TNT:s allmänna transportvillkor för Europa

(gäller från och med 15 september 2023)

1. Tillämpning

1.1 Dessa villkor gäller transport av försändelser med ursprung i Europa, såväl som mellan och inom länder och områden i Europa. Villkoren gäller inte försändelser inom Tyskland eller inom Polen. Dessa försändelser omfattas av separata inhemska allmänna transportvillkor. På vissa marknader kan lokala villkor eller postbestämmelser gälla istället för eller i tillägg till dessa villkor (och i dessa fall finns dessa på TNT.com för relevanta länder och områden). Försändelser med ursprung utanför Europa är föremål för lokala tariffer och omfattas av villkoren från TNT:s dotterbolag, filial eller fristående entreprenör som tagit emot försändelsen. Returnerade försändelser regleras av de villkor som gäller i landet eller området som försändelsen returnerades från. Ytterligare information om TNT:s tjänster finns på TNT.com.

1.2 Internationell lufttransport av försändelser är föremål för Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen om tillämpligt. Internationell vägtransport av försändelser är föremål för CMR om tillämpligt. Inrikestransport av försändelser (mellan specifika platser inom ett och samma land) omfattas av landets lagar, dessa villkor och eventuella inhemska TNT-transportvillkor.

1.3 Den senaste onlineversionen av dessa villkor som publiceras och underhålls på tillämplig TNT.com-webbplats ska gälla och ersätta eventuella äldre eller andra versioner av dessa villkor. Genom att lämna en försändelse till TNT samtycker avsändaren till de villkor som gäller vid den tidpunkten. TNT förbehåller sig rätten att ensamt ändra eller komplettera dessa villkor när som helst.  

1.4 Skulle dessa villkor vara oförenliga med någon annan transportdokumentation från TNT, inklusive de allmänna transportvillkoren på TNT:s fraktsedlar, godsspecifikationer eller försändelseetiketter, ska dessa villkor gälla i största möjliga utsträckning utan att de strider mot tillämpliga konventioner eller andra obligatoriska lagar, inklusive tillämpliga lokala postbestämmelser.

1.5 TNT kan från tid till annan ändra eller stänga av de tillgängliga tjänsterna. Sådana ändringar eller avstängningar gäller försändelser som lämnas till TNT efter det datumet. Uppgifter om aktuella tjänster finns på TNT.com.

1.6 I dessa villkor fattas alla beslut av TNT helt efter TNT's eget gottfinnande.

2. Definitioner. 

"Flygfraktsedel" eller "fraktsedel" avser ett transportdokument, en godsspecifikation, en fraktsedel, en etikett, en stämpel, en elektronisk post eller liknande artikel som används i TNT:s transportsystem för att inleda förflyttning av en försändelse. 

"Tilläggstjänster" avser alla tjänster utöver transporttjänsten.

"B2C-försändelser" avser försändelser som uppstår till följd av en kommersiell transaktion mellan en företagsavsändare (som agerar som företag) och en enskild person, kundmottagaren (som agerar som privatperson).

"Arbetsdag avser en dag då företag har öppet i ursprungslandet, -territoriet eller -regionen eller i destinationslandet eller -regionen. Arbetsdagar och helgdagar kan variera utifrån land, territorium och region. Kontakta TNT om vilka leveransåtaganden som kan påverkas.

"Företagsleverans" avser en leverans till en kommersiell eller företagsadress, vilket inte omfattar (a) hem eller privata bostäder, (b) platser där en verksamhet bedrivs från hemmet eller en adress som avsändaren betecknat som en bostad eller (c) B2C-försändelser.

"Avgifter" avser transportavgifter och eventuella andra avgifter eller tilläggsavgifter som från tid till annan kan fastställas eller tas ut i enlighet med dessa villkor, inklusive bränsletillägg och andra tilläggsavgifter, avgifter för tullklarering, tilläggskostnader, avgifter för utökat ansvar eller försäkring, returavgifter, avgifter för specialhantering, tullar och skatter, tilläggsavgifter för import och export samt eventuella andra kostnader som rimligen kan ådras TNT i samband med transport av en försändelse. Uppgifter om andra tilläggsavgifter finns på tnt.com. TNT kommer att ta ut moms på sina avgifter i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser .

"CMR" avser konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg från 1956, i ändrad lydelse från 1978. 

"Villkor" avser dessa allmänna transportvillkor som uppdateras från tid till annan på TNT.com. 

"Konventioner" avser Warszawa-konventionen, Montreal-konventionen, respektive CMR.

"Deklarerat tullvärde" avser försäljningspriset eller ersättningsvärdet för försändelsens innehåll, vilket krävs för tullklarering.

"Leveranstid (åtagandetid)" avser den offentliggjorda leveranstiden för TNT:s tjänst eller den leveranstid som angetts av TNT:s kundservice för en försändelse. Denna tid tar hänsyn till den vara som transporteras, datumet, den exakta destinationen samt försändelsens vikt och värde.

"Utökat ansvar avser, i tillämpliga fall, det värde som avsändaren angett på fraktsedeln och utgör TNT:s maximala ansvarsbelopp under omständigheter där TNT är ansvarigt enligt en tillämplig konvention eller lokal lag, i samband med den försändelse för vilken avsändaren betalar erforderlig avgift. 

"Europa" avser Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Montenegro, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Ukraina och Österrike. 

Försäkring” avser det värde som anges av avsändaren på fraktsedeln, vilket utgör det maximala beloppet som TNT riskerar i samband med försändelsen och för vilken avsändaren betalar erforderlig avgift.

"Läckage" har den betydelse som anges i avsnitt 7 (Förberedelse av försändelser).

"Montreal-konventionen" avser Montreal-konventionen från 28 maj 1999 och alla efterföljande tillämpliga protokoll. 

"Paket" avser ett enskild paket eller kolli som avsändaren lämnar till TNT för transport och som TNT tar emot från avsändaren.

"Förbjudna artiklar" avser de artiklar och försändelser som anges i avsnitt 10 (Förbjudna artiklar) i dessa villkor.

"Mottagare" avser den person eller juridiska person som på fraktsedeln anges som försändelsens mottagare.

"Hemleverans" avser en leverans som görs till ett hem eller privatbostad, inklusive platser där en verksamhet drivs från bostaden eller privatbostaden, eller en leverans där avsändaren har angett leveransadressen som bostad.

"Avsändare" avser den person eller juridiska person som på fraktsedeln anges som försändelsens avsändare.

"Tjänster" är samlingsnamnet på tilläggstjänster och transporttjänster. 

"Försändelse" avser ett eller flera paket som transporteras under en fraktsedel.

"TNT" avser Federal Express Corporation, dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt deras respektive anställda och ombud (i största möjliga utsträckning).

"TNT-kontonummer" eller "TNT-konto" avser det nummer som TNT utfärdat till en kund som garanterar att kontoaktiviteten registreras i TNT:s system och att fakturor skickas till rätt person för betalning.

"Transportavgifter" avser de priser som från tid till annan fastställs för transport av en försändelse av TNT i enlighet med dessa villkor, exklusive andra avgifter eller tilläggsavgifter som kan fastställas eller tas ut, så som bränsletillägg, avgifter för tullklarering, tilläggskostnader, avgifter för utökat ansvar och försäkring, avgifter för specialhantering, tullar och skatter, tilläggsavgifter för import och export samt eventuella andra tilläggsavgifter.

"Transporttjänster" avser tjänsterna som rör transport av en försändelse som erbjuds och utförs av TNT i enlighet med en TNT-fraktsedel, förutom FedEx-fraktsedlar.  

"Unika artiklar" avser artiklar som på grund av sin natur inte omfattas av utökat ansvar eller försäkring, bland annat ädelstenar, ädelmetaller, smycken, oskyddade möbler, glas, porslin, konstföremål, antika föremål, pälsar, samlarobjekt, musikinstrument, viktiga dokument så som pass, smarttelefoner, smartklockor, surfplattor, bärbara datorer, elektroniska skärmar, plasmaskärmar, filmer, band, skivor, minneskort eller andra data- eller bildlagringsmedier.

"Warszawa-konventionen" avser Warszawa-konventionen från 12 oktober 1929, ändrad genom Haag-protokollet från 28 september 1955, och alla efterföljande tillämpliga protokoll, samt Guadalajara-konventionen från 18 september 1961. 

3. Avgifter.

Transportavgifterna för försändelsen anges i TNT:s prislistor eller i annat fall uttryckligen avtalat i relevant TNT-transportavtal. De priser som TNT anger för avgifter eller tjänster är endast uppskattade priser baserade på information från avsändaren. De slutliga avgifterna och tjänsterna kan variera utifrån den försändelse som faktiskt lämnas till TNT och utifrån dessa villkor. TNT ansvarar inte för, och inga justeringar, återbetalningar eller krediter av något slag erbjuds till följd av, eventuella avvikelser i de avgifter eller tjänster som erbjudits innan försändelsen lämnas till TNT och avgifterna som fakturerats betalaren. Avgifter som tillämpas är de avgifter som är tillämpliga och gällande vid den tidpunkt då relevant TNT-transportavtal sluts, med förbehåll för TNT:s rätt att från tid till annan och utan förvarning revidera avgifterna, inklusive transportavgifterna, som anges i prislistorna.

4. Bränsletillägg och andra tilläggsavgifter.

TNT förbehåller sig rätten att från tid till annan och utan förvarning fastslå och revidera bränsletillägg och andra tilläggsavgifter som anges på TNT.com. Varaktigheten för och antalet revideringar avgörs av TNT. Genom att lämna en försändelse till TNT samtycker avsändaren till att betala de tilläggsavgifter som gäller vid denna tidpunkt. Uppgifter om aktuella tilläggsavgifter finns på TNT.com.

5. Fakturajusteringar och måttvikt (volymvikt). 

5.1 TNT debiterar antingen för den deklarerade eller faktiska vikten av försändelsen eller den deklarerade eller faktiska dimensionella (volymetriska) vikten av försändelsen, beroende på vilken som är högre.  Den dimensionella (volymetriska) vikten beräknas i enlighet med den volymetriska konverteringsekvation som anges i TNT:s prislista eller på tnt.com, om tillämpligt. TNT kan kontrollera den faktiska vikten och/eller de faktiska dimensionerna (volymen) av och/eller antalet artiklar i försändelsen och om den är högre än den deklarerade vikten och/eller dimensionerna (volymen) och/eller antalet föremål, samtycker avsändaren till att den faktiska vikten av försändelsen och/eller den faktiska dimensionella (volymetriska) vikten av försändelsen, beroende på vilken som är högre, ska användas för beräkning av TNT:s avgifter.  

5.2 TNT kan granska varje fraktsedel för att bekräfta vilken transporttjänst som valts, försändelsens/paketets vikt eller antalet paket i en försändelse. Om den valda Transporttjänsten, den faktiska och/eller dimensionella (volymetriska) vikten eller antalet paket som anges på fraktsedeln är fel, kan TNT göra rättningar på fraktsedeln.

5.3 TNT kan göra justeringar på fakturan och har rätt att ta ut en avgift för specialhantering om fraktsedeln kräver rättningar och tillägg. Information om vilka metoder som används och vilka avgifter som kan tas ut för att göra sådana rättningar eller justeringar finns tillgängliga på begäran. 

6. Fakturering. 

6.1 Fakturor för transportavgifter och relaterade avgifter ska i regel betalas utan undanhållande eller avräkning inom 30 dagar från fakturadatumet. I vissa länder kan det finnas andra betalningsvillkor som tillämpas. Uppgifter tillhandahållas på begäran. Fakturor för tullavgift, skatter och andra relaterade avgifter ska betalas när de mottas. I vilket fall förbehåller sig TNT rätten att kräva förhandsbetalning av avgifter. TNT fakturerar i princip alla försändelser veckovis efter upphämtningsdagen, såvida inte annat avtalats. TNT:s fakturor inkluderar inte en kopia av leveransbeviset.

6.2 Där det tillåts enligt lag kan TNT erbjuda elektroniska fakturor som standard såvida inte betalaren uttryckligen begär något annat. 

6.3 TNT förbehåller sig rätten att ta ut betalningar för äldre fakturor först i de fall där det inte finns några föredragna överföringsmetoder eller där inga överföringsuppgifter tillhandahållits med betalningen.

6.4 Vid försenad betalning förbehåller sig TNT rätten att ta ut en förseningsavgift, en förseningsränta och administrativa avgifter för en sådan försenad betalning. I sådana fall kan TNT lägga på tillämpliga avgifter, kostnader och/eller ränta som fastställts av TNT och i enlighet med tillämplig EU-lag eller lokal lag avseende försenade betalningar. 

6.5 Om betalningen görs genom en debitering till ett TNT-konto måste parten som inleder försändelsen ange ett giltigt, aktuellt TNT-kontonummer på fraktsedeln för att TNT ska kunna ta emot försändelsen. Debiteringar till ett TNT-konto kan göras i form av: 

a. "Fakturera avsändare". TNT fakturerar avgifterna till avsändarens TNT-konto. 

b. "Fakturera mottagare". TNT fakturerar avgifterna till mottagarens TNT-konto. Endast för transport till specifika platser.

6.6 Oavsett vilka betalningsanvisningar eller villkor som anges ska avsändaren (eller parten som inleder en importleverans, i förekommande fall) alltid vara slutligen ansvarig för avgifterna och under omständigheter där mottagaren vägrar att betala.

6.7 Tvister som rör fakturor ska skickas av avsändaren eller mottagaren till TNT senast (a) 30 dagar från fakturadatumet eller (b) fakturans förfallodatum, beroende på vilket som infaller senare. TNT accepterar endast att en sådan tvist skickas in om följande anges däri: (a) fakturanumret, (b) fraktsedelns nummer och (c) orsaken till tvisten.

6.8 Tullar och skatter. Eventuella tullar, skatter och andra relaterade avgifter kan fastställas utifrån försändelsens innehåll. Om TNT betalar tullar, skatter eller andra avgifter till en tullmyndighet för betalarens räkning debiteras betalaren en avgift för tullklarering. Denna baseras på det större värdet av en fast taxa eller en procentandel av det totala belopp som betalats. TNT är inte skyldig att betala tullar, skatter och andra relaterade avgifter och kan kräva att avsändaren eller mottagaren betalar TNT innan TNT står för några tullar, skatter eller andra relaterade avgifter. Mottagaren kommer att debiteras för sådana tullar och skatter om inte TNT bestämmer något annat. Under vissa andra omständigheter kan avsändaren debiteras för sådana tullar och skatter, inklusive om försändelsen skickas till en tredjepartsadress där mottagaren inte är bosatt. Fakturor för tullavgift, skatter och andra relaterade avgifter ska betalas när de mottas. Ytterligare uppgifter finns i avsnitt 13 (Tullklarering) och på begäran.

6.9 Valutaomräkning. TNT-fakturor måste betalas i den valuta som anges på fakturan eller i en lokal valuta med den omräkningskurs som TNT tillhandahåller från tid till annan.

7. Förberedelse av försändelse.

7.1 Storleks- och viktgränser. Gränserna för storlek och vikt på paket och försändelser kan variera beroende på ursprungsland och destinationsland och på tjänsten. 

7.2 Försändelser med flera kollin. Det finns ingen gräns för den sammanlagda vikten på en flerkolliförsändelse förutsatt att varje enskilt paket i försändelsen inte överskrider viktgränsen per paket som gäller för destinationen. 

7.3 Extra stora försändelser. Försändelser som överstiger de tjänstespecifika viktgränserna som anges i riktlinjerna avseende förberedelse av försändelsen på tnt.com måste ordnas med TNT i förväg. TNT förbehåller sig rätten att vägra paket eller försändelser som TNT anser vara olämpliga eller "extra stora" i enlighet med riktlinjerna avseende förberedelse av försändelsen på tnt.com. 

7.4 Paketering. Avsändaren måste förbereda och förpacka försändelsen för säker transport, utifrån varornas typ och storlek, med normal försiktighet och hantering i transport- och sorteringsmiljöer. Förpackningen ska följa TNT:s instruktioner och alla gällande fördrag, lagar, bestämmelser och regler, inklusive de som rör förpackning, märkning och etikettering. 

7.6 Eventuella föremål som kan skadas under de förhållanden som råder under transport, som ändringar i temperatur och lufttryck, måste ges tillräckligt skydd genom lämplig paketering av avsändaren. TNT ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av ändringar i temperatur eller tryck.

7.6 TNT erbjuder inte temperaturkontrollerad transport om inget annat uttryckligen avtalas. Såvida det inte finns ett uttryckligt avtal ska TNT inte åta sig att förse försändelser med kolsyreis eller erbjuda omfrysningstjänster, oavsett eventuella muntliga eller skriftliga uttalanden från kunden eller TNT som påstår annat. Om mottagaren vägrar att ta emot ett paket, eller om ett paket läcker, är skadat eller avger odör (gemensamt kallat "läckage") returneras paketet till avsändaren, om så är möjligt. Om avsändaren vägrar att ta emot paketet, eller om det inte går att returnera paketet till följd av läckage, ska avsändaren vara skyldig att ekonomiskt och på andra sätt ersätta TNT för alla kostnader, avgifter och utgifter som uppstår i samband med sanering och kassering av paketet. Se ytterligare information i avsnitt 8 (Vägran eller avvisning av försändelser).

7.7 Märkning. Det är avsändarens ansvar att fylla i alla nödvändiga uppgifter på fraktsedeln. Varje försändelse måste ha en läslig och hållbar märkning med namn, gatuadress, ort och land inklusive postnummer för både avsändare och mottagare. Vid internationella försändelser måste avsändarens adress ange landet där försändelsen lämnas till TNT. Avsändaren måste fästa fraktsedeln och andra obligatoriska etiketter (så som tung vikt) på en synlig plats på utsidan av försändelsen där dessa tydligt kan ses. 

Ytterligare uppgifter om hur försändelser ska förberedas finns på TNT.com eller på begäran. 

8. Vägran eller avvisning av försändelser.

TNT förbehåller sig rätten att vägra, blockera, avbryta, skjuta upp eller returnera försändelser när som helst om så krävs enligt lag (inklusive lagar och bestämmelser om exportkontroll, sanktioner, tull), och/eller om en sådan försändelse enligt TNT skulle kunna orsaka skador på eller förseningar för andra försändelser, varor eller personer, eller om transporten av en sådan försändelse är förbjuden enligt lag eller strider mot dessa villkor, eller om det TNT-konto som tillhör personen eller den juridiska person som ansvarar för betalningen inte har god kreditvärdighet, eller om försändelsens volym eller typ väsentligen skiljer sig från den volym eller försändelsetyp som avsändaren angett till TNT, eller av någon annan orsak. Det faktum att TNT accepterar en försändelse innebär inte att en sådan försändelse, inräknat dess innehåll och kvalitet, följer tillämpliga lagar och bestämmelser eller dessa villkor. 

9. Försändelseinspektion.

9.1 TNT kan öppna och inspektera försändelser om behörig myndighet begär det, eller om TNT efter eget gottfinnande beslutar om det i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser. 

9.2 TNT kan i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser behöva utföra viss screening av försändelser. Avsändaren avsäger sig härmed eventuella fordringar för skador eller förseningar till följd av en sådan screening. 

10. Förbjudna artiklar.

10.1 TNT förbjuder transport av följande artiklar oavsett destination och avsändaren samtycker till att inte skicka dessa, om inget annat uttryckligen avtalas med TNT (ytterligare restriktioner kan förekomma beroende på ursprung och destination):

a. skjutvapen, vapen, ammunition och tillhörande delar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, vapen, fällbara knivar, fjärilsknivar, svärdstickor, knogjärn och tasers; 

b. 3D-utskriftsmaskiner utformade för att, eller som uteslutande fungerar för att, tillverka skjutvapen

c. sprängämnen (explosiva ämnen i klass 1.4 kan tillåtas till och från vissa platser; ytterligare information är tillgänglig på begäran), fyrverkerier och andra artiklar som är lättantändliga eller brandfarliga

d. föremål som liknar en bomb, handgranat eller annan explosiv anordning eller vapen. Detta inkluderar, men begränsas inte till, inaktiva produkter som repliker, leksaksvapen, attrapper, träningsutrustning och konstverk, 

e. militära föremål med ursprung i något land där det krävs exportkontrollicens 

f. människolik, mänskliga organ eller kroppsdelar, embryon från människor eller djur, kremerade eller uppgrävda mänskliga kvarlevor 

g. levande djur, inklusive insekter och husdjur  

h. kadaver, döda djur, inklusive uppstoppade djur. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, djurpälsar, elfenben och elfenbensrelaterade produkter och fauna;  

i. växter och växtmaterial, inklusive snittblommor (snittblommor accepteras till och från vissa länder och territorier, bland annat från Nederländerna till USA samt hela Latinamerika, ytterligare information finns tillgänglig på begäran)  

j. förgängliga livsmedel samt mat- och dryckesvaror som kräver nedkylning eller annan miljökontroll 

k. pornografi och/eller obscent material. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, dockor (inklusive sexdockor); 

l. Pengar, inklusive kontanter och likvida tillgångar (t.ex. överlåtbara värdepapper, överlåtna aktier, obligationer och kontantbrev), samlarmynt och frimärken; 

m. Lotter och spelautomater som är förbjudna enligt lag; 

n. Farligt avfall, bland annat hypodermiska nålar och sprutor samt annat medicinskt, organiskt och industriellt avfall;  

o. Våt is (fruset vatten); 

p. Förfalskade varor, inklusive varor med ett varumärke som är identiskt med eller inte går att skilja från ett registrerat varumärke, som varken har godkänts eller överses av den registrerade varumärkesägaren (det här kallas även för ”piratvaror” eller ”kopior”); 

q. Marijuana, inklusive marijuana avsedd för rekreationsbruk eller medicinskt bruk, och cannabidiol (CBD) som härrör från marijuana, produkter innehållande tetrahydrokannabinol (THC) samt syntetiska cannabinoider

r. Rå hampa eller obehandlade hampaplantor eller delar av dem (inklusive hampastjälkar, hampablad, hampablommor och hampafrön); 

s. Tobak och tobaksprodukter, inklusive men inte begränsat till cigaretter, cigarrer, löstobak, rökfri tobak, vattenpipor (hookah, shisha) och

t. Elektroniska cigaretter och tillhörande komponenter, andra liknande apparater med ång- eller aerosolfunktion, samt icke-brännbara vätskor eller gelprodukter, oavsett om dessa innehåller nikotin, som kan användas med sådana apparater.  

10.2 TNT förbjuder följande typer av försändelser till alla destinationer och avsändaren samtycker till att inte skicka dessa (ytterligare begränsningar kan förekomma beroende på ursprung och destination):

a. Försändelser eller varor vars transport, import eller export är förbjuden enligt någon lag, stadga eller förordning, inklusive försändelser för vilka avsändaren eller någon av de parter som är involverade i försändelsen är listade på någon av listorna över begränsade parter som publiceras och underhålls av: amerikanska finansdepartementet, myndigheten för kontroll av utländska tillgångar (Office of Foreign Assets Control), amerikanska handelsdepartementet, myndigheten för industri och säkerhet (Bureau of Industry and Security), amerikanska utrikesdepartementet, FN:s sanktionskommittéer, Europeiska rådet och eventuella andra relevanta myndigheter, såvida inte licens eller tillstånd erhållits från relevant myndighet eller annat tillåtits enligt tillämplig lag;

b. försändelser som kräver att TNT införskaffar särskild licens eller särskilt tillstånd för transport, import eller export, om inget annat uttryckligen avtalas med TNT; 

c. ej deklarerade, punktskattepliktiga försändelser eller varor som enligt regelverket ska godkännas och klareras  

d. försändelser med ett deklarerat tullvärde som överskrider vad som tillåts för en viss destination 

e. farligt gods, förutom vad som tillåts enligt avsnitt 12 (Farligt gods) i dessa villkor; och 

f. paket som är våta, läcker eller avger någon slags odör.  

10.3 TNT tar inget ansvar för förbjudna artiklar oavsett hur de tas emot (inklusive om de tas emot av misstag eller medvetet). TNT förbehåller sig rätten att avvisa paket baserat på dessa begränsningar eller av säkerhetsskäl. TNT kan i tillämpliga fall debitera avsändaren en administrationsavgift för paket som avvisas och för kostnaden för returnerade varor. Ytterligare information fås på begäran.

11. Exportkontroll

11.1 TNT transporterar inte försändelser som strider mot lagar rörande exportkontroll. Avsändaren ansvarar för, och garanterar efterlevnaden av alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser, inklusive de amerikanska exportadministrationsreglerna (Export Administration Regulations), de amerikanska bestämmelserna om internationell vapenhandel (International Traffic in Arms Regulations), de amerikanska kontrollbestämmelserna kring utländska tillgångar (Foreign Assets Control Regulations) och tillämpliga exportlagar och myndighetsbestämmelser i länder som berörs av transporten av försändelsen. Avsändaren samtycker till och garanterar att den med avseende på försändelserna kommer att följa amerikanska myndigheters alla tillämpliga territoriella sanktioner som förbjuder export eller återexport av varor, tjänster eller teknik till eller från länder och områden som omfattas av territoriella sanktioner från USA. Dessutom ska TNT inte transportera, och avsändaren samtycker till att inte begära transport av, varor vars handel begränsas eller förbjuds av ekonomiska sanktioner och embargo. En aktuell lista över länder och områden som inte betjänas av TNT finns på tnt.com.

11.2 Dessutom, såvida det inte är licensierat eller auktoriserat av relevant myndighet eller på annat sätt tillåtet enligt tillämplig lag, transporterar TNT inte och avsändaren garanterar att den inte kommer att lämna några försändelser till TNT om avsändaren eller någon av de parter som är involverade i försändelsen är listade på någon av de listor över begränsade parter som publiceras och underhålls av: amerikanska finansdepartementet, myndigheten för kontroll av utländska tillgångar (Office of Foreign Assets Control), amerikanska handelsdepartementet, myndigheten för industri och säkerhet (Bureau of Industry and Security), amerikanska utrikesdepartementet, FN:s sanktionskommittéer, Europeiska rådet och eventuella andra relevanta myndigheter. Avsändaren samtycker också till och garanterar att inte försöka skicka något till någon part som ägs av en part, baserat på ett gemensamt ägarintresse fastställt av relevant myndighet som ansvarar för dessa listor, som omfattas av ekonomiska sanktioner.

11.3 Avsändaren ska identifiera försändelser som kräver någon form av licens eller tillstånd avseende exportkontroll, eller som omfattas av andra myndighetskontroller före export. Avsändaren ska tillhandahålla TNT med information och all nödvändig dokumentation för att kunna följa tillämpliga lagar och bestämmelser. Avsändaren ansvarar, på egen kostnad, för att fastställa vilka exportlicenser eller tillstånd som krävs för försändelsen, för att erhålla nödvändiga licenser och tillstånd och för att säkerställa att mottagaren har den behörighet som krävs enligt tillämpliga lagar och bestämmelser i ursprungslandet, destinationslandet och eventuella andra länder som kan ha jurisdiktion över godset. Avsändaren ansvarar också för att säkerställa att de transporterade artiklarnas slutanvändning eller slutanvändare inte strider mot specifika kontrollregler som begränsar vissa typer av exporter, vidareexporter och överföringar av specifikt uppräknade artiklar under de amerikanska exportadministrationsreglerna.

11.4 TNT tar inget ansvar gentemot avsändaren eller någon annan person för någon förlust eller kostnad – inklusive, men inte begränsat till, böter,  påföljder och/eller avvisning, blockering eller förstörelse av försändelsen – om avsändaren inte följer lagar om exportkontroller, sanktioner eller tullagar, regler eller bestämmelser, eller orsakade av åtgärder som vidtagits av TNT för att följa tillämpliga lagar och bestämmelser. Avsändaren samtycker också till att ersätta TNT för alla förluster eller kostnader – inklusive, men inte begränsat till, böter,  påföljder och/eller avvisning, blockering eller förstörelse av försändelsen – för avsändarens underlåtenhet att följa lagar om exportkontroller, sanktioner eller tullagar, regler eller bestämmelser, eller orsakade av åtgärder som vidtagits av TNT för att följa tillämpliga lagar och bestämmelser.

12. Farligt gods. 

12.1 Identifiera farligt gods. "Farligt gods" är artiklar som under transport kan utgöra en fara för människor, djur, miljön eller transportören. Det är avsändarens ansvar att identifiera om försändelsen innehåller farligt gods enligt klassificeringarna från FN:s rekommendationer för transport av farligt gods, internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), europeiska regelverket för vägtransport av farligt gods (ADR), internationella flygtransportförbundet (IATA), samt tillämpliga lagar och bestämmelser.

12.2 Begränsad tjänst. Förutom under de omständigheter som anges i detta avsnitt 12 utför TNT inte tjänster som har att göra med farligt gods. TNT kan, efter eget gottfinnande, acceptera specifikt farligt gods, men först efter att TNT och avsändaren/mottagaren har kommit överens om specifika krav avseende farligt gods. Uppgifter om TNT:s specifika krav, såväl som förfarandet att ansöka om ”godkänd kundstatus”, finns tillgängliga via TNT:s kundtjänst. 

12.3 Ytterligare avgifter. En tilläggsavgift för farligt gods gäller för försändelser som innehåller farligt gods. Tilläggsavgifterna baseras på klassificeringen och typen av specialhantering som krävs, och även om artiklarna behöver vara tillgängliga under transport.

12.4 Bestämmelser för farligt gods. Alla paket som innehåller farligt gods måste följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive ICAO:s tekniska instruktioner för säker flygtransport av farligt gods och IATA-bestämmelserna för farligt gods. Försändelser med farligt gods som omfattas av ADR kräver särskilda transportarrangemang och avsändaren med godkänd kundstatus måste i förväg kontakta TNT för att ordna sådana arrangemang innan transport. 

12.5 Förberedelse av försändelse. Avsändare med godkänd kundstatus ansvarar för att identifiera, klassificera, paketera, märka, etikettera och fylla i dokumentation för försändelser med farligt gods, i enlighet med alla tillämpliga internationella fördrag, lagar och bestämmelser. Avsändaren ansvarar också för att säkerställa att mottagaren följer alla tillämpliga fördrag, lagar och bestämmelser. Varje försändelse måste åtföljas av lämplig dokumentation för farligt gods (så som formuläret för avsändarens IATA-deklaration av farligt gods) om så behövs. TNT kan kräva att avsändaren anlitar en utbildad packa-och-skicka-leverantör för att åtgärda problem med försändelser med farligt gods som inte kan levereras. Avsändaren måste tillhandahålla all nödvändig information och fylla i alla rutor som rör farligt gods på fraktsedeln. Avsändare som använder elektroniska system för att skicka farligt gods måste välja, utifrån vad som är lämpligt för det elektroniska systemet, de särskilda tjänster, hanteringsslag eller flaggor som anger att försändelsen innehåller farligt gods. 

12.6 Paketering. TNT-förpackningar får inte användas för transport av farligt gods (inklusive kolsyreis), med undantag för biologiska ämnen av kategori B (UN 3373) vilka kan skickas i TNT:s Medpak-förpackningar.

12.7 Inlämning och leverans av farligt gods. Alla TNT-kontor kan inte ta emot farligt gods. En del TNT-kontor tar inte emot vissa kategorier av farligt gods och farligt gods tillåts inte att skickas via alla transporttjänster. TNT förbehåller sig rätten att vägra farligt gods på någon plats där dessa inte kan tas emot enligt tillämplig lag eller enligt TNT:s gottfinnande. Om försändelsen inte kan lämnas på en bemannad plats med möjlighet att ta emot farligt gods måste försändelsen lämnas till TNT via bokad hämtning på kundens plats.  

12.8 Ingen omdirigering. Farligt gods får inte omdirigeras till en annan adress än den ursprungligen avsedda mottagarens adress som angetts av avsändaren. 

12.9 Avsändarens möjliga ansvarsskyldighet. Tillämpliga lagar eller bestämmelser kan kräva att TNT rapporterar felaktigt deklarerade eller ej deklarerade försändelser med farligt gods till lämplig tillsynsmyndighet eller annan myndighet. Avsändaren kan bli föremål för böter och straffavgifter enligt tillämplig lag. 

13. Tullklarering. 

13.1 Försändelser som transporteras över nationsgränser kan behöva tullklareras. Avsändaren ansvarar för att säkerställa att gods skickas i enlighet med alla tullkrav samt för att tillhandahålla all dokumentation och information som krävs för tullklarering och även intyga och garantera att alla uppgifter som denna tillhandahåller gällande godset och försändelsens klarering är och fortsätter att vara korrekta och fullständiga. Sådana uppgifter inkluderar lämplig harmoniseringskod. Försändelser som kräver ytterligare dokumentation utöver en fraktsedel (så som en handelsfaktura) kan behöva längre transittid. TNT förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande debitera avsändaren för eventuella straffavgifter, böter, skador eller andra kostnader eller utgifter, inklusive lagerhållningskostnader, som kan uppstå till följd av en behörig myndighets åtgärder, eller om avsändaren underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor. 

13.2 Avsändaren är ansvarig att på egen bekostnad säkerställa att gods som skickas internationellt accepteras i destinationslandet enligt tillämpliga lagar, och att alla tillämpliga krav på licens eller tillstånd är uppfyllda.

13.3 Avsändaren kan även behöva tillhandahålla ytterligare information för att få tillstånd från andra tillsynsorgan i destinationslandet innan leveransen till mottagaren. Försändelser som innehåller gods eller produkter över vilka flera myndighetsorgan i andra destinationsländer utövar tillsyn (till exempel nationella organ som ansvarar för livsmedelssäkerhet, folkhälsoskydd, läkemedel, medicinska produkter, växter och djur, telekommunikation och standarder för annan elektronisk utrustning med mera) kan ta längre tid att klarera. Alla avgifter för transport till och retur från länder där införsel inte tillåts kommer att debiteras avsändaren.

13.4 När försändelser hålls kvar av tullen eller av andra myndigheter till följd av felaktig eller saknad dokumentation kan TNT försöka att kontakta mottagaren. Om lokal lagstiftning kräver att korrekt information eller dokumentation skickas in av mottagaren och mottagaren underlåter att göra detta inom vad TNT anser vara rimlig tid kan försändelsen anses vara omöjlig att leverera i enlighet med tillämpliga lagar (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)). Om mottagaren underlåter att tillhandahålla nödvändig information eller dokumentation och lagen tillåter att avsändaren tillhandahåller denna kan TNT försöka kontakta avsändaren. Om även avsändaren underlåter att tillhandahålla informationen eller dokumentationen inom vad TNT anser vara rimlig tid kan försändelsen anses vara omöjlig att leverera i enlighet med tillämpliga lagar. TNT antar inget ansvar för en leverans som inte kan levereras till följd av felaktig eller saknad dokumentation, oavsett om TNT försöker meddela mottagaren eller avsändaren eller inte. 

13.5 Om det är tillåtet enligt lokal lag tillhandahåller TNT tullklarering av internationella försändelser. TNT skickar in försändelseinformationen till tullen och andra tillsynsorgan för klarering. TNT kan ta ut en avgift för klareringstjänsten, om tillämpligt, på internationella försändelser för klareringsbearbetning, för utlägg av tullar och skatter till tullmyndigheter för betalarens räkning, för tjänster som begärts av avsändaren, mottagaren eller en tredje part, eller för att ersätta kostnader som TNT debiterats av tillsynsmyndigheten för regelefterlevnad. Avgifternas typ och belopp varierar beroende på land. 

13.6 TNT agerar som avsändarens eller mottagarens ombud (beroende på situationen) endast i syfte att klarera och föra försändelsen genom tullen. Om det är tillämpligt och lämpligt ska avsändaren bemyndiga TNT, eller ett ombud utsedd av TNT, att upprätta och registrera tulldeklarationer och vidta relaterade åtgärder som direkt representant, i avsändarens eller mottagarens namn och på deras egen risk. Avsändaren ska säkerställa att mottagaren bemyndigar TNT i enlighet med denna bestämmelse när så är tillämpligt. 

13.7 I vissa fall kan TNT, efter eget gottfinnande, godta att använda ett särskilt tullombud (customs broker) utöver TNT (eller det ombud som valts av TNT) eller det ombud som utsetts av avsändaren. I alla händelser förbehåller sig TNT (eller det ombud som valts av TNT) rätten att klarera försändelsen om ombudet inte kan fastställas eller inte vill utföra klareringen, eller om fullständig information om ombudet inte tillhandahålls till TNT (inklusive namn, adress, telefonnummer och postnummer).

14. Tullar och skatter.

14.1 För att kunna tullklarera vissa artiklar kan TNT, för betalarens räkning, betala tullar och skatter som fastställs av tullpersonal och ta ut en tilläggsavgift för detta. TNT kan kontakta betalaren för alla försändelser och kräva bekräftelse av återbetalningsarrangemang som ett villkor för att klarering och leverans ska slutföras. TNT kan även efter gottfinnande kräva att tullar och skatter betalas innan försändelsen lämnas till mottagaren. Kontakta TNT:s kundservice för fler uppgifter. 

14.2 Om korrektheten eller riktigheten i tullar och skatter för en försändelse ifrågasätts kan TNT eller dess utsedda ombud granska den transportdokumentation som överlämnats med försändelsen. Om TNT fastställer att tullarna och skatterna beräknats korrekt accepterar avsändaren att betala dessa, eller tar på sig att se till att mottagaren betalar, enligt vad som är tillämpligt.

14.3 Om TNT betalar tullar, skatter eller andra avgifter till en tullmyndighet för betalarens räkning kan betalaren debiteras en avgift för tullklareringstjänsten baserat på en fast taxa eller en procentandel av det totala betalade beloppet. Avgiften för tullklareringstjänsten varierar beroende på destinationsland. Mer information om den avgiften som tas ut för tullklareringstjänst finns på sidan ”ytterligare tjänster och tilläggsavgifter” på tnt.com.

14.4 Om avsändaren inte utser en betalare på fraktsedeln faktureras mottagaren för alla tullar och skatter automatiskt om så är tillåtet.

14.5 Oavsett om det finns andra betalningsanvisningar ska avsändaren ha det slutliga ansvaret för att betala tullar och skatter och avgifter och tilläggsavgifter i samband med TNT:s utbetalning av tullar och skatter om betalning inte mottas. Om en mottagare eller en tredje part från vilken bekräftelse på återbetalning krävs vägrar att betala tullar och skatter på begäran kan TNT kontakta avsändaren för att begära sådan betalning. Om avsändaren vägrar att vidta de tillräckliga åtgärderna för att ersätta TNT kan försändelsen returneras till avsändaren (och i detta fall ansvarar avsändaren för de ursprungliga avgifterna och returavgifterna) eller placeras i ett tillfälligt lager, ett allmänt lager eller ett tullager, eller anses vara omöjlig att leverera. Om transportavgifterna för en försändelse debiteras till ett kreditkort förbehåller sig TNT rätten att också debitera obetalda avgifter för tullar och skatter kopplade till samma försändelse till detta kreditkortskonto. 

14.6 Med förbehåll för de alternativ som finns på angivna platser, om inte TNT kan få tillfredsställande bekräftelse på arrangemang för ersättning av det belopp som ska betalas ut för tullar och skatter kan en försändelse försenas. Sådana förseningar, eller om villkoren inte följs på annat sätt, betraktas som frånsägelse av ansvar. 

14.7 Betalningen av tullar och skatter ska göras på något av följande sätt, enligt TNT:s gottfinnande: kontanter, check (personlig eller företagscheck, förutsatt att giltig identifikation tillhandahålls), kreditkort, betalningsorder, resecheckar eller bankkonto eller interimskonto. TNT godtar inte förskottsbetalning av tullar och skatter. 

14.8 TNT åtar sig inget ansvar för försändelser som lämnas hos tullen och sådana försändelser kan anses vara omöjliga att leverera. 

15. Rutt.

TNT fastställer rutten för alla försändelser. Rutten kan ändras från tid till annan utan förvarning. TNT kan inte lämna ut information om rutten eller om nätverkets säkerhetsåtgärder, detta för att skydda det transporterade godset. Detta innebär att det inte heller är tillåtet att göra granskningar av TNT-nätverkets platser eller fordon såvida detta inte är ett lagstadgat eller juridiskt krav. 

16. Leverans.

16.1 Försändelser levereras till mottagarens adress i enlighet med avsnitt 16.7 och 16.8 nedan. Det finns ingen skyldighet att leverera en försändelse till mottagaren personligen. TNT kan leverera en försändelse till mottagaren eller någon annan person som framstår som behörig att ta emot försändelsen för mottagarens räkning. Leveransadressen måste alltid innehålla mottagarens fullständiga adress, telefonnummer och e-postadress. 

16.2 Postboxadresser kan användas för vissa internationella platser under förutsättning att avsändaren tillhandahåller TNT mottagarens telefonnummer för att kunna arrangera leveransen. 

16.3 TNT ska inte under några omständigheter vara ansvarig för något anspråk som uppstår i samband med att gods i transit beslagtas eller hålls kvar av tull eller andra myndigheter.

16.4 Försändelser till hotell, sjukhus, myndighetskontor eller -lokaler, universitetsområden eller andra anläggningar som använder ett postrum eller centralt mottagningsområde kan levereras till postrummet eller det centrala mottagningsområdet om inget annat anges eller avtalas med TNT innan försändelsen skickas.

16.5 TNT betraktar en begäran om adressändring som inte är en omdirigering eller adressrättning som en ny försändelse som kan debiteras nya transportavgifter.

16.6 Om lördagsleverans är tillgängligt debiteras en särskild hanteringsavgift för detta i de länder där lördagar inte är normala arbetsdagar.

16.7 TNT kan vägra att hämta eller leverera en försändelse, eller använda alternativa upphämtnings- eller leveransarrangemang, för de anställdas säkerhets skull eller i fall där TNT anser att tjänsterna används i strid mot tillämpliga lagar, bestämmelser eller regler.

16.8 Leveransanvisningar från mottagaren: B2C-försändelser  

a. På utvalda platser kan TNT leverera B2C-försändelser i enlighet med ytterligare anvisningar som TNT får från mottagaren. Avsändaren intygar och samtycker uttryckligen till att dessa instruktioner kan ändra de ursprungligen avtalade leveransanvisningarna eller leveranstiden (leveransåtagandet) som ursprungligen avtalades mellan TNT och avsändaren. 

b. Avsändaren intygar och samtycker till att anvisningarna från mottagaren kan avse, men inte begränsas till: (i) senarelagd leveranstid, (ii) leverans till en granne, portvakt/vaktmästare eller receptionist, (iii) leverans till en annan adress eller annan person förutsatt att en sådan annan adress ligger i samma land som på fraktsedeln, (iv) anvisningar om var B2C-försändelsen ska lämnas utan någon leveransunderskrift, (v) avlämning av B2C-försändelsen på ett utlämningsställe (t.ex. en butik), eller (vi) någon kombination av föregående anvisningar.  Om transporten avbokas helt eller delvis före leverans av avsändaren och/eller mottagaren ska alla avgifter fortfarande betalas till TNT.  

c. Om avsändaren och/eller mottagaren inte anger några särskilda leveransanvisningar, använder TNT standardförfarandet för leverans.

d. TNT kan från tid till annan ändra vilka leveransalternativ som är tillgängliga för B2C-försändelser beroende på geografiska och andra begränsningar. Ytterligare information om tillgängliga leveransalternativ och villkoren för dessa finns på tnt.com. 

e. Om mottagaren anger ytterligare leveransanvisningar för försändelser som inte är B2C-försändelser ska avsändaren intyga och samtycka till att vara bunden av detta avsnitt 16.

17. Upprepad leverans.

17.1 Företagsleveranser.  TNT gör upprepade leveransförsök automatiskt eller på begäran om: (a) ingen på mottagarens adress finns på plats för att ta emot och underteckna försändelsen om signatur krävs, (b) avsändaren har valt ett av TNT's alternativ för leveransunderskrift och det inte finns någon behörig mottagare på platsen för att ta emot och underteckna försändelsen, eller (c) TNT fastställer att försändelsen kan kvarhållas. Om en företagsleverans inte har levererats efter tre upprepade leveransförsök och/eller om försändelsen kvarhållits i fem arbetsdagar från datumet för första leveransförsöket och om försändelsen, om tillämpligt, tullklarerats i destinationslandet kommer försändelsen anses vara omöjlig att leverera (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)).

17.2 Hemleveranser och B2C-försändelser.  Om en hemleverans inte kan levereras på det första leveransförsöket till mottagarens adress eller en närliggande adress, när avsändaren eller mottagaren valde ett av TNT's-alternativ för leveransunderskrift, kan TNT, efter eget gottfinnande, antingen upprepa leveransförsöket eller kvarhålla försändelsens tills ytterligare anvisningar tas emot från avsändaren eller mottagaren, eller leverera till en plats som fastställs av TNT. Om en hemleverans inte kan levereras efter ett antal upprepade försök, om avsändaren eller mottagaren inte tillhandahåller ytterligare leveransanvisningar, eller om TNT inte kan ordna leverans till en annan plats som fastställs av TNT, kan försändelsen anses vara omöjlig att leverera (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)).

18. Försändelser som inte kan levereras.

18.1 En försändelse anses vara omöjlig att leverera under omständigheter som inkluderar, men inte begränsas till, följande: (a) mottagarens adress är ofullständig, oläslig, felaktig eller går inte att hitta, (b) försändelsens mottagare kan inte kontaktas eller mottagaren tar inte emot försändelsen, (c) försändelsen var adresserad till en plats som TNT inte kan leverera till, (d) mottagarens affärsställe är stängt, (e) leveransen är omöjlig eftersom det saknas en behörig person eller en behörig person vägrar att ta emot leveransen eller underteckna leveransen, (f) försändelsen kan inte tullklareras, (g) det finns en sannolikhet att försändelsen orsakar skador eller förseningar för andra försändelser eller egendom, eller personskador, (h) försändelsen innehåller förbjudna artiklar, (i) mottagaren kan inte eller vägrar att betala för en försändelse som faktureras mottagaren, (j) försändelsen var felaktigt förpackad, (k) försändelsens innehåll eller förpackning har skadats i sådan utsträckning att försändelsen inte kan förpackas om, (l) försändelsen överträder USA's eller andra tillämpliga exportkontroll- eller sanktionslagar eller -bestämmelser , inklusive men inte begränsat till att skickas från eller adresseras till en begränsad part eller plats eller (m) någon annan omständighet som anges i avsnitt 17 (Upprepad leverans).

18.2 Om en försändelse av någon anledning anses vara omöjlig att leverera ska TNT försöka underrätta avsändaren för att arrangera retur av försändelsen, utan hänsyn till eventuella lokala bestämmelser. Om avsändaren inte kan kontaktas inom fem arbetsdagar eller inte tillhandahåller anvisningar inom en rimlig tidsperiod kan TNT returnera försändelsen till avsändaren, eller placera försändelsen i ett tillfälligt lager, ett allmänt lager eller ett tullager, eller kassera försändelsen, i enlighet med lokal lagstiftning. Om en försändelse inte kan levereras, tullklareras eller returneras, kan försändelsen överföras eller kasseras av TNT i enlighet med lokal lagstiftning. Avsändaren ansvarar för alla kostnader och avgifter som uppstår i samband med att returnera, förvara eller kassera en försändelse som är omöjlig att leverera, om inte försändelsen var omöjlig att leverera till följd av ett fel från TNT:s sida.

18.3 Försändelser som inte kan returneras till följd av lokala bestämmelser kommer att placeras i ett tillfälligt lager, ett allmänt lager eller ett tullager, eller kasseras i enlighet med lokal lag. Avsändaren samtycker till att betala alla kostnader och avgifter som TNT ådras till följd av sådan förvaring eller kassering.

18.4 Returavgifter debiteras avsändaren tillsammans med de ursprungliga avgifterna om inte försändelsen var omöjlig att leverera till följd av ett fel från TNT:s sida. Här ingår också andra avgifter som ådragits TNT under returen. Vid returer av försändelser som är omöjliga att leverera och som innehåller farligt gods måste avsändaren tillhandahålla en ifylld returfraktsedel och alla andra nödvändiga dokument.

19. Ansvarsbegrænsning. 

19.1 Standardansvarsbegränsning för transporttjänster. TNT:s ansvarsskyldighet för förluster, skador eller förseningar i samband med tillhandahållandet av transporttjänster ska begränsas till det belopp som anges i tillämplig konvention (såvida inte avsändaren väljer att betala en extra avgift för utökat ansvar eller försäkring enligt beskrivningen i avsnitt 19.3 och 19.4). TNT tillämpar också sådan gräns till alla fordringar som uppstår till följd av tillhandahållandet av inhemska transporttjänster där obligatoriska eller lägre ansvarsskyldighetsgränser saknas i tillämpliga nationella transportlagar (såvida inte avsändaren väljer att betala en extra avgift för utökat ansvar och försäkring enligt beskrivningen i avsnitt 19.3 och 19.4). TNT:s ansvarsskyldighet för bevisad förlust, skada, fördröjning eller annan fordran i samband med försändelsen kommer inte att överstiga försändelsens reparationskostnad, dess avskrivna värde eller ersättningskostnad, beroende på vilket som är lägst. TNT har rätt att begära oberoende bevisning av värdet på innehållet i en försändelse som omfattas i en fordran.

19.2 Ansvarsbegrænsning for andre reklamationer. Hvis TNT ikke er underlagt afsnit 19.1 (Standardansvarsbegrænsning for transportydelser), er TNT's ansvar for tab, skade, forsinkelse eller ethvert andet krav i forbindelse med levering af supplerende tjenester eller anden misligholdelse af kontrakten begrænset til 3,40 euro pr. kilo, i alle tilfælde ikke over et maksimalt erstatningsansvar på 10.000 euro pr. hændelse eller række af forbundne hændelser.

19.3 Maksimalt erstatningsansvar: Udvidet ansvar (tilbydes ikke alle steder – kontakt TNT's kundeservice for at få flere oplysninger).

a. På steder, hvor TNT tilbyder udvidet ansvar, kan afsenderen vælge at betale et ekstra gebyr for at specificere en fragtbrev med udvidet ansvar ud over de grænser, der er angivet i de foregående afsnit 19.1 og 19.2.nbsp

b. Det angivna utökade ansvaret representerar TNT:s maximala ansvar i samband med försändelsen. Det utökade ansvaret gäller endast om TNT är ansvarigt enligt konventionerna eller de nationella transportlagar som är obligatoriskt tillämpliga på en försändelse.

c. Om inget annat anges av TNT är det maximala utökade ansvaret 25 000 EUR per försändelse (exklusive dokumentförsändelser – se nedan). 

d. TNT:s ansvar för bevisad förlust eller skada eller andra anspråk i samband med dokumentförsändelser kommer inte att överstiga leveransens återuppbyggnadsvärde, med högst 500 EUR per dokumentförsändelse om inte annat anges av TNT. Utökat ansvar är inte tillgängligt för alla dokumentförsändelser. Gå in på tnt.com eller kontakta TNT:s kundservice för mer information om behörighet.

19.4 Forsikring (tilbydes ikke alle steder – kontakt TNT's kundeservice for at få flere oplysninger).

a. På steder, hvor TNT tilbyder forsikring, kan afsenderen vælge at betale et ekstra gebyr for at vælge forsikring på fragtbrevet ud over de grænser, der er angivet i de foregående afsnit 19.1 og 19.2.

b. Den angivna försäkringen representerar det maximala belopp som TNT riskerar i samband med försändelsen. 

c. Om inget annat anges av TNT är det maximala utökade ansvaret 25 000 EUR per försändelse. 

d. TNT:s försäkringsskydd är begränsat enligt Institut Cargo Clause A.

e. TNT:s ansvar för bevisad förlust eller skada eller andra anspråk i samband med dokumentförsändelser kommer inte att överstiga leveransens återuppbyggnadsvärde, med högst 500 EUR per dokumentförsändelse om inte annat anges av TNT. Försäkring är inte tillgängligt för alla dokumentförsändelser. Gå in på tnt.com eller kontakta TNT:s kundservice för mer information om behörighet.

19.5 Hvis afsenderen vælger udvidet ansvar eller forsikring, gælder følgende betingelser:  

a. Avsändaren står för samtliga eventuella förluster utöver det deklarerade värdet.

b. En avgift kommer att fastslås utifrån det deklarerade värdet och kan skilja sig beroende på försändelsens ursprung. Kontakta TNT:s kundservice för fler uppgifter. 

c. TNT:s ansvarsskyldighet för bevisad förlust, skada, fördröjning eller annan fordran i samband med försändelsen kommer inte att överstiga försändelsens reparationskostnad, dess avskrivna värde eller ersättningskostnad, beroende på vilket som är lägst. TNT har rätt att begära oberoende bevisning av värdet på innehållet i en försändelse som omfattas i en fordran. 

d. Ingen kompensation erbjuds för (i) följdförluster eller (ii) förseningar eller förluster som uppstår till följd av att avsändaren inte fullföljer sina skyldigheter under dessa villkor.

e. Ingen kompensation erbjuds för förluster i samband med tilläggstjänster. 

f. Varje försök att deklarera ett värde för utökat ansvar, försäkring eller tull som överstiger de högsta tillåtna beloppen i dessa villkor är ogiltigt. Ett sådant deklarerat värde sänks automatiskt till de belopp som tillåts för försändelsen. Om TNT godtar transport av en försändelse med ett deklarerat värde som överstiger de tillåtna maxbeloppen innebär det inte att TNT avstår från någon bestämmelse i dessa villkor. TNT kan inte uppfylla begäranden om att ändra information om deklarerade värden på fraktsedeln efter att försändelsen lämnats över till TNT. 

g. Om avsändaren inte har angett utökat ansvar eller försäkring för transport för varje enskilt paket på fraktsedeln men har angett ett totalt deklarerat värde för transport för försändelsen i sin helhet fastställs det deklarerade värdet för varje paket genom att dela det totala deklarerade värdet med antalet paket på fraktsedeln. Det deklarerade värdet för ett paket i en försändelse får under inga omständigheter överstiga det deklarerade värdet för hela försändelsen.

19.6 Unikke genstande. TNT's ansvar for forsendelser, der indeholder unikke genstande, enten helt eller delvist, er begrænset til den relevante konventionsgrænse eller obligatorisk gældende lokal lovgivning. Udvidet ansvar og forsikring gælder ikke for forsendelser, der indeholder unikke genstande.

20. Ansvarsfraskrivelse. 

20.1 TNT påtager sig intet ansvar for:

a. Med forbehold for yderligere begrænsninger i disse betingelser kan enhver skade, der overstiger det udvidede ansvar eller forsikring (som begrænset af afsnit 19.3 (Maksimalt ansvar: udvidet ansvar) og afsnit 19.4 (Forsikring)) eller ansvarsbegrænsningen som angivet i den gældende konvention eller, for forsendelser fra og mellem bestemte steder inden for ét land, i henhold til gældende obligatorisk lokal lovgivning, alt efter hvad der er størst, uanset om TNT vidste eller burde have vidst, at sådanne skader kunne opstå. 

b. Särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdförluster eller skador, inklusive kostnaden för alternativ transport, förlorad inkomst, intäkt, användning eller vinst, förväntade besparingar, goodwill eller förlust av en möjlighet 

20.2 Afsender påtager sig al eksponering og risiko for tab, skade eller forsinkelse ud over det, som TNT udtrykkeligt påtager sig i disse betingelser. Afsenderen skal sørge for sin egen forsikringsdækning, hvis det ønskes. TNT yder ikke forsikringsdækning.

20.3 TNT påtager sig intet ansvar, og TNT vil heller ikke foretage nogen form for justering, refusion eller kreditering for tab, skade, forsinkelse, fejlagtig levering, manglende levering, fejlinformation eller manglende levering af information, forårsaget af eller som følge af nogen af følgende begivenheder (ikke en udtømmende liste):

a. agerande, försummelse eller underlåtenhet från avsändaren, mottagaren, eller någon tredje part med intresse i försändelsen

b. försändelsens art eller någon defekt, egenskap eller relaterad brist eller sårbarhet

c. överträdelser mot något av dessa villkor, eller andra villkor och bestämmelser gällande försändelsen, inklusive transport av förbjudna föremål, farligt gods, felaktig deklaration av transporterat gods, eller säkring, märkning och adressering av försändelser

d. överträdelse av amerikanska eller andra tillämpliga exportkontroll- eller sanktionslagar och/eller förordningar;

e. böter, straffavgifter eller andra ekonomiska belopp som åläggs avsändaren eller mottagaren av en tillsynsmyndighet eller tredje part,

f. eventuella händelser utom TNT:s kontroll, inklusive pandemier eller epidemier, faror i lufttrafiken, samhällsfientliga element, offentliga eller tillsynsmyndigheter som agerar inom eller utanför sitt behörighetsområde, handlingar eller underlåtanden från tullpersonal, upplopp, strejker eller förväntade strejker, andra lokala konflikter, civil oro, faror till följd av krigstillstånd eller väder, nationella, internationella eller lokala störningar i lufttrafik- eller landstransportnätverken, kriminella handlingar utförda av personer eller entiteter, inklusive terrordåd, naturkatastrofer, störningar eller fel i kommunikations- och informationssystem (inklusive TNT:s system), mekaniska förseningar eller omständigheter som utgör en fara för TNT:s personal,

g. olämplig eller otillräcklig paketering, inklusive om avsändaren inte använder förpackningar som godkänts av TNT där sådant godkännande har sökts, rekommenderats eller krävts, Detta gäller särskilt datorer, elektronik, bräckliga föremål och alkohol som måste förpackas i enlighet med TNT:s riktlinjer som finns på tnt.com. Om TNT tillhandahåller förpackning, eller råd, assistans eller vägledning om lämplig förpackning, för försändelser innebär inte detta att TNT tar något ansvar om inte TNT uttryckligen och skriftligen anger något annat;

h. efterlevnad av muntliga eller skriftliga leveransanvisningar från avsändare, mottagaren eller någon person som säger sig representera avsändaren eller mottagaren;

i. leveransförseningar som orsakats av efterlevnaden av TNT:s policyer om betalning av avgifter; 

j. TNT:s oförmåga att tillhandahålla en kopia av leveransdokumenten eller en kopia av signaturen som erhölls vid leverans;

k. radering av data från eller förlust av eller oåterkalleliga data lagrade på magnetiska band, i filer eller på andra lagringsmedier, eller radering av eller skador på fotografiska bilder eller ljudspår från exponerad film;

l. TNT:s underlåtenhet att följa uppmärkt "förpackningsriktning" (så som pilar för "UPP", markeringar för "Denna sida upp");

m. TNT:s oförmåga eller försening att meddela avsändaren eller mottagaren om eventuella förseningar, förluster eller skador gällande en försändelse, ofullständiga, felaktiga eller inaktuella mottagaruppgifter eller tullombudsuppgifter, felaktig eller saknad dokumentation, eller utebliven betalning av tullar och skatter där sådan krävs för att släppa en försändelse;

n. förlust av eller skador på en enskild artikel som TNT inte kan bekräfta mottagning av, inklusive i de fall där gods vid den tidpunkt då försändelsen tillhandahålls till TNT redan har lastats på en trailer, på pall eller förpackats på ett sådant sätt att det inte rimligen går att kontrollera antalet artiklar eller innehållet i försändelsen;

o. förlust av personlig eller finansiell information, inklusive personnummer, födelsedatum, körkortsnummer, kredit- eller bankkortsnummer och information om finansiella konton;

p. om avsändaren inte raderar alla försändelser som matats in i ett av TNT:s transportsystem eller någon av TNT:s transportenheter och försändelsen inte lämnas till TNT,

q. skador som anges av stötmätare, lutningsmätare eller temperaturinstrument, och  

r. underlåtenhet att uppfylla leveransåtagandetiden för någon försändelse med en ofullständig eller felaktig adress (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)).

20.4 Hvis TNT ikke er ansvarlig, herunder for ethvert ansvar, der overstiger det ansvar, som TNT udtrykkeligt har påtaget sig i disse betingelser, vil afsenderen være ansvarlig og accepterer at holde TNT skadesløs for enhver skade forårsaget af forsendelsen til TNT eller til en tredjepart eller fra ethvert krav fra en tredjepart, især modtageren. 

Eventuella betalningar som görs av TNT till följd av en fordran från avsändaren eller en tredje part ska inte anses utgöra ett ansvarsåtagande och ska inte tolkas som att TNT frånsäger sig bestämmelserna i detta avsnitt 20.

21. Ingen garantier.

Förutom vad som uttryckligen anges häri lämnar TNT inga garantier, uttryckliga eller underförstådda.

22. Reklamationer. 

TNT accepterar endast fordringar som rör en försändelse, om fordran görs enligt tillämpliga konventioner och följande förfaranden, och i avsaknad av detta kan fordran inte göras till TNT: 

22.1 Anmeldelse af en reklamation. 
a. Alle reklamationer på grund af tab, skade (synlig eller skjult) eller forsinkelse (herunder ødelæggelsesreklamationer) eller manglende indhold skal meddeles TNT inden for 21 dage efter (i) levering af forsendelsen (i tilfælde af skade eller forsinkelse), eller (ii) den forventede leveringsdato (i tilfælde af tab, manglende levering eller fejlagtig levering). 

b. Om mottagaren tar emot försändelsen utan att underrätta om skador när leveransen tas emot anses detta vara påtagligt bevis på att försändelsen levererades i gott skick. 

c. Alla sådana fordringar måste göras antingen vid tnt.com eller genom att kontakta TNT:s kundservice. 

22.2 Obligatorisk information.Alle reklamationer skal indeholde fuldstændige oplysninger om afsender og modtager samt TNT-sporingsnummer, forsendelsesdato, antal stykker og forsendelsens vægt. Som en forudsætning for, at TNT kan behandle enhver reklamation, skal modtageren stille indholdet, de originale forsendelseskartoner og emballagen til rådighed for TNT's inspektion, enten hos modtageren eller på et TNT-anlæg, indtil reklamationen er afsluttet. 

22.3 Begrænsninger. TNT er ikke forpligtet til at reagere på en reklamation, før alle gebyrer er betalt. Sagsøger kan ikke fratrække reklamationsbeløbet fra disse gebyrer. Der kan kun indgives én reklamation i forbindelse med en forsendelse. Accept af betaling af en reklamation vil ophæve enhver ret til at inddrive yderligere skader eller kræve yderligere kompensation i forbindelse med den pågældende forsendelse. Afsendere eller modtagere, hvis pakker blev udbudt til TNT gennem en pakkekonsolidator, har ingen ret til juridisk eller rimelig erstatning mod TNT. 

22.4 Retssager.Retten til at kræve erstatning for et søgsmål, der opstår som følge af transport fra TNT, forældes, medmindre kravet indbringes for en autoriseret domstol inden for to år fra den faktiske leveringsdato (i tilfælde af skade, mangel eller forsinkelse) eller den forventede leveringsdato (i tilfælde af tab, manglende levering eller forkert levering) eller inden for enhver gældende forældelsesfrist, alt efter hvad der er kortest.

23. Underentreprise.

TNT förbehåller sig rätten att anlita underleverantörer för hela eller en del av tjänsterna. 

24. Databeskyttelse. 

24.1 Udtryk som "dataansvarlig", "personoplysninger", "registreret" og "behandling" har den betydning, der er tilskrevet dem i den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679, "GDPR") og andre databeskyttelseslove og -bestemmelser, der gælder for behandlingen af personoplysninger ("personoplysninger) under disse betingelser (samlet "lov om databeskyttelse").

24.2 TNT og afsenderen anerkender, at de begge er selvstændige dataansvarlige med hensyn til behandlingen af personoplysninger af eller mellem parter i henhold til disse betingelser.

24.3 I forbindelse med behandlingen af personoplysninger i henhold til disse betingelser erklærer afsenderen at have overholdt databeskyttelsesloven, herunder at give de registrerede oplysningerne i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, give oplysningerne som indeholdt i TNT's erklæring om beskyttelse af personoplysninger til tnt.com og indhente et juridisk grundlag i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, såsom opfyldelse af kontrakten, legitime interesser eller samtykke.

24.4 Avsändaren ska ersätta TNT för alla kostnader, fordringar, skador och utgifter som TNT kan ådras i samband med avsändarens underlåtenhet att följa detta avsnitt 24.

24.5 Avsändaren intygar att den juridiska grund som fastställs enligt avsnitt 24.3 (också) tillåter eventuell överföring av personuppgifter till TNT, dess närstående företag, filialer, juridiska ombud, revisorer eller andra tredje parter som anlitas av TNT för att uppfylla TNT:s skyldigheter gentemot avsändaren under dessa villkor i länder inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES").

24.6 Eventuell överföring av personuppgifter från avsändaren till TNT, eller vice versa, från EES eller Schweiz till ett land utanför EES eller Schweiz omfattas av standardklausulerna mellan personuppgiftsansvariga (beslut (EU) 2021/914 – modul ett)  (”standardklausuler”) , enligt lydelsen i artikel 46(2)(c) i GDPR som finns på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. I det här syftet ingår dessa standardklausuler i dessa villkor som referens. Genom att samtycka till dessa villkor ska parterna (a) anses ha undertecknat standardklausulerna, (b) anses samtycka till standardklausulerna i sin helhet och (c) följa villkoren i dessa och (d) anses samtycka till att eventuella ändringar eller efterföljande beslut och/eller webbadresser gäller och ersätter beslutet och/eller webbadressen som detta avsnitt 24.6 hänvisar till. Under dessa standardklausuler ska TNT i egenskap av personuppgiftsansvarig agera som dataexportör, även för närstående företags räkning, och avsändaren i egenskap av personuppgiftsansvarig ska agera som dataimportör, eller vice versa om tillämpligt. Föregående gäller utan att det påverkar TNT:s rätt att helt efter eget gottfinnande använda en annan lämplig överföringsmekanism i enlighet med lagen om uppgiftsskydd. De personuppgifter som överförs kan omfatta enskilda avsändares och mottagares kontaktuppgifter, så som namn och adress, som krävs för att möjliggöra tillhandahållandet av TNT:s tjänster, så som leverans av paket, och möjliggöra spårningsfunktioner, som närmare eller på annat sätt beskrivs i dessa villkor och i enlighet med standardklausulernas bilagor.

24.7 Om Europeiska unionens domstol, en lokal tillsynsmyndighet eller liknande myndighet fastställer att något av villkoren under detta avsnitt 24 och/eller standardklausulerna inte längre utgör en lagenlig metod för överföring av personuppgifter utanför EES eller Schweiz ska parterna i god tro förhandla fram en alternativ metod för att utföra sådana överföringar på ett lagenligt sätt.

25. Hele aftalen.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna och ska, enligt avsnitt 1 (Tillämpning), prioriteras över andra bestämmelser och villkor, såväl muntliga som skriftliga. Dessa villkor kan inte åsidosättas förutom om det finns en uttrycklig, skriftlig överenskommelse mellan parterna. 

26. Opgave.

Varken rättigheter eller skyldigheter för någon part under dessa villkor kan överlåtas eller delegeras utan att få skriftligt samtycke på förhand från andra parten, förutom att TNT kan överlåta alla eller delar av sina rättigheter och delegera sina skyldigheter under dessa villkor till något närstående företag. Utan att begränsas av ovanstående ska dessa villkor vara bindande och gälla för parterna och deras tillåtna efterträdare och övertagare.

27. Ikke-frafald.

Om TNT inte verkställer eller tillämpar en bestämmelse i dessa villkor utgör det ingen eftergift av bestämmelsen och det påverkar inte på något annat sätt TNT:s rätt att verkställa bestämmelsen.

28. Obligatorisk lov.

Dessa villkor utesluter inget ansvar om ett sådant uteslutande förbjuds enligt lag. Skulle någon bestämmelse som ingår i eller hänvisas till i dessa villkor strida mot tillämpliga obligatoriska internationella fördrag, lokala lagar, myndighetsbestämmelser, order, eller krav, ska en sådan bestämmelse begränsas i största tillåtna utsträckning och ska, i denna begränsade form, förbli i kraft som en del av avtalet mellan TNT och avsändaren. Skulle en bestämmelse vara ogiltig eller ogenomförbar ska detta inte påverka andra delar av dessa villkor.

29. Gældende lov og jurisdiktion.

Om inget annat anges i tillämplig konvention ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår från eller i samband med tjänsterna som utförs av TNT under dessa styras av lagarna och domstolarna i det land eller det territorium där försändelsen tas emot av TNT för att utföra tjänsterna.