TNT Vilkår og betingelser for transport for Europa

(gældende fra 15. september 2023)

1. Anvendelse.

1.1 Disse betingelser gælder for transport af forsendelser med oprindelse i Europa, forsendelser mellem lande og inden for lande og områder i Europa. Disse betingelser gælder ikke for forsendelser inden for Tyskland og Polen, hvor der gælder særlige transportbetingelser og -vilkår. På nogle markeder kan der gælde lokale betingelser eller postforskrifter i stedet for eller som supplement til disse betingelser (i hvert enkelt tilfælde er der mere tilgængeligt på tnt.com i de pågældende lande og områder). Forsendelser med oprindelse uden for Europa er underlagt lokale priser og de vilkår og betingelser, der er fastsat af det TNT-datterselskab, den filial eller den uafhængige underleverandør, som har taget imod forsendelsen. Returforsendelser er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for det land eller område, som forsendelsen returneres fra. For yderligere oplysninger om enkelte dele af TNT's services henvises til tnt.com.

1.2 International transport af en forsendelse med fly er underlagt Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen som relevant. International transport af en forsendelse til lands er underlagt CMR som relevant. Forsendelser, der transporteres indenrigs (mellem nærmere angivne steder inden for ét land) er underlagt lovene i dette land, disse betingelser og gældende vilkår og betingelser for indenrigstransport fra TNT.

1.3 Den seneste onlineversion af disse betingelser udgivet og vedligeholdt på det relevante lokale tnt.com-websted har forrang for og erstatter enhver ældre eller anden version af betingelserne. Ved at indlevere en forsendelse til TNT accepterer afsenderen de betingelser, der er gældende på det pågældende tidspunkt. TNT forbeholder sig retten til altid og ensidigt at ændre eller supplere disse betingelser.  

1.4 I tilfælde af konflikt mellem disse betingelser og enhver anden TNT-transitdokumentation, herunder vilkårene og betingelserne i en TNT Waybill, manifest eller forsendelsesetiket, har disse betingelser forrang, for så vidt de ikke er i konflikt med den eller de gældende konventioner, eller andre ufravigeligt gældende love, herunder gældende lokale postforskrifter.

1.5 De tilgængelige services kan til enhver tid ændres eller suspenderes af TNT. En sådan ændring eller suspendering gælder for forsendelser, der er overdraget til TNT efter denne dato. Nærmere detaljer om aktuelle services kan findes på tnt.com.

1.6 I disse betingelser træffes alle beslutninger fra TNT udelukkende efter TNT's eget skøn

2. Definitioner. 

"Air Waybill" eller "Waybill" betyder ethvert forsendelsesdokument, manifest, fragtbrev, etiket, stempel, elektronisk indtastning eller lignende, som TNT anvender i sit transportsystem til at påbegynde befordring af en forsendelse. 

"Tillægstjenester" betyder alle services, som ikke er transportservices.

"B2C-forsendelser" betyder forsendelser i forbindelse med en kommerciel handel mellem en erhvervsafsender (der handler i erhvervsøjemed) og en individuel forbrugermodtager (der ikke handler i erhvervsøjemed).

"Hverdag" betyder dage, hvor virksomhederne i oprindelseslandet, -territoriet eller -området eller destinationslandet eller -territoriet holder åbent. Hverdage og helligdage kan være forskellige i forskellige lande, territorier eller områder. Kontakt TNT angående leveringsforpligtelser, der kan være berørte af dette.

"Erhvervslevering" betyder levering til kommercielle lokaliteter eller erhvervslokaler, eksklusive (a) hjem eller private bopæle, (b) steder, hvor en virksomhed drives fra hjemmet, eller en bopæl, der af afsenderen er angivet som bolig, og (c) B2C-forsendelser.

"Omkostninger" betyder transportomkostninger og andre gebyrer eller tillæg, der til enhver tid fastsættes eller pålægges i henhold til nærværende betingelser, herunder brændstof og andre tillæg, servicegebyrer for toldbehandling, ekstra tillæg, gebyrer for udvidet transportforsikring, returgebyrer, gebyrer for specialhåndtering, told og afgifter, import- og eksporttillæg samt andre omkostninger, som TNT med rimelighed pådrager sig i tilknytning til transport af en forsendelse. For nærmere oplysninger om andre tillæg henvises til tnt.com. TNT opkræver moms på sine omkostninger i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser.

"CMR" betyder Konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej af 1956 som ændret i 1978. 

"Betingelser" betyder disse vilkår og betingelser for transport som opdateret på tnt.com til enhver tid. 

"Konventioner" betyder Warszawa-konventionen, Montreal-konventionen og CMR samlet set.

"Toldværdi" betyder salgsprisen eller genanskaffelsesprisen på forsendelsens indhold, som er nødvendig til toldklareringsformål.

Lovet leveringstidspunkt" betyder det offentliggjorte lovede leveringstidspunkt for den pågældende TNT-service eller det lovede leveringstidspunkt, som TNT-kundeservice har lovet for den pågældende forsendelse, og som tager højde for, hvilken vare der sendes, hvornår varen sendes, destinationen og forsendelsens vægt og værdi.

"Udvidet transportansvar" betyder den værdi, hvis det er relevant, der er angivet af afsenderen på Waybill, som udgør det maksimale beløb, som TNT påtager sig ansvar for under omstændigheder, hvor TNT er ansvarlig i henhold til gældende konvention eller lokal lovgivning, i forbindelse med forsendelsen, som afsenderen betaler det påkrævede gebyr for. 

"Europa" betyder samlet Albanien, Armenien, Østrig, Aserbajdsjan, Belarus, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Montenegro, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien og Ukraine. 

"Forsikring" betyder den værdi, der er angivet af afsenderen på Waybill, som udgør det maksimale beløb, som TNT påtager sig ansvar for i forbindelse med forsendelsen, og som afsenderen betaler det påkrævede gebyr for.

"Lækage" har den betydning, der er anført i Afsnit 7 (Klargøring af forsendelser).

"Montreal-konvention" betyder Montreal-konventionen af 28. maj 1999 og alle efterfølgende gældende protokoller. 

"Pakke" betyder enhver enkelt pakke eller enhed, der overdrages af afsenderen til TNT med henblik på transport og accepteres af TNT fra afsender.

"Forbudte genstande" betyder de genstande og typer af forsendelser, der er anført iAfsnit 10 (Forbudte genstande) i nærværende betingelser.

"Modtager" betyder den fysiske eller juridiske person, der er angivet på Waybill som modtageren af forsendelsen.

"Privatlevering" betyder levering til en privat adresse eller bolig, herunder placeringer, hvorfra der drives virksomhed fra hjemadressen eller privat adresse, eller levering, hvor afsenderen har oplyst leveringsadressen som privatadresse.

"Afsender" betyder den fysiske eller juridiske person, der er angivet på Waybill som afsenderen af forsendelsen.

"Services" betyder samlet tillægstjenester og transportservices. 

"Forsendelse" betyder en eller flere pakker, som befordres ved brug af en enkelt Waybill.

"TNT" betyder Federal Express Corporation, dennes datterselskaber, afdelinger og filialer, deres respektive medarbejdere og repræsentanter (for så vidt det er relevant).

"TNT-kontonummer" eller "TNT-konto" betyder det nummer, som TNT udsteder til en kunde for at sikre, at kundens aktiviteter registreres i systemet hos TNT, og at den part, der skal betale, bliver faktureret korrekt.

"Transportomkostninger" refererer til de takster, der til enhver tid pålægges for TNT's befordring af en forsendelse i henhold til nærværende betingelser, eksklusive andre gebyrer eller tillæg, som kan beregnes eller pålægges, såsom brændstoftillæg, servicegebyrer for toldbehandling, ekstragebyrer, gebyrer for udvidet transportforsikring, gebyrer for specialhåndtering, told og afgifter, import- og eksporttillæg samt andre tillæg.

"Transportservices" betyder de services til transport af en forsendelse, der tilbydes og udføres af TNT i henhold til en TNT Waybill, eksklusive FedEx air waybills.  

Unikke varer" betyder varer, som udvidet transportansvar eller forsikring ikke kan finde anvendelse på grundet deres beskaffenhed, herunder ædelsten, ædelmetaller, juveler, ubeskyttede møbler, glas, porcelæn, kunstgenstande, antikviteter, pelse, samlerobjekter, musikinstrumenter, vigtige dokumenter, herunder pas, smartphones, smartwatches, tablets, bærbare computere, elektroniske skærme, plasmaskærme, film, bånd, diske, hukommelseskort eller andet gods, der indeholder data eller billeder.

"Warszawa-konvention" betyder Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929, som ændret ved Haag-protokollen af 28. september 1955 og alle efterfølgende gældende protokoller samt Guadalajara-konventionen af 18. september 1961. 

3. Omkostninger.

Transportomkostninger, der gælder for forsendelsen, findes i TNT's prislister, eller som udtrykkeligt aftalt i en TNT Transportation Services Agreement. Tilbud fra TNT på omkostninger eller services er udelukkende skøn baseret på oplysninger fra afsenderen. Endelige omkostninger og services kan variere baseret på den forsendelse, der rent faktisk overdrages, og anvendelsen af nærværende betingelser. TNT påtager sig intet ansvar for, og der vil ikke ske nogen form for regulering, tilbagebetaling eller kreditering som følge af en eventuel uoverensstemmelse mellem omkostnings- eller serviceoverslag, der er oplyst før aflevering af forsendelsen, og de omkostninger, der faktureres til kunden. Anvendte omkostninger er de omkostninger, der er gældende på det tidspunkt, hvor en relevant TNT Transportation Services Agreement indgås, med forbehold for TNT's ret til at revidere omkostningerne, herunder transportomkostningerne, anført i TNT's priser til enhver tid og uden varsel.

4. Brændstof og andre tillæg.

TNT forbeholder sig retten til at vurdere og revidere sine brændstoftillæg og andre tillæg, der er anført på tnt.com, til enhver tid og uden varsel. Varighed og beløb for sådanne revisioner vil blive fastlagt af TNT. Ved at indlevere en forsendelse til TNT accepterer afsender at betale det eller de tillæg, der er gældende på det pågældende tidspunkt. Nærmere detaljer om aktuelle tillæg kan findes på tnt.com

5. Fakturajustering og dimensioneret vægt (volumetrisk vægt). 

5.1 TNT opkræver betaling for enten forsendelsens deklarerede eller faktiske vægt eller forsendelsens deklarerede eller faktiske vægtfylde (volumetrisk), alt efter hvad der er højest.  Vægtfylden (volumetrisk) beregnes i overensstemmelse med vægtfyldens omregningsligning, der er angivet i TNT's prisoversigt eller på tnt.com, alt efter hvad der er relevant. TNT kan kontrollere den faktiske vægt og/eller de faktiske mål (volumen) af og/eller antallet af genstande i forsendelsen, og hvis den er større end den deklarerede vægt og/eller mål (volumen) og/eller antallet af varer, accepterer afsenderen, at forsendelsens faktiske vægt og/eller forsendelsens vægtfylde (volumetrisk), alt efter hvad der er højest, skal anvendes til beregning af TNT's gebyrer.  

5.2 TNT kan gennemgå hver enkelt Waybill for at kontrollere den valgte transportservice, forsendelsens/pakkens vægt eller antallet af pakker i en forsendelse. Hvis den valgte transportservice, den faktiske og/eller dimensionelle (volumetriske) vægt eller antallet af pakker, der er angivet på fragtbrevet, er forkert, kan TNT foretage rettelser på fragtbrevet.

5.3 TNT kan foretage justeringer af fakturaen og er berettiget til at opkræve et særligt ekspeditionsgebyr for at skulle foretage korrektioner og ændringer af Waybill. Den eller de anvendte metoder til og de gældende omkostninger for at foretage sådanne korrektioner eller justeringer kan indhentes på anmodning. 

6. Fakturering. 

6.1 Fakturaer på transportomkostninger og tilknyttede gebyrer skal i princippet betales uden tilbageholdelse eller modregning inden for 30 dage efter fakturadatoen. For visse landes vedkommende kan der gælde en anden betalingsbetingelse. Nærmere oplysninger kan indhentes på anmodning. Fakturaer på told, afgifter og andre tilknyttede gebyrer skal betales ved modtagelse. Uanset hvad forbeholder TNT sig retten til at kræve betaling af gebyrer på forhånd. TNT vil i princippet fakturere alle forsendelser på ugentlig basis i restance fra afhentningsdatoen, medmindre andet er aftalt. TNT's fakturaer omfatter ikke en kopi af kvitteringen for levering.

6.2 Hvor det er tilladt ved lov, kan TNT som standard sende elektroniske fakturaer, medmindre betaler udtrykkeligt anmoder om andet. 

6.3 TNT forbeholder sig retten til at anvende betalinger på de ældste fakturaer først, i tilfælde hvor foretrukne overførselsmetoder ikke bruges eller overførselsoplysninger ikke er angivet med betaling.

6.4 I tilfælde af sen betaling forbeholder TNT sig retten til at pålægge et gebyr for sen betaling, morarenter og administrative omkostninger for en sådan sen betaling. I dette tilfælde kan TNT pålægge gældende gebyr, omkostning og/eller rente som fastsat af TNT og i overensstemmelse med gældende EU-love eller lokale love om sen betaling. 

6.5 Hvis betaling skal foretages via opkrævning på en TNT-konto, skal den part, der påbegynder forsendelsen, angive et gyldigt, aktuelt TNT-kontonummer på Waybill, før TNT accepterer forsendelsen. Opkrævninger på en TNT-konto kan tage følgende form: 

a. "Afsender betaler": TNT fakturerer omkostninger til afsenderens TNT-konto. 

b. "Modtager betaler": TNT fakturerer omkostninger til modtagerens TNT-konto. Kun acceptabelt for transport til angivne steder.

6.6 Uanset betalingsinstruktioner eller andre bestemmelser er afsenderen (eller den part, der indleder en importforsendelsestransaktion, efter omstændighederne) i sidste instans altid ansvarlig for omkostningerne, og i tilfælde hvor modtageren afviser at betale.

6.7 Tvister knyttet til fakturaer skal indsendes af henholdsvis afsenderen eller modtageren til TNT seneste (a) 30 dage fra fakturadato eller (b) fakturaens forfaldsdato, alt efter hvad der ligger senest. TNT accepterer kun indsendelse af en sådan tvist, hvis følgende er angivet deri: (a) fakturanummer, (b) nummer på Waybill og (c) årsag til tvisten.

6.8 Told og afgifter. I visse tilfælde kan der beregnes told, afgifter og andre tilknyttede gebyrer på indholdet af forsendelser. Hvis TNT udbetaler told, afgifter eller andre gebyrer til en toldmyndighed på vegne af betaleren, vil betaleren blive pålagt et servicegebyr for toldbehandling baseret på en fast takst eller procentdel af det samlede udbetalte beløb (alt efter hvilket der er størst). TNT er ikke forpligtet til at foretage betaling af told, afgifter og andre tilknyttede gebyrer, og kan pålægge afsenderen eller modtageren at betale TNT, før TNT opfylder sin forpligtelse vedrørende told, afgifter eller andre tilknyttede gebyrer. Modtageren vil blive opkrævet tolden og afgifterne, medmindre TNT bestemmer andet. Under visse andre omstændigheder kan afsenderen blive opkrævet for tolden og afgifterne, herunder hvis forsendelsen sendes til en tredjeparts sted, hvor modtageren ikke er bosiddende. Fakturaer på told, afgifter og andre tilknyttede gebyrer skal betales ved modtagelse. Nærmere oplysninger findes i Afsnit 13 (Toldbehandling) og kan indhentes på anmodning.

6.9 Valutaomregning. TNT-fakturaer skal altid betales i den valuta, der er angivet på fakturaen, eller i øvrigt i den lokale valuta i forhold til valutakurser, der til enhver tid angives af TNT.

7. Klargøring af forsendelser.

7.1 Størrelses- og vægtbegrænsninger. Størrelses- og vægtrestriktioner på pakker og forsendelser varierer efter kombinationen af oprindelsesland og destinationsland og efter service. 

7.2 Flerstyksforsendelser. Der er ingen øvre grænse for den samlede vægt på en forsendelse, der består af flere enheder, så længe den enkelte pakke i forsendelsen ikke overstiger den vægtmæssige grænse pr. pakke, som gælder for den pågældende destination. 

7.3 Ekstra store forsendelser. Forsendelser, der overstiger de servicespecifikke vægtbegrænsninger, som er anført i retningslinjerne for klargøring af forsendelsen på tnt.com, kræver forudgående aftale med TNT. TNT forbeholder sig retten til at afvise pakker eller forsendelser, TNT anser for uegnede eller 'ekstra store' som nærmere beskrevet i retningslinjerne for klargøring af forsendelsen på tnt.com. 

7.4 Emballage. Alle pakker skal klargøres og emballeres af afsenderen til sikker transport, i henhold til godsets beskaffenhed og størrelse, under antagelse af almindeligt omhu ved håndtering i et transport- og hub-sorteringsmiljø og ved efterlevelse af TNT's instruktioner og alle gældende traktater, love, forskrifter og regler, herunder dem, der regulerer emballering, mærkning og etikettering. 

7.5 Alle varer, der er modtagelige for skade på grund af forhold, der kan opstå ved transport, som f.eks. temperaturskift eller ændringer i lufttrykket, skal af afsender beskyttes tilstrækkeligt med egnet emballering. TNT påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af ændringer i temperatur eller tryk.

7.6 TNT leverer ikke temperaturreguleret transport, medmindre det udtrykkeligt er aftalt. Medmindre det udtrykkeligt er aftalt, er TNT ikke forpligtet til at sørge for tøris til forsendelser eller sørge for fornyelse af is, uanset mundtlige eller ensidige skriftlige udsagn fra kunden eller TNT om det modsatte. Hvis modtageren nægter at tage imod en forsendelse, eller hvis en forsendelse lækker, er beskadiget eller afgiver lugt (tilsammen betegnet som "lækage"), vil den, hvor det er muligt, blive returneret til afsenderen. Hvis afsenderen nægter at tage en forsendelse retur, eller hvis den ikke kan returneres på grund af lækage, skal afsenderen hæfte for og påtage sig at godtgøre og i øvrigt holde TNT skadesløs for alle omkostninger, tillæg og udgifter, der måtte påløbe som følge af rengøring efter og bortskaffelse af forsendelsen. Se endvidere Afsnit 8 (Afvisning af forsendelser).

7.7 Mærkning. Det er afsenderens ansvar at udfylde alle nødvendige detaljer på en Waybill korrekt. De enkelte forsendelser skal mærkes læseligt og holdbart med navn, vej/gade, postnummer, by og land på både modtageren og afsenderen. For internationale forsendelser skal afsenders adresse angive det land, hvor forsendelsen overgives til TNT. Afsender skal påsætte Waybill og andre fornødne etiketter (fx. tungt gods) på en fremtrædende plads udvendigt på forsendelsen, som tydeligt kan ses. 

Yderligere oplysninger om klargøring af forsendelser findes på tnt.com eller kan indhentes på anmodning. 

8. Afvisning af forsendelser.

TNT forbeholder sig retten til at afvise, blokere, aflyse, udsætte eller returnere forsendelser til enhver tid, hvis det er krævet ved lov (herunder lovgivning om og bestemmelser for eksportkontrol, sanktioner og toldbehandling), og/eller hvis TNT skønner, at sådanne forsendelser vil kunne forårsage skader på eller forsinkelser af andre forsendelser, varer eller personer, eller hvis transport af forsendelser er forbudt ved lov eller i strid med nogen af disse betingelser, hvis den TNT-konto, der tilhører den person eller enhed, som er ansvarlig for betalingen, ikke er kreditværdig, hvis volumen eller typen af forsendelsen afviger væsentligt fra den volumen eller type af forsendelser, der oprindeligt blev angivet af afsenderen til TNT, eller af enhver anden årsag. Det, at TNT tager imod forsendelser, betyder ikke, at disse forsendelser, herunder deres indhold og kvalitet, er i overensstemmelse med gældende love og regler eller nærværende betingelser. 

9. Inspektion af forsendelser.

9.1 På anmodning fra kompetente myndigheder, eller efter TNT's skøn og efterlevelse af gældende love og regler, kan TNT åbne og inspicere en forsendelse. 

9.2 I overensstemmelse med gældende love og regler kan TNT være pålagt at foretage forskellige undersøgelser af forsendelsen eller forsendelserne. Afsenderen giver herved afkald på muligheden for at fremsætte krav for< skader eller forsinkelser som følge af en sådan undersøgelse. 

10. Forbudte genstande.

10.1 TNT tillader ikke følgende genstande til forsendelse til nogen destination, og afsenderen accepterer ikke at sende disse genstande, medmindre det på anden vis er udtrykkeligt aftalt med TNT (yderligere restriktioner kan være gældende for oprindelsen og destinationen):

a. Skydevåben, andre våben, ammunition og dele dertil. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, pistoler, foldeknive, butterflyknive, kårdestokke, knojern og strømpistoler. 

b. 3D-printere, der er designet, eller udelukkende fungerer, til at producere skydevåben.

c. Sprængstoffer (sprængstoffer i klasse 1.4 kan muligvis accepteres til eller fra visse placeringer – yderligere oplysninger fås på anmodning), fyrværkeri og andre genstande af brandfarlig eller letantændelig art.

d. Genstande, der ligner bomber, håndgranater eller andre eksplosive anordninger eller våben. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, attrapper, såsom replikaer, legetøjspistoler, festartikler, undervisningshjælpemidler og kunstværker. 

e. Militærgenstande, der stammer fra lande, hvor en eksportkontrollicens er påkrævet. 

f. Menneskelig, organer eller kropsdele fra mennesker, fostre fra mennesker eller dyr og kremerede eller opgravede menneskerester. 

g. Levende dyr, herunder insekter og kæledyr.  

h. Dyrelig, døde dyr og udstoppede dyr. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, dyrepels og -skind, elfenben og elfenbensrelaterede produkter og fauna.  

i. Planter og plantemateriale, herunder afskårne blomster (afskårne blomster accepteres til og fra visse lande og territorier, herunder Holland til USA og hele Latinamerika – yderligere oplysninger fås på anmodning).  

j. Letfordærvelige levnedsmidler og føde-/drikkevarer, der kræver afkøling eller anden miljømæssig kontrol. 

k. Pornografi og utugtigt materiale. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, mannequindukker (herunder sexdukker). 

l. Penge, herunder kontanter og likvide midler (f.eks. omsættelige papirer, endosserede aktier, obligationer og checkforsendelser) samt mønter og frimærker, der er samlerobjekter. 

m. Lottokuponer og hasardspil, hvor det er forbudt ved lov. 

n. Farligt affald, herunder brugte kanyler og sprøjter eller andet medicinsk, organisk og industrielt affald.  

o. Våd is (frosset vand). 

p. Kopivarer, herunder varer med varemærke, der er identisk med eller uden tvivl ligner et registreret varemærke, uden godkendelse eller kendskab fra den registrerede varemærkeejer (kaldes også ofte for "forfalskede varer" eller "efterligninger"). 

q. Marihuana, herunder marihuana beregnet til rekreativ eller medicinsk brug, og cannabidiol afledt af marihuana (CBD), produkter med en vilkårlig mængde af tetrahydrocannabinol (THC) og syntetiske cannabinoider.

r. Rå eller ubearbejdede hampplanter eller dele heraf (herunder hampplanter, hampblade, hampblomster og hampfrø). 

s. Tobak og tobaksprodukter, herunder, men ikke begrænset til, cigaretter, cigarer, løs tobak, røgfri tobak og vandpiber og

t. e-cigaretter og deres komponentdele, enhver anden lignende anordning, der benytter fordampning eller aerosolisering, og enhver ikke-brændbar væske eller gel, uanset tilstedeværelsen af nikotin, som kan bruges sammen med en sådan anordning.  

10.2 TNT tillader ikke følgende typer forsendelse til nogen destination, og afsenderen accepterer at ikke sende disse genstande (yderligere restriktioner kan være gældende for oprindelse og destination):

a. Forsendelser eller varer, hvis transport, import eller eksport er forbudt i henhold til nogen lov, vedtægt eller regulering, herunder forsendelser, hvor Afsender eller nogen af de parter, der er involveret i Forsendelsen, er opført på nogen af listerne over parter som er omfattet af sanktioner, der offentliggøres og vedligeholdes af: U.S. Department of Treasury, Office Foreign Assets Control; U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; U.S. Department of State, United Nations Sanctions Committees; European Union Council; og enhver anden relevant myndighed, medmindre det er licenseret eller autoriseret af den relevante offentlige myndighed eller på anden måde tilladt i henhold til gældende lovgivning.

b. Medmindre det udtrykkeligt er aftalt med TNT, forsendelser, der vil gøre det nødvendigt for TNT at indhente særlig tilladelse eller licens til transport, import eller eksport. 

c. Udeklarerede, forbrugsafgiftsbelagte forsendelser eller varer, der kræver tilsynsgodkendelse eller toldbehandling.   

d. Forsendelser med en toldværdi, der overstiger den tilladte for den specifikke destination. 

e. Farligt gods, med undtagelse af tilladelserne i Afsnit 12 (Farligt gods) i nærværende betingelser, og 

f. Forsendelser, der er våde, lækker eller afgiver enhver form for lugt.  

10.3 TNT fralægger sig ethvert ansvar for forbudte genstande, uanset hvordan de måtte være modtaget (herunder ved en fejl eller efter forudgående varsel). TNT forbeholder sig retten til at afvise pakker på grundlag af disse indskrænkninger eller af sikkerheds- og forsvarlighedsgrunde. TNT har ret til at beregne et administrationstillæg for pakker, der afvises, og udgifter til eventuelt at returnere varer til afsender. Nærmere oplysninger kan fås efter anmodning.

11. Eksportkontroller.

11.1 TNT transporterer ikke forsendelser, der overtræder eksportkontrollovgivningen. Afsenderen er ansvarlig og indestår for overholdelse af alle gældende love, regler og bestemmelser, herunder de amerikanske administrationsregler ved eksport, de amerikanske ITAR (International Traffic in Arms Regulations), de amerikanske FACR (Foreign Assets Control Regulations) og gældende eksportlovgivning samt nationale bestemmelser i alle lande relateret til transport af forsendelsen. Afsenderen accepterer og indestår for, at vedkommende med hensyn til forsendelsen vil overholde alle gældende amerikanske territoriale sanktioner, der forbyder eksport eller geneksport af varer, services eller teknologi til eller fra lande og områder på de amerikanske myndigheders liste. Derudover transporterer TNT ikke og afsenderen accepterer ikke at anmode om forsendelse af varer, med hvilke handel er begrænset eller forbudt af økonomiske sanktioner og lovgivning om handelsforbud. Se en aktuel liste over TNT-lande og -områder, som ikke betjenes, på tnt.com.

