ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ ประเทศจีน

เนื่องจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงที่ต่อเนื่อง ทีเอ็นทีจึงคิดค่าเชื้อเพลิงอิงตามดัชนีกับการขนส่งทุกครั้ง ซึ่งทำให้ลูกค้าทราบถึงกลไกที่โปร่งใสในการคิดค่าเชื้อเพลิงในบริการขนส่ง โดยค่าเชื้อเพลิงจะขึ้นและลงตามการเคลื่อนไหวของราคาเชื้อเพลิงจริงในตลาด

ดัชนีการคิดค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ใช้จะขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายน้ำมัน ดิบของ Dubai Fateh Crude ซึ่งจะปรับราคาทุกเดือนตามราคาซื้อขายเฉลี่ยน้ำมันดิบในหน่วยบาเรล ซึ่งตีพิมพ์โดยธนาคารโลก หรือ World Bank หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลเดือนล่าสุด (ไฟล์ csv) จากเว็บไซต์ ดูตรงนี้. โดยน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงเครื่องบินและรถบรรทุกที่ ใช้ดีเซล ดังนั้นจึงถือว่าเป็นฐานดัชนีที่เหมาะสมทั้งทางอากาศและการขนส่งทางบก

 

อัตราค่าเชื้อเพลิงที่บังคับใช้จริง

1 ตุลาคม 2560 - 28 ตุลาคม 2560 : 13.50%

3 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560 : 13.00%

30 กรกฎาคม 2560 - 2 กันยายน 2560 : 13.00%

 

 

 

โปรดทราบว่า ดัชนีค่าเชื้อเพลิงจะมีการล่าช้าของระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน ยกตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยของ Dubai Fateh Crude เดือนเมษายนจะตีพิมพ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม และจะใช้กำหนดค่าเชื้อเพลิงจริงในเดือนมิถุนายน

ค่าเชื้อเพลิงของทีเอ็นทีเอ็กซเพรสจะปรับทุกเดือนให้สอดคล้องกับราคาซื้อขายน้ำมันดิบของ Dubai Fateh Crude ตามตารางต่อไปนี้

ทีเอ็นที สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าเชื้อเพลิงและตารางข้อมูลนี้โดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า โดยทีเอ็นทีจะเป็นผู้กำหนดจำนวนและระยะเวลาของค่าเชื้อเพลิงแต่เพียงผู้ เดียวเท่านั้น

 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุด