TNT gabenimo sąlygos

TNT gabenimo sąlygos ilga versija (01-12)

Žemiau pateikiama sutrumpinta TNT gabenimo sąlygų versija. Pilnąją TNT gabenimo sąlygų versiją galite rasti puslapyje arba teiraukitės artimiausiame TNT klientų aptarnavimo skyriuje.

1. SĄVOKOS

„mes“ ir TNT reiškia „TNT Express Worldwide N. V.“ ir jos grupės įmones (toliau – „TNT“), TNT darbuotojus, agentus bei nepriklausomus rangovus;

„jūs“ reiškia ekspeditorių arba siuntėją;
 

3. MŪSŲ SĄLYGŲ AKCEPTAVIMAS

Perduodami mums savo siuntą, jūs patys arba bet kas, kas yra suinteresuotas siunta ar kitų paslaugų teikimu, akceptuojate važtaraštyje ir (arba) gabenimo ir (arba) kitų paslaugų teikimo sutartyje nustatytas mūsų sąlygas nepriklausomai nuo to, ar jūs pasirašėte pirmojoje važtaraščio pusėje, ar ne. Mūsų sąlygos taikomos visiems, kieno pagalba mes naudojamės ar su kuo sudarome rangos sutartis dėl jūsų siuntos paėmimo, gabenimo ar pristatymo ar kitų paslaugų teikimo, o taip pat ir mūsų darbuotojams, vadovams ir agentams. Tik mūsų įgalioti atstovai gali raštu keisti šias sąlygas. Jei perduodami mums siuntą jūs žodžiu arba raštu pateikiate nurodymus, kurie prieštarauja mūsų sąlygoms, šie nurodymai mūsų neįpareigoja.
 

5. PAVOJINGI KROVINIAI / SAUGUMAS

5.1. Išskyrus atvejus, nurodytus 5.2 ir 5.3 punktuose, mes negabename pavojingų arba mūsų nuomone pavojingų krovinių, įskaitant (bet ir vien tik jais neapsiribojant) tuos, kurie nurodyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) techninėse instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų krovinių taisyklėse, Tarptautiniame jūra gabenamų pavojingų krovinių (IMDG) kodekse, Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimuose ir kitose nacionalinėse arba tarptautinėse pavojingų krovinių transportavimui ir su jais susijusių paslaugų teikimui taikomose taisyklėse ir neteikiame kitų, su minėtais kroviniais susijusių paslaugų.


5.2. Jei jums yra suteiktas aprobuoto kliento statusas, ir tai mes esame patvirtinę raštiškai prieš priimdami jūsų siuntą, mes savo nuožiūra kai kuriose šalyse galime priimti gabenti kai kuriuos pavojingus krovinius arba teikti kitas paslaugas. Jūsų pavojingi kroviniai bus priimti tik tuo atveju, jei jie atitiks galiojančias taisykles (žr. 5.1. punktą) ir mūsų reikalavimus. Išsamesnė informacija apie mūsų reikalavimus ir prašymo suteikti aprobuoto kliento statusą pateikimo tvarka jums bus paaiškinta artimiausiame mūsų biure, o sąskaita dėl papildomo pavojingo krovinio mokesčio bus jums pateikta pristačius krovinį.


5.3. Gabenant tam tikras pavojingas prekes, netaikomi minėti patvirtinti reikalavimai klientui. Smulkesnės informacijos apie tai galite gauti TNT biure.


5.4. Jūs užtikrinate, ir užpildydami mūsų važtaraštį arba siūlydami mums gabenti savo siuntą, patvirtinate, kad jūsų siuntoje nėra uždraustų prekių, nurodytų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) techninių instrukcijų priede 17 ar kitose nacionalinėse arba tarptautinės aviacijos saugumo taisyklėse. Jūs mūsų važtaraštyje arba kitame lydinčiame dokumente turite pateikti pilną siuntos turinio aprašymą, tačiau jūsų atsakomybė neapsiriboja šios informacijos pateikimu.


5.5. Mūsų gabenamos arba tvarkomos siuntos saugumo tikslais gali būti tikrinamos, įskaitant tikrinimą naudojant rentgeno spindulius, tikrinimą siekiant nustatyti sprogmenis bei kitus tikrinimo metodus, ir jūs sutinkate, kad saugumo tikslais jūsų siuntos turinys kelyje gali būti tikrinamas.


5.6. Jūs patvirtinate, kad siunta gabenimui arba kitų mūsų paslaugų teikimui yra paruošta saugiose patalpose, ją paruošė patikimi jūsų darbuotojai ir kad ją ruošiant, saugant ir gabenant prieš perduodant ją mums gabenti arba teikti kitas paslaugas, ji buvo saugoma nuo nesankcionuotų veiksmų.


5.7. Mes nepriimame siuntų, kuriose yra draudžiamų daiktų.


5.8. Siuntos gavimo valstybės institucijos arba tranzito valstybės institucijos gali pareikalauti mūsų pateikti informaciją, įskaitant Jūsų asmeninius duomenis, dėl muitinės procedūrų ir / arba saugumo tikslais.


6. EKSPORTO KONTROLĖ

6.1. Jūsų prisiimate atsakomybę už tai ir garantuojate, kad bus laikomasi visų galiojančių eksporto kontrolės įstatymų, įskaitant ir nuostatus bei taisykles, kurios draudžia neteisėtą prekybą karo ir kitomis strateginėmis prekėmis ir paslaugomis, o taip pat finansinių arba komercinių susitarimų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, esančiais valstybėse, į kurias, iš kurių, per kurias arba virš kurių gabenama siunta, arba nuostatų ar taisyklių, kurios nustato sąlygas atitinkamoms technologijoms, informacijai ir vartotojų prekėms gabenti į, iš, per arba virš valstybės, į kurią, iš kurios, per kurią arba virš kurios gabenama Jūsų siunta.


6.2. Jūs taip pat užtikrinate, kad nepateiksite gabenti mums siuntos, jeigu jūs arba bet kuri su tokia siunta susijusi šalis nurodyta kurioje nors Jungtinių Tautų sankcijų programoje, nacionalinėje arba regioninėje programoje, įgyvendinančioje ir / ar papildančioje minėtas sankcijų programas, o taip pat šalis, nurodyta savarankiškų priemonių reglamentuose.


6.3. Jūs sutinkate identifikuoti siuntas, kurioms taikytina išankstinė eksporto kontrolė, ir pateikti mums informaciją bei visus dokumentus, kurie reikalingi laikantis galiojančių teisės aktų.


6.4. Jūs privalote savo sąskaita priimti sprendimą, ar reikalingos eksporto ir importo licencijos arba siuntos leidimai, gauti reikiamas licencijas arba leidimus ir užtikrinti, kad siuntos gavėjas turėtų įgaliojimus pagal kilmės, gavimo vietos valstybės ir bet kurios kitos valstybės, turinčios jurisdikciją prekių atžvilgiu, įstatymus.


6.5. Mes neatsakome prieš jus arba jokį kitą asmenį, jeigu nesilaikote eksporto kontrolės įstatymų, sankcijų, laikinųjų apsaugos priemonių ir embargo.


7. PATIKRINIMO TEISĖ

Jūs sutinkate, kad mes ar bet kokia valdžios institucija, įskaitant muitinę ir apsaugos personalą,gali bet kuriuo metu atidaryti ir patikrinti jūsų siuntą.


9. MUITINĖS PROCEDŪROS

9.1. Šia sutartimi įgaliojate mus atstovauti jus tik atliekant muitinės procedūras. Jeigu šiam darbui samdome kitą asmenį, Jūs patvirtinate, kad muitinės tarpininko paskyrimo atlikti muitinės procedūras ir deklaravimą tikslu, mes esame siuntos gavėjas. Jei muitinės institucija pareikalauja papildomų dokumentų, reikalingų norint patvirtinti importo/eksporto deklaraciją arba mūsų vaidmenį siuntos deklaravimo muitinėje procese, jūs patys savo sąskaita turite pateikti reikalaujamus dokumentus.


.2. Jūs laiduojate, kad visi jūsų pateikti su siuntos importu ir eksportu susiję dokumentai ir informacija yra tikri ir teisingi. Jūs pripažįstate, kad jei jūsų apie siuntą arba jos turinį pateikti duomenys yra netikri ar melagingi, jums gali būti pareikštas civilinis ieškinys ir (arba) jūs galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kurios viena iš bausmių gali būti jūsų siuntos konfiskavimas ir realizavimas. Mes galime savanoriškai jums padėti atlikti reikiamus muitinės ir kitus formalumus, tačiau tokia pagalba teikiama jūsų pačių rizika. Jūs sutinkate apsaugoti mus nuo bet kokių reikalavimų, kurie gali būti pateikti mums dėl jūsų pateiktos informacijos, ir atlyginti bet kokias mūsų patirtas su tuo susijusias išlaidas bei sumokėti visus administracinius mokesčius, kuriuos mes galime imti už tokios šiame punkte nurodytos pagalbos teikimą.


9.3. Visas muitinės baudas, mokesčius (jei taikoma, įskaitant ir neapsiribojant vien tik PVM), baudas, saugojimo mokesčius ir kitas išlaidas, kurias mes patirsime dėl muitinės arba kitų valdžios institucijų veiksmų arba dėl to, kad jūs ir (arba) gavėjas nepateikėte tinkamų dokumentų ir (arba) negavote reikiamų licencijų ar leidimų, turite padengti jūs arba siuntos gavėjas. Tuo atveju, jei mes nusprendžiame pareikalauti, kad šias išlaidas padengtų gavėjas, bet gavėjas mūsų patirtas išlaidas apmokėti atsisako, jūs sutinkate jas padengti ir sumokėti mums administracinį mokestį už papildomą darbą. Jūs pateikiate tinkamą garantiją, kad bus sumokėtos visos rinkliavos, mokesčiai, baudos, sandėliavimo mokesčiai ar kitos šiame punkte nurodytos išlaidos iš karto, kai tik gausite pirmąjį mūsų prašymą.


9.4. Mes stengsimės pagreitinti visas su jūsų siunta susijusias muitinės procedūras, tačiau neatsakome už jokius muitinės pareigūnų ar kitų valstybinių institucijų veiksmų sukeltus vėlavimus, nuostolius ar žalą.


11. JŪSŲ SIUNTOS PRISTATYMAS

Jei mes negalime dėl kokių nors priežasčių pristatyti siuntos, mes bandome gavėjo adresu palikti žinutę, nurodančią, kad buvo bandyta pristatyti siuntą, ir kur siunta yra. Jei po dviejų bandymų siuntos pristatyti nepavyksta arba gavėjas atsisako siuntą priimti, mes bandome susisiekti su jumis ir sutarti dėl tolimesnių veiksmų. Jūs sutinkate atlyginti mums bet kokias išlaidas, kurias mes patirsime persiųsdami, sunaikindami arba grąžindami siuntą, ir sumokėti mums mokestį (jei jis taikomas) už trečią ir kitus susitartus atitinkamus mūsų veiksmus. Jei per protingą terminą po mūsų antrojo bandymo pristatyti siuntą mes negauname jūsų arba gavėjo nurodymų, kokių veiksmų imtis, tada jūs sutinkate, kad mes galime sunaikinti arba parduoti siuntos turinį, neprisiimdami jokios tolesnės atsakomybės jūsų atžvilgiu.


12. JŪSŲ PAREIGOS

Jūs mums užtikrinate, pareiškiate ir garantuojate, kad:

12.1. siuntos turinys (įskaitant, tačiau nepasiribojant vien tik svoriu ir prekių vienetų skaičiumi) yra teisingai aprašytas mūsų važtaraštyje, tinkamai pažymėtas etikete, o etiketė arba etiketės saugiai pritvirtintos gerai matomoje vietoje siuntos paviršiaus išorinėje pusėje, kurioje mes ją/ jas galime aiškiai matyti;


12.2. išsamiai, tiksliai ir įskaitomai įrašyti siuntos gavėjo kontaktiniai duomenys mūsų važtaraštyje ir saugiai pritvirtinti ant adreso etiketės gerai matomoje vietoje siuntos paviršiaus išorinėje pusėje, kurioje mes ją / jas galime aiškiai matyti;


12.3. siuntos turinį jūs esate saugiai ir atidžiai parengę ir supakavę, kad jis būtų apsaugotas nuo įprastinių pavojų, kylančių gabenant arba mums teikiant kitas paslaugas, tame tarpe ir su tuo susijusiu paskirstymo ir (arba) tvarkymo procesu;


12.4. jūs nurodėte teisingą siuntos svorį ir suteiksite specialią įrangą, kurios gali prireikti pakraunant siuntą į mūsų transporto priemones ar ją iškraunant;


12.5. jei siunta sveria 30 ar daugiau kilogramų, jūs ant išorinio siuntos paviršiaus matomoje vietoje saugiai pritvirtinote didelio svorio etiketę taip, kad mes galėtume ją aiškiai matyti;


12.6. siuntos turiniui netaikomi IATA, ICAO, IMDG arba ADR numatyti apribojimai ir siuntoje nėra draudžiamų daiktų ir nei jūs, nei gavėjas nėra asmuo ar organizacija, su kuria mes ar jūs negalėtume teisėtai prekiauti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;


Jūs sutinkate apsaugoti mus nuo bet kokios atsakomybės, kuri mums gali būti pritaikyta, ar bet kokių kaštų, žalos ar išlaidų, įskaitant teisines išlaidas, kurias mes galime patirti jūsų ar kurio nors kito asmens atžvilgiu jums pažeidus šiuos užtikrinimus, pareiškimus ir garantijas, net jeigu mes per neapsižiūrėjimą priimame siuntą, kuri prieštarauja bet kuriems jūsų įsipareigojimams.


13. MŪSŲ ATSAKOMYBĖS APIMTIS

13.1. Kaip nurodyta 14 punkte, mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį su jūsų siuntos ar bet kurios jos dalies praradimą, sugadinimą ar vėlavimą pristatyti tokiu būdu:


13.1.1. Jei jūsų siunta gabenama vien tik arba dalinai oro transportu, ir galutinė jos paskirties vieta arba tarpinė vieta yra ne išsiuntimo šalyje, taikoma 1929 m. Varšuvos konvencija, Varšuvos konvencija su 1955 m. Hagos protokolo pataisomis ir (arba) 1999 m. Monrealio konvencija priklausomai nuo to, kuri jų yra privaloma. Šios tarptautinės sutartys reglamentuoja ir riboja mūsų atsakomybę už jūsų siuntos praradimą, sugadinimą ar vėlavimą iki 19 specialiųjų skolinimosi teisių vienetų už kilogramą.


13.1.2. Jei mes jūsų siuntą gabename sausumos keliais šalyje, į šalį arba iš šalies, kuri yra ratifikavusi 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR), mūsų atsakomybė už jūsų siuntos arba jos dalies praradimą arba sugadinimą reglamentuojama pagal CMR ir, dėl šios priežasties, neviršija 8,33 specialiųjų skolinimosi teisių vienetų už kilogramą. Vėlavimo atveju, jei jūs galite įrodyti mums, kad patyrėte nuostolį, mūsų atsakomybė apsiriboja tuo, kad mes grąžiname jums mokestį, kurį jūs mums sumokėjote už vėlavusios siuntos ar jos dalies gabenimą.


13.1.3. Jeigu mes gabename jūsų siuntą sausuma valstybėje, kuri yra CMR konvencijos šalis, mūsų atsakomybė už nuostolius ir žalą jūsų siuntai reglamentuojama pagal CMR konvenciją, todėl atsakomybė apsiriboja iki 8.33 specialiųjų skolinimosi teisių vienetų už kilogramą. Vėlavimo atveju, jeigu galite pateikti įrodymų, jog jūs dėl to patyrėte nuostolių arba žalą, mes privalome sugrąžinti jums sumą, kurią sumokėjote mums už siuntos gabenimą arba už vėluojamos dalies gabenimą.


13.1.4. Jei netaikoma nė viena anksčiau minėtų 13.1.1. –

13.1.3. nuostatų ir jei dėl kokių nors priežasčių mes esame atsakingi prieš jus už mūsų suteiktas gabenimo paslaugas, įskaitant ir neapsiribojant vien tik atsakomybe už sutarties nesilaikymą, aplaidumą, kitą tyčinį ar netyčinį veiksmą dėl jūsų siuntos ar jos dalies praradimo, sugadinimo, pristatymo neteisingu adresu arba visiško nepristatymo, mes neatsakome daugiau kaip už krovinio gabenimo metu taikytą žemutinę krovinio rinkos kainos ribą arba už išlaidas, kurias jūs patiriate norėdami pataisyti siuntą ar jos dalį, kiekvienu atveju taikoma atsakomybės riba neviršija 17 eurų už kilogramą ir negali būti didesnė kaip 10 000 eurų vienai siuntai. Jei siuntą vėluojama pristatyti ir jūs galite įrodyti, kad patyrėte nuostolių, mes įsipareigojame grąžinti jums mokestį, kurį sumokėjote už atitinkamos siuntos ar jos dalies, kurią vėluojama pristatyti, gabenimą.


13.2. Atsižvelgiant į 14 punktą, jei mes dėl kokių nors priežasčių atsakome už kitas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant vien tik atsakomybe už sutarties nesilaikymą, aplaidumą, tyčinius veiksmus ar įsipareigojimų nevykdymą, mūsų atsakomybė yra ne didesnė kaip 10 000 eurų už vieną atvejį arba žalos dėl tos pačios priežasties atvejų eilę, ar siuntos praradimo arba jos sugadinimo atveju – ne didesnė kaip krovinio gabenimo metu taikyta žemutinė siuntos rinkos vertės riba arba siuntos ar jos dalies pataisymo išlaidos, kiekvienu atveju neviršijant 3,40 eurų už kilogramą ir 10 000 eurų už vieną atvejį ar susijusių atvejų eilę ribos.


14. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

14.1. Mes neprisiimame atsakomybės už prarastas pajamas, prarastą pelną, prarastą rinką, prarastą reputaciją, prarastus pirkėjus, prarastą vartojimą, prarastas galimybes, net jei mes ir žinojome, kad tokia žala ar nuostoliai gali atsirasti, ir bet kokius netiesioginius, netyčinius, tyčinius ar pasekmių sukeltus nuostolius ar žalą, atsirandančią be apribojimų įskaitant sutarties nesilaikymą, aplaidumą, tyčinius veiksmus ar įsipareigojimų nevykdymą.


14.2. Mes neatsakome, jei mes nesilaikome savo įsipareigojimų dėl žemiau pateiktų priežasčių:


14.2.1. nuo mūsų nepriklausančios aplinkybės, kaip antai (tačiau tuo neapsiribojant):

 

  • stichinės nelaimės, įskaitant žemės drebėjimus, ciklonus, audras, potvynius, gaisrus, epidemijas, rūką, sniegą ar šaltį;
  • neįveikiamos jėgos (force majeure) aplinkybės, įskaitant karą, nelaimingus atsitikimus, teroro veiksmus, streikus, embargus, oro pavojus, vietinius konfliktus ar pilietinius neramumus;
  • nacionaliniai arba vietiniai oro arba sausumos transporto tinklo sutrikimai ir mechaniniai transporto priemonių arba įrengimų sutrikimai;
  • paslėpti siuntos turinio defektai arba būdingi trūkumai;
  • nusikalstami trečiųjų šalių veiksmai, pvz. vagystė ir tyčinis padegimas.
     

14.2.2. jūsų arba trečiųjų šalių veiksmai arba neveikimas, kaip antai:

 

  • jūs (arba bet kokia kita šalis, reiškianti teisę į siuntą ir dėl kurios jūs pažeidžiate sutarties sąlygas) nesilaikote savo įsipareigojimų pagal šias sąlygas ir konkrečiai pagal 12 punkte nurodytų jūsų garantijų;
  • bet kokie muitinės, saugumo, oro linijų, oro uosto arba valstybės institucijų veiksmai arba neveikimas.

 

14.2.3. Siuntoje yra draudžiamų daiktų, nors mes galėjome ją per klaidą ir priimti.


14.2.4. Atsisakome vykdyti bet kokius neteisėtus mokėjimus Jūsų vardu.


14.3. Mes nesame paprasta transportavimo bendrovė ir neprisiimame jokių paprastos transportavimo bendrovės įsipareigojimų.


17. DRAUDIMAS

17.1. Jūs galite įsigyti draudimą iš mūsų visai savo siuntos ar krovinio vertei (išskyrus dokumentų siuntą), pažymėdami atitinkamą langelį važtaraštyje ir sumokėdami nurodytą mokestį. Draudimas apima „visas rizikas“, kad gabenimo metu siunta bus pamesta ar pažeista, ir siekia iki 25 000 eurų už siuntą. Jeigu siuntos vertė didesnė kaip 25 000 eurų, prieš įsigydami tokį draudimą privalote gauti išankstinį mūsų sutikimą. Šis draudimas netaikomas brangiesiems akmenims, brangiesiems metalams, nešiojamiems kompiuteriams, plazminiams ir LCD ekranams, papuošalams, pinigams, stiklui, porcelianui, meno kūriniams, antikvariniams daiktams, dokumentams (išskyrus atkūrimo išlaidas taip, kaip numatyta

17.2 punkte) ar filmams, juostelėms, diskams, atminties kortelėms ar kitoms duomenų ar vaizdo laikmenoms. Jei jūs siunčiate minėtus daiktus, mes rekomenduojame draudimu pasirūpinti patiems.


17.2. Jūs galite įsigyti iš mūsų draudimą, pagal kurį atlyginamos jūsų dokumentų siuntos atkūrimo, atstatymo, pakartotinio išleidimo ar spausdinimo išlaidos (taip pat ir išlaidos medžiagoms (pvz. popieriui) bei pagrįstos išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui), pažymėdami atitinkamą langelį važtaraštyje ir sumokėdami nurodytą mokestį. Draudimas apima „visas rizikas“, kad gabenimo metu siunta bus pamesta ar pažeista, draudimo suma sudaro daugiausia 500 eurų vienai siuntai. Ši draudimo rūšis taikoma tik dokumentams, kurie yra nurodyti tos TNT antrinės įmonės, filialo ar padalinio, kuri priima gabenti jūsų siuntą, interneto svetainėje.


17.3. 17. punkte minėtos galimybės netaikomos (i) pasekmių tipo nuostoliams (žr. 13.1 punkto sąlygas), vėlavimui pristatyti krovinį ar situacijai, kai nuostoliai susidarė dėl to, kad jūs nesilaikėte savo įsipareigojimų pagal šią sutartį bei (ii) ne gabenimo paslaugoms ir (iii) tam tikrose šalyse. Tokių šalių sąrašą ir (arba) daugiau informacijos apie draudimo apimtis ir išmokas galite gauti klientų aptarnavimo centre arba tos TNT antrinės įmonės, filialo ar padalinio, kuri priima gabenti jūsų siuntą, interneto svetainėje.


19. PRETENZIJŲ PATEIKIMO TVARKA

Jei jūs norite pareikšti pretenziją dėl prarastos, sugadintos ar pavėlavusios siuntos arba dėl kokios nors kitokios žalos, jūs turite laikytis atitinkamos konvencijos reikalavimų ir šios tvarkos. Priešingu atveju mes pasiliekame teisę atmesti jūsų pretenziją:


19.1. apie praradimą, sugadinimą arba vėlavimą jūs turite pranešti mums raštu per 21 dieną (i) po siuntos pristatymo, (ii) nuo datos, kada siunta turėjo būti pristatyta arba (iii) nuo datos, kada jūs pagrįstai turėjote sužinoti apie tokį praradimą, sugadinimą ar vėlavimą, jeigu pretenzija susijusi su mūsų paslaugomis.


19.2. Per 21 dieną nuo pretenzijos mums pateikimo dienos jūs turite savo pretenziją pagrįsti dokumentais, atsiųsdami mums visą susijusią informaciją apie siuntą ir (arba) jos praradimą, sugadinimą arba vėlavimą.


19.3. Mes neprivalome reaguoti į jokią pretenziją, kol neapmokėti mūsų mokesčiai ir jūs neturite teisės išskaityti jūsų pretenzijos sumos iš mūsų mokesčių.


19.4. jei siuntos gavėjas, priimdamas siuntą mūsų pristatymo blanke nepažymi, kad siunta yra kaip nors sugadinta, mes laikome, kad siunta buvo pristatyta geros būklės. Norėdami, kad mes nagrinėtume skundą dėl sugadinimo, mums patikrinimui turi būti pateiktas jūsų siuntos turinys ir originali jos pakuotė;


19.5. išskyrus atvejus, kai atitinkamoje konvencijoje ar įstatyme numatyta kitaip, jūsų teisė reikalauti iš mūsų atlyginti nuostolius baigiasi, jei ieškinys teismui nepateikiamas per 1 metus nuo siuntos pristatymo datos, nuo datos, kada siunta turėjo būti pristatyta, arba nuo datos, kada gabenimas nutrauktas arba tuo atveju, jei pretenzija yra dėl kitų paslaugų – per 1 metus nuo tos datos, kada jūs pagrįstai turėjote sužinoti apie praradimą, sugadinimą ar vėlavimą.


19.6. tuo atveju, jei mes visiškai ar iš dalies sutinkame su jūsų pretenzija, jūs užtikrinate, kad jūsų draudikai ar bet kuri trečioji šalis, turinti teisę į siuntą, atsisakys visų teisių, teisių gynimo priemonių ar teismo teikiamos pagalbos, į kurią jie turėtų teisę dėl ieškovo pakeitimo kitu asmeniu ar kitaip;


19.7. siunta nelaikoma prarasta tol, kol nepraeina 30 dienų nuo tos datos, kada jūs mums pranešėte apie nepristatytą siuntą. Raštišku jūsų ir mūsų susitarimu šį laikotarpį galime sutrumpinti.


20. TARIFAI IR MOKESČIAI

20.1. Jūs sutinkate per 7 dienas nuo mūsų sąskaitos datos apmokėti mums (įskaitant visas papildomas rinkliavas) už siuntos gabenimą tarp važtaraštyje/gabenimo sutartyje nurodytų vietovių arba už mūsų suteiktas kitas paslaugas ir tokiais atvejais visus taikomus pridėtinės vertės mokesčius, nesulaikant jokių mokėjimų, nedarant išskaitų ir priešpriešinių įsipareigojimų įskaitymų.


20.2. Jei per 7 dienas nuo sąskaitos parengimo dienos jūs raštu neužginčijate mūsų sąskaitos, jūs iš viso netenkate teisės tai padaryti.


20.3. Mūsų gabenimo mokesčiai apskaičiuojami pagal jūsų siuntai taikytinus tarifus, nurodytus galiojančiame mūsų kainoraštyje arba atitinkamoje sutartyje. Mūsų tarifus galite gauti pateikę prašymą bet kuriam iš mūsų biurų toje valstybėje, iš kurios siuntinys išgabenamas.


20.4. Mes apmokestiname arba pagal faktinį siuntos svorį, arba pagal siuntos tūrį, priklausomai nuo to, kuris didesnis, o tūris apskaičiuojamas pagal tūrio konversijos lygtį, nurodytą mūsų kainoraštyje. Mes galime patikrinti jūsų siuntos svorį, dydį ir (arba) joje esančių prekės vienetų skaičių ir, jeigu mūsų gauti duomenys neatitinka jūsų nurodyto svorio, dydžio ir (arba) prekės vienetų skaičiaus, jūs sutinkate, kad mokesčių apskaičiavimui gali būti naudojamas mūsų nustatytasis svoris, dydis ir (arba) prekės vienetų skaičius.


20.5. Esant reikalui, visus importo muitus, pridėtinės vertės mokesčius ir visus kitus mokesčius, taikomus gavėjo šalyje mums sumoka gavėjas pristačius siuntą, o jeigu gavėjas atsisako mokėti, jūs sutinkate mums pilnai sumokėti šias sumas per 7 dienas nuo mūsų pranešimo, kad gavėjas nesumokėjo.


20.6. Jūs sutinkate, kad mes galime priskaičiuoti palūkanas už visas sąskaitas, kurios neapmokamos per 7 dienas nuo sąskaitos parengimo dienos, o palūkanų norma yra 6 proc. didesnė už Europos Centrinio Banko bazinę normą iki visiško ir galutinio atitinkamos sąskaitos apmokėjimo dienos. Jūs sutinkate atlyginti mums visas pagrįstas ir teisingas išlaidas, susijusias su mokesčių, nesumokėtų per 7 dienas nuo sąskaitos parengimo dienos, išreikalavimu.


22. TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Išskyrus atvejus, numatytus bet kurioje galiojančioje konvencijoje, ginčai, kylantys dėl šios gabenimo sutarties, sprendžiami pagal tos šalies, kurioje yra įsikūrusi jūsų siuntą gabenimui priėmusi ar jums paslaugas teikianti TNT antrinė įmonė, filialas ar padalinys, įstatymus minėtos šalies teismuose.