Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor transportdiensten

TNT Express uitgebreide versie 2020

1. DEFINITIES

“TNT”

betekent TNT Express Worldwide B.V., alsook de dochtermaatschappijen, de werknemers, agenten en zelfstandige onderaannemers van TNT;

“Voorwaarden”

deze algemene voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd overeenkomstig paragraaf 2.1;

“Overeenkomst”

de overeenkomst tussen de dochtermaatschappij van TNT die de Zending aanvaardt (1) en de Klant (2) met het oog op de dienstverlening overeenkomstig onderhavige Voorwaarden;

“Verdragen”

betekent (i) het Verdrag van Warschau betreffende het gehele of gedeeltelijke vervoer per luchtvracht van internationale goederen (1929), of het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Protocol van Den Haag (1955) en/of het Protocol van Montreal nr. 4 (1975), of het Verdrag van Montreal (1999), al naargelang welk van deze dwingend van toepassing is, (ii) het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg uit 1956 (CMR), (iii) het Verdrag betreffende het internationale vervoer per spoor (COTIF) of (iv) alle nationale wetgeving die bovengenoemde verdragen implementeert;

“Klant”

de persoon of firma die Diensten koopt bij TNT of, in voorkomend geval, de verzender;

“Not Fit to Travel zending”

betekent goederen of documenten van welke aard ook die niet verpakt werden of niet correct verpakt werden, beschadigd zijn, een gezondheids- of veiligheidsrisico inhouden, schade kunnen toebrengen aan andere Zendingen of aan de apparatuur en/of faciliteiten van TNT of zichzelf kunnen beschadigen door hun “not fit”-karakter;

“Verboden goederen”

betekent de goederen en type Zendingen in paragraaf 5 (Verboden goederen) van deze Voorwaarden;

“Diensten”

betekent de diensten die uitgevoerd worden door TNT met betrekking tot een Zending zoals beschreven in paragraaf 2.3;

“SDR”

betekent speciale trekkingsrechten (Special Drawing Rights); de waarde van de SDR is gekoppeld aan de waarde van een verzameling van de belangrijkste valuta zoals gedefinieerd door het IMF en wordt regelmatig gepubliceerd in de belangrijkste financiële kranten;

''Zending''

betekent goederen of documenten van welke aard ook (hetzij in bulk, hetzij in één of meerdere pakketten) die TNT heeft aanvaard van de Klant in het kader van de uitvoering van de Diensten.

 

2. AANVAARDING

2.1

Door zijn Zending aan TNT te overhandigen, aanvaardt de Klant onderhavige Voorwaarden ongeacht of de Klant de voorzijde van de vrachtbrief heeft ondertekend. De Overeenkomst komt tot stand wanneer TNT de Zending aanvaardt. Enkel de vertegenwoordigingbevoegden van TNT zijn gerechtigd met een schriftelijke afwijking van onderhavige Voorwaarden in te stemmen. TNT is niet gehouden aan mondelinge of schriftelijke instructies die door de Klant worden gegeven en die in strijd zijn met onderhavige Voorwaarden.

2.2

Zelfs wanneer het vervoer van de Zending deel uitmaakt van een andersoortige overeenkomst tussen de Klant en TNT, zijn onderhavige Voorwaarden van toepassing op een dergelijke overeenkomst.

2.3

Door met TNT een overeenkomst van eender welke aard af te sluiten die het vervoer van een Zending omvat, stemt de Klant ermee in dat:

·      de overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het vervoer van goederen over de weg indien het vervoer van de zending effectief over de weg gebeurt;

·      de overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het vervoer van goederen door de lucht indien het vervoer van de zending effectief volledig of gedeeltelijk door de lucht gebeurt;

·      de overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het vervoer van goederen over zee indien het vervoer van de zending effectief over zee gebeurt;

·      de overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het vervoer van goederen per spoor indien het vervoer van de zending effectief per spoor gebeurt.

2.4

De klant stemt ermee in dat TNT de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk mag uitbesteden.

 

3. GEVAARLIJKE GOEDEREN (“Dangerous Goods” of ook nog “DG”)& VEILIGHEID

3.1

Behalve in omstandigheden zoals aangegeven in paragraaf 3.2, voert TNT geen Diensten uit met betrekking tot goederen die door TNT als gevaarlijk worden beschouwd. Gevaarlijke goederen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de goederen bedoeld in de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de voorschriften betreffende gevaarlijke goederen van de International Air Transport Association (IATA), de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code, de voorschriften van het Europees Verdrag betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of eender welke andere nationale of internationale regelgevingen die van toepassing zijn op de uitvoering van Diensten met betrekking tot gevaarlijke goederen.

3.2

TNT kan naar eigen goeddunken specifieke gevaarlijke goederen aanvaarden, maar enkel nadat TNT en de Klant het eens zijn geworden over de specifieke vereisten met betrekking tot deze gevaarlijke goederen. Voor details over de specifieke vereisten van TNT en over de procedure voor het aanvragen van de status van goedgekeurde klant, verwijzen we naar de lokale vestiging van TNT. Bij aanvaarding van de Zending wordt een toeslag voor gevaarlijke goederen aangerekend aan de Klant.

3.3

De Klant staat ervoor in en bevestigt dat:

3.3.1 ofwel door het invullen van de vrachtbrief van TNT, ofwel door een Zending aan TNT te overhandigen, zijn Zending geen Verboden goederen bevat, en geen verboden goederen zoals vermeld in Annex 17 van de ICAO of van andere nationale of internationale regelgevingen voor de veiligheid van de luchtvaartindustrie. De Klant geeft op de vrachtbrief of op enig ander begeleidend document een volledige omschrijving van de inhoud van de Zending. Het verstrekken van deze informatie ontslaat de Klant echter niet van zijn verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

3.3.2 de Zending werd voorbereid in een beveiligde ruimte met behulp van betrouwbare medewerkers van de Klant en dat de Zending werd beschermd tegen inbreuk door onbevoegden tijdens de voorbereiding, de opslag en het vervoer meteen voorafgaand aan de aanvaarding van de Zending door TNT.

