ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทีเอ็นที เอ็กซเพรส

ฉบับยาว ปี 2563 - ความรับผิดตามมูลค่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการขนส่ง

 

1. นิยามศัพท์

“ทีเอ็นที” หมายถึง FedEx Express International B.V. บริษัทในกลุ่ม พนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างอิสระของบริษัท

“ของที่ต้องจัดส่งแบบธุรกิจถึงลูกค้า” หมายถึง ของที่ต้องจัดส่งตามธุรกรรมการค้าระหว่างผู้ส่งที่เป็นธุรกิจ (กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ) กับผู้รับที่เป็นผู้บริโภคบุคคลธรรมดา (กระทำการโดยมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพของตน) และของที่ต้องจัดส่งซึ่งไม่ได้กรอกรายละเอียดในช่อง “ชื่อกิจการ” ของใบตราส่งสินค้า (ทางอากาศ)

“การนำส่งไปยังธุรกิจ” หมายถึง การนำส่งไปยังสถานที่ทางการค้าหรือธุรกิจ ไม่รวมถึงบ้าน ที่พักอาศัยส่วนตัว และของที่ต้องจัดส่งแบบธุรกิจถึงลูกค้า

“เเงื่อนไข” ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ เป็นไปตามความในข้อ 2.1

“สัญญา” สัญญาระหว่างบริษัทในกลุ่มทีเอ็นทีที่รับของที่ต้องจัดส่ง (1) กับลูกค้า (2) เพื่อการให้บริการตามเงื่อนไขเหล่านี้

“อนุสัญญา” หมายถึง (๑) อนุสัญญาวอร์ซอเกี่ยวกับการรับขนของระหว่างประเทศทางอากาศทั้งหมดหรือบางส่วน (ค.ศ. 1929) หรืออนุสัญญาวอร์ซอตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารเฮก (ค.ศ. 1955) และ/หรือพิธีสารมอนทรีออล ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 1975) หรืออนุสัญญามอนทรีออล (ค.ศ. 1999) แล้วแต่ว่าฉบับใดจะต้องใช้บังคับ (๒) อนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของระหว่างประเทศทางบก (ค.ศ. 1956) (CMR) (๓) อนุสัญญาเกี่ยวกับการรับขนของระหว่างประเทศทางรถไฟ (COTIF) หรือ (๔) กฎหมายของประเทศใด ๆ ที่อนุวัติหรือรับเอาอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้นมาใช้

“ลูกค้า” บุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการจากทีเอ็นที หรือผู้ส่ง แล้วแต่กรณี

“ของที่ต้องจัดส่งซึ่งไม่เหมาะแก่การเดินทาง” หมายถึง ของหรือเอกสารในลักษณะใดก็ตามที่ยังไม่ได้บรรจุหีบห่อหรือบรรจุหีบห่ออย่างไม่เหมาะสม แตกหักเสียหาย ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย อาจสร้างความเสียหายต่อของที่ต้องจัดส่งอื่น ๆ หรืออุปกรณ์และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทีเอ็นที หรืออาจได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นเองเนื่องจากของนั้นไม่เหมาะสม

“สิ่งของต้องห้าม” หมายถึง สิ่งของและประเภทของที่ต้องจัดส่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (สิ่งของต้องห้าม) ของเงื่อนไขนี้

“การนำส่งไปยังที่พักอาศัย” หมายถึง การนำส่งไปยังบ้านหรือที่พักอาศัยส่วนตัว รวมถึงสถานที่ซึ่งมีการทำธุรกิจที่บ้าน และ/หรือการนำส่งที่ผู้ส่งระบุที่อยู่สำหรับนำส่งว่าเป็นที่พักอาศัย

“บริการ” หมายถึง บริการต่าง ๆ ที่ทีเอ็นทีดำเนินการให้เกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3

“เเอสดีอาร์” หมายถึง สิทธิพิเศษถอนเงินซึ่งมีมูลค่าเชื่อมโยงกับตะกร้าสกุลเงินที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยไอเอ็มเอฟและประกาศเป็นระยะในหนังสือพิมพ์การเงินรายหลัก

“ของที่ต้องจัดส่ง” หมายถึง ของหรือเอกสารในลักษณะใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นกองหรืออยู่ในหีบห่อชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น) ซึ่งทีเอ็นทีรับมอบมาจากลูกค้าเพื่อการให้บริการ


2. การยอมรับ

2.1 โดยการส่งมอบของที่ต้องจัดส่งให้แก่ทีเอ็นที ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าได้ลงนามบนด้านหน้าของใบตราส่งสินค้าหรือไม่  สัญญาเกิดขึ้นเมื่อทีเอ็นทีรับมอบของที่ต้องจัดส่ง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ต้องตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยพนักงานผู้มีอำนาจของทีเอ็นทีเท่านั้น ทีเอ็นทีย่อมจะไม่ผูกพันตามคำสั่งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าที่ขัดต่อเงื่อนไขเหล่านี้

2.2 แม้การรับขนของที่ต้องจัดส่งจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประเภทอื่นระหว่างลูกค้ากับทีเอ็นที เงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับแก่สัญญาดังกล่าว

2.3 โดยการตกลงทำสัญญาไม่ว่าประเภทใดกับทีเอ็นทีที่เกี่ยวข้องกับของที่ต้องจัดส่ง ลูกค้าตกลงว่า:

• สัญญาจะเป็นสัญญารับขนของทางบก หากการขนส่งของที่ต้องจัดส่งเกิดขึ้นจริงทางบก

• สัญญาจะเป็นสัญญารับขนของทางอากาศ หากการขนส่งของที่ต้องจัดส่งเกิดขึ้นจริงทางอากาศทั้งหมดหรือบางส่วน

• สัญญาจะเป็นสัญญารับขนของทางทะเล หากการขนส่งของที่ต้องจัดส่งเกิดขึ้นจริงทางทะเล

• สัญญาจะเป็นสัญญารับขนของทางรถไฟ หากการขนส่งของที่ต้องจัดส่งเกิดขึ้นจริงทางรถไฟ

2.4 ลูกค้าตกลงว่า ทีเอ็นทีอาจทำสัญญาช่วงทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของสัญญาได้


3. ของอันตรายและการรักษาความปลอดภัย

3.1 ยกเว้นกรณีที่กล่าวถึงในข้อ 3.2 ทีเอ็นทีจะไม่ให้บริการเกี่ยวกับของที่ทีเอ็นทีเห็นว่าเป็นของอันตราย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงของที่ระบุในข้อแนะนำทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ระเบียบว่าด้วยของอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ข้อกำหนดว่าด้วยการรับขนของอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG) ข้อตกลงแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการรับขนของอันตรายทางบกระหว่างประเทศ (ADR) หรือระเบียบภายในประเทศหรือระหว่างประเทศอื่นใดที่ใช้บังคับแก่การให้บริการที่เกี่ยวกับของอันตราย

3.2 ทีเอ็นทีอาจรับขนของอันตรายเฉพาะอย่างตามดุลยพินิจของทีเอ็นที แต่จะรับก็ต่อเมื่อทีเอ็นทีและลูกค้าได้ตกลงกันตามข้อกำหนดเกี่ยวกับของอันตรายโดยเฉพาะสำหรับการรับขนนั้นแล้ว  รายละเอียดข้อกำหนดเฉพาะของทีเอ็นทีรวมทั้งขั้นตอนการขอ “สถานะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ” สามารถขอได้จากสำนักงานของทีเอ็นทีในพื้นที่ และทีเอ็นทีจะวางใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับของอันตรายจากลูกค้าเมื่อรับมอบของที่ต้องจัดส่ง

3.3 ลูกค้ารับรองว่า:

3.3.1 โดยการกรอกใบตราส่งสินค้าของทีเอ็นทีหรือการส่งมอบของที่ต้องจัดส่งให้แก่ทีเอ็นที ลูกค้ารับรองว่าของที่ต้องจัดส่งของลูกค้าไม่มีสิ่งของต้องห้าม วัตถุต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 17 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือระเบียบภายในประเทศหรือระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยทางการบิน  ลูกค้าจะระบุรายละเอียดของสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งอย่างครบถ้วนลงในใบตราส่งสินค้าหรือเอกสารประกอบอื่น และการให้ข้อมูลดังกล่าวมิได้ทำให้ความรับผิดชอบและความรับผิดของลูกค้าระงับสิ้นไป

3.3.2 ลูกค้าได้จัดเตรียมของที่ต้องจัดส่งในบริเวณสถานที่ที่ปลอดภัยโดยใช้พนักงานที่ไว้วางใจได้ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ว่าจ้าง และของที่ต้องจัดส่งได้รับการป้องกันจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการจัดเตรียม เก็บรักษา และขนส่งในช่วงก่อนที่ทีเอ็นทีจะรับมอบของที่ต้องจัดส่ง

3.4 ของที่ต้องจัดส่งอาจถูกตรวจคัดกรองเพื่อการรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ต้องเปิดของที่ต้องจัดส่ง และลูกค้ายอมรับว่าของที่ต้องจัดส่งอาจถูกเปิดและตรวจสอบ ณ เวลาใดก็ตามเพื่อการรักษาความปลอดภัย


4. การควบคุมการส่งออก

4.1 ทีเอ็นทีจะไม่รับขนของที่ต้องจัดส่งซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการส่งออก  ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการส่งออกของสหรัฐฯ ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งอาวุธระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศของสหรัฐฯ และกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลประเทศใด ๆ ว่าด้วยการส่งออกที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขนส่งของที่ต้องจัดส่ง  ลูกค้าตกลงและรับรองว่าจะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่บังคับใช้ทั้งหมดที่ห้ามการส่งออกหรือการส่งกลับออกไปซึ่งสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีไปยังประเทศและภูมิภาคที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดฝ่ายเดียวหรือกำหนดร่วมกับมาตรการคว่ำบาตรของประเทศอื่น ๆ  นอกจากนี้ ทีเอ็นทีจะไม่รับและลูกค้าตกลงว่าจะไม่ส่งมอบเพื่อการจัดส่งสินค้าที่ถูกจำกัดหรือห้ามทำการค้าโดยกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางเศรษฐกิจ  หากต้องการรายชื่อประเทศและอาณาเขตที่ทีเอ็นทีไม่ให้บริการในปัจจุบัน โปรดดูที่ tnt.com

4.2 นอกจากนี้ ทีเอ็นทีจะไม่รับและลูกค้ารับรองว่าจะไม่ส่งมอบของที่ต้องจัดส่งใด ๆ ให้แก่ทีเอ็นที หากลูกค้าหรือบุคคลฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับของที่ต้องจัดส่งนั้นอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธซึ่งจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ หรือรายชื่อควบคุมการส่งออกหรือการคว่ำบาตรใด ๆ ที่ประกาศและจัดทำโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ สำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ สำนักงานอำนวยการฝ่ายควบคุมการค้ากลาโหม คณะกรรมการการคว่ำบาตรแห่งสหประชาชาติ สภาสหภาพยุโรป และหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง   ลูกค้าตกลงและรับรองด้วยว่าจะไม่พยายามจัดส่งของไปยังองค์กรใด ๆ ที่มีเจ้าของเป็นบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของสามัญตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจผู้จัดทำรายชื่อที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ลูกค้าจะต้องระบุว่าของที่ต้องจัดส่งรายการใดบ้างที่ต้องมีใบอนุญาตการควบคุมการส่งออก การอนุญาต หรือที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการควบคุมก่อนการส่งออกอื่น ๆ และต้องจัดหาข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่ทีเอ็นทีเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองในการดำเนินการให้ทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือการอนุญาตส่งออกที่เกี่ยวข้องสำหรับของที่ต้องจัดส่ง การทำให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่กำหนดใด ๆ และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับของได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศใด ๆ ที่อ้างเขตอำนาจทางกฎหมายเกี่ยวกับของดังกล่าว  นอกจากนั้น ลูกค้ายังมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ปลายทางหรือผู้ใช้ปลายทางของสิ่งของที่จัดส่งนั้นจะไม่ละเมิดนโยบายการควบคุมเฉพาะใด ๆ ที่จำกัดบางประเภทของการส่งออก การส่งกลับออกไป และการถ่ายโอนสิ่งของที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะภายใต้บังคับของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการส่งออกของสหรัฐฯ

4.4 ทีเอ็นทีจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดสำหรับความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าปรับและเบี้ยปรับ หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการส่งออก หรือที่เป็นผลมาจากการกระทำของทีเอ็นทีเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ลูกค้าตกลงด้วยว่าจะชดใช้ให้แก่ทีเอ็นทีสำหรับความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าปรับและเบี้ยปรับ สำหรับการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการส่งออก หรือที่เป็นผลมาจากการกระทำของทีเอ็นทีเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


5. สิ่งของต้องห้าม

5.1 ทีเอ็นทีห้ามการจัดส่งสิ่งของต่อไปนี้ไปยังปลายทางใด ๆ และลูกค้าตกลงที่จะไม่จัดส่งสิ่งของเหล่านี้เช่นกัน เว้นแต่ทีเอ็นทีจะตกลงเป็นประการอื่นโดยชัดแจ้ง (อาจมีการบังคับใช้ข้อจำกัดเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับปลายทาง):

ก.     อาวุธปืน อาวุธ เครื่องกระสุน และชิ้นส่วนของสิ่งที่กล่าวมา

ข.     เครื่องพิมพ์สามมิติที่ออกแบบหรือทำงานเฉพาะเพื่อการผลิตอาวุธปืน

ค.     วัตถุระเบิด (วัตถุระเบิดประเภท 1.4 อาจเป็นที่ยอมรับได้สำหรับการส่งไปยังและส่งจากบางสถานที่ ข้อมูลเพิ่มเติมจะมอบให้เมื่อได้รับการร้องขอ) ดอกไม้ไฟ และสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะก่อให้เกิดเปลวเพลิงหรือติดไฟได้

ง.      สิ่งของที่ดูคล้ายระเบิด ระเบิดมือ หรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด เช่น สิ่งของจำลอง สิ่งของประดิษฐ์ขึ้นใหม่ อุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อม และงานศิลปะ

จ.     สิ่งของทางการทหารที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศใดก็ตามที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตควบคุมการส่งออก

ฉ.     ศพมนุษย์ อวัยวะหรือชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ ตัวอ่อนมนุษย์หรือสัตว์ ซากศพมนุษย์ที่ขุดขึ้นมาหรือที่เผาแล้ว

ช.     สัตว์มีชีวิต รวมถึงแมลงและสัตว์เลี้ยง

ซ.     ซากสัตว์ สัตว์ที่ตายแล้ว หรือสัตว์ที่นำมาติดตั้งเพื่อจัดแสดง

ฌ.    พืชและวัสดุจากพืช รวมถึงดอกไม้ที่ตัดจากต้น (ดอกไม้ที่ตัดจากต้นเป็นที่ยอมรับได้สำหรับการส่งไปยังและส่งจากตลาดบางแห่ง รวมถึงเนเธอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา และทวีปละตินอเมริกาทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติมจะมอบให้เมื่อได้รับการร้องขอ)

ญ.    อาหารที่เน่าเสียง่าย และอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องแช่เย็นหรือมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างอื่น

ฎ.     สื่อลามกและ/หรือเนื้อหาลามกอนาจาร

ฏ.     เงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินสดและสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ใบหุ้นที่มีการสลักหลัง พันธบัตร และเช็คเงินสด) เหรียญและแสตมป์สะสม

ฑ.    ขยะอันตราย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเข็มฉีดยาใต้ผิวหนังและ/หรือกระบอกฉีดยาที่ใช้แล้ว หรือขยะทางการแพทย์ ขยะอินทรีย์ และขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ฒ.    น้ำแข็งเปียก (น้ำแช่แข็ง)

ณ.    สินค้าปลอมแปลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือแทบจะแยกไม่ออกจากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว โดยไม่ได้รับการอนุมัติหรือการควบคุมดูแลจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น (โดยทั่วไปเรียกอีกอย่างว่า “ของปลอม” หรือ “ของเลียนแบบ”)

ด.     กัญชา รวมถึงกัญชาที่มีไว้สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เป็นยา และแคนนาบินอยด์ (ซีบีดี) ที่ได้จากกัญชา ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีความเข้มข้นของเดลต้า-9-เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (ทีเอชซี) มากกว่าร้อยละ 0.3 โดยคำนวณจากน้ำหนักแห้ง และแคนนาบินอยด์สังเคราะห์

ต.     ต้นกัญชงดิบหรือที่ยังไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์ หรือส่วนย่อยของต้นกัญชง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงก้านกัญชง ใบกัญชง ดอกกัญชง และเมล็ดกัญชง)

ถ.     ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุหรี่ ซิการ์ ยาสูบที่ยังไม่ได้มวน ยาสูบไร้ควัน ฮุคคาหรือ
ชิชา และ

ท.     บุหรี่ไฟฟ้า

5.2 ทีเอ็นทีห้ามการจัดส่งของที่ต้องจัดส่งประเภทต่อไปนี้ไปยังปลายทางใด ๆ และลูกค้าตกลงที่จะไม่จัดส่งสิ่งของเหล่านี้เช่นกัน (อาจมีการบังคับใช้ข้อจำกัดเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับปลายทาง):

ก.     ของที่ต้องจัดส่งหรือสินค้าซึ่งการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออกของเหล่านั้นต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ

ข.     ของที่ต้องจัดส่งซึ่งทีเอ็นทีต้องได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตพิเศษสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก

ค.     ของที่ต้องจัดส่งหรือสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตและไม่ได้สำแดงซึ่งต้องมีการอนุมัติตามระเบียบและการตรวจผ่านทางศุลกากร

ง.      ของที่ต้องจัดส่งซึ่งมีมูลค่าตามที่สำแดงเพื่อพิธีการศุลกากรเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตสำหรับปลายทางเฉพาะที่

จ.     ของอันตราย ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้หมวดของอันตรายและการรักษาความปลอดภัยของเงื่อนไขเหล่านี้ และ

ฉ.     พัสดุที่เปียก รั่ว หรือส่งกลิ่นไม่ว่าชนิดใด

5.3 ทีเอ็นทีจะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับสิ่งของต้องห้ามไม่ว่าจะได้รับมอบโดยวิธีการใด (รวมถึงการรับมอบโดยหลงผิดหรือโดยได้รับแจ้งแล้ว)  ทีเอ็นทีขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธของที่ต้องจัดส่งตามข้อจำกัดเหล่านี้หรือด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย  ทีเอ็นทีมีสิทธิเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับของที่ต้องจัดส่งที่ถูกปฏิเสธและค่าใช้จ่ายในการส่งของคืนให้แก่ลูกค้าตามแต่กรณี  ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมจะมอบให้เมื่อได้รับการร้องขอ


6. การคำนวณระยะเวลาการผ่านแดนและการกำหนดเส้นทางขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

ระยะเวลานำส่งจากที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่อยู่หนึ่ง (door to door delivery) ที่ทีเอ็นทีแจ้งไว้ในเอกสารตีพิมพ์นั้นไม่รวมวันสุดสัปดาห์ วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ความล่าช้าที่เกิดจากศุลกากร ความล่าช้าอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยของท้องถิ่นที่บังคับใช้ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทีเอ็นที  เส้นทางและวิธีการที่ทีเอ็นทีใช้ในการขนส่งของที่ต้องจัดส่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีเอ็นทีแต่เพียงผู้เดียว


7. การตรวจผ่านทางศุลกากร

7.1 ของที่ต้องจัดส่งซึ่งข้ามเขตแดนประเทศอาจต้องมีการตรวจผ่านทางศุลกากร  ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าของนั้นได้จัดส่งตามระเบียบข้อบังคับของศุลกากรทั้งหมด การจัดหาเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากร และการรับรองและรับประกันว่าถ้อยคำและข้อมูลทั้งปวงที่ลูกค้าจัดหาให้เกี่ยวกับของและการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับของที่ต้องจัดส่งนั้นเป็นและยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่ถูกต้อง  ของที่ต้องจัดส่งซึ่งต้องใช้เอกสารนอกเหนือไปจากใบตราส่งสินค้า (เช่น บัญชีราคาสินค้า) อาจต้องใช้เวลาในการผ่านแดนนานขึ้น  เราขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเก็บเบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา อันเป็นผลมาจากการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่ระบุไว้ในนี้

7.2 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบโดยออกค่าใช้จ่ายเองในการดูแลให้ของที่จัดส่งระหว่างประเทศได้รับการยอมรับให้เข้าสู่ประเทศปลายทางภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือการอนุญาตทั้งหมดเมื่อมีการใช้บังคับ

7.3 ลูกค้ายังอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการขอผ่านพิธีการจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศปลายทางก่อนการนำส่งของให้ผู้รับ  ของที่ต้องจัดส่งอันประกอบด้วยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมโดยหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานภายในประเทศปลายทางอื่น (เช่น หน่วยงานระดับประเทศที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร การปกป้องสาธารณสุข ยา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ พืชและสัตว์ โทรคมนาคม และมาตรฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานที่เทียบเท่า) อาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการผ่านพิธีการ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการส่งของไปยังและส่งกลับจากประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำของเข้าจะทำการเรียกเก็บจากลูกค้า

7.4 เมื่อของที่ต้องจัดส่งถูกระงับไว้โดยศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ทีเอ็นทีอาจใช้ความพยายามเพื่อแจ้งให้ผู้รับทราบ  หากกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ผู้รับของเป็นผู้ยื่นข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกต้องและผู้รับไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ทีเอ็นทีอาจกำหนดขึ้น ของที่ต้องจัดส่งอาจถือเป็นของที่นำส่งไม่ได้ที่อยู่ในบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากผู้รับไม่จัดหาข้อมูลหรือเอกสารที่กำหนดและกฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้ลูกค้าเป็นผู้จัดหาข้อมูลหรือเอกสารนั้นได้ ทีเอ็นทีอาจลองพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบ  หากลูกค้าก็ไม่จัดหาข้อมูลหรือเอกสารภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ทีเอ็นทีอาจกำหนดขึ้น ของที่ต้องจัดส่งจะถือเป็นของที่นำส่งไม่ได้ที่อยู่ในบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทีเอ็นทีจะไม่รับผิดชอบการที่ไม่สามารถนำส่งของได้สำเร็จเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ไม่ว่าทีเอ็นทีจะได้พยายามแจ้งให้ผู้รับหรือลูกค้าทราบหรือไม่ก็ตาม

7.5 ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้ทำได้ ทีเอ็นทีจะดำเนินการผ่านพิธีการสำหรับของที่ต้องจัดส่งระหว่างประเทศ  ทีเอ็นทีจะยื่นข้อมูลเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งให้แก่ศุลกากรและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตรวจผ่าน  ทีเอ็นทีอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการผ่านพิธีการสำหรับของที่ต้องจัดส่งระหว่างประเทศเพื่อการดำเนินการผ่านพิธีการ สำหรับบริการที่ลูกค้า ผู้รับ หรือบุคคลภายนอกร้องขอ หรือเพื่อเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานที่กำกับดูแลเรียกเก็บจากทีเอ็นทีแทนสำหรับการยื่นเอกสารตามระเบียบ  ทั้งนี้ ประเภทและจำนวนของค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

7.6 ทีเอ็นทีจะกระทำการในฐานะตัวแทนสำหรับลูกค้าหรือผู้รับ (แล้วแต่กรณี) เพื่อจุดประสงค์ในการนำของที่ต้องจัดส่งเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรเท่านั้น  ตามแต่กรณีและที่เป็นการสมควร ลูกค้าจะมอบอำนาจให้ทีเอ็นทีหรือนายหน้าที่ได้รับมอบหมายจากทีเอ็นทีดำเนินการและยื่นเอกสารสำแดงทางศุลกากรและดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานะผู้แทนโดยตรง ในนามของและกระทำแทนโดยความเสี่ยงของลูกค้าหรือผู้รับเอง  ลูกค้าต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับได้มอบอำนาจให้ทีเอ็นทีตามข้อกำหนดนี้ในกรณีที่จำเป็น

7.7 ในบางกรณี ตามที่ทีเอ็นทีเลือก ทีเอ็นทีอาจยอมรับคำสั่งให้ใช้นายหน้าศุลกากรตามที่กำหนดนอกเหนือจากทีเอ็นที (หรือนายหน้าที่เลือกโดยทีเอ็นที) หรือนายหน้าที่ลูกค้ากำหนด  ในกรณีใดก็ตาม ทีเอ็นที (หรือนายหน้าที่เลือกโดยทีเอ็นที) ขอสงวนสิทธิในการดำเนินผ่านพิธีการสำหรับของที่ต้องจัดส่งหากไม่สามารถระบุตัวนายหน้าได้ หรือหากนายหน้าไม่ยอมดำเนินการผ่านพิธีการ หรือหากไม่มีการให้ข้อมูลนายหน้าที่ครบถ้วนแก่ทีเอ็นที (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์) 
 

8. ภาษีอากร

8.1 เพื่อดำเนินการนำสิ่งของบางอย่างผ่านพิธีการศุลกากรให้เสร็จสมบูรณ์ ทีเอ็นทีอาจสำรองจ่ายค่าภาษีอากรตามการประเมินของเจ้าหน้าที่ศุลกากรแทนผู้จ่าย และประเมินค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการเช่นนั้น  สำหรับของที่ต้องจัดส่งทั้งหมด ทีเอ็นทีอาจติดต่อผู้จ่ายและขอคำยืนยันว่าจะจัดการชำระเงินคืนให้เพื่อถือเป็นเงื่อนไขในการดำเนินการผ่านพิธีการและการนำส่งให้เสร็จสิ้น และทีเอ็นทีอาจใช้ดุลยพินิจเรียกให้ชำระค่าภาษีอากรก่อนที่จะปล่อยของที่ต้องจัดส่งให้แก่ผู้รับ  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของทีเอ็นที

8.2 ในกรณีที่มีการโต้แย้งความถูกต้องหรือความเหมาะสมของภาษีอากรที่ประเมินสำหรับของที่ต้องจัดส่ง ทีเอ็นทีหรือนายหน้าที่ได้รับมอบหมายอาจตรวจสอบเอกสารการจัดส่งที่มากับของที่ต้องจัดส่ง  หากทีเอ็นทีเห็นว่ามีการประเมินภาษีอากรอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ลูกค้าตกลงที่จะชำระภาษีอากรหรือลูกค้าให้สัญญาว่าผู้รับจะเป็นผู้ชำระ แล้วแต่กรณี

8.3 ในกรณีที่ทีเอ็นทีสำรองจ่ายภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แทนผู้จ่าย ผู้จ่ายจะได้รับการประเมินค่าบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการผ่านพิธีการตามอัตราคงที่หรืออัตราร้อยละของยอดรวมที่ได้สำรองจ่ายไป  ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการนี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการเพิ่มเติม ให้ดูที่หน้า “บริการเพิ่มเติมและค่าบริการเพิ่มเติม” ที่ tnt.com

8.4 หากลูกค้าไม่ระบุผู้จ่ายในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ภาษีอากรจะเรียกเก็บจากผู้รับโดยอัตโนมัติในกรณีเท่าที่ทำได้

8.5 แม้ว่าจะมีคำสั่งในการชำระเงินใด ๆ ที่ขัดแย้งไปจากนี้ ในท้ายสุด ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ทางเราสำรองจ่ายค่าภาษีอากร หากไม่ได้รับชำระเงิน  อนึ่ง หากผู้รับหรือบุคคลภายนอกที่ต้องยืนยันการชำระเงินคืนปฏิเสธที่จะจ่ายค่าภาษีอากรเมื่อมีการร้องขอ เราอาจติดต่อลูกค้าเพื่อทำการร้องขอเช่นเดียวกัน  หากลูกค้าปฏิเสธที่จะจัดให้มีการชำระเงินคืนแก่ทีเอ็นทีจนเป็นที่พอใจ ของที่ต้องจัดส่งอาจถูกส่งคืนให้แก่ลูกค้า (ในกรณีนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบทั้งค่าใช้จ่ายเดิมและค่าใช้จ่ายในการส่งคืน) หรือถูกนำไปไว้ในคลังสินค้าทั่วไปหรือในคลังสินค้าที่ติดทัณฑ์บนศุลกากร หรือถือว่าเป็นของที่นำส่งไม่ได้  หากค่าใช้จ่ายในการขนส่งของที่ต้องจัดส่งใช้วิธีเรียกเก็บจากบัตรเครดิต ทีเอ็นทีขอสงวนสิทธิในการเรียกชำระภาษีอากรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งนั้นจากบัญชีบัตรเครดิตด้วย 

8.6 โดยขึ้นอยู่กับทางเลือกที่มี ณ สถานที่ที่ระบุ หากทีเอ็นทีไม่ได้รับคำยืนยันจนเป็นที่พอใจเกี่ยวกับการจัดการชำระคืนเงินที่จะสำรองจ่ายค่าภาษีอากร ของที่ต้องจัดส่งอาจล่าช้า  ลูกค้าจะชดใช้และปกป้องทีเอ็นทีให้พ้นจากความรับผิดใด ๆ หรือต้นทุน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าทนายความ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ทีเอ็นทีไม่ว่าต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าฝ่าฝืนภาระข้อผูกพันใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 7 และ 8

8.7 การชำระค่าภาษีอากรจะดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามดุลยพินิจของทีเอ็นทีแต่เพียงผู้เดียว: เงินสด เช็ค (ส่วนตัวหรือของธุรกิจ โดยต้องมีการแสดงเอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้อง) บัตรเครดิต ธนาณัติ เช็คเดินทาง หรือบัญชีเดบิตหรือบัญชีผ่อนจ่าย  ทีเอ็นทีจะไม่รับชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้า ณ เวลาจัดส่งของที่ต้องจัดส่ง

8.8 ทีเอ็นทีจะไม่รับผิดชอบของที่ต้องจัดส่งซึ่งถูกทิ้งไว้ที่ศุลกากร และของที่ต้องจัดส่งดังกล่าวอาจถือว่าเป็นของที่นำส่งไม่ได้


9. การนำส่งของที่ต้องจัดส่ง

9.1 หากทีเอ็นทีไม่สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ทีเอ็นทีจะใช้ความพยายามตามสมควรทุกประการในการหาที่อยู่ที่ถูกต้อง ทีเอ็นทีจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

9.2 การนำส่งของไปยังเลขที่ตู้ไปรษณีย์เช่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไม่สามารถรับดำเนินการให้ได้ ยกเว้นในไม่กี่ประเทศ (รายชื่อประเทศจะมอบให้เมื่อได้รับการร้องขอ) โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับด้วย 

9.3 การนำส่งแบบธุรกิจ หากที่อยู่สำหรับจัดส่งไม่มีผู้ดูแล อีกทั้งคุณหรือผู้รับเคยอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรา 'สามารถวางพัสดุไว้' เราอาจทิ้งของไว้ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งโดยไม่ได้ขอลายเซ็น และการจัดส่งจะถือว่าเกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ทีเอ็นทีจะพยายามนำส่งซ้ำโดยอัตโนมัติหรือเมื่อได้รับการร้องขอในกรณีต่อไปนี้: (1) ไม่มีผู้ใด ณ ที่อยู่ของผู้รับตามใบตราส่งสินค้าหรือที่อยู่ใกล้เคียงลงชื่อรับพัสดุ และไม่มีคำสั่งให้ปล่อยได้โดยไม่ต้องลงชื่อรับระบุไว้บนแฟ้ม หรือ (2) ทีเอ็นทีเห็นว่าพัสดุไม่สามารถปล่อยได้ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว  หากการนำส่งไปยังธุรกิจยังไม่ได้รับการนำส่งหลังการพยายามนำส่งแล้วสาม (3) ครั้ง หรือหลังจากได้เก็บไว้แล้วห้า (5) วันทำการนับแต่วันที่พยายามนำส่งครั้งแรกและได้ผ่านพิธีการศุลกากรในประเทศปลายทางแล้วตามแต่กรณี จะถือว่าเป็นของที่นำส่งไม่ได้

9.4 การนำส่งไปยังที่พักอาศัยและของที่ต้องจัดส่งแบบธุรกิจถึงลูกค้า หากที่อยู่สำหรับจัดส่งไม่มีผู้ดูแล เราอาจทิ้งของไว้ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งโดยไม่ได้ขอลายเซ็น และการจัดส่งจะถือว่าเกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการให้มีการขอลายเซ็นจากผู้รับ คุณจำเป็นจะต้องระบุความต้องการนั้นเป็นพิเศษในขั้นตอนการเตรียมการจัดส่งหากการนำส่งไปยังที่พักอาศัยหรือของที่ต้องจัดส่งแบบธุรกิจถึงลูกค้าไม่สามารถนำส่งได้ในการพยายามครั้งแรก ทีเอ็นทีอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกว่าจะพยายามนำส่งซ้ำ เก็บของที่ต้องจัดส่งไว้จนกว่าจะได้รับคำสั่งในการนำส่งเพิ่มเติมจากผู้รับตามใบตราส่งสินค้า หรือนำส่งไปยังสถานที่ตามที่ทีเอ็นทีกำหนด  หากการนำส่งไปยังที่พักอาศัยหรือของที่ต้องจัดส่งแบบธุรกิจถึงลูกค้าไม่สามารถนำส่งได้ผ่านการพยายามนำส่งซ้ำ หรือผู้รับตามใบตราส่งสินค้ามิได้มีคำสั่งต่อไปในการนำส่ง หรือทีเอ็นทีไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการนำส่งไปยังสถานที่อื่นตามที่ทีเอ็นทีกำหนด ของที่ต้องจัดส่งนั้นอาจถือว่าเป็นของที่นำส่งไม่ได้

9.5 หากทีเอ็นทีไม่สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้ตามข้อ 9.3 หรือ 9.4 ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) ทีเอ็นทีจะถือว่าของที่ต้องจัดส่งเป็นของที่นำส่งไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ ทีเอ็นทีอาจคืน ทำลาย หรือขายสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าเพิ่มเติมและโดยที่ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

9.6 ผู้จัดส่งหรือผู้รับของที่ต้องจัดส่งอาจมีคำสั่งพิเศษให้นำส่งพัสดุไปยังสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ของผู้รับ (เช่น ที่อยู่ใกล้เคียงหรือสถานที่ส่งของอื่น) หรือให้วางพัสดุไว้โดยไม่จำเป็นต้องขอลายเซ็นรับ หรือห้ามปล่อยพัสดุไว้นอกจากจะได้รับลายเซ็นจากผู้รับเท่านั้น ทั้งนี้ผู้รับอาจระบุความประสงค์ในการมารับของที่ต้องจัดส่งจากสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากทีเอ็นที  หากทีเอ็นทีตกลงตามคำสั่งนำส่งพิเศษเหล่านี้ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและให้นำข้อกำหนดต่อไปนี้มาใช้บังคับ:

9.6.1 การมอบใบรับการนำส่งซึ่งระบุสถานที่นำส่งอื่นให้ถือเป็นหลักฐานการนำส่งของที่ต้องจัดส่ง

9.6.2 ทีเอ็นทีจะไม่รับผิดสำหรับการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าไม่ว่าในลักษณะใด อันเป็นผลโดยเฉพาะมาจากการปฏิบัติตามคำสั่งนำส่งพิเศษของลูกค้า


9.7 ในกรณีที่ทีเอ็นที (i) วางพัสดุไว้โดยได้รับลายเซ็น ณ ที่อยู่นำส่งที่ระบุ หรือ (ii) นำส่งไปยังตู้จดหมายหรือล็อกเกอร์ การแจ้งจากทีเอ็นทีแต่เพียงฝ่ายเดียวว่ามีการนำส่งพัสดุแล้ว จะถือเป็นหลักฐานการนำส่ง และนับแต่นั้นทีเอ็นทีจะพ้นจากความรับผิดเกี่ยวกับการจัดส่ง ผู้ส่งและผู้รับตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ TNT และปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจากการสูญเสียหรือจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดส่งโดยไม่ได้รับลายเซ็น

 

10. ภาระข้อผูกพันของลูกค้า

ลูกค้ารับรองต่อทีเอ็นทีว่า ของที่ต้องจัดส่งเป็นไปตามรายการต่อไปนี้:

 

10.1.1 ของได้รับการจัดเตรียมและบรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัยและด้วยความระมัดระวัง ตามลักษณะและขนาดของสิ่งของนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามปกติในการขนส่ง และปิดผนึกในลักษณะที่สังเกตเห็นได้หากมีการแอบเปิด

10.1.2 ของที่มีน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมจะต้องวางบนแท่นวางสินค้า

10.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนสิ่งของ น้ำหนัก ขนาด และคำบรรยายโดยทั่วไป) ตลอดจนที่อยู่นำส่งและรายละเอียดการติดต่อผู้รับ ได้รับการกรอกลงในใบตราส่งสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันท่วงที และอ่านออกได้

10.1.4 ของที่ต้องจัดส่งพร้อมให้มารับและมีการติดป้ายอย่างชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีที่ต้องทำตามมาตรการเพิ่มเติมใด ๆ ที่ได้ตกลงกับทีเอ็นที และป้ายดังกล่าวได้รับการติดไว้อย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดบนพื้นผิวด้านนอกของของที่ต้องจัดส่งซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน (ต้องติดป้ายแสดงของมีน้ำหนักมากสำหรับสิ่งของที่มีน้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป)

10.1.5 ของที่ต้องจัดส่งมีใบกำกับสินค้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่ง (ระบุที่อยู่สำหรับ “เรียกเก็บเงิน” ที่ถูกต้อง โดยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง คำบรรยายลักษณะสินค้าที่ถูกต้องชัดเจน มูลค่าที่แท้จริง และตัวเลข 6 หลักแรกของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (“เอชเอส”)) และรายละเอียดการติดต่อผู้รับ

10.1.6 สิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งไม่เป็นของต้องห้ามโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ข้อกำหนดว่าด้วยการรับขนของอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ หรือข้อตกลงแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการรับขนของอันตรายทางบกระหว่างประเทศ และไม่เป็นของต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของประเทศใด ๆ ที่ของที่ต้องจัดส่งจะเดินทางเข้าไปในหรือเหนือประเทศนั้น และผู้รับไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่ไม่สามารถทำการค้าด้วยได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

10.1.7 มูลค่าของที่ต้องจัดส่งไม่เกิน 25,000 ยูโร (เว้นแต่จะตกลงเป็นการเฉพาะกับทีเอ็นทีตั้งแต่ต้น)

10.2 ลูกค้าจะแจ้งให้ทีเอ็นทีทราบอย่างทันท่วงทีก่อนการขนส่ง ถึง (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่ง (๒) วิธีที่ควรใช้จัดการกับของที่ต้องจัดส่ง และ (๓) มาตรการป้องกันที่ควรปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดนี้ลูกค้าทราบหรือควรทราบว่ามีความสำคัญต่อทีเอ็นที 

10.3 ลูกค้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการอย่างเหมาะสมโดยทีเอ็นที  ลูกค้าจะชดใช้และปกป้องทีเอ็นทีให้พ้นจากความรับผิดใด ๆ หรือต้นทุน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าทนายความ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ทีเอ็นทีไม่ว่าต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าฝ่าฝืนภาระข้อผูกพันใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 10 นี้ แม้ว่าทีเอ็นทีจะรับขนของที่ต้องจัดส่งซึ่งขัดต่อภาระข้อผูกพันของลูกค้าภายใต้สัญญานี้โดยไม่ได้ตั้งใจ

10.4 ลูกค้าตกลงว่า (๑) ทีเอ็นทีหรือหน่วยงานราชการใด ๆ รวมถึงศุลกากรและหน่วยงานด้านความมั่นคง อาจเปิดและตรวจสอบของที่ต้องจัดส่งได้ทุกเวลา และ (๒) ทีเอ็นทีอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการรับขนของที่ต้องจัดส่ง หากเห็นว่าของที่ต้องจัดส่งเป็นของที่ต้องจัดส่งซึ่งไม่เหมาะแก่การเดินทาง หรือด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม

10.5 ลูกค้าจะชดใช้ให้แก่ทีเอ็นทีสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่ง

10.6 ลูกค้าตกลงว่า ทีเอ็นทีไม่สามารถเปิดเผยมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยละเอียดหรือรายละเอียดเส้นทางในเครือข่ายผู้ใช้ที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อปกป้องสิ่งของของลูกค้า  ทั้งนี้หมายความว่าไม่อนุญาตให้มีการตรวจสอบสถานที่ของผู้ใช้หรือยานพาหนะที่ใช้งานร่วมกันของทีเอ็นทีด้วย เว้นแต่จะมีข้อกำหนดทางกฎหมาย


11. ความรับผิด

11.1 ในกรณีที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่หรือเท่าที่ระเบียบข้อบังคับของกฎหมายในประเทศอื่น ๆ ใช้บังคับ ความรับผิดของทีเอ็นทีจะอยู่ในบังคับของและจะจำกัดตามอนุสัญญาและ/หรือระเบียบที่ใช้บังคับนั้น

11.2 หากอนุสัญญาไม่ใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ความรับผิดของทีเอ็นทีสำหรับการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การกระทำโดยเจตนา หรือการผิดนัดโดยทีเอ็นที จะจำกัดไม่เกินจำนวนต่อไปนี้:

11.2.1 22 เอสดีอาร์ต่อกิโลกรัม สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่อของที่ต้องจัดส่งซึ่งขนส่ง (บางส่วน) ทางอากาศหรือรูปแบบการขนส่งที่ไม่ใช่ทางบกอื่น ๆ

11.2.2 8.33 เอสดีอาร์ต่อกิโลกรัม สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่อของที่ต้องจัดส่งซึ่งขนส่งทางบก

11.2.3 3.40 ยูโรต่อกิโลกรัม โดยมีกำหนดสูงสุดไม่เกิน 10,000 ยูโรต่อแต่ละเหตุการณ์หรือหลายเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ของทีเอ็นทีที่นอกเหนือจากบริการ หรือ

11.2.4 ค่าใช้จ่ายตามจริงที่ลูกค้าจ่ายสำหรับการขนส่งของที่ต้องจัดส่งที่ล่าช้า โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องได้รับความสูญเสีย

11.3 ทีเอ็นทีไม่รับผิดในสิ่งต่อไปนี้:

11.3.1 ความสูญเสียโดยอ้อม ความสูญเสียพิเศษ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ หรือความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยวิธีการทางเลือกอื่น การสูญเสียกำไร การสูญเสียประโยชน์ใช้งาน การประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ ค่าความนิยม หรือการสูญเสียโอกาส หรือ

11.3.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทีเอ็นที ยกตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ การจี้บังคับอากาศยานโดยมีอาวุธ อุบัติเหตุ การกระทำโดยศัตรูของประชาชน การนัดหยุดงาน การปิดล้อม ความวุ่นวายในบ้านเมือง เหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายการขนส่งทางอากาศหรือภาคพื้นดินในประเทศหรือท้องถิ่น ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกลในรูปแบบการขนส่งหรือเครื่องจักร การกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยลูกค้า บุคคลภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การกระทำทางอาญา และ/หรือความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็นหรือการเสื่อมสภาพในตัวเองของสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่ง หรือ

11.3.3 ค่าปรับ เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายในการคืนยอดเงินที่เรียกเก็บ หรือเงินอื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกเรียกเก็บจากลูกค้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีการใด

11.4 ปริมาณและ/หรือสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งตามที่ลูกค้าระบุและ/หรือที่ปรากฏในใบตราส่งสินค้าไม่มีผลผูกพันทีเอ็นทีไม่ว่าในทางใด หาก ณ เวลาที่ส่งมอบของที่ต้องจัดส่งเพื่อการขนส่งให้แก่ทีเอ็นทีนั้น ของได้รับการบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์/รถพ่วง และ/หรือวางอยู่บนแท่นวางสินค้า และ/หรือบรรจุหีบห่อในลักษณะที่จำนวนสิ่งของและ/หรือสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือหากขณะที่ทีเอ็นทีทำการบรรจุของที่ต้องจัดส่งนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ และ/หรือการตรวจสอบจะทำให้การขนส่งล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ในแต่ละกรณีที่กล่าวมาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีเอ็นทีแต่เพียงผู้เดียว
 

12. การคุ้มครองข้อมูล

12.1 คำต่าง ๆ อย่างเช่น “ผู้ควบคุม” “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “การประมวลผล” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (ของสหภาพยุโรป) 2016/679 (“จีดีพีอาร์”) และกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (ของท้องถิ่น) ที่ใช้บังคับ (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูล”)

12.2 ทีเอ็นทีและลูกค้ารับทราบว่า ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในตัวเองเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยหรือระหว่างแต่ละฝ่ายภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

12.3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้ารับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแล้ว รวมถึงการต้องด้วยมูลเหตุทางกฎหมายตามข้อ 6 ของจีดีพีอาร์ และการให้ข้อมูลแก่บุคคลต่าง ๆ ตามข้อ 12 - 14 ของจีดีพีอาร์ รวมถึงข้อมูลตามที่มีอยู่ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของทีเอ็นทีที่ tnt.com 

12.4 ลูกค้าจะชดใช้ให้แก่ทีเอ็นทีสำหรับต้นทุน การเรียกร้อง ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่หรือต้องเสียไปโดยทีเอ็นที อันเกี่ยวกับการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 12 นี้

12.5 การส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากลูกค้าไปยังทีเอ็นทีหรือในทางกลับกัน จากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“อีอีเอ”) หรือสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศนอกอีอีเอหรือสวิตเซอร์แลนด์ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อสัญญามาตรฐานระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับผู้ควบคุมข้อมูล (“เอสซีซี-ซีซี”) ที่มีความหมายตามข้อ 46(2)(ซี) ของจีดีพีอาร์ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/
standard-contractual-clauses-scc_en  เพื่อการนี้ จึงรวมเอาเอสซีซี-ซีซีทั้งหมดไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยโดยการอ้างอิงถึง  ด้วยการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งสองฝ่าย (ก) ถือว่าได้ลงนามในเอสซีซี-ซีซี (ข) ตกลงตามเนื้อหาทั้งหมดของเอสซีซี-ซีซี และ (ค) จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอสซีซี-ซีซี  อนึ่ง ภายใต้เอสซีซี-ซีซี ทีเอ็นทีในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลจะกระทำการในฐานะผู้ส่งออกข้อมูล โดยกระทำแทนบริษัทในเครือด้วย ส่วนลูกค้าในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลก็จะกระทำการในฐานะผู้นำเข้าข้อมูล หรือในทางกลับกันตามแต่กรณี  สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่กระทบต่อสิทธิของทีเอ็นทีในการตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะใช้กลไกการส่งข้อมูลอื่นที่เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งอาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้ส่งและผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา เช่น ชื่อและที่อยู่ ซึ่งจำเป็นเพื่อให้การให้บริการของทีเอ็นที เช่น การส่งมอบพัสดุและการเปิดใช้งานฟังก์ชันการติดตามพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในเงื่อนไขเหล่านี้และตามภาคผนวก บี ของเอสซีซี-ซีซี

12.6 หากศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐที่คล้ายกันตัดสินว่า เงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือเอสซีซี-ซีซีไม่ใช่วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการอำนวยความสะดวกให้แก่การส่งข้อมูลส่วนบุคคลนอกอีอีเอ หรือจะไม่ใช่อีกต่อไป ทั้งสองฝ่ายจะเจรจากันโดยสุจริตเพื่อหาวิธีการทางเลือกอื่นในการอำนวยความสะดวกให้แก่การส่งข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย


13. สินค้าที่รับประกันระยะเวลาจัดส่ง

หากทีเอ็นทีไม่นำส่งสินค้าที่รับประกันระยะเวลาจัดส่งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และหากการไม่นำส่งนี้มิได้เกิดจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่ระบุในข้อ 11.3.2 และหากลูกค้าแจ้งให้ทีเอ็นทีทราบถึงข้อเรียกร้องของลูกค้าที่เป็นไปตามข้อ 16 ทีเอ็นทีจะเรียกเก็บค่าบริการนำส่งที่ดำเนินการตามจริงจากลูกค้า (เช่น ก่อนเที่ยง) แทนที่จะเรียกเก็บในราคาที่เสนอสำหรับบริการที่ขอไว้เดิม (เช่น ก่อน 9 นาฬิกา) ในประเภทสินค้าเดียวกันตามบริการที่สั่ง


14. ของมีค่า

ของมีค่า เช่น หินมีค่า โลหะมีค่า อัญมณี เงิน ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มป้องกัน แก้วหรือเครื่องถ้วยกระเบื้อง งานศิลปะ วัตถุโบราณ และเอกสารสำคัญซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทาง เอกสารการประมูล ใบหุ้นและใบแสดงสิทธิในสินทรัพย์อ้างอิง เป็นของที่ไม่เหมาะสมสำหรับการส่งผ่านระบบนำส่งแบบเครือข่ายของทีเอ็นที  ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงเองในการส่งของดังกล่าวผ่านระบบจัดส่งแบบเครือข่ายของทีเอ็นที


15. ประกันภัย

15.1 ลูกค้าอาจซื้อประกันภัยจากทีเอ็นทีได้สำหรับมูลค่าเต็มของของที่ต้องจัดส่ง (ของซึ่งไม่ใช่เอกสาร) โดยการกรอกข้อความ (ทางอิเล็กทรอนิกส์) ในช่องที่เกี่ยวข้องบนใบตราส่งสินค้าและชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ สำหรับความคุ้มครองความเสี่ยงต่อการสูญหายและความเสียหายในระหว่างขนส่งเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 25,000 ยูโรต่อของที่ต้องจัดส่งแต่ละครั้ง  ในกรณีนี้ ความรับผิดของทีเอ็นทีจะจำกัดตามข้อกำหนดภายใต้เงื่อนไข Institute Cargo Clause A

15.2 การเลือกทำประกันภัยนี้ไม่อาจทำได้ (เว้นแต่จะตกลงเป็นการเฉพาะกับทีเอ็นที) สำหรับหินมีค่า โลหะมีค่า โทรศัพท์และนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์วางตัก จอพลาสมาและ/หรือแอลซีดี อัญมณี เงิน แก้ว เครื่องถ้วยกระเบื้อง งานศิลปะ วัตถุโบราณ เอกสาร หรือฟิล์ม เทป แผ่นดิสก์ การ์ดความจำ หรือของที่ใช้เก็บข้อมูลหรือภาพอื่นในลักษณะเดียวกันใด ๆ และไม่ครอบคลุมถึง (๑) ความสูญเสียในลักษณะที่เป็นผลสืบเนื่อง (๒) ความล่าช้าในการขนส่ง หรือ (๓) ความสูญเสียที่เกิดจากการที่ลูกค้าฝ่าฝืนภาระข้อผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้  นอกจากนี้ การเลือกทำประกันภัยนี้ยังไม่ใช้กับบริการที่ไม่ใช่การขนส่งและกับบางประเทศ (ทีเอ็นทีจะมอบรายชื่อประเทศให้ได้เมื่อมีการร้องขอ)
 

16. ขั้นตอนการเรียกร้อง

16.1 ทีเอ็นทีจะรับการยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งซึ่งสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใด ก็ต่อเมื่อลูกค้าปฏิบัติตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องและตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

16.1.1 ลูกค้าจะแจ้งให้ทีเอ็นทีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้า ภายใน 21 วัน (๑) หลังจากนำส่งของที่ต้องจัดส่ง (๒) นับจากวันที่ควรนำส่งของที่ต้องจัดส่ง หรือ (๓) นับจากวันที่ลูกค้าควรจะทราบถึงการสูญหายหรือความเสียหายได้ด้วยเหตุอันควร 

16.1.2 ลูกค้าต้องจัดทำเอกสารการเรียกร้องโดยการส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับของที่ต้องจัดส่งและ/หรือการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นให้แก่ทีเอ็นที 

16.1.3 ทีเอ็นทีไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใด ๆ จนกว่าลูกค้าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมของทีเอ็นทีแล้ว และลูกค้าไม่มีสิทธิหักจำนวนเงินที่เรียกร้องจากค่าธรรมเนียมของทีเอ็นที

16.1.4 เพื่อให้ทีเอ็นทีพิจารณาข้อเรียกร้อง สิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งและวัสดุหีบห่อเดิมต้องมีพร้อมให้ทีเอ็นทีตรวจสอบ

16.2 ทีเอ็นทีอาจสันนิษฐานว่าของได้รับการนำส่งในสภาพดี เว้นแต่ผู้รับจะได้บันทึกความเสียหายใด ๆ ไว้ในเอกสารบันทึกการนำส่งของทีเอ็นทีขณะที่รับของที่ต้องจัดส่ง

16.3 ในกรณีที่ทีเอ็นทียอมรับข้อเรียกร้องของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้ารับรองต่อทีเอ็นทีว่า ผู้รับประกันภัยของลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอื่นใดซึ่งมีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่งจะต้องสละสิทธิ การเยียวยา หรือการบรรเทาความเสียหายใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวอาจมีสิทธิโดยการรับช่วงสิทธิหรือโดยประการอื่น


17. อัตราค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

17.1 เพื่อตอบแทนการให้บริการของทีเอ็นที ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมของทีเอ็นที (รวมถึงค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) ตามอัตราที่ใช้กับของที่ต้องจัดส่งตามที่ระบุในใบแสดงอัตราค่าธรรมเนียมของทีเอ็นที (ขอได้จากสำนักงานของทีเอ็นทีทุกแห่งในประเทศที่มีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับของที่ต้องจัดส่ง) หรือในสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างลูกค้ากับทีเอ็นที  ทีเอ็นทีขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่ระบุในใบแสดงอัตราค่าธรรมเนียมของทีเอ็นทีเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

17.2 อัตราค่าธรรมเนียมของทีเอ็นทียังไม่รวมอากรขาเข้า อาการขาออก ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร รหัสประจำตัวภาษี/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากบริการขนส่ง และอากร ค่าธรรมเนียม และภาษีท้องถิ่นใด ๆ ตามที่มีและเมื่อมีการเรียกเก็บ  ลูกค้าจะชำระคืนให้แก่ทีเอ็นทีภายใน 7 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้สำหรับค่าอากร ค่าธรรมเนียม และภาษีเหล่านั้น

17.3 อัตราค่าธรรมเนียมของทีเอ็นทีได้รวมค่าตรวจผ่านพิธีการศุลกากรแบบปกติไว้แล้ว และทีเอ็นทีขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าดำเนินการเพิ่มเติมในกรณีที่ที่ต้องใช้เวลาในการทำงานเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรมากกว่าปกติ หรือต้องจัดเตรียมเพื่อให้ทีเอ็นทีสามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้

17.4 ในกรณีที่ของที่ต้องจัดส่งเป็นของที่ไม่สามารถวางกองซ้อนกันได้ตามที่อยู่ในดุลยพินิจของทีเอ็นทีแต่เพียงผู้เดียว ทีเอ็นทีขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากอัตราที่ใช้ปกติ

17.5 อัตราค่าธรรมเนียมของทีเอ็นทีจะขึ้นกับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามดัชนีอ้างอิง และทีเอ็นทีขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีและตารางค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ  ทั้งจำนวนและระยะเวลาและประเภท (เช่น ภาคพื้นดินและทางอากาศ) ของค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงจะถูกกำหนดขึ้นตามดุลยพินิจของทีเอ็นทีแต่เพียงผู้เดียว

17.6 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเพิ่มที่ทีเอ็นทีใช้บังคับสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ (ในประเทศ) ของทีเอ็นที โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นข้อมูลหลักและใช้แทนข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเพิ่มที่แสดงในรูปแบบอื่น

17.7 ทีเอ็นทีคิดค่าธรรมเนียมตามน้ำหนักที่สำแดงของของที่ต้องจัดส่ง หรือน้ำหนักปริมาตรที่สำแดงของของที่ต้องจัดส่ง แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า และน้ำหนักปริมาตรจะคำนวณตามสมการแปลงปริมาตรที่ระบุในใบแสดงอัตราค่าธรรมเนียมของทีเอ็นที  ทั้งนี้ ทีเอ็นทีอาจตรวจสอบน้ำหนักและ/หรือปริมาตรและ/หรือจำนวนสิ่งของที่อยู่ในของที่ต้องจัดส่ง และหากพบว่าเกินกว่าน้ำหนักและ/หรือปริมาตรและ/หรือจำนวนสิ่งของที่สำแดงไว้ ลูกค้าตกลงว่าให้ใช้น้ำหนักตามจริงของของที่ต้องจัดส่งและ/หรือน้ำหนักปริมาตรตามจริงของของที่ต้องจัดส่ง แล้วแต่ว่าอย่างใดจะมากกว่า ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของทีเอ็นที

17.8 ของที่ต้องจัดส่งทั้งหมดจะวางใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินเป็นรายสัปดาห์ย้อนหลังนับจากวันที่ไปรับของ และลูกค้าจะชำระเงินให้แก่ทีเอ็นทีภายใน 7 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้โดยไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย การหักเงิน การเรียกร้องกลับ หรือการหักกลบลบหนี้ และชำระในสกุลเงินตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้หรือมิเช่นนั้นก็ในสกุลเงินท้องถิ่นโดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทีเอ็นทีกำหนด  ทั้งนี้ ใบแจ้งหนี้ของทีเอ็นทีจะไม่รวมสำเนาของหลักฐานการนำส่ง

17.9 ทีเอ็นทีขอสงวนสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยสำหรับการชำระเงินล่าช้าทั้งหมดในอัตราพื้นฐานของธนาคารกลางยุโรป ณ วันครบกำหนดชำระเงิน บวกด้วยร้อยละ 6 จนกว่าจะได้รับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง  ลูกค้าจะชดใช้ให้แก่ทีเอ็นทีสำหรับค่าใช้จ่ายตามควรในการทวงถามเงินตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าว

17.10 ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต วิธีการนำส่งใบแจ้งหนี้มาตรฐานของทีเอ็นทีคือการวางใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์  หากลูกค้าขอให้ใช้การวางใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารแทน ทีเอ็นทีขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าดำเนินการจากลูกค้าสำหรับการให้บริการนี้

17.11 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ทีเอ็นทีมีสิทธิยึดหน่วงเป็นการทั่วไป นอกเหนือไปจากสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ทีเอ็นทีมี สำหรับของที่ต้องจัดส่งที่อยู่ในการครอบครองของทีเอ็นที และทีเอ็นทีมีสิทธิที่จะขายสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งและนำเงินที่ได้จากการขายมาหักชำระเงินใด ๆ ที่ลูกค้าอาจค้างชำระให้แก่ทีเอ็นที


18. การชดใช้เกี่ยวกับลูกจ้าง

ลูกค้าจะชดใช้และปกป้องทีเอ็นทีให้พ้นจากความรับผิดใด ๆ หรือต้นทุน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าทนายความ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ทีเอ็นทีไม่ว่าต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นซึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการให้ออกเพราะยุบตำแหน่ง การเลือกจ้างกลับเข้าทำงานหรือการโยกย้ายลูกจ้างหรืออดีตลูกจ้างคนใดของลูกค้า หรือของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการหรืออดีตผู้จัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า หรือของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไม่ว่าในลักษณะใดจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทีเอ็นทีกับลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้คำสั่งเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับของประชาคมยุโรป (77/187/
อีอีซี ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง 2001/23/อีซี) หรือกฎหมายที่ใช้บังคับคำสั่งดังกล่าวในแต่ละประเทศ หรือภายใต้กฎหมายการจ้างงานที่ใช้บังคับอื่นใด


19.            ข้อตกลงทั้งหมดและการแยกออกจากกันได้

19.1          ทีเอ็นทีมีเจตนาระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับระหว่างทีเอ็นทีกับลูกค้าระบุไว้ในที่นี้  หากลูกค้าประสงค์จะถือตามข้อกำหนดใดที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดนั้นได้รับการบันทึกขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยทั้งทีเอ็นทีและลูกค้าก่อนที่ทีเอ็นทีจะรับมอบของที่ต้องจัดส่งเพื่อการให้บริการ

19.2          ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ถูกสั่งให้เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ การตัดสินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้


20.            กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจทางกฎหมาย

20.1          ยกเว้นตามที่กำหนดโดยอนุสัญญาที่ใช้บังคับใด ๆ ข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายและศาลของประเทศที่มีการส่งมอบของที่ต้องจัดส่งให้แก่ทีเอ็นทีเพื่อการให้บริการ

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม