Warunki Przewozu TNT w Europie

(obowiązuje od 15 września 2023 r.)

1. Zastosowanie.

1.1 Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie w przypadku Przesyłek z Europy oraz transportowanych pomiędzy krajami i terytoriami w obrębie Europy. Niniejsze Warunki nie dotyczą Przesyłek wewnątrz Niemiec i Polski, do których stosuje się odrębne warunki przewozu krajowego. Na niektórych rynkach lokalne warunki lub regulacje pocztowe mogą zastępować niniejsze Warunki lub uzupełniać je (w każdym przypadku dostępne na stronie tnt.com dla odpowiednich krajów i terytoriów). Przesyłki spoza Europy podlegają lokalnym taryfom oraz warunkom filii, oddziału lub niezależnego wykonawcy TNT, który przyjął Przesyłkę. Przesyłki zwracane podlegają warunkom przewozu obowiązującym na terenie kraju lub terytorium, z którego są zwracane. Więcej informacji na temat Usług TNT znajduje się na stronie tnt.com.

1.2 Międzynarodowy przewóz Przesyłki drogą lotniczą będzie podlegał Konwencji Montrealskiej lub Warszawskiej, zależnie od wymogów. Międzynarodowy przewóz Przesyłki drogą lądową będzie podlegał konwencji CMR, zależnie od wymogów. Przesyłki krajowe (między określonymi lokalizacjami w jednym kraju) podlegają prawu tego państwa, niniejszym Warunkom i wszelkim obowiązującym warunkom przewozu TNT w tym kraju.

1.3 Najnowsza wersja niniejszych Warunków, dostępna na lokalnej stronie tnt.com, jest nadrzędna i zastępuje wszystkie starsze lub inne wersje Warunków. Powierzając Przesyłkę firmie TNT, Nadawca akceptuje Warunki obowiązujące w danym czasie. TNT zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian lub uzupełnień niniejszych Warunków w dowolnym czasie.  

1.4 W razie sprzeczności między niniejszymi Warunkami a inną dokumentacją tranzytową TNT, wliczając w to warunki zawarte w Liście Przewozowym TNT, wykazie ładunku lub na etykiecie przewozowej, niniejsze Warunki są nadrzędne w zakresie, w jakim nie stoją w sprzeczności z obowiązującą Konwencją lub Konwencjami lub innymi obowiązującymi przepisami, w tym lokalnymi przepisami pocztowymi.

1.5 TNT może modyfikować lub zawieszać dostępne Usługi. Zmiana lub zawieszenie Usług ma zastosowanie do Przesyłek przekazanych TNT po tej dacie. Szczegółowe informacje na temat bieżących Usług są dostępne na stronie tnt.com.

1.6 W niniejszych Warunkach wszelkie decyzje TNT podejmowane są według wyłącznego uznania TNT.

2. Definicje. 

Lotniczy List Przewozowy” lub „List Przewozowy” oznacza każdy dokument przewozowy, wykaz ładunku, list przewozowy, etykietę, stempel, wpis elektroniczny lub inną podobną pozycję stosowaną w ramach usług transportowych TNT, aby zainicjować przemieszczenie Przesyłki. 

Usługi Dodatkowe” oznaczają wszystkie usługi, które nie są Usługami Transportowymi.

Przesyłka B2C” oznacza Przesyłkę związaną z transakcją handlową pomiędzy Nadawcą, który jest przedsiębiorcą (działającym w celach zawodowych), a Odbiorcą, który jest konsumentem (nie działającym w celach zawodowych).

Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia, który jest dniem pracy w kraju, na terytorium lub w regionie wysyłki lub w kraju/regionie dostarczenia przesyłki. Dni powszednie i świąteczne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Klienci proszeni są o kontakt z TNT, gdyby mogło to mieć wpływ na ustalenia dotyczące dostarczenia Przesyłki.

Dostawa Biznesowa” oznacza doręczenie do obiektów handlowych lub biznesowych, za wyjątkiem (a) prywatnych domów lub miejsc zamieszkania, (b) lokalizacji, gdzie działalność jest prowadzona z domu lub miejsca określonego przez Nadawcę jako miejsce zamieszkania oraz (c) Przesyłek B2C.

Opłaty” oznaczają Koszty Transportu i wszelkie inne opłaty lub dopłaty naliczane lub pobierane na mocy niniejszych Warunków, wliczając w to koszty paliwa i inne dopłaty, opłaty za odprawę, koszty dodatkowe, opłaty za Rozszerzoną Odpowiedzialność lub Ubezpieczenie, koszty odesłania, specjalne opłaty manipulacyjne, cła i podatki, dopłaty importowe i eksportowe oraz inne koszty zasadnie poniesione przez TNT w ramach transportu Przesyłki. Szczegóły dotyczące innych dopłat są dostępne na stronie tnt.com. TNT będzie naliczać podatki od wartości dodanej od swoich Opłat zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

CMR” oznacza Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z 1956 roku ze zmianami z 1978 roku. 

Warunki” oznaczają niniejsze warunki przewozu z uwzględnieniem aktualizacji dokonywanych na stronie tnt.com. 

Konwencje” oznaczają łącznie Konwencję Warszawską, Montrealską oraz CMR.

Zadeklarowana Wartość Celna” oznacza cenę sprzedaży lub koszty wymiany zawartości Przesyłki zgodnie z wymogami odprawy celnej.

Zagwarantowany Termin Dostawy” oznacza podany przez TNT lub Działu Obsługi Klienta termin dostawy Przesyłki, przy uwzględnieniu transportowanego towaru, daty wysyłki, miejsca dostarczenia, masy i wartości Przesyłki.

Rozszerzona Odpowiedzialność” oznacza wartość wskazaną w stosownych przypadkach przez Nadawcę w Liście Przewozowym, która stanowi maksymalną kwotę odpowiedzialności TNT za Przesyłkę opłaconą przez Nadawcę w przypadku, gdy TNT ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązującej Konwencji lub lokalnych przepisów prawa. 

Europa” oznacza łącznie takie kraje, jak: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo i Ukraina. 

Ubezpieczenie” oznacza wartość wskazaną przez Nadawcę w Liście Przewozowym, która stanowi maksymalną kwotę ubezpieczenia ryzyka podejmowanego przez TNT w związku z Przesyłką i za którą Nadawca dokonał wymaganej opłaty.

Nieszczelność” przyjmuje znaczenie określone w Rozdziale 7 (Przygotowanie Przesyłki).

Konwencja Montrealska” oznacza Konwencję Montrealską z 28 maja 1999 roku i wszystkie kolejne obowiązujące Protokoły. 

Paczka” oznacza pojedyncze przesyłki lub inne elementy przekazywane TNT przez Nadawcę do przewozu i przyjmowane przez TNT od Nadawcy.

Przedmioty Zakazane” to artykuły i rodzaje Przesyłek określone w Rozdziale 10 (Przedmioty Zakazane) niniejszych Warunków.

Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną wskazaną w Liście Przewozowym jako odbiorca Przesyłki.

Doręczenie do obszaru mieszkalnego” oznacza doręczenie do domu lub prywatnego miejsca zamieszkania, w tym do miejsc, w których działalność gospodarcza prowadzona jest z domu lub lokalu prywatnego, i/lub dostawę, w ramach której Nadawca oznaczył adres dostawy jako adres zamieszkania.

Nadawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną wskazaną w Liście Przewozowym jako nadawca Przesyłki.

Usługi” oznaczają łącznie Usługi Dodatkowe i Transportowe. 

Przesyłka” oznacza jedną lub więcej Paczek, wysłanych na podstawie jednego Listu Przewozowego.

TNT” oznacza Federal Express Corporation łącznie ze spółkami zależnymi, oddziałami i podmiotami stowarzyszonymi, jak również ich poszczególnych pracowników i przedstawicieli (w stosownym zakresie).

Numer Konta TNT” lub „Konto TNT” oznacza numer przydzielony klientowi przez TNT, zapewniający zestawienie przez system TNT obrotów na koncie i wystawienie płatnikowi odpowiedniego rachunku.

Koszty Transportu” oznaczają stawki naliczane za przewóz Przesyłki przez TNT na mocy niniejszych Warunków, z wyjątkiem innych opłat lub dopłat, które mogą zostać naliczone lub pobrane, np. dopłaty paliwowe, opłaty za usługę odprawy, opłaty dodatkowe, opłaty za Rozszerzoną Odpowiedzialność lub Ubezpieczenie, specjalne opłaty manipulacyjne, cła i podatki, dopłaty importowe i eksportowe oraz inne dopłaty.

Usługi Transportowe” oznaczają usługi przewozu Przesyłki oferowane i realizowane przez TNT na podstawie Listu Przewozowego TNT, z wyjątkiem lotniczych listów przewozowych FedEx.  

Przedmioty Unikatowe” oznaczają przedmioty, do których Rozszerzona Odpowiedzialność lub Ubezpieczenie nie mają zastosowania, ze względu na ich charakter, wliczając w to kamienie i metale szlachetne, biżuterię, niezabezpieczone meble, szkło, porcelanę, dzieła sztuki, antyki, futra, artykuły kolekcjonerskie, instrumenty muzyczne, ważne dokumenty, w tym paszporty, smartfony, inteligentne zegarki, tablety, laptopy, ekrany elektroniczne, ekrany plazmowe, filmy, taśmy, płyty, karty pamięci lub wszelkie inne nośniki danych lub obrazów.

Konwencja Warszawska” oznacza Konwencję Warszawską z 12 października 1929 roku, w brzmieniu zmienionym Protokołem Haskim z 28 września 1955 oraz wszystkimi kolejnymi mającymi zastosowanie Protokołami oraz postanowieniami Konwencji sporządzonej w Guadalajara 18 września 1961 roku. 

3. Opłaty.

Obowiązujące Koszty Transportu Przesyłki są określone w cennikach TNT lub wyraźnie uzgodnione w umowie z TNT o świadczenie usług transportowych. Wyceny TNT dotyczące Opłat lub Usług są wyłącznie szacunkowe i opierają się na informacjach przekazanych przez Nadawcę. Ostateczne Opłaty i Usługi mogą się różnić w poszczególnych przypadkach w zależności od faktycznie nadanej Przesyłki i zastosowania niniejszych Warunków. TNT nie ponosi odpowiedzialności ani nie dokona korekty, zwrotu ani jakiegokolwiek rozliczenia w przypadku zaistnienia rozbieżności w Opłatach lub Usługach, które wycenione zostały przed zleceniem Przesyłki czy Opłat zafakturowanych na rzecz płatnika. Naliczane Opłaty stanowią Opłaty obowiązujące w chwili zawarcia stosownej umowy z TNT na usługi przewozowe, z zastrzeżeniem prawa TNT do zmiany Opłat, w tym Kosztów Transportu, określanych w cennikach TNT co pewien czas i bez uprzedzenia.

4. Dopłaty za paliwo i inne.

TNT zastrzega sobie prawo do naliczenia i zmiany, bez uprzedzenia, opłat paliwowych i innych dopłat dodatkowych, zamieszczonych na stronie tnt.com. Czas trwania takich zmian oraz ich wysokość zostanie określona przez TNT. Nadawca przekazujący Przesyłkę firmie TNT zgadza się uiścić obowiązujące w danym czasie dopłaty. Szczegółowe informacje na temat bieżących opłat dodatkowych są dostępne na stronie tnt.com.

5. Korekty faktur i wagi objętościowej (wolumetrycznej). 

5.1 TNT pobiera opłaty za zadeklarowaną lub rzeczywistą wagę Przesyłki albo za zadeklarowaną lub rzeczywistą wagę wymiarową (objętościową) Przesyłki, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.  Waga wymiarowa (wolumetryczna) jest obliczana zgodnie z równaniem konwersji wolumetrycznej określonym w cenniku TNT lub na stronie tnt.com, w zależności od przypadku. TNT może sprawdzić rzeczywistą wagę i/lub rzeczywiste wymiary (objętość) i/lub liczbę elementów w Przesyłce i jeśli jest ona wyższa niż zadeklarowana waga i/lub wymiary (objętość) i/lub liczba elementów, Nadawca zgadza się, że rzeczywista waga Przesyłki i/lub rzeczywista waga wymiarowa (objętościowa) Przesyłki, w zależności od tego, która z nich jest wyższa, zostanie wykorzystana do celów obliczenia Opłat TNT.  

5.2 TNT może przeprowadzić audyt każdego Listu Przewozowego celem sprawdzenia wybranej Usługi Transportowej, wagi Przesyłki/Paczki lub liczby Paczek w Przesyłce. Jeśli wybrana Usługa Transportowa, rzeczywista i/lub wymiarowa (wolumetryczna) waga lub liczba Paczek podana w Liście Przewozowym jest nieprawidłowa, TNT może dokonać korekty Listu Przewozowego.

5.3 TNT zastrzega sobie prawo do korekty faktury i naliczenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej w przypadku konieczności wprowadzenia takich korekt i poprawek w Liście Przewozowym. Szczegóły dotyczące metod(y) i Opłat dotyczących takich korekt lub poprawek są udzielane na wniosek. 

6. Fakturowanie. 

6.1 Faktury za Koszty Transportu i powiązane Opłaty są co do zasady płatne bez potrąceń i odliczeń w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Terminy płatności mogą różnić się w zależności od kraju; szczegóły są dostępne na wniosek. Faktury za cła, podatki i inne powiązane Opłaty są płatne przy odbiorze. Niezależnie od powyższego TNT zastrzega sobie prawo do żądania uiszczenia Opłat z góry. TNT stosuje zasadę fakturowania wszystkich Przesyłek co tydzień z dołu, licząc od daty odbioru, o ile nie uzgodniono inaczej. Faktury TNT nie zawierają kopii dowodu dostawy.

6.2 W przypadku, gdy jest to zgodne z prawem, TNT może wystawiać faktury w formie elektronicznej, o ile płatnik wyraźnie nie zażąda innej formy. 

6.3 TNT zastrzega sobie prawo do zaliczenia wpłat w pierwszej kolejności na poczet najstarszych faktur, w tych przypadkach, w których wybrane metody rozliczeń nie mają zastosowania lub dane dotyczące należności, której dotyczy płatność, nie zostały wskazane przy dokonywaniu tej płatności.

6.4 W przypadku opóźnienia płatności TNT zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty, odsetek i kosztów administracyjnych związanych z opóźnieniem. W takim przypadku TNT może zastosować obowiązujące opłaty, koszty i/lub stopy procentowe określone przez TNT i zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami UE lub prawa lokalnego odnoszące się do zaległych płatności. 

6.5 Jeżeli płatność ma być dokonana poprzez obciążenie Konta TNT strona przekazująca Przesyłkę musi podać aktualny Numer Konta TNT na Liście Przewozowym, aby umożliwić TNT przyjęcie Przesyłki. Obciążenia Konta TNT mogą przyjmować następującą formę: 

a. „Bill Sender” lub „Bill Shipper”: TNT obciąży Kosztami Konto TNT Nadawcy. 

b. „Bill Recipient” lub „Bill Consignee”: TNT obciąży Kosztami Konto TNT Odbiorcy. Dopuszczalne wyłącznie w przypadku przewozu w określonych lokalizacjach.

6.6 Niezależnie od instrukcji dotyczących płatności lub innych postanowień Nadawca (lub strona inicjująca zlecenie przesyłki importowej, w zależności od przypadku) zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność za Opłaty, także w okolicznościach, w których Odbiorca odmawia zapłaty.

6.7 Zastrzeżenia dotyczące faktur powinny być zgłaszane do TNT odpowiednio przez Nadawcę lub Odbiorcę nie później niż (a) 30 dni od daty wystawienia faktury lub (b) terminu płatności faktury, w zależności od tego, który z podanych terminów przypada później. TNT przyjmie zastrzeżenie tylko wtedy, gdy będzie ono zawierać następujące informacje: (a) numer faktury, (b) numer Listu Przewozowego i (c) przyczynę złożonego zastrzeżenia.

6.8 Cła i podatki. Jeśli ma to zastosowanie, na zawartość Przesyłek mogą zostać nałożone cła, podatki i inne powiązane Opłaty. W przypadku uiszczenia przez TNT ceł, podatków lub innych opłat na rzecz agencji celnej w imieniu płatnika, zostanie on następnie obciążony opłatą za usługę odprawy na podstawie stawki ryczałtowej lub wartości procentowej łącznie zapłaconej kwoty (w zależności od tego, która kwota jest wyższa). TNT nie ma obowiązku opłacania ceł, podatków ani innych powiązanych Opłat i ma prawo zobowiązać Nadawcę lub Odbiorcę do uiszczenia opłaty na rzecz TNT, przed uregulowaniem ceł, podatków i innych powiązanych Opłat przez TNT. Odbiorca zostanie obciążony za takie cła i podatki, o ile TNT nie zdecyduje inaczej. W określonych przypadkach Nadawca może zostać obciążony cłami i podatkami, w tym również wtedy, gdy Przesyłka jest wysyłana do lokalizacji osoby trzeciej, gdzie Odbiorca nie ma miejsca zamieszkania. Faktury za cła, podatki i inne powiązane Opłaty są płatne przy odbiorze. Więcej szczegółów można znaleźć w Rozdziale 13 (Odprawa Celna) oraz uzyskać na żądanie.

6.9 Przewalutowanie. Faktury TNT należy płacić w walucie podanej na fakturze lub w innej walucie lokalnej wg kursów wymiany walut podawanych przez TNT.

7. Przygotowanie Przesyłki.

7.1 Ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi. Ograniczenia dotyczące wymiarów i wagi Paczek i Przesyłek różnią się w zależności od kraju pochodzenia i przeznaczenia oraz Usługi. 

7.2 Przesyłki złożone z kilku paczek. W przypadku łącznej wagi Przesyłek złożonych z kilku Paczek ograniczenia nie mają zastosowania, o ile poszczególne Paczki w ramach Przesyłki nie przekraczają ograniczeń wagi i wymiarów przewidzianych w danym miejscu przeznaczenia. 

7.3 Przesyłki XL. Przesyłki przekraczające ograniczenia wagowe, określone dla danej Usługi w wytycznych przygotowania Przesyłki na stronie tnt.com, wymagają wcześniejszego uzgodnienia z TNT. TNT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Paczki lub Przesyłki, które uzna za nieodpowiednie lub bardzo duże, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania Przesyłki na stronie tnt.com. 

7.4 Pakowanie. Wszystkie Paczki muszą być przygotowane i zapakowane przez Nadawcę w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu transportu, zgodnie z charakterem i rozmiarem przesyłanych towarów, przy założeniu zwyczajowej dbałości w obsłudze przesyłek w czasie transportu i sortowania w węźle transportowym oraz zgodnie z instrukcjami TNT i ze wszystkimi obowiązującymi traktatami, przepisami, regulacjami i zasadami, w tym dotyczącymi pakowania, oznaczania oraz etykietowania. 

7.5 Wszelkie elementy podatne na uszkodzenie podczas transportu, na przykład w wyniku zmian temperatury lub ciśnienia atmosferycznego, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przez Nadawcę poprzez ich właściwe opakowanie. TNT nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe na skutek zmian temperatury lub ciśnienia atmosferycznego.

7.6 TNT nie zapewnia transportu klimatyzowanego, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, TNT nie ma obowiązku oferowania Usługi polegającej na dodawaniu suchego lodu do Przesyłek ani na ponownym zamrażaniu, bez względu na pisemne czy ustne oświadczenia klienta lub TNT w tym zakresie. Jeżeli Odbiorca odmówi przyjęcia Paczki lub gdy jest ona nieszczelna, uszkodzona lub wydziela zapachy (łącznie jako „Nieszczelność”), to w miarę możliwości zostanie ona zwrócona Nadawcy. W przypadku odmowy odbioru Paczki przez Nadawcę lub niemożliwości zwrotu Paczki z powodu Nieszczelności, odpowiedzialność z tym związaną ponosi Nadawca, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wynikłych stąd kosztów oraz zwrotu TNT kosztów, opłat i wydatków poniesionych w związku z usunięciem zanieczyszczenia lub utylizacją Paczki. Patrz Rozdział 8 (Odmowa przyjęcia lub odrzucenie Przesyłek).

7.7 Oznaczenia. Nadawca odpowiada za prawidłowe podanie wszystkich niezbędnych danych w Liście Przewozowym. Każda Przesyłka musi być czytelnie i w sposób trwały oznaczona takimi danymi, jak imię i nazwisko, ulica, miasto (włącznie z kodem pocztowym) i kraj Nadawcy i Odbiorcy. Przy Przesyłkach międzynarodowych adres Nadawcy musi zawierać oznaczenie kraju, z którego Przesyłka została wysłana za pośrednictwem TNT. Nadawca musi umieścić List Przewozowy oraz pozostałe wymagane etykiety (np. informujące o dużej wadze) w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni Przesyłki, tak aby umożliwić ich odczyt. 

Pozostałe szczegóły na temat przygotowania Przesyłki do przewozu są dostępne na stronie tnt.com lub udzielane na żądanie. 

8. Odmowa przyjęcia lub odrzucenie Przesyłek.

TNT zastrzega sobie prawo odmowy, wstrzymania, anulowania, przełożenia dostawy lub zwrotu Przesyłek w dowolnym czasie, jeżeli wymaga tego prawo (w tym przepisy o kontroli eksportu, sankcje, prawa i przepisy celne), i/lub gdy według uznania TNT Przesyłki takie mogłyby spowodować uszkodzenie lub opóźnienie innych Przesyłek, towarów lub osób, a także jeżeli ich przewóz jest zabroniony przepisami prawa, niniejszymi Warunkami bądź jeżeli Konto TNT osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za płatność nie posiada pozytywnego statusu kredytowego, ilość lub rodzaj Przesyłek w istotny sposób odbiega od ilości lub rodzaju pierwotnie wskazanych TNT przez Nadawcę bądź z jakiegokolwiek innego powodu. Przyjęcie Przesyłek przez TNT nie oznacza, że Przesyłki, w tym ich zawartość i jakość, spełniają wymogi obowiązującego prawa lub niniejszych Warunków. 

9. Inspekcja przesyłek.

9.1 TNT może otworzyć i skontrolować każdą Przesyłkę na żądanie właściwych organów lub według własnego uznania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. 

9.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami firma TNT może być zobowiązana do przeprowadzania różnych kontroli Przesyłek. Nadawca niniejszym rezygnuje z ewentualnych roszczeń za szkody lub opóźnienia powstałe w wyniku kontroli. 

10. Przedmioty Zakazane.

10.1 TNT zakazuje wysyłania poniższych przedmiotów do jakiejkolwiek lokalizacji docelowej, a Nadawca zobowiązuje się ich nie wysyłać, o ile TNT wyraźnie nie postanowi inaczej (dodatkowe ograniczenia mogą znajdować zastosowanie zależnie od miejsca pochodzenia i przeznaczenia):

a. Broń palna, uzbrojenie, amunicja i ich części. Obejmuje to pistolety, noże sprężynowe, noże motylkowe, miecze, kastety i paralizatory. 

b. Drukarki 3-D opracowane lub używane wyłącznie do produkcji broni palnej;

c. Materiały wybuchowe (import i eksport materiałów wybuchowych klasy 1.4 może być akceptowany do i z niektórych lokalizacji; więcej informacji dostępnych na żądanie), fajerwerki i inne artykuły zapalne lub łatwopalne;

d. przedmioty podobne do bomby, granatu ręcznego lub innego materiału wybuchowego albo broni. Dotyczy to także m.in. produktów obojętnych, takich jak repliki, broń zabawkowa, przedmioty nowatorskie, pomoce szkoleniowe i dzieła sztuki; 

e. Produkty wojskowe z jakiegokolwiek kraju, gdzie jest wymagana licencja w zakresie kontroli eksportu; 

f. Ludzkie zwłoki, organy i części ciała, ludzkie i zwierzęce embriony, ludzkie prochy oraz ekshumowane szczątki; 

g. Żywe zwierzęta, w tym owady i zwierzęta domowe;  

h. Tusze zwierzęce, zwłoki zwierząt lub wypchane zwierzęta. Obejmuje to m.in. futra zwierzęce, kość słoniową i produkty z niej wykonane oraz elementy fauny.  

i. Rośliny i materiał roślinny, w tym kwiaty cięte (import i eksport kwiatów ciętych jest akceptowany do i z niektórych krajów i terytoriów, w tym z Holandii do USA i całej Ameryki Łacińskiej; dodatkowe informacje są dostępne na żądanie);  

j. Łatwo psujące się środki spożywcze oraz jedzenie i napoje wymagające chłodzenia lub innej formy kontroli otoczenia;  

k. Pornografia i/lub materiały obsceniczne.  Obejmuje to m.in. manekiny (w tym lalki erotyczne). 

l. Pieniądze, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty (np. akcje, obligacje i pisemne polecenia uznania rachunku), kolekcjonerskie monety i znaczki pocztowe;  

m. Kupony loteryjne i urządzenia do hazardu, jeśli jest to zabronione przez prawo; 

n. Szkodliwe odpady, w tym zużyte igły podskórne, strzykawki lub inne odpady medyczne, organiczne i przemysłowe;  

o. Mokry lód (zamrożona woda); 

p. Towary podrabiane, w tym opatrzone znakiem towarowym identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym lub zasadniczo niemożliwym do odróżnienia od takiego znaku bez zgody ani nadzoru właściciela znaku (nazywane również „podróbkami”); 

q. Marihuana, w tym marihuana do użytku rekreacyjnego i medycznego oraz wszelkie produkty zawierające kannabidiol pochodzący z marihuany (CBD), każdy produkt zawierający jakąkolwiek ilość tetrahydrokanabinoli (THC) oraz syntetycznych kannabinoidów

r. Surowe lub nierafinowane konopie lub ich części (w tym łodygi, liście, kwiaty i nasiona); 

s. Tytoń i wyroby tytoniowe, w tym m.in. papierosy, cygara, tytoń luzem, tytoń bezdymny, hookah lub shisha; a także

t. Papierosy elektroniczne oraz ich części, wszelkie inne podobne urządzenia do waporyzacji lub aerozolizacji oraz wszelkie niepalne płyny lub żele, bez względu na obecność nikotyny, które mogą być używane z takimi urządzeniami.  

10.2 TNT zabrania wysyłania następujących typów Przesyłek do jakiejkolwiek lokalizacji docelowej, a Nadawca zobowiązuje się nie wysyłać takich Przesyłek (dodatkowe ograniczenia znajdują zastosowanie w zależności od miejsca pochodzenia i przeznaczenia):

a. Przesyłki lub towary, których przewóz, import lub eksport jest zabroniony przez jakiekolwiek prawo, ustawę lub rozporządzenie,  w tym przesyłki, w przypadku których Nadawca lub którakolwiek ze stron związanych z Przesyłką jest wymieniona na którejkolwiek z list stron objętych ograniczeniami opublikowanych i prowadzonych przez: Departament Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych; Departament Handlu USA, Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa; Departament Stanu USA, Komitety Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych; Radę Unii Europejskiej; oraz wszelkie inne właściwe organy, chyba że jest to licencjonowane lub autoryzowane przez odpowiednią agencję rządową lub w inny sposób dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa;

b. O ile TNT wyraźnie nie ustali inaczej, Przesyłki wymagające od TNT uzyskania specjalnej licencji lub specjalnego zezwolenia na transport, import lub eksport; 

c. Przesyłki niezadeklarowane, podlegające akcyzie lub towary wymagające zatwierdzeń i odpraw regulacyjnych;  

d. Przesyłki z Zadeklarowaną Wartością Celną przekraczającą limit obowiązujący w danej lokalizacji docelowej; 

e. Towary niebezpieczne, z wyjątkami określonymi w Rozdziale 12 (Towary Niebezpieczne) niniejszych Warunków; oraz 

f. Paczki mokre, przeciekające lub wydzielające jakikolwiek zapach.  

10.3 Wszelka odpowiedzialność TNT za Przedmioty Zakazane jest wyłączona również w przypadku przyjęcia ich do wysyłki (umyślnie lub wskutek pomyłki). TNT zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Paczek w oparciu o te ograniczenia oraz ze względów bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach TNT może obciążać Nadawcę opłatą administracyjną za Przesyłki odrzucone i koszty zwrotu towarów. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać na wniosek.

11. Kontrola eksportu.

11.1 TNT nie transportuje Przesyłek naruszających przepisy dotyczące kontroli eksportu. Nadawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami, w tym z amerykańskimi przepisami eksportowymi (ang. Export Administration Regulations), w zakresie międzynarodowego obrotu bronią (ang. International Traffic in Arms Regulations), kontroli aktywów zagranicznych (ang. Foreign Assets Control Regulations) i obowiązującymi przepisami eksportowymi i regulacjami rządowymi każdego państwa w ramach transportu Przesyłki. Nadawca zapewnia, że w odniesieniu do Przesyłek będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących sankcji rządu USA zabraniających eksportu lub ponownego eksportu towarów, usług lub technologii do lub z krajów i terytoriów objętych sankcjami terytorialnymi USA. Ponadto TNT nie transportuje, a Nadawca zobowiązuje się nie przekazywać do wysyłki takich towarów, w przypadku których występuje ograniczenie lub zakaz handlu w ramach sankcji ekonomicznych i embarga. Aktualna lista krajów i terytoriów nieobsługiwanych przez TNT znajduje się na stronie tnt.com.

11.2 Ponadto, o ile nie jest to licencjonowane lub autoryzowane przez odpowiednią agencję rządową lub w inny sposób dozwolone na mocy obowiązującego prawa, TNT nie przewozi, a Nadawca gwarantuje, że nie przekaże TNT żadnych Przesyłek, jeśli Nadawca lub którakolwiek ze stron związana z Przesyłką znajduje się na którejkolwiek z list stron objętych ograniczeniami opublikowanych i prowadzonych przez: Departament Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych; Departament Handlu USA, Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa; Departament Stanu USA, Komitety Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych; Radę Unii Europejskiej; oraz wszelkie inne właściwe organy. Nadawca zobowiązuje się nie podejmować prób wysyłki do żadnego z podmiotów podlegających sankcjom ekonomicznym, które objęte są wykazem danego organu, w tym do podmiotów powiązanych z nimi własnościowo/strukturalnie.

11.3 Nadawca jest obowiązany do wskazania Przesyłek wymagających licencji, zezwoleń w zakresie kontroli eksportu lub podlegających innym kontrolom przedeksportowym i przekazania TNT wszelkich informacji oraz dokumentów, które są niezbędne, aby zachować zgodność z obowiązującym przepisami i regulacjami. Nadawca jest odpowiedzialny, na własny koszt, za określenie stosownych wymogów dotyczących licencji eksportowych i importowych lub wymogów dotyczących Przesyłki, uzyskanie wszelkich wymaganych licencji i zezwoleń oraz zapewnienie, że Odbiorca jest do nich uprawniony przez obowiązujące przepisy i regulacje kraju pochodzenia, kraju przeznaczenia i/lub jakiegokolwiek innego kraju sprawującego jurysdykcję nad Przesyłką. Ponadto Nadawca odpowiada za zapewnienie, że ostateczne wykorzystanie lub użytkownik końcowy przesłanych przedmiotów nie naruszają żadnych szczególnych polityk kontroli ograniczających wybrane rodzaje eksportu, ponownego eksportu i przekazywania poszczególnych przedmiotów, które podlegają amerykańskim przepisom eksportowym (ang. Export Administration Regulations).

11.4 TNT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Nadawcy ani jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek straty lub koszt — w tym m.in. grzywny,  kary i/lub zajęcie lub zniszczenie Przesyłki — spowodowane nieprzestrzeganiem przez Nadawcę przepisów o kontroli eksportu, sankcji lub przepisów celnych, zasad lub powstałe w wyniku działań podjętych przez TNT w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Nadawca zobowiązuje się również pokryć wszelkie straty lub koszty poniesione przez TNT – w tym m.in. grzywny, kary i/lub zajęcie lub zniszczenie Przesyłki – spowodowane nieprzestrzeganiem przez Nadawcę jakichkolwiek przepisów, zasad lub regulacji o kontroli eksportu, sankcji lub ceł, lub poniesione/powstałe w wyniku działań podjętych przez TNT w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

12. Towary niebezpieczne. 

12.1 Identyfikacja Towarów niebezpiecznych. „Towary niebezpieczne” to artykuły mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi, zwierząt, środowiska lub przewoźnika podczas transportu. Do obowiązków Nadawcy należy ustalenie, czy jego Przesyłka zawiera towary niebezpieczne zgodnie z klasyfikacją Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), z Umową europejską dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz obowiązującymi przepisami prawa.

12.2 Usługa ograniczona. Poza przypadkami określonymi w Rozdziale 12 TNT nie świadczy usług w zakresie towarów niebezpiecznych. TNT może według własnego uznania przyjąć określone towary niebezpieczne, ale tylko po uzgodnieniu przez TNT i Nadawcę/Odbiorcę konkretnych wymagań dotyczących towarów niebezpiecznych. Szczegóły dotyczące specyficznych wymagań TNT wraz z procedurą ubiegania się o „status uprawnionego klienta” są dostępne w lokalnym Biurze Obsługi Klienta TNT. 

12.3 Dodatkowe opłaty. Dla Przesyłek zawierających towary niebezpieczne obowiązuje dopłata za towary niebezpieczne. Dopłaty są naliczane w zależności od klasyfikacji i typu wymaganego specjalnego postępowania, w tym od tego, czy wymagany jest dostęp do towarów podczas transportu.

12.4 Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych. Wszystkie Opakowania z towarami niebezpiecznymi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, wliczając w to Instrukcje techniczne ICAO dotyczące bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz przepisy IATA w zakresie towarów niebezpiecznych. Przesyłki zawierające towary niebezpieczne podlegające ADR wymagają specjalnych uzgodnień transportowych. Nadawcy posiadający status uprawnionego klienta są zobowiązani do skontaktowania się z TNT, aby dokonać ustaleń przed wysyłką. 

12.5 Przygotowanie Przesyłki. Nadawcy posiadający status uprawnionego klienta odpowiadają za identyfikację, klasyfikację, pakowanie, znakowanie, etykietowanie i kompletowanie dokumentacji dla Przesyłek zawierających towary niebezpieczne zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi traktatami, prawami i przepisami międzynarodowymi. Nadawca odpowiada także za przestrzeganie obowiązujących traktatów, praw i regulacji przez Odbiorcę. Jeżeli istnieje taki wymóg, to do każdej Przesyłki należy załączyć stosowną dokumentację towarów niebezpiecznych (np. formularz Deklaracji IATA Nadawcy Towarów Niebezpiecznych). TNT może wymagać, aby Nadawca skorzystał z usług dostawcy przeszkolonego w zakresie pakowania i nadawania takich Przesyłek w celu rozwiązania problemu z niedoręczalną Przesyłką zawierającą towary niebezpieczne. W Liście Przewozowym Nadawca musi przedstawić wszystkie wymagane informacje i uzupełnić wszystkie pola dotyczące towarów niebezpiecznych. Nadawcy korzystający z systemów elektronicznych w ramach wysyłki towarów niebezpiecznych muszą wybrać, zależnie od systemu, usługi specjalne, sposób postępowania lub odpowiednie oznaczenie celem wskazania obecności towarów niebezpiecznych w ich Przesyłce. 

12.6 Pakowanie. Opakowań TNT nie można wykorzystywać do transportu towarów niebezpiecznych (w tym suchego lodu), z wyjątkiem substancji biologicznych, Kategoria B (UN 3373), które można transportować w opakowaniu TNT Medpak.

12.7 Przesyłka i dostawa towarów niebezpiecznych. Nie wszystkie placówki TNT dopuszczają towary niebezpieczne. Wybrane placówki TNT nie przyjmują określonych rodzajów towarów niebezpiecznych, których nie dopuszcza się do wysyłki w ramach żadnych Usług Transportowych. W przypadku każdej placówki TNT zastrzega sobie prawo do odrzucenia towarów niebezpiecznych, których przyjęcie nie jest możliwe zgodnie z obowiązującym prawem albo według uznania TNT. W przypadku niedostarczenia Przesyłki do punktu przyjmującego towary niebezpieczne Przesyłkę należy przekazać TNT w ramach zaplanowanego odbioru w miejscu klienta.  

12.8 Brak przekierowania. Towary niebezpieczne nie mogą być przesyłane na inny adres niż pierwotnie wskazany przez Nadawcę adres Odbiorcy. 

12.9 Potencjalna Odpowiedzialność Nadawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lub regulacjami na TNT może ciążyć wymóg zgłaszania nieprawidłowo zadeklarowanych lub niezadeklarowanych Przesyłek towarów niebezpiecznych do odpowiednich organów regulacyjnych lub rządowych. Na Nadawcę może zostać, zgodnie z właściwym prawem, nałożona grzywna lub inna kara. 

13. Odprawa celna. 

13.1 Przesyłki międzynarodowe mogą podlegać odprawie celnej. Nadawca odpowiada za transport towarów zgodnie ze wszystkimi wymogami celnymi, dostarczenie wszystkich dokumentów oraz informacji na potrzeby odprawy celnej i oświadcza, że wszystkie przekazywane deklaracje oraz informacje dotyczące towarów i odprawy Przesyłki są prawdziwe, prawidłowe i kompletne, przy uwzględnieniu Kodu Systemu Zharmonizowanego. Transport Przesyłek wymagających dokumentacji uzupełniającej do Listu Przewozowego (np. faktury handlowej) może się wydłużyć. TNT zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do obciążania Nadawcy karami, grzywnami, odszkodowaniami lub innymi kosztami, w tym opłatami magazynowymi, wynikającymi z wykonywania czynności przez właściwy organ rządowy lub z powodu niewypełnienia przez Nadawcę zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie. 

13.2 Nadawca jest odpowiedzialny na własny koszt za upewnienie się, że towary wysyłane za granicę są dopuszczone do wjazdu do kraju przeznaczenia zgodnie z obowiązującym prawem i spełniają wszystkie wymogi dotyczące licencji lub zezwoleń, o ile są wymagane.

13.3 Nadawca może także zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji w celu przejścia odprawy celnej w kraju przeznaczenia przed dostawą do Odbiorcy. Odprawa Przesyłek zawierających towary lub produkty podlegające regulacjom kilku agencji rządowych w krajach przeznaczenia (np. agencje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem żywności, ochroną zdrowia, obrotem lekami, wyrobami medycznymi, produktami roślinnymi i zwierzęcymi oraz normami dotyczącymi telekomunikacji i sprzętu elektronicznego i inne) może się wydłużać. Wszelkie opłaty związane z wysyłką i zwrotem towarów z krajów, do których ich wwóz nie jest dozwolony, obciążają Nadawcę.

13.4 Jeżeli Przesyłka zostanie zatrzymana przez służby celne lub inne instytucje z powodu nieprawidłowej dokumentacji lub braków w dokumentacji, TNT może podjąć próbę poinformowania Odbiorcy o tym fakcie. Jeśli miejscowe prawo wymaga, aby Odbiorca przekazał prawidłowe informacje lub dokumenty, a Odbiorca nie wykona tego w wyznaczonym przez TNT czasie, Przesyłka może zostać uznana za niedoręczalną (patrz Rozdział 18: (Przesyłki Niedoręczalne)). Jeżeli Odbiorca nie dostarczy żądanych informacji lub dokumentów, a prawo miejscowe dopuszcza dostarczenie ich przez Nadawcę, TNT może podjąć próbę poinformowania Nadawcy o tym fakcie. Jeżeli Nadawca nie dostarczy wymaganych informacji lub dokumentów w wyznaczonym przez TNT czasie, Przesyłka zostanie uznana za niedoręczalną z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. TNT nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia wskutek nieprawidłowości lub niekompletności dokumentacji, niezależnie od tego, czy TNT starał się powiadomić Odbiorcę lub Nadawcę. 

13.5 Jeżeli prawo lokalne na to zezwala, TNT zapewnia odprawę celną Przesyłek międzynarodowych. TNT przekaże informacje na temat Przesyłek urzędowi celnemu lub innym agencjom regulacyjnym na potrzeby odprawy. TNT może naliczyć opłaty związane z odprawą celną Przesyłek międzynarodowych, jak również żądać zwrotu kwot zapłaconych w imieniu płatnika na rzecz urzędu celnego z tytułu ceł i podatków za Usługi zamówione przez Nadawcę, Odbiorcę lub osobę trzecią oraz kosztów poniesionych przez TNT z tytułu zgłoszenia do urzędu celnego. Rodzaje i kwoty opłat różnią się w zależności od kraju. 

13.6 TNT będzie występować jako przedstawiciel Nadawcy lub Odbiorcy (zależnie od wymogów) wyłącznie w celu przeprowadzenia odprawy celnej Przesyłki. W stosownych przypadkach Nadawca upoważni TNT lub agenta wyznaczonego przez TNT do sporządzania i składania deklaracji celnych i wykonywania powiązanych czynności jako bezpośredni przedstawiciel w imieniu i na rzecz oraz ryzyko Nadawcy lub Odbiorcy. Nadawca ma obowiązek zapewnienia, że w przypadkach, w których będzie to wymagane, Odbiorca upoważni TNT do powyższych czynności. 

13.7 W niektórych przypadkach i według własnego uznania TNT może uwzględnić instrukcje dotyczące skorzystania z usług wyznaczonego agenta celnego innego niż TNT (lub agenta wybranego przez TNT) bądź agenta wyznaczonego przez Nadawcę. W każdym przypadku TNT (lub agent wybrany przez TNT) zastrzega sobie prawo do odprawy Przesyłki, jeśli nie można ustalić agenta lub jeśli ten nie przeprowadzi odprawy, bądź jeśli TNT nie zostały dostarczone kompletne dane agenta (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i kod pocztowy).

14. Cła i podatki.

14.1 W celu przeprowadzenia odprawy wybranych towarów TNT może w imieniu płatnika uiścić cła i podatki naliczone przez urzędników celnych oraz nałożyć dodatkową opłatę za tę czynność. W odniesieniu do każdej z Przesyłek TNT może zażądać od płatnika potwierdzenia ustaleń dotyczących zwrotu kosztów jako warunku zakończenia odprawy i doręczenia. TNT może, według własnego uznania, zażądać uiszczenia ceł i podatków przed wydaniem Przesyłki Odbiorcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem obsługi klienta TNT. 

14.2 W przypadku zakwestionowania prawidłowości lub zasadności ceł i podatków związanych z Przesyłką TNT lub agent wyznaczony przez TNT może dokonać przeglądu dokumentów przewozowych dołączonych do Przesyłki. Jeżeli TNT stwierdzi prawidłowość naliczenia ceł i podatków, Nadawca pokryje cła i podatki lub zobowiązuje się do dopilnowania, aby Odbiorca uiścił cła i podatki, stosownie do okoliczności.

14.3 Jeśli TNT odprowadza w imieniu płatnika cła, podatki oraz inne opłaty na rzecz urzędu celnego, płatnik zostanie obciążony opłatą za usługę odprawy celnej w oparciu o stawkę ryczałtową lub wartość procentową łącznej przedpłaty. Opłata za usługę odprawy celnej różni się w zależności od kraju docelowego. Szczegółowe informacje na temat opłaty za usługę odprawy celnej można znaleźć na stronie „dodatkowe opłaty i dopłaty" pod adresem tnt.com.

14.4 Jeżeli Nadawca nie wskaże płatnika na Liście Przewozowym, Odbiorca zostanie automatycznie obciążony cłami i podatkami, o ile jest to dozwolone.

14.5 Niezależnie od wszelkich innych ustaleń dotyczących płatności, Nadawca ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapłatę ceł i podatków oraz wszelkich opłat i dopłat związanych z cłami i podatkami, które zostały pokryte przez TNT z powodu braku ich płatności przez odpowiedni podmiot. Jeżeli Odbiorca lub strona trzecia, od której TNT żąda zapewnienia zwrotu kosztów, odmawia zapłaty ceł i podatków wymaganych do odprawy Przesyłki, TNT może zawiadomić w tej sprawie Nadawcę. Jeśli Nadawca nie zgadza się na dokonanie odpowiedniego zwrotu kosztów na rzecz TNT, Przesyłka może zostać zwrócona Nadawcy (w tym przypadku Nadawca ponosi odpowiedzialność za koszty wysyłki i koszty odesłania), złożona w magazynie czasowego przechowywania, magazynie ogólnym lub magazynie celnym, ewentualnie może zostać uznana za niedoręczalną. Jeżeli Koszty Transportu za Przesyłkę są rozliczane przy użyciu karty kredytowej, TNT zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej niepobranymi opłatami celnymi i podatkami związanymi z Przesyłką. 

14.6 Z zastrzeżeniem opcji dostępnych w określonych lokalizacjach, jeśli TNT nie może uzyskać odpowiedniego potwierdzenia uzgodnień dotyczących zwrotu kwot na pokrycie ceł i podatków, dostawa Przesyłki może się opóźnić. Opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami lub niezastosowanie się do niniejszych Warunków wyłącza odpowiedzialność. 

14.7 Cła i podatki należy uiszczać za pomocą jednej z podanych metod wskazanych przez TNT: gotówką, czekiem (osobistym lub firmowym, pod warunkiem przedstawienia ważnego dowodu tożsamości), kartą kredytową, przekazem pieniężnym, czekiem podróżnym, płatnością debetową lub przez konto płatności odroczonych. TNT nie akceptuje przedpłat na poczet ceł i podatków. 

14.8 TNT nie ponosi odpowiedzialności za Przesyłki zatrzymane przez urząd celny; mogą być one uznawane za niedoręczalne. 

15. Trasa przewozu.

TNT wyznacza trasę przewozu wszystkich Przesyłek. Trasa może ulegać zmianom bez uprzedzenia. W celu ochrony transportowanych towarów TNT nie może ujawniać szczegółów trasy ani środków bezpieczeństwa sieci. O ile nie istnieją prawne wymogi, przeprowadzenie audytów lokalizacji lub pojazdów sieci TNT jest niedozwolone. 

16. Doręczenie.

16.1 Przesyłki są doręczane na adres Odbiorcy z zastrzeżeniem punktów 16.7 i 16.8 poniżej. TNT nie ma obowiązku dostarczenia Przesyłki osobiście do Odbiorcy. TNT może doręczyć Przesyłkę do Odbiorcy lub innej osoby, w przypadku której istnieje przypuszczenie, że jest uprawniona do odbioru Przesyłki w imieniu Odbiorcy. Adresy Przesyłek powinny zawsze zawierać pełny adres, numer telefonu oraz adres e-mail Odbiorcy. 

16.2 Adresy skrytek pocztowych mogą być stosowane w wybranych lokalizacjach międzynarodowych pod warunkiem, że Nadawca wskaże firmie TNT numer telefonu Odbiorcy, aby umożliwić doręczenie. 

16.3 TNT w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności związanej z zajęciem lub zatrzymaniem towarów przez urzędy celne lub inne organy rządowe podczas transportu.

16.4 Przesyłki do hoteli, szpitali, urzędów lub instytucji państwowych, kampusów uniwersyteckich czy innych placówek z własnym działem pocztowym lub punktem odbioru towarów będą doręczane do tych miejsc, chyba że przed wysyłką ustalono inaczej z firmą TNT i uzyskano na to zgodę.

16.5 Jakiekolwiek żądanie zmiany adresu, które nie jest zmianą trasy ani korektą adresu, stanowi dla TNT nową Przesyłkę, do której stosuje się nowe Koszty Transportu.

16.6 Za doręczenie w sobotę pobiera się dodatkową opłatę w tych krajach, gdzie sobota nie jest Dniem Roboczym.

16.7 TNT może odmówić przyjęcia lub dostarczenia Przesyłki lub zastosować odmienne ustalenia co do przyjęcia i dostawy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo jego pracowników, a także wtedy, gdy według uzasadnionego przekonania TNT Usługi mogą zostać wykorzystane sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa.

16.8 Instrukcje Doręczenia od Odbiorcy: Przesyłki B2C  

a. W wybranych lokalizacjach TNT może doręczać Przesyłki B2C zgodnie z dodatkowymi instrukcjami otrzymywanymi od Odbiorcy. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że te instrukcje mogą zmieniać instrukcje doręczenia lub Zagwarantowany Termin Dostawy, pierwotnie uzgodnione między TNT a Nadawcą. 

b. Nadawca i Odbiorca akceptują, że instrukcje Odbiorcy mogą polegać na m.in. (i) przesunięciu terminu doręczenia; (ii) doręczeniu do sąsiada, dozorcy lub recepcjonisty; (iii) doręczeniu pod inny adres lub innej osobie, pod warunkiem że inny adres znajduje się w tym samym kraju, który został wskazany na Liście Przewozowym; (iv) złożeniu dyspozycji, zgodnie z którą Przesyłka B2C może zostać pozostawiona bez potwierdzenia doręczenia; (v) pozostawieniu Przesyłki B2C w określonym miejscu odbioru (np. w lokalizacji handlu detalicznego) lub (vi) kombinacji powyższych opcji. Gdy Nadawca i/lub Odbiorca anuluje (część) przewozu przed doręczeniem, wszystkie Opłaty pozostają należne i wymagalne na rzecz TNT.  

c.  W przypadku, gdy Nadawca i/lub Odbiorca nie poda konkretnych instrukcji dotyczących dostawy, TNT będzie postępować zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami dostawy.

c. TNT może zmieniać dostępność opcji doręczenia dla Przesyłek B2C, zależnie od ograniczeń geograficznych itp. Więcej informacji na temat dostępnych opcji doręczenia oraz ich warunków znajduje się na stronie tnt.com. 

e. Jeżeli Odbiorca przekaże dodatkowe instrukcje doręczenia dla przesyłek innych niż B2C, wówczas przyjmuje się, że Nadawca akceptuje zobowiązanie na podstawie niniejszego Rozdziału 16.

17. Ponowne doręczenie.

17.1 Dostawy Biznesowe.  TNT dokona ponownej próby doręczenia automatycznie lub na żądanie, jeżeli: (a) pod adresem Odbiorcy nie ma osoby, która mogłaby potwierdzić odbiór Przesyłki i nie ma zarejestrowanego podpisu; (b) Nadawca wybrał opcję „dostawy za pokwitowaniem TNT” i żaden uprawniony Odbiorca nie jest dostępny w celu pokwitowania odbioru Przesyłki; (c) TNT, według własnego uznania, stwierdzi możliwość wstrzymania Przesyłki. Jeśli przesyłka w ramach Dostawy Biznesowej nie została dostarczona po trzech próbach i/lub po upływie pięciu Dni Roboczych od daty pierwszej próby doręczenia oraz, w stosownych przypadkach, po odprawie celnej w kraju docelowym, zostanie ona uznana za niedoręczalną (patrz Rozdział 18 (Przesyłki Niedoręczalne)).

17.2 Doręczenia na adres prywatny i Przesyłki B2C.  Jeśli Doręczenie na adres prywatny nie powiedzie się przy pierwszej próbie na adres Odbiorcy lub adres sąsiedni, jeśli Nadawca lub Odbiorca wybrał opcję podpisu przy doręczeniu, TNT może, według własnego uznania, ponowić próbę doręczenia, wstrzymać Przesyłkę do czasu otrzymania dalszych instrukcji doręczenia od Nadawcy lub Odbiorcy bądź dostarczyć ją w miejsce określone przez TNT. Jeśli Doręczenie na adres prywatny nie powiedzie się przy kolejnej próbie, Odbiorca nie poinformuje o miejscu ponownego doręczenia bądź TNT nie może zrealizować dostawy do innego miejsca określonego przez TNT, Przesyłka może zostać uznana za niedoręczalną (patrz Rozdział 18 (Przesyłki Niedoręczalne)).

18. Przesyłki Niedoręczalne.

18.1 Przesyłkę uznaje się za niedoręczalną, jeśli zachodzi jeden z następujących przypadków: (a) adres Odbiorcy jest niekompletny, nieczytelny, nieprawidłowy lub nie może zostać zlokalizowany; (b) nie można skontaktować się z Odbiorcą Przesyłki lub Odbiorca nie odbiera Przesyłki; (c) Przesyłka miała zostać doręczona na adres znajdujący się na obszarze nieobsługiwanym przez TNT; (d) siedziba firmy Odbiorcy jest zamknięta; (e) doręczenie jest niemożliwe wskutek nieobecności upoważnionej osoby lub odmowy przyjęcia Przesyłki bądź odmowy pokwitowania odbioru Przesyłki przy pierwszej lub ponownej próbie doręczenia; (f) niemożliwe jest dokonanie odprawy celnej Przesyłki; (g) Przesyłka naraża inne Przesyłki na uszkodzenie, zwłokę lub zagraża zdrowiu ludzi; (h) Przesyłka zawiera Przedmioty Zakazane; (i) Odbiorca nie jest w stanie opłacić Przesyłki „Bill Recipient” lub odmawia zapłaty; (j) Przesyłka jest niewłaściwie zapakowana lub (k) zawartość lub opakowanie Przesyłki jest w takim stopniu uszkodzone, że ponowne zapakowanie jest niemożliwe, (l) Przesyłka narusza amerykańskie lub inne obowiązujące przepisy lub regulacje o kontroli eksportu lub sankcjach, w tym między innymi jest wysyłana lub adresowana do strony lub miejsca objętego ograniczeniami, lub (m) zachodzi inna okoliczność określona w Rozdziale 17 (Ponowne Doręczenie).

18.2 Nie uchybiając miejscowym ograniczeniom prawnym, jeśli Przesyłka jest z jakiegokolwiek powodu niedoręczalna, TNT może próbować zawiadomić Nadawcę w celu ustalenia zwrotu Przesyłki. Jeśli Nadawcy nie uda się powiadomić w ciągu pięciu Dni Roboczych lub ten zaniecha udzielenia TNT dalszych instrukcji w czasie wskazanym przez TNT, wówczas TNT może zwrócić Przesyłkę Nadawcy, złożyć Przesyłkę w magazynie składowania czasowego, magazynie ogólnym lub magazynie celnym lub ją zutylizować zgodnie z prawem miejscowym. Jeśli Przesyłka nie może zostać dostarczona, odprawiona celnie lub zwrócona, Przesyłka może zostać przekazana lub usunięta przez TNT zgodnie z lokalnym prawem. Nadawca zostanie obciążony wszelkimi wydatkami, Opłatami i kosztami wynikłymi z odesłania, składowania lub utylizacji Przesyłki niedoręczalnej, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy TNT.

18.3 Przesyłki, których nie można zwrócić z powodu obowiązujących na danym terenie ograniczeń prawnych, będą umieszczane w magazynie składowania czasowego, magazynie ogólnym lub magazynie celnym, ewentualnie zutylizowane zgodnie z prawem lokalnym. Nadawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów poniesionych przez TNT w związku z ww. umieszczeniem lub utylizacją.

18.4 Koszty odesłania dolicza się Nadawcy do pierwotnych Opłat, chyba że Przesyłka była niedoręczalna z winy TNT. Dotyczy to również innych Opłat poniesionych przez TNT w procesie zwrotu. W celu zwrotu niedoręczalnych Przesyłek zawierających towary niebezpieczne Nadawca jest zobowiązany załączyć powrotny List Przewozowy oraz wszystkie inne wymagane dokumenty.

19. Ograniczenie odpowiedzialności 

19.1 Standardowe ograniczenia odpowiedzialności za Usługi Transportowe. Odpowiedzialność TNT za straty, szkody lub opóźnienia w związku ze świadczeniem Usług Transportowych będzie ograniczona do kwoty przewidzianej w obowiązującej Konwencji (chyba że Nadawca zdecyduje się uiścić dodatkową opłatę w celu określenia Odpowiedzialności rozszerzonej lub Ubezpieczenia, jak opisano w punkcie 19.3 i 19.4). Ponadto TNT zastosuje  takie ograniczenia w przypadku wszystkich roszczeń wynikających ze świadczenia Usług Transportowych na terenie kraju w braku obowiązkowych lub niższych ograniczeń w obowiązujących krajowych przepisach transportowych (o ile Nadawca nie dokona dodatkowej opłaty za Odpowiedzialność rozszerzoną lub Ubezpieczenie zgodnie z punktem 19.3 i 19.4). Odpowiedzialność TNT za udowodnioną utratę, uszkodzenie, opóźnienie lub jakiekolwiek inne roszczenie dotyczące Przesyłki nie będzie przekraczać kosztów naprawy Przesyłki, jej obniżonej wartości ani kosztów odtworzenia, zależnie od tego, która kwota jest niższa. TNT może zażądać wykazania wartości zawartości Przesyłki, której dotyczy roszczenie.

19.2 Ograniczenia odpowiedzialności za pozostałe roszczenia. W przypadku gdy postanowienia Rozdziału 19.1 (Standardowe ograniczenia odpowiedzialności za Usługi Transportowe) nie mają zastosowania, odpowiedzialność TNT za straty, szkody, opóźnienia lub dowolne inne roszczenia w związku ze świadczeniem Usług Dodatkowych lub innym naruszeniem umowy zostaje ograniczona do kwoty 3,40 euro za kilogram, we wszystkich przypadkach nie przekraczając maksymalnej kwoty 10 000 euro za zdarzenie lub serię powiązanych zdarzeń.

19.3 Maksymalna odpowiedzialność: Odpowiedzialność rozszerzona (opcja dostępna w wybranych lokalizacjach – szczegółowych informacji na ten temat udziela dział obsługi klienta TNT).

a. W lokalizacjach, gdzie TNT oferuje Odpowiedzialność rozszerzoną, Nadawca może dokonać opłaty dodatkowej za List Przewozowy z Odpowiedzialnością rozszerzoną powyżej ograniczeń wskazanych w punktach 19.1 i 19.2 powyżej. 

b. Rozszerzona Odpowiedzialność określa maksymalną odpowiedzialność TNT w związku z Przesyłką. Rozszerzona Odpowiedzialność ma zastosowanie tylko wówczas, gdy TNT ponosi odpowiedzialność na mocy Konwencji lub krajowych przepisów transportowych mających zastosowanie do Przesyłki.

c. O ile TNT nie określi inaczej, maksymalna Rozszerzona Odpowiedzialność wynosi 25 000 euro za Przesyłkę (z wyjątkiem przesyłek dokumentów – zob. poniżej). 

d. Odpowiedzialność TNT za udowodnioną utratę lub uszkodzenie bądź jakiekolwiek inne roszczenie w związku z Przesyłkami dokumentów nie będzie przekraczać wartości odtworzeniowej Przesyłki, przy czym maksymalna kwota w ramach tej odpowiedzialności nie przekroczy 500 euro za Przesyłkę dokumentów, o ile TNT nie określi inaczej. Rozszerzona Odpowiedzialność nie jest dostępna dla wszystkich Przesyłek dokumentów. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie tnt.com lub kontaktując się z biurem obsługi klienta TNT.

19.4 Ubezpieczenie (opcja dostępna w wybranych lokalizacjach – szczegółowych informacji udziela dział obsługi klienta TNT).

a. W lokalizacjach, gdzie TNT oferuje Ubezpieczenie, Nadawca może dokonać dodatkowej opłaty za List Przewozowy z Ubezpieczeniem powyżej ograniczeń wskazanych w punktach 19.1 i 19.2 powyżej.

b. Ubezpieczenie określa maksymalną kwotę ubezpieczenia ryzyka przejmowanego przez TNT w związku z Przesyłką. 

c. O ile TNT nie określi inaczej, maksymalne Ubezpieczenie wynosi 25 000 euro za Przesyłkę. 

d. Zakres Ubezpieczenia TNT jest ograniczony zgodnie z Klauzulą A dotyczącą ładunku.

e. Odpowiedzialność TNT za udowodnioną utratę lub uszkodzenie bądź jakiekolwiek inne roszczenie w związku z Przesyłkami dokumentów nie będzie przekraczać wartości odtworzeniowej Przesyłki, przy czym maksymalna kwota w ramach tej odpowiedzialności nie przekroczy 500 euro za Przesyłkę dokumentów, o ile TNT nie określi inaczej. Ubezpieczenie nie jest dostępne dla wszystkich Przesyłek dokumentów. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie tnt.com lub kontaktując się z działem obsługi klienta TNT.

19.5 Jeśli Nadawca wybierze opcję Odpowiedzialności rozszerzonej lub Ubezpieczenia, zastosowanie mają następujące warunki:  

a. Odpowiedzialność i ryzyko za wszelkie straty przekraczające deklarowaną wartość ponosi Nadawca.

b. Opłata zostanie ustalona w oparciu o deklarowaną wartość i może być zależna od miejsca pochodzenia Przesyłki. Szczegółowych informacji udziela dział obsługi klienta TNT. 

c. Odpowiedzialność TNT za udowodnioną utratę, uszkodzenie, opóźnienie lub jakiekolwiek inne roszczenie dotyczące Przesyłki nie będzie przekraczać kosztów naprawy Przesyłki, jej obniżonej wartości ani kosztów odtworzenia, zależnie od tego, która kwota jest niższa. TNT może zażądać wykazania wartości zawartości Przesyłki, której dotyczy roszczenie. 

d. Odszkodowanie nie przysługuje za (i) straty o charakterze następczym bądź (ii) opóźnienia lub straty w wyniku naruszenia przez Nadawcę niniejszych Warunków.

e. Odszkodowanie nie przysługuje za straty związane z Usługami Dodatkowymi. 

f. Wszelkie próby zadeklarowania wartości dla Rozszerzonej Odpowiedzialności, Ubezpieczenia lub oclenia przekraczające maksymalne kwoty dozwolone w niniejszych Warunkach uznaje się za nieważne. W takich przypadkach zadeklarowana wartość zostanie automatycznie zmniejszona do dopuszczalnych limitów dla Przesyłki. Przyjęcie przez TNT Przesyłki do przewozu, której zadeklarowana wartość przekracza dozwolone kwoty maksymalne, nie stanowi wyłączenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków. TNT nie zaakceptuje żądania zmiany zadeklarowanej wartości na Liście Przewozowym, gdy Przesyłka została już przekazana do TNT. 

g. Jeśli Nadawca nie wskazał Rozszerzonej Odpowiedzialności lub Ubezpieczenia dla poszczególnych Paczek na Liście Przewozowym, a jedynie wartość całkowitą całej Przesyłki, to zadeklarowana wartość danej Paczki zostanie ustalona poprzez podzielenie całkowitej zadeklarowanej wartości przez liczbę Paczek podanych na Liście Przewozowym. W żadnym wypadku zadeklarowana wartość Paczki w Przesyłce nie może przekraczać zadeklarowanej wartości całej Przesyłki.

19.6 Przedmioty Unikatowe. Odpowiedzialność TNT za Przesyłki zawierające Przedmioty Unikatowe, w całości bądź w części, jest ograniczona zgodnie z odpowiednimi Konwencjami lub obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. W przypadku Przesyłek zawierających Przedmioty Unikatowe opcje Odpowiedzialności rozszerzonej i Ubezpieczenia są niedostępne.

20. Odmowa przyjęcia odpowiedzialności. 

20.1 TNT nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Z zastrzeżeniem dalszych wyłączeń określonych w niniejszych Warunkach, wszelkie szkody przewyższające Odpowiedzialność rozszerzoną lub Ubezpieczenie (zgodnie z Punktem 19.3 (Maksymalna odpowiedzialność: Odpowiedzialność rozszerzona) i Punktem 19.4 (Ubezpieczenie)) lub ograniczenie odpowiedzialności wynikające z obowiązującej Konwencji lub, w przypadku Przesyłek z i pomiędzy określonymi miejscami na terenie jednego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, zależnie od tego, która kwota jest wyższa, bez względu na to, czy TNT wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód; 

b. Szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie straty lub szkody, wliczając w to koszty transportu zastępczego, utratę dochodów, przychodów, możliwości wykorzystania zysków, przewidywanych oszczędności, wartości firmy lub utratę okazji; oraz 

20.2 Nadawca ponosi wszelkie ryzyko strat, szkód lub opóźnień wykraczających poza te, za które TNT wyraźnie przyjęła odpowiedzialność na podstawie niniejszych Warunków. Nadawca powinien we własnym zakresie wykupić ochronę ubezpieczeniową Przesyłki. TNT nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej.

20.3 TNT nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie będzie dokonywać żadnych korekt, zwrotów czy zapisów na dobro konta z tytułu jakiejkolwiek straty, szkody, opóźnienia, niewłaściwej dostawy, niedostarczenia, błędnej informacji lub niedostarczenia informacji, jeżeli wynika to, bezpośrednio lub pośrednio, z któregokolwiek z poniższych zdarzeń (lista nie jest wyczerpująca):

a. działania, zaniechania i zaniedbania Nadawcy, Odbiorcy lub innej strony, w interesie której leży Przesyłka;

b. właściwości Przesyłki lub jej wady, charakterystycznych lub wewnętrznych cech bądź jej kruchości;

c. naruszenia niniejszych Warunków lub innych warunków mających zastosowanie do Przesyłki, wliczając w to przesyłkę Przedmiotu Niedozwolonego, towarów niebezpiecznych, błędnego określenia ładunku, zabezpieczenia, oznakowania lub zaadresowania;

d. naruszenie amerykańskich lub innych obowiązujących praw i/lub przepisów o kontroli eksportu lub sankcji;

e. grzywny, kary lub inne należności, którymi właściwy organ lub podmiot trzeci obciążył Nadawcę lub Odbiorcę;

f. wydarzenia będące poza kontrolą TNT, wliczając w to pandemię lub epidemię, zagrożenia ruchu powietrznego, działania przeciwko dobru i porządkowi publicznemu, działania organów publicznych lub regulacyjnych na podstawie rzekomych lub rzeczywistych uprawnień, działania lub zaniedbania urzędów celnych, niepokoje społeczne, strajki lub spodziewane strajki, inne lokalne spory, rozruchy społeczne, zagrożenia związane ze stanem wojennym lub warunkami pogodowymi bądź spowodowane międzynarodowymi, lokalnymi czy ogólnokrajowymi zakłóceniami w sieci transportu lotniczego/samochodowego, przestępstwa osób lub podmiotów, włącznie z atakami terrorystycznymi, klęskami żywiołowymi, zakłóceniami lub awariami systemów komunikacyjnych oraz informacyjnych (w tym systemów TNT), opóźnieniami technicznymi lub okolicznościami stanowiącymi zagrożenie dla personelu TNT;

g. nieprawidłowe lub niewystarczające opakowanie, w tym nieumiejętne użycie przez Nadawcę opakowania zatwierdzonego przez TNT, w przypadku gdy takie zatwierdzenie jest potrzebne, zalecane lub wymagane. W szczególności, komputery, sprzęt elektroniczny, przedmioty kruche i alkohol należy pakować zgodnie z wytycznymi TNT, dostępnymi na stronie tnt.com. Zapewnienie opakowania, porady, pomocy lub wskazówek dotyczących stosownego opakowania Przesyłek przez TNT nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez TNT, o ile firma wyraźnie nie oświadczy inaczej na piśmie;

h. zgodność z ustnymi lub pisemnymi instrukcjami doręczenia od Nadawcy, Odbiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Nadawcy lub Odbiorcy w zakresie dostawy;

i. opóźnienia w dostawie spowodowane przestrzeganiem polityki TNT w zakresie uiszczania Opłat; 

j. niemożność przedłożenia przez TNT kopii dowodu doręczenia lub podpisu uzyskanego przy doręczeniu;

k. usunięcie danych, uszkodzenie lub bezpowrotna utrata danych na taśmach magnetycznych, w plikach lub na innych nośnikach danych bądź usunięcie lub uszkodzenie obrazów fotograficznych lub ścieżki dźwiękowej naświetlonych filmów;

l. nieprzestrzeganie przez TNT znaków graficznych wskazujących sposób położenia paczek (np. strzałek „GÓRA” lub oznakowań „TĄ STRONĄ DO GÓRY”);

m. zaniedbanie TNT polegające na braku lub opóźnieniu powiadomienia Nadawcy lub Odbiorcy o opóźnieniu, utracie lub uszkodzeniu Przesyłki, niekompletnym, nieprawidłowym lub niedokładnym adresie Odbiorcy lub agenta celnego, nieprawidłowej, niekompletnej lub brakującej dokumentacji lub niezapłaceniu ceł i podatków wymaganych do wydania Przesyłki;

n. utrata lub uszkodzenie pojedynczego przedmiotu, dla którego TNT nie posiada możliwego do zweryfikowania rejestru odbioru, również w okolicznościach, gdy w chwili dostawy Przesyłki do TNT towary zostały wstępnie załadowane na przyczepę, paletę lub zapakowane w taki sposób, że nie można było sprawdzić numeru artykułów lub zawartości Przesyłki;

o. utrata jakichkolwiek danych osobowych lub finansowych, w tym numerów ubezpieczenia społecznego, dat urodzenia, numerów praw jazdy, numerów kart kredytowych lub debetowych oraz informacji dotyczących rachunków bankowych;

p. nieusunięcie przez Nadawcę wszystkich Przesyłek zarejestrowanych w systemie lub na urządzeniu wysyłkowym TNT, jeżeli Przesyłka nie została powierzona TNT;

q. uszkodzenia wykazane przez jakiekolwiek etykiety (wskaźniki) wstrząsowe, mierniki przechyłu lub instrumenty do pomiaru temperatury; a także  

r. niedotrzymanie Zagwarantowanego Terminu Dostawy w przypadku Przesyłek z niekompletnym lub niewłaściwym adresem (patrz Rozdział 18 (Przesyłki Niedoręczalne)).

20.4 Jeżeli TNT nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności przekraczającej wyraźnie przyjętą w niniejszych Warunkach, Nadawca zwalnia TNT z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich szkód spowodowanych przez Przesyłkę wobec TNT lub strony trzeciej bądź z tytułu roszczeń strony trzeciej, zwłaszcza Odbiorcy. 

Nie należy rozumieć jako uznanie odpowiedzialności przez TNT ani zrzeczenie się praw zawartych w niniejszym Rozdziale 20 jakichkolwiek płatności TNT w związku z roszczeniami Nadawcy lub podmiotów trzecich.

21. Brak gwarancji.

Poza wyżej wyraźnie wymienionymi wyjątkami TNT nie udziela żadnych gwarancji ani w sposób jednoznaczny ani domniemany.

22. Roszczenia. 

TNT przyjmie do rozpatrzenia roszczenie dotyczące Przesyłki, jeżeli reklamujący zachowa zgodność z obowiązującą Konwencją oraz następującą procedurą; w przeciwnym razie nie będzie możliwości wniesienia jakiegokolwiek roszczenia przeciwko TNT: 

22.1 Powiadomienie o roszczeniu 
a. Wszystkie roszczenia tytułu utraty, uszkodzenia (widocznego lub ukrytego), opóźnienia (w tym z tytułu zepsucia przesyłki) lub brakującej zawartości muszą być przekazywane do TNT w ciągu 21 dni od (i) doręczenia Przesyłki (w przypadku uszkodzenia lub opóźnienia) lub (ii) oczekiwanej daty doręczenia (w przypadku utraty, niedoręczenia lub doręczenia pod niewłaściwy adres). 

b. Potwierdzenie odbioru Przesyłki przez Odbiorcę bez pisemnej adnotacji o istnieniu uszkodzenia w momencie doręczenia jest dowodem „prima facie” na to, że Przesyłka została doręczona w stanie nienagannym. 

c. Wszelkie tego rodzaju reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem strony tnt.com lub kontaktując się z działem obsługi klienta TNT. 

22.2 Wymagane informacje. Wszystkie pisma dotyczące reklamacji muszą zawierać pełne dane Nadawcy i Odbiorcy oraz numer śledzenia TNT, datę nadania Przesyłki, liczbę sztuk i wagę Przesyłki. TNT rozpatrzy roszczenie o odszkodowanie tylko pod warunkiem, że Odbiorca udostępni zawartość, oryginalne kartony i opakowanie w celu przeprowadzenia kontroli przez TNT, w siedzibie Odbiorcy lub w oddziale TNT, do czasu zamknięcia reklamacji. 

22.3 Wyłączenia. TNT nie ma obowiązku obsługi reklamacji przed pokryciem wszystkich Opłat; reklamujący nie może odliczyć kwoty roszczenia od tych Opłat. To samo roszczenie związane z Przesyłką może być zgłoszone do TNT tylko raz. Przyjęcie zapłaty w związku ze zgłoszonym roszczeniem wyczerpuje prawo do dalszego dochodzenia roszczeń za szkody lub uzyskania odszkodowania w związku z tą Przesyłką. Nadawcy lub Odbiorcy, których Przesyłki zostały przekazane TNT za pośrednictwem konsolidatora przesyłek, nie przysługuje prawo do roszczeń lub rekompensat od firmy TNT. 

22.4 Działania prawne. Prawo do żądania odszkodowania dotyczącego usługi przewozu TNT ulega przedawnieniu, o ile roszczenie nie zostanie wniesione do właściwego sądu w ciągu dwóch lat od rzeczywistej daty dostawy (w przypadku uszkodzenia, braku lub opóźnienia) lub oczekiwanej daty dostawy (w przypadku utraty, braku dostawy lub błędnej dostawy) bądź w ramach dowolnego obowiązującego okresu przedawnienia, zależnie od tego, który z tych okresów jest krótszy.

23. Podwykonawstwo.

TNT zastrzega sobie prawo do zlecania podwykonawcom realizacji całości lub części dowolnej Usługi. 

24. Ochrona danych. 

24.1 Terminy takie jak „administrator”, „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą” i „przetwarzanie” przyjmują znaczenia określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 („RODO”) oraz pozostałych przepisach i regulacjach w zakresie przetwarzania danych osobowych („Dane Osobowe”) zgodnie z niniejszymi Warunkami (łącznie określanymi dalej jako „Prawo Ochrony Danych”).

24.2 TNT i Nadawca potwierdzają, że są administratorami we własnym zakresie w odniesieniu do przetwarzania wszelkich Danych Osobowych przez strony lub między nimi na mocy niniejszych Warunków.

24.3 W odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszymi Warunkami Nadawca oświadcza, że działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych oraz zobowiązuje się poinformować osoby, których dane dotyczą, o Polityce Ochrony Prywatności TNT, dostępnej na stronie tnt.com. Nadawca ma także obowiązek dysponowania podstawą prawną przetwarzania wymaganą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych, taką jak wykonanie umowy, uzasadnione interesy lub zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy.

24.4 Nadawca zwalnia TNT z odpowiedzialności za wszelkie koszty, roszczenia, szkody i wydatki poniesione przez TNT w związku z nieprzestrzeganiem przez Nadawcę postanowień niniejszego Rozdziału 24.

24.5 Nadawca oświadcza, że podstawa prawna określona w Rozdziale 24.3 pozwala (również) na przekazanie Danych Osobowych do TNT, podmiotów stowarzyszonych, filii, doradców, audytorów firmy lub dowolnych stron trzecich zaangażowanych przez TNT na potrzeby realizacji zobowiązań wobec Nadawcy na mocy niniejszych Warunków w dowolnym kraju, zarówno wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (określanego dalej jako „EOG”), jak i poza nim.

24.6 Każde przekazanie Danych Osobowych od Nadawcy do TNT lub odwrotnie, z EOG lub Szwajcarii do kraju spoza EOG lub Szwajcarii, podlega standardowym klauzulom umownym regulującym przekazywanie danych między administratorami (Decyzja (UE) 2021/914 – Moduł I) (określanym dalej jako „SKU”) w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c RODO, dostępnym pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. W związku z powyższym SKU zostają w pełni włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie. Akceptując niniejsze Warunki, uznaje się, że: (a) strony podpisały SKU, (b) strony wyraziły zgodę na pełną treść SKU, (c) strony zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nich warunków oraz (d) strony zgadzają się na to, że wszelkie zmiany lub kolejne Decyzje i/lub URL mają zastosowanie i zastępują Decyzję i/lub URL, o których mowa w niniejszym Rozdziale 24.6. Na mocy SKU TNT jako administrator będzie podmiotem przekazującym dane, również w imieniu swoich podmiotów powiązanych, a Nadawca jako administrator będzie podmiotem odbierającym dane lub odwrotnie, w zależności od przypadku. Powyższy zapis nie narusza prawa TNT do podjęcia wyłącznej decyzji o wykorzystaniu innego stosownego mechanizmu przekazywania danych zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych. Przekazywane Dane Osobowe mogą obejmować dane kontaktowe poszczególnych Nadawców i Odbiorców, np. imiona i nazwiska oraz adresy, które umożliwiają skuteczne świadczenie Usług przez TNT, np. doręczanie paczek oraz udostępnianie funkcji monitorowania, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków i Załącznikami do SKU.

24.7 Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, lokalny organ nadzorczy lub inny podobny organ rządowy stwierdzi, że dowolny z Warunków zawartych w niniejszym Rozdziale 24 i/lub SKU nie jest lub przestał być legalną metodą przekazywania Danych Osobowych poza EOG lub Szwajcarię, to strony w dobrej wierze wynegocjują zastępczą metodę przekazywania tych danych w sposób legalny.

25. Całość umowy.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między stronami i, z zastrzeżeniem Rozdziału 1 (Zastosowanie), są nadrzędne względem wszelkich innych ustaleń, ustnych lub pisemnych. Niniejsze Warunki nie mogą zostać wyłączone, o ile strony wyraźnie i w formie pisemnej nie ustalą inaczej. 

26. Cesja.

Wynikających z niniejszych Warunków praw i obowiązków stron nie można przenieść ani delegować bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony; wyjątkiem jest przeniesienie przez TNT wszystkich swoich praw lub ich części i delegowanie swoich obowiązków na mocy niniejszych Warunków do dowolnych podmiotów stowarzyszonych. Bez uszczerbku dla powyższego niniejsze Warunki są wiążące i obowiązują strony oraz ich uprawnionych następców prawnych i cesjonariuszy.

27. Zaniechanie zrzeczenia się praw.

Jakiekolwiek zaniechanie przez TNT wykonania lub egzekwowania wykonania postanowienia zawartego w niniejszych Warunkach nie stanowi zrzeczenia się uprawnienia do realizacji takiego postanowienia ani nie pozbawia TNT prawa do wyegzekwowania wykonania takiego postanowienia.

28. Prawo bezwzględnie obowiązujące.

Niniejsze Warunki nie wyłączają odpowiedzialności w przypadkach, gdy wyłączenie odpowiedzialności jest ustawowo zabronione. W przypadku sprzeczności jakiegokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach z obowiązującą umową międzynarodową, prawem lokalnym, rozporządzeniem administracji państwowej, zarządzeniem lub decyzją, postanowienie takie pozostaje w mocy jako część umowy między TNT a Nadawcą w takim stopniu, w jakim jest to dozwolone. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień pozostaje bez wpływu na pozostałą część niniejszych Warunków.

29. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązującej Konwencji, niniejsze Warunki i spory bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Usług świadczonych przez TNT zgodnie z Warunkami podlegają prawu i sądom kraju lub terytorium, gdzie Przesyłka zostanie odebrana przez TNT w ramach Usługi.