TNT's politik for håndtering af personlige oplysninger

Denne politik for håndtering af personlige oplysninger er udarbejdet med det formål at fortælle dig om tnt's praksis vedrørende indsamling, anvendelse, udlevering og opbevaring af personlige oplysninger (som defineret nedenfor), som du oplyser til os enten direkte eller via dette website.

Vi beder dig læse hele vores politik for håndtering af personlige oplysninger, før du bruger eller angiver oplysninger på dette website. Det nuværende website varetages af TNT Express N.V. med hovedsæde i Amsterdam i Holland, også på vegne af koncernens enheder (samlet benævnt “TNT” eller “vi”), og er underlagt hollandsk lov.

Indsamling af personlige oplysninger og formålet hermed

TNT indsamler og opbevarer information om alle forsendelser, vi håndterer, for at sikre den effektive levering af forsendelser, som vores kunder efterspørger. TNT bruger information om vores kunder, deres forsendelser og forsendelsesaktiviteter til at levere eller optimere den service, som vi tilbyder vores kunder, kommunikere med vores kunder om yderligere services, som de måtte finde værdifulde, opfylde vores legitime forretningsinteresser (inklusive trendanalyser og markedsundersøgelser), fastlægge priser, etablere kredit, gennemføre faktureringsfunktionen og overholde krav fra myndighederne.
Når vi indsamler og bruger information om vores kunder, kan vi indgå samarbejde med underleverandører om at assistere os i forbindelse med håndtering af disse informationer til de formål, der er angivet i forrige afsnit. Disse underleverandører skal behandle disse oplysninger fortroligt og må ikke anvende dem til andre formål. Da vi løbende udvikler vores koncern, kan vi vælge at købe eller sælge datterselskaber eller forretningsenheder. I forbindelse med disse transaktioner kan kundeinformationer fra disse datterselskaber eller forretningsenheder udgøre en del af de overførte aktiver.
Eksempler på kundeoplysninger, som vi indsamler, omfatter navne, adresser, e-mail-adresser og telefonnumre. Nogle af de informationer, som indsamles af TNT, er data, som relaterer til en idenficerbar person ("personlige oplysninger").


Det er vores politik at iværksætte alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle dine personlige oplysninger, som vi opbevarer, håndteres fair og i henhold til lovgivningen. Vi tager alle nødvendige skridt for at implementere og opretholde denne politik om håndtering af personlige oplysninger. Alle vores medarbejdere og databehandlere, som har adgang til personlige oplysninger, er forpligtet til at respektere fortroligheden i relation til dine personlige oplysninger.

Alle personlige oplysninger, som vi indsamler, vil udelukkende blive brugt til levering af vores services, og vi opbevarer dem ikke længere, end det er tilladt i henhold til lovgivningen og nødvendigt i forhold til dette formål.

Overførsel af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger kan overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i forbindelse med udførelsen af vores services. Når du bruger vores services, accepterer du samtidig sådanne overførsler. Derudover kan dine personlige oplysninger, hvis du angiver dem på offentligt tilgængelige dele af websitet, blive tilgået af personer i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som muligvis ikke har en databeskyttelseslovgivning, der er så omfattende, som den, der er gældende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Vi følger løbende tredjepartsbaserede databehandleres overholdelse af bestemmelserne i gældende lokale lovgivninger og bestemmelser, herunder leverandører og underleverandører, i forbindelse med håndtering af personlige oplysninger, som opbevares af os

Adgang og ændring

Du kan finde ud af, hvilke af dine personlige oplysninger, TNT opbevarer, ved at kontakte dit lokale TNT-kontor. Vi besvarer din henvendelse inden for fire uger. Hvis det ikke er muligt for os at oplyse dig om dine personlige oplysninger, vil vi angive en årsag til en sådan afvisning.

 

For at sikre at dine personlige oplysninger er præcise, opdaterede og fuldstændige, beder vi dig kontakte os vedrørende alle former for ukorrekte oplysninger. Vi vil opdatere eller rette de registrerede personlige oplysninger.

TNT websites

Følgende afsnit beskriver vores engagement i beskyttelse af personlige oplysninger i relation til TNTs websites.

Indsamling af personlige oplysninger på TNTs websites

Brugere kan besøge de fleste områder på dette website uden at vise, hvem de er, eller angive oplysninger om sig selv. Nogle af vores interaktive services kræver dog, at brugerne identificerer sig selv for at kunne aktivere den interaktive funktion. På dette website beder TNT brugerne om at angive personlige oplysninger.

Aktiv indsamling af personlige oplysninger og formålet hermed

Når du besøger dette website, indsamler TNT aktivt information om sitets brugere ved at stille dig specifikke spørgsmål og ved at give dig mulighed for at kommunikere direkte med os via e-mail. Nogle af oplysningerne, som du angiver, kan være personlige oplysninger.
 

Nogle områder af dette website kan kræve, at du oplyser personlige oplysninger for at få adgang til de specificerede funktioner (fx e-mail-notifikationer eller abonnement på nyhedsbreve). Ved hvert informationsindsamlingspunkt får du besked om, hvilke informationer der er påkrævede – og til hvilket formål.

Passiv indsamling af personlige oplysninger og formålet hermed

Når du bevæger dig rundt på et website, kan visse informationer indsamles passivt (det vil sige, at de bliver indsamlet, uden at du aktivt angiver oplysningerne) ved hjælp af forskellige teknologier og værktøjer, fx internetprotokoladresser, cookies (se næste afsnit), internet-tags og navigationsrelateret dataindsamling.

Dette website bruger internetprotokoladresser (IP). En IP-adresse er et tal, der tildeles din computer af din internetudbyder, så du kan få adgang til internettet, og betragtes generelt som ikke-personidentificerbar information, fordi IP-adresser i de fleste tilfælde er dynamiske (ændrer sig, hver gang du etablerer forbindelse til internettet), frem for statiske (unik for en bestemt brugers computer). Vi bruger din IP-adresse til at diagnosticere problemer med vores server, rapportere aggregeret information, finde den hurtigste rute for din computer til etablering af forbindelse til vores site og administrere og optimere websitet.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din harddisk, når du besøger et websted. Cookies kan gøre brug af et webstedet nemmere ved at gemme og administrere status, applikationer, præferencer mv. De fleste browsere er indstillede til at acceptere cookies, men brugeren kan ændre indstillinger til afvise cookies eller til at få en advarsel når en cookie bliver sendt.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies ved at klikke her.

Sikkerhed

TNT iværksætter alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, der indsamles af TNT i forbindelse med brug af dette website, og for at beskytte sådanne personlige oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, udlevering, ændring eller destruktion. Vær opmærksom på, at internettransmissioner ikke er 100 % sikre eller fejlfri. Især kan e-mails, der sendes til eller fra dette website, muligvis være usikre, og du bør derfor være ekstra omhyggelig med, hvilke typer oplysninger, du sender til os via e-mail. Derudover er det dit eget ansvar at beskytte adgangskoder, id-numre og andre specielle adgangsfunktioner, når du anvender dem på dette website.

Links til andre websites

Dette website kan indeholde links eller referencer til andre websites som et tilbud til vores brugere. Bemærk, at TNT ikke er ansvarlige for praksis vedrørende håndtering af personlige oplysninger eller indholdet på sådanne andre websites, og at denne politik for håndtering af personlige oplysninger under ingen omstændigheder gælder på disse andre websites. Vi opfordrer dig til at læse politikken for håndtering af personlige oplysninger på alle websites, som du besøger.

Din accept

Med mindre andet er angivet, kan vi bruge dine oplysninger til at optimere indholdet på vores website, til at tilpasse websitet til dine præferencer, til at formidle information til dig (hvis du har bedt om det), til vores marketing- og research-formål og til de formål, der er specificeret i denne politik for håndtering af personlige oplysninger.
Vi kan udlevere dine personlige oplysninger, hvis gældende og relevant lovgivning, retskendelser eller myndighedsbestemmelser kræver dette.

 

Når du bruger dette website, accepterer du samtidig betingelserne i denne politik for håndtering af personlige oplysninger. Hver gang du angiver oplysninger via dette website, accepterer du indsamling, anvendelse og udlevering af dine personlige oplysninger i henhold til denne politik for håndtering af personlige oplysninger.

Ændringer

TNT kan revidere denne politik for håndtering af personlige oplysninger. Du accepterer at være bundet af alle sådanne revideringer og bør derfor besøge denne side regelmæssigt for at læse de gældende betingelser, som du er bundet af.

TNT Privacy Policy

This Privacy Policy is designed to tell you about TNT’s practices regarding collection, use, disclosure and storage of Personal Information (as defined below) that you may provide to us either directly or via this website. Please be sure to read this entire Privacy Policy before using or submitting information to this website.

 

The current website is controlled by TNT Express N.V. with it registered office in Amsterdam, the Netherlands, also on behalf of its group entities (together referred to as “TNT” or “we”) and is governed by Dutch law.

 

Collection of Personal Information and purpose thereof

TNT collects and stores information about every package it handles in order to enable efficient provision of package delivery services demanded by its customers. TNT uses information about its customers, their packages, and their shipping activity to provide or enhance the services it makes available to its customers, communicate with its customers about additional services they may find of value, satisfy our legitimate business interests (including performing trend analysis and market studies), set prices, establish credit, accomplish the billing function, and comply with government regulations.
As we collect and use information about our customers, we may contract with vendors to assist us in processing that information for those purposes listed in the previous paragraph. These vendors are required to maintain the confidentiality of the information and are restricted from using the information for any other purpose. In addition, as we continue to develop its business, we may buy or sell subsidiaries or business units. As part of these transactions, customer information of the subsidiaries or business units may be one of the transferred assets.
Examples of customer information that we collect include names, addresses, e-mail addresses and telephone numbers. Some of the information collected by TNT is data which relates to an identifiable person ("Personal Information").

 

It is our policy to take all necessary steps to ensure that all your Personal Information held by us is processed fairly and lawfully. We will take all necessary steps to implement and maintain this Privacy Policy. All our employees and data processors who have access to Personal Information are obliged to respect the confidentiality of your Personal Information.

 

Any Personal Information which we collect will be used solely for the purpose of providing our services, and we will not store it for any longer period than is legally permissible and required for this purpose.

 

Transfer of Personal Information

Your Personal Information may be transferred to countries outside the European Economic Area in order to perform our services. In using our services you consent to such a transfer. In addition, if you put your Personal Information on publicly available parts of the website, this may be accessed by persons in countries outside the European Economic Area, which may not have data protection laws as comprehensive as those that exist in the European Economic Area.

 

We will monitor on an ongoing basis compliance with the provisions of the applicable local legislation and regulations by third party processors, such as suppliers and contractors, of Personal Information held by us.

 

Access and correction

You can find out which of your Personal Information is held by TNT by contacting your local TNT office. We will acknowledge your request within 4 weeks. Should we be prevented from disclosing your personal information we will give reasons for any such refusal.

 

To keep your Personal Information accurate, current, and complete, please contact us as about any incorrect information. We will update or correct Personal Information in our possession.

 

TNT websites

The following paragraphs describe our commitment to the protection of Personal Information as it applies to the TNT websites.

 

Collection of Personal Information on TNT websites

Users can visit most areas of this website without revealing who they are or without providing any information about themselves. However, some of our interactive services require that users identify themselves in order to enable the interactive function. On this website TNT may ask users to provide Personal Information.

 

Active collection of Personal Information and purpose thereof

During your visit of this website, TNT actively collects information from its visitors both by asking you specific questions and by permitting you to communicate directly with us via e-mail. Some of the information that you submit may be Personal Information.

 

Some areas of this website may require you to submit Personal Information in order for you to benefit from the specified features (such as e-mail alerts or newsletter subscriptions). You will be informed at each information collection point which information is required and for which purpose.

 

Passive collection of Personal Information and purpose thereof

As you navigate through a website, certain information can be passively collected (that is, gathered without your actively providing the information) using various technologies and means, such as Internet Protocol addresses, cookies (see next paragraph), Internet tags and navigational data collection.

 

This website uses Internet Protocol (IP) addresses. An IP Address is a number assigned to your computer by your Internet service provider so you can access the Internet and is generally considered to be non- personally identifiable information, because in most cases an IP address is dynamic (changing each time you connect to the Internet), rather than static (unique to a particular user's computer). We use your IP address to diagnose problems with our server, report aggregate information, determine the fastest route for your computer to use in connecting to our site, and administer and improve the site.

 

Cookies

Cookies are small text files that a website can send to a user's browser for storage on the hard drive. Cookies can make use of the web easier by saving and administering status, application, preferences and other user information. Most browsers are initially set to accept cookies but users can change the setting to refuse cookies or to be alerted when cookies are being sent.

For more information about how we use cookies, please click here.

E-mail address (only when subscription is relevant)

If you subscribe to our e-mail alerts, we collect your e-mail address. This address will only be used for keeping you informed as indicated. If you wish to unsubscribe from our e-mail alert list, you can do so at any moment as indicated in every e-mail you receive or by contacting us through websitemanagement@tnt.com.

 

Security

TNT takes all steps reasonably possible to protect your Personal Information as collected by TNT in using this website and to protect such Personal Information from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. You should keep in mind that internet transmission is not 100% secure or error-free. In particular, e-mail sent to or from this website may not be secure, and you should therefore take special care in deciding what information you send to us via e-mail. Moreover, where you use passwords, ID numbers, or other special access features on this site, it is your responsibility to safeguard them.

 

Links to other websites

This website may contain links or references to other websites as a convenience to the user. Please be aware that TNT is not responsible for the privacy practices or the content of such other websites and that, in any case, this Privacy Policy does not apply to those websites. We encourage you to read the privacy policy of every web site you visit.

 

Your Consent

Except as otherwise stated, we may use your information to improve the content of our website, to customize the website to your preferences, to communicate information to you (if you have requested it), for our marketing and research purposes, and for the purposes specified in this Privacy Policy.

 

We may disclose your Personal Information where required by applicable laws, court orders, or government regulations.

 

By using this website, you agree with the terms of this Privacy Policy. Whenever you submit information via this website, you consent to the collection, use, and disclosure of your Personal Information in accordance with this Privacy Policy.

 

Changes

TNT may revise this Privacy Policy. You agree to be bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to determine the current terms to which you are bound.

 

Ved at besøge og bruge dette websted accepterer du TNTs og partneres brug af cookies Få mere information
Luk