullen i Botswana.

Brasilien

Tullen i Brasilien vill påminna om att alla försändelser som saknar mottagarens VAT-/momsregistreringsnummer kommer att returneras till mottagaren med omedelbar verkan. Säkerställ att all tulldokumentation innehåller mottagarens VAT-/momsregistreringsnummer.

Gabon

20161121 Alternativet "Mottagaren Betalar" är inte längre tillåtet för försändelser till Gabon.

Filippinerna

Filippinska tullen krav på tulldokumentation för alla icke dokumentförsändelser till Filippinerna

 1. Mottagarens adress i transportdokumenten inklusive fakturor, fraktsedel och packlista (om sådan finns) måste vara samma importöradress som är registrerad i AMO (Account Management Office) i Filippinerna. Avsändaren bör kontrollera med mottagaren vilken adress de har registrerat i AMO innan bokning.
 2. Språket som används i all dokumentation skall vara engelska.
 3. Fakturans varubeskrivning skall vara en specifik vara, med en klar och koncis beskrivning (använd inte vaga beskrivningar exempelvis "prov").

Om inte ovanstående krav följs kommer det att resultera i tullproblem/inspektioner och klareringsförseningar.

Indien

GST - Goods and Services Tax Act

Fr.o.m. den 1 juli 2017 genomfördes Goods and Services Tax Act (GST). Enligt GST-lagen och dess regler ska importörens/mottagarens GST-nummer anges på fraktsedel/faktura. Detsamma kommer att beaktas i Bill of Entry (BoE) vid slutförandet av tullklareringsprocessen.

 

Bill of Entry (BoE)
 

 • En Bill of Entry (BoE) måste fyllas i för all import nästa arbetsdag efter varans ankomst till Indien
 • Eventuella förseningar av BoE kommer att medföra en straffavgift på INR 5 000 (€ 72) per dag under de första tre arbetsdagarna följt av INR 10 000 (€ 144) per arbetsdag därefter
 • Importören måste betala gällande tull samma dag vid användning av en egenutfärdad BoE.
 • Vid en omvärdering eller preliminär bedömning, skall betalning ske inom en dag efter BoEs återsändande.
 • Alla tullar och skatter som tas ut vid import måste betalas samma dag som bedömningen, annars kommer en ränta av 15% på tullar och skatter att tas ut.

För att TNT ska kunna fullfölja BoE inom tidsramen, måste TNT kontakta importören för att bekräfta uppgifterna.
Därför är det av yttersta vikt att importörens korrekta kontaktuppgifter är angivna på försändelsens fraktsedel och handelsfaktura.

 

KYC dokument

Är ni ny kund och skall skicka till Indien kan det vara bra att känna till att er mottagare, om de inte är kända importörer, måste inkomma med ett sk KYC- (Know Your Customer) dokument till tullmyndigheten. Detta är ett dokument som intygar att att kunden i Indien är en seriös importör och att det är ett registrerat företag som är mottagare.

 

Förbjudna föremål

Försändelser till Indien via transportföretag får inte innehålla:
 

 • Valutor både gällande och gamla
 • Guld, silver eller andra ädla metaller
 • Ädelstenar
 • Vilda djur eller delar därav

Kanada

Kanadensiska tullmyndigheter kräver att försändelser innehållande alkohol skall införtullas i destinationens provins.
Pga detta kan TNT inte längre acceptera försändelser innehållande vin, öl eller sprit till Kanada sitt nätverk.
TNT:s Special Service kan arrangera transporter av alkohol till Kanada.

Kongo

Alternativet "Mottagaren Betalar" är inte längre tillåtet för försändelser till Kongo.

 

Kuwait

Observera att försändelser tilll Kuwait måste inkludera nedanstående uppgifter på fakturan. Om dessa uppgifter kommer försändelsen försenas i Kuwaits tull.

 • Bruttovikt
 • HS-Kod/Varukod
 • Ursprungsland

Makedonien

Tullverket i Makedonien kräver att alla försändelser skall åtföljas av en originalfaktura. Inga klareringar kommer att ske utan orginalfaktura. Detta gäller utan undantag.

Mat och dryck (både alkoholhaltig och alkoholfri) är förbjudet att införa i landet.

Montenegro

Tullverket i Montenegro kräver att alla försändelser skall åtföljas av en originalfaktura. Inga klareringar kommer att ske utan orginalfaktura. Detta gäller utan undantag.

Niger

Alternativet "Mottagaren Betalar" är inte tillåtet för försändelser till Niger.

Norge

Det är förbjudet att skicka alkohol till företag i Norge om de inte har en importlicens.Det är dock tillåtet att skicka alkohol till en privatperson så länge mottagaren/köparen på fakturan är en privatperson och hans/hennes person-/födelsenummer anges på fakturan. Om alkoholen är en gåva, är det viktigt att "gåva" anges på fakturan och uppgifter om vilken typ av alkohol (t.ex. Vitt vin - Chardonnay 6 x 0.75cl flaskor). Mottagaren kommer att debiteras import och punktskatter, även om det är en gåva. Observera att gåvor till privatpersoner och företag i Norge är föremål för normal tullklarering, vilket innebär att mottagaren kommer att debiteras de tillämpliga importskatter. Det enda undantaget är gåvor från en privatperson till en privatperson som anger att värdet av varorna är under NOK 1000. Fakturan måste visa mottagarens person-/födelsenummer för att undvika en standardtullklarering och importskatter. Det är också viktigt att "gåva" anges på fakturan förutom en mer detaljerad beskrivning av varorna.

Nya Zeeland

Tullmyndighetens krav på importfakturor

Krav på importfakturor som måste uppfyllas för att undvika onödiga förseningar i Nya Zeeland.

 1. Proformafakturor kan inte användas för kommersiell införtullning i Nya Zeeland. Endast handelsfakturor accepteras. Proformafakturor kan endast användas om:
  - Om varan repareras under garanti
  - Om varan är från privatperson till privatperson
  - Material för konferenser
  - Interntransporter inom samma företag
 2. Tredjepartsfakturor accepteras ej för import till Nya Zeeland
 3. Leverantörens fullständiga namn och adress måste anges tydligt på alla fakturor för tulländamål.
 4. Alla fakturor måste vara på engelska och läsbara.
 5. Tydligt framgå var varorna är tillverkade dvs ursprungsland.

Oman

Ett nytt dekret har utfärdats av Omans finansdepartement som gäller med omedelbar verkan.
Det innebär att både personliga och kommersiella försändelser som skickas till Oman med ett värde av 780 USD eller mer och inte har en undertecknad och företagsstämplad handelsfaktura i original, kommer att debiteras en serviceavgift på 2 % på varans totala värde.

Quatar

Samtliga expresstransportföretag måste följa den gemensamma GCC (Gulf Co-operation Council)-förordningen om att alla försändelser som anländer via vägtransport till Qatar skall uppfylla kravet på arabisk översättning av fakturor. Kravet gäller endast för transporter som anländer via väg till DOH (Hamad Intl Airport) från GCC-länderna (Förenade Arabemiraten, Oman, Kuwait, Bahrein och Saudi Arabien). Fakturorna skall vara i original, tryckta på företagets brevpapper, undertecknade, stämplade och ha arabisk översättning av vissa delar som visas nedan:

 • Avsändare
 • Mottagare
 • Gods-/varubeskrivning
 • Ursprungsland

Det föreslås att dessa delar anges på två språk men måste alltid finnas på arabiska. Underlåtenhet att följa denna förordning kommer att resultera i förseningar i tullen och/eller sanktioner eller annat som bedöms lämpligt av Qatars tull.

 

Alla leveranser över 99 kg till Qatar som skickas med Express-service kräver följande dokumentation för att uppfylla regelverkets krav och även säkerställa smidig avhämtning och leverans.

 • Ursprungsintyg i original som intygats och stämplats av den lokala handelskammaren. Uppgifter om HS-kod/Fakturanummer/Tillverkningsland skall anges.
 • Handelsfaktura i original intygad av den lokala handelskammaren med uppgifter om HS-kod/ Tillverkningsland/Fakturanummer. Vid flera ursprungsland skall varje vara ha ett land angivet vid sig.
 • Varorna ska ha "Made in Country"-etiketter som inte är lätta att tas bort

Försändelser över 99 kg som inte överensstämmer med ovanstående regler kommer att returneras till avsändaren.

Serbien

Försändelser till Serbien skall åtföljas av en originalfaktura. Kopior är ej tillåtna.
Se alltid till att originalfakturan är korrekt bifogad i en plastficka ordentligt fastsatt på försändelsen.
Om originalfaktura saknas kommer det resultera i förseningar i tullen och eventuell returnering av försändelsen efter att tullen hållit kvar den under en period av 20 dagar.

 

Alla försändelser som anges som "Gåva" kan endast skickas till privatpersoner, aldrig till företag.
Särskilt paket innehållande livsmedel (ex olivolja, kakor, ost etc), som om de skickas till företag blir föremål för livsmedelskontroller och avgifter för importtullar m.m..

Singapore

Import av vin eller andra alkoholhaltiga drycker till Singapore medför kostnader för tullar och skatter. För att förhindra förseningar av tullklareringen i Singapore skall fraktdokumenten innehålla följande:

 

 1. Volym per flaska (mängd i liter) och alkoholhalten i % för varje typ av vin eller annan alkoholhaltig dryck.
 2. Varubeskrivningen måste tydligt visa typen av alkoholhaltig dryck. Allmänna varubeskrivningar som "gåvor" accepteras ej.
 3. Kostnad per flaska för varje typ av vin eller annan alkoholhaltig dryck.
 4. Kompletta uppgifter om mottagaren, inklusive ett giltigt telefonnummer (företrädesvis ett mobilnummer)

 

Om försändelserna är gåvor eller prover måste fakturan ändå deklarera ett realistiskt värde. Noll eller FOC-värden accepteras inte av tullen i Singapore. Alla försändelser med ofullständiga uppgifter kommer att försenas i tullen.
Använd Customs Declaration Form som kan användas av avsändare för att visa information om vin eller alkoholhaltiga drycker för import till Singapore.

Sydafrika

20171108 - Felaktigt deklarerade försändelser

Sydafrikanska tullen meddelar att på grund av en ökning av antalet transporter med felaktigt deklarerade låga värden under minimumgränsen 500 ZAR, kommer tullen att undersöka varje försändelse som mottagits. Detta kan leda till förseningar i klarering och frisläppande av försändelser.

Vänligen notera följande:

 1. Försändelser som anges vara dokument får endast bestå av papper/faktiska dokument.
 2. Alla varor som inte är papper/faktiska dokument skall tydligt anges på fraktsedeln och skall bifogas en kommersiell faktura med ett sant och korrekt värde av de varor som matchar importörens betalning till leverantörerna.
 3. Varor som "Hair", "Wigs", "Synthetic hair, "Mobile phones", "Electronics" och är under granskning.

Den sydafrikanska tullen kommer fortsätta att avge omfattande påföljder på felaktigt deklarerade försändelser, som faktureras avsändaren.

 

20160728 - Tullmyndigheten i Sydafrika skärper kraven på tullhandlingar för importförsändelser till Sydafrika.

 1. Endast leverantörens kommersiella fakturor accepteras
 2. Försändelser med leveransvillkoret EWX (Ex-Works) ska inte deklareras utan den lokala transportkostnaden till Port of Departure (FOB)
 3. Produktens faktiska värde måste anges på fakturan. Fakturor med noll värde accepteras inte.
 4. Ytterligare dokumentation såsom prislista, packlista, bevis för betalning bör medskickas.
 5. Vid fler än 5 av samma eller liknande vara, för kommersiellt bruk, accepteras detta ej som varuprov.

För en så snabb och smidig importförtullning som möjligt är det viktigt att alla ovanstående kriterier uppfylls. Om kraven på importdokumentationen ej uppfylls kan detta leda till fördröjningar och eventuellt böter.

Saudiarabien

Mobiltelefoner, delar och tillbehör

Saudiarabien har, med omedelbar verkan, infört följande krav för försändelser som innehåller mobiltelefoner, delar och tillbehör. Mobiltelefoner, delar och tillbehör kräver, oavsett antal, följande dokumentation för att kunna importeras till Saudiarabien:

 1. Handelsfaktura i original, attesterad av Handelskammaren.
 2. Ursprungsintyg utfärdat av Handelskammaren.
 3. Intyg om överensstämmelse utfärdat av ett företag erkänt av SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organisation).

Underlåtenhet att lämna all dokumentation som krävs innan försändelsen anländer hos den saudiska tullen kommer att resultera i klareringförseningar och eventuell retur till avsändaren.

 

Alkohol

Alkohol är totalförbjudet att skicka till Saudiarabien, utan undantag. Överträdelse av detta förbud kan medföra allvarliga konsekvenser för mottagaren, TNT och våra anställda i Saudiarabien.

 

Varubeskrivning

Varor med ett värde över 100 USD kräver originalfaktura.
Varor med ett värde över 2500 USD kräver originalfaktura och ursprungsintyg.
Varubeskrivningen måste vara korrekt och ge en sann bild av innehållet. Beskrivningar som "gåva" accepteras ej.
Kontakta Kundservice för mer information.

Taiwan

Nya regler för flygtransporter som träder i kraft den 1 januari 2018 har tillkännagivits av taiwans lokala tullmyndighet

Taiwans tullmyndighet/Finansdepartementet, hade gjort ett officiellt tillkännagivande om att tröskeln för icke tullpliktiga försändelser sänks till NTD 2000 (för närvarande NTD 3000), vilket träder i kraft den 1 januari 2018. Med andra ord, försändelser med ett deklarerat värde över NTD 2,001, medför tullavgifter och skatter.

Thailand

Den nya tullagen B.E. 2560 (2017) träder i kraft från den 10 november 2017.
Beträffande godsmärkning och fraktsedelsnummer:

Enligt tullagen B.E. 2560 (2017) Avsnitten 59 och 211 finns krav på överensstämmelse avseende godsmärkning och fraktsedelsnummer enligt följande:

 1. Godsmärkning och fraktsedelsnummer måste fästas på paketet/paketen för både Import och Export.
 2. Samma information som nämns i godsmärkningen och fraktsedelsnummer måste finnas på handelsfaktura och förpackning.

Straffavgift för saknade godsmärkningen och fraktsedelsnummer är upp till 50 000 Baht.

Tunisien

20171025 - Den tunisiska tullen har infört nya krav på varor för import till Tunisien. De nya kraven träder i kraft den 30 oktober 2017.

Enligt de nya kraven ska ursprungslandet (avsändaren) se till att tulldeklarationsdokument, som är skrivet/tryckt på antingen arabiska, engelska eller franska, medföljer försändelserna.

Föremål klassificerade som råvaror är:
- Grönsaker och torkade frukter
- Kakor, bakverk, konfekt och juice
- Kaffe
- Socker
- Te
- Ris
- Konserver
- Skönhets- och hygienprodukter
- Kläder
- Skor
- Hushållsprodukter i plast
- Falska smycken
- Mobiltelefoner och tillbehör
- Leksaker
- Reservdelar till bilar och motorcyklar

Turkiet

Biltransporter till Turkiet medför tullkostnader

Enligt turkiska tullagstiftningen måste alla försändelser som skickas med biltransport kvarhållas av turkiska tullen för formellt godkännande.
Lagstiftningen säger att alla importer som går via bil till Turkiet är handelsvaror som standard, även när de skickas som "inget kommersiellt värde", "present", "personlig effekt", etc.. Tullavgifter på mellan 350-400 EUR tillkommer för dessa försändelser. Därför rekommenderas flygtransport för dessa.

 

Importdeklarationer

Turkiets regler gällande importdeklarationer till Turkiet baseras i huvudsak på tre saker:

 1. Mottagarens VAT-nr (momsregistreringsnr) för företag eller ID-nr för privatpersoner (obligatoriskt)
 2. HS-nummer, minst fyra siffror för varje post på fakturan (obligatoriskt)
 3. Transitländer (obligatoriskt)

Brist på eller felaktig deklaration kommer att resultera i allvarliga problem med tullböter och förseningar av klareringen.

USA

Observera att alla försändelser innehållande varor som går under FDA:s regelverk måste åtföljas av en beskrivning enligt FDA:s regler. Se detta dokument på FDA:s hemsida där man beskriver den information som skall bifogas försändelser av respektive varuslag.

Begränsningar för försändelser av alkoholhaltiga drycker till USA. Försändelser innehållande alkohol kan inte transporteras i TNT:s nätverk. TNT USA kan inte förtulla försändelser innehållande öl, vin eller sprit. TNT:s Special Service kan arrangera transport av alkoholhaltiga drycker till USA, men införtullningen måste mottagaren själv ombesörja.

Vietnam

Vetnamesiska tullens krav på tulldokumentationen för alla icke dokumentförsändelser.

 1. All dokumentation skall vara på engelska
 2. Fakturans varubeskrivning skall vara en specifik vara, klart och koncist beskriven (använd inte vaga beskrivningar som exempelvis "prov")
 3. Fakturavärde skall anges för varje vara som nämns (sätt inte 2 eller 3 typer av varor på samma rad)
 4. HS-nummer, effekt, spänning, diameter och andra parametrar skall deklareras i förhållande till respektive vara, såsom: motorer, kabeltrådar, batterier, LED-lampor (ändamål) etc..
   

Tullen i Vietnam kräver momsregistreringsnummer för importörer/exportörer.
Vietnamesiska tullen behandlar detta krav som ett verktyg för riskhantering. En tulldeklaration utan momsregistreringsnummer eller om detta ej har registrerats till tullmyndigheten för ändamålet e-tulldeklaration, kommer att klassificeras till "röd fil" vilket resulterar i fysisk kontroll. Detta kommer sannolikt att orsaka klareringsförseningar för både låg- och högvärdesförsändelser.
Vi rekommenderar att våra kunder anger momsregistreringsnummer för avsändare (utgående) och mottagare (inkommande) på tullhandlingarna/fakturan och i TNT:s bokningsverktyg före det att försändelser till/från Vietnam skickas för att undvika tullklareringsförseningar.