FedEx integritetsmeddelande

Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför skyddar och använder vi din information på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi fortsätter att tillhandahålla de utmärkta tjänsterna som du förväntar dig av FedEx, och dess verksamheter, dotterbolag och områden, inklusive TNT-företag (nedan ”FedEx”). På FedEx är vi fast beslutna att skydda din integritet och information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person (nedan ”Personuppgifter”). FedEx har skapat detta integritetsmeddelande (nedan “Integritetsmeddelande”) för att förklara hur FedEx samlar in och använder personuppgifter.

 

Senast uppdaterad: 04-2021 

 

När detta integritetsmeddelande nämner “FedEx”, “vi”, “oss”, eller “vår”, hänvisar FedEx till företaget FedEx som avgör syften och medlen för behandling av dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande. När nu samtliga TNT-företag är en del av FedEx, omfattas personuppgifterna som samlas in via någon av TNT-domänerna, som www.tnt.com, av denna integritetspolicy.

 

När du använder våra tjänster i Europa, kontrolleras dina personuppgifter av FedEx Express International B.V., med huvudkontor i Hoofddorp, Nederländerna. När du använder våra tjänster globalt, kontrolleras dina personuppgifter av FedEx Corporation, med huvudkontor i Memphis, Tennessee, USA. 

1. Gäller denna integritetspolicy dig?

Detta integritetsmeddelande gäller dig om du är kund hos FedEx, mottagare av ett paket levererat av FedEx, leverantör till FedEx, eller om du kontaktar FedEx, exempelvis genom att besöka våra webbsidor som www.fedex.com och www.tnt.com inklusive eventuella undersidor och mobilappar (nedan “Webbsidor”), använder sociala medier eller om du får e-post från FedEx.

2. Vilka personuppgifter samlar FedEx in?

I utövande av dess affärsverksamhet och tillhandahållande av tjänster, kommer FedEx att behöva behandla personuppgifter. Utan dina personuppgifter kan vi inte tillhandahålla dig de önskade tjänsterna. De personuppgifter som du direkt eller indirekt tillhandahåller FedEx när du använder våra tjänster och besöker våra webbplatser är:

 • Kontaktinformation, såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Finansiell information. Detta inkluderar ditt bankkontonummer, betalningsstatus och fakturor;
 • Identifieringsinformation. Detta inkluderar ditt körkortsnummer. Har du inget körkort kan annan identifieringsmetod användas som garanterar för oss att vi kan identifiera dig, men med minsta möjliga integritetsintrång;
 • Kontoinformation. Detta inkluderar inloggningsuppgifter, som din e-postadress och annan information som du lämnar via ditt konto;
 • Information om försändelser och tjänster. Detta inkluderar försändelsens spårningsnummer, rutt, aktuell plats, status, leveransplats, förpackningstyp, antal och vikt samt bilder av paketet och tullinformation;
 • Användarinformation och preferenser. Detta inkluderar – vad som är tillämpligt – hur mycket du skickar, historik över köp och relaterad kommersiell verksamhet, kommunikation samt information från undersökningar och shoppingpreferenser.
 • Automatiskt genererad information. Detta inkluderar IP-adress, unikt enhets- eller användar-ID, system och webbläsartyp, datum och tidstämplar, refererande webbplatsadress, innehåll och sidor som du besöker på våra webbplatser eller mobilappar, datum, tider och platser för åtgärderna som äger rum, webbplatser som du besöker (om du ansluter till våra trådlösa tjänster i vår butik), klickflödesdata och enhetens lokalisering (om du slår på funktionen i mobilappen).

3. Använder FedEx cookies?

Ja, FedEx använder cookies och liknande tekniker på sina webbplatser. Genom dessa cookies erhåller FedEx automatiskt personuppgifter enligt ovan, när du besöker våra webbplatser. För att läsa mer om cookies och liknande tekniker, ta del av vårt meddelande om cookies.
 

4. Varför behandlar FedEx personuppgifter?

Personuppgifter ska samlas in, användas, lagras eller på annat sätt behandlas när det så krävs inom ramen för en ansvarsfull, kompetent och effektiv företagsledning av FedEx. FedEx behandlar personuppgifter baserat på tillämpliga rättsliga grunder. Den rättsliga grunden är ofta direkt kopplad till affärsändamålet. Detta innebär exempelvis att avtalets fullgörande kan utgöra både en rättslig grund och ett affärsändamål för FedEx. Därför vill vi först klargöra de rättsliga grunderna på vilka FedEx behandlar dina personuppgifter och därefter de affärsändamål som vi använder dina personuppgifter till:

Rättsliga grunder
Generellt sett behandlar FedEx dina personuppgifter baserat på en av följande rättsliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal mellan dig och FedEx,
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser,
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina och andra individers vitala intressen,
 • Behandlingen är nödvändig för FedEx legitima intressen, med undantag för sådana intressen som åsidosätter dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, eller
 • Där det är lämpligt och krävs, kommer vi att be om ditt samtycke.

Affärsändamål
FedEx ska endast samla in, använda eller på annat sätt behandla personuppgifter om behandlingen ligger inom ramen för ett (eller flera) av de legitima affärssyften som anges nedan: 
 

 1. Utveckling av produkter, forskning och förbättring av FedEx produkter och/eller dess tjänster. . FedEx behandlar personuppgifter som behövs för utveckling och förbättring av FedEx-produkter och/eller tjänster, forskning och utveckling.

 2. Fullgöra avtalsförpliktelser. Detta inkluderar leveranstjänster, spårning av FedEx-tjänster, kommunikation med enskilda och andra parter om tjänster, svar på begäran om (ytterligare) information, tvistlösning och förberedande av avtal (t.ex. länk med numret för spårning av försändelsen till ditt konto så att du kan följa din försändelse).

 3. Kundvård och marknadsföring för kommersiell verksamhet. I princip behandlar FedEx personuppgifter som behövs för att utveckla och förbättra FedEx-produkter och/eller -tjänster, för kontohantering, kundtjänster och utförande av (målinriktade) marknadsaktiviteter i syfte att upprätta och/eller upprätthålla samt utvidga en relation med en kund, affärspartner eller leverantör samt för att utföra analyser med hänsyn till personuppgifter för statistiska och vetenskapliga ändamål (t.ex. skicka reklam, kommunikation och innehåll som är specifikt för dina intressen, från oss och tredje part, på våra sajter och de som tillhör tredje part).

 4. Utförande av affärsprocesser, intern hantering och administrativ rapportering. Detta inkluderar aktiviteter såsom förvaltning av bolagets tillgångar, utförande av internrevisioner och utredningar, finans och redovisning, genomförande av kontroller, tillhandahållande av centrala behandlingsanläggningar ur effektivitetssynpunkt, hantering av fusioner, förvärv och avyttringar samt behandling av personuppgifter för administrativ rapportering och analys (t.ex. genomföra undersökningar i fraktkonton för att upptäcka bedrägerier).

 5. Trygghet och säkerhet. Personuppgifter ska ingå i behandlingen för aktiviteter som innefattar säkerhet och hälsa, skydd av FedEx, kundens, leverantörers eller affärspartners tillgångar samt autentisering av en kunds, leverantörs eller affärspartners status och åtkomsträttigheter (t.ex. tillhandahålla trygga och säkra tjänster för transaktioner online och offline).

 6. Skydd av enskildas grundläggande intressen. Detta inkluderar behandling av uppgifter när det är nödvändigt för att skydda dina eller andra individers grundläggande intressen (t.ex. på grund av akuta medicinska skäl).

 7. Efterlevnad av rättsliga förpliktelser. Detta riktar sig till behandling av personuppgifter som behövs för att följa lagar, regler och branschspecifika riktlinjer som FedEx är föremål för (t.ex jämföra namn på kunder, leverantörer och affärspartners mot listor över nekade parter i syfte att undvika intressekonflikter, säkerställa överensstämmelse med handelsregler, bekämpa penningtvätt och mutor eller andra regler och processer för efterlevnad).

5. Vem har åtkomst till dina personuppgifter?

Som regel lämnar FedEx ut dina personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

 • Med dess närstående bolag, verksamheter, dotterbolag och områden eller till tredje part om detta är nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Om lämpligt, kommer FedEx i förekommande fall att kräva att tredje part bedriver sin verksamhet på ett sätt som överensstämmer med FedEx policy och riktlinjer avseende dataskydd. 
 • Med dataprocessorer, dvs. parter som behandlar personuppgifter på våra vägnar. I sådana fall får dessa tredje parter endast använda dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och endast i enlighet med våra instruktioner. FedEx kommer endast att använda sig av processorer som kan ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och säkerställa skydd av de registrerades rättigheter.
 • Med dess anställda om och i den utsträckning som det är nödvändigt för utförandet av deras uppgifter. I sådana fall kommer åtkomst endast beviljas och i den utsträckning som det är nödvändigt för ovan angivna ändamål och endast om den anställde är bunden av sekretess
 • Om och när det krävs enligt lag, ett domstolsbeslut eller annan rättslig process, exempelvis till brottsbekämpande organ eller andra statliga myndigheter, och även för att etablera eller utöva våra lagenliga rättigheter eller i samband med en företagsaffär, såsom en avyttring, fusion eller konsolidering, eller vid försäljning av tillgångar eller det osannolika fallet av konkurs.

6. Hur länge behandlar FedEx dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs för ändamålet med behandling av dina personuppgifter. Efter lagringsperioden, raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter, om vi inte behöver spara vissa av dina personuppgifter för ett annat syfte. Endast om vi har en rättslig grund sparar vi dina personuppgifter. Vi kommer också säkerställa att personuppgifterna endast är åtkomliga för detta ändamål.

Till exempel, om vi behöver dina personuppgifter för att utföra processen för tullklarering. Tullagstiftning kräver att vi måste spara/lagra - viss del - av dessa personuppgifter. Denna period varierar i allmänhet från 3 till 7 år, beroende på gällande land och tullagstiftning. I dessa fall, kommer vi endast att lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. 

7. Vilka åtgärder vidtar FedEx för att skydda dina personuppgifter?

FedEx har vidtagit lämpliga tekniska och verksamhetsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig behandling, inklusive genom att säkerställa att:
 

 • Dina personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst;
 • Sekretessen för dina personuppgifter är säkerställd;
 • Integriteten hos och tillgängligheten till dina personuppgifter upprätthålls;
 • Personal är utbildad om gällande säkerhetskrav för information; och
 • Faktiska och misstänkta dataöverträdelser rapporteras i enlighet med gällande lag.

 

8. Var lagrar och till vem överför FedEx dina personuppgifter?

På grund av vår verksamhets karaktär och de tjänster vi tillhandahåller våra kunder kan FedEx behöva överföra dina personuppgifter till platser utanför landet där du bor. I de fall då vi överför personuppgifter ska FedEx se till att sådan överföring är föremål för lämpliga skyddsåtgärder. För det europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer sådana överföringar till tredje part (utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet) att styras av ett avtal baserat på de standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter som godkänts av Europeiska kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

9. Vilka rättigheter kan du utöva avseende dina personuppgifter?


Beroende på lagen som gäller för användningen av dina personuppgifter kan du ha vissa rättigheter att utöva i samband med dessa. Notera att vi behöver avväga dina rättigheter och din begäran i syfte att kunna utöva dem gentemot våra rättigheter och skyldigheter när vi behandlar dina personuppgifter, samt för att skydda andras rättigheter och friheter. Ett antal av de rättigheter som du har i relation till dina personuppgifter, enligt vad som är tillämpligt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förklaras nedan: 


Rätt till insyn
Du är berättigad till en kopia av de personuppgifter vi har om dig samt att erhålla mer detaljerad information om hur vi använder dem. Dina personuppgifter tillhandahålls vanligtvis digitalt. Vi kan komma att kräva att du styrker din identitet innan vi lämnar ut den begärda informationen. 


Rätt till rättelse
Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi har om dig är korrekt och fullständig. Om du emellertid tror att så är inte fallet har du rätt att begära att alla icke fullständiga eller felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättas till.


Rätt till radering
Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter, till exempel när personuppgifterna vi samlat in inte längre är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet, när personuppgifterna blivit inaktuella eller när du återkallar ditt samtycke. Detta måste dock balanseras mot andra faktorer. Vi kan till exempel underlåta att svara på din förfrågan på grund av vissa rättsliga skyldigheter eller regleringsskyldigheter.


Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att be oss att (tillfälligt) sluta använda dina personuppgifter, till exempel när du tror att de personuppgifter vi har om dig kan vara felaktiga eller när du anser att vi inte längre behöver använda dina personuppgifter.


Rätt till dataportabilitet
Du kan ha rätt att begära att vi överför personuppgifter som du har tillhandahållit oss till valfri tredje part. Denna rättighet kan endast utövas när du har försett oss med dina personuppgifter och när vi behandlar dessa uppgifter med automatiserade medel på grundval av ditt samtycke, eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med dig. 


Rätt att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot behandling som grundas på våra legitima intressen. Vid behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte har du rätt att när som helst invända. Så snart du ber oss att upphöra att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kommer FedEx omedelbart att hörsamma detta. Vad gäller andra ändamål baserat på våra legitima intressen kommer vi inte längre att behandla personuppgifter på grundval av detta när du gör en invändning utifrån dina skäl relaterade till din speciella situation, om vi inte kan uppvisa en övertygande legitim grund för behandlingen. Notera emellertid att vi kanske inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller förmåner om vi inte kan behandla de nödvändiga personuppgifterna för de ändamålen.


Rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som kan generera rättsliga följder för dig eller ha en liknande betydande verkan. Om du har varit föremål för ett automatiserat beslut och inte samtycker till utfallet kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan och be oss att granska beslutet. 


Rätt att återkalla samtycke
Vi kan begära ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter i specifika fall. När vi har gjort det har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. FedEx kommer att stoppa vidare behandling så snart som möjligt efter att ditt samtycke har återkallats. Detta påverkar emellertid inte att behandlingen var lagenlig innan samtycket återkallades.
 

Klicka på den här länken om du vill utöva någon av dina rättigheter.

Du kan hantera dina konton hos FedEx på följande sätt. 
 

 • E-post: Gå till Preferenscenter för e-post för att ändra e-postinställningarna. 
 • Mobil: Om du vill välja bort mobil skickar du STOP till 37473. Du kan även lägga till mobil genom att skicka YES till samma nummer. 
 • Cookies och annan teknik: Välj bort annonsering genom att gå till NAI Consumer Opt Out. 

10. Vad kan du göra om du har andra frågor eller klagomål?

Frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter kan riktas till FedEx via de kontaktuppgifter som anges längst upp i detta sekretessmeddelande.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga (lokala) dataskyddsmyndigheten i det jurisdiktionsområde där du arbetar, bor eller där en påstådd överträdelse äger rum. Som regel är den ledande tillsynsmyndigheten för FedEx inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens), såvida inte den påstådda överträdelsen är uteslutande en lokal fråga. En förteckning över de europeiska dataskyddsmyndigheterna finns här.

11. Kommer denna integritetspolicy att uppdateras?

FedEx kan uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Om en ändring får en allvarlig inverkan, kommer FedEx att sträva efter att aktivt informera dig om sådana ändringar.