ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม คือส่วนสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา

ซึ่งแฝงอยู่ในกิจกรรมการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งหมดของเรา.

สุขภาพและความปลอดภัย

ทีเอ็นทีให้ความสำคัญในวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ผ่านการเน้นย้ำในเรื่องทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ และค่านิยมในด้านความปลอดภัย ในหมู่พนักงานและผู้รับเหมาช่วงของเรา ทีเอ็นทีส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น.

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

นโยบายและกรอบการบริหารงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรา มีพื้นฐานอยู่บนมาตรฐานระดับโลก OHSAS 18001 โดยหน่วยการทำงานทุกหน่วยในบริษัทต้องบรรลุและรักษาระดับการรับรองคุณภาพนี้เป็นขั้นต่ำสุด นอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับของแต่ละพื้นที่.

 

ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จะถูกระบุและประเมินผล แล้วจึงบริการจัดการและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ผ่านมาตรการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน ซึ่งหน่วยการทำงานทุกหน่วยจะมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเอกสาร เพื่อควบคุมความเสี่ยงตามระดับความเข้มงวดของสายงาน.

ความปลอดภัยบนท้องถนน

เราใช้ “ยานพาหนะที่ปลอดภัย พนักงานขับรถที่ปลอดภัย การเดินทางที่ปลอดภัย” เพื่อการระบุและดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน.

ทีเอ็นที พัฒนาการดำเนินงานในสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง (พาหนะ พนักงาน และการเดินทาง) นอกเหนือไปจากการบริหารจัดการผู้รับเหมาช่วงของเรา เราลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการใช้มาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ของประเทศที่มีการพัฒนาน้อย และรับรองว่าผู้รับเหมาช่วงก็ใช้มาตรการที่สอดคล้องกัน โดยในทุกสถานที่ที่เราเข้าไปดำเนินการ เราส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างสาธารณะพื้นฐาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน.

เป้าหมายด้านความปลอดภัยโดยรวมของทีเอ็นทีถือการลดอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลา โดยเป้าหมายคืออยู่ที่ระดับ 2.0 LTA ต่อ 100 FTE ภายในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 2.69 ในปี 2557 (ปี 2556 อยู่ที่ 2.71).

สิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญในเรื่องพลังงานและการปล่อยไอเสียเป็นสิ่งแรกๆ เป้าหมายของเราคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่สามด้านหลัก ดังนี้:
 

  • การปฏิบัติงาน. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปรับปรุงคุณภาพอากาศ
  • ผู้บริโภค. ให้ความรู้เรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยให้พวกเขาลดการปล่อยไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศ
  • ผู้คน. สร้างการรับรู้และฝึกอบรมพนักงานและผู้รับเหมาช่วงในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


นโยบายและกรอบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา มีพื้นฐานอยู่บนมาตรฐานระดับโลก ISO 14001 18001 โดยหน่วยการทำงานทุกหน่วยในบริษัทต้องบรรลุและรักษาระดับการรับรองคุณภาพนี้เป็นขั้นต่ำสุด นอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับของแต่ละพื้นที่.

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของทีเอ็นที ถูกนำมาใช้เพื่อวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ บริหารจัดการ และปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของเรา โดยเราตั้งข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในรายจ่ายเงินทุนและกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อของเรา โดยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากยานยนต์ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานในการทำงานที่สำคัญของเรา (การวางแผน การปฏิบัติ และการดำเนินงาน) ล้วนถูกบริหารจัดการทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้งานข้อแนะนำสำหรับผู้รับเหมาช่วงและผู้จัดหาสินค้า เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม.

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมถูกวัดผลจากค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด โดยในปี 2557 ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงานของทีเอ็นทีและผู้รับเหมาช่วงอยู่ที่ 2,915 กิโลตัน (ปี 2556 ที่ 2,845 กิโลตัน).

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม