Socialt ansvar

Socialt Ansvar är en integrerad del av vår affärsstrategi

Det är förankrat i alla våra affärsområden och i den operativa verksamheten.

Hälsa och säkerhet

TNT stärker sin säkerhetskultur. Detta görs genom att arbeta med attityder, övertygelser, uppfattningar och värderingar hos anställda och underleverantörer avseende säkerhet. TNT främjar en säkerhetskultur där ledningen uppvisar ledarskap och engagemang för säkerhet och alla medarbetare måste ta ansvar för hälsa och säkerhet både för sig själva och andra.

En säker och hälsosam arbetsmiljö

Våra policies för hälsa och säkerhet och vår ledningsstruktur bygger på den internationella standarden OHSAS 18001. Inom alla företagets operativa enheter krävs att man uppnår och bibehåller den externa certifieringen enligt denna standard som ett minimum, utöver sina egna nationella och lokala föreskrifter.

Hälso- och säkerhetsrisker i samband med den operativa verksamheten identifieras och utvärderas och därefter hanteras och kontrolleras till acceptabla nivåer genom att genomföra effektiva riskkontroller inom verksamhetsprocesserna. Varje operativ enhet har en dokumenterad riskbedömningsprocess på plats för att kontrollera specifika risker på lokal nivå.

Säkerhet på vägen

Vi använder metoden "säkert fordon, säker förare, säker resa" för att identifiera och genomföra effektiva riskreducerande åtgärder för trafiksäkerheten.

 

TNT bedriver kontinuerliga förbättringar i vart och ett av dessa områden (fordon, förare och resa), utöver styrningen av underleverantörer. Vår största utmaning i att minska trafikolyckor är att säkerställa att man konsekvent tillämpar denna strategi, särskilt i mindre utvecklade länder och för att säkerställa att underleverantörer arbetar enligt motsvarande standarder i praktiken. I förekommande fall, främjar vi förbättringar av kvaliteten på offentlig infrastruktur – en annan avgörande faktor för att förbättra trafiksäkerheten.

 

TNT:s mest relevanta övergripande säkerhetsmål är en minskning av olyckor som medför frånvaro (lost time accidents,”LTA”). Målet är att nå 2,0 LTA per 100 heltidsekvivalenter 2015, jämfört med 2,69 under 2014 (2013: 2,71).

Miljö

Vi anser att energi- och koldioxideffektivitet skall prioriteras. Vårt engagemang i att minska vår miljöpåverkan fokuserar på tre områden:

 

  • Operationell verksamhet. Förbättra CO2-effektivitet och luftkvalitet.
  • Kunder. Ge CO2 information för att hjälpa kunderna att minska utsläppen.
  • Människor. Uppmuntra medvetenhet och utbilda anställda och underleverantörer i miljöarbete.

Våra miljöpolicies och vår ledningsstruktur bygger på den internationella standarden ISO 14001. Inom alla företagets operativa enheter krävs att man uppnår och bibehåller den externa certifieringen enligt denna standard som ett minimum, utöver sina egna nationella och lokala föreskrifter.

 

TNT:s system för miljöarbetet används för att planera, genomföra, följa upp, hantera och förbättra vår verksamhets miljöpåverkan. Vi inkluderar miljökrav i våra investeringar och granskningsprocesser vid upphandlingar. Miljöpåverkan från vår fordonsflotta och infrastruktur vid varje viktigt skede (planering, förvärv och drift) utreds alltid. Dessutom är riktlinjer för underleverantörer och leverantörer på plats för att säkerställa att de uppfyller våra miljökrav.