11.2 Desuden, medmindre det er licenseret eller godkendt af det relevante offentlige organ eller på anden måde tilladt i henhold til gældende lovgivning, transporterer TNT ikke, og afsender garanterer, at den ikke vil tilbyde nogen forsendelser til TNT, hvis afsenderen eller nogen af de parter, der er involveret i forsendelsen, er opført på nogen af de lister over begrænsede parter, der offentliggøres og vedligeholdes af: U.S. Department of Treasury, Office Foreign Assets Control; U.S. Department of Commerce, Bureau Industry and Security; U.S. Department of State, United Nations Sanctions Committees; European Union. U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control; U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; det amerikanske statsministerium, United Nations Sanctions Committees; European Union Council; og enhver anden relevant myndighed. Afsenderen accepterer og garanterer også, at vedkommende ikke vil forsøge at sende til enheder, der ejes af parter, med fællesejerandel i henhold til den relevante registreringsmyndighed, som er underlagt økonomiske sanktioner.

11.3 Det er afsenderens ansvar at sørge for at indhente eksporttilladelse på forsendelser, der kræver eksporttilladelse eller anden kontrol før eksport og forsyne TNT med oplysninger samt al påkrævet dokumentation, for at overholde gældende lovgivning og bestemmelser. Det er afsenders ansvar, på egen bekostning, at kontrollere, om eksporten er omfattet af krav i forhold til eksporttilladelse eller -godkendelser, indhente samtlige påkrævede licenser og tilladelser samt sikre, at modtageren er autoriseret i henhold til gældende love og bestemmelser i oprindelses- og modtagerlandet samt lande, der har jurisdiktion over varerne. Derudover er afsenderen ansvarlig for at sikre, at slutbrugen eller slutbrugeren af varerne ikke overtræder nogen specifikke kontrolpolitikker, der begrænser visse typer eksport, geneksport eller overførsel af specificerede varer, som er underlagt de amerikanske administrationsregler ved eksport.

11.4 TNT påtager sig intet ansvar over for afsenderen eller andre personer for eventuelle tab eller udgifter – herunder, men ikke begrænset til, bøder, straftold og/eller afvisning, blokering eller destruktion af forsendelsen – hvis afsenderen undlader at overholde lovgivningen for eksportkontrol, sanktioner eller toldbehandling, reglerne eller bestemmelserne, eller grundet handlinger af TNT i forbindelse med overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser. Afsenderen accepterer også at holde TNT skadesløs for eventuelle tab eller udgifter – herunder, men ikke begrænset til, bøder,  straftold og/eller afvisning, blokering eller destruktion af forsendelsen – grundet afsenderens manglende overholdelse af lovgivningen for eksportkontrol, sanktioner eller toldbehandling, reglerne eller bestemmelserne eller grundet handlinger af TNT i forbindelse med overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser.

12. Farligt gods. 

12.1 Identifikation af farligt gods. "Farligt gods" er genstande, som under transport kan bringe mennesker, dyr, miljøet eller transportøren i fare. Det er afsenderens ansvar at identificere, om dennes forsendelse indeholder farligt gods som klassificeret af FN's Anbefalinger for Transport af Farligt Gods, Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) samt gældende love og bestemmelser.

12.2 Begrænset service. Bortset fra de omstændigheder, der er anført i dette afsnit 12, udfører TNT ikke services angående farligt gods. TNT kan efter eget skøn acceptere farligt gods, men udelukkende efter, at TNT og afsenderen/modtageren er nået til enighed omkring særlige krav relateret til det farlige gods. Oplysninger om TNT's særlige krav, sammen med proceduren for ansøgning om 'godkendt kundestatus', kan indhentes fra TNT's kundeservice. 

12.3 Yderligere gebyrer. Et tillæg for farligt gods vil blive pålagt forsendelser, der indeholder farligt gods. Tillæg er baseret på klassifikation og type af den påkrævede særlige ekspedition, herunder hvorvidt genstandene skal være tilgængelige under transit.

12.4 Regler for farligt gods. Alle pakker, der indeholder farligt gods, skal overholde alle gældende love og regler, herunder ICAO's tekniske instrukser for sikker transport af farligt gods som luftfragt og IATA's forskrifter om farligt gods. Forsendelser af farligt gods, der er underlagt ADR, kræver særlige transportaftaler, og afsendere med godkendt kundestatus skal kontakte TNT for at indgå aftaler før forsendelse. 

12.5 Klargøring af forsendelser. Afsendere med godkendt kundestatus er ansvarlig for at identificere, klassificere, emballere, mærke, etikettere og udfylde dokumentation til forsendelser med farligt gods, i overensstemmelse med alle gældende internationale traktater, love og regler. Afsenderen er endvidere ansvarlig for at sikre, at modtageren overholder alle gældende traktater, love og regler. Hver enkelt forsendelse skal være ledsaget af fornøden dokumentation for farligt gods (f.eks. IATA's afsenderdeklaration for farligt gods), når det er påkrævet. TNT kan kræve, at afsenderen hyrer en kvalificeret pak og send-leverandør til at afhjælpe et problem med en forsendelse af farligt gods, der ikke kan leveres. Afsenderen skal give alle påkrævede oplysninger og udfylde alle bokse, der angår farligt gods, på den tilknyttede Waybill. Afsendere, som benytter elektroniske systemer til at sende farligt gods, skal vælge, for så vidt det er relevant for det elektroniske system, specialservices, -håndtering eller -flag for at angive, at deres forsendelse indeholder farligt gods. 

12.6 Emballage. TNT-emballage må ikke anvendes til at sende farligt gods (herunder tøris), med undtagelse af biologiske stoffer, kategori B (UN 3373), som kan sendes i TNT Medpak-emballage.

12.7 Overdragelse og levering af farligt gods. Ikke alle TNT-kontorer modtager farligt gods. Visse TNT-kontorer accepterer ikke specifikke klasser af farligt gods, og farligt gods accepteres ikke til forsendelse via alle transportservices. TNT forbeholder sig retten til at afvise farligt gods på ethvert kontor, hvor de ikke kan accepteres i henhold til gældende lov eller efter TNT's skøn. Hvis forsendelsen ikke afleveres på et sted med personale, der accepterer farligt gods, skal den overdrages til TNT via en planlagt afhentning på kundens sted.  

12.8 Ingen omdirigering. Farligt gods må ikke omdirigeres til en anden adresse end den oprindelige tiltænkte modtageradresse angivet af afsenderen. 

12.11 Potentielt afsenderansvar. Gældende love eller regler kan pålægge TNT at indberette forkert deklarerede eller udeklarerede forsendelser med farligt gods til de behørige tilsynsmyndigheder. Afsenderen kan pålægges bøder og sanktioner efter gældende lov. 

13. Toldbehandling. 

13.1 Forsendelser over nationale grænser skal muligvis toldbehandles. Afsenderen er ansvarlig for at sikre, at varer sendes i overensstemmelse med alle lovgivningsmæssige toldkrav, for at vedlægge al dokumentation og påkrævede oplysninger til toldbehandling og for at erklære og garantere, at alle papirer og oplysninger, der gives om varerne og forsendelsens toldbehandling, er og fortsat vil være sande, korrekte og fuldstændige, herunder en passende harmoniseret systemkode. Forsendelser, der kræver dokumentation ud over en Waybill (f.eks. en handelsfaktura), kan tage yderligere transittid. TNT forbeholder sig retten til efter TNT's eget skøn at opkræve betaling fra afsenderen for bøder, straftold, erstatningsbeløb eller andre omkostninger eller udgifter, herunder opbevaringsgebyrer, der måtte opstå som følge af en retshåndhævende handling fra en kompetent myndighed, eller afsenders manglende overholdelse af forpligtelserne heri. 

13.2 Afsenderen er ansvarlig for, for egen regning at sikre, at varer, der sendes internationalt, accepteres til import ind i destinationslandet i henhold til gældende lov og overholder alle licenserings- eller tilladelseskrav efter behov.

13.3 Afsenderen kan også blive påkrævet at vedlægge yderligere oplysninger til toldbehandling fra andre lovgivningsmæssige myndigheder i destinationslandet før levering til modtageren. Forsendelser, der indeholder varer eller produkter, som er reguleret af flere offentlige myndigheder i andre destinationslande (f.eks. nationale myndigheder for fødevaresikkerhed, beskyttelse af folkesundhed, lægemidler, medicinske produkter, planter og dyr, telekommunikations- og andre standarder for elektronisk udstyr og sammenlignelige myndigheder), kan tage yderligere toldbehandlingstid. Alle udgifter til forsendelse til og returnering fra lande, hvor indførsel ikke bliver tilladt, opkræves af afsenderen.

13.4 Hvor forsendelser tilbageholdes af toldvæsenet eller andre myndigheder på grund af ukorrekt eller manglende dokumentation, kan TNT forsøge at underrette modtageren. Hvis det efter den lokale lovgivning kræves, at modtageren indsender den korrekte information eller dokumentation, og dette ikke sker inden for en rimelig tidsfrist fastsat af TNT, kan forsendelsen blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres, i henhold til gældende lovgivning (se Afsnit 18 (Forsendelser, der ikke kan leveres)). Hvis modtageren ikke kan komme med den nødvendige information eller dokumentation, og det efter den lokale lovgivning er muligt, at den fremskaffes af afsenderen, kan TNT forsøge at underrette afsenderen. Hvis afsenderen heller ikke kan komme med den nødvendige information eller dokumentation inden for en rimelig frist, der fastsættes af TNT, vil forsendelsen blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres, i henhold til gældende lovgivning. TNT påtager sig ikke noget ansvar for sin manglende mulighed for at afslutte en levering på grund af ukorrekt eller manglende dokumentation, uanset om TNT forsøger at underrette modtageren eller afsenderen eller ej. 

