ข้อตกลงการใช้งาน

การเข้าถึงและใช้งาน TNT World Wide Web site (“เว็บ TNT”) ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงทุกประการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ TNT Express N.V. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ (เรียกโดยรวมว่า ”TNT”) ผลิตภัณฑ์ และบริการบนเว็บ TNT ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ TNT ถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” TNT ไม่รับประกันหรือรับรองในความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนของเนื้อหาบนเว็บ TNT ซึ่ง TNT ผู้รับจ้างของ TNT และพนักงานของ TNT จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายในเชิงลงโทษจากการเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาจากเว็บ TNT

 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม TNT ผู้รับจ้าง และพนักงานของ TNT จะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียกำไรที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานของซอฟต์แวร์ เอกสาร การให้บริการหรือการไม่สามารถให้บริการ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเว็บ TNT

 

ลิงก์ในพื้นที่เว็บไซต์อาจพาคุณออกจากเว็บ TNT เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ TNT และ TNT ไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อจากลิงก์ดังกล่าว

 

แม้ว่า TNT จะได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์จากเว็บ TNT นี้  TNT ไม่สามารถรับรองการป้องกันดังกล่าวได้และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ เราแนะนำให้คุณใช้วิธีการป้องกันไวรัสที่เหมาะสมก่อนจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บ TNT

 

ในการส่งผ่านหรือโพสต์การสื่อสารหรือสิ่งใด ๆ สู่เว็บ TNT นี้ คุณยินยอมให้ TNT ใช้การสื่อสารของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงการทำซ้ำ ส่งผ่าน ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือโพสต์ต่อ หากกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูคำแถลงความเป็นส่วนตัวของ TNT

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้าตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นของ TNT Holdings B.V. จะไม่มีการโอน อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือส่งผ่านซึ่งสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้แก่ผู้เข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าในทางใด ๆ

 

ผู้ที่ส่งเนื้อหาหรือข้อมูลการสื่อสารใด ๆ มายังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต หรือไปยังเจ้าของเว็บไซต์นี้ ย่อมต้องรับผิดชอบในเนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ในการสื่อสารดังกล่าว ทั้งในความแท้จริง (truthfulness) และความถูกต้องแม่นยำ (accuracy) ของข้อมูลนั้น

 

TNT อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ ซึ่งคุณยินยอมผูกพันกับข้อตกลงดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลง และคุณควรเข้าชมหน้านี้ทุกครั้งที่คุณเข้ามาใช้เว็บ TNT เพื่อทราบถึงข้อตกลงการใช้งานในปัจจุบันซึ่งคุณผูกพันอยู่

 

© 2011 TNT Express N.V.

บริษัท C&C Express Ltd มิใช่ตัวแทนของ TNT Holdings B.V. หรือ TNT Express Holdings B.V. หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ TNT แต่เป็นผู้รับจ้างอิสระซึ่งประกอบกิจการอยู่ภายใต้ Joint Operating Contract Agreement และได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ของ TNT

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม