Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor vervoer en overige diensten

TNT Express algemene voorwaarden uitgebreide versie 03-2013

1. Definities

De volgende definities gelden voor de hierna beschreven algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst die we met u voor vervoer of overige diensten zijn aangegaan.

 

“we”, “ons”, “onze” en TNT betekent TNT Express Nederland B.V., gevestigd te Houten (Kamer van Koophandel nummer 33298857), alsook TNT’s werknemers, agenten en zelfstandige (onder)aannemers;

 

“u” en “uw” betekent de verzender of ontvanger;

 

“vervoer” betekent en omvat alle handelingen en diensten die door ons in het kader van het vervoer van de zending worden verricht;

 

“overige diensten” betekent alle diensten die niet onder het vervoer van zendingen door ons vallen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, opslag, sortering, samenstelling, samenvoeging, verpakking, installatie, diensten met toegevoegde waarde en transportbeheer;

 

“zending” betekent goederen of documenten van welke aard ook (hetzij onverpakt hetzij in één of meerdere pakketten) waarvoor we hebben aanvaard het vervoer van het ene adres naar het andere te verzorgen of overige diensten te verrichten, al dan niet onder onze eigen vrachtbrief;

 

“verboden goederen” betekent goederen of materialen van welke aard ook waarvan het vervoer is verboden volgens wetten, voorschriften of regelgevingen die van kracht zijn in het land waarbinnen of waardoor de zending wordt vervoerd;

 

“consument” betekent een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
 

2. De partij waarmee u een overeenkomst afsluit

De overeenkomst voor vervoer en/of voor het verrichten van overige diensten sluit u af met de onderneming TNT of met de dochtermaatschappij of gelieerde onderneming die aanvaardt de zending te vervoeren, of in voorkomend geval, overige diensten te verrichten. U stemt ermee in dat we het vervoer of de overige diensten geheel of gedeeltelijk kunnen uitbesteden, volgens onze eigen voorwaarden.


3. Uw aanvaarding van onze algemene voorwaarden

Door uw zending aan ons toe te vertrouwen, aanvaardt u onze algemene voorwaarden zoals deze staan weergegeven op de vrachtbrief en/of de vervoersovereenkomst en/of de overeenkomst voor het verrichten van overige diensten, namens uzelf en/of namens elke andere partij die een belang heeft in de zending of de uitvoering van overige diensten, ongeacht of u de voorzijde van onze vrachtbrief hebt getekend. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op, en kunnen ook ingeroepen worden door iedere partij die we inschakelen voor het ophalen, vervoeren of afleveren van uw zending dan wel voor het verrichten van overige diensten, of aan wie we deze diensten uitbesteden, alsook op en door onze medewerkers, bestuurders en agenten. Enkel onze volmachthouders zijn gerechtigd met een schriftelijke afwijking van onze algemene voorwaarden in te stemmen. Wanneer u uw zending aan ons overdraagt met mondelinge of schriftelijke instructies die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, zijn we niet gehouden aan dergelijke instructies.


4. Reikwijdte van de overeenkomst
4.1. Zelfs wanneer het vervoer van de zending deel uitmaakt van een andersoortige overeenkomst tussen u en ons, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die tussen u en ons is afgesloten met betrekking tot het vervoer van goederen conform de overeenkomst.

4.2. Door met ons een overeenkomst van om het even welke aard af te sluiten dat het vervoer van goederen omvat, stemt u ermee in dat:
 

 • de overeenkomst geldt als overeenkomst voor vervoer van goederen over de weg indien de zending effectief over de weg wordt vervoerd;
 • de overeenkomst geldt als overeenkomst voor vervoer van goederen door de lucht indien de zending effectief door de lucht wordt vervoerd;
 • de overeenkomst geldt als overeenkomst voor vervoer van goederen over zee indien de zending effectief over zee wordt vervoerd;
 • de overeenkomst geldt als overeenkomst voor het verrichten van overige diensten indien zij betrekking heeft op diensten anders dan vervoer.

 

5. Gevaarlijke goederen & veiligheid
5.1. Behalve in de omstandigheden zoals aangegeven in paragrafen 5.2 en 5.3 hieronder, vervoeren we geen gevaarlijke goederen of goederen die naar ons inzicht gevaarlijk zijn, noch verrichten we overige diensten met betrekking tot dergelijke goederen. Gevaarlijke goederen omvatten, maar zijn niet beperkt tot de goederen die worden genoemd in de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de voorschriften omtrent gevaarlijke goederen van de International Air Transport Association (IATA), de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code, de voorschriften van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of enig andere nationale of internationale regelgeving die van toepassing is op het vervoer van, of het verrichten van overige diensten met betrekking tot gevaarlijke goederen.

5.2. We kunnen naar eigen goeddunken besluiten bepaalde gevaarlijke goederen in bepaalde landen wel te vervoeren, of er overige diensten met betrekking tot deze goederen te verrichten, indien aan u de status van goedgekeurde klant is toegekend. Deze status moet door ons schriftelijk zijn gegeven voordat uw zending kan worden aanvaard. Uw gevaarlijke goederen worden uitsluitend aangenomen als zij voldoen aan de toepasselijke regelgeving (zoals vermeld in paragraaf 5.1) en onze eigen vereisten. Voor nadere informatie over onze eigen vereisten en over de procedure voor het aanvragen van de status van goedgekeurde klant, verwijzen we u naar onze dichtstbijzijnde vestiging in uw regio. Bij aanvaarding van uw zending wordt een toeslag voor gevaarlijke goederen in rekening gebracht.

5.3. Bepaalde gevaarlijke goederen zijn vrijgesteld van de status van goedgekeurde klant. Voor nadere informatie, verwijzen we u naar de dichtstbijzijnde TNT-vestiging in uw regio.

5.4. U staat ervoor in en bevestigt door middel van het invullen van onze vrachtbrief of het aan ons aanbieden van een zending dat uw zending geen verboden goederen bevat zoals vermeld in Annex 17 van de ICAO of van andere nationale of internationale veiligheidsregels voor de luchtvaartindustrie. U dient op de vrachtbrief, of op enig ander begeleidend document, een volledige omschrijving te geven van de inhoud van de zending. Het verstrekken van deze informatie ontslaat u echter niet van uw verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

5.5. Zendingen die door ons worden vervoerd of verwerkt, kunnen aan een veiligheidscontrole worden onderworpen, onder meer door het gebruik van röntgenstraling, detectietechnieken voor explosieven of andere screeningmethoden. U stemt ermee in dat uw zending tijdens het vervoer kan worden geopend en dat de inhoud kan worden onderzocht.

5.6. U verklaart dat de zending met het oog op het vervoer of de uitvoering van overige diensten werd klaargemaakt in een beveiligde ruimte met behulp van uw betrouwbare medewerkers en dat de zending tegen inbreuk door onbevoegden werd beschermd gedurende de voorbereiding, opslag en het vervoer direct voorafgaand aan het moment dat zij door ons voor vervoer of voor de uitvoering van overige diensten werd aangenomen.

5.7. We aanvaarden geen zendingen die verboden goederen bevatten.

5.8. Om veiligheids- en/of douaneredenen, kunnen we worden verzocht gegevens te delen, waaronder uw persoonlijke gegevens voor uw zending, met de autoriteiten in het land van bestemming van uw zending of in een land waardoor uw zending wordt vervoerd.

6. Export controles

6.1. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor en garandeert de naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot exportcontroles, waaronder maar niet beperkt tot voorschriften en regelgevingen die ongeoorloofde handel in militaire en andere strategische goederen en diensten verbieden met, alsmede financiële en commerciële transacties met genoemde individuen en entiteiten in landen van waaruit, waarnaar of waardoor uw zending kan worden vervoerd, dan wel voorschriften en regelgevingen die voorwaarden opleggen waaronder bepaalde technologieën, informatie en goederen kunnen worden vervoerd van, naar of door enig land dat uw zending vervoert.

6.2. U garandeert tevens dat u geen zendingen, van welke aard ook, aan ons zal overhandigen als u of één van de partijen met een belang in de zending staat vermeld op één van de sanctieprogramma’s van de Verenigde Naties, of regionale en nationale programma’s ter uitvoering en/of aanvulling van deze, alsook partijen die vermeld staan op verordeningen tot vaststelling van autonome maatregelen.

6.3. U stemt ermee in zendingen te identificeren die voorafgaande exportcontroles moeten ondergaan, en ons de informatie en alle benodigde documenten te bezorgen om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften.

6.4. U bent verantwoordelijk, voor uw eigen rekening, voor het bepalen van export- en importvergunningen of vergunningsplichten van een zending, het verkrijgen van benodigde licenties en vergunningen, van welke aard ook, en u zorgt ervoor dat de ontvanger is goedgekeurd krachtens de wetgeving van het land van oorsprong, van bestemming en enig(e) land(en) die rechtsmacht hebben over de goederen.

6.5. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld tegenover u of enige andere persoon ten gevolge van de niet-naleving van uw kant van de wetgeving met betrekking tot exportcontrole, sancties, beperkende maatregelen en embargo’s.

7. Recht op inspectie

U stemt ermee in dat wijzelf of enige overheidsinstantie, waaronder douane en veiligheidsdiensten, uw zending op elk moment kunnen openen en inspecteren.

8. Berekening van transittijden en route van zendingen

De deur-tot-deur levertijden die we in onze literatuur opgeven, zijn exclusief zaterdagen, zon- en feestdagen, officiële vrije dagen en vertragingen veroorzaakt door de douaneautoriteiten, door het naleven van verplichte lokale veiligheidseisen of door andere gebeurtenissen buiten onze controle. We beslissen geheel naar eigen goeddunken over de route waarlangs en de methode waarop we uw zending vervoeren.

9. Douaneformaliteiten
9.1. U stelt ons aan als uw agent uitsluitend voor de in- en uitklaring van uw zending. In het geval we deze werkzaamheden uitbesteden, verklaart u, met het oog op de aanwijzing van een derde partij om de in- en uitklaring te vervullen, dat we de ontvanger van de zending zijn. Als douaneautoriteiten nadere documentatie verlangen ter verificatie van de invoer-/uitvoerverklaring of onze status in de douaneprocedure, is het uw verantwoordelijkheid de vereiste documentatie aan te leveren op eigen kosten.

9.2. U bevestigt dat alle verklaringen en informatie die u met betrekking tot de uitvoer en invoer van de zending verstrekt geheel juist en conform de waarheid zijn. U erkent dat niet waarheidsgetrouwe of frauduleuze verklaringen over de zending of haar inhoud het risico met zich meebrengen van een civiele procedure en/of strafrechtelijke vervolging, die onder meer tot verbeurdverklaring en verkoop van uw zending kan leiden. Voor zover we u vrijwillig bijstaan bij het vervullen van de vereiste douane- en andere formaliteiten, wordt die bijstand uitsluitend op uw eigen risico verleend. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims van welke aard dan ook die tegen ons zouden kunnen worden ingediend als gevolg van de informatie die u ons verstrekt, alsook tegen de eventuele kosten die we in dit verband moeten maken, en alle administratiekosten te betalen die we u mogelijk in rekening brengen voor de in deze voorwaarde beschreven diensten.

9.3. Alle douaneheffingen, belastingen (inclusief maar niet beperkt tot de BTW indien van toepassing), boetes, opslagkosten of andere kosten die we moeten maken als gevolg van het optreden van de douane of andere overheidsinstanties, of als gevolg van uw verzuim en/of het verzuim van de ontvanger om de juiste documentatie te verschaffen en/of de vereiste vergunning of toestemming te verwerven, worden ofwel aan u ofwel aan de ontvanger van de zending doorberekend. In het geval we besluiten de onkosten door te berekenen aan de ontvanger en deze weigert ze te betalen, dan stemt u ermee in deze onkosten samen met de desbetreffende administratiekosten en eventuele andere kosten die we maken te voldoen. Op ons eerste verzoek verschaft u een passende garantie voor alle heffingen, belastingen, boetes, opslagkosten of enige andere in deze voorwaarde genoemde onkosten.

9.4. We zetten ons in voor een vlotte afwikkeling van alle douaneformaliteiten met betrekking tot uw zending, maar zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, verlies of schade die door het optreden van douanebeambten of overheidsfunctionarissen worden veroorzaakt.

9.5. TNT is, in geval van een douanebeslag op goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, gerechtigd om de bevoegde autoriteiten te informeren over de naam en het adres van afzender, de naam en het adres van geadresseerde alsmede informatie te verstrekken over de aard en hoedanigheid de in beslag genomen goederen. Voorts is TNT in dat geval gerechtigd om toestemming te verlenen voor de vernietiging van de in beslag genomen goederen indien afzender TNT niet op diens eerste verzoek onmiddellijk heeft bevestigd dat afzender TNT vrijwaart voor alle aanspraken van de intellectueel eigendomsrechthebbende(n) die het douanebeslag hebben verzocht.

9.6. Bij een douanebeslag op goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaraan door TNT enige medewerking is verleend, daaronder begrepen de afgifte ter vernietiging van de in beslag genomen goederen.

10. Onjuist adres en postbusnummers
10.1. Als we een zending niet kunnen afleveren omwille van een onjuist adres, zullen we alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om het juiste adres te achterhalen. We stellen u op de hoogte van de aanpassing en leveren de zending af op het juiste adres, of ondernemen althans een poging daartoe. Wel kunnen hierbij extra kosten in rekening worden gebracht.

10.2. Leveringen aan postbusadressen worden niet aanvaard, behalve in een beperkt aantal landen (de lijst hiervan is beschikbaar bij het dochterbedrijf, de gelieerde onderneming of de vestiging van TNT die het vervoer van uw zending aanvaardt) en verder onder de voorwaarde dat het telefoonnummer van de ontvanger wordt vermeld. Als we uw zending niet bij de eerste poging kunnen afleveren, stemt u ermee in dat we de zending per post naar de ontvanger kunnen versturen en dat het bewijs van terpostbezorging volstaat als bewijs van aflevering.

11. Levering van uw zending

11.1. Als we de aflevering van een zending niet kunnen voltooien, om eender welke reden, zullen we proberen op het adres van de ontvanger een bericht achter te laten met de mededeling dat een poging tot aflevering werd ondernomen en met een indicatie van de plaats waar de zending zich bevindt. Als ook bij de tweede poging de zending niet kan worden afgeleverd, of als de ontvanger weigert de zending in ontvangst te nemen, zullen we proberen u te contacteren om een passende vervolgstap overeen te komen. U stemt ermee in alle kosten te dragen die we maken voor het doorzenden, verwijderen of retourneren van de zending, alsook de (eventuele) kosten van een derde of navolgende afleveringpoging en van de overeengekomen passende vervolgstap. Indien we niet binnen een redelijke termijn na onze tweede afleverpoging noch van u noch van de ontvanger nadere instructies ontvangen, dan stemt u ermee in dat we de inhoud van de zending kunnen vernietigen of verkopen, zonder enige verdere aansprakelijkheid tegenover u.

