Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Şirketimizin genel yaklaşımı, kişisel bilgilerin işlemlerde güvenli, kanuna uygun ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı kapsamaktadır. Bu yaklaşımın uygulanması için Şirketimiz, teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak gerekli tüm önlemleri almaktadır. İşbu bilgilendirme yazımız ile de "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ: TNT INTERNATIONAL EXPRESS TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ile ticari ilişkiniz kapsamında Şirketimize bildirdiğiniz ve/veya Şirketimizce haricen temin edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Şirketimizce "Veri Sorumlusu" sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI: "Kişisel bilgi" yaşayan bir kişinin tarafımızca tutulan kimlik bilgileri dahilinde tanımlamasını sağlayacak isimler, sevkiyatınıza ilişkin bilgiler, adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları gibi tüm detaylar ile kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Kişisel bilgileriniz, başta, Vergi Usul Kanunu, MASAK, Posta Hizmetleri Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerinin sunulabilmesi, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, paket teslimatı hizmetlerimizin etkili bir biçimde yerine getirmesi, hizmetlerimiz ile ilgili talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, hizmet teklifi iletilebilmesi, taleplerin karşılanabilmesi, gönderi takibi işlemlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, vesair taşımacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI: Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimiz gereği, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli olması, Şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, vesair taşımacılık faaliyetlerinin sağlanması, ilgili mevzuat gereği sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın vs. amaçlarla paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, Şirketimizin yurt içi - yurt dışı iştiraklerine, grup şirketlerine, ortaklarına, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi - yurt dışı üçüncü kişilere, kuruluşlara yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitemiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, sosyal medya, SMS kanalları, vesair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ticari faaliyetlerimizi yürütmek, müşterilerimizle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

5. KVKK 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında haklarınız ise aşağıda bilginize sunulmaktadır:

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
  • kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK'nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
  • kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,- kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte Şirketimize ("Saray Mah. Site yolu Sk. No: 21, 34768 Ümraniye/ İstanbul" adresine) bizzat elden yahut noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla yazılı olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.
     

TNT INTERNATIONAL EXPRESS TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi