Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor transportdiensten

TNT Express uitgebreide versie 2016

1. DEFINITIES


''TNT''
betekent TNT Express Worldwide B.V., alsook de dochtermaatschappijen, de werknemers, agenten en zelfstandige onderaannemers van TNT;


“Voorwaarden”
deze algemene voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd overeenkomstig paragraaf 2.1.


“Overeenkomst”
de overeenkomst tussen de dochtermaatschappij van TNT die de Zending aanvaardt (1) en de Klant (2) met het oog op de dienstverlening overeenkomstig onderhavige Voorwaarden.

“Verdragen”
betekent (i) het Verdrag van Warschau betreffende het gehele of gedeeltelijke vervoer per luchtvracht van internationale goederen (1929), of het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Protocol van Den Haag (1955) en/of het Protocol van Montreal nr. 4 (1975), of het Verdrag van Montreal (1999), al naargelang welk van deze dwingend van toepassing is, (ii) het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg uit 1956 (CMR), (iii) het Verdrag betreffende het internationale vervoer per spoor (COTIF) of (iv) alle nationale wetgeving die bovengenoemde verdragen implementeert;


“Klant”
de persoon of firma die Diensten koopt bij TNT of, in voorkomend geval, de verzender;

“Not Fit to Travel zending”
betekent goederen of documenten van welke aard ook die niet verpakt werden of niet correct verpakt werden, beschadigd zijn,  een gezondheids- of veiligheidsrisico inhouden, schade kunnen toebrengen aan andere Zendingen of aan de apparatuur en/of faciliteiten van TNT of zichzelf kunnen beschadigen door hun “not fit”-karakter;


“Diensten”
betekent de diensten die uitgevoerd worden door TNT met betrekking tot een Zending zoals beschreven in paragraaf 2.3;

“SDR”
betekent speciale trekkingsrechten (Special Drawing Rights); de waarde van de SDR is gekoppeld aan de waarde van een verzameling van de belangrijkste valuta zoals gedefinieerd door het IMF en wordt regelmatig gepubliceerd in de belangrijkste financiële kranten;


''Zending''
betekent goederen of documenten van welke aard ook (hetzij in bulk, hetzij in één of meerdere pakketten) die TNT heeft aanvaard van de Klant in het kader van de uitvoering van de Diensten;

2. AANVAARDING
 

2.1
Door zijn Zending aan TNT te overhandigen, aanvaardt de Klant onderhavige Voorwaarden ongeacht of de Klant de voorzijde van de vrachtbrief heeft ondertekend. De Overeenkomst komt tot stand wanneer TNT de Zending aanvaardt. Enkel de vertegenwoordigingbevoegden van TNT zijn gerechtigd met een schriftelijke afwijking van onderhavige Voorwaarden in te stemmen. TNT is niet gehouden aan mondelinge of schriftelijke instructies die door de Klant worden gegeven en die in strijd zijn met onderhavige Voorwaarden.

2.2
Zelfs wanneer het vervoer van de Zending deel uitmaakt van een andersoortige overeenkomst tussen de Klant en TNT, zijn onderhavige Voorwaarden van toepassing op een dergelijke overeenkomst.

2.3
Door met TNT een overeenkomst van eender welke aard af te sluiten die het vervoer van een Zending omvat, stemt de Klant ermee in dat:

  • de overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het vervoer van goederen over de weg indien het vervoer van de zending effectief over de weg gebeurt;
  • de overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het vervoer van goederen door de lucht indien het vervoer van de zending effectief volledig of gedeeltelijk door de lucht gebeurt;
  • de overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het vervoer van goederen over zee indien het vervoer van de zending effectief over zee gebeurt;
  • de overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het vervoer van goederen per spoor indien het vervoer van de zending effectief per spoor gebeurt.

2.4
De klant stemt ermee in dat TNT de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk mag uitbesteden.

3. GEVAARLIJKE GOEDEREN & VEILIGHEID

3.1
Behalve in omstandigheden zoals aangegeven in paragraaf 3.2, voert TNT geen Diensten uit met betrekking tot goederen die door TNT als gevaarlijk worden beschouwd. Gevaarlijke goederen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de goederen bedoeld in de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de voorschriften betreffende gevaarlijke goederen van de International Air Transport Association (IATA), de  International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code, de voorschriften van het Europees Verdrag betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of eender welke andere nationale of internationale regelgevingen die van toepassing zijn op de uitvoering van Diensten met betrekking tot gevaarlijke goederen.

3.2
TNT kan naar eigen goeddunken specifieke gevaarlijke goederen aanvaarden, maar enkel nadat TNT en de Klant het eens zijn geworden over de specifieke vereisten met betrekking tot deze gevaarlijke goederen. Voor details over de specifieke vereisten van TNT en over de procedure voor het aanvragen van de status van goedgekeurde klant, verwijzen we naar de lokale vestiging van TNT. Bij aanvaarding van de Zending wordt een toeslag voor gevaarlijke goederen aangerekend aan de Klant.

3.3
De Klant staat ervoor in en bevestigt dat:

3.3.1 ofwel door het invullen van de vrachtbrief van TNT, ofwel door een Zending aan TNT te overhandigen, zijn Zending geen verboden goederen bevat zoals vermeld in Annex 17 van de ICAO of van andere nationale of internationale regelgevingen voor de veiligheid van de luchtvaartindustrie. De Klant geeft op de vrachtbrief of op enig ander begeleidend document een volledige omschrijving van de inhoud van de Zending. Het verstrekken van deze informatie ontslaat de Klant echter niet van zijn verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

3.3.2 de Zending werd voorbereid in een beveiligde ruimte met behulp van betrouwbare medewerkers van de Klant en dat de Zending werd beschermd tegen inbreuk door onbevoegden tijdens de voorbereiding, de opslag en het vervoer meteen voorafgaand aan de aanvaarding van de Zending door TNT.

3.4 Zendingen kunnen onderworpen worden aan een veiligheidscontrole die het openen van de Zending vereist. De Klant stemt ermee in dat de Zending om veiligheidsredenen op elk moment geopend en onderzocht kan worden.

4. EXPORTCONTROLES

4.1
De Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor en garandeert de naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot exportcontroles, waaronder maar niet beperkt tot regelgevingen en regels die ongeoorloofde handel in militaire en andere strategische goederen en diensten verbieden, alsook financiële en commerciële transacties met genoemde individuen en entiteiten, dan wel regelgevingen en regels die voorwaarden opleggen waaronder bepaalde technologieën, informatie en goederen kunnen worden vervoerd vanuit, naar of door elk land dat de Zending vervoert.

4.2
De Klant garandeert dat hij geen goederen of documenten aan TNT zal overhandigen als de Klant of een van de partijen met een belang in deze goederen of documenten opgenomen is op enig sanctieprogramma, waaronder de sanctieprogramma’s van de Verenigde Naties of regionale en nationale programma’s ter implementatie en/of aanvulling van deze programma’s, alsook partijen die opgenomen zijn op verordeningen tot vaststelling van autonome maatregelen (‘Denied parties’).

4.3
De Klant zal zendingen identificeren die voorafgaande exportcontroles moeten ondergaan, en TNT de informatie en alle nodige documenten bezorgen om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften.

4.4
De Klant is, op eigen kosten, verantwoordelijk voor het bepalen van export- en importvergunningen of vergunningsvereisten voor een Zending, voor het verkrijgen van de nodige licenties en vergunningen, van welke aard ook, en voor het garanderen dat de ontvanger van de Zending goedgekeurd is door de wetten van het land van oorsprong, van bestemming en/of enig ander land dat rechtsmacht heeft over de Zending.

4.5
Onder geen enkele omstandigheid kan TNT aansprakelijk gesteld worden voor de niet-naleving door de Klant van de wetten met betrekking tot exportcontrole, sancties, beperkende maatregelen en embargo’s.

5. BEREKENING VAN TRANSITTIJDEN EN ROUTE VAN ZENDINGEN

Weekenddagen, feestdagen, officiële vrije dagen, vertragingen veroorzaakt door de douane en vertragingen ten gevolge van het naleven van verplichte lokale veiligheidseisen of door andere gebeurtenissen buiten de controle van TNT, zijn niet meegerekend wanneer TNT deur-tot-deur levertermijnen opgeeft. TNT zal geheel naar eigen goeddunken beslissen over de route en de methode voor het vervoer van Zendingen.

 

6. DOUANEFORMALITEITEN

6.1
De Klant stelt TNT uitsluitend als zijn gevolmachtigde aan voor de in- en uitklaring van de Zending. In het geval TNT deze werkzaamheden uitbesteedt, verklaart de Klant dat TNT de vertegenwoordiger van de Klant is met het oog op het aanwijzen van een geschikte douaneagent voor het uitvoeren van de in- en uitklaring. Indien eender welke douaneautoriteit informatie of ondersteunende documentatie vereist met het oog op de verificatie van de inhoud van de invoer-/uitvoerverklaring, van de goederen die fysiek aan de douane worden aangeboden of van de status van TNT in de douaneprocedure, dan zal de Klant de vereiste documenten op eigen kosten aanleveren.

6.2
De Klant garandeert dat alle verklaringen en informatie die met betrekking tot de uitvoer en invoer van de Zending verstrekt worden, juist en conform de waarheid zijn, met inbegrip van de gegevens van de verzender en de ontvanger. Voor zover TNT de Klant vrijwillig bijstaat bij het vervullen van de vereiste douane- en andere formaliteiten, wordt die bijstand uitsluitend op het risico van de Klant verleend.

6.3
De Klant garandeert dat alle verklaringen en informatie die met betrekking tot de uitvoer en invoer van de Zending verstrekt worden, juist en conform de waarheid zijn, met inbegrip van de gegevens van de verzender en de ontvanger. Voor zover TNT de Klant vrijwillig bijstaat bij het vervullen van de vereiste douane- en andere formaliteiten, wordt die bijstand uitsluitend op het risico van de Klant verleend.

6.4
TNT zal inspanningen doen om de afwikkeling van alle douaneformaliteiten met betrekking tot de Zending te bevorderen, maar is niet aansprakelijk voor enige vertraging, verlies of schade veroorzaakt door de tussenkomst van douanebeambten of andere overheidsinstanties.

6.5
De Klant zal TNT schadeloos stellen en vrijwaren tegen aansprakelijkheden van welke aard ook en tegen alle kosten, schades of onkosten, waaronder juridische kosten en declaraties van advocaten, die TNT ten opzichte van de Klant of enige derde moet maken als gevolg van een schending door de Klant van enige verplichting uit deze paragraaf.

7. LEVERING VAN DE ZENDING

7.1
Als TNT een Zending niet kan afleveren omwille van een onjuist adres zal TNT alle redelijke inspanningen doen om het juiste adres te achterhalen. TNT zal de Klant hiervan op de hoogte stellen en eventueel bijkomende kosten in rekening brengen.

7.2
Leveringen aan postbusadressen worden niet aanvaard, behalve in een beperkt aantal landen (lijst verkrijgbaar op aanvraag) en op voorwaarde dat het telefoonnummer van de ontvanger wordt vermeld.

7.3
Indien TNT de levering van een Zending niet kan voltooien om eender welke reden, zal TNT redelijke inspanningen doen om een bericht achter te laten op het adres van de ontvanger met de mededeling dat tevergeefs een poging tot aflevering werd ondernomen en met een indicatie van de plaats waar de Zending zich bevindt. Indien TNT de Zending ook niet na een tweede afleverpoging kon afleveren, of wanneer de ontvanger weigert om de Zending in ontvangst te nemen, zal TNT redelijke inspanningen doen om de Klant of de verzender (indien verschillend van de Klant) te contacteren om de passende vervolgactie overeen te komen. De Klant stemt ermee in om alle kosten te dragen die TNT maakt voor het doorzenden, verwijderen of retourneren van de Zending, alsook de (eventuele) kosten die TNT maakt voor het ondernemen van een derde of volgende afleverpoging en voor de overeengekomen passende vervolgactie. Indien TNT niet binnen een redelijke termijn na de tweede afleverpoging van de Zending nadere instructies ontvangt van de Klant of van de ontvanger, dan mag TNT de inhoud van de Zending retourneren, vernietigen of verkopen, zonder enige verdere aansprakelijkheid tegenover de Klant en op kosten van de Klant.

7.4
De Klant of de ontvanger van een Zending kan speciale instructies geven om de Zending af te leveren op een andere locatie dan het adres van de ontvanger (bijvoorbeeld bij de buren of een ander afhaalpunt), of de ontvanger kan aangeven dat hij de Zending wil afhalen op een door TNT goedgekeurde locatie. Indien TNT deze speciale afleverinstructies aanvaardt, kunnen extra kosten aangerekend worden en zijn de volgende bepalingen van toepassing:

7.4.1. het verstrekken van een ontvangstbewijs waarop de alternatieve afleverlocatie staat vermeld, volstaat als afleverbewijs van de Zending;

7.4.2. TNT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of vertraging, van welke aard ook, als gevolg van het uitvoeren van de speciale afleverinstructies van de Klant.


7.5
Wanneer de Klant de toestemming heeft gegeven aan TNT en TNT heeft aanvaard (i) om Zendingen zonder ontvangstbevestiging achter te laten op het aangegeven afleveradres indien niemand beschikbaar is om te tekenen voor ontvangst (als afleverbewijs) of (ii) om te leveren in een brievenbus of locker, dan zal het eenzijdige bericht van TNT dat de Zending werd geleverd, volstaan als afleverbewijs en vanaf dat moment wordt TNT ontheven van zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de Zending.

8. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

8.1
De Klant garandeert aan TNT dat elke Zending aan volgende voorwaarden voldoet:

8.1.1. de goederen werden veilig en zorgvuldig voorbereid en verpakt conform de aard en de omvang van de goederen, ter bescherming tegen de gewone risico’s van vervoer en de verpakking werd afgesloten op een manier waardoor eventuele manipulatie met de verpakking duidelijk zichtbaar is;

8.1.2. alle goederen met een gewicht van meer dan 70 kg worden gepalletiseerd;


8.1.3. de details van de Zending (met inbegrip van maar niet beperkt tot het aantal stuks, het gewicht, de afmetingen en de algemene omschrijving), alsook het afleveradres en de contactgegevens van de ontvanger worden volledig, correct, tijdig en leesbaar ingevuld op de vrachtbrief;


8.1.4. de Zending is klaar om opgehaald te worden en is duidelijk en correct gelabeld, indien van toepassing conform de eventuele met TNT overeengekomen aanvullende maatregelen, en de labels zijn stevig en duidelijk zichtbaar op de buitenzijde van de Zending aangebracht (een ‘heavy weight label’ is verplicht voor elk pakket met een gewicht van 30 kg of meer);


8.1.5. de Zending is vergezeld van de correcte factuur die bij de Zending hoort (met vermelding van het juiste factuuradres met bijhorend btw-nummer, een correcte en duidelijke omschrijving van de handelswaar, de werkelijke waarde en de eerste 6 cijfers van de Harmonised System (“HS”) code) en van de contactgegevens van de ontvanger;


8.1.6. de inhoud van de Zending valt niet onder de beperkingen van de IATA, ICAO, IMDG of ADR en is niet verboden door enige wetten, regelgevingen of voorschriften van eender welk land waarin of waardoor de Zending reist, en de ontvanger is geen persoon of organisatie waarmee wettelijk geen handel mag gedreven worden krachtens enige toepasselijke wet- of regelgeving; en


8.1.7. de waarde van enige Zending is niet hoger dan 25.000 euro (tenzij anders op voorhand overeengekomen met TNT).

8.2
De Klant zal TNT voldoende op voorhand (i) informatie bezorgen over de aard van de inhoud van de Zending, (ii) op de hoogte stellen van de manier waarop de Zending moet behandeld worden en (iii) op de hoogte stellen van de te nemen voorzorgen, waarvan de Klant weet of zou moeten weten dat deze van belang zijn voor TNT.

8.3
De Klant dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten die relevant zijn voor een correcte dienstverlening door TNT. De Klant zal TNT schadeloos stellen en vrijwaren tegen aansprakelijkheden van welke aard ook en tegen alle kosten, schades of onkosten, waaronder juridische kosten en declaraties van advocaten, die TNT ten opzichte van de Klant of enige derde moet maken als gevolg van een schending door de Klant van enige verplichting uit deze paragraaf 8, zelfs als TNT ongewild een Zending aanvaardt die enige van de verplichtingen van de Klant uit deze Overeenkomst schendt.

8.4
De Klant stemt ermee in dat (i) TNT of enige overheidsinstantie, waaronder de douane- en veiligheidsdiensten, de zending op elk moment kunnen openen en inspecteren en (ii) TNT geheel naar eigen goeddunken mag weigeren om een Zending te aanvaarden indien deze Zending beschouwd wordt als een ‘Not Fit to Travel’ zending of om eender welke andere reden.

8.5
De Klant zal TNT vrijwaren tegen claims van eender welke aard die tegen TNT ingediend zouden kunnen worden door derden met een belang in de Zending.

8.6
De Klant stemt ermee in dat TNT zijn gedetailleerde veiligheidsmaatregelen of routedetails van zijn netwerk niet kan vrijgeven met het oog op de bescherming van de goederen van de Klant. Dit betekent ook dat audits van de gebruikerslocaties of voertuigen van TNT niet toegelaten zijn tenzij dit wettelijk vereist is.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1
Waar de Verdragen van toepassing zijn of waar en voor zover andere dwingende regels of nationale wetgevingen van toepassing zijn, is de aansprakelijkheid van TNT onderworpen aan en beperkt tot het toepasselijk Verdrag en/of de toepasselijke regelgeving.

9.2
Als de Verdragen om eender welke reden niet van toepassing zijn, is de aansprakelijkheid van TNT voor verlies, beschadiging of vertraging om welke reden dan ook, waaronder maar niet beperkt tot contractbreuk, nalatigheid, opzet of verzuim door TNT, beperkt tot:

9.2.1. 19 trekkingsrechten per kilogram voor verlies of beschadiging van Zendingen die geheel of gedeeltelijk per luchtvracht worden vervoerd of via andere transportmodi dan over de weg;

9.2.2. 8,33 trekkingsrechten per kilogram voor verlies of beschadiging van Zendingen die over de weg worden vervoerd;

9.2.3. 3,40 euro per kilogram met een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis of serie van met elkaar verband houdende gebeurtenissen voor verlies of beschadiging met betrekking tot andere activiteiten van TNT die niet onder de Diensten vallen; of

9.2.4. het werkelijke bedrag dat de Klant betaald heeft voor het vervoer van de vertraagde Zending op voorwaarde dat de Klant verlies heeft geleden.

9.3.
TNT is niet aansprakelijk voor:

9.3.1. enige indirecte, bijzondere, economische of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot kosten voor enige alternatieve vervoerswijzen, winstderving, verlies van gebruik, verwachte besparingen, goodwill, verlies van kansen; of

9.3.2. enig verlies of beschadiging ten gevolge van omstandigheden buiten controle van TNT, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, gewapende kapingen/overvallen, ongevallen, handelingen van publieke vijanden, stakingen, embargo’s, burgerlijke onlusten, nationale of lokale ontwrichtingen van netwerken voor transport over de weg of door de lucht, mechanische problemen aan vervoersmiddelen of machines, handelingen of verzuim van de Klant, een derde partij of een overheidsbeambte, criminele daden en/of verborgen gebreken of eigen gebreken aan de inhoud van de Zending; of

9.3.3. enige schadevergoedingen, boetes, terugvorderingspercentages of andere financiële bedragen die door een derde partij aan de Klant in rekening worden gebracht.

9.4
TNT is op geen enkele wijze gebonden aan het aantal en/of de inhoud van een Zending zoals verklaard door de Klant en/of aangegeven op de vrachtbrief indien, op het moment dat de te vervoeren Zending aan TNT wordt aangeboden, de goederen geladen zijn in een container/trailer en/of gepalletiseerd en/of zodanig verpakt zijn dat het aantal stuks en/of de inhoud van de Zending niet kan gecontroleerd worden, of indien tijdens het laden van de Zending door TNT, naar eigen goeddunken van TNT, geen degelijke controle kan uitgevoerd worden en/of de controle het vervoer aanzienlijk zou vertragen.

10. GEGEVENS

10.1
De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren aan TNT van up-to-date en volledige gegevens met betrekking tot de namen en de adressen van de klanten van de Klant naar wie en van wie de Zendingen vervoerd moeten worden.

10.2
De Klant erkent dat op basis van deze Voorwaarden informatie van de klanten van de Klant (indien van toepassing) door de Klant aan TNT wordt verstrekt, waarvan sommige informatie betrekking heeft op een identificeerbare persoon. De Klant erkent dat TNT zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van deze informatie en daardoor samen met de Klant beschouwd wordt als een gegevensbeheerder (of een gezamenlijke gegevensbeheerder).

10.3
TNT kan om douane- en/of veiligheidsredenen verplicht worden om informatie, waaronder persoonlijke gegevens met betrekking tot de zending, te delen met de autoriteiten van het land van oorsprong, het land van bestemming of het doorvoerland van de Zending.

11. TIJDGEGARANDEERDE PRODUCTEN

Als TNT er niet in slaagt om tijdgegarandeerde producten te leveren binnen de voorziene termijn en als de oorzaak ervan niet ligt bij de in paragraaf 9.3.2 vermelde gebeurtenissen en als de Klant zijn klacht aan TNT overmaakt overeenkomstig de bepalingen uit artikel 14, zal TNT de kosten aanrekenen voor de effectief geleverde service (vb. voor de middag) in plaats van de kosten voor de oorspronkelijk aangevraagde service (vb. voor 9 uur), binnen dezelfde productcategorie als de bestelde service.

12. WAARDEVOLLE GOEDEREN

Waardevolle goederen zoals edelstenen, edelmetalen, juwelen, geld, waardepapieren, onbeschermd meubilair, glas of porselein, kunstvoorwerpen, antiek, belangrijke documenten zoals paspoorten, tenders en aandeel- en optiebewijzen zijn niet geschikt om via het distributienetwerk van TNT te worden verstuurd. Als toch dergelijke goederen via het distributienetwerk van TNT worden verstuurd, gebeurt dat geheel op het eigen risico van de Klant.

13. VERZEKERING

13.1.
De Klant kan bij TNT een verzekering afsluiten voor de volledige waarde van de Zending (niet-documentzendingen) door (elektronisch) het desbetreffende vak op de vrachtbrief in te vullen en het opgegeven bedrag te betalen om de Zending tijdens het transport te verzekeren tegen het risico op verlies of schade, met een maximum van 25.000 euro per Zending. In dit geval is de aansprakelijkheid van TNT beperkt zoals aangegeven in Institute Cargo Clause A.

13.2.
Deze verzekeringsoptie is niet beschikbaar (tenzij anders overeengekomen met TNT) voor edelstenen, edelmetalen, smartphones en horloges, tablets, laptops, plasma- en/of lcd-schermen, juwelen, geld, glas, porselein, kunstvoorwerpen, antiek, documenten, films, tapes, diskettes, geheugenkaarten of enige andere dergelijke gegevens- of beelddragers en ze dekt (i) geen gevolgschade, (ii) geen vertraging bij het vervoer, of (iii) geen verlies dat voortvloeit uit een schending door de Klant van eender welke verplichtingen uit deze Voorwaarden. Deze verzekeringsoptie is bovendien niet beschikbaar voor diensten anders dan vervoer en voor een beperkt aantal landen (een lijst van deze landen kan op aanvraag door TNT aangeleverd worden).

14. PROCEDURE VOOR CLAIMS

14.1.
TNT zal een claim voor een verloren, beschadigde of vertraagde Zending, of voor enige andere schade, enkel aanvaarden als de Klant deze claim indient overeenkomstig enig toepasselijk Verdrag en volgens onderstaande procedure:

14.1.1 De Klant zal TNT schriftelijk op de hoogte stellen van het verlies, de beschadiging of de vertraging binnen een termijn van 21 dagen (i) na de levering van de Zending, (ii) vanaf de datum waarop de Zending geleverd had moeten worden of (iii) vanaf de datum waarop de Klant redelijkerwijs het verlies of de schade had kunnen vaststellen;

14.1.2 De Klant dient zijn claim te onderbouwen door alle relevante informatie over de Zending en/of over het verlies, de beschadiging of de vertraging aan TNT toe te sturen;

14.1.3 TNT is niet verplicht te reageren op een claim totdat de kosten van TNT betaald zijn door de klant, en evenmin is de Klant gerechtigd het bedrag van de ingediende claim in mindering te brengen op de kosten van TNT;

14.1.4 opdat TNT een claim in behandeling kan nemen, dienen de inhoud van de zending en de originele verpakking aan TNT beschikbaar gesteld te worden voor inspectie.

14.2.
TNT gaat ervan uit dat de Zending in goede staat werd geleverd tenzij de ontvanger melding heeft gemaakt van schade op het leveringsbewijs van TNT bij het aanvaarden van de Zending.

14.3.
In het geval TNT de claim van de Klant volledig of gedeeltelijk aanvaardt, garandeert de Klant aan TNT dat zijn verzekeraars of enige derde partij met een belang in de Zending afstand hebben gedaan van enig recht, verhaal of redres waartoe zij gerechtigd zouden kunnen zijn door subrogatie of anderszins. 

 

15. TARIEVEN EN BETALING

15.1.
Als compensatie voor de Diensten die TNT levert, zal de Klant de kosten van TNT (inclusief de toepasselijke toeslagen) betalen overeenkomstig de tarieven die op de Zending van toepassing zijn zoals weergegeven in het tariefoverzicht van TNT (beschikbaar op aanvraag bij elke vestiging van TNT in het land waar de factuur voor de Zending wordt opgesteld) of vermeld in het betreffende contract tussen de Klant en TNT.

15.2.
De tarieven van TNT zijn exclusief enige importheffingen, exportheffingen, douanekosten, btw-heffingen op transportdiensten en alle overige heffingen, kosten en belastingen, voor zover van toepassing. De Klant zal TNT binnen 7 dagen na de factuurdatum vergoeden voor deze heffingen, kosten en belastingen.

15.3.
De tarieven van TNT zijn inclusief de vervulling van eenvoudige douaneformaliteiten en TNT behoudt zich het recht voor om extra administratiekosten aan te rekenen wanneer de vervulling van de douaneformaliteiten die nodig zijn of voorbereid moeten worden om TNT in staat te stellen om een Zending te leveren, buitensporig veel werk meebrengt.

15.4.
In het geval TNT naar eigen goeddunken meent dat een Zending niet stapelbaar is, behoudt TNT zich het recht voor om een toeslag aan te rekenen bovenop de toepasselijke tarieven.

15.5.
Op de tarieven van TNT zijn indexgerelateerde brandstoftoeslagen van toepassing en TNT behoudt zich het recht voor om de brandstoftoeslagindex en -tabel te wijzigen zonder kennisgeving aan de Klant. Zowel het bedrag als de duur en het type (vb. weg en lucht) van de brandstoftoeslag worden naar eigen goeddunken van TNT bepaald.

15.6.
De informatie over de toeslagen die TNT toepast, is beschikbaar op de (lokale) website van TNT. De informatie op deze website is leidend en heeft voorrang op alle informatie over toeslagen die in een andere vorm wordt voorgesteld.

15.7.
TNT factureert ofwel op basis van het opgegeven gewicht van de Zending, ofwel op basis van het opgegeven volumegewicht van de Zending, naargelang welke het hoogste van de twee is, waarbij het volumegewicht berekend wordt volgens de conversieformule uit het tariefoverzicht van TNT. TNT kan het opgegeven gewicht en/of volume en/of het aantal stuks van de Zending controleren en indien het opgegeven gewicht en/of volume en/of het aantal stuks lager is dan in werkelijkheid, dan stemt de Klant ermee in dat het werkelijke gewicht van de Zending of het werkelijke volumegewicht van de Zending, naargelang welk gewicht het hoogste is, gebruikt zal worden voor de berekening van de kosten van TNT.

15.8.
Alle Zendingen worden wekelijks, gerekend vanaf de datum van ophaling, gefactureerd en de Klant dient TNT te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum zonder inhouding, aftrek, tegenvordering of verrekening en in de munteenheid aangegeven op de factuur of anderszins in een lokale munteenheid tegen de door TNT bepaalde wisselkoersen. De facturen van TNT omvatten geen kopie van het afleverbewijs (Proof of Delivery).

15.9.
TNT behoudt zich het recht voor om bij niet-tijdige betaling van facturen interesten aan te rekenen ter hoogte van 6% bovenop de basisrente van de Europese Centrale Bank, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot de ontvangst van de betaling van de desbetreffende factuur. De Klant zal TNT vrijwaren voor de redelijke kosten voor het innen van dergelijke facturen.

15.10.
Waar de wet het toelaat, biedt TNT facturen standaard in elektronische versie aan. Als de Klant vraagt om de facturen van TNT op papier te ontvangen, behoudt TNT zich het recht voor om de Klant een administratieve kost aan te rekenen voor deze service.

15.11.
De Klant erkent en stemt ermee in dat TNT een algemeen pandrecht heeft, bovenop enige andere rechten of redres, op de Zendingen die zich in het bezit van TNT bevinden en dat TNT gerechtigd is om de inhoud van de Zendingen te verkopen en de opbrengsten uit de verkoop te gebruiken om enig bedrag te verrekenen dat de Klant aan TNT verschuldigd is.

16. VRIJWARING TEN AANZIEN VAN WERKNEMERS

De Klant zal TNT schadeloos stellen en vrijwaren tegen aansprakelijkheden van welke aard ook en tegen alle kosten, schades of onkosten, waaronder juridische kosten en declaraties van advocaten, die TNT ten opzichte van de Klant of een andere partij moet maken als direct dan wel indirect gevolg van de overcompleetheid, selectieve wederindienstneming of overplaatsing van enige huidige of voormalige medewerker van de Klant of van enige huidige of voormalige leverancier van de Klant of van enige derde die op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen TNT en de Klant, waaronder maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid uit hoofde van Europese Richtlijn inzake het behoud van rechten van werknemers (77/187/EEG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2001/23/EG) of van de nationale wetgeving ter implementatie daarvan of uit hoofde van enige andere toepasselijke arbeidswetgeving.

17. VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST EN NIETIGHEID

17.1
TNT heeft de intentie alle bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn tussen TNT en de Klant in deze Voorwaarden op te nemen. Als de Klant wil vertrouwen op enige afwijking van deze Voorwaarden, moet dit schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend worden door zowel TNT als de Klant voordat TNT de zending in ontvangst neemt met het oog op het vervullen van de Diensten.


17.2
In het geval dat enige bepaling of voorwaarde als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen gevolgen hebben voor de andere bepalingen van deze Voorwaarden, die alle van kracht blijven.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1.
Behalve voor zover bepaald in enig toepasselijk Verdrag, is op ieder geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Voorwaarden het recht van toepassing en de rechter bevoegd van het land waarin de Zending aan TNT wordt aangeboden met het oog op het vervullen van de Diensten.