Přepravní podmínky

Podmínky pro přepravu a ostatní služby (dále jen Podmínky)

Úplné znění verze 03-2019

1. VYMEZENÍ POJMŮ

 

Následující definice vymezují pojmy v těchto Podmínkách, kterými se řídí Smlouva o přepravě věci (dále jen přepravní smlouva) a vztahy při poskytování ostatních služeb mezi vámi a námi.

 

"my", "nás", "naše" a „TNT“ 
znamená společnost TNT Express Worldwide N.V. a společnosti ve skupině („TNT“) a TNT zaměstnance, zástupce a nezávislé dodavatele;


"vy" a "vaše"
znamená odesilatele, příjemce nebo objednatele;

 

"přeprava" 
znamená a zahrnuje veškeré přepravní operace a služby, které provádíme v souvislosti s přemísťováním zásilky;

 

„ostatní služby“ 
znamená námi poskytované jiné než dopravní služby – zejména skladování, třídění, sdružování a rozdružování, balení, kompletaci apod. zásilek, či organizaci přepravních služeb a další, hodnotu přidávající a související služby;"zásilka" 
znamená dokumenty nebo zboží jakékoli povahy (ať volně ložené nebo balené v jednom nebo více kusech), které byly přijaty k přepravě z jednoho místa do druhého nebo pro které jsme akceptovali provádění ostatních služeb, ať již podle nákladního listu či nikoli;

 

“zakázané druhy zboží” 
znamená zboží, jehož přeprava je zakázána zákonem, nařízeními nebo předpisy kteréhokoli státu, ve kterém nebo skrz který je zásilka dopravována;“vnitrostátní přeprava“ 
je přeprava, jejíž výchozí a cílové místo leží na území České republiky.

 

2. SMLUVNÍ STRANA, SE KTEROU UZAVÍRÁTE SMLOUVU

Smlouvu o přepravě věci (zásilky) nebo o provádění ostatních služeb uzavíráte se společností TNT nebo s její dceřinou společností nebo pobočkou TNT, která akceptovala přepravu vaší zásilky či provedení ostatních služeb. Souhlasíte, že můžeme subdodavatelské firmě zadat celou přepravu nebo její část nebo provádění ostatních souvisejících služeb, a to na základě našeho rozhodnutí.
 

3. VAŠE AKCEPTACE NAŠICH PODMÍNEK PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŽBY

Předáním vaší zásilky do našich rukou a vyplněním a potvrzením nákladního listu akceptujete tyto naše Podmínky a to nejen jménem vaším, ale i kohokoli, kdo má zájem na přepravě nebo provedení ostatních služeb k předmětné zásilce bez ohledu na to, zda jste podepsali přední stranu našeho nákladního listu nebo ne. Tyto Podmínky se rovněž vztahují na všechny subjekty, kterým zadáváme převzetí, dopravu nebo doručení vaší zásilky či provedení ostatních služeb. Právě tak se vztahují na naše zaměstnance, jednatele a zástupce. Veškeré změny těchto Podmínek jsou řízeny centrálně. Aktuální znění Podmínek, platné v době vyzvednutí zásilky, je k dipozici na našich internetových stránkách www.tnt.cz. Pokud nám předáte vaši zásilku s ústními nebo písemnými pokyny, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami nebo s ustanoveními Smlouvy o přepravě věci (je-li tato mezi námi uzavřena), nebudeme takovými vašimi pokyny vázáni.

 

4. VYMEZENÍ SMLOUVY

4.1. V případě, že by byla přeprava zásilek či ostatní služby prováděny podle jiné, mezi námi písemně uzavřené smlouvy, pak i v těchto případech budou tyto Podmínky závazné, pokud nebude v takové smlouvě ujednáno jinak.

 

4.2. Tím, že s námi uzavřete jakýkoli typ smlouvy, která zahrnuje přepravu nebo ostatní služby, souhlasíte s tím, že taková smlouva je:

 • smlouvou o silniční přepravě věci, jestliže přeprava zásilky probíhá po silnici;
 • smlouvou o letecké přepravě věci, jestliže přeprava zásilky probíhá letecky;
 • smlouvou o námořní přepravě věci, jestliže přeprava probíhá po moři;
 • smlouvou o provedení ostatních služeb, jestliže se jedná o jiné než přepravní služby.
   

4.3. Námi uzavírané smlouvy jsou smlouvami o přepravě věci a řídí se:

 • ve vnitrostátní přepravě právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským  zákoníkem, v platném znění.  Nejste-li spotřebitelem, ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v  platném znění se na námi uzavírané smlouvy a vztahy nevztahují;
 • v mezinárodní přepravě mezinárodními úmluvami podle druhu přepravy a
 • těmito Podmínkami.
   

5. NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ A BEZPEČNOST

 

5.1. S výjimkou okolností uvedených v odstavci 5.2 a 5.3, nepřepravujeme nebo neprovádíme ostatní služby pro nebezpečné zboží včetně zboží, které je podle našeho názoru nebezpečné, zejména zboží uvedené v technických pokynech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), v předpisech pro přepravu nebezpečného zboží Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), Mezinárodního námořního řádu pro nebezpečné zboží (IMDG), v předpisech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) nebo v jiných mezinárodních nebo národních předpisech vztahujících se na přepravu nebo ostatní služby pro nebezpečné zboží.

 

5.2. V některých státech můžeme podle vlastního uvážení přijímat k přepravě nebo provádět ostatní služby pro některé nebezpečné zboží, pokud vám byl přiznán status schváleného zákazníka, který vám musíme vydat písemně ještě před převzetím vaší zásilky. Vaše nebezpečné zboží můžeme přijmout pouze v případě, že je v souladu s příslušnými předpisy (podle odstavce 5.1.) a s našimi požadavky. Podrobnosti o našich požadavcích spolu s postupem při žádání o status schváleného zákazníka získáte v příslušné TNT pobočce. Při akceptování takové zásilky vám budeme účtovat příplatek.

 

5.3. Některé druhy zboží mohou být zproštěny výše uvedeného požadavku. Detailní informace o tom lze získat v příslušné TNT pobočce.

 

5.4.  Musíte zajistit a vyplněním našeho nákladního listu nebo podáním zásilky potvrzujete, že vaše zásilka neobsahuje zakázaný předmět uvedený v příloze č. 17 ICAO nebo v jiných mezinárodních nebo národních předpisech, kterými se řídí bezpečnost letecké přepravy. Jste povinni nám předat na našem nákladním listu nebo na jiném průvodním dokladu provedený úplný popis obsahu zásilky, přičemž vaše odpovědnost za eventuální porušení výše uvedených předpisů poskytnutím takové informace nezaniká.

 

5.5. Zásilky, které přepravujeme nebo se kterými nakládáme, mohou procházet bezpečnostními kontrolami včetně použití rentgenového zařízení, zjišťování explosiv či jiné detekční metody a vy souhlasíte, že obsah vaší zásilky může být kdykoliv v průběhu přepravy otevřen a prověřen.

 

5.6. Prohlašujete, že vaši zásilku pro přepravu nebo pro provedení ostatních služeb připravili vaši vlastní spolehliví zaměstnanci v bezpečných prostorách a že zásilka byla zabezpečena proti nedovolenému zásahu během přípravy, skladování a přepravy až do okamžiku, než byla námi převzata k přepravě nebo provedení ostatních služeb.


5.7. Jste si plně vědomi toho, že zásilky obsahující zakázané druhy zboží k přepravě prostřednictvím našeho síťového doručovacího systému nepřijímáme. Eventuální důsledky případného úmyslného nebo i neúmyslného porušení tohoto ustanovení, pokud nám předáte takové zboží do naší sítě, jdou k vaší tíži v plném rozsahu.
 

5.8. Souhlasíte s poskytnutím údajů, včetně osobních, státním úřadům v zemi příjemce, odesilatele nebo tranzitu pro celní či bezpečnostní účely.

 

5.9. Nebezpečné zboží ve vnitrostátní přepravě musí rovněž splňovat požadavky stanovené mezinárodními předpisy podle článku 5.1.

 

6. KONTROLA VÝVOZU

 

6.1. Jste si vědomi vaší odpovědnosti a zaručujete nám soulad se všemi příslušnými zákony o exportu a to zejména předpisy, které zakazují nepovolený obchod se zbraněmi a dalším strategickým materiálem a službami, stejně tak jako zakázané finanční či obchodní styky s určitými osobami v zemích do kterých nebo z kterých je zásilka dopravována a předpisy, které zakazují vývoz určité technologie, informací či zboží do, z nebo skrze země, kudy má být zboží dopravováno.

 

6.2. Zaručujete nám, že nám nepředáte k přepravě zásilku, pokud je kterákoliv ze zúčastněných stran jmenována v sankcích OSN, nebo národních, místních či autonomních omezeních či embargu.

 

6.3. Zavazujete se, že stanovíte zásilky, které jsou předmětem předběžné kontroly exportu a že nám poskytnete informace a potřebné dokumenty o jejich souladu s příslušnými předpisy.

 

6.4. Zodpovídáte nám, že na vlastní náklad prověříte zda zásilka potřebuje pro export či import licence nebo povolení a tato zajistíte. Prohlašujete, že příjemce je oprávněnou osobou podle zákona země odesilatele, příjemce a jakékoli jiné země, pod jejíž jurisdikci zboží spadá.

 

6.5. Neodpovídáme vám ani nikomu jinému za vaše činy, které nejsou v souladu s exportními předpisy, sankcemi, omezeními či embargem.

 

7. PRÁVO KONTROLY ZÁSILEK

 

Souhlasíte, že my nebo státní či jiný na jeho roveň postavený subjekt (zejména celní nebo bezpečnostní úřad) mohou kdykoli otevřít a zkontrolovat vaši zásilku.

 

8. VÝPOČET DOBY PŘEPRAVY A TRASA PŘEPRAVY ZÁSILEK

 

Výpočet doby přepravy „od dveří ke dveřím“ podle našich sazebníků nezahrnuje víkendy, státní a zemské svátky nebo eventuální zpoždění způsobená celními úřady, kompetentními orgány, zpoždění v důsledku plnění místních bezpečnostních požadavků nebo jinými událostmi mimo naši kontrolu. Volba trasy a způsob přepravy vaší zásilky je výhradně na našem uvážení.

 

9. CELNÍ ODBAVENÍ ZÁSILEK

 

9.1. Tímto nás jmenujete svým zástupcem pro účely celního řízení týkajícího se vaší zásilky a potvrzujete, že je v naší pravomoci zajistit toto řízení prostřednictvím námi vybraného subdodavatele v rozsahu našeho zastoupení. Pokud bude jakýkoli celní orgán požadovat jakoukoliv dodatečnou dokumentaci pro účely celního řízení, máte za povinnost tuto poskytnout včas a na vaše náklady.

 

9.2. Potvrzujete, že všechna prohlášení a informace, které poskytujete ve vztahu k vývozu a dovozu zásilky, jsou pravdivá a správná. Berete na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých nebo klamných prohlášení o zásilce nebo jejím obsahu riskujete občanskou žalobu anebo i trestní stíhání a penále, včetně zabavení a prodeje vaší zásilky. V případě, že vám pomůžeme při vyplňování celních a jiných formalit, bude taková pomoc poskytnuta výhradně na vaše riziko. Souhlasíte, že uhradíte vzniklé škody za nároky, které by mohly být vedeny proti nám a veškeré náklady, které nám případně takto vzniknou a které by vyplynuly na základě vámi poskytnutých informací, a že uhradíte administrativní poplatek za poskytnutí služeb popsaných v těchto Podmínkách.

 

9.3. Clo, daně (zejména DPH, pokud připadá v úvahu), pokuty, poplatky za skladování nebo jiné výdaje, které nám vzniknou na základě úkonů celních úřadů nebo jiných státních úřadů nebo proto, že jste vy anebo příjemce neposkytli řádnou nebo úplnou dokumentaci anebo neobdrželi požadovanou licenci nebo příslušné povolení, budeme účtovat vám nebo příjemci zásilky. V případě, že se rozhodneme účtovat je příjemci a příjemce odmítne vzniklé poplatky uhradit, souhlasíte s tím, že nám tyto zaplatíte spolu s naším administrativním poplatkem, jakož i s mimořádnými náklady, které nám případně vzniknou. Na požádání nám poskytnete vhodné zajištění všech cel, daní, sankcí, poplatků za uskladnění a dalších výdajů uvedených v těchto Podmínkách.

 

9.4. Budeme se snažit urychleně vyřídit všechny formality celního odbavení vaší zásilky, ale nejsme odpovědni za zpoždění, ztrátu, zničení nebo poškození způsobené zásahem celních úředníků nebo jiných státních orgánů.

 

10. NESPRÁVNÁ ADRESA A ČÍSLO P.O. BOXU PŘÍJEMCE

 

10.1. Pokud nebudeme moci doručit zásilku kvůli nesprávné adrese, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom správnou adresu našli. Zásilku na správnou adresu doručíme nebo se pokusíme doručit a za takové doručení vám můžeme účtovat příplatek.

 

10.2. Doručování zásilek na čísla poštovních schránek není přípustné, vyjma doručování zásilek do omezeného počtu států (jejichž seznam je k dispozici na pobočce TNT, která přebírá objednávku vaší přepravy), které přijímáme, pouze pokud je uvedeno i telefonní číslo příjemce. V případě nemožnosti doručit takovou zásilku na první pokus souhlasíte, že můžeme poslat zásilku příjemci poštou a že potvrzení o zaslání poštou je dostatečným důkazem o našem doručení vaší zásilky.

 

11. DORUČENÍ VAŠÍ ZÁSILKY

 

11.1. Pokud nebudeme schopni dokončit doručení zásilky, pokusíme se zanechat vzkaz na adrese příjemce o tom, že jsme se pokoušeli o doručení a o tom, kde se zásilka nachází. Pokud se nám nepodaří zásilku doručit ani při druhém pokusu nebo pokud příjemce odmítne přijmout zásilku, poskytnete nám instrukce pro další vhodné kroky. Souhlasíte, že nám uhradíte veškeré náklady, které nám vzniknou při přeposlání a další manipulaci se zásilkou nebo při vrácení zásilky či uhradíte další naše případné poplatky související s třetím nebo dalším pokusem o doručení nebo v souvislosti s dalším dohodnutým přiměřeným postupem. Pokud neobdržíme instrukce od vás nebo od příjemce v přiměřené době od našeho druhého pokusu o doručení zásilky, potom souhlasíte s tím, že můžeme obsah zásilky zlikvidovat nebo prodat bez vzniku jakékoliv z toho vyplývající naší odpovědnosti.

 

11.2. Nesouhlasíte-li s tím, že během kteréhokoliv doručení vaší zásilky můžeme provést náhradní doručení vaší zásilky (tj. doručení, na základě našeho rozhodnutí pokud příjemce není přítomen, jiné osobě na téže nebo sousední adrese ochotné obstarat odevzdání), jste povinni nám to písemně oznámit ještě před započetím přepravy. V ostatních případech s eventuálním náhradním doručením vaší zásilky souhlasíte.

 

Instrukce pro jiné doručení

 

11.3. Vy nebo příjemce zásilky nám můžete dát instrukce (prostřednictvím TNT internetových stránek nebo jiného media) pro jiné doručení zásilky na jinou adresu nebo jiné osobě (jiné než je v původním požadavku uvedeném na nákladním listu nebo obdobném dokladu) nebo si příjemce může přát vyzvednout zásilku na námi odsouhlaseném místě. Pokud tak budete požadovat a my budeme jiné doručení než je na nákladním listu akceptovat, uplatní se následující podmínky:

 

11.4. Doklad o doručení jiné osobě a/nebo na jiné místo je důkazem o doručení zásilky v souladu s přepravní smlouvou.

 

11.5. Souhasíte, že neodpovídáme za ztrátu, zničení, poškození nebo pozdní dodání zásilky vzniklé v důsledku jiného doručení.

 

11.6.  Souhlasíte, že nás zabezpečíte před závazky, které by nám mohly vzniknout, nebo nahradíte náklady, škody nebo výdaje včetně soudních výloh, které by nám vznikly ztrátou, zničením, poškozením nebo zpožděním zásilky v důsledku jiného doručení. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za poskytnutí této služby.

 

12. VAŠE POVINNOSTI

 

Prohlašujete a zaručujete nám, že:

 

12.1. Obsah zásilky (včetně hmotnosti a počtu kusů) je řádně popsán na našem nákladním listu a zásilka byla správně označena štítkem, a že jste štítek nebo u více kusé zásilky štítky, bezpečně připevnili na nápadné místo, které je pro nás jasně viditelné na vnějším povrchu zásilky respektive všech kusů zásilky

 

12.2. Na našem nákladním listu je uvedena úplně, správně a čitelně adresa příjemce a že jste adresní štítek bezpečně připevnili na nápadné místo na vnějším povrchu zásilky, kde je pro nás jasně viditelný.

 

12.3. Jste obsah zásilky připravili a zabalili bezpečně a pečlivě tak, aby byl ochráněn před běžnými riziky přepravy nebo riziky vyplývajícími z provádění ostatních služeb včetně jakéhokoli souvisejícího třídícího nebo manipulačního procesu;

 

12.4. Jste uvedli správnou hmotnost zásilky a že nám poskytnete veškeré zvláštní vybavení eventuálně potřebná pro nakládání nebo vykládání zásilky na naše vozidla nebo z nich;

 

12.5. Jste na nápadné místo vnějšího povrchu, kde jej jasně uvidíme všech samostatných kusů zásilky, které mají hrubou hmotnost vyšší nebo rovnou 30 kg bezpečně připevnili štítek označující vysokou hmotnost;

 

12.6. Obsah zásilky nepatří do omezení vyhlášeného IATA, ICAO , IMDG nebo ADR či do zakázaných druhů zboží a že ani vy, jakož ani příjemce zásilky, nejste osobou se kterou my nebo vy nesmíte obchodovat podle jakéhokoliv příslušného platného zákona nebo předpisu;

 

12.7. Pokud jste nás požádali, abychom přepravné vyúčtovali příjemci nebo třetí osobě a příjemce nebo třetí strana nám nezaplatí, uhradíte bezodkladně naše vyúčtování spolu s administrativním poplatkem v plné výši do 7 dnů po odeslání našeho vyúčtování na vaši adresu;
 

12.8. Jste dodrželi veškeré příslušné platné zákony a předpisy;

 

12.9. Přiložená obchodní faktura k zásilce je správná (míněno správnou „zúčtovací“ adresu s platným DPH registračním číslem, je zde správný a jasný popis zboží a kód prvních šesti čísel Harmonizovaného systému „HS“);

 

12.10. . Jste učinili všechna odpovídající opatření v souladu se všemi úmluvami, direktivami a právními předpisy, včetně přiměřeného zakódování k ochraně osobních dat, pro případ ztráty, nebo nesprávného doručení zásilky; jste si vědomi a souhlasíte, že TNT neodpovídá za žádné újmy, či jiné důsledky, způsobené ztrátou osobních údajů, nebo finančních informací včetně (nikoli však výlučně) zvláštních (zdravotních) údajů, čísel sociálního pojištění, dat narození, čísel řidičských průkazů, čísel kreditních nebo debetních karet a informací o bankovních účtech.

 

12.11. Hodnota jakékoli vaší zásilky v mezinárodní přepravě nepřesahuje 25 000 EUR, ledaže by taková zásilka byla námi pojištěna;

 

12.12. Při vnitrostátní přepravě jste uvedli skutečnou a pravdivou hodnotu zásilky v nákladním listu a výslovně souhlasíte s tím, že neuvedete-li do nákladního listu hodnotu vaší zásilky, bude její hodnota ve vnitrostátní přepravě vždy posuzována jako nižší než 50 000 Kč, přičemž vždy nesete důkazní břemeno nezpochybnitelného prokázání skutečné hodnoty zásilky.

 

12.13. Ve vnitrostátní přepravě bude vaše zásilka u nás pojištěna dle ustanovení článku 17. těchto Podmínek.

Souhlasíte, že nás zabezpečíte před závazky, které by nám mohly vzniknout, nebo nahradíte náklady, škodu nebo výdaje včetně soudních výloh, které nám vzniknou ať již vůči vám nebo vůči jiné straně porušením kterékoliv z vašich povinností, a to i pokud nedopatřením přijmeme zásilku, která je v rozporu s některou z vašich povinností.

 

 

13. ROZSAH NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Naše odpovědnost v přepravních službách

 

13.1. Kromě článku 14 níže omezujeme svou odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození nebo zpoždění vaší zásilky nebo její části vyplývající z přepravy následovně:
 

13.2. Pokud se přeprava vaší zásilky uskutečňuje výhradně nebo částečně letecky a zahrnuje konečnou destinaci nebo zastávku v jiném státu, než je stát odletu, pak platí Varšavská úmluva (z r. 1929) nebo Varšavská úmluva ve znění Haagského protokolu (z r. 1955), resp. Montrealský Protokol č. 4 (z r. 1975) nebo Montrealská úmluva (z r. 1999) přičemž záleží na tom, která z nich se musí povinně aplikovat. Těmito mezinárodními dohodami se řídí naše odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození nebo zpoždění vaší zásilky a je jimi omezena na 19 SDR za 1 kg hrubé hmotnosti zásilky. Není-li písemnou smlouvou stanoveno jinak, pak ustanovení tohoto odstavce platí i pro vnitrostátní leteckou přepravu.

 

13.3. Pokud budeme přepravovat vaši zásilku výhradně po silnici ze státu, skrze stát nebo do státu, který podepsal Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě z r. 1956 (Úmluva CMR)je naše odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození omezena touto úmluvou na 8,33 SDR za 1 kg hrubé hmotnosti. Při zpoždění, pokud nám prokážete utrpěnou škodu, je naše odpovědnost omezena do výše přepravného, které jste nám zaplatili za přepravu zásilky nebo její části, která se zpozdila. Ustanovení tohoto odstavce, tj. použití mezinárodní úmluvy CMR včetně stanovení limitů odpovědnosti TNT, platí, a to v souladu se zákonem č. 304/2017 Sb, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, i pro vnitrostátní silniční přepravu vaší zásilky. 

 

13.4. Souhlasíte, že pokud přeprava probíhá po silnici mezi zeměmi, kde se jedna nebo obě země neřídí Mezinárodní úmluvou CMR, je naše odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození nebo zpoždění zásilky přesto Úmluvou CMR řízena a naše odpovědnost omezena na 8,33 SDR za 1 kg hrubé hmotnosti zásilky. Při zpoždění, pokud nám prokážete utrpěnou škodu, je naše odpovědnost omezena do výše přepravného, které jste nám zaplatili za přepravu zásilky nebo její části, která se zpozdila.

 

13.5. Souhlasíte, že pokud se žádný z výše uvedených v článků 13.1.1 až 13.1.3 nebude aplikovat ani tato odpovědnost není jinak upravena a nám vůči vám vznikne odpovědnost z jakéhokoli důvodu včetně porušení či nesplnění smlouvy, nedbalosti, opominutí apod. za ztrátu, zničení, poškození, nesprávné doručení nebo nedoručení zásilky nebo její části, pak je taková naše odpovědnost vůči vám omezena hodnotou, kterou zásilka měla v době jejího převzetí k přepravě nebo skutečnými prokazatelnými náklady, které jste museli vynaložit, abyste opravili zásilku nebo její poškozenou část. Souhlasíte, že ve všech těchto případech však naše odpovědnost nesmí v žádném případě přesáhnout horní limit 17 EUR za jeden kilogram hrubé hmotnosti a celkovou maximální částku 10.000 EUR za jednu zásilku. Souhlasíte, že při zpoždění zásilky, pokud nám nezpochybnitelně prokážete utrpěnou škodu, je naše odpovědnost omezena do výše přepravného, které jste nám zaplatili za přepravu zásilky nebo její části, která se zpozdila.

 

Naše odpovědnost z ostatních služeb

 

13.6. Souhlasíte, že kromě článku 14 níže omezujeme svou odpovědnost za poskytování ostatních služeb, a to z jakékoliv příčiny, včetně našeho porušení smlouvy, nedbalosti, opomenutí apod. Dále, že v případech, kdy bychom nesli odpovědnost, nepřesahuje naše odpovědnost v žádném případě limit 10 000 EUR na jednu škodní událost (nebo na několik takových událostí vzniklých ze stejné příčiny). Přitom v případě ztráty, zničení či poškození zásilky je naše odpovědnost vůči vám omezena hodnotou, kterou měla vaše zásilka v době, kdy jsme takovou zásilku od vás převzali. Naše odpovědnost je dále omezena skutečnými prokazatelnými náklady, které jste eventuálně museli vynaložit, abyste opravili zásilku nebo její poškozenou část. Souhlasíte, že všech výše uvedených případech ale naše odpovědnost nesmí v žádném případě přesáhnout horní limit 3,40 EUR za jeden kilogram hrubé hmotnosti zásilky a celkovou maximální částku 10 000 EUR za jednu událost nebo na několik souvisejících událostí.

 

14. VÝLUKY Z NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI

 

14.1. Souhlasíte, že nejsme odpovědni za ušlý zisk, či újmy vzniklé ze ztráty trhů, ztráty dobré pověsti, ztráty zákazníků, ztráty v provozu nebo ztráty příležitosti, to vše způsobené naší činností nebo nečinností dle nebo v souvislosti s naším smluvním vztahem. Rovněž souhlasíte, že nejsme odpovědni za nepřímou, nahodilou, zvláštní nebo následně vzniklou škodu nebo ztrátu, to vše způsobené naší činností nebo nečinností dle nebo v souvislosti s naším smluvním vztahem.

 

14.2. Souhlasíte, že neneseme odpovědnost, jestliže nesplníme vůči vám jakékoli závazky, pokud tyto závazky vyplývají z:


14.3. Okolností mimo naši kontrolu, zejména:

 

14.4. živelných nebezpečí, zejména: zemětřesení, cyklónů, bouřek, povodní, požárů, chorob, mlhy, sněhu nebo mrazu;

 

14.5. zásahů vyšší moci, zejména: válek, nehod, činů veřejných nepřátel, stávek, embarg, ohrožení ze vzduchu, místních sporů nebo občanských nepokojů;

 

14.6. celostátních nebo místních narušení provozně-technického zajištění leteckých nebo pozemních dopravních sítí a technicko-technologických problémů dopravních nebo přepravních prostředků nebo obdobných zařízení;

 

14.7. skryté vady nebo vnitřní vady zásilky;

 

14.8. trestné činy třetích osob jako např. loupež nebo žhářství.

 

14.9. Činů nebo zanedbání, ať již vašich nebo třetí stran, zejména:

 

14.10 vaše porušení (nebo porušení jiné strany, která má zájem na zásilce a způsobila vaše porušení) povinností podle těchto Podmínek, především povinností uvedených výše v článku 12;

 

14.11. činu nebo zanedbání kteréhokoli celního, bezpečnostního, státního nebo obdobného úředníka nebo činitele letecké společnosti či letiště.

 

14.12. Toho, že obsah zásilky zahrnuje zakázaný druh zboží, i když jsme takovou zásilku přijali omylem.

 

14.13. Našeho odmítnutí provést jakékoliv nezákonné platby ve vašem zastoupení.

 

14.14. Neneseme odpovědnost, jedná-li se o případy s vyloučením odpovědnosti dopravce podle ustanovení mezinárodních úmluv nebo národního práva.

 

14.15. Nejsme zasílatelem, ani zasílatelem uplatňujícím tzv. právo vlastního vstupu. Nemáme proto práva ani povinnosti zasílatele a ani jako zasílatel vůči vám ani třetím osobám neodpovídáme.

 

15. ČASOVĚ GARANTOVANÉ SLUŽBY

 

Pokud nesplníme dobu doručení časově zaručené služby (kterou nabízíme a kterou jste si objednali) do sjednané doby a pokud nesplnění nevzniklo z důvodů uvedených v článku 14.2. a pokud k tomu vznesete reklamaci podle článku 19, budeme vám účtovat za skutečně poskytnutou službu (např. do 12:00) na rozdíl od ceny, která byla původně nabídnuta za požadovanou službu (např. do 9:00) ve stejné kategorii služeb jako byla objednaná služba.

 

16. CENNÉ ZBOŽÍ

 

Doporučujeme, abyste neposílali prostřednictvím našeho síťového doručovacího systému cenné zboží, jako jsou drahé kameny, vzácné kovy, šperky, peníze, převoditelné cenné papíry, nechráněný nábytek, sklo či porcelán, umělecké předměty, starožitnosti a důležité dokumenty, zejména: pasy, doklady pro výběrová řízení, cenové nabídky či certifikáty na akcie a opce, protože náš systém používá mechanickou manipulaci a automatizované třídicí zařízení spolu s mnohými překládkami mezi dopravními prostředky s nebezpečím ztráty nebo poškození.

Pokud nám budete předávat k přepravě nebo provedení ostatních služeb cenné zboží, kontaktujte naše Oddělení služeb zákazníkům a objednejte si u nás pojištění zásilky. Pokud byste nám přesto takové zboží předali námi nepojištěné, je to na vaše vlastní riziko.

 

17. POJIŠTĚNÍ

 

Pojištění zásilek v mezinárodní přepravě

 

17.1. Vyplněním příslušných položek (pojištění, popis zboží, pojistná hodnota a měna) na nákladním listu a zaplacením odpovídajícího poplatku můžete balíkovou zásilku pojistit proti "všem rizikům" ztráty a poškození během mezinárodní přepravy na plnou hodnotu vaší zásilky až do maximální výše 25 000 EUR na jednu zásilku. Pokud je hodnota zásilky vyšší než 25 000 EUR je podmínkou poskytnutí pojištění náš předchozí souhlas. Toto pojištění nelze použít např. pro drahokamy, drahé kovy, notebooky, plasmové a LCD obrazovky, klenoty, peníze, sklo, porcelán, umělecká díla, starožitnosti, dokumenty (kromě nákladů na rekonstrukci podle odst. 17.2. dále), cenné papíry nebo pro jakékoli filmové (resp. obrazové, zvukové či datové) záznamy na pásky, disky či paměťové karty nebo pro podobné zboží pro uchování dat atd. Pokud budete mít zájem o přepravu takového zboží prosím, kontaktujte naše Oddělení služeb zákazníkům.

17.2. Dále si u nás můžete zakoupit pojištění nákladů na rekonstrukci, reprodukci, opětovné vystavení nebo opětovné vytištění (včetně nákladů na materiál – např. na papír - a přiměřeně vynaložených pracovních nákladů) vaší zásilky dokumentů, a to vyplněním příslušného políčka na nákladním listu a zaplacením označeného poplatku, abyste se tak ochránili proti „všem rizikům“ ztrát a škody způsobené během přepravy do celkové maximální výše 500 EUR na jednu zásilku. Toto pojištění je možné sjednat pouze pro dokumenty, které jsou uvedeny na webových stránkách dceřiné společnosti, pobočky nebo filiálky TNT, která akceptuje vaší zásilku k přepravě.

 

17.3. Pojištění, uvedené v článku 17:

i) nepokrývá škody nepřímé povahy podle článku 14.1. nebo škody způsobené pozdním dodáním zásilky či případy, kdy škoda vznikla porušením nebo zanedbáním vašich povinností podle těchto Podmínek nebo

ii) uvedené pojištění není standardně nabízeno pro jiné než přepravní služby

iii) může být pro některé státy nedostupné. Další podrobnosti o pojištění získáte od Oddělení služeb zákazníkům oddělení nebo na internetových stránkách pobočky TNT země, která akceptuje vaši zásilku.

 

Pojištění zásilek ve vnitrostátní přepravě

 

17.4. Pojištění zásilek ve vnitrostátní přepravě se řídí.Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

17.5. Vnitrostátní přepravu zásilky lze pojistit proti všem rizikům (All Risk) za pojistnou sazbu pro vnitrostátní přepravu uvedenou v aktuálním ceníku, zejména proti pojistným nebezpečím tzv. sdruženého živlu (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, pád stromů, aj.) a včetně nebezpečí, která dopravce nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.

 

17.6. Pojištění zásilek ve vnitrostátní přepravě nekryje stejně jako v mezinárodní přepravě škody nepřímé povahy podle článku 14.1. nebo škody způsobené pozdním dodáním zásilky či případy, kdy škoda vznikla porušením nebo zanedbáním vašich povinností podle těchto Podmínek.

 

17.7. Pojištění vaší zásilky pro vnitrostátní přepravu vznikne vyznačením příslušné kolonky o pojištění na našem nákladním listu spolu s uvedením pojistné hodnoty včetně měny a spolu s uvedením konkrétního obsahu zásilky (druh zboží, které vaše zásilka obsahuje) a uhrazením pojistného

 

17.8. Pojištění zásilky do hodnoty 50 000 Kč

 

17.9. Pro zásilky ve vnitrostátní přepravě do hodnoty zásilky 50 000 Kč můžete u nás zvolit „All Risk“ pojištění (tj. pojištění které zahrnuje pojistná nebezpečí uvedená v článku 17.5.).

 

17.10. Pojištění zásilky s hodnotou od 50 000 Kč do 700 000 Kč

 

17.11. Zásilku, které má hodnotu vyšší než 50 000 Kč a nižší než 700 000 Kč, lze převzít k vnitrostátní přepravě pouze za předpokladu, že zásilka bude vámi u nás „All Risk“ pojištěna.

 

17.12. Pojištění zásilky s hodnotou nad 700 000 Kč

 

17.13. Zásilku s hodnotu nad 700 000 Kč, lze převzít k vnitrostátní přepravě pouze za předpokladu, že zásilka bude vámi u nás „All Risk“ pojištěna,a pojištění takové zásilky ještě před jejím převzetím námi odsouhlaseno Pokud by nedošlo k předchozímu odsouhlasení pojištění vaší zásilky, je pojištění vaší zásilky limitováno pojistnou částkou 700 000 Kč bez ohledu na skutečnost, že byla v nákladním listu případně v systému, který tento nahrazuje, uvedena vyšší pojistná hodnota zásilky.


17.14. 

 

17.15. Dokumenty přepravované ve vnitrostátní přepravě lze pojistit stejným způsobem jako v mezinárodní přepravě dle článku 17.2.

 

18. NÁROKY TŘETÍCH STRAN

 

Zavazujete se nám, že učiníte veškerá možná opatření proto, aby žádná jiná osoba, která by eventuálně měla zájem na zásilce, nemohla proti nám vznést nárok nebo žalobu. Toto ustanovení platí i v případě, kdyby z naší strany došlo k eventuálnímu zanedbání nebo opomenutí. Pokud by byl takový nárok vůči nám uplatněn nebo žaloba vůči nám podána,zavazujete se zajistit uhrazení újmy nám způsobené následky takových nároků nebo žalob a/nebo nahradit nám náklady a výdaje, které nám vzniknou v souvislosti s obranou proti takovému nároku nebo žalobě.

 

19. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY

 

Přejete-li si uplatnit nárok na náhradu škody za ztracené, zničené, poškozené nebo zpožděné zásilky či za jiné poškození, musíte především postupovat v souladu s příslušnou mezinárodní úmluvou a následně v souladu s národním právem, a musíte dodržet následující postup, jinak si vyhrazujeme právo váš nárok zamítnout:

 

19.1. musíte nám písemně oznámit ztrátu, poškození nebo zpoždění zásilky, a to i) nejdéle do 21 dnů od doručení zásilky nebo ii) nejdéle do 21 dnů od data, kdy měla být zásilka doručena nebo iii) Pokud se jedná o ostatní služby, pak do 21 dnů ode dne, kdy jste se o ztrátě, poškození nebo zpoždění dozvěděli;

 

19.2. rovněž jste povinni nejdéle do dalších 21 dnů prokázat svůj nárok zasláním všech příslušných informací a údajů o zásilce, o utrpěné ztrátě, poškození nebo zpoždění;

 

19.3. reklamačním nárokem nejsme povinování se zabývat pokud nám nebylo zaplaceno naše vyúčtování ani nejste oprávněni odečíst si částku vašeho nároku od našeho vyúčtování;

 

19.4. předpokládáme, že zásilka byla doručena v dobrém stavu, což platí vždy, pokud příjemce při přijímání zásilky nezapíše poškození do našeho zápisu o doručení. Pro řešení eventuálního nároku na náhradu škody, musíme mít k dispozici obsah vaší zásilky včetně originálního balení k přezkoumání;

 

19.5. jestliže příslušná mezinárodní úmluva nebo jiný zákon nestanoví jinak, vaše právo nárokovat na nás náhradu škody zanikne, pokud nebude podána žaloba k soudu do 1 roku od data doručení zásilky nebo od data, kdy měla být zásilka doručena nebo od data, kdy přeprava skončila anebo pokud se jedná o ostatní služby, pak do 1 roku ode dne, kdy jste se o ztrátě, poškození nebo zpoždění dozvěděli;

 

19.6. v případě, že od nás přijmete úplnou nebo částečnou náhradu, pak nám zároveň zaručujete, že vaši pojistitelé nebo jiné strany mající zájem na zásilce se vzdávají všech eventuálních práv a regresů, které by vznikly postoupením vašich nároků či jinak;

 

19.7. zásilku nelze považovat za ztracenou, dokud od vaší reklamace pro její nedoručení neuplyne lhůta 30ti dnů. V konkrétním případě můžeme písemně lhůtu zkrátit.

 

20. SAZBY A PLATBY

 

20.1. Souhlasícte, že přepravné (včetně souvisejících příplatků) za přepravu zásilky mezi místy uvedenými na nákladním listu resp. přepravní smlouvě nebo platby za provedení ostatních služeb a eventuální daně z přidané hodnoty, jste povinni uhradit v plné výši do 7 dnů od data vystavení našeho vyúčtování, není-li v našem vyúčtování uvedeno jinak.

 

20.2. V případě, že nebudete do 7 dnů od doručení písemně rozporovat správnost námi vystaveného vyúčtování, považujete jej za správné.


20.3. Přepravné vypočítáváme v souladu s přepravními sazbami platnými pro vaši zásilku podle našeho aktuálního sazebníku. Ceny ostatních služeb vycházejí z příslušných smluv. Platný sazebník je vám k dispozici na vyžádání v naší pobočce země, která vám účtuje cenu za přepravu zásilky.

 

20.4. Neoznačíte-li v našem nákladním listu vámi požadovaný druh expresní přepravy, bude vaše zásilka přepravena nejrychlejším možným způsobem. V takovém případě nám zaručujete, že nám poskytnutou přepravní službu bez výhrad zaplatíte.

 

20.5. Účtujeme vám vyšší hodnotu ze skutečné hrubé hmotnosti a objemové hmotnosti. Objemová hmotnost je stanovena převodním vzorcem uvedeným v našem sazebníku . Během přepravy můžeme kontrolovat hmotnost nebo objem vaší zásilky nebo počet jednotek, které obsahuje vaše zásilka. Jestliže zjistíme jakoukoli nesrovnalost mezi vámi uvedenou hmotností nebo objemem zásilky či mezi počtem jednotek, které obsahuje vaše zásilka, pak souhlasíte s tím, že hmotnost nebo objem či počet jednotek, které obsahuje vaše zásilka, které my stanovíme, mohou být použity pro účely našeho výpočtu přepravného nebo cen za ostatní služby.

 

20.6. Předpokládá se, že všechna dovozní cla, daně z přidané hodnoty za zboží a všechny poplatky vybírané za zásilku ve státu sídla příjemce nám uhradí příjemce při doručení zásilky. Pokud tyto částky příjemce odmítne zaplatit, zavazujete se nám zaplatit tyto částky v plné výši do 7 dnů od našeho oznámení, že příjemce je nezaplatil.

 

20.7. Dále souhlasíte s tím, že můžeme účtovat úroky z prodlení do úplného zaplacení všech faktur, nezaplacených do data jejich splatnosti ve výši 8% nad repo sazbou České národní banky. Souhlasíte s tím, že zaplatíte naše přiměřené a řádné náklady na vymáhání faktur po splatnosti.

 

20.8. Sazby za doručení „od dveří ke dveřím“ uvedené v našem aktuálním přepravním sazebníku zahrnují finanční částku pokrývající náklady pro jednoduché celní formality, resp. celní formality, které nejsou specifikovány níže. Vyhrazujeme si proto právo účtovat si administrativní příplatek tam, kde je potřeba provést časově náročné rozsáhlé celní odbavení k tomu, abychom mohli vaši zásilku doručit příjemci. Proto mohou být v některých státech účtovány příplatky za provedení komplexních celních služeb, a to zejména u zásilek, které vyžadují:

 

20.9. Formální celní prohlášení na více než tři druhy zboží;

 

20.10. Celní záruku nebo nutnost doručit zboží pod celní zárukou;


20.11. Dočasné dovozní řízení;

 

20.12. Celní odbavení, do něhož je zapojena jiná státní instituce než celní.

 

20.13. V některých státech můžeme realizovat zálohové platby na dovozní clo, daně, pokuty nebo musíme poslat poštou jménem dovozce zálohu – v takovém případě bude příjemci účtován místní administrativní poplatek a vy budete za tento poplatek ručit pro případ, že nám jej příjemce nezaplatí.

 

20.14. Jestliže nám zadáte zvláštní pokyny k fakturaci nebo si dohodnete s příjemcem zásilky nebo s jinou osobou, že zaplatí přepravné, poplatky anebo cla, daně, penále, závazky, výměry, výdaje, či uložené přirážky a pokuty vzniklé v souvislosti se zásilkou nebo v souvislosti s ostatními službami a příjemce nebo jiná vámi pověřená jiná osoba nám odmítne uhradit naše přepravné nebo výše uvedené náklady, souhlasíte, že nám tyto částky zaplatíte vy, a to do 7 dnů od našeho oznámení o jejím odmítnutí zaplatit.

 

20.15. Naše vyúčtování neobsahuje kopii Osvědčení o doručení - Proof of Delivery (které můžete na vyžádání průkazně obdržet v elektronické podobě) nebo jiné dokumenty.

 

20.16. Vyúčtování je prováděno elektronickou formou. Pokud požadujete písemné provedení vyúčtování, vyhrazujeme si právo tuto službu zpoplatnit.

 

20.17. Naše vyúčtování musí být zaplaceny v měně stanovené na faktuře nebo v jiné místní měně při kurzu, který jsme stanovili.

 

20.18. V případě, že byste nám dlužili za pro vás přepravované nebo doručené zásilky nebo za ostatní námi pro vás provedené služby, můžeme vůči vám uplatnit všeobecné zadržovací nebo zástavní právo, a to na všechny vaše zásilky nacházející se v našem držení, přičemž máme i právo prodat zásilku, která se nachází v našem držení a výtěžek z prodeje použít na vyrovnání takto dlužných částek.


20.19. Zavazujete se uhradit veškerá cla, daně a poplatky včetně poplatků za kolky a známky, které jsou spojeny s přepravou a ostatními službami včetně vystavení a doručení všech dokumentů a vyrozumění.

 

20.20. Ve vnitrostátní přepravě vám nezajišťujeme výběr hotovosti za zboží obsažené v zásilce (tzv. dobírka) a negarantujeme vám výběr hotovosti ani v případě, že vyznačíte dobírku v našem nákladním listu, ledaže by k poskytování této služby byla mezi námi o tom předem sjednána písemná rámcová smlouva.

 

21. VAŠE RUČENÍ S OHLEDEM NA ZAMĚSTNANCE

 

21.1. Zavazujete se zajistit a chránit nás před veškerými nároky na úhradu závazků a požadavků jakékoliv povahy, které by mohly přímo či nepřímo vyplývat z propuštění, selektivního opětovného zaměstnání či převedení:

 

21.2. našich zaměstnanců výhradně určených pro poskytování vám našich služeb nebo

 

21.3. vašich současných či bývalých zaměstnanců nebo

 

21.4. dodavatelů či bývalých dodavatelů pro vás nebo

 

21.5. jakýchkoliv třetích stran

 

21.6. které by mohlo jakýmkoliv způsobem vyplývat z našich vzájemných obchodních vztahů, včetně např. závazků plynoucích ze Směrnice ES o nabytých právech (77/187/EEC, ve znění Směrnice 2001/23/EC), případně i z národních prováděcích předpisů, či z jiných obdobných platných zákonů a předpisů, zejména pak v oblasti pracovněprávních vztahů.

 

 

22. PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC

 

22.1. V případě, že by byla jakákoli část těchto Podmínek prohlášena za neplatnou či nevynutitelnou, nebude mít takové rozhodnutí vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek nebo na mezi námi uzavřené smlouvy. Veškerá tato ustanovení zůstávají nadále v platnosti.

 

22.2. Během provádění těchto Podmínek, všech našich smluv a vztahů se budou eventuální spory z těchto vyplývající řídit právem státu, ve kterém je umístěna dceřiná společnost, pobočka nebo filiálka TNT, která akceptovala přepravu vaší zásilky nebo vám poskytuje ostatní služby, přičemž eventuální vzniklé spory budou řešeny před soudy tohoto státu.