Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dostęp do i korzystanie z niniejszej witryny Internetowej TNT ("Witryna") podlega następującym warunkom. Korzystanie z tej Witryny stanowi przyjęcie w pełni wszystkich poniższych warunków.

Informacje dotyczące spółki TNT Express B.V. i jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych (zwanych łącznie "TNT") oraz produktów i usług TNT dostępnych w tej Witrynie podlegają następującym warunkom:

1. Niniejsza Witryna oraz informacje, nazwy, obrazy, rysunki, logo i ikony dotyczące lub związane z TNT lub produktami albo usługami firmowymi są udostępniane na zasadzie „JEST, JAKI JEST”, bez składania oświadczeń lub zapewnień i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w szczególności dorozumianych gwarancji zdatności do sprzedaży, zdatności do określonego celu lub braku naruszenia. Informacje udostępniane w tej witrynie nie zostały napisane w taki sposób, by zaspokoić indywidualne wymagania i Pana/i wyłącznym obowiązkiem jest upewnienie się przed wykorzystaniem tych informacji, w jakikolwiek sposób, że nadają się do Pana/i celów.

2. TNT lub żaden z jego kontrahentów lub pracowników w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub wynikowe, powstałe na tle lub w związku z dostępem do lub korzystaniem z tej Witryny lub używaniem i rozpowszechnianiem informacji w niej zamieszczonych.

3. Witryna może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne, które będą poprawione bezzwłocznie po ich wykryciu, wedle wyłącznego uznania TNT. Informacje zawarte w tej Witrynie są okresowo aktualizowane. TNT zastrzega sobie prawo wprowadzania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, modyfikacji, ulepszeń i/ lub zmian w informacjach, niniejszych warunkach, nazwach, obrazach, rysunkach, logo i ikonach lub produktach i usługach, o których mowa w niniejszej Witrynie. Ponieważ Internet funkcjonuje niezależnie na tysiącach stron na całym świecie, informacje, nazwy, obrazy, rysunki, logo i ikony, dostęp do których można uzyskać za pośrednictwem tej Witryny, mogą powstawać poza granicami Witryny. Z uwagi na powyższe TNT wyłącza wszelkie zobowiązania lub odpowiedzialność w związku z treścią, która pochodzi, jest uzyskiwana lub dostęp do niej uzyskuje się na, za pośrednictwem lub poza Witryną.

4. Znaki towarowe, nazwy handlowe, obrazy, logo i rysunki identyfikujące produkty i usługi TNT oraz cały układ witryny, jej tekst i elementy graficzne stanowią własność TNT. Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie tu określonych, niczego w treści niniejszego dokumentu nie należy interpretować jako udzielenia licencji lub prawa z praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej TNT. © 1998 TNT Holdings BV. Wszystkie prawa zastrzeżone.

5. Produkty i usługi wspomniane w niniejszej Witrynie w każdym czasie podlegają Ogólnym Warunkom Przewozu TNT i/ lub innym warunkom, które mają zastosowanie. Standardowe warunki przewozu w języku angielskim są w załączeniu. Różnice w lokalnych warunkach mogą występować w zależności od kraju pochodzenia przesyłki. Kopię warunków lokalnych można uzyskać w najbliższym lokalnym biurze TNT.

6. Produkty i usługi TNT mogą nie być (łatwo) dostępne w każdym kraju.

7. TNT dokłada wszelkich uzasadnionych starań w celu wykluczenia wirusów z Witryny, nie może jednak zapewnić ich wykluczenia i nie przyjmuje odpowiedzialności za wirusy. Dlatego zalecamy stosowanie wszelkich odpowiednich środków zabezpieczających przed załadowaniem informacji z tej Witryny.

8. Pan/i zobowiązuje się nie zakłócać normalnego funkcjonowania tej Witryny i nie naruszać integralności Witryny przez hacking, wprowadzanie zmian w informacjach zamieszczonych w Witrynie, uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do Witryny innym użytkownikom, albo w inny sposób.

9. Wszystkie dane przekazywane przez Pana/ią do TNT będą uważane za informacje poufne i TNT ich nie ujawni żadnej osobie trzeciej, chyba że będzie to konieczne do świadczenia usług TNT.

10. Niniejsze warunki i zrzeczenie się odpowiedzialności oraz wszelkie roszczenia oparte na korzystaniu z informacji zawartych w tej Witrynie podlegają prawu holenderskiemu i strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego w Amsterdamie w Holandii.

© 2011 TNT Express N.V.

C&C Express Ltd is not an agent of TNT Holdings B.V. or TNT Express Holdings B.V. or any of their respective subsidiaries or affiliates but an independent contractor operating under a Joint Operating Contract Agreement and licenced to use the TNT logo.