Naudojimosi sąlygos

Lankytis "Tnt world wide web" svetainėje (toliau vadinamoje “svetaine”) ir naudotis joje esančia informacija leidžiama tik sutikus laikytis žemiau pateikiamų sąlygų.

Naudojimasis šioje Svetainėje esančia informacija reiškia besąlyginį sutikimą su visomis žemiau išvardytomis sąlygomis.

Šioje Svetainėje pateikiama su TNT Holdings BV, jos dukterinėmis įmonėmis ar filialais (toliau bendrai vadinama “TNT”) susijusi informacija ir informacija apie TNT siūlomus produktus ir paslaugas yra suteikiama tik sutikus laikytis šių sąlygų:


1. Ši Svetainė ir su TNT arba jos siūlomais produktais ir paslaugomis susijusi informacija, pavadinimai, vaizdai, paveikslėliai, logotipai ir piktogramos yra pateikiami tokie, kokie yra, be jokių su jais susijusių pareiškimų ar patvirtinimų, nesuteikiant jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant numanomas perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, teisių nepažeidimo ir pan. garantijas. Šioje Svetainėje pateikiama informacija nebūtinai turi atitikti jūsų individualius reikalavimus, o prieš naudodamiesi šia informacija galite savo nuožiūra bet kuriuo kitu jūsų tikslus atitinkančiu būdu bandyti surasti jus dominančią informaciją.


2. Nei TNT, nei su kompanija bendradarbiaujantys asmenys ar TNT darbuotojai jokiais atvejais neatsako už jokius nuostolius, kokie jie bebūtų, įskaitant tiesioginius, specialiuosius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl lankymosi šioje Svetainėje ar jos naudojimo arba šioje Svetainėje esančios informacijos naudojimo ir paskleidimo.


3. Šioje Svetainėje gali būti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Klaidas pastebėjus, jos bus taisomos išskirtinai TNT nuožiūra. Šioje Svetainėje pateikiama informacija yra periodiškai atnaujinama. TNT pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be jokio perspėjimo taisyti ir/arba keisti informaciją, šias sąlygas, pavadinimus, vaizdus, paveikslėlius, logotipus ir piktogramas arba šioje Svetainėje siūlomus produktus ir paslaugas. Kadangi internetas suteikia galimybę lankytis tūkstančiuose nepriklausomai veikiančių pasaulio svetainių, gali būti, kad per šią Svetainę pasieksite informaciją, pavadinimus, vaizdus, paveikslėlius, logotipus ir piktogramas, kurie bus sukurti už šios Svetainės ribų. Todėl TNT neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl jokios šioje Svetainėje, per ją ar už jos ribų gautos ar surastos medžiagos turinio.


4. Su TNT siūlomais produktais ir paslaugomis susiję prekybos ženklai, prekių pavadinimai, vaizdai, logotipai ir paveikslėliai, taip pat ir visas interneto svetainės dizainas, tekstas ir grafika yra TNT nuosavybė. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, jokia šioje Svetainėje pateikiama informacija neturi būti suprantama kaip suteikianti kokius nors leidimus ar teises, susijusius su TNT autorinėmis arba kitokiomis intelektualinės nuosavybės teisėmis. © 1998 TNT Holdings BV. Visos teisės išsaugotos.


5. Šioje Svetainėje minimų produktų ir paslaugų atžvilgiu visuomet laikomasi TNT Transportavimo sąlygų ir/arba kitų atitinkamų sąlygų. Žr. pridedamas standartines transportavimo sąlygas anglų kalba. Priklausomai nuo siuntos kilmės šalies, gali būti taikomos vietoje patvirtintos transportavimo sąlygos, jei tokios yra. Susisiekite su artimiausiu vietiniu TNT skyriumi ir gaukite vietoje galiojančių sąlygų tekstą.


6. Gali būti, kad TNT siūlomus produktus ir paslaugas galėsite (lengvai) gauti ne visose pasaulio šalyse.


7. Nors TNT imasi visų įmanomų pastangų, kad į šią Svetainę nepatektų virusų, TNT tokios garantijos suteikti negali ir neprisiima jokios atsakomybės už virusus. Todėl, prieš persikeliant informaciją iš šios Svetainės, rekomenduojame imtis visų reikalingų saugumo priemonių.


8. Jūs sutinkate netrikdyti normalaus šios Svetainės darbo ir nesikėsinti pažeisti šios Svetainės vientisumo, įsilaužiant į šią Svetainę, pakeičiant joje esančią informaciją, užkertant kelią ar apribojant kitų vartotojų lankymąsi šioje Svetainėje ir t.t.


9. Visi duomenys, kuriuos jūs pateiksite TNT, bus laikomi konfidencialia informacija, kurios TNT neatskleis jokiai trečiai šaliai, nebent tai būtų reikalinga TNT paslaugų teikimui.


10. Šioms sąlygoms ir šiam perspėjimui bei bet kokioms šioje Svetainėje pateikiamos informacijos naudojimu pagrįstoms pretenzijoms taikomi Olandijos įstatymai, o šalys pripažįsta išskirtinę kompetentingo Amsterdamo teismo (Olandija) jurisdikciją.© 2011 TNT Express N.V.


C&C Express Ltd is not an agent of TNT Holdings B.V. or TNT Express Holdings B.V. or any of their respective subsidiaries or affiliates but an independent contractor operating under a Joint Operating Contract Agreement and licenced to use the TNT logo.