Specifieke afleverinstructies

11.2. U of de ontvanger van een zending kunt ons speciale instructies geven (via een TNT website of elk ander medium) om de zending af te leveren op een andere locatie/bij een andere persoon (zoals de buren en/of een naburig adres). De ontvanger kan ook zijn wens uitdrukken de zending op een door ons goedgekeurde locatie op te halen. Indien we uw speciale afleverinstructies aanvaarden, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

11.2.1. het verstrekken van een ontvangstbewijs waarop de alternatieve persoon en/of afleverlocatie staat vermeld, volstaat als afleverbewijs van de zending;

11.2.2. we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging, van welke aard ook, als gevolg van het uitvoeren van uw specifieke afleverinstructies;

11.2.3. u zult ons schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle claims, kosten, aansprakelijkheid en onkosten (waaronder redelijke honoraria van advocaten) veroorzaakt door het verlies of beschadiging van een zending ten gevolge van het uitvoeren van deze specifieke afleverinstructies. We houden ons ook het recht voor u een administratieve kost in rekening te brengen voor het uitvoeren van de specifieke afleverinstructies.

12. Uw verplichtingen
U waarborgt, verklaart en garandeert ons dat:

12.1. de inhoud van de zending (waaronder maar niet beperkt tot het gewicht en het aantal colli) juist is omschreven op onze vrachtbrief, naar behoren is gelabeld en dat het label of de labels door u stevig op een prominente en voor ons duidelijk zichtbare plek aan de buitenzijde van de zending zijn aangebracht;

12.2. de contactgegevens van de ontvanger volledig, correct en leesbaar staan vermeld op onze vrachtbrief en op een adreslabel dat door u stevig op een prominente en voor ons duidelijk zichtbare plek aan de buitenzijde van de zending is aangebracht;

12.3. de inhoud van de zending veilig en zorgvuldig door u is voorbereid en verpakt ter bescherming tegen gewone risico’s van vervoer of vervulling door ons van overige diensten, zoals de bijhorende sorteeractiviteiten en/of het verwerkingsproces;

12.4. u het juiste gewicht van de zending hebt opgegeven en indien nodig zult voorzien in de speciale apparatuur die we nodig mochten hebben om een zending op en van onze voertuigen te laden en te lossen;

12.5. u voor goederen met een gewicht van 30 kg of meer een heavy weight label op een prominente en voor ons duidelijk zichtbare plek aan de buitenzijde van de zending hebt aangebracht;

12.6. de inhoud van de zending niet valt onder de beperkingen van de IATA, ICAO, IMDG of ADR en niet bestaat uit verboden goederen, en dat noch u noch de geadresseerde een persoon of organisatie is waarmee we of u wettelijk geen handel mogen drijven krachtens enige toepasselijke wet- of regelgeving;

12.7. als u ons hebt verzocht de kosten in rekening te brengen bij de ontvanger of een derde en deze met de betaling in gebreke blijft, u prompt onze factuur en de bijbehorende administratiekosten volledig voldoet binnen 7 dagen nadat we de factuur aan u hebben verzonden (of een andere met TNT overeengekomen termijn);

12.8. aan alle toepasselijke wet- en regelgeving is voldaan;

12.9. u de correcte commerciële factuur bij de zending hebt bijgesloten (waarop het juiste factuuradres met bijhorend BTW-nummer, een correcte en duidelijke omschrijving van de handelswaar en de eerste 6 cijfers van de Harmonised System (“HS”) code staan vermeld);

12.10. u alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebt getroffen met betrekking tot de naleving van alle conventies, richtlijnen en wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonlijke gegevens, waaronder indien uitvoerbaar de versleuteling van persoonlijke gegevens om de veiligheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen in het geval van verlies of foutieve aflevering van een zending;

12.11. de waarde van enige zending niet hoger is dan 25.000 euro.

U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen aanspraken van welke aard dan ook die tegen ons worden gesteld en tegen alle kosten, schaden of uitgaven van welke aard dan ook, waaronder juridische kosten, die we ten opzichte van u of enige derde in dit verband maken, als gevolg van een schending door u van enige van deze waarborgen, toezeggingen en garanties, ook al zouden we ongewild een zending aanvaarden die enige van uw verplichtingen schendt.

13. Omvang van onze aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor vervoer

13.1. Onder voorbehoud van artikel 14 hieronder is onze aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging van uw zending of een deel ervan als gevolg van het vervoer beperkt als volgt:

13.1.1. Als uw zending geheel of gedeeltelijk per luchtvracht wordt vervoerd en haar uiteindelijke bestemming of een tussenstop in een ander land ligt dan het land van vertrek, dan valt uw zending onder het Verdrag van Warschau (1929) of het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Protocol van Den Haag (1955) en/of het Protocol van Montreal nr. 4 (1975), of het Verdrag van Montreal (1999), al naargelang welk van deze dwingend van toepassing is. Deze internationale verdragen bepalen en beperken onze aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging van uw zending tot 19 bijzondere trekkingsrechten per kilo (dat is ongeveer 20 euro per kilo, onder voorbehoud van wijzigingen van de wisselkoers).

