TNT:s integritetspolicy

Denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") har utarbetats för att informera dig om TNT:s hantering avseende insamling, användning, utlämnande och lagring av personuppgifter (såsom definierat nedan) som du tillhandahåller till oss antingen direkt eller via denna webbsida.

Vi ber dig läsa hela denna Integritetspolicy innan du använder eller tillhandahåller information på denna webbsida. Denna webbsida handhas av TNT Express N.V. med säte i Amsterdam, Nederländerna, även övriga enheter i TNT-koncernens vägnar (tillsammans benämnda "TNT" eller "vi") och regleras av nederländsk lag.

Personlig Information

Exempel på kundinformation som vi samlar in inkluderar namn, information om försändelsen, adresser, e-postadresser och telefonnummer. En del av den information som samlas in av TNT är uppgifter som hänför sig till en identifierbar person ("Personuppgifter").

Överföring av Personuppgifter

Dina Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med utförandet av våra tjänster. När du använder våra tjänster lämnar du samtidigt ditt samtycke till en sådan överföring. Därutöver kan dina Personuppgifter, om du uppger dem på allmänt tillgängliga delar på webbsidan, bli tillgängliga för personer i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka kanske inte har en dataskyddslagstiftning lika omfattande som den inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi övervakar kontinuerligt att utomstående databehandlares (såsom leverantörers och underleverantörers), hantering av Personuppgifter som innehas av oss överensstämmer med gällande lokala lagar och regler.

Rättvis och säker hantering av dina personuppgifter

Det är vår policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla dina Personuppgifter som innehas av oss hanteras korrekt och i enlighet med lagar och regler. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra och upprätthålla denna Integritetspolicy. Alla våra medarbetare och databehandlare som har tillgång till Personuppgifter är skyldiga att respektera Personuppgifternas konfidentiella natur.

Tillgång och ändringar

Du kan få reda på vilka av dina Personuppgifter som innehas av TNT genom att kontakta ditt lokala TNT-kontor. Vi kommer att besvara en begäran om detta inom fyra veckor. Skulle vi vara förhindrade att lämna ut dina Personuppgifter så kommer vi att informera dig om skälen för detta. För att säkerställa att dina Personuppgifter är korrekta, aktuella och fullständiga, ber vi dig att kontakta oss rörande all felaktig, inaktuell och ofullständig information. Vi kommer att rätta, uppdatera eller komplettera Personuppgifter i vår ägo.

Cookies

Cookies/kakor är små textfiler som en websida kan skicka till en användares webläsare för lagring på hårddisken. Cookies kan göra webanvändningen lättare genom att spara och administrera status, applikationer, preferenser och övrig information. De flesta webläsare är förinställda för att acceptera cookies men användaren kan ändra inställningarna till att inte acceptera cookies när dessa sänds.

För mer information om hur vi använder cookies, klicka här.

Länkar till andra webbsidor

Denna webbsida kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbsidor som en service till användaren. Vänligen observera att TNT inte är ansvarig för integritetspolicyn eller innehållet på sådana andra webbsidor och att denna Integritetspolicy inte i något fall kan tillämpas på sådana webbsidor. Vi rekommenderar dig att läsa integritetspolicyn för varje webbsida du besöker.

Ditt samtycke

Om inget annat anges, kan vi komma använda dina uppgifter till att förbättra innehållet på vår webbsida, anpassa webbsidan efter dina preferenser, kommunicera information med dig (om du har begärt det), i marknadsförings- och undersökningssyfte och för skäl angivna i denna Integritetspolicy.

Vi kan komma att lämna ut Personuppgifter när så krävs enlig lag, domstolsbeslut eller myndighetsföreskrifter.

Genom användandet av denna webbsida accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy. När du skickar information via den här webbsidan samtycker du till insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

E-postadress

Om du prenumererar på våra e-postnotifieringar så samlar vi in din e-postadress. Denna adress kommer endast att användas för att hålla dig informerad såsom anvisats. Om du önskar avregistrera dig från vår e-postnotifieringslista kan du när som helst göra detta enligt anvisning i varje e-postmeddelande du erhåller eller genom att kontakta oss via websitemanagement@tnt.com.

Ändringar

TNT kan komma att ändra denna Integritetspolicy. Du accepterar att vara bunden av alla sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna webbsida för att fastställa och ta del av de aktuella villkor du är bunden av.

Insamling av Personuppgifter och dess syfte

TNT samlar in och lagrar information om alla försändelser som vi hanterar för att möjliggöra den effektiva leverans av försändelser som våra kunder efterfrågar. TNT använder information om våra kunder, deras försändelser och deras försändelseaktiviteter för att tillhandahålla eller förbättra den service som vi ger våra kunder, kommunicera med våra kunder om ytterligare tjänster som de kan anse vara värdefulla, tillgodose våra legitima affärsintressen (inklusive trendanalyser och marknadsundersökningar), prissättning, kreditskapande, fakturering samt för efterföljande av lagar och regler.
 

Alla Personuppgifter som vi samlar in kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla våra tjänster, och vi kommer inte att lagra dem längre tid än vad som är tillåtet enligt lag och regler och för att uppnå detta syfte.

Tredje part

När vi samlar in och använder information om våra kunder, kan samarbete med externa parter avseende bearbetning av information för de ändamål som anges i föregående stycke komma att äga rum. Dessa externa parter ska behandla erhållen information konfidentiellt och får inte använda den för något annat ändamål. När vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att förvärva eller avyttra dotterbolag eller affärsenheter. Kundinformation från dessa dotterbolag eller affärsenheter kan vara tillgångar som överlåts vid sådana transaktioner.

Exempel på kundinformation som vi samlar in är namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer. En del av den information som vi samlar in är data som hänför sig till en identifierbar person ("Personuppgifter").

TNT:s webbsidor

Följande avsnitt beskriver vårt åtagande att skydda Personuppgifter i förhållande till TNT:s webbsidor.

Insamling av Personuppgifter på TNT:s webbsidor

Användare kan besöka de flesta delarna på denna webbsida utan att avslöja vilka de är eller uppge information om sig själva. Vissa av våra interaktiva tjänster kräver dock, för att möjliggöra tjänstens interaktiva funktion, att användarna identifierar sig själva. På denna webbsida kan TNT komma begära att användarna skall uppge Personuppgifter.

Aktiv insamling av Personuppgifter och dess syfte

Vid besök på denna hemsida samlar TNT aktivt in information från sina besökare, både genom att ställa specifika frågor samt genom att tillåta dig att kommunicera direkt med oss ​​via e-post. En del av den informationen som du uppger kan vara Personuppgifter.

Vissa delar av denna webbsida kan kräva att du uppger Personuppgifter, detta för att du ska kunna dra nytta av vissa specifika funktioner (såsom e-postnotifieringar och prenumeration på nyhetsbrev). Vid varje informationsinsamlingstillfälle kommer du att upplysas om vilken typ av information som efterfrågas och om syftet med insamlingen.

Passiv insamling av Personuppgifter och dess syfte

När du navigerar på en webbsida, kan viss information samlas in passivt (dvs. samlas in utan att du aktivt uppger informationen) med hjälp av olika tekniker och metoder, såsom IP-adresser, cookies (se nästa avsnitt), internet- tags och navigationsrelaterad datainsamling.

Den här webbsidan använder IP-adresser. En IP-adress är ett nummer som din dator tilldelas av din internetleverantör så att du kan få tillträde till internet, och betraktas i allmänhet som icke personidentifierbar information då en IP-adress i de flesta fall är dynamisk (dvs. Förändras varje gång du ansluter till internet) snarare än statisk (dvs. unik för en viss användares dator). Vi använder din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server, rapportera sammansatt information, fastställa den snabbaste rutten för din dator vid anslutning till vår webbsida och för att administrera och förbättra webbsidan.

Säkerhet

TNT vidtar alla rimligt möjliga åtgärder för att skydda de Personuppgifter som insamlats av TNT genom användandet av denna webbsida, och för att skydda sådana Personuppgifter från att gå förlorade, missbrukas, obehörigen åtkommas, avslöjas, ändras och förstöras. Du bör generellt ha i åtanke att överföringar över internet inte är 100 procent säkra eller felfria, och i synnerhet att e-postmeddelanden skickade till eller från denna webbsida kan vara osäkra, och du bör därför vara extra försiktig med vilken information du skickar till oss via e-post. I de fall du använder lösenord, ID-nummer eller andra speciella inloggningsfunktioner på den här webbsidan är det ditt ansvar att skydda dem.

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att fungera korrekt. Genom att fortsätta använda den så godkänner du detta. Läs mer här