FedEx' erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Din tillid er vigtig for os. Det er derfor, vi beskytter dine oplysninger og anvender dem på en forsvarlig måde, samtidig med at vi fortsat leverer samme fremragende service, som du forventer fra FedEx og dennes driftsselskaber, datterselskaber og afdelinger, herunder ethvert TNT-selskab (herefter kaldet "FedEx"). Hos FedEx stræber vi efter at beskytte dit privatliv og opretholde sikkerheden omkring oplysninger, som direkte eller indirekte kan bruges til at identificere en fysisk person (herefter kaldet "persondata"). FedEx har udarbejdet denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (herefter kaldet "erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger") for at forklare dig, hvordan FedEx indsamler og bruger dine persondata.

 

Sidst opdateret: April 2021 

 

Når denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger nævner "FedEx", "vi", "os" eller "vores", henvises der til det FedEx-selskab, der træffer beslutninger om formålene og midlerne til behandling af dine persondata i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Eftersom alle TNT-virksomheder nu er en del af FedEx, er alle persondata, der indsamles via et TNT-domæne, som fx www.tnt.com, dækket af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Når du bruger vores tjenester i Europa, kontrolleres dine persondata af FedEx Express International B.V., der har hovedkontor i Hoofddorp, Holland. Når du bruger vores tjenester globalt, kontrolleres dine persondata af FedEx Corporation, der har hovedkontor i Memphis, Tennessee, USA. 

1. Gælder denne erklæring for dig?

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for dig, hvis du er kunde hos FedEx, modtager af en pakke leveret af FedEx, er leverandør for FedEx, eller hvis du eksempelvis kontakter FedEx, såsom gennem vores websteder www.fedex.comog www.tnt.com, herunder eventuelle undersider og mobilapps (herefter kaldet "websteder"), gennem sociale medier, eller hvis du har modtaget e-mails fra FedEx.

2. Hvilke persondata indsamler FedEx?

FedEx vil i løbet af sine forretningsaktiviteter og levering af tjenester være nødt til at behandle persondata. Uden dine persondata kan vi ikke yde de ønskede tjenester for dig. De persondata, som du direkte eller indirekte giver til FedEx, når du bruger vores tjenester og besøger vores websteder, er som regel:

 • Kontaktoplysninger såsom dit navn, din adresse, e-mailadresse og dit telefonnummer
 • Finansielle oplysninger. Herunder dit kontonummer, betalingsstatus og fakturaer.
 • Identifikationsoplysninger. Dette omfatter dit kørekortnummer. Hvis du ikke har et kørekort, vil der blive brugt en anden identifikationsmetode, der sikrer os, at vi kan identificere dig, men som samtidig sikrer, at du deler så få persondata med os som muligt.
 • Kontooplysninger. Dette omfatter loginoplysninger, herunder din e-mailadresse og andre oplysninger, der er opgivet på din konto.
 • Oplysninger relateret til forsendelse og tjenester. Dette omfatter trackingnummer på forsendelsen, forsendelsens ruteinformation, lokationsdata, status på en forsendelse, leveringsdestination, pakketype, antal dele, vægt, billede af pakken og toldinformation.
 • Brugerinformation og information om præferencer. Dette vil omfatte – hvis relevant – forsendelsesmængde, klager, købshistorik og relaterede kommercielle aktiviteter, kommunikation, undersøgelsesinformation og shoppingpræferencer.
 • Automatisk genererede oplysninger. Dette vil omfatte IP-adresse, unik enheds- eller bruger-id, system- og browsertype, dato og klokkeslæt, henvisningswebstedets adresse, indhold og sider, du har adgang til på vores websteder eller via mobilapps, datoer, tider og steder, hvor handlinger finder sted, websteder, du besøger (hvis du opretter forbindelse til vores trådløse tjenester i vores butikker), clickstream-oplysninger og enhedens placering (hvis du tænder funktionen i mobilappen).

3. Bruger FedEx cookies?

Ja, FedEx bruger cookies og lignende teknologier på sine websteder. Gennem disse cookies får FedEx automatisk persondata, når du besøger vores hjemmesider, som anført ovenfor. Hvis du vil vide mere om cookies og lignende teknologier, henvises vi til vores erklæring om cookies.
 

4. Hvorfor behandler FedEx personoplysninger?

Persondata bliver indsamlet, brugt, gemt eller på anden vis behandlet, hvis det er nødvendigt for, at FedEx kan føre en effektiv forretningsledelse. FedEx behandler persondata baseret på gældende retsgrundlag. Retsgrundlag er ofte knyttet til forretningsformål. Det betyder for eksempel, at aftalens udførelse både kan have et retsgrundlag og et forretningsmæssigt formål for FedEx. Derfor vil vi først afklare retsgrundlaget for, hvordan FedEx kan behandle dine persondata, og derefter de forretningsformål, vi bruger dine persondata til:

Retsgrundlag
FedEx behandler generelt dine persondata baseret på et af følgende retsgrundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at udføre en aftale mellem dig og FedEx.
 • Behandlingen er nødvendig, for at vi overholder vores juridiske forpligtelser.
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser.
 • Behandlingen er nødvendig for FedEx' legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.
 • Hvis det er relevant og påkrævet, vil vi bede om dit samtykke.

Erhvervsmæssige formål
FedEx må kun indsamle, bruge eller på anden måde behandle persondata, hvis behandlingen falder inden for rammerne af et (eller flere) af de legitime forretningsformål, der er anført nedenfor: 
 

 1. Produktudvikling, forskning og udvikling af FedEx' produkter og/eller tjenester.  FedEx behandler persondata til forskning og udvikling, og hvor det er nødvendigt for udvikling og forbedring af FedEx' produkter og/eller tjenester.

 2. Udførelse af aftaler. Dette omfatter forsendelsestjenester, sporing af FedEx-tjenester, kommunikation med enkeltpersoner og andre parter vedrørende tjenester, svar på anmodninger om (yderligere) information, tvistbilæggelse og forberedelse af aftaler (fx at linke forsendelsens trackingnummer til din konto for at gøre det muligt for dig at følge din forsendelse).

 3. Forholdsforvaltning og markedsføring af kommercielle aktiviteter. FedEx indsamler generelt persondata i det omfang, det er nødvendigt, i forhold til udvikling og forbedring af FedEx' produkter og/eller tjenester, kontoadministration, kundeservices og gennemførelse af (målrettede) markedsføringsaktiviteter med det formål at etablere en relation til en kunde og/eller bevare samt udvide relationen til en kunde, forretningspartner eller leverandør og til at udføre analyser på baggrund af persondata til statistiske og videnskabelige formål (fx at levere annoncer, sponsorater, forplejningsprogrammer eller andre kampagner, kommunikation og indhold fra os på vores og tredjeparters websteder, så de er bedre tilpasset dine interesser).

 4. Udførelse af forretningsprocesser, intern forvaltning og ledelsesrapportering. Dette inkluderer at tage fat på aktiviteter såsom forvaltning af virksomhedsaktiver, udførelse af interne revisioner og undersøgelser, finansiering og regnskabsførelse, implementering af forretningskontroller, levering af centrale databehandlingsfaciliteter med henblik på effektivisering, forvaltning af virksomhedsfusioner, opkøb og frasalg og behandling af persondata med henblik på ledelsesrapportering og analyse (fx at udføre undersøgelser i forsendelsesregnskaber for at opdage bedrageri).

 5. Sikkerhed. Persondata skal inkluderes i behandling, når det drejer sig om aktiviteter vedrørende ting såsom sikkerhed og sundhed, beskyttelse af FedEx' aktiver og kunde-, leverandør- eller forretningspartneraktiver og godkendelse af en kundes, leverandørs eller forretningspartners status og adgangsrettigheder (fx at levere sikre tjenester ved online- og offlinetransaktioner).

 6. Beskyttelse af enkeltpersoners vitale interesser. Dette inkluderer behandling af persondata, når det er nødvendigt for at beskytte dine eller andres vitale interesser (fx uopsættelig lægebehandling).

 7. Overholdelse af retlige forpligtelser. Dette omfatter behandlingen af persondata, hvor det er nødvendigt for at overholde lovgivning, regulativer og sektorspecifikke retningslinjer, som FedEx er underlagt (fx at matche navne på kunder, leverandører og forretningspartnere mod lister over afviste partnere med henblik på at undgå interessekonflikter og overholde politikker og procedurer for handelscompliance, bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bekæmpelse af bestikkelse m.m.).

5. Hvem har adgang til dine persondata?

Grundlæggende kan FedEx dele dine persondata med tredjeparter under følgende omstændigheder:

 • Med sine filialer, driftsgrupper, datterselskaber og afdelinger eller med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt til de formål, der er angivet foroven. Hvis det er passende, vil FedEx påkræve tredjeparter at udføre aktiviteter på en måde, der er i overensstemmelse med FedEx' politikker og retningslinjer for databeskyttelse. 
 • Med databehandlere, dvs. parter, som behandler persondata på vores vegne. I sådanne tilfælde må disse tredjeparter kun anvende dine persondata til de formål, som er beskrevet foroven, og kun i overensstemmelse med vores instrukser. FedEx benytter sig kun af databehandlere, som giver tilstrækkelige garantier for implementeringen af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt sikrer beskyttelsen af de registrerede personers rettigheder.
 • Med sine medarbejdere, hvis og i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. I sådanne tilfælde vil der kun blive givet adgang, hvis det er nødvendigt til ovenstående formål, og kun hvis medarbejderen er underlagt tavshedspligt.
 • Kun og hvis det er påkrævet ved lov, i en retssag eller anden rettergang (eksempelvis med retshåndhævende myndigheder eller andre retsorganer), hvis det er nødvendigt for at etablere eller udøve vores juridiske rettigheder, hvis det er påkrævet i forbindelse med en virksomhedstransaktion såsom et frasalg, en fusion, konsolidering eller salg af aktiver eller i det usandsynlige tilfælde, at FedEx går konkurs.

6. Hvor længe gemmer FedEx dine persondata?

Vi opbevarer ikke dine persondata længere end nødvendigt til det eller de formål, som ligger til grund for behandlingen af dine persondata. Efter opbevaringsperioden vil vi slette eller anonymisere dine persondata, medmindre vi er nødt til at beholde visse af dine persondata til et andet formål. Dette vil vi kun gøre, hvis vi har en juridisk grund til at bevare dine persondata. Vi vil også sikre, at persondata kun er tilgængelige til dette andet formål.

For eksempel har vi brug for dine persondata for at kunne gennemføre toldbehandlingsprocessen. Toldlovgivningen dikterer, at vi skal opbevare/gemme – visse af – disse persondata. Generelt varierer denne periode fra 3 til 7 år afhængigt af gældende land og toldlovgivning. I disse tilfælde lagrer vi kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores juridiske forpligtelser. 

7. Hvilke foranstaltninger træffer FedEx for at beskytte dine persondata?

FedEx har truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler i tilstrækkelig grad til at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig behandling, herunder at sikre, at:
 

 • Dine persondata er beskyttet mod uautoriseret adgang
 • Fortroligheden af dine persondata er garanteret
 • Intgriteten og tilgængeligheden af dine persondata opretholdes
 • Personalet er uddannet i kravene om informationssikkerhed
 • Faktiske eller formodede brud på datasikkerheden rapporteres i overensstemmelse med gældende lov

 

8. Hvor lagrer eller overfører FedEx dine personoplysninger?

Grundet vores forretnings natur og de tjenester, vi leverer til vores kunder, kan FedEx være nødt til at overføre dine persondata til steder uden for det land, hvor du er bosat. Når vi overfører persondata, vil vi under alle omstændigheder sikre os, at en sådan overførsel er omfattet af passende beskyttelsesværn. Inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde vil sådanne overførsler til tredjeparter (uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) være underlagt en kontrakt baseret på standardkontraktklausuler for dataoverførsel, der er godkendt af Europa-Kommissionen eller andre passende sikkerhedsforanstaltninger.

9. Hvilke rettigheder kan du udøve med hensyn til dine persondata?


På baggrund af de love, der gælder for brugen af dine persondata, har du ret til at udøve visse rettigheder med hensyn til dine persondata. Bemærk dog, at dine rettigheder i nogle tilfælde ikke er fuldt betingede, og at vi ikke nødvendigvis er påkrævet at imødekomme din anmodning, da sådanne rettigheder kan være betingede, eller fordi vi skal balancere dine rettigheder mod vores rettigheder og forpligtelser til at behandle dine persondata og for at beskytte rettighederne og andres frihed. Nedenfor er der givet forklaring på en række af sådanne rettigheder, der kan finde anvendelse inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde: 


Retten til adgang
Du har ret til en kopi af de persondata, vi har om dig, og du har ret til indsigt i, hvordan vi bruger disse persondata. Dine persondata vil som regel blive sendt til dig digitalt. Vi kan kræve, at du beviser din identitet, inden vi giver dig de ønskede oplysninger. 


Retten til berigtigelse
Vi gør os rimelige bestræbelser for at sikre, at vores oplysninger om dig er nøjagtige og komplette. Hvis du dog ikke mener, at dette er tilfældet, kan du bede os om at opdatere eller ændre dem.


Retten til sletning
Du har ret til at bede os om at slette dine persondata, eksempelvis når de persondata, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige til det originale formål, når persondataene er forældede, eller når du trækker dit samtykke tilbage. Dette skal dog opvejes mod andre faktorer. Eksempelvis kan vi være ude af stand til at overholde din anmodning grundet visse retlige eller regulerende forpligtelser.


Retten til at begrænse behandling
Du har ret til at bede os om (midlertidigt) at stoppe vores behandling af dine persondata, eksempelvis hvis du mener, at vores persondata om dig kan være ukorrekte, eller hvis du mener, at vi ikke længere har behov for dine persondata.


Retten til dataportabilitet
Du har ret til at bede os om at overføre persondata, som du har givet os, til en tredjepart efter eget valg. Denne ret kan kun udøves, når du har givet persondata til os, og når vi behandler disse data automatisk ved hjælp af dit samtykke eller for at opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt med dig. 


Retten til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod databehandling, der er baseret på vores berettigede interesser. I tilfælde af behandling af persondata til markedsføringsformål har du til enhver tid ret til indsigelse. Når du beder os om at stoppe med at bruge dine persondata til markedsføringsformål, ophører FedEx straks med at bruge dine persondata. Vi vil ikke længere behandle persondataene til andre formål baseret på vores legitime interesser, når du indgiver en indsigelse, baseret på din begrundelse vedrørende din særlige situation, medmindre vi har en overbevisende berettiget årsag til behandlingen. Bemærk dog, at vi muligvis ikke kan levere visse tjenester eller fordele, hvis vi er ude af stand til at behandle de persondata, der er nødvendige til dette formål.


Rettigheder relateret til automatiske afgørelser
Du har ret til ikke at være underlagt automatiske afgørelser, herunder profilering, som skaber retsvirkninger for dig eller har en lignende effekt. Hvis du har været udsat for automatisk profilering og ikke er enig med resultatet, kan du kontakte os gennem nedenstående oplysninger og bede os om at gennemse afgørelsen. 


Retten til at trække samtykke tilbage
Vi kan i særlige tilfælde bede om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger. Når vi gør dette, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. FedEx stopper yderligere behandling snarest muligt, efter du har trukket dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der fandt sted forud for tilbagetrækningen.
 

Du bedes anvende dette link, hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder.

Du kan administrere dine konti hos FedEx på følgende måde: 
 

 • E-mails: Besøg Email Preference Center vedrørende e-mailpræferencer. 
 • Mobil: Hvis du ønsker at afmelde SMS-beskeder, skal du sende en SMS til 37473 med teksten STOP. Du kan altid tilmelde dig igen ved at sende en SMS til samme nummer med teksten YES. 
 • Cookies og andre teknologier: Hvis du vil framelde dig markedsføring, skal du gå til NAI Consumer Opt Out. 

10. Hvad hvis du har andre spørgsmål eller klager?

Spørgsmål eller klager i relation til behandling af dine personlysninger kan stiles til FedEx via kontaktoplysningerne, der står anført øverst i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

11. Vil der blive gjort ændringer til denne erklæring?

FedEx kan fra tid til anden ændre denne privatlivserklæring. Hvis en ændring har en alvorlig indvirkning, vil FedEx bestræbe sig på at informere dig om sådanne ændringer.