Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė yra neatskiriama TNT verslo strategijos dalis

Jos laikomės visose veiklos srityse

 

Sveikata ir sauga

TNT itin didelį dėmesį skiria saugumo kultūrai. Ją kuriame apeliuodami į darbuotojų ir subrangovų požiūrį, nuomonę, suvokimą ir vertybes. TNT skatina kurti saugumo kultūrą, kuri ugdo lyderystę ir įsipareigojimą rūpintis saugumu. Kiekvienas darbuotojas prisiima atsakomybę už savo ir kitų sveikatą ir saugą.

Saugi ir sveika darbo vieta

Mūsų sveikatos ir saugumo politika bei vadybos sistema parengtos pagal tarptautinį OHSAS 18001 standartą. Visi įmonės veiklos padaliniai privalo gauti ir palaikyti pagal šį standartą išduotus tarptautinių organizacijų sertifikatus, o taip pat laikytis nacionalinių ar vietos priežiūros institucijų nustatytų standartų.
 

Sveikatos ir saugos rizika, susijusi su bendrovės veikla, nustatoma ir įvertinama. Siekiant ją valdyti ir palaikyti saugiame lygmenyje įgyvendinamos veiksmingos rizikos kontrolės priemonės. Kiekvienas padalinys turi atlikti dokumentuotą rizikos įvertinimo auditą, skirtą tokiai rizikai kontroliuoti kiekvienoje šalyje.

Saugumas kelyje

Siekdama nustatyti veiksmingas rizikos mažinimo priemones ir užtikrinti saugumą kelyje, TNT laikosi saugios transporto priemonės, saugaus kurjerio ir saugaus maršruto principų.

TNT nuolat skatina gerinti ne tik subrangovų veiklos efektyvumą, bet ir sritis, susijusias su transporto priemonėmis, kurjeriais ir maršrutais. Siekdama sumažinti nelaimingų atsitikimų kelyje skaičių, TNT stengiasi įdiegti ir nuosekiai palaikyti tinkamą požiūrį bei užtikrinti subrangovų laikymąsi atitinkamų standartų. Kur tai įmanoma, TNT skatina gerinti viešosios infrastruktūros kokybę, nes tai veiksmingai padeda didinti kelių saugumą.


Šiuo metu pagrindinis TNT tiklsas saugumui – sumažinti prarasto darbo laiko dėl nelaimingų atsitikimų darbe atvejų skaičių.

 

Aplinka

Mūsų prioritetas – efektyvus energijos vartojimas ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas. Siekdami įgyvendinti įsipareigojimą mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėmesį sutelkėme į šias sritis:
 

  • Operacijos. Mažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį ir gerinti oro kokybę.
  • Klientai. Teikti informaciją apie išmetamą anglies dvideginio keikį ir taip padėti mažinti jo kiekį.
  • Darbuotojai. Didinti sąmoningumą ir mokyti darbuotojus bei subrangovus labiau tausoti aplinką.


Mūsų aplinkosaugos politika bei valdymo sistema parengtos pagal tarptautinį OHSAS 14001 standartą. Visi įmonės veiklos padaliniai privalo gauti ir palaikyti pagal šį standartą išduotus tarptautinių organizacijų sertifikatus, o taip pat laikytis nacionalinių ar vietos priežiūros institucijų nustatytų standartų.

TNT aplinkosaugos vadybos sistema naudojama planuoti, stebėti, valdyti ir gerinti mūsų veiklos įtaką aplinkai. Vykdydami pirkimus įvertiname poveikį aplinkai. TNT kontroliuoja savo transporto priemonių parko ir infrastruktūros poveikį aplinkai kiekviename svarbiame taške (planavimas, įsigijimas ir operacijos). Be to, TNT parengė gaires subrangovams ir tiekėjams, siekdama užtikrinti, kad jie laikytųsi aplinkos apsaugos reikalavimų.

Aplinkos apsaugos veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į absoliutų išmesto CO2 kiekį. 2014 m. bendras išmestas CO2 kiekis vykdant TNT ir subrangovų veiklą buvo 2 915 kt (2013 m. – 2 845 kt).