13.5 Hvis tilladt efter lokal lovgivning, yder TNT toldbehandling på internationale forsendelser. TNT indsender forsendelsesoplysninger til told- og andre offentlige myndigheder til toldbehandling. TNT kan opkræve et servicegebyr for toldbehandling, efter behov, på internationale forsendelser for toldbehandlingsprocesser, for udbetaling af told og afgifter til en toldmyndighed på vegne af betaleren, for afsenderens, modtagerens eller en tredjeparts anmodede services eller for at dække omkostninger, som TNT pålægges af myndighederne for myndighedsdokumentation. Type og beløb af tillæg varierer afhængigt af landet. 

13.6 TNT fungerer som agent for afsenderen eller modtageren (alt efter relevans) med det ene formål at få forsendelsen toldbehandlet og -angivet. Hvor det er relevant og passende, giver afsenderen TNT, eller en speditør udpeget af TNT, fuldmagt til at udfærdige og indlevere toldbehandlingsdeklarationer og foretage alle dertil knyttede handlinger som direkte repræsentant for afsenderen eller modtageren og i afsenders/modtagers navn og for dennes regning og risiko. Afsenderen sikrer, at modtageren godkender TNT efter behov i henhold til denne bestemmelse. 

13.7 TNT kan i visse tilfælde efter eget skøn tage imod instrukser om at anvende en bestemt toldklarerer, som ikke er fra TNT selv (eller den klarerer, som TNT har valgt), eller den klarerer, som afsenderen har anvist. Under alle omstændigheder forbeholder TNT (eller den klarerer, som TNT har valgt) sig retten til at toldbehandle forsendelsen, hvis man ikke kan fastslå, hvilken toldklarerer der skal anvendes, eller hvis den pågældende ikke vil udføre toldklareringen, eller hvis der ikke er givet fuldstændige oplysninger til TNT om, hvilken toldklarerer der skal bruges (herunder navn, adresse, telefonnummer og postnummer).

14. Told og afgifter.

14.1 TNT kan for at fortolde visse varer betale told og afgifter, der opkræves af toldvæsenet, på vegne af betaleren og opkræve et tillæg herfor. TNT kan for alle forsendelser kontakte betaleren og forlange en bekræftelse af aftalen om tilbagebetaling som betingelse for at gennemføre fortoldningen og leveringen samt efter eget skøn kræve betaling af told og afgifter inden frigivelse af forsendelsen til modtageren. Kontakt TNT's kundeservice for at få yderligere oplysninger. 

14.2 I tilfælde af indsigelser over for nøjagtigheden eller korrektheden af told og afgifter for en forsendelse kan TNT eller dennes udpegede speditør gennemgå de overdragne forsendelsesdokumenter. Hvis TNT fastslår, at told og afgifter blev korrekt beregnet, accepterer afsenderen at betale dem, eller garanterer afsenderen, at modtageren betaler, alt efter relevans.

14.3 I tilfælde af, at TNT betaler told, afgifter eller andre tillæg til en toldmyndighed på betalerens vegne, pålægges betaleren et servicegebyr for toldbehandling baseret på et fast beløb eller en procentdel af det samlede forskudsbetalte beløb. Dette servicegebyr for toldbehandling varierer afhængigt af destinationslandet. Få flere oplysninger om det opkrævede servicegebyr for toldbehandling på siden "Tillægsservices og -gebyrer" på tnt.com.

14.5 Hvis afsenderen ikke udpeger en betaler på sin Waybill, faktureres told og afgifter automatisk til modtageren, hvis tilladt.

14.5 Uanset eventuelle betalingsinstruktioner, der måtte være i strid hermed, er afsenderen i sidste ende ansvarlig for betaling af told og afgifter samt alle gebyrer og tillæg relateret til TNT's udlæg for told og afgifter, hvis betaling ikke modtages. Hvis en modtager eller en tredjepart, der bliver bedt om at bekræfte tilbagebetalingen, nægter at betale told og afgifter efter anmodning, kan TNT kontakte afsenderen med samme anmodning. Hvis afsenderen nægter at træffe tilfredsstillende aftaler om tilbagebetaling til TNT, kan forsendelsen blive returneret til afsenderen (i sådanne tilfælde er afsenderen ansvarlig for både de oprindelige omkostninger og returneringsudgifterne) eller anbragt til midlertidig opbevaring, på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres. Hvis transportomkostninger for en forsendelse faktureres til et kreditkort, forbeholder TNT sig retten til også at debitere uerholdelige tillæg for told og afgifter, der er tilknyttet den pågældende forsendelse, på kreditkortkontoen. 

14.6 En forsendelse kan blive forsinket, hvis TNT ikke kan fremskaffe en tilfredsstillende bekræftelse på aftale om tilbagebetaling af de beløb, der skal lægges ud for told og afgifter, i henhold til de tilgængelige muligheder på udvalgte steder. Sådanne forsinkelser eller en eventuel anden manglende overholdelse af nærværende betingelser betragtes som forpligtelser, TNT ikke påtager sig. 

14.7 Betaling af told og afgifter skal foretages via en af følgende metoder efter TNT's eget skøn: kontanter, check (personlig eller erhverv – forudsat der gives gyldigt id), kreditkort, postanvisninger, rejsecheck eller debet-/toldkonto. TNT accepterer ikke forudbetaling af told og afgifter. 

14.8 TNT påtager sig ikke noget ansvar for forsendelser, der bliver efterladt i tolden, og disse kan blive betragtet som forsendelser, der ikke kan leveres. 

15. Ruteplanlægning.

TNT fastlægger ruterne for alle forsendelser. Ruterne kan til enhver tid ændres uden varsel. TNT kan ikke videregive sine ruteoplysninger eller detaljerede netværkssikkerhedsforanstaltninger, af hensyn til beskyttelsen af de varer, der transporteres deri. Kontroller af TNT-netværkslokationer eller -køretøjer er derfor heller ikke tilladt, medmindre der foreligger et lovkrav. 

16. Levering.

16.1 Forsendelser leveres til modtagerens adresse med forbehold af afsnit 16.7 og 16.8 herunder. Der er ingen forpligtelse til at levere en forsendelse til modtageren personligt. TNT kan levere en forsendelse til modtageren eller en anden person, der synes at have bemyndigelse til at acceptere levering af forsendelsen på modtagerens vegne. Forsendelsesadresser bør altid indeholde modtagerens fuldstændige adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

16.2 Postboksadresser kan bruges til visse internationale lokationer, forudsat at afsenderen giver TNT modtagerens telefonnummer for at kunne foretage leveringen. 

16.3 TNT har under ingen omstændigheder noget ansvar for krav i forbindelse med, at toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder beslaglægger eller tilbageholder varer, der er i transit.

16.4 Forsendelser til hoteller, hospitaler, offentlige kontorer eller anlæg, universiteter eller andre steder, der har et postrum eller en central postmodtagelse, kan afleveres til postrummet eller den centrale postmodtagelse, medmindre andet er blevet angivet eller aftalt med TNT før afsendelsen.

16.5 TNT behandler en ønsket ændring af en adresse, der ikke udgør en omdirigering eller en adressekorrektion, som en ny forsendelse, og der kan blive opkrævet ny betaling for forsendelsen.

16.6 For udbringning på lørdage, hvor denne service udbydes, beregnes et særligt ekspeditionstillæg i lande/territorier, hvor lørdag ikke er en almindelig hverdag.

16.7 TNT kan afvise at hente eller bringe en forsendelse eller vælge en anden afhentnings- eller udbringningsordning af hensyn til sikkerheden for sine ansatte eller i tilfælde, hvor TNT formoder, at TNT's services kan blive brugt i strid med gældende love, forskrifter eller regler.

16.8 Leveringsinstrukser fra modtager: B2C-forsendelser  

a. På udvalgte lokationer kan TNT levere B2C-forsendelser i henhold til yderligere instrukser modtaget af TNT fra modtageren. Afsenderen bekræfter og accepterer udtrykkeligt, at disse instrukser kan ændre de oprindeligt aftalte leveringsinstrukser eller det lovede leveringstidspunkt, der oprindeligt er aftalt mellem TNT og afsender. 

b. Afsenderen er indforstået med og accepterer, at instrukserne fra modtageren kan omhandle, men ikke er begrænset til: (i) udsættelse af leveringstidspunkt, (ii) levering til en nabo, vicevært eller receptionist, (iii) levering til en anden adresse eller anden person, forudsat at en sådan anden adresse ligger i samme land som anført på fragtbrevet, (iv) videregivelse af instrukser om, hvor B2C-forsendelsen skal efterlades uden at indhente underskrift ved levering, (v) aflevering af B2C-forsendelsen ved et opsamlingspunkt (fx. en lokal butik) eller (iv) enhver kombination af de føromtalte instrukser.  I tilfælde af afsenders og/eller modtagers annullering af (en del af) transporten før levering skal alle gebyrer fortsat betales og er skyldige til TNT.  

c. I tilfælde af at afsenderen og/eller modtageren ikke giver specifikke leveringsinstruktioner, vil TNT følge sine standardleveringsprocedurer.

d. TNT kan til enhver tid ændre tilgængeligheden af leveringsmuligheder for B2C-forsendelser, afhængigt af geografiske og andre begrænsninger. For yderligere oplysninger om tilgængelighed og betingelser for leveringsmuligheder henvises til tnt.com. 

e. Såfremt en modtager giver yderligere leveringsinstrukser for andre end B2C-forsendelser, bekræfter og accepterer afsenderen at være bundet af dette afsnit 16.

17. Genlevering.

17.1 Firmalevering.  TNT vil forsøge genlevering enten automatisk eller på anmodning, hvis: (a) der ikke er nogen til stede på modtageradressen til at kvittere for forsendelsen, og der ikke er nogen underskriftsfrigivelse i arkivet, (b) afsenderen har valgt en TNT-mulighed for underskrift ved levering, og der ikke er nogen autoriseret modtager til stede, der kan kvittere for forsendelsen, eller (c) TNT vurderer, at forsendelsen skal tilbageholdes. Hvis firmaleveringen ikke er sket efter tre leveringsforsøg og/eller efter at være tilbageholdt i fem arbejdsdage fra datoen for første leveringsforsøg, og toldklarering er sket i destinationslandet, hvor det er muligt, opfattes den som ikke-leveringsmulig (se Afsnit 18 (Forsendelser, der ikke kan leveres)).

17.2 Privatlevering og B2C-forsendelser.  Hvis en privatlevering ikke kan foretages i første forsøg på modtageradressen eller en naboadresse, hvis afsenderen eller modtageren har valgt en TNT-mulighed for underskrift ved levering, kan TNT efter eget skøn enten forsøge genlevering, tilbageholde forsendelsen, indtil yderligere leveringsinstrukser kommer fra afsenderen eller modtageren, eller levere på en adresse, der bestemmes af TNT. Hvis en privatlevering ikke kan leveres efter gentagne forsøg, hvis afsenderen eller modtageren ikke giver yderligere leveringsinstrukser, eller hvis TNT ikke kan facilitere levering til en anden lokation udpeget af TNT, kan forsendelsen blive betragtet som ikke-leveringsmulig (se Afsnit 18 (Forsendelser, der ikke kan leveres)).

18. Forsendelser, der ikke kan leveres.

18.1 En forsendelse, der ikke kan leveres, er en forsendelse, der af en række grunde ikke kan afleveres, herunder bl.a.: (a) modtagerens adresse er ufuldstændig, ulæselig, ukorrekt eller kan ikke lokaliseres, (b) modtageren af en forsendelse kan ikke kontaktes, eller modtageren henter ikke forsendelsen, (c) forsendelsen er adresseret til et område, der ikke betjenes af TNT, (d) modtagerens forretningssted er lukket, (e) leveringen er umulig, fordi man ikke kan få kontakt med en egnet person til, eller en egnet person nægter, at tage imod leveringen eller kvittere for leveringen af forsendelsen, (f) forsendelsen kan ikke frigives af toldvæsenet, (g) forsendelsen vil sandsynligvis forårsage skade på eller forsinkelse af andre forsendelser eller værdier eller skade på personer, (h) forsendelsen indeholder forbudte genstande, (i) modtageren kan ikke eller vil ikke betale for en forsendelse, som skal betales af modtager, (j) forsendelsen er utilstrækkeligt emballeret, (k) forsendelsens indhold eller emballage er beskadiget i en grad, der gør ompakning umulig, (l) forsendelsen strider mod amerikansk eller anden gældende lovgivning om eller bestemmelser for eksportkontrol eller sanktioner, herunder, men ikke begrænset til, afsendelse fra eller adresseret til en part eller lokation som er omfattet af sanktioner, eller (m) af en af de årsager, der er anført i Afsnit 17 (Genlevering).

18.2 Hvis en forsendelse af en eller anden grund ikke kan leveres, vil TNT forsøge at underrette afsenderen for at få en aftale om returnering af forsendelsen, uden at dette dog kan få negative virkninger for begrænsninger ifølge lovgivningen på stedet. Hvis afsenderen ikke kan kontaktes inden fem arbejdsdage eller ikke giver nogen besked inden for en rimelig frist, kan TNT sende forsendelsen tilbage til afsenderen eller anbringe den til midlertidig opbevaring, på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller bortskaffe forsendelsen i overensstemmelse med lokal lovgivning. Hvis en forsendelse ikke kan leveres, fortoldes eller returneres, kan Forsendelsen overdrages eller bortskaffes af TNT i overensstemmelse med lokal lovgivning. Afsenderen hæfter for forsendelsesprisen samt alle omkostninger og tillæg, der påløber i forbindelse med, at en forsendelse, der ikke kan leveres, bliver returneret, opbevaret eller bortskaffet, medmindre skylden for, at forsendelsen ikke kan leveres, ligger hos TNT.

18.3 Forsendelser, der ikke kan returneres på grund af begrænsninger i henhold til lovgivningen på stedet, vil enten blive lagt til midlertidig opbevaring, på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller bortskaffet i henhold til lokal lovgivning. Afsenderen accepterer at skulle betale de udgifter, TNT måtte have ved placeringen eller bortskaffelsen af forsendelsen som nævnt.

18.4 Udgiften til returnering vil blive opkrævet hos afsenderen sammen med de oprindelige omkostninger, medmindre forsendelsen ikke har kunnet leveres på grund af fejl begået af TNT. Endvidere vil TNT opkræve andre omkostninger, som TNT har pådraget sig i forbindelse med returneringen. Ved returnering af forsendelser, der ikke kan leveres og indeholder farligt gods, skal afsenderen sørge for en udfyldt retur Waybill samt alle øvrige nødvendige dokumenter.

19. Ansvarsbegrænsning. 

19.1 Standardansvarsbegrænsning for transportydelser. TNT's ansvar for tab, skade eller forsinkelse i forbindelse med levering af transportydelser vil være begrænset til det beløb, der er fastsat i den gældende konvention (medmindre afsenderen vælger at betale et ekstra gebyr for at specificere udvidet ansvar eller forsikring som beskrevet i afsnit 19.3 og 19.4). TNT vil endvidere anvende denne begrænsning på alle krav, der måtte opstå som følge af leveringen af indenlandske transportservices ved fravær af obligatoriske eller nedre grænser for ansvar i gældende nationale transportlove (medmindre afsenderen vælger at betale et yderligere gebyr for at angive Udvidet transportforsikring eller forsikring som beskrevet i afsnit 19.3 eller 19.4). TNT's ansvar for dokumenteret tab, skader, forsinkelse eller ethvert andet krav i forbindelse med forsendelsen kan ikke overstige forsendelsens reparationsomkostninger, nedskrevne værdi eller genanskaffelsesomkostninger, alt efter hvad der er mindst. TNT er berettiget til at kræve uafhængig dokumentation for værdien af indholdet i en forsendelse, der fremsættes et krav for.

19.2 Ansvarsbegrænsning for andre krav. Hvis det ikke er reguleret af afsnit 19.1 (Standardansvarsbegrænsning for transportservices), er TNT's ansvar for tab, skader, forsinkelse eller ethvert andet krav i forbindelse med leveringen af tillægstjenester, eller anden misligholdelse af kontrakt, begrænset til 3,40 euro pr. kilogram, der under alle omstændigheder ikke kan overstige et maksimalt ansvar på 10.000 euro pr. hændelse eller række af forbundne hændelser.

19.3 Maksimalt ansvar: Udvidet transportansvar (tilbydes ikke alle steder – kontakt TNT's kundeservice angående nærmere oplysninger).

a. På steder, hvor TNT tilbyder udvidet transportansvar, kan afsenderen vælge at betale et yderligere gebyr for at angive udvidet transportansvar på fragtbrev, som ligger over de grænser, der er angivet i de foregående afsnit 19.1 og 19.2. 

b. Det angivne udvidede transportansvar repræsenterer TNT's maksimale ansvar i forbindelse med forsendelsen. Det udvidede transportansvar gælder kun, hvis TNT er ansvarlig i medfør af konventionerne eller de nationale transportlove, der obligatorisk finder anvendelse på en forsendelse.

c. Medmindre andet er angivet af TNT, er det maksimale udvidede transportansvar 25.000 euro pr. forsendelse (med undtagelse af dokumentforsendelser – se nedenfor). 

d. TNT's ansvar for dokumenteret tab eller skade eller ethvert andet krav i forbindelse med dokumentforsendelser kan ikke overstige forsendelsens rekonstruktionsværdi, med maksimalt 500 euro pr. dokumentforsendelse, medmindre TNT angiver andet. Udvidet transportansvar er ikke tilgængeligt for alle dokumentforsendelser. Se tnt.com, eller kontakt TNT's kundeservice angående nærmere oplysninger om valgmuligheder.

19.4 Forsikring (tilbydes ikke alle steder – kontakt TNT's kundeservice angående nærmere oplysninger).

a. På steder, hvor TNT tilbyder forsikring, kan afsenderen vælge at betale et yderligere gebyr for at vælge forsikring på Waybill, som ligger over de grænser, der er angivet i de foregående afsnit 19.1 og 19.2.

b. Den angivne forsikring repræsenterer det maksimale beløb, som TNT påtager sig risikoen for i forbindelse med forsendelsen. 

c. Medmindre andet er angivet af TNT, er den maksimale forsikring 25.000 euro pr. forsendelse. 

d. TNT's forsikringsdækning er begrænset i henhold til Institute Cargo paragraf A.

e. TNT's ansvar for dokumenteret tab eller skade eller ethvert andet krav i forbindelse med dokumentforsendelser kan ikke overstige forsendelsens rekonstruktionsværdi, med maksimalt 500 euro pr. dokumentforsendelse, medmindre TNT angiver andet. Forsikring er ikke tilgængelig for alle dokumentforsendelser. Se tnt.com, eller kontakt TNT's kundeservice angående nærmere oplysninger om valgmuligheder.

19.5 Hvis afsenderen vælger udvidet transportansvar eller forsikring, gælder følgende betingelser:  

a. Afsender påtager sig risikoen for eventuelt tab ud over den deklarerede værdi.

b. Der pålægges et gebyr baseret på den deklarerede værdi, som kan være forskelligt alt efter forsendelsens oprindelse. Kontakt TNT's kundeservice angående nærmere oplysninger. 

c. TNT's ansvar for dokumenteret tab, skader, forsinkelse eller ethvert andet krav i forbindelse med forsendelsen kan ikke overstige forsendelsens reparationsomkostninger, nedskrevne værdi eller genanskaffelsesomkostninger, alt efter hvad der er mindst. TNT er berettiget til at kræve uafhængig dokumentation for værdien af indholdet i en forsendelse, der fremsættes et krav for. 

d. Der ydes ingen kompensation for (i) tab af en indirekte beskaffenhed, eller (ii) forsinkelser eller tab, der måtte opstå som følge af afsenderens misligholdelse af sine forpligtelser ifølge nærværende betingelser.

e. Der ydes ingen kompensation for tab knyttet til tillægstjenester. 

f. Ethvert forsøg på at deklarere en værdi for udvidet transportansvar, forsikring eller told, som overstiger de maksimale beløb, der er tilladt i nærværende betingelser, er ugyldigt. En sådan deklareret værdi reduceres automatisk til de autoriserede grænser for forsendelsen. TNT's accept af transport af en forsendelse med en deklareret værdi over de maksimale tilladte beløb udgør ikke et afkald på nogen bestemmelse i nærværende betingelser. TNT imødekommer ikke anmodninger om at ændre oplysningerne om deklareret værdi på en Waybill efter aflevering til TNT. 

g. Hvis afsenderen ikke har anført det udvidede transportansvar eller forsikring for hver pakke på sin Waybill, men har anført en samlet deklareret værdi for samtlige pakker, fastsættes den deklarerede værdi for hver enkelt pakke ved at dividere den samlede deklarerede værdi med antallet af pakker på den pågældende Waybill. Den deklarerede værdi for en enkelt pakke i en forsendelse må under ingen omstændigheder overstige den deklarerede værdi for hele forsendelsen.

19.6 Unikke genstande. TNT's ansvar for forsendelser, der indeholder unikke genstande, det være sig helt eller delvist, er begrænset til den relevante konventionsbegrænsning eller obligatorisk anvendelige lokale love. Udvidet transportansvar og forsikring gælder ikke for forsendelser, der indeholder unikke genstande.

20. Uden for erstatningsansvar 

20.1 TNT påtager sig intet ansvar for:

a. Med forbehold for yderligere begrænsninger anført i nærværende betingelser skader, der overstiger det udvidede transportansvar (som begrænset af afsnit 19.3 (Maksimalt ansvar: Udvidet transportansvar) og afsnit 19.4 (Forsikring)) eller den ansvarsbegrænsning, som er anført i den gældende konvention eller, for forsendelser fra og mellem angivne steder inden for ét land, ved gældende ufravigelig lokal lovgivning, alt efter hvilken der er størst, uanset om TNT vidste eller burde have vidst, at disse skader kunne pådrages. 

b. Særlige, tilfældige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, herunder for omkostninger til alternativ transport, tab af indtægt, omsætning, brug eller fortjeneste, forventede besparelser, goodwill eller tab af muligheder og 

20.2 Afsender påtager sig al eksponering og risiko for tab, skader eller forsinkelse udover det, som TNT udtrykkeligt påtager sig i nærværende betingelser. Afsenderen skal om ønsket sørge for sin egen forsikringsdækning. TNT yder ikke forsikringsdækning.

20.3 TNT påtager sig intet ansvar, og TNT foretager heller ingen justering, refusion eller kreditering af nogen art for tab, skader, forsinkelse, forkert levering, manglende levering, forkerte oplysninger eller manglende tilvejebringelse af oplysninger, der skyldes eller måtte opstå som følge af nogen af følgende hændelser (listen er ikke udtømmende):

a. Handling, fejl eller undladelse foretaget af afsenderen, modtageren eller en anden part, der har interesse i forsendelsen.

b. Forsendelsens karakter eller en mangel, egenskab eller iboende fejl eller skrøbelighed ved forsendelsen.

c. Overtrædelse af nærværende betingelser, eller andre vilkår og betingelser, der gælder for forsendelsen, herunder forsendelse af en forbudt genstand, farligt gods, forkert deklarering af lasten, lukning, mærkning eller adressering af forsendelser.

d. overtrædelse af amerikansk eller anden gældende lovgivning om og/eller bestemmelser for eksportkontrol eller sanktioner.

e. Bøder, sanktioner eller andre økonomiske beløb, der pålægges afsender eller modtager af myndigheder eller tredjepart.

f. Hændelser, som TNT ikke er herre over, herunder en pandemi eller epidemi, risici ved lufttransport, samfundsfjender, offentlige eller regulerende myndigheder, der foregiver at have eller faktisk har kompetence, eller handlinger eller undladelser begået af toldembedsmænd, optøjer, strejker eller forventede strejker, eller andre lokale stridigheder, borgerlig uroligheder, farlige forhold, der følger af krigstilstand eller vejrforhold, eller internationale, nationale eller lokale afbrydelser af luftfarts- eller landtransportnettet, strafbare handlinger begået af fysiske eller juridiske personer, herunder terrorhandlinger, naturkatastrofer, afbrydelse af eller nedbrud i kommunikations- og informationssystemer (herunder systemer hos TNT), mekanisk forsinkelse eller forhold, der udsætter ansatte hos TNT for fare.

g. Uegnet eller utilstrækkelig emballering, herunder afsenders manglende brug af emballage, der er godkendt af TNT, hvor denne godkendelse søges, anbefales eller påkræves. Særligt computere, elektronik, skrøbelige genstande og alkohol skal emballeres i henhold til TNT's retningslinjer, der findes på tnt.com. Tilvejebringelse af emballage eller rådgivning om, assistance til eller vejledning om egnet emballering af forsendelser fra TNT's side udgør ikke dennes accept af ansvar, medmindre TNT udtrykkeligt angiver andet skriftligt.

h. Overholdelse af mundtlige eller skriftlige leveringsinstrukser fra afsenderen, modtageren eller personer, der hævder at repræsentere afsenderen eller modtageren.

i. Forsinkelser i leveringen, der skyldes overholdelse af TNT's principper for betaling af afgifter. 

j. Situationer, hvor TNT ikke kan fremskaffe en kopi af modtagelsesbekræftelsen eller en kopi af underskriften, der er indhentet ved leveringen.

k. Situationer, hvor data bliver slettet eller går tabt eller ikke kan findes frem fra magnetbånd, elektroniske filer eller andre lagringsmedier eller sletning eller beskadigelse af fotograferede billeder eller lydspor på eksponerede film.

l. Manglende iagttagelse fra TNT-medarbejderes side af "orienteringsmærkning" om, hvordan pakker skal anbringes (fx. "OP"-pile eller "DENNE SIDE OP"-mærkninger).

m. TNT's manglende eller forsinkede underretning af afsenderen eller modtageren om forsinkelse, tab eller beskadigelse af en forsendelse, ufuldstændig, forkert eller unøjagtig adresse på modtager eller toldklarerer, forkert, ufuldstændig eller manglende dokumentation eller manglende betaling af told og afgifter, der er nødvendig for at frigive en forsendelse.

n. Tab eller beskadigelse af en enkeltstående genstand, for hvilken TNT ikke har nogen kvittering for modtagelse, der kan bekræftes, herunder under omstændigheder, hvor varer, på tidspunktet for levering af forsendelsen til TNT, på forhånd er blevet lastet på en anhænger, palletiseret eller emballeret på en sådan måde, at antallet af genstande eller indhold i forsendelsen ikke med rimelighed kan kontrolleres.

o. Tab af personlige eller økonomiske oplysninger, herunder nummer på sygesikringskort, fødselsdato, nummer på kørekort, numre på kredit- eller betalingskort samt økonomiske kontooplysninger.

p. Afsenderens manglende sletning af alle forsendelser, der er lagt ind i et TNT-forsendelsessystem eller en TNT-enhed, når forsendelsen ikke er afleveret til TNT.

q. Skader, der kan påvises med en stød- eller vippeindikator eller temperaturinstrumenter.  

r. Manglende overholdelse af det lovede leveringstidspunkt ved forsendelser med en ufuldstændig eller ukorrekt adresse (se Afsnit 18 (Forsendelser, der ikke kan leveres)).

