Přepravní podmínky TNT pro Evropu

(s účinností od 15. září 2023)

Pro český dodatek k Přepravním podmínkám TNT pro Evropu

Pro podmínky poskytování poštovních služeb

1. Platnost.

1.1 Tyto Podmínky platí pro přepravu Zásilek z Evropy a mezistátní a vnitrostátní přepravu mezi evropskými zeměmi a oblastmi. Tyto Podmínky se nevztahují na Zásilky přepravované vnitrostátně po Německu a Polsku, pro které platí zvláštní přepravní podmínky. Na některých trzích mohou platit namísto těchto Podmínek nebo současně s nimi místní podmínky či poštovní předpisy (v každém případě jsou v příslušných zemích a oblastech k dispozici na webových stránkách tnt.com). Zásilky pocházející ze států mimo Evropu podléhají místním tarifům a podmínkám přidružené společnosti či pobočky společnosti TNT nebo nezávislého smluvního partnera, který přijal Zásilku k přepravě. Na vrácené Zásilky se vztahují podmínky platné pro zemi nebo oblast, odkud je Zásilka vrácena. Další informace o všech Službách společnosti TNT najdete na webových stránkách tnt.com.

1.2 Na mezinárodní leteckou přepravu Zásilek se vztahuje Montrealská nebo Varšavská úmluva, dle konkrétního případu. Na mezinárodní silniční přepravu Zásilek se vztahuje úmluva CMR. Na vnitrostátní Zásilky (mezi určenými místy v rámci jedné země) se vztahují právní předpisy dané země, tyto Podmínky a případně příslušné přepravní podmínky společnosti TNT pro vnitrostátní přepravu.

1.3 Aktuální online verze těchto Podmínek, zveřejněná a spravovaná na příslušných místních webových stránkách tnt.com, má přednost a nahrazuje všechny starší či jiné verze těchto Podmínek. Odesílatel se podáním Zásilky společnosti TNT zavazuje dodržovat Podmínky platné v okamžiku podání. Společnost TNT si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či doplnit.  

1.4 V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a jinou dopravní dokumentací společnosti TNT, včetně podmínek na Nákladním listu, manifestu nebo přepravním štítku, budou mít přednost tyto Podmínky, pokud nejsou v rozporu s příslušnými Úmluvami nebo jinými povinně použitelnými právními předpisy, včetně platných místních poštovních předpisů.

1.5 Společnost TNT je oprávněna dostupné Služby příležitostně změnit nebo pozastavit. Tyto změny nebo pozastavení se vztahují na Zásilky předané společnosti TNT k přepravě po tomto datu. Podrobnosti o aktuálních Službách jsou k dispozici na webových stránkách tnt.com

1.6 V těchto Podmínkách jsou veškerá rozhodnutí TNT učiněna výhradně na základě uvážení TNT.

2. Definice. 

Letecký nákladní list“ nebo „Nákladní list“ je jakýkoli přepravní dokument, manifest, přepravní list, štítek, razítko, elektronický záznam či obdobný prostředek, který se používá v  přepravním systému společnosti TNT k zahájení přepravy Zásilky. 

Dodatečné služby“ jsou všechny služby mimo Přepravní služby.

Zásilky B2C“ jsou Zásilky obchodního charakteru v souvislosti s obchodní transakcí mezi Odesílatelem-podnikatelem (jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti) a Příjemcem-spotřebitelem (jednajícím mimo svou podnikatelskou činnost).

Pracovní den“ je jakýkoli den, během něhož mají podnikatelské subjekty v zemi, teritoriu nebo oblasti, odkud Zásilka pochází, nebo v cílové zemi či oblasti otevřeno. Pracovní dny a svátky se mohou v jednotlivých zemích, teritoriích nebo oblastech lišit. Kontaktujte společnost TNT v případě, že by tato skutečnost mohla mít vliv na předpokládané datum doručení.

Obchodní doručení“ je doručení na adresu obchodních prostor nebo adresu provozovny, s vyloučením (a) domácností a soukromých sídel, (b) míst, kde je podnikatelská činnost provozována z domova, nebo adresy, která je Odesílatelem označena jako soukromé sídlo, a (c) Zásilek B2C.

Poplatky“ jsou Poplatky za přepravu a další poplatky nebo příplatky účtované na základě těchto Podmínek, mezi něž patří palivové a další příplatky, poplatky za služby celního odbavení, dodatečné poplatky, poplatky za Zvýšenou odpovědnost nebo Pojištění, poplatky za vrácení, poplatky za zvláštní zacházení, cla a daně, příplatky za dovoz a vývoz a další přiměřené náklady, které společnosti TNT ve spojení s přepravou Zásilky vzniknou. Podrobnosti o dalších poplatcích nebo příplatcích jsou k dispozici na stránkách tnt.com. TNT bude účtovat daň z přidané hodnoty ze svých Poplatků v souladu s platnými zákony a předpisy.

CMR“ je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě z roku 1956 v upraveném znění z roku 1978. 

Podmínky“ jsou tyto přepravní podmínky v aktuálním znění na stránkách tnt.com. 

Úmluvy“ jsou Varšavská úmluva, Montrealská úmluva a CMR.

Deklarovaná celní hodnota“ je prodejní cena nebo náklady na náhradu obsahu Zásilky uváděné pro účely celního odbavení.

Předpokládaný čas doručení“ je zveřejněná předpokládaná doba doručení službou TNT nebo předpokládaná doba doručení uvedená zákaznickým servisem společnosti TNT pro danou Zásilku, přičemž se bere v úvahu druh zasílané komodity, datum odeslání, místo určení, hmotnost a hodnota Zásilky.

Zvýšená odpovědnost“ je hodnota uvedená Odesílatelem na Nákladním listu, která představuje maximální výši škody, za kterou je společnost TNT dle platné Úmluvy nebo vnitrostátních právních předpisů odpovědná v souvislosti se Zásilkou, za kterou Odesílatel zaplatil požadovaný poplatek. 

Evropa“ znamená souhrnně Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie. 

Pojištění“ je hodnota uvedená Odesílatelem na Nákladním listu, která představuje maximální výši škody, do které společnost TNT odpovídá za rizika v souvislosti se Zásilkou, za kterou Odesílatel zaplatil požadovaný poplatek.

Protečení“ má význam stanovený v Oddílu 7 (Příprava zásilky).

Montrealská úmluva“ je Montrealská úmluva z 28. května 1999 a všechny následně platné protokoly. 

Balík“ je jakékoli jednotlivé balení či kus, který Odesílatel předá společnosti TNT k přepravě a společnost TNT ho od Odesílatele přijme.

Zboží vyloučené z přepravy“ jsou položky a typy Zásilek uvedené v Oddílu 10 (Zboží vyloučené z přepravy) těchto Podmínek.

Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba uvedená na Nákladním listu jako příjemce Zásilky.

Doručení na adresu bydliště“ je doručení do domácnosti nebo na jinou soukromou adresu, včetně míst, kde je provozováno podnikání z místa bydliště nebo soukromého sídla, nebo doručení, kde Odesílatel specifikoval adresu doručení jako adresu domácnosti.

Odesílatel“ je fyzická nebo právnická osoba uvedená na Nákladním listu jako odesílatel Zásilky.

Služby“ jsou souhrnně Dodatečné služby a Přepravní služby. 

Zásilka“ je jeden nebo více kusů Balíků, které jsou přepravovány na základě jednoho Nákladního listu.

TNT“ je označení společnosti Federal Express Corporation, jejích dceřiných společností, poboček a přidružených společností a jejich zaměstnanců a zástupců (v uplatnitelném rozsahu).

Číslo účtu TNT“ nebo „Účet TNT“ je číslo, které přidělí společnost TNT zákazníkovi a které zajišťuje, že jsou pohyby na účtu zahrnuty do systému společnosti TNT a plátci jsou řádně vyúčtovány.

Poplatky za přepravu“ jsou sazby vyměřené společností TNT za přepravu Zásilky v souladu s aktuálním zněním těchto Podmínek. Tyto poplatky nezahrnují ostatní vyměřené nebo vybírané poplatky či příplatky, jako jsou palivové příplatky, poplatky za služby celního odbavení, dodatečné poplatky, poplatky za využití Zvýšené odpovědnosti nebo Pojištění, poplatky za zvláštní zacházení, cla a daně, příplatky za dovoz a vývoz a další příplatky.

Přepravní služby“ jsou služby přepravy Zásilky nabízené a prováděné společností TNT na základě Nákladního listu TNT, vyjma leteckých nákladních listů FedEx.  

Speciální položky“ jsou položky, u kterých vzhledem k jejich povaze nelze využít Zvýšenou odpovědnost nebo Pojištění, například drahokamy, vzácné kovy, šperky, nechráněný nábytek, sklo, porcelán, umělecká díla, starožitnosti, kožešiny, sběratelské předměty, hudební nástroje, důležité dokumenty jako například pasy, chytré telefony, chytré hodinky, tablety, notebooky, elektronické obrazovky, plazmové obrazovky, filmy, kazety, disky, paměťové karty nebo jiné zboží přenášející data a obraz.

Varšavská úmluva“ je Varšavská úmluva z 12. října 1929, ve znění Haagského protokolu z 28. září 1955 a všech pozdějších platných protokolů a Guadalajarské úmluvy z 18. září 1961. 

3. Poplatky.

Poplatky za přepravu Zásilek jsou uvedeny v cenících TNT, nebo jsou výslovně dohodnuty jinak v příslušné smlouvě o přepravních službách se společností TNT. Předběžné kalkulace Poplatků nebo Služeb poskytnuté společností TNT přestavují pouze odhad a jsou založeny na informacích poskytnutých Odesílatelem. Konečné Poplatky a Služby se mohou lišit v závislosti na skutečně podané Zásilce a použití těchto Podmínek. Společnost TNT neodpovídá za rozdíly mezi předběžnými kalkulacemi Poplatků nebo Služeb učiněnými před podáním Zásilky a Poplatky účtovanými plátci a neposkytuje v takovém případě žádné vyrovnání, náhrady ani jakékoli dobropisy. Uplatňovány jsou Poplatky, které jsou platné a účinné v době uzavření příslušné smlouvy o přepravních službách se společností TNT. Společnost TNT si vyhrazuje právo čas od času a bez předchozího upozornění upravit Poplatky, včetně Poplatků za přepravu, uvedené v ceníku TNT.

4. Palivové a další příplatky.

Společnost TNT si vyhrazuje právo čas od času a bez předchozího upozornění změnit palivové a další příplatky uvedené na webových stránkách tnt.com Jejich výše a doba platnosti je na uvážení společnosti TNT. Odesílatel se podáním Zásilky u společnosti TNT zavazuje uhradit příplatky platné v době podání Zásilky. Podrobnosti ohledně aktuálně stanovených příplatků jsou k dispozici na webových stránkách tnt.com.

5. Úpravy faktury a rozměrová hmotnost (volumetrická hmotnost). 

5.1 Společnost TNT účtuje poplatky buď za deklarovanou nebo skutečnou hmotnost Zásilky, nebo za deklarovanou nebo skutečnou rozměrovou (volumetrickou) hmotnost zásilky, podle toho, která hodnota je vyšší.  Rozměrová (volumetrická) hmotnost se vypočítá podle rovnice volumetrické konverze stanovené v ceníku společnosti TNT nebo na stránkách tnt.com. Společnost TNT může zkontrolovat skutečnou hmotnost a/nebo skutečné rozměry (objem) Zásilky a/nebo počet položek v Zásilce a Odesílatel souhlasí s tím, že pokud zjištěné údaje budou přesahovat deklarovanou hmotnost a/nebo rozměry (objem) a/nebo počet položek, bude pro účely výpočtu Poplatků společnosti TNT použita skutečná hmotnost a/nebo skutečná rozměrová (volumetrická) hmotnost Zásilky podle toho, která hodnota je vyšší.  

5.2 Společnost TNT je oprávněna každý Nákladní list zkontrolovat a ověřit zvolenou Přepravní službu, hmotnost Zásilky/Balíku nebo počet Balíků v Zásilce. Pokud jsou zvolená Přepravní služba, skutečná a/nebo rozměrová (volumetrická) hmotnost nebo počet Balíků v Nákladním listu uvedeny nesprávně, je společnost TNT oprávněna Nákladní list upravit.

5.3 Společnost TNT má právo upravit fakturu a je oprávněna účtovat si poplatek za zvláštní zacházení za provedení oprav a úprav Nákladního listu. Použité metody a Poplatky za tyto opravy nebo úpravy jsou k dispozici na vyžádání. 

6. Fakturace. 

6.1 Faktury za Poplatky za přepravu a související Poplatky jsou splatné bez možnosti srážek nebo započtení do 30 dnů od data vystavení faktury. V některých zemích mohou platit jiné platební podmínky. Podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání. Faktury za cla, daně a další související Poplatky jsou splatné ihned po obdržení. Společnost TNT si však vyhrazuje právo vyžadovat platbu jakýchkoli Poplatků předem. Nebude-li dohodnuto jinak, bude TNT fakturovat všechny Zásilky zpětně každý týden od data vyzvednutí. Faktury společnosti TNT neobsahují kopii dokladu o doručení.

6.2 Pokud to právní předpisy umožňují, je společnost TNT oprávněna poskytovat elektronické faktury jako základní způsob fakturace, pokud plátce výslovně nepožaduje papírovou formu. 

6.3 Společnost TNT si vyhrazuje právo použít platbu na uhrazení nejstarších faktur jako prvních, pokud není použit preferovaný způsob úhrady nebo nejsou k platbě poskytnuty údaje o úhradě.

6.4 V případě platby po splatnosti si společnost TNT vyhrazuje právo účtovat poplatek za pozdní platbu, úrok z prodlení a administrativní náklady na tuto platbu po splatnosti. Společnost TNT může v takovém případě použít příslušné poplatky, náklady nebo úrokové sazby stanovené dle vlastního uvážení a v souladu s příslušnými platnými právními předpisy EU nebo vnitrostátními právními předpisy příslušné země o pozdní platbě. 

6.5 Pokud má být platba provedena prostřednictvím Účtu TNT, strana, která Zásilku podává, je povinna na Nákladní list zadat platné, aktuální Číslo účtu TNT, jinak společnost TNT nemůže Zásilku přijmout. Úhrada Poplatků prostřednictvím Účtu TNT může mít následující podobu: 

a. „Fakturovat Odesílateli“ („Bill Sender“ nebo „Bill Shipper“): společnost TNT bude účtovat Poplatky na Účet TNT Odesílatele. 

b. „Fakturovat Příjemci“ („Bill Recipient“ nebo „Bill Consignee“): společnost TNT bude účtovat Poplatky na Účet TNT Příjemce. Lze použít pouze při přepravě do stanovených míst.

6.6 Bez ohledu na pokyny k platbě nebo opačná ustanovení Odesílatel (případně strana zahajující transakci dovozu zásilky) nese konečnou odpovědnost za uhrazení Poplatků v případě, že Příjemce platbu odmítne.

6.7 Námitky ohledně faktur musí Odesílatel nebo Příjemce předat společnosti TNT nejpozději (a) 30 dní od data vystavení faktury, nebo (b) v den splatnosti faktury, podle toho, co nastane později. Společnost TNT námitku přijme, pouze pokud je v ní uvedeno (a) číslo faktury, (b) číslo Nákladního listu a (c) důvod námitky.

