Yritysvastuu

Yritysvastuu on olennainen osa liiketoimintastrategiaamme

Vastuullisuus on sisällytetty kaikkeen toimintaamme.

 

Työterveys ja -turvallisuus

TNT:n vahvuus on turvallisuuskulttuuri. Turvallisuuskulttuuria vahvistetaan kiinnittämällä huomiota työntekijöiden ja alihankkijoiden turvallisuutta koskeviin asenteisiin, uskomuksiin, käsityksiin ja arvoihin. Myös johdon sitoutuminen turvallisuuteen sekä kaikkien työntekijöiden vastuunotto sekä omasta että muiden terveydestä ja turvallisuudesta edistää turvallisuuskulttuuria entisestään.

Turvallinen ja terveellinen työpaikka

Terveys-, turvallisuus- ja hallintapolitiikkamme perustuvat kansainväliseen OHSAS 18001 -standardiin. Kaikilta yrityksen toimintayksiköiltä vaaditaan vähintään tämän standardin mukaisen ulkopuolisen sertifioinnin saavuttamista ja ylläpitämistä omien kansallisten ja paikallisten lainsäädäntöstandardien lisäksi.
 

Toimintaamme liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit on tunnistettu ja arvioitu. Niitä hallitaan ja valvotaan tehokkaasti suorittamalla toimintaprosesseille säännöllisiä riskienarviointeja. Jokaisessa toimintayksikössä on dokumentoidut riskienarviointiprosessit tiettyjen riskien kontrolloimiseen paikallisella tasolla.

Tieturvallisuus

Käytämme “turvallinen ajoneuvo, turvallinen kuljettaja, turvallinen matka” -lähestymistapaa tunnistaaksemme ja toteuttaaksemme tehokkaita riskienhallintatoimenpiteitä liikenneturvallisuudessa.

TNT tavoittelee jatkuvaa parantamista kaikilla tieturvallisuuteen liittyvillä osa-alueilla (ajoneuvo, kuljettaja, matka) sekä alihankkijoiden hallinnoinnissa. Päätavoitteemme on liikenneonnettomuuksien vähentäminen, ja tämä varmistetaan yllämainitun lähestymistavan johdonmukaisella toteuttamisella, erityisesti kehitysmaissa, sekä varmistamalla, että alihankkijat soveltavat vastaavia standardeja omassa toiminnassaan. Tarvittaessa edistämme julkisen infrastruktuurin laadun parantamista, joka on myös kriittinen tekijä tieturvallisuuden edistämisessä.

TNT:n tärkein turvallisuustavoite on vähentää vuositasolla tapaturmista johtuvia poissaoloja (LTA). Tavoite vuoteen 2015 mennessä on 2,0 LTA per 100 työntekijää. Vuonna 2014 vastaava luku oli 2,69 (vuonna 2013: 2,71).

Ympäristö

Pidämme energiatehokkuutta sekä hiilijalanjäljen pienentämistä ensisijaisen tärkeinä. Sitoutumisemme ympäristövaikutusten vähentämiseen keskittyy kolmeen osa-alueeseen:
 

  • Toimintamme. Parannamme CO2 -tehokkuutta sekä ilman laatua
  • Asiakkaamme. Tarjoamme CO2 -tietoa auttaaksemme vähentämään päästöjä
  • Ihmisemme. Lisäämme tietoisuutta ympäristöasioiden hallinnasta kouluttamalla sekä työntekijöitämme että alihankkijoitamme


Ympäristöpolitiikkamme ja sen hallintajärjestelmä perustuvat kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Kaikilta yrityksen toimintayksiköiltä vaaditaan vähintään tämän standardin mukaisen ulkopuolisen sertifioinnin saavuttamista ja ylläpitämistä omien kansallisten ja paikallisten lainsäädäntöstandardien lisäksi.

TNT:n ympäristöasioiden hallintajärjestelmää käytetään toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten analysointiin, seurantaan, hallintaan ja pienentämiseen. Huomioimme ympäristövaatimukset investoinneissamme ja hankinnoissamme. Kalustomme sekä infrastruktuurimme ympäristövaikutukset hallitaan jokaisessa tärkeässä vaiheessa (suunnittelussa, hankinnassa ja käytössä). Tämän lisäksi olemme ohjeistaneet alihankkijoitamme sekä yhteistyökumppaneitamme ympäristövaatimustemme toteuttamiseen.

Ympäristötehokkuutta mitataan muun muassa absoluuttisilla CO2e -päästöillä. Vuonna 2014 toiminnastamme sekä alihankkijoidemme toiminnasta aiheutuneet CO2e -päästöt olivat yhteensä 2915 tuhatta tonnia. Vuonna 2013 luku oli 2845 tuhatta tonnia.