Terms of use

Access to and use of this TNT world wide web site ("TNT site") is provided subject to these conditions. Use of this site constitutes acceptance of these conditions in full.

The information relating to TNT Express N.V. and its subsidiaries or affiliated companies (collectively “TNT”) and TNT’s products and services on this TNT Site is provided subject to the following conditions:

Information on this Internet site is provided as is. TNT  makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of this TNT Site content. TNT nor any of its contractors or employees shall be liable for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of any content of this TNT Site.

In no event shall TNT  or any of its contractors or employees be liable for any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits arising out of or in connection with the use or performance of software, documents, provision of or failure to provide services, or information available from this TNT Site.

The links in this area may let you leave the TNT Site. Such linked sites are not under the control of TNT and TNT is not responsible for the contents of any linked site.

Whilst TNT makes all reasonable attempts to exclude viruses from this TNT Site, it cannot ensure such exclusion and no liability is accepted for viruses. Thus, you are recommended to take all appropriate safeguards before downloading information from this TNT Site.

By transmitting or posting any communication of material to this TNT Site, you agree that TNT may use your communication as material for any purpose, including reproduction, transmission, publication, broadcasting and posting. With respect to your personal data, reference is made to the Privacy Statement of TNT.

All intellectual and other property rights, trademarks and trade names in the information contained in this Site are held by TNT Holdings B.V.. No rights of any kind are licensed or assigned or shall otherwise pass to persons accessing this information.


The sender of any communications to this Internet site or otherwise to the owners of this site shall be responsible for the content and information contained therein, including its truthfulness and accuracy.

TNT may revise these terms of use. You agree to be bound by any such revisions and should therefore visit this page every time you visit the TNT Site to determine the current terms to which you are bound.

© 2011 TNT Express N.V.

C&C Express Ltd is not an agent of TNT Holdings B.V. or TNT Express Holdings B.V. or any of their respective subsidiaries or affiliates but an independent contractor operating under a Joint Operating Contract Agreement and licenced to use the TNT logo.

Tilgang til og bruk av dette TNT nettstedet (”TNT-nettstedet”) gis på grunnlag av disse vilkårene. Bruk av dette nettstedet innebærer fullstendig aksept av følgende vilkårene.

Informasjonen som gjelder TNT Express N.V. og selskapets datterselskaper eller tilknyttede selskaper (kollektivt ”TNT”), samt TNTs produkter og tjenester på dette TNT-nettstedet er underlagt følgende vilkår:

 

Informasjon på dette nettstedet leveres som forevist. TNT gir ingen garantier om nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet på TNT-nettstedet. TNT, eller noen av selskapets leverandører eller ansatte, kan ikke holdes erstatningsansvarlig for noen direkte eller tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller straffeskader som måtte oppstå på grunn av tilgang til eller bruk av noe av innholdet på dette TNT-nettstedet.

 

TNT eller noen av selskapets leverandører eller ansatte kan ikke på noen måte holdes erstatningsansvarlige for skade som måtte oppstå på grunn av manglende mulighet for bruk, tap av data eller inntekt som måtte oppstå på grunn av, eller manglende mulighet for bruk av programvare, dokumenter, bestemmelser eller manglende evne til å yte tjenester eller informasjon som er tilgjengelig fra dette TNT-nettstedet.

 

Lenkene på dette området kan føre til at du forlater TNT-nettstedet. Slike lenkede nettsteder er ikke under TNTs kontroll og TNT er ikke ansvarlig for innholdet på slike lenkede nettsteder.

 

Til tross for at TNT gjør alle rimelige tiltak for å utelukke virus fra dette TNT-nettstedet, kan ikke selskapet sikre fullstendig mot slik utelukkelse og påtar seg intet erstatningsansvar for virus. Derfor anbefales du å iverksette egnede sikkerhetstiltak før du laster ned informasjon fra dette TNT-nettstedet.

 

Ved å sende eller laste opp kommunikasjon av materiell til dette TNT-nettstedet samtykker du i at TNT kan bruke din kommunikasjon som materiale til ethvert formål, inkludert reproduksjon, utsending, publisering, kringkasting og oppslag. Med hensyn til dine personlige data referer vi til TNTs regler for personvern (Privacy Statement).

 

Alle intelektuelle- og andre eiendomsrettigheter, varemerker og varenavn i informasjonen som finnes på dette nettstedet eies av TNT Holdings B.V. Ingen rettigheter av noen slag lisensieres eller overføres, eller vil på annen måte bli overført til personer som får tilgang til denne informasjonen.

 

Avsender av enhver form for kommunikasjon til dette nettstedet eller på annen måte til eierne av dette nettstedet er ansvarlig for innholdet og informasjonen som finnes i dette materialet.

 

TNT kan komme til å revidere disse bruksvilkårene. Du samtykker i å være bundet av slike revisjoner og bør derfor besøke denne siden hver gang du besøker TNT-nettstedet for å fastslå de aktuelle vilkårene som du er bundet av.

 

© 2011 TNT Express N.V.