OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na vaší důvěře nám záleží. To je důvod, proč chráníme vaše informace a používáme je zodpovědně a zároveň nadále poskytujeme vynikající služby, které od společnosti FedEx a jejích provozních skupin, dceřiných společností a divizí, včetně veškerých společností TNT (dále též jen „FedEx“) očekáváte. Ve společnosti FedEx jsme se zavázali chránit vaše soukromí a bezpečnost informací, které mohou být přímo či nepřímo použity k identifikaci fyzické osoby (dále též jen „Osobní údaje“). Společnost FedEx vytvořila toto Oznámení o ochraně osobních údajů, aby vysvětlila, jak shromažďuje a používá Osobní údaje.

Poslední úprava dokumentu: Leden 2019

Pokud toto Oznámení o ochraně osobních údajů zmiňuje „FedEx“, „my“, „nás“, nebo „náš“, odkazuje se společnost FedEx na společnost skupiny FedEx, která rozhoduje dle smyslu, účelu a nástrojů zpracovávání vašich Osobních údajů uvedených v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Veškeré společnosti TNT jsou součástí skupiny FedEx, Osobní údaje shromažďované prostřednictvím jakékoli domény TNT, např. www.tnt.com, spadají pod úpravu a pravidla stanovená v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

V případě, že využíváte naše služby v Evropě, jsou vaše Osobní údaje kontrolovány společností FedEx Express International B.V., jejíž centrála se nachází v Hoofddorp, Nizozemí. V případě, že využíváte naše služby celosvětově, jsou vaše Osobní údaje kontrolovány společností FedEx Corporation, jejíž centrála se nachází v Memphis, Tennessee.

1. Vztahuje se na vás toto Oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se na vás vztahuje, pokud jste zákazníkem společnosti FedEx, příjemcem balíku dodaného společností FedEx, dodavatelem společnosti FedEx nebo pokud kontaktujete společnost FedEx například tím, že navštívíte naše webové stránky jako jsou např. www.fedex.com a www.tnt.com včetně všech (pod)stránek a mobilních aplikací (dále též jen „Webové stránky“), prostřednictvím sociálních sítí nebo pokud obdržíte od společnosti FedEx e-mail.

Naše webové stránky jsou určeny pro jakéhokoli návštěvníka, avšak nejsou zaměřené na děti. Obecným principem je, že neshromažďujeme Osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud jste mladší 16 let a máte zájem o využití našich služeb, požádejte rodiče nebo opatrovníka, aby vám asistoval.

V případě podezření, že nám dítě mladší 16 let sdělilo Osobní údaje, rodič nebo opetrovník nás může kontaktovat na adrese dataprotection@tnt.com a my je, pokud tak bude požadováno, odstraníme.

2. Jaké informace společnost FedEx shromažďuje?

Během své podnikatelské činnosti a poskytování služeb musí společnost FedEx zpracovávat Osobní údaje. Bez vašich Osobních údajů vám nemůžeme poskytnout naše služby. Pravidlem je, že Osobní údaje, které společnosti FedEx přímo či nepřímo poskytujete, když využíváte naše služby a navštěvujete naše Webové stránky, jsou následující:

 • Kontaktní údaje.
  Tato kategorie zahrnuje vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 • Informace týkající se financí. 
  Tato kategorie zahrnuje číslo vašeho bankovního účtu, stav platby a faktury.
 • Identifikační údaje.
  Tato kategorie zahrnuje číslo vašeho řidičského průkazu. V případě, že nemáte řidičský průkaz, bude použit jiný způsob vaší identifikace, abychom vás byli schopní identifikovat, to vše však za podmínky co nejmenšího zásahu do vašeho soukromí.
 • Informace o účtu.
  Tato kategorie zahrnuje Přihlašovací údaje, včetně vaší e-mailové adresy, a další informace poskytnuté prostřednictvím vašeho účtu.
 • Informace související se zásilkou a službami. Například číslo pro sledování zásilky, údaje o trase zásilky, informace o poloze, stav zásilky, místo doručení, typ balení, počet kusů, hmotnost, obrázek balíku, celní údaje. 
 • Uživatelské informace a informace o preferencích.
  Tato kategorie zahrnuje dle konkrétních okolností výši přepravného, stížnosti, historii nákupů a souvisejících obchodních aktivit, komunikaci, informace o průzkumech a nákupní preference.
 • Automaticky generované informace.
  Tato kategorie zahrnuje IP adresu, jedinečné zařízení nebo ID uživatele, typ systému a prohlížeče, datové a časové značky, adresy odkazující webové stránky, obsah a stránky, ke kterým přistupujete na našich Webových stránkách nebo v mobilních aplikacích, data, časy a místa, kde dojde k určitému jednání, navštívené webové stránky (pokud se připojíte k naší in-store bezdrátové službě), informace o proklikávání se odkazy, umístění zařízení (pokud tuto funkci zapnete v mobilní aplikaci).

3. Používá společnost FedEx cookies?

Ano, společnost FedEx používá cookies a podobné technologie na svých Webových stránkách. Když navštívíte naše Webové stránky, společnost FedEx automaticky získává Osobní údaje v rozsahu, jak je uvedeno výše, a to prostřednictvím těchto cookies. V případě, že máte zájem o podrobnější informace o cookies a obdobných technologiích, naleznete je v našem Oznámení o souborech cookie.

4. Proč společnost FedEx zpracovává Osobní údaje?

Osobní údaje se shromažďují, používají, ukládají nebo jinak zpracovávají v případě, kdy je to nezbytné, v rámci odpovědného, efektivního a účinného obchodního řízení společnosti FedEx. To znamená například, že činnosti prováděné na základě smlouvy mohou mít pro společnost FedEx jak právní tak obchodní smysl a účel. Z výše uvedeného důvodu tedy nejdříve vysvětlíme právní základy, na základě kterých společnost FedEx zpracovává vaše Osobní údaje, a následně vysvětlíme obchodní účely, ke kterým využíváme vaše Osobní údaje:

Právní základy

Obecně řečeno, společnost FedEx zpracovává vaše Osobní údaje na základě následujících právních základů:

 • Zpracování je nezbytné ke splnění závazků dle smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli,
 • zpracování je nezbytné, abychom naplnili své zákonné povinnosti,
 • zpracování je nezbytné, abychom chránili vaše zásadní zájmy či zásadní zájmy třetích osob,
 • zpracování je nezbytné ze zákonného důvodu stanovujícího daný postup společnosti FedEx, avšak pouze v případě, kdy není takový postup v rozporu s vašimi zájmy či některými základními lidskými právy a svobodami, nebo
 • v případě, kdy je tak zákonem vyžadováno či je to vhodné, vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů.

Obchodní důvody

FedEx shromažďuje či jinak zpracovává Osobní údaje pouze, pokud toto zpracovávání má níže uvedený legitimní obchodní smysl či účel:

 • Vývoj produktů, výzkum a zlepšování produktů společnosti FedEx anebo jejích služeb. Společnost FedEx zpracovává Osobní údaje v rozsahu, jaký je nezbytný pro rozvoj a zlepšování produktů anebo služeb společnosti FedEx, výzkum a vývoj (např. analýza informací týkající se přepravy a služeb s cílem zvyšování kvality.)

 • Plnění dohod. Tato kategorie zahrnuje přepravní služby, sledování služeb společnosti FedEx, komunikaci s jednotlivci a dalšími stranami v souvislosti s poskytovanými službami, odpovídání na žádosti o (další) informace, řešení sporů a přípravu smluv (např. vazba mezi číslem vaší zásilky a vaším účtem vám umožní sledovat zásilku).

 • Řízení vztahů a marketing pro komerční aktivity. Obecně řečeno společnost FedEx zpracovává Osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro vývoj a zlepšování produktů anebo služeb společnosti FedEx, správy účtu, klientských služeb a provádění (cílených) marketingových činností za účelem navázání vztahu s klientem anebo udržování a také rozšíření vztahu s klientem, obchodním partnerem nebo dodavatelem, a k provádění analýz ve vztahu k Osobním údajům pro statistické a vědecké účely (např. zajištění reklamování, komunikace a obsahu od nás na našich stránkách a též od třetích osob na jejich webových stránkách, které jsou více na míru vašim zájmům).

 • Provádění podnikových procesů, interní správa a výkaznictví. Zahrnuje činnosti, jako jsou správa aktiv společnosti, provádění interních auditů a šetření, finance a účetnictví, provádění obchodních kontrol, poskytování centrálního zpracovatelského zařízení za účelem zefektivnění, řízení fúzí, akvizic a odprodejů a zpracování Osobních údajů pro výkaznictví a analýzu (např. provádění šetření v přepravních účtech za účelem zjištění případného podvodného jednání).

 • Bezpečnost a zabezpečení. Osobní údaje mohou být zahrnuty do zpracování takových činností, jako jsou činnosti zahrnující bezpečnost a ochranu zdraví, ochranu společnosti FedEx a aktiv zákazníků, dodavatelů nebo obchodních partnerů, a ověřování statusu zákazníků, dodavatelů nebo obchodních partnerů a přístupových práv (např. provádění bezpečných a chráněných služeb pro online i offline transakce).

 • Ochrana životně důležitých zájmů jednotlivců. Zahrnuje zpracování údajů nutné k ochraně životně důležitých zájmů jiného jednotlivce (např. z naléhavých zdravotních důvodů).

 • Dodržování zákonných povinností. Toto se týká zpracovávání Osobních údajů v případě potřeby za účelem dodržování zákonů, jiných právních předpisů a pokynů specifických pro sektor, které dopadají na společnost FedEx (např. spojování jmen klientů, dodavatelů a obchodních partnerů s těmi subkjekty, které jsou uvedeny na seznamech subjektů s nějakými omezeními (denied parties´ list).

5. Kdo má přístup k vašim Osobním údajům?

Pravidlem je, že společnost FedEx sdílí vaše Osobní údaje s třetími stranami za následujících okolností:

 • Společnost FedEx sdílí vaše Osobní údaje se svými přidruženými společnostmi, provozními skupinami, dceřinými společnostmi a divizemi, nebo se třetími stranami, pokud je to nezbytné pro účely uvedené výše. Pokud je tak vyžadováno, bude společnost FedEx požadovat, aby třetí strany prováděly činnosti v souladu s politikami a pokyny společnosti FedEx stanovenými v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 • Společnost FedEx sdílí vaše Osobní údaje se zpracovateli údajů, tedy stranami, které naším jménem zpracovávají Osobní údaje. V takových případech tyto třetí strany používají vaše Osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny. Společnost FedEx využije pouze zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky, že budou provádět vhodné technické a organizační opatření a zajistí ochranu práv subjektů údajů.

 

 • Zaměstnanci společnosti FedEx mají přístup k vašim Osobním údajům, pokud je to třeba pro plnění jejich úkolů. V takovém případě bude přístup povolen pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro účely popsané výše a pouze v případě, že je zaměstnanec vázán požadavkem zachování důvěrnosti.

 

 • Společnost FedEx sdílí vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo jiný právní postup, například při spolupráci s donucovacími nebo jinými výkonnými státními orgány, za účelem založení nebo uplatňování našich zákonných práv nebo v souvislosti s podnikovou transakcí, jako je například divestice, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv, nebo v nepravděpodobném případě úpadku.