20.4 Hvis TNT ikke er ansvarlig, herunder for ansvar, der overstiger det ansvar, som TNT udtrykkeligt påtager sig i nærværende betingelser, er afsenderen ansvarlig og accepterer at holde TNT skadesløs for enhver skade forårsaget af forsendelsen på TNT eller en tredjepart eller mod ethvert krav fra en tredjepart, navnlig modtageren. 

Enhver betaling, der foretages af TNT ifølge et krav fra afsenderen eller en tredjepart, vil ikke blive anset for at udgøre en accept af ansvar og heller ikke udgøre et afkald på bestemmelserne i dette afsnit 20.

21. Ingen garantier.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår heraf, giver TNT ingen hverken udtrykkelige eller underforståede garantier.

22. Reklamationer. 

TNT vil kun acceptere fremsættelse af et krav, der angår en forsendelse, hvis anmelderen overholder enhver gældende konvention og følgende procedure, hvor der i modsat fald ikke kan fremsættes noget krav mod TNT: 

22.1 Meddelelse af en klage. 
a. Alle klager, der skyldes tab, skader (synlige eller skjulte) eller forsinkelse (herunder klager som følge af fordærv) eller manglende indhold, skal meddeles til TNT inden for 21 dage efter (i) levering af forsendelsen (i tilfælde af skader eller forsinkelse), eller (ii) den forventede leveringsdato (i tilfælde af tab, manglende levering eller forkert levering). 

b. Modtagerens modtagelse af forsendelsen, uden hvilken en anmærkning om beskadigelse på leveringskvitteringen er prima facie bevis på, at forsendelsen er leveret i god stand. 

c. Alle sådanne krav skal meddeles via tnt.com eller ved at kontakte TNT's kundeservice. 

22.2 Obligatoriske oplysninger. Alle meddelelser om krav skal indeholde fuldstændige afsender- og modtageroplysninger samt TNT-trackingnummeret, forsendelsesdatoen, stykantal og forsendelsens vægt. Det er en forudsætning for, at TNT vil behandle et krav om erstatning, at modtageren stiller indholdet, originale transportkasser og emballage til rådighed for en undersøgelse foretaget af TNT, enten på modtagerens forretningssted eller på en TNT-facilitet, indtil kravet er afgjort. 

22.3 Begrænsninger. TNT er ikke forpligtet til at reagere på et krav, før alle omkostninger er betalt. Anmelderen må ikke trække det krævede beløb fra disse omkostninger. Der kan kun anmeldes ét krav i forbindelse med en forsendelse. Med accept af betaling af et krav bortfalder enhver ret til at få tilkendt yderligere erstatning eller til at kræve yderligere kompensation i forbindelse med den pågældende forsendelse. Afsendere eller modtagere, hvis pakker blev afleveret til TNT via en pakkekonsolidator, har ingen ret til juridisk eller billighedsretlig afhjælpning i forhold til TNT. 

22.4 Søgsmål. Retten til at kræve erstatning for en handling, der måtte opstå som følge af transport fra TNT, vil være udelukket, medmindre kravet fremsættes for en autoriseret domstol inden for to år fra den faktiske leveringsdato (i tilfælde af skader, manko eller forsinkelse) eller den forventede leveringsdato (i tilfælde af tab, forkert levering eller manglende levering), eller inden for en gældende forældelsesfrist, alt efter hvilken der er kortest.

23. Underentreprise.

TNT forbeholder sig retten til at give hele eller en del af servicen eller enhver af sine services i underentreprise. 

24. Databeskyttelse. 

24.1 Begreber som for eksempel "dataansvarlig", "personoplysninger", "registreret person" og "behandling" har den betydning, de er tildelt i den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 ("GDPR"), og alle andre databeskyttelseslove og -forskrifter, der finder anvendelse på behandling af personoplysninger ("personoplysninger") i henhold til nærværende betingelser (samlet benævnt "databeskyttelseslovgivning").

24.2 TNT og afsenderen anerkender, at de begge er uafhængige dataansvarlige med hensyn til behandling af personoplysninger af eller mellem parter i henhold til nærværende betingelser.

24.3 I forhold til behandlingen af personoplysninger i henhold til nærværende betingelser erklærer afsender at have overholdt databeskyttelseslovgivningen, herunder videregivelse til de registrerede personer af oplysningerne i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, videregivelse af oplysningerne som indeholdt i TNT's erklæring om beskyttelse af personoplysninger på tnt.com og indhentning af et retsgrundlag i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, som for eksempel opfyldelse af kontrakten, legitime interesser eller samtykke.

24.4 Afsenderen holder TNT skadesløs med hensyn til alle omkostninger, reklamationer, skadeserstatninger og udgifter, som TNT lider eller pådrager sig i forbindelse med afsenderens manglende overholdelse af dette afsnit 24.

24.5 Afsender erklærer, at retsgrundlaget som anført under afsnit 24.3 (også) tillader overførsel af personoplysninger til TNT, dennes tilknyttede enheder, afdelinger, rådgivere, revisorer eller tredjeparter, der er engageret af TNT til at udføre sine forpligtelser over for afsender i henhold til disse betingelser i ethvert land både i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS").

24.6 Eventuelle overførsler af personoplysninger fra afsenderen til TNT, eller omvendt, fra EØS eller Schweiz til et land uden for EØS eller Schweiz, er underlagt standardkontraktbestemmelser for dataansvarlige til dataansvarlige (afgørelse (EU) 2021/914 – modul I)  ("SCC'er") som i artikel 46(2)(c) i GDPR, der er tilgængelig her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DA1. I denne henseende er SCC'erne fuldt inkorporerede i nærværende betingelser som reference. Ved at acceptere nærværende betingelser (a) anses parterne for at have underskrevet SCC'erne, (b) accepterer parterne det fulde indhold i SCC'erne og (c) overholder parterne betingelserne deri, og (d) accepterer parterne, at enhver ændring eller efterfølgende beslutning og/eller URL gælder og erstatter afgørelsen og/eller URL'en, der henvises til i dette afsnit 24.6. I henhold til SCC'erne fungerer TNT som dataansvarlig også som dataeksportør, herunder på samarbejdspartneres vegne, og afsenderen som dataansvarlig fungerer også som dataimportør, eller omvendt hvis relevant. Ovennævnte er med forbehold for TNT's ret til efter eget skøn at beslutte at bruge en anden passende overførselsmekanisme i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Overførte persondata kan omfatte individuelle afsenderes og modtageres kontaktoplysninger, såsom navne og adresser, der er nødvendige for effektiv udførelse af TNT's services, såsom levering af pakker og aktivering af trackingfunktioner, som yderligere eller på anden vis beskrevet i nærværende betingelser og i henhold til bilagene til SCC'erne.

24.7 Hvis EU-domstolen, lokale tilsynsmyndigheder eller lignende offentlige myndigheder fastslår, at nogen af betingelserne i henhold til dette afsnit 24 og/eller SCC'erne ikke er eller ikke længere kan være en lovlig metode til overførsler af personoplysninger uden for EØS eller Schweiz, forhandler parterne i god tro en alternativ metode til sådanne overførsler på lovlig vis.

25. Hele aftalen.

Nærværende betingelser udgør hele aftalen mellem parterne og har, med forbehold for Afsnit 1 (Anvendelse), forrang for alle andre vilkår eller betingelser, det være sig mundtlige eller skriftlige. Nærværende betingelser kan ikke fortrænges, bortset fra ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. 

26. Overdragelse.

Hverken rettigheder eller forpligtelser for begge parter må i henhold til nærværende betingelser overdrages eller uddelegeres uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, med undtagelse af, at TNT må overdrage alle eller en del af sine rettigheder og uddelegere sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser til enhver af sine tilknyttede enheder. Nærværende betingelser vil være bindende for og træde i kraft til fordel for parterne og deres tilladte afløsere og tildelte uden at begrænse det ovenstående.

27. Manglende afkald på rettigheder.

Enhver forsømmelse fra TNT's side i forhold til at håndhæve eller gøre en bestemmelse i disse betingelser gældende betyder ikke, at TNT har givet afkald på denne bestemmelse, og forringer ikke TNT's ret til at gøre en sådan bestemmelse gældende.

28. Ufravigelig lov.

Nærværende betingelser udelukker ikke ansvar, såfremt udelukkelse deraf er forbudt ved lov. I den udstrækning en bestemmelse, der er indeholdt i eller henvises til i disse betingelser, måtte være i strid med gældende ufravigelige internationale traktater, lokal lovgivning eller statslige bekendtgørelser, kendelser eller krav, er en sådan bestemmelse begrænset til den maksimalt tilladte udstrækning og forbliver således begrænset i kraft som en del af aftalen mellem TNT og afsenderen. En bestemmelses ugyldighed eller manglende retskraft påvirker ikke andre dele af nærværende betingelser.

29. Anvendelig ret og jurisdiktion.

Bortset fra som bestemt ved gældende konvention er nærværende betingelser og enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med services udført af TNT i medfør deraf, underlagt lovene og domstolene i det land eller territorie, hvor forsendelsen accepteres af TNT til opfyldelse af sine services.