6.8 Clo a daně. Dle konkrétního případu mohou být z obsahu Zásilek vyměřena cla, daně a další související Poplatky. Pokud společnost TNT za plátce uhradí celnímu úřadu cla, daně nebo jiné poplatky, bude plátci vyměřen dodatečný poplatek za celní odbavení v podobě paušální částky nebo procenta celkové uhrazené částky (podle toho, co je vyšší). Společnost TNT nemá povinnost uhradit cla, daně a další související Poplatky a může požadovat, aby Odesílatel nebo Příjemce zaplatili společnosti TNT před tím, než převezme odpovědnost za jakékoli celní a daňové nebo jiné související Poplatky. Takové clo a daně budou účtovány Příjemci, pokud TNT nerozhodne jinak. Za určitých okolností mohou být tato cla a daně účtovány Odesílateli, například pokud je Zásilka zasílána na adresu třetí strany, která není bydlištěm nebo sídlem Příjemce. Faktury za cla, daně a další související Poplatky jsou splatné ihned po obdržení. Další podrobnosti jsou k dispozici v Oddílu 13 (Celní odbavení)a na vyžádání.

6.9 Převod měny. Faktury společnosti TNT musí být uhrazeny v měně uvedené na faktuře nebo v místní měně podle směnných kurzů, které společnost TNT příležitostně poskytne.

7. Příprava Zásilky.

7.1 Omezení velikosti nebo hmotnosti. Omezení velikosti a hmotnosti Balíků a Zásilek se liší podle kombinace země původu a země určení a také podle Služby. 

7.2 Vícekusové Zásilky. Celková hmotnost vícekusové Zásilky není omezena za podmínky, že žádný z jednotlivých Balíků Zásilky nepřekročí hmotnostní limit pro jednotlivý Balík stanovený pro zemi určení. 

7.3 Mimořádně velké Zásilky. Zásilky překračující hmotnostní limity pro danou Službu stanovené v pokynech k přípravě Zásilky na stránkách tnt.com vyžadují předchozí domluvu se společností TNT. Společnost TNT si vyhrazuje právo odmítnout Balíky nebo Zásilky, které považuje za nevhodné nebo mimořádně velké, jak je podrobně popsáno v pokynech k přípravě Zásilky na stránkách tnt.com. 

7.4 Balení. Odesílatel je povinen veškeré Balíky pečlivě připravit a zabalit pro bezpečnou přepravu s ohledem na povahu a velikost zboží, za předpokladu zacházení obvyklého v prostředí přepravy a překladišť, a v souladu s platnými úmluvami, právními předpisy, nařízeními a pravidly, včetně těch, které se vztahují na balení, označení a štítkování. 

7.5 Veškeré předměty snadno podléhající poškození v důsledku podmínek, ke kterým dochází při přepravě, jako jsou například změny teploty nebo atmosférického tlaku, musí být Odesílatelem dostatečně chráněny vhodným zabalením. Společnost TNT neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou změnou teploty nebo tlaku.

7.6 Společnost TNT nezajišťuje přepravu s regulací teploty, není-li výslovně dohodnuto jinak. Není-li výslovně dohodnuto jinak, společnost TNT není povinna zajistit Zásilky suchým ledem nebo poskytnout služby doplnění ledu, bez ohledu na jakákoli opačná ústní nebo jednostranná písemná prohlášení ze strany zákazníka či společnosti TNT. V případě, že Příjemce Balík odmítne nebo Balík prosakuje, je poškozený či zapáchá (společně „Protečení”), bude vrácen Odesílateli, je-li to možné. Pokud bude Balík odmítnut Odesílatelem nebo nemůže být vrácen z důvodu Protečení, Odesílatel ponese odpovědnost vůči společnosti TNT za všechny ztráty, poplatky a výdaje spojené s vyčištěním a likvidací Balíku a souhlasí, že společnosti TNT tyto ztráty, poplatky a výdaje uhradí a dále jí nahradí veškerou vzniklou újmu. Viz dále Oddíl 8 (Nepřijetí nebo odmítnutí Zásilky).

7.7 Značení. Odesílatel je povinen řádně vyplnit všechny nezbytné náležitosti Nákladního listu. Každá Zásilka musí být čitelně a trvale označena jménem, adresou ulice, městem, zemí a PSČ Odesílatele i Příjemce. U mezinárodních Zásilek musí být v adrese Odesílatele uveden stát, ve kterém bude Zásilka předána společnosti TNT k přepravě. Odesílatel je povinen přilepit Nákladní list a další vyžadované štítky (např. těžký náklad) na dobře viditelné místo na vnějším povrchu Zásilky. 

Bližší informace o přípravě Zásilky jsou k dispozici na stránkách tnt.com nebo na vyžádání. 

8. Nepřijetí nebo odmítnutí Zásilky.

Společnost TNT si vyhrazuje právo Zásilku kdykoliv odmítnout, zablokovat, zrušit, odložit či vrátit, pokud to vyžadují právní předpisy (včetně zákonů o kontrole vývozu, sankcích, celních zákonů a předpisů), a/nebo pokud by taková Zásilka podle názoru společnosti TNT mohla poškodit či zpozdit jiné Zásilky, věci nebo osoby; dále je-li přeprava Zásilky v rozporu s právními předpisy anebo s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek; Účet TNT osoby nebo společnosti odpovědné za platbu není v dobrém platebním stavu; objem nebo typ Zásilek se podstatně liší od objemu nebo typu Zásilek, které Odesílatel původně uvedl společnosti TNT, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Skutečnost, že společnost TNT převezme Zásilku, neznamená, že je taková Zásilka, včetně jejího obsahu a kvality, v souladu s platnými právními předpisy nebo s těmito Podmínkami. 

9. Kontrola Zásilek.

9.1 Společnost TNT je oprávněna otevřít a zkontrolovat jakoukoli Zásilku na žádost příslušných orgánů nebo dle vlastního uvážení, v souladu s platnými právními předpisy. 

9.2 V souladu s platnými právními předpisy může mít společnost TNT povinnost provádět různá prověření Zásilek. Odesílatel se tímto vzdává práva na vymáhání náhrady za škody nebo zpoždění vzniklé takovou kontrolou. 

10. Zboží vyloučené z přepravy.

10.1 Společnost TNT zakazuje zasílat následující položky do jakýchkoliv míst určení a Odesílatel souhlasí s tím, že je nebude zasílat, pokud společnost TNT výslovně neodsouhlasí jiný postup (mohou platit další omezení podle místa původu a určení):

a. střelné zbraně, výzbroj, munice a jejich součásti; Patří sem mimo jiné pistole, vrhací nože, motýlkové nože, šavle, boxery a paralyzéry; 

b. 3D tiskařské stroje navržené nebo výhradně určené na výrobu střelných zbraní;

c. výbušniny (do/z některých míst určení mohou být přijatelné výbušniny třídy 1.4; více informací získáte na požádání), ohňostroje a jiné zápalné nebo hořlavé položky;

d. položky připomínající bombu, ruční granát nebo jiné výbušné zařízení nebo zbraň. To zahrnuje mimo jiné inertní produkty, například repliky, napodobeniny, zbraně na hraní, školicí materiály a umělecká díla; 

e. vojenské položky z jakékoliv země, které vyžadují kontrolní vývozní licenci; 

f. lidská těla, lidské orgány nebo části lidského těla, lidská nebo zvířecí embrya, zpopelněné nebo exhumované lidské ostatky; 

g. živá zvířata, včetně hmyzu a domácích zvířat;  

h. zvířecí zdechliny, mrtvá zvířata nebo vypreparovaná zvířata. To zahrnuje mimo jiné zvířecí kožešiny, slonovinu, výrobky ze slonoviny a faunu;  

i. rostliny a rostlinný materiál, včetně řezaných květin (řezané květiny jsou přijatelné pro určité kombinace zemí, