ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ ประเทศจีน

ดัชนีการคิดค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของประเทศไทย จะขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายน้ำมันดิบของดูไบ  (Dubai Fateh Crude Oil Spot Price) ซึ่งจะปรับราคาทุกเดือนตามราคาซื้อขายเฉลี่ยน้ำมันดิบในหน่วยบาเรล ซึ่งตีพิมพ์โดยธนาคารโลก (World Bank) หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลเดือนล่าสุดจากเว็บไซต์ ดูตรงนี้. โดยน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงเครื่องบินและรถบรรทุกที่ ใช้ดีเซล ดังนั้นจึงถือว่าเป็นฐานดัชนีที่เหมาะสมทั้งทางอากาศและการขนส่งทางบก

 

อัตราค่าเชื้อเพลิงที่บังคับใช้จริง

3 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 : 14.25%

29 ตุลาคม 2560 - 2 ธันวาคม 2560 : 14.00%

1 ตุลาคม 2560 - 28 ตุลาคม 2560 : 13.50%

โปรดทราบว่า ดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงจะมีการล่าช้าของระยะเวลาในการใช้งาน 1 เดือน ยกตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยของ Dubai Fateh Crude เดือนเมษายนจะตีพิมพ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม และจะใช้กำหนดค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงจริงในเดือนมิถุนายน

 

ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของทีเอ็นที เอ็กซเพรส จะปรับเปลี่ยนทุกเดือนให้สอดคล้องกับราคาซื้อขายน้ำมันดิบของ Dubai Fateh Crude Oil Spot Price) ตามตารางข้อมูลต่อไปนี้

.

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป ดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของทีเอ็นทีจะมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป

 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุด

 

ทีเอ็นที สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและตารางข้อมูลนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยทีเอ็นทีจะเป็นผู้กำหนดจำนวนและระยะเวลาของค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น