3.4

Zendingen kunnen onderworpen worden aan een veiligheidscontrole die het openen van de Zending vereist. De Klant stemt ermee in dat de Zending om veiligheidsredenen op elk moment geopend en onderzocht kan worden.

 

4. EXPORTCONTROLES

4.1

TNT vervoert geen Zendingen die in strijd zijn met wetgeving inzake exportcontroles. De Klant is verantwoordelijk voor en garandeert de naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse Export Administration Regulations (EAR), de Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations (ITAR) , de Amerikaanse Foreign Assets Control Regulations en toepasselijke exportwetgeving en overheidsvoorschriften van landen die zijn betrokken bij het vervoer van de Zending. De Klant gaat ermee akkoord en garandeert dat hij zich zal houden aan alle toepasselijke sancties van de Amerikaanse overheid die de export of wederexport van goederen, diensten of technologie naar landen en regio’s die door de Amerikaanse overheid eenzijdig of in coördinatie met de sancties van andere landen worden genoemd, verbieden. Bovendien vervoert TNT geen goederen waarvan de handel wordt beperkt of verboden als gevolg van economische sancties en embargo’s en stemt de Klant ermee in om dergelijke goederen niet te overhandigen aan TNT. Ga naar tnt.com voor een actuele lijst met TNT-landen en -gebieden die niet door TNT worden bediend.

Bovendien vervoert TNT niets en garandeert de Klant dat hij geen Zendingen aan TNT zal overhandigen als de Klant of een van de partijen die bij de Zending betrokken zijn, voorkomt op de lijst van geweigerde personen (Denied Persons List) die door het Amerikaanse Department of Commerce wordt bijgehouden of op een van de lijsten met exportcontroles of sancties die worden gepubliceerd en bijgehouden door: het Amerikaanse Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control; het Amerikaanse Department of Commerce Department, Bureau of Industry and Security; het Amerikaanse Department of State, Directorate of Defense Trade Controls; de Sanctiecomités van de Verenigde Naties; de Raad van de Europese Unie; en elke andere relevante autoriteit.

4.2

De Klant gaat er ook mee akkoord en garandeert dat hij niets zal proberen te verzenden naar een entiteit die eigendom is van een partij, in het gemeenschappelijk eigendomsbelang dat door de desbetreffende autoriteit is vastgesteld, die is onderworpen aan economische sancties.

De Klant zal Zendingen identificeren waarvoor een exportcontrolevergunning nodig is, of die onderworpen zijn aan andere controles op naleving van regelgeving voorafgaand aan de export, en zal TNT voorzien van informatie en alle noodzakelijke documentatie om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.3

De Klant is op eigen kosten verantwoordelijk voor het bepalen van de toepasselijke exportvergunningen of vergunningsvereisten voor een Zending, het verkrijgen van de vereiste vergunningen, en het garanderen dat de ontvanger is goedgekeurd zoals wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving van het land van herkomst, het land van bestemming en enig ander land dat rechtsmacht heeft over de goederen. Verder is de Klant ervoor verantwoordelijk dat het eindgebruik of de eindgebruiker van de verzonden goederen niet in strijd is met een specifiek controlebeleid dat bepaalde soorten exporten, wederexporten en overdrachten van specifiek genoemde goederen die zijn onderworpen aan de Amerikaanse Export Administration Regulations beperkt.

4.4

TNT aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Klant of enige andere persoon voor verlies of kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, boetes en sancties, indien de Klant zich niet houdt aan exportwetten, regels of voorschriften, of die worden veroorzaakt door acties die door TNT worden ondernomen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant stemt er tevens mee in TNT te vrijwaren voor alle verliezen of kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, boetes en sancties, voor het niet naleven door de Klant van exportwetten, regels of voorschriften, of die worden veroorzaakt door acties die door TNT worden ondernomen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

5. VERBODEN GOEDEREN

5.1

TNT verbiedt de verzending van de volgende goederen naar elke bestemming en de Klant stemt ermee in deze niet te verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald door TNT (afhankelijk van de bestemming kunnen er aanvullende beperkingen van toepassing zijn):

a.     Vuurwapens, wapens, munitie en hun onderdelen;

b.     3D-printers die zijn ontworpen of uitsluitend functioneren voor de productie van vuurwapens;

c.     Explosieven (klasse 1.4 explosieven zijn mogelijk wel toegestaan van en naar bepaalde locaties; verdere informatie is op verzoek verkrijgbaar), vuurwerk en andere goederen met een brandbare of ontvlambare aard;

d.     Goederen die lijken op een bom, handgranaat of ander explosief. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inerte producten, zoals replica’s, nieuwigheden, trainingshulpmiddelen en kunstwerken;

e.     Militaire goederen afkomstig uit een land waarvoor een exportcontrolevergunning is vereist;

f.      Menselijke lijken, menselijke organen of lichaamsdelen, menselijke of dierlijke embryo’s, gecremeerde of opgegraven menselijke resten;

g.     Levende dieren, waaronder insecten en huisdieren;

h.     Dierlijke karkassen, dode dieren of opgezette dieren;

i.      Planten en plantaardig materiaal, waaronder snijbloemen (snijbloemen zijn wel toegestaan van en naar bepaalde markten, waaronder van Nederland naar de VS, en heel Latijns-Amerika; verdere informatie is op verzoek verkrijgbaar);

j.      Bederfelijke voedingsmiddelen, en voedingsmiddelen en dranken die gekoeld moeten worden of waarvan de omgevingstemperatuur op een andere manier moet worden beheerst;

k.     Pornografie en/of obsceen materiaal;

l.      Geld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geldmiddelen en kasequivalenten (bv. waardepapieren, aandelen, obligaties en cheques), verzamelmunten en -postzegels;

m.   Gevaarlijk afval, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikte injectienaalden en /of injectiespuiten of ander medisch, organisch en industrieel afval);

n.     Nat ijs (bevroren water);

o.     Namaakgoederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, goederen waarop een handelsmerk rust en die identiek zijn aan of wezenlijk niet te onderscheiden zijn van een geregistreerd handelsmerk, zonder de goedkeuring of het toezicht van de eigenaar van het geregistreerde handelsmerk (ook wel “vervalsingen” of “imitaties” genoemd);

p.     Marihuana, met inbegrip van marihuana die is bestemd voor recreatief of medicinaal gebruik, en uit marihuana verkregen cannabidiol (CBD), producten met een concentratie tetrahydrocannabinol (THC) van meer dan 0,3 procent van de watervrije stof, en synthetische cannabinoïden;

q.     Onbewerkte of ongeraffineerde hennepplanten of hun onderdelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hennepstelen, hennepbladeren, hennepbloemen en hennepzaden);

r.      Tabak en tabaksproducten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sigaretten, sigaren, losse tabak, niet voor roken bestemde tabaksproducten, en waterpijpen; en

s.     Elektronische sigaretten.

5.2

TNT verbiedt de volgende typen Zendingen naar alle bestemmingen en de Klant stemt ermee in deze niet te verzenden (afhankelijk van de bestemming kunnen er aanvullende beperkingen van toepassing zijn):

a.     Zendingen of goederen waarvan het vervoer, de import of de export bij wet, voorschrift of verordening is verboden;

b.     Zendingen waarvoor TNT een speciale vergunning voor het transport, de import of de export nodig heeft;

c.     Niet-aangegeven, accijnsplichtige Zendingen of goederen die wettelijk moeten worden goedgekeurd en ingeklaard;

d.     Zendingen met een aangegeven douanewaarde die hoger is dan is toegestaan voor een bepaalde bestemming;

e.     Gevaarlijke goederen, behalve zoals is toegestaan onder de paragraaf Gevaarlijke goederen & veiligheid van deze Voorwaarden; en

f.      Pakketten die nat zijn, lekken of op enigerlei wijze stinken.

5.3

TNT sluit alle aansprakelijkheid voor Verboden goederen die op wat voor manier dan ook zijn aanvaard uit (met inbegrip van goederen die per ongeluk of onder kennisgeving zijn aanvaard). TNT behoudt zich het recht voor om Zendingen te weigeren op basis van deze beperkingen of om beveiligings- of veiligheidsredenen. TNT heeft het recht een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor geweigerde Zendingen en voor de kosten van het retourneren van goederen, indien van toepassing, aan de Klant. Verdere informatie is op verzoek verkrijgbaar.

 

6. BEREKENING VAN TRANSITTIJDEN EN ROUTE VAN ZENDINGEN

Weekenddagen, feestdagen, officiële vrije dagen, vertragingen veroorzaakt door de douane en vertragingen ten gevolge van het naleven van verplichte lokale veiligheidseisen of door andere gebeurtenissen buiten de controle van TNT, zijn niet meegerekend wanneer TNT deur-tot-deur levertermijnen opgeeft. TNT zal geheel naar eigen goeddunken beslissen over de route en de methode voor het vervoer van Zendingen.

 

7. DOUANEFORMALITEITEN

7.1

Zendingen die nationale grenzen overschrijden kunnen door de douane worden in- en uitgeklaard. De Klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de goederen worden verzonden in overeenstemming met alle wettelijke douanevereisten, om alle documentatie en informatie te verstrekken die nodig is voor de in- en uitklaring, en om te verklaren en te garanderen dat alle verklaringen en informatie die hij verstrekt met betrekking tot de goederen en de in- en uitklaring van de Zending waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn en blijven, met inbegrip van de juiste code van het geharmoniseerd systeem. Voor Zendingen waarvoor naast een vrachtbrief documentatie (bv. een handelsfactuur) nodig is, geldt mogelijk een langere transittijd. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM U GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EVENTUELE SANCTIES, BOETES, SCHADEVERGOEDINGEN OF ANDERE KOSTEN OF ONKOSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, OPSLAGKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDHAVINGSMAATREGEL VAN EEN BEVOEGDE OVERHEIDSINSTANTIE OF UIT HET FEIT DAT U NIET VOLDOET AAN DE VERPLICHTINGEN DIE HIERBIJ ZIJN VASTGELEGD, IN REKENING TE BRENGEN.

7.2

De Klant is op eigen kosten verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat internationaal verzonden goederen aanvaardbaar zijn voor binnenkomst in het land van bestemming onder de toepasselijke wetgeving en om te voldoen aan alle vergunningsvereisten, indien van toepassing.

7.3

De Klant dient mogelijk aanvullende informatie te verstrekken om de goederen door andere regelgevende instanties in het land van bestemming te laten inklaren voordat de goederen aan de ontvanger worden geleverd. Voor Zendingen die goederen of producten bevatten die door meerdere overheidsinstanties in andere landen van bestemming worden gereguleerd (zoals de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor normen met betrekking tot voedselveiligheid, bescherming van de volksgezondheid, farmaceutische producten, medische producten, planten en dieren, telecommunicatie en andere elektronische apparatuur, en vergelijkbare instanties), kan het inklaringsproces meer tijd in beslag nemen. Alle kosten voor het verzenden naar en retourneren uit landen waar de Zending niet mag worden ingevoerd, worden aan de Klant in rekening gebracht.

7.4

Wanneer Zendingen door de douane of andere instanties worden vastgehouden vanwege onjuiste of ontbrekende documentatie, kan TNT proberen de ontvanger op de hoogte te stellen. Indien het plaatselijke recht vereist dat de ontvanger de juiste informatie of documentatie indient en de ontvanger dit verzuimt te doen binnen een door TNT te bepalen redelijke termijn, kan de Zending als onbezorgbaar worden beschouwd, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Indien de ontvanger nalaat de vereiste informatie of documentatie te verstrekken en de Klant deze onder het plaatselijke recht mag verstrekken, kan TNT proberen de Klant hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Klant de informatie of documentatie ook niet binnen een door TNT te bepalen redelijke termijn verstrekt, wordt de Zending als onbezorgbaar beschouwd, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. TNT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet kunnen voltooien van een levering als gevolg van onjuiste of ontbrekende documentatie, ongeacht of TNT probeert de ontvanger of Klant op de hoogte te stellen.

7.5

Indien dit is toegestaan door het plaatselijke recht, zal TNT zorgen voor de inklaring van internationale Zendingen. TNT zal de informatie over de Zending ter inklaring voorleggen aan de douane en andere regelgevende instanties. TNT kan, indien van toepassing, bijkomende inklaringskosten in rekening brengen voor internationale Zendingen voor de verwerking van de inklaring, voor diensten die zijn verleend op verzoek van de Klant, de ontvanger of een derde partij, of om de kosten te recupereren die door de regelgevende instantie aan TNT worden doorberekend voor de wettelijke registratie. De soort en hoogte van de vergoeding verschillen per land.

7.6

TNT zal uitsluitend als agent voor de Klant of de ontvanger optreden (voor zover van toepassing) voor het inklaren en invoeren van de Zending via de douane. Indien van toepassing en waar passend zal de Klant TNT, of de door TNT aangewezen douane-expediteur, machtigen om in naam van en voor rekening en risico van de Klant of de ontvanger douaneaangiften en alle daarmee verband houdende handelingen als directe vertegenwoordiger te doen en in te dienen. De Klant zal ervoor zorgen dat de ontvanger TNT machtigt in overeenstemming met deze bepaling, indien van toepassing.

7.7

In sommige gevallen kan TNT, naar keuze van TNT, instructies aanvaarden om gebruik te maken van een andere aangewezen douane-expediteur dan TNT (of de door TNT gekozen douane-expediteur) of de door de Klant aangewezen douane-expediteur. In ieder geval behoudt TNT (of de door TNT gekozen douane-expediteur) zich het recht voor om de Zending in te klaren als de douane-expediteur niet kan worden bepaald of deze de Zending niet zal inklaren, of als er geen volledige informatie over de douane-expediteur aan TNT wordt verstrekt (waaronder naam, adres, telefoonnummer en postcode).

 

8. DOUANERECHTEN EN BELASTINGEN

8.1

Om de inklaring van bepaalde goederen door de douane te voltooien, kan TNT namens de betaler rechten en belastingen voorschieten zoals die door de douanebeambten zijn vastgesteld en daarvoor een toeslag heffen. TNT kan voor alle Zendingen contact opnemen met de betaler en een bevestiging van de terugbetalingsregeling eisen als voorwaarde voor het voltooien van de inklaring en de levering, en geheel naar eigen goeddunken van TNT de betaling van rechten en belastingen eisen vooraleer de Zending aan de ontvanger wordt vrijgegeven. Neem contact op met de klantenservice van TNT voor meer informatie.

8.2

In het geval dat de nauwkeurigheid of gepastheid van rechten en belastingen op een Zending wordt betwist, kan TNT of de door haar aangewezen douane-expediteur de bij de Zending aangeboden verzenddocumenten controleren. Indien TNT vaststelt dat de rechten en belastingen naar behoren zijn vastgesteld, gaat de Klant akkoord met de betaling van de rechten en belastingen of verbindt de Klant zich ertoe dat de ontvanger betaalt, zoals van toepassing.

8.3

Indien TNT namens de betaler rechten, belastingen of andere kosten voorschiet, worden er bijkomende kosten voor de inklaringsservice in rekening gebracht bij de betaler, op basis van een vast bedrag of een percentage van het totale voorgeschoten bedrag. De hoogte van deze bijkomende kosten voor de inklaringsservice zijn afhankelijk van het land van bestemming. Ga naar ‘Aanvullende services en toeslagen’ op tnt.com voor meer informatie over de bijkomende kosten voor de inklaringsservice.

8.4

Indien de Klant verzuimt een betaler aan te wijzen op de luchtvrachtbrief, zullen de rechten en belastingen waar dat is toegestaan automatisch worden gefactureerd aan de ontvanger.

8.5

ONGEACHT EVENTUELE ANDERSLUIDENDE BETALINGSINSTRUCTIES, IS DE KLANT EINDVERANTWOORDELIJK VOOR DE BETALING VAN RECHTEN EN BELASTINGEN EN ALLE KOSTEN EN TOESLAGEN IN VERBAND MET DE DOOR ONS VOORGESCHOTEN RECHTEN EN BELASTINGEN INDIEN DE BETALING NIET WORDT ONTVANGEN. Indien een ontvanger of een derde partij van wie een bevestiging van de terugbetaling wordt verlangd, weigert de rechten en belastingen op verzoek te betalen, kunnen wij contact opnemen met de Klant, en van hem hetzelfde verlangen. Indien de Klant weigert een bevredigende regeling te treffen om TNT terug te betalen, kan de Zending aan de Klant worden geretourneerd (in dat geval is de Klant verantwoordelijk voor zowel de oorspronkelijke kosten als de retourkosten), in een algemeen bestelmagazijn of een douane-entrepot worden bewaard, of als onbezorgbaar worden beschouwd. Indien de transportkosten voor een Zending in rekening worden gebracht op een creditcard, behoudt TNT zich het recht voor om ook niet-geïnde rechten en belastingen in verband met die Zending te verrekenen met de creditcardrekening.

8.6

Afhankelijk van de beschikbare opties op bepaalde locaties, kan een Zending vertraging oplopen indien TNT geen bevredigende bevestiging kan krijgen van regelingen om de voorgeschoten bedragen voor rechten en belastingen terug te betalen. De Klant zal TNT schadeloos stellen en vrijwaren tegen aansprakelijkheden van welke aard ook en tegen alle kosten, schades of onkosten, waaronder juridische kosten en declaraties van advocaten, die TNT ten opzichte van de Klant of enige derde moet maken als gevolg van een schending door de Klant van enige verplichting uit paragraaf 7 en 8.

8.7

Betaling van rechten en belastingen geschiedt geheel naar eigen goeddunken van TNT op een van de volgende wijzen: contant, cheque (persoonlijk of zakelijk, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs), creditcard, postwissel, reischeque, of debet- of waarborgrekening. TNT accepteert geen vooruitbetaling van rechten en belastingen op het moment van verzending.

8.8

TNT neemt geen verantwoordelijkheid voor Zendingen die bij de douane achtergelaten worden, en dergelijke Zendingen kunnen als onbezorgbaar worden beschouwd.

 

9. LEVERING VAN DE ZENDING

9.1

Als TNT een Zending niet kan afleveren omwille van een onjuist adres zal TNT alle redelijke inspanningen doen om het juiste adres te achterhalen. TNT zal de Klant hiervan op de hoogte stellen en eventueel bijkomende kosten in rekening brengen.

9.2

Leveringen aan postbusadressen worden niet aanvaard, behalve in een beperkt aantal landen (lijst verkrijgbaar op aanvraag) en op voorwaarde dat het telefoonnummer van de ontvanger wordt vermeld.

9.3

Indien TNT de levering van een Zending niet kan voltooien om eender welke reden, zal TNT redelijke inspanningen doen om een bericht achter te laten op het adres van de ontvanger met de mededeling dat tevergeefs een poging tot aflevering werd ondernomen en met een indicatie van de plaats waar de Zending zich bevindt. Indien TNT de Zending ook niet na een tweede afleverpoging kon afleveren, of wanneer de ontvanger weigert om de Zending in ontvangst te nemen, zal TNT redelijke inspanningen doen om de Klant of de verzender (indien verschillend van de Klant) te contacteren om de passende vervolgactie overeen te komen. De Klant stemt ermee in om alle kosten te dragen die TNT maakt voor het doorzenden, verwijderen of retourneren van de Zending, alsook de (eventuele) kosten die TNT maakt voor het ondernemen van een derde of volgende afleverpoging en voor de overeengekomen passende vervolgactie. Indien TNT niet binnen een redelijke termijn na de tweede afleverpoging van de Zending nadere instructies ontvangt van de Klant of van de ontvanger, dan mag TNT de inhoud van de Zending retourneren, vernietigen of verkopen, zonder enige verdere aansprakelijkheid tegenover de Klant en op kosten van de Klant.

9.4

De Klant of de ontvanger van een Zending kan speciale instructies geven om de Zending af te leveren op een andere locatie dan het adres van de ontvanger (bijvoorbeeld bij de buren of een ander afhaalpunt), of de ontvanger kan aangeven dat hij de Zending wil afhalen op een door TNT goedgekeurde locatie. Indien TNT deze speciale afleverinstructies aanvaardt, kunnen extra kosten aangerekend worden en zijn de volgende bepalingen van toepassing:

9.4.1 het verstrekken van een ontvangstbewijs waarop de alternatieve afleverlocatie staat vermeld, volstaat als afleverbewijs van de Zending;

9.4.2 TNT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of vertraging, van welke aard ook, als gevolg van het uitvoeren van de speciale afleverinstructies van de Klant.

9.5

Wanneer de Klant de toestemming heeft gegeven aan TNT en TNT heeft aanvaard (i) om Zendingen zonder ontvangstbevestiging achter te laten op het aangegeven afleveradres indien niemand beschikbaar is om te tekenen voor ontvangst (als afleverbewijs) of (ii) om te leveren in een brievenbus of locker, dan zal het eenzijdige bericht van TNT dat de Zending werd geleverd, volstaan als afleverbewijs en vanaf dat moment wordt TNT ontheven van zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de Zending.

 

10. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

10.1

De Klant garandeert aan TNT dat elke Zending aan volgende voorwaarden voldoet:

10.1.1 de goederen werden veilig en zorgvuldig voorbereid en verpakt conform de aard en de omvang van de goederen, ter bescherming tegen de gewone risico’s van vervoer en de verpakking werd afgesloten op een manier waardoor eventuele manipulatie met de verpakking duidelijk zichtbaar is;

10.1.2 alle goederen met een gewicht van meer dan 70 kg worden gepalletiseerd;

10.1.3 de details van de Zending (met inbegrip van maar niet beperkt tot het aantal stuks, het gewicht, de afmetingen en de algemene omschrijving), alsook het afleveradres en de contactgegevens van de ontvanger worden volledig, correct, tijdig en leesbaar ingevuld op de vrachtbrief;

10.1.4 de Zending is klaar om opgehaald te worden en is duidelijk en correct gelabeld, indien van toepassing conform de eventuele met TNT overeengekomen aanvullende maatregelen, en de labels zijn stevig en duidelijk zichtbaar op de buitenzijde van de Zending aangebracht (een ‘heavy weight label’ is verplicht voor elk pakket met een gewicht van 30 kg of meer);

10.1.5 de Zending is vergezeld van de correcte factuur die bij de Zending hoort (met vermelding van het juiste factuuradres met bijhorend btw-nummer, een correcte en duidelijke omschrijving van de handelswaar, de werkelijke waarde en de eerste 6 cijfers van de Harmonised System (“HS”) code) en van de contactgegevens van de ontvanger;

10.1.6 de inhoud van de Zending valt niet onder de beperkingen van de IATA, ICAO, IMDG of ADR en is niet verboden door enige wetten, regelgevingen of voorschriften van eender welk land waarin of waardoor de Zending reist, en de ontvanger is geen persoon of organisatie waarmee wettelijk geen handel mag gedreven worden krachtens enige toepasselijke wet- of regelgeving; en

10.1.7 de waarde van enige Zending is niet hoger dan 25.000 euro (tenzij anders op voorhand overeengekomen met TNT).

10.2

De Klant zal TNT voldoende op voorhand (i) informatie bezorgen over de aard van de inhoud van de Zending, (ii) op de hoogte stellen van de manier waarop de Zending moet behandeld worden en (iii) op de hoogte stellen van de te nemen voorzorgen, waarvan de Klant weet of zou moeten weten dat deze van belang zijn voor TNT.

10.3

De Klant dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten die relevant zijn voor een correcte dienstverlening door TNT. De Klant zal TNT schadeloos stellen en vrijwaren tegen aansprakelijkheden van welke aard ook en tegen alle kosten, schades of onkosten, waaronder juridische kosten en declaraties van advocaten, die TNT ten opzichte van de Klant of enige derde moet maken als gevolg van een schending door de Klant van enige verplichting uit deze paragraaf 10, zelfs als TNT ongewild een Zending aanvaardt die enige van de verplichtingen van de Klant uit deze Overeenkomst schendt.

10.4

De Klant stemt ermee in dat (i) TNT of enige overheidsinstantie, waaronder de douane- en veiligheidsdiensten, de Zending op elk moment kunnen openen en inspecteren en (ii) TNT geheel naar eigen goeddunken mag weigeren om een Zending te aanvaarden indien deze Zending beschouwd wordt als een ‘Not Fit to Travel’ zending of om eender welke andere reden.

10.5

De Klant zal TNT vrijwaren tegen claims van eender welke aard die tegen TNT ingediend zouden kunnen worden door derden met een belang in de Zending.

10.6

De Klant stemt ermee in dat TNT zijn gedetailleerde veiligheidsmaatregelen of routedetails van zijn netwerk niet kan vrijgeven met het oog op de bescherming van de goederen van de Klant. Dit betekent ook dat audits van de gebruikerslocaties of voertuigen van TNT niet toegelaten zijn tenzij dit wettelijk vereist is.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1

Waar de Verdragen van toepassing zijn of waar en voor zover andere dwingende regels of nationale wetgevingen van toepassing zijn, is de aansprakelijkheid van TNT onderworpen aan en beperkt tot het toepasselijk Verdrag en/of de toepasselijke regelgeving.

11.2

Als de Verdragen om eender welke reden niet van toepassing zijn, is de aansprakelijkheid van TNT voor verlies, beschadiging of vertraging om welke reden dan ook, waaronder maar niet beperkt tot contractbreuk, nalatigheid, opzet of verzuim door TNT, beperkt tot:

11.2.1  22 trekkingsrechten per kilogram voor verlies of beschadiging van Zendingen die geheel of gedeeltelijk per luchtvracht worden vervoerd of via andere transportmodi dan over de weg;

11.2.2  8,33 trekkingsrechten per kilogram voor verlies of beschadiging van Zendingen die over de weg worden vervoerd;

11.2.3  3,40 euro per kilogram met een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis of serie van met elkaar verband houdende gebeurtenissen voor verlies of beschadiging met betrekking tot andere activiteiten van TNT die niet onder de Diensten vallen; of

11.2.4 het werkelijke bedrag dat de Klant betaald heeft voor het vervoer van de vertraagde Zending op voorwaarde dat de Klant verlies heeft geleden.

11.3

TNT is niet aansprakelijk voor:

11.3.1 enige indirecte, bijzondere, economische of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot kosten voor enige alternatieve vervoerswijzen, winstderving, verlies van gebruik, verwachte besparingen, goodwill, verlies van kansen; of

11.3.2 enig verlies of beschadiging ten gevolge van omstandigheden buiten controle van TNT, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, gewapende kapingen/overvallen, ongevallen, handelingen van publieke vijanden, stakingen, embargo’s, burgerlijke onlusten, nationale of lokale ontwrichtingen van netwerken voor transport over de weg of door de lucht, mechanische problemen aan vervoersmiddelen of machines, handelingen of verzuim van de Klant, een derde partij of een overheidsbeambte, criminele daden en/of verborgen gebreken of eigen gebreken aan de inhoud van de Zending; of

11.3.3 enige schadevergoedingen, boetes, terugvorderingspercentages of andere financiële bedragen die door een derde partij aan de Klant in rekening worden gebracht.

11.4

TNT is op geen enkele wijze gebonden aan het aantal en/of de inhoud van een Zending zoals verklaard door de Klant en/of aangegeven op de vrachtbrief indien, op het moment dat de te vervoeren Zending aan TNT wordt aangeboden, de goederen geladen zijn in een container/trailer en/of gepalletiseerd en/of zodanig verpakt zijn dat het aantal stuks en/of de inhoud van de Zending niet kan gecontroleerd worden, of indien tijdens het laden van de Zending door TNT, naar eigen goeddunken van TNT, geen degelijke controle kan uitgevoerd worden en/of de controle het vervoer aanzienlijk zou vertragen.

 

12. GEGEVENSBESCHERMING

12.1

Termen als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’ hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en alle toepasselijke (plaatselijke) wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (gezamenlijk “Gegevensbeschermingsrecht”).

12.2

TNT en de Klant erkennen dat zij beide verwerkingsverantwoordelijke zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door of tussen partijen in het kader van deze Voorwaarden.

12.3

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder deze Voorwaarden verklaart de Klant zich te hebben gehouden aan het Gegevensbeschermingsrecht, met inbegrip van het verkrijgen van een wettelijke grond in overeenstemming met artikel 6 AVG en het verstrekken van de informatie aan de personen in overeenstemming met artikel 12-14 AVG, met inbegrip van de informatie zoals die is opgenomen in de Privacyverklaring van TNT op tnt.com.

12.4

De Klant stelt TNT schadeloos voor alle kosten, vorderingen, schade en onkosten die door TNT worden geleden of gemaakt in verband met het niet naleven van deze paragraaf 12 door de Klant.

12.5

Op elke overdracht van Persoonsgegevens van de Klant naar TNT, of vice versa, van de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland naar een land buiten de EER of Zwitserland zijn de modelcontractbepalingen verwerkingsverantwoordelijke-naar-verwerkingsverantwoordelijke (“SCC-CC’s” – Standard Contractual Clauses Controller-to-Controller) van toepassing, zoals bedoeld in artikel 46, lid 2, onder c, van de AVG, dat hier te vinden is: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl. Daartoe zijn de SCC-CC’s door middel van verwijzing volledig in deze Voorwaarden opgenomen. Door aanvaarding van deze Voorwaarden worden partijen (a) geacht de SCC-CC’s te hebben ondertekend, (b) akkoord te gaan met de volledige inhoud van de SCC-CC’s en (c) te voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden. Krachtens de SCC-CC’s treedt TNT als verwerkingsverantwoordelijke op als gegevensexporteur, mede namens de aan haar verbonden ondernemingen, en treedt de Klant als verwerkingsverantwoordelijke op als gegevensimporteur, of vice versa indien van toepassing. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van TNT om te besluiten uitsluitend gebruik te maken van een ander passend overdrachtsmechanisme in overeenstemming met het Gegevensbeschermingsrecht. De overgedragen Persoonsgegevens kunnen de contactgegevens van individuele afzenders en ontvangers bevatten, zoals namen en adressen, die nodig zijn voor een efficiënte levering van de diensten van TNT, zoals de levering van pakketten en het mogelijk maken van track-and-trace-functionaliteiten, zoals nader uiteengezet in deze Voorwaarden en in overeenstemming met bijlage B van de SCC-CC’s.

12.6

Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie, de plaatselijke toezichthoudende autoriteit of een soortgelijke overheidsinstantie bepaalt dat deze Voorwaarden en/of de SCC-CC’s geen of niet langer een wettige methode zijn om de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER te faciliteren, onderhandelen de partijen te goeder trouw over een alternatieve methode om dergelijke overdrachten op een wettige manier te faciliteren.

 

13. TIJDGEGARANDEERDE PRODUCTEN

Als TNT er niet in slaagt om tijdgegarandeerde producten te leveren binnen de voorziene termijn en als de oorzaak ervan niet ligt bij de in paragraaf 11.3.2 vermelde gebeurtenissen en als de Klant zijn klacht aan TNT overmaakt overeenkomstig de bepalingen uit artikel 16, zal TNT de kosten aanrekenen voor de effectief geleverde service (vb. voor de middag) in plaats van de kosten voor de oorspronkelijk aangevraagde service (vb. voor 9 uur), binnen dezelfde productcategorie als de bestelde service.

 

14. WAARDEVOLLE GOEDEREN

Waardevolle goederen zoals edelstenen, edelmetalen, juwelen, geld, waardepapieren, onbeschermd meubilair, glas of porselein, kunstvoorwerpen, antiek, belangrijke documenten zoals paspoorten, tenders en aandeel- en optiebewijzen zijn niet geschikt om via het distributienetwerk van TNT te worden verstuurd. Als toch dergelijke goederen via het distributienetwerk van TNT worden verstuurd, gebeurt dat geheel op het eigen risico van de Klant.

 

15. VERZEKERING

15.1

De Klant kan bij TNT een verzekering afsluiten voor de volledige waarde van de Zending (niet-documentzendingen) door (elektronisch) het desbetreffende vak op de vrachtbrief in te vullen en het opgegeven bedrag te betalen om de Zending tijdens het transport te verzekeren tegen het risico op verlies of schade, met een maximum van 25.000 euro per Zending. In dit geval is de aansprakelijkheid van TNT beperkt zoals aangegeven in Institute Cargo Clause A.

15.2

Deze verzekeringsoptie is niet beschikbaar (tenzij anders overeengekomen met TNT) voor edelstenen, edelmetalen, smartphones en horloges, tablets, laptops, plasma- en/of lcd-schermen, juwelen, geld, glas, porselein, kunstvoorwerpen, antiek, documenten, films, tapes, diskettes, geheugenkaarten of enige andere dergelijke gegevens- of beelddragers en ze dekt (i) geen gevolgschade, (ii) geen vertraging bij het vervoer, of (iii) geen verlies dat voortvloeit uit een schending door de Klant van eender welke verplichtingen uit deze Voorwaarden. Deze verzekeringsoptie is bovendien niet beschikbaar voor diensten anders dan vervoer en voor een beperkt aantal landen (een lijst van deze landen kan op aanvraag door TNT aangeleverd worden).

 

16. PROCEDURE VOOR CLAIMS

16.1

TNT zal een claim voor een verloren, beschadigde of vertraagde Zending, of voor enige andere schade, enkel aanvaarden als de Klant deze claim indient overeenkomstig enig toepasselijk Verdrag en volgens onderstaande procedure:

16.1.1 De Klant zal TNT schriftelijk op de hoogte stellen van het verlies, de beschadiging of de vertraging binnen een termijn van 21 dagen (i) na de levering van de Zending, (ii) vanaf de datum waarop de Zending geleverd had moeten worden of (iii) vanaf de datum waarop de Klant redelijkerwijs het verlies of de schade had kunnen vaststellen;

16.1.2 De Klant dient zijn claim te onderbouwen door alle relevante informatie over de Zending en/of over het verlies, de beschadiging of de vertraging aan TNT toe te sturen;

16.1.3 TNT is niet verplicht te reageren op een claim totdat de kosten van TNT betaald zijn door de Klant, en evenmin is de Klant gerechtigd het bedrag van de ingediende claim in mindering te brengen op de kosten van TNT;

16.1.4 opdat TNT een claim in behandeling kan nemen, dienen de inhoud van de Zending en de originele verpakking aan TNT beschikbaar gesteld te worden voor inspectie.

16.2

TNT gaat ervan uit dat de Zending in goede staat werd geleverd tenzij de ontvanger melding heeft gemaakt van schade op het leveringsbewijs van TNT bij het aanvaarden van de Zending.

16.3

In het geval TNT de claim van de Klant volledig of gedeeltelijk aanvaardt, garandeert de Klant aan TNT dat zijn verzekeraars of enige derde partij met een belang in de Zending afstand hebben gedaan van enig recht, verhaal of redres waartoe zij gerechtigd zouden kunnen zijn door subrogatie of anderszins.

 

17. TARIEVEN EN BETALING

17.1

Als compensatie voor de Diensten die TNT levert, zal de Klant de kosten van TNT (inclusief de toepasselijke toeslagen) betalen overeenkomstig de tarieven die op de Zending van toepassing zijn zoals weergegeven in het tariefoverzicht van TNT (beschikbaar op aanvraag bij elke vestiging van TNT in het land waar de factuur voor de Zending wordt opgesteld) of vermeld in het betreffende contract tussen de Klant en TNT. TNT behoudt zich het recht voor om de kosten die op de tariefkaart van TNT zijn vermeld van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien.

17.2

De tarieven van TNT zijn exclusief enige importheffingen, exportheffingen, douanekosten, btw-heffingen op transportdiensten en alle overige heffingen, kosten en belastingen, voor zover van toepassing. De Klant zal TNT binnen 7 dagen na de factuurdatum vergoeden voor deze heffingen, kosten en belastingen. 

17.3

De tarieven van TNT zijn inclusief de vervulling van eenvoudige douaneformaliteiten en TNT behoudt zich het recht voor om extra administratiekosten aan te rekenen wanneer de vervulling van de douaneformaliteiten die nodig zijn of voorbereid moeten worden om TNT in staat te stellen om een Zending te leveren, buitensporig veel werk meebrengt.

17.4

In het geval TNT naar eigen goeddunken meent dat een Zending niet stapelbaar is, behoudt TNT zich het recht voor om een toeslag aan te rekenen boven op de toepasselijke tarieven.

17.5

Op de tarieven van TNT zijn indexgerelateerde brandstoftoeslagen van toepassing en TNT behoudt zich het recht voor om de brandstoftoeslagindex en -tabel te wijzigen zonder kennisgeving aan de Klant. Zowel het bedrag als de duur en het type (vb. weg en lucht) van de brandstoftoeslag worden naar eigen goeddunken van TNT bepaald.

17.6

De informatie over de toeslagen die TNT toepast, is beschikbaar op de (lokale) website van TNT. De informatie op deze website is leidend en heeft voorrang op alle informatie over toeslagen die in een andere vorm wordt voorgesteld.

17.7

TNT factureert ofwel op basis van het opgegeven gewicht van de Zending, ofwel op basis van het opgegeven volumegewicht van de Zending, naargelang welke het hoogste van de twee is, waarbij het volumegewicht berekend wordt volgens de conversieformule uit het tariefoverzicht van TNT. TNT kan het opgegeven gewicht en/of volume en/of het aantal stuks van de Zending controleren en indien het opgegeven gewicht en/of volume en/of het aantal stuks lager is dan in werkelijkheid, dan stemt de Klant ermee in dat het werkelijke gewicht van de Zending of het werkelijke volumegewicht van de Zending, naargelang welk gewicht het hoogste is, gebruikt zal worden voor de berekening van de kosten van TNT.

17.8

Alle Zendingen worden wekelijks, gerekend vanaf de datum van ophaling, gefactureerd en de Klant dient TNT te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum zonder inhouding, aftrek, tegenvordering of verrekening en in de munteenheid aangegeven op de factuur of anderszins in een lokale munteenheid tegen de door TNT bepaalde wisselkoersen. De facturen van TNT omvatten geen kopie van het afleverbewijs (Proof of Delivery).

17.9

TNT behoudt zich het recht voor om bij niet-tijdige betaling van facturen interesten aan te rekenen ter hoogte van 6% boven op de basisrente van de Europese Centrale Bank, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot de ontvangst van de betaling van de desbetreffende factuur. De Klant zal TNT vrijwaren voor de redelijke kosten voor het innen van dergelijke facturen.

17.10

Waar de wet het toelaat, biedt TNT facturen standaard in elektronische versie aan. Als de Klant vraagt om de facturen van TNT op papier te ontvangen, behoudt TNT zich het recht voor om de Klant een administratieve kost aan te rekenen voor deze service.

17.11

De Klant erkent en stemt ermee in dat TNT een algemeen pandrecht heeft, bovenop enige andere rechten of redres, op de Zendingen die zich in het bezit van TNT bevinden en dat TNT gerechtigd is om de inhoud van de Zendingen te verkopen en de opbrengsten uit de verkoop te gebruiken om enig bedrag te verrekenen dat de Klant aan TNT verschuldigd is.

 

18. VRIJWARING TEN AANZIEN VAN WERKNEMERS

De Klant zal TNT schadeloos stellen en vrijwaren tegen aansprakelijkheden van welke aard ook en tegen alle kosten, schades of onkosten, waaronder juridische kosten en declaraties van advocaten, die TNT ten opzichte van de Klant of een andere partij moet maken als direct dan wel indirect gevolg van de overcompleetheid, selectieve wederindienstneming of overplaatsing van enige huidige of voormalige medewerker van de Klant of van enige huidige of voormalige leverancier van de Klant of van enige derde die op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen TNT en de Klant, waaronder maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid uit hoofde van Europese Richtlijn inzake het behoud van rechten van werknemers (77/187/EEG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2001/23/EG) of van de nationale wetgeving ter implementatie daarvan of uit hoofde van enige andere toepasselijke arbeidswetgeving.

 

19. VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST EN NIETIGHEID

19.1

TNT heeft de intentie alle bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn tussen TNT en de Klant in deze Voorwaarden op te nemen. Als de Klant wil vertrouwen op enige afwijking van deze Voorwaarden, moet dit schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend worden door zowel TNT als de Klant voordat TNT de Zending in ontvangst neemt met het oog op het vervullen van de Diensten.

19.2

In het geval dat enige bepaling of voorwaarde als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen gevolgen hebben voor de andere bepalingen van deze Voorwaarden, die alle van kracht blijven.

 

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

20.1

Behalve voor zover bepaald in enig toepasselijk Verdrag, is op ieder geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Voorwaarden het recht van toepassing en de rechter bevoegd van het land waarin de Zending aan TNT wordt aangeboden met het oog op het vervullen van de Diensten.