Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti TNT

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto chráníme Vaše údaje a používáme je zodpovědně, přičemž Vám i nadále poskytujeme vynikající služby, které od společnosti TNT Express B.V. a jejích provozních skupin, dceřinných společností a divizí (dále jen „TNT“) očekáváte. Společnost TNT se zavazuje chránit Vaše soukromí a bezpečí Vašich osobních údajů. Společnost TNT vytvořila toto Oznámení o ochraně osobních údajů za účelem vysvětlení způsobu, jakým společnost TNT shromažďuje a používá osobní údaje.

Poslední aktualizace: květen 2018

1. Vztahuje se toto Oznámení o ochraně osobních údajů i na Vás?

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se na Vás vztahuje v případě, že jste zákazníkem společnosti TNT, příjemcem zásilky doručované společností TNT nebo dodavatelem společnosti TNT, a rovněž v případě, že kontaktujete společnost TNT, například návštěvou stránek www.tnt.com, prostřednictvím sociálních médií nebo pokud od společnosti TNT dostáváte e-maily. Naše webové stránky jsou určeny široké veřejnosti a nejsou cíleny na děti. Od dětí mladších 16 let vědomě ani cíleně žádné osobní údaje neshromažďujeme. Pokud vám je méně než 16 let, neodesílejte nám prosím žádné osobní údaje a požádejte o pomoc svého rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud se domníváte, že nám Vaše dítě mohlo předat osobně identifikovatelné údaje, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy dataprotection@tnt.com, a my tyto údaje odstraníme.

2. Jaké údaje shromažďuje společnost TNT?

Společnost TNT potřebuje při své obchodní činnosti a poskytování služeb zpracovávat osobní údaje. „Osobní údaje“ jsou veškeré údaje, které lze přímo či nepřímo použít k identifikaci fyzické osoby. Většinu svých osobních údajů poskytujete přímo společnosti TNT, například:

 • Kontaktní údaje. Například Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • Finanční údaje. Například číslo Vašeho bankovního účtu, stav platby, faktury.
 • Identifikační údaje. Například číslo Vašeho řidičského průkazu.
 • Informace o účtu. Přihlašovací údaje, včetně Vaší e-mailové adresy a hesla, a další informace uvedené v účtu.
 • Informace související se zásilkou a službami. Například číslo pro sledování zásilky, údaje o trase zásilky, informace o poloze, stav zásilky, místo doručení, typ balení, počet kusů, hmotnost, obrázek balíku, celní údaje. 
 • Informace o uživateli a jeho preferencích. Například objemy přepravy, stížnosti, historie nákupů a souvisejících obchodních aktivit, komunikace, informace z průzkumů, nákupní preference.

3. Proč společnost TNT zpracovává osobní údaje?

Osobní údaje se shromažďují, používají, uchovávají nebo jinak zpracovávají v případě, že je to nutné v zájmu zodpovědné, efektivní a účinné správy obchodních činností společnosti TNT. Osobní údaje zpracováváme proto, že je to nevyhnutné v souvislosti s plněním naší smlouvy s Vámi, nebo pro splnění našich zákonných povinností, nebo je to nevyhnutné pro účely oprávněných obchodních zájmů společnosti TNT souvisejících s poskytováním kvalitních a bezpečných zasílatelských služeb. Přesněji řečeno, společnost TNT zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

 • Vývoj produktů, výzkum a vylepšování produktů a/nebo služeb společnosti TNT. Společnost TNT zpracovává osobní údaje v rozsahu nevyhnutném za účelem vyvíjení a vylepšování jejích produktů a/nebo služeb, výzkumu a vývoje.
 • Plnění smluv. To zahrnuje sledovací služby společnosti TNT, komunikaci ohledně služeb s jednotlivci a dalšími stranami, odpovídání na žádosti o (další) informace, řešení sporů a přípravu smluv.
 • Správa vztahů a marketing obchodních činností.  Společnost TNT může zpracovávat osobní údaje v rozsahu nevyhnutném za účelem vyvíjení a vylepšování jejích produktů a/nebo služeb, správy účtů, klientského servisu, provádění (cílených) marketingových aktivit za účelem navázání obchodního vztahu s klientem a/nebo udržení či rozšíření stávajícího obchodního vztahu s klientem, obchodním partnerem nebo dodavatelem, a provádění analýz v souvislosti s osobními údaji pro statistické a vědecké účely.
 • Výkon obchodních procesů, interní správa a reporting managementu. To zahrnuje vykonávání činností, jako je správa aktiv společnosti, provádění interních auditů a vyšetřování, finance a účetnictví, implementace obchodních kontrol, zřizování centrálních zpracovatelských zařízení za účelem efektivity, správa fúzí, akvizic a prodejů a zpracovávání osobních údajů za účelem reportingu managementu a analýzy.
 • Bezpečnost a ochrana. Ke zpracovávání osobních údajů může rovněž docházet například při výkonu činností, které se týkají bezpečnosti a zdraví, ochrany majetku společnosti TNT, a rovněž majetku zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera, a při ověření stavu a přístupových práv zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera.
 • Ochrana životně důležitých zájmů jednotlivců. To zahrnuje zpracovávání údajů v případě, že je to nevyhnutné k ochraně životních zájmů jednotlivce (například z naléhavých lékařských důvodů).
 • Splnění zákonných povinností. Toto se týká zpracování osobních údajů v rozsahu nevyhnutném za účelem splnění povinností vyplývajících ze zákonů, předpisů a směrnic specifických pro odvětví, které se vztahují na společnost TNT (například porovnávání jmen klientů, dodavatelů a obchodních partnerů se seznamy zakázaných smluvních stran).

4. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Společnost TNT může Vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami za následujících podmínek:

 • Společnost TNT může Vaše osobní údaje sdílet se svými přidruženými společnostmi, provozními skupinami, dceřinými společnostmi a divizemi nebo se třetími stranami v případech, kdy je to nevyhnutné ke splnění výše uvedených účelů. Pokud je to vhodné, bude společnost TNT po třetích stranách vyžadovat, aby veškeré související činnosti prováděly v souladu se zásadami a pravidly společnosti TNT týkajícími se ochrany údajů. 
 • Společnost TNT může Vaše osobní údaje předat zpracovatelům údajů, tzn. třetím subjektům, které osobní údaje zpracovávají naším jménem. V těchto případech mohou dané třetí subjekty Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně k účelům popsaným výše a pouze v souladu s našimi pokyny. Společnost TNT využívá služeb pouze těch zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky ohledně implementace vhodných technických a organizačních opatření a zajištění ochrany práv subjektů údajů.
 • Zaměstnanci společnosti TNT mají přístup k Vašim osobním údajům pouze v případě, že je to nevyhnutné k vykonávání jejich pracovních úkolů. V takových případech jim bude přístup udělen pouze tehdy, pokud je to nevyhnutné k účelům uvedeným výše a pouze pokud se zaměstnanec zaváže, že bude zachovávat důvěrnost informací. 
 • Společnost TNT může Vaše osobní údaje poskytnout, pokud jí to ukládá zákon, soudní rozhodnutí či jiný procesní postup, například orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány veřejné moci, pokud je to potřebné ke vzniku nebo výkonu našich zákonných práv nebo v souvislosti s podnikovou transakcí, například s prodejem, fúzí, splynutím nebo prodejem aktiv, nebo, což nepředpokládáme, v případě úpadku.

5. Jak dlouho bude společnost TNT uchovávat Vaše osobní údaje?

Společnost TNT zpracovává Vaše osobní údaje pouze po předem stanovenou dobu a Vaše osobní údaje vymaže, jakmile již nebudou potřeba ke stanoveným účelům zpracování. Přesná doba zpracování závisí od typu osobních údajů a právních povinností, resp. obchodních účelů, kvůli kterým se uchovávají.

6. Jaká opatření k ochraně Vašich osobních údajů společnost TNT přijala?

Společnost TNT přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zpracováním, včetně zajištění následujícího:

 • ochrany Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem,
 • zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů,
 • udržování integrity a přístupnosti Vašich osobních údajů,
 • školení personálu v oblasti požadavků týkajících se informační bezpečnosti a
 • hlášení skutečných nebo domnělých porušení nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

7. Kde společnost TNT ukládá Vaše osobní údaje a kam je předává?

Vzhledem k povaze našeho podnikání a služeb, které poskytujeme našim klientům, se může stát, že bude potřebné, aby společnost TNT předávala Vaše osobní údaje i do zemí mimo zemi Vašeho sídla. V případě potřeby předávání Vašich osobních údajů společnost TNT zajistí, že při předávání bude zabezpečená odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V rámci Evropské unie se bude takové předávání řídit smlouvou založenou na standardních doložkách o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Pokud Vás zajímají podrobnější informace o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na dataprotection@tnt.com.

8. Jaká práva můžete v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit?

Na základě platné legislativy o ochraně Vašich osobních údajů můžete vykonávat řadu práv v souvislosti s Vašimi osobními údaji. Vezměte prosím na vědomí, že v mnoha případech nejsou Vaše práva absolutní a že Vaší žádosti nebudeme muset vždy vyhovět. Některá z těchto práv, která lze uplatnit v Evropské unii, jsou uvedena níže.

Právo na přístup

Máte právo získat kopii osobních údajů, které v souvislosti s Vaší osobou uchováváme, a právo na informace o tom, jakým způsobem je používáme. Vaše osobní údaje Vám obvykle poskytneme v digitální podobě.

Právo na opravu

Podnikáme přiměřené kroky, abychom zabezpečili, že údaje, které o Vaší osobě zpracováváme, budou přesné a úplné. Pokud se však domníváte, že tomu tak není, můžete nás požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.

Právo na výmaz

Za určitých okolností máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, například pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud se zpracování osobních údajů stane nadbytečným nebo pokud odvoláte Váš souhlas. Bude však nutné zohlednit i další faktory. Je například možné, že Vašemu požadavku nebudeme moci vyhovět z důvodu určitých právních nebo regulačních povinností.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo požádat nás o (dočasné) omezení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás uchováváme, mohou být nepřesné nebo pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás, abychom předali osobní údaje, které jste nám poskytli, jinému správci dle Vašeho výběru.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání, jehož právním základem jsou naše oprávněné zájmy. Pokud vznesete námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje na daném právním základě zpracovávat, ledaže bychom k tomu měli závažné oprávněné důvody. Upozorňujeme však, že pokud nebudeme moci zpracovávat osobní údaje nezbytné za účelem poskytování určitých služeb, nebudeme Vám moci dané služby poskytovat.

Práva vztahující se k automatizovanému rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Pokud se na Vás vztahovalo automatizované rozhodování a Vy s jeho výsledkem nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat pomocí údajů uvedených výše a požádat nás o přezkoumání rozhodnutí.

Právo na odvolání souhlasu

V určitých případech Vás můžeme požádat o udělení souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání Vašeho souhlasu ukončí společnost TNT zpracování Vašich osobních údajů, jakmile to bude možné. Odvolání souhlasu však nemá žádný vliv na zákonnost zpracovávání Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Pokud chcete uplatnit jakékoli z Vašich práv, použijte prosím výše uvedené kontaktní údaje.

9. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány na stránkách společnosti TNT?

Následující odstavec popisuje náš závazek chránit osobní údaje, jež se vztahuje na webové stránky společnosti TNT (www.tnt.com) nebo na jakékoliv z jejich podstránek, prostřednictvím kterých může společnost TNT získávat osobní údaje automaticky.

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím používání souborů cookies nebo podobných technologií. Společnost TNT tyto osobní údaje používá k následujícím účelům:

 • získávání informací o Vašich návštěvách našich stránek pro nás a třetí strany,
 • zpracování Vašich zásilek,
 • analýza vzorců Vašich návštěv za účelem zlepšení našich stránek,
 • adresování reklam, sdělení a případně jiného obsahu od nás nebo jiných subjektů na našich stránkách nebo na stránkách jiných subjektů, které odpovídají Vašim zájmům,
 • zapamatování Vaší volby jazyka a dalších Vašich preferencí,
 • pomoc při získávání informací, které hledáte,
 • poskytnutí bezpečné a spolehlivé služby pro transakce online,
 • měření počtu návštěvníků našich stránek a způsobu, jakým návštěvníci stránky používají, za účelem zabezpečení efektivního fungování stránek a lepšího porozumění našim zákazníkům,
 • správa systému a řešení problémů.

10. Co když máte nějaké další dotazy či stížnosti?

Dotazy nebo stížnosti ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů zasílejte společnosti TNT prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny v horní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Máte rovněž právo podat stížnost místně příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů v jurisdikci, ve které pracujete, žijete nebo ve které došlo k údajnému porušení. Seznam evropských orgánů pro ochranu osobních údajů naleznete zde.

11. Bude se toto Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat?

Společnost TNT může toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. Pokud bude mít taková změna závažné důsledky, bude se Vás o něm společnost TNT snažit aktivně informovat. Aktuální verzi Oznámení o ochraně osobních údajů, včetně označení posledních změn, bude společnost TNT vždy publikovat na webových stránkách www.tnt.com.