13.1.2. Als we uw zending over de weg vervoeren in, naar of vanuit een land dat is aangesloten bij het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg uit 1956 (CMR), dan wordt onze aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van uw zending bepaald door het CMR en is zij derhalve beperkt tot 8,33 bijzondere trekkingsrechten per kilo (dat is ongeveer 10 euro per kilo, onder voorbehoud van wijzigingen van de wisselkoers). Als u in geval van vertraging kunt aantonen schade te hebben geleden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van het bedrag van de door u betaalde vervoerskosten voor de zending of het deel ervan dat vertraging heeft opgelopen.
In afwijking van wat hierboven in deze paragraaf werd bepaald, wordt onze aansprakelijkheid bepaald door de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) als we uw zending binnen Nederland over de weg vervoeren en is zij derhalve beperkt tot € 3,40 per kilo ontbrekend of beschadigd gewicht, met een maximum van € 10.000 euro per gebeurtenis of serie met elkaar verband houdende gebeurtenissen.

13.1.3. Als we uw zending over de weg vervoeren in een land dat geen CMR-verdragstaat is of tussen twee landen die geen CMR-verdragstaten zijn, dan wordt onze aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van uw zending bepaald door het CMR en is zij derhalve beperkt tot 8,33 bijzondere trekkingsrechten per kilo (dat is ongeveer 10 euro per kilo, onder voorbehoud van wijzigingen van de wisselkoers). Als u in geval van vertraging kunt aantonen schade te hebben geleden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van het bedrag van de door u betaalde vervoerskosten voor de zending of het deel ervan dat vertraging heeft opgelopen.

13.1.4. Als geen van bovenstaande paragrafen 13.1.1 – 13.1.3 van toepassing zijn en we om welke reden dan ook aansprakelijk zijn tegenover u, voor door ons uitgevoerde transportdiensten, zoals maar niet uitsluitend in geval van contractbreuk, nalatigheid, opzet of verzuim, dan is onze aansprakelijkheid tegenover u voor verlies, beschadiging, foute levering of niet-levering van uw zending, of het getroffen deel ervan, te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag van hetzij de marktwaarde van de zending op het moment van vervoer, hetzij de kosten van herstel aan de zending of het getroffen deel ervan, waarbij in ieder geval een bovengrens geldt van € 17 per kilo, met een maximum van € 10.000 per zending. Als u in geval van vertraging kunt aantonen schade te hebben geleden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van het bedrag van de door u betaalde vervoerskosten voor de zending of het deel ervan dat vertraging heeft opgelopen.

Aansprakelijkheid voor overige diensten

13.2. Onder voorbehoud van artikel 14 hieronder, als we met betrekking tot overige diensten om het even om welke reden aansprakelijk zijn, zoals maar niet uitsluitend in geval van contractbreuk, nalatigheid, opzet of verzuim, is onze aansprakelijkheid tegenover u te allen tijde beperkt tot maximum € 10.000 per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak dan wel, in geval van verlies of beschadiging van een zending, tot het laagste bedrag van hetzij de marktwaarde van de zending, hetzij de kosten van herstel aan de zending of het getroffen deel ervan, waarbij in ieder geval een bovengrens geldt van € 3,40 per kilo, en een maximum van € 10.000 per gebeurtenis of serie met elkaar verband houdende gebeurtenissen.

14. Uitsluiting van aansprakelijkheid
14.1. We zijn niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winstderving, verlies van marktaandeel, reputatieschade, verlies van klanten, verlies van gebruik, verlies van kansen, ook al was ons bekend dat dergelijke schade of verlies zou kunnen optreden, noch voor enige indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of verlies hoe deze ook moge zijn ontstaan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot contractbreuk, nalatigheid, opzet of verzuim.

14.2. We zijn niet aansprakelijk als we enige verplichting tegenover u niet vervullen als gevolg van:

14.2.1. Omstandigheden buiten onze controle waaronder (maar niet beperkt tot):
 

 • overmacht waaronder aardbevingen, orkanen, storm, overstroming, brand, ziekte, mist, sneeuw of vorst;
 • force majeure waaronder (maar niet beperkt tot) oorlog, ongevallen, handelingen van publieke vijanden, stakingen, embargo’s, gevaren in het luchtruim, lokale conflicten of burgerlijke onlusten;
 • landelijke of plaatselijke ontwrichting van netwerken voor transport over de weg of door de lucht en mechanische problemen aan vervoersmiddelen of machines;
 • verborgen gebreken of eigen gebreken aan de inhoud van de zending;
 • criminele daden van derden zoals diefstal of brandstichting.

 

14.2.2. Handelingen of omissies van uw kant of van derden:
 

 • verzuim van uw kant (al dan niet door toedoen van enige andere partij met een vermeend belang in de zending) in het vervullen van uw verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden, met name de hiervoor in artikel 12 vermelde waarborgen;
 • handelingen of omissies van functionarissen van douaneautoriteiten, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens of overheidsinstanties.

 

14.2.3. De aanwezigheid van verboden goederen in de zending, zelfs al hebben we de zending abusievelijk aanvaard.

14.2.4. Onze weigering om illegale betalingen in uw naam uit te voeren.

14.3. We zijn geen common carrier en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als common carrier.

14.4. We zijn op geen enkele wijze gebonden aan het aantal en/of de inhoud zoals door de klant gesteld en/of aangegeven in de vrachtbrief als:
 

 • de klant de te vervoeren goederen aanbiedt terwijl deze zijn geladen in een container en/of op pallets en/of zodanig verpakt dat het aantal stuks en/of de inhoud van de zending niet kan worden gecontroleerd; of
 • tijdens het laden van de goederen, naar het uitsluitende oordeel van TNT, door TNT geen controle kan worden uitgevoerd of controle door TNT het vervoer aanzienlijk zou vertragen.


15. Tijdgegarandeerde producten
Als we er niet in slagen tijdgegarandeerde producten (die we kunnen aanbieden en u kunt bestellen) binnen de voorziene termijn te leveren en als de oorzaak ervan geen van de in paragraaf 14.2 vermelde gebeurtenissen is en u uw klacht aan ons overmaakt overeenkomstig de bepalingen uit artikel 19, zullen we u de kosten aanrekenen voor de effectief geleverde service (vb. vóór de middag), in plaats van voor de service die u vroeg (vb. vóór 9 uur), binnen dezelfde productcategorie als de service die u bestelde.

16. Waardevolle goederen
Waardevolle goederen zoals edelstenen, edelmetalen, juwelen, geld, handelspapieren, onbeschermd meubilair, glas of porselein, kunstvoorwerpen, antiek en belangrijke documenten zoals paspoorten, tenders en aandeel- of optiebewijzen behoren niet via ons distributienetwerk te worden verstuurd, aangezien in dat netwerk apparatuur wordt gebruikt voor mechanische verwerking en geautomatiseerde sortering en zendingen meerdere malen op voertuigen worden geladen en gelost, wat tot verlies en/of beschadiging zou kunnen leiden. Als u desalniettemin dergelijke goederen verstuurt, of laat versturen, via ons distributienetwerk, gebeurt dit geheel op uw eigen risico.

17. Verzekering
17.1. U kunt bij ons een verzekering afsluiten voor de volledige waarde van uw te verzenden pakket of vracht (met uitsluiting van documenten) door het desbetreffende vak op de vrachtbrief in te vullen en het opgegeven bedrag te betalen. Daarmee is uw zending tijdens het vervoer verzekerd tegen “alle risico’s” van verlies of schade tot een maximum van € 25.000 per zending. Als de waarde van de zending meer dan € 25.000 bedraagt, is een voorafgaande toestemming van onzentwege vereist vooraleer u bij ons een dergelijke verzekering kunt afsluiten. Deze verzekering is niet beschikbaar voor edelstenen, edelmetalen, laptops, plasma- of LCD-schermen, juwelen, geld, glas, porselein, kunstvoorwerpen, antiek, documenten (anders dan de herstelkosten zoals bepaald in paragraaf 17.2 hieronder) en evenmin voor films, tapes, diskettes, geheugenkaarten en enige andere dergelijke gegevens- of beelddragers. Als u desalniettemin dergelijke goederen verstuurt, raden we u aan zelf voor een verzekering te zorgen.

17.2. U kunt bij ons de kosten van de reconstructie, reproductie, heruitgifte of herdruk (met inbegrip van de materiaalkosten (vb. papier) en de redelijke arbeidskosten) van uw te verzenden documenten verzekeren door het desbetreffende vak op de vrachtbrief in te vullen en het opgegeven bedrag te betalen. Daarmee is uw zending tijdens het vervoer verzekerd tegen alle risico’s van verlies en schade tot maximum € 500 per zending. Deze verzekering is uitsluitend beschikbaar voor documenten die staan vermeld op de website van de dochtermaatschappij, gelieerde onderneming of vestiging van TNT die aanvaardt uw zending te vervoeren.

17.3. De hierboven in artikel 17 vermelde verzekeringsopties (i) dekken geen gevolgschade (zie paragraaf 13.1 hierboven) en evenmin schade door vertraging bij het vervoer of schade die voortvloeit uit schending van uw verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden, (ii) zijn niet beschikbaar voor diensten anders dan vervoer en (iii) zijn in een beperkt aantal landen niet beschikbaar. Voor een lijst van deze landen en/of nadere informatie over de dekking en voorwaarden van de verzekering, verwijzen we u naar onze Klantendienst of naar de website van de dochtermaatschappij, gelieerde onderneming of vestiging van TNT die aanvaardt uw zending te vervoeren.

18. Claims door derden
U garandeert ons dat u geen enkele andere persoon met een belang in de zending zal toestaan om een claim tegen ons in te dienen dan wel een zaak tegen ons aan te spannen, zelfs al zijn we nalatig geweest of in gebreke gebleven, en mocht er een claim worden ingediend of een zaak worden aangespannen, dan vrijwaart u ons tegen de gevolgen van de claim of de zaak, alsmede tegen de kosten en onkosten die we moeten maken ten behoeve van ons verweer.

19. Procedure voor claims
Als u een claim wilt indienen in verband met een verloren, beschadigde of vertraagde zending of enige andere schade, dient dat te gebeuren in overeenstemming met eventuele toepasselijke verdragen alsmede met onderstaande procedure. Bij gebreke daarvan, behouden we ons het recht voor uw claim af te wijzen:

19.1. u dient ons schriftelijk in te lichten over het verlies, de beschadiging of de vertraging binnen 21 dagen (i) na de aflevering van de zending, (ii) na de datum waarop de zending had moeten worden afgeleverd of, (iii) indien de claim betrekking heeft op overige diensten, 21 dagen na de datum waarop u redelijkerwijs het verlies, de schade of de vertraging had kunnen vaststellen;

19.2. binnen de 21 dagen nadat u uw claim aan ons hebt overgemaakt, dient u deze claim te onderbouwen door ons alle relevante informatie toe te sturen over de zending en/of het verlies, de schade of de vertraging;

19.3. we zijn niet verplicht te reageren op een claim totdat onze kosten zijn betaald, en evenmin bent u gerechtigd het bedrag van uw claim op de vervoerskosten in mindering te brengen;

19.4. we gaan ervan uit dat de zending in goede staat werd afgeleverd, tenzij de ontvanger bij het aannemen van de zending op ons leveringsbewijs melding van schade heeft gemaakt. Opdat we een schadeclaim in behandeling zouden kunnen nemen, dienen de inhoud van uw zending en de originele verpakking aan ons beschikbaar te worden gesteld voor inspectie;

19.5. behalve voor zover anders bepaald door enige toepasselijke verdragen en/of wetgeving, komt uw recht tot het claimen van schade te vervallen als u de kwestie niet binnen 1 jaar na de afleverdatum van de zending, na de datum waarop de zending afgeleverd had moeten worden of na de datum waarop het vervoer werd beëindigd dan wel, indien de claim betrekking heeft op overige diensten, niet binnen 1 jaar na de datum waarop u redelijkerwijs het verlies, de schade of de vertraging had kunnen vaststellen, aan de rechter hebt voorgelegd;

19.6. bij acceptatie door ons van uw claim of een deel ervan garandeert u ons dat uw verzekeraars of enige derde partij die een belang heeft in de zending afstand heeft gedaan van enig recht, verhaal of redres waartoe zij gerechtigd zouden kunnen zijn door subrogatie of anderszins;

19.7. de zending wordt niet beschouwd als verloren voordat minimum 30 dagen zijn verstreken vanaf de datum waarop u ons van de niet aflevering op de hoogte hebt gesteld. We kunnen schriftelijk met u overeenkomen deze periode te verkorten.

20. Tarieven en betaling
20.1. U stemt ermee in om binnen 7 dagen na de factuurdatum (of een andere met TNT overeengekomen termijn) onze kosten (alsook toepasselijke toeslagen) voor het vervoer van de zending tussen de op de vrachtbrief/vervoersovereenkomst vermelde locaties, of voor het verrichten van overige diensten, inclusief de eventuele verschuldigde BTW te betalen, zonder inhouding, aftrek, tegenvordering of verrekening.

20.2. U ziet af van uw rechten om onze facturen aan te vechten als u niet binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk bezwaar tegen onze factuur hebt aangetekend.

20.3. Onze kosten worden berekend overeenkomstig de tarieven die op uw zending van toepassing zijn zoals in ons actueel tariefoverzicht dan wel in het betreffende contract vermeld. Ons actueel tariefoverzicht is beschikbaar op aanvraag bij elk van onze vestigingen in het land waar de factuur voor de zending werd opgesteld.

20.4. We factureren op basis van het werkelijke gewicht van de zending of van het volumegewicht van de zending, en wel het hoogste van de twee, waarbij het volumegewicht wordt berekend conform de volumeconversieformule in ons tariefoverzicht. We kunnen het gewicht en/of het volume en/of het aantal colli van uw zending controleren en indien we een discrepantie vaststellen met het door u opgegeven gewicht en/of volume en/of aantal colli, dan stemt u ermee in dat het tarief door ons kan worden berekend op basis van het door ons vastgestelde gewicht en/of volume en/of aantal colli.

20.5. Vanzelfsprekend dienen alle importheffingen, BTW-heffingen op goederen en alle overige rechten op de zending die in het land van bestemming worden geheven, door de ontvanger aan ons te worden vergoed op het moment van levering van de zending. Als de ontvanger weigert te betalen, dan stemt u ermee in ons de bedoelde bedragen binnen 7 dagen nadat we u van de betalingsweigering van de ontvanger op de hoogte hebben gesteld (of een andere met TNT overeengekomen termijn) volledig te betalen.

20.6.1 Bij niet-tijdige betaling kunnen wij de volgende kosten in rekening brengen:
 

 • € 15 euro administratiekosten bij de tweede betalingsherinnering, vermeerderd met 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- indien de betalingsherinnering niet tijdig wordt opgevolgd;
 • Alle kosten die wij redelijkerwijs in verband met de invordering van de hoofdsom hebben gemaakt en die bovengenoemd percentage overstijgen.

 

20.6.2 Bij Consumenten brengen wij de volgende kosten in rekening:
 

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.


20.6.3 De in rekening gebrachte incassokosten kunnen vermeerderd worden met de wettelijke rente.

20.7. De tarieven voor deur-tot-deur levering zoals vermeld in ons actueel tariefoverzicht zijn inclusief de vervulling van eenvoudige douaneformaliteiten. We behouden ons het recht voor extra administratiekosten in rekening te brengen wanneer de vervulling van deze douaneformaliteiten die nodig zijn om uw zending bij de ontvanger te kunnen afleveren buitensporig veel werk met zich meebrengt. In sommige landen kunnen daarom aanvullende kosten in rekening worden gebracht voor de vervulling van complexe douaneformaliteiten; deze hebben betrekking op (maar zijn niet beperkt tot) zendingen waarvoor eisen gelden ten aanzien van:

20.7.1. formele douaneaangiften voor meer dan drie verschillende soorten goederen;

20.7.2. douane-entrepots of de noodzaak goederen onder een douane-entrepot af te leveren;

20.7.3. tijdelijke importfaciliteiten;

20.7.4. in- en/of uitklaring waarbij een andere overheidsinstantie dan de douane is betrokken.

In sommige landen kunnen we invoerheffingen, belastingen of boetes voorafbetalen of moeten we namens de importeur een borg stellen. Waar deze aanvullende dienst wordt verricht, brengen we bij de ontvanger 6% van het te betalen bedrag (met een minimum van 15 euro) plaatselijke administratiekosten in rekening. Indien de ontvanger deze kosten niet aan ons betaalt, bent u er zelf aansprakelijk voor.

20.8. U kunt ons speciale instructies geven omtrent de facturatie, of met de ontvanger van de zending of een andere derde overeenkomen dat deze onze kosten en/of eventuele door ons opgelegde of betaalde heffingen, belastingen, boetes, waarborgen, aanslagen, onkosten, toeslagen en schadevergoedingen in verband met de zending vergoedt. Als de ontvanger of een andere derde weigert de vervoerskosten te betalen of om een van de bovengenoemde kosten te vergoeden, dan stemt u hiermee in om de betreffende bedragen binnen 7 dagen nadat we u van de betalingsweigering op de hoogte hebben gesteld (of een andere met TNT overeengekomen termijn) te betalen.

20.9. Onze factuur omvat geen kopie van het afleverbewijs (“Proof Of Delivery” – POD); u stemt ermee in dat het afleverbewijs op geldige wijze kan worden verkregen of aangeleverd in een digitaal of elektronisch formaat.

20.10. Waar de wet dit toelaat, worden onze facturen standaard elektronisch aangeleverd. Wanneer u ons vraagt, dan wel we verplicht worden, papieren facturen te gebruiken, houden we ons het recht voor een administratiekost in rekening te brengen voor deze service.

20.11. Onze facturen moeten worden betaald in de op de factuur aangegeven valuta dan wel in een plaatselijke valuta tegen de door ons gestelde wisselkoers.

20.12. We bezitten een algemeen pandrecht ten aanzien van al uw zendingen die zich op enig moment in ons bezit bevinden, uit hoofde waarvan we gerechtigd zijn de inhoud daarvan te verkopen en de opbrengsten uit de verkoop te gebruiken ter verrekening van enig bedrag dat u ons verschuldigd bent.

20.13. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle rechten, belastingen en heffingen waaronder begrepen zegelrechten, die van toepassing zijn op het vervoer en overige diensten alsmede op alle documenten waaronder de vrachtbrief.

20.14. U verplicht zich wijzigingen met betrekking tot het door u opgegeven factuuradres en/of het e-mailadres waarop u de TNT-factuur ontvangt tijdig door te geven aan TNT. Als u dit nalaat, waardoor onze factuur u niet of te laat bereikt, bent u gehouden de rente- en incassokosten aan ons te voldoen.

21. Uw vrijwaring ten aanzien van werknemers

21.1. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle kosten, claims, aansprakelijkheid en eisen van welke aard ook die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks voortvloeien uit de overcompleetheid, selectieve wederindienstneming of overplaatsing van:

21.1.1. onze medewerkers die gedeeltelijk of volledig belast zijn met de diensten die we voor u vervullen; of

21.1.2. uw huidige of voormalige medewerkers; of

21.1.3. uw huidige of voormalige leveranciers; of

21.1.4. enige derde

die op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen ons en u, waaronder maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid uit hoofde van de Europese Richtlijn inzake het behoud van rechten van werknemers (77/187/EEG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2001/23/EG) of van de nationale wetgeving ter implementatie daarvan of uit hoofde van enige andere toepasselijke arbeidswetgeving.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. In het geval dat enige bepaling of voorwaarde als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen gevolgen hebben voor de andere bepalingen van onderhavige overeenkomst, die alle van kracht blijven.

22.2. Behalve voor zover bepaald in enig toepasselijk verdrag is in ieder geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot deze overeenkomst het recht van toepassing en de rechter bevoegd van het land waarin de dochtermaatschappij, de gelieerde onderneming of de vestiging van TNT is gevestigd die uw zending voor vervoer aanvaardt of die overige diensten verricht.