6. Jak dlouho bude společnost FedEx uchovávat vaše Osobní údaje?

Vaše Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné s ohledem na účel, pro který vaše Osobní data zpracováváme. Po uplynutí příslušné doby vaše Osobní údaje vymažeme či anonymizujeme, avšak pokud nebudeme nějakou část předmětných Osobních údajů potřebovat uchovat pro jiný účel. Takto budeme postupovat pouze v případě, že tak stanoví příslušný právní předpis. Též zajistíme, že vaše Osobní údaje budou v takovém případě přístupná jen pro ten daný účel.

Například potřebujeme vaše Osobní údaje pro provedení celního řízení. Zákony upravující celní řízení stanoví, že musíme uchovat/uložit určité Osobní údaje z těch, které jste pro zajištění této služby poskytli. Obecně řečeno, tato doba osciluje mezi 3 až 7 roky v závislosti na konkrétní právní úpravě v tom daném státě. V takovém případě budeme uchovávat jen ty Osobní údaje, které jsme povinni uchovávat dle daných právních předpisů.

7. Jaká opatření společnost FedEx přijme na ochranu vašich Osobních údajů?

Společnost FedEx přijala vhodná technická a organizační opatření, aby ochránila vaše Osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zpracováním, včetně toho, že:

 • vaše Osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu,
 • je zajištěna důvěrnost vašich Osobních údajů,
 • bude zachována integrita a dostupnost vašich Osobních údajů,
 • pracovníci jsou vyškoleni, co se týče požadavků na bezpečnost,
 • skutečná nebo domnělá porušení ochrany osobních údajů jsou hlášena v souladu s platnými právními předpisy.

8. Kam společnost FedEx ukládá a přenáší vaše Osobní údaje?

Vzhledem k povaze našeho podnikání a službám, které našim klientům poskytujeme, může společnost FedEx potřebovat přenést vaše Osobní údaje do míst mimo zemi, ve které sídlíte/máte bydliště. V každém případě, kdy dojde k přenosu vašich Osobních údajů, společnost FedEx zajistí, aby byl tento přenos vhodně zabezpečen. V rámci Evropského hospodářského prostoru se tyto přenosy informací na třetí strany (mimo Evropský hospodářský prostor) řídí mechanismem přenosu schváleným Evropskou komisí nebo vnitrostátními orgány pro ochranu údajů uvedeným v příslušné smlouvě. Podrobnější informace o tomto způsobu zabezpečení získáte na adrese dataprotection@tnt.com.

9. Jaká práva můžete uplatnit ve vztahu k vašim Osobním údajům?

Na základě právních předpisů, které se vztahují na používání vašich Osobních údajů, můžete uplatnit řadu práv ve vztahu k vašim Osobním údajům. V mnoha případech však nejsou vaše práva absolutní a vaší žádosti nejsme povinni vyhovět v plném rozsahu, jelikož jsou tato práva podmíněna nebo protože musíme též zohlednit naše práva a povinnosti týkající se zpracování Osobních údajů vůči vašim právům, abychom chránili práva a svobody jiných osob.  Několik takových práv, které máte ve vztahu k Osobním údajům a jsou relevantní a závazné v rámci Evropského hospodářského prostoru, je uvedeno níže.

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím používání souborů cookies nebo podobných technologií. Společnost TNT tyto osobní údaje používá k následujícím účelům:

Právo přístupu
Máte právo obdržet kopii Osobních údajů, které o vás uchováváme, a seznámit se s podrobnostmi o tom, jak je využíváme. Vaše Osobní údaje vám budou obvykle poskytnuty v digitální podobě. Máme právo vás nejdříve požádat o prokázání vaší identity, než vám požadované informace poskytneme.

Právo na opravu
Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že informace, které o vás uchováváme, jsou přesné a úplné. Pokud se však domníváte, že tomu tak není, máte právo požadovat, aby byl jakýkoli neúplný či nepřesný Osobní údaj, který zpracováváme, upraven.

Právo na vymazání
Máte právo nás požádat o vymazání vašich Osobních údajů, například pokud Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, již nejsou nezbytné pro původní účel nebo jsou již zastaralé, popřípadě ohledně kterých jste vzali zpět svůj souhlas s jejich zpracováním. Nicméně při vyřizování této záležitosti však budeme muset přihlédnout i k jiným faktorům. Vaší žádosti například nemusíme být schopni vyhovět z důvodu určitých zákonných nebo regulačních povinností.

Právo na omezení zpracování
Máte právo nás (dočasně)požádat, abychom přestali vaše Osobní údaje využívat. Například pokud si myslíte, že Osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být nepřesné, nebo pokud si myslíte, že již vaše Osobní údaje nepotřebujeme.

Práva týkající se přenosu dat

Máte právo nás  požádat, abychom přenesli vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli, nějaké třetí osobě dle vašeho výběru. Toto právo může být využito pouze pokud jste nám poskytli vaše Osobní údaje a když zpracováváme tato data automatickými nástroji na základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění naší povinnosti dle smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

Právo vznést námitky
Máte právo vznést námitku proti zpracovávání, které je v souladu s našimi oprávněnými zájmy. V případě, že se jedná o zpracování Osobních údajů pro marketingové účely, máte právo vznést námitku kdykoli. V případě, že nás požádáte, abychom přestali využívat vaše Osobní údaje pro marketingové účely, FedEx okamžitě přestane vaše Osobní data využívat. S ohledem na zpracování Osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, nebudeme nadále vaše Osobní údaje zpracovávat, pokud vznesete námitku dle svého rozhodnutí dle vaší konkrétní konkrétní situace, avšak pouze pokud není takový postup v rozporu s našimi oprávněnými zájmy pro zpracování. Upozorňujeme však, že možná nebudeme schopni poskytovat určité služby či výhody, pokud nemůžeme zpracovávat Osobní údaje potřebné pro tento účel.

Práva týkající se automatizovaného rozhodování
Máte právo odmítnout automatizované rozhodování ohledně své osoby a Osobních údajů, včetně profilování, které na vás má právní nebo podobný významný dopad. Pokud se na vás v minulosti vztahovalo automatizované rozhodování a nesouhlasíte s výsledkem, můžete nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů a požádat nás, abychom rozhodnutí přezkoumali.

Právo odvolat souhlas
Ve zvláštních případech vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním Osobních údajů.  V takovém případě máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání vašeho souhlasu společnost FedEx přestane, co nejdříve je to možné, vaše Osobní údaje nadále zpracovávat. To však nemá vliv na zákonnost zpracovávání před tím, než byl souhlas odvolán.

V případě, že máte v úmyslu uplatnit jakékoli vaše právo, použijte prosím tento odkaz.

10. Jak postupovat, pokud máte další otázky nebo stížnosti?

Otázky nebo stížnosti týkající se zpracovávání vašich Osobních údajů můžete zaslat společnosti FedEx pomocí kontaktních údajů uvedených v horní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Také máte právo podat stížnost u příslušného místního úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů dle právních předpisů státu, ve kterém bydlíte/máte bydliště, pracujete nebo v kterém k tvrzenému porušování dochází. Pravidlem je, že hlavním orgánem kontroly pro společnost FedEx v rámci Evropského hospodářského prostiru je nizozemský úřad na ochranu osobních údajů (Dutch Data Protection Authority), pokud tedy není tvrzené porušení pouze místního charakteru. Seznam evropských orgánů zajišťujících ochranu osobních údajů naleznete zde.

11. Bude toto Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizováno?

Společnost FedEx může toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. Pokud bude mít změna vážný dopad, společnost FedEx bude usilovat o to, aby vás o těchto změnách aktivně informovala. Společnost FedEx zveřejní průběžně aktualizované Oznámení o ochraně osobních údajů na Webových stránkách, ve kterém budou poslední změny uvedeny.

(c) 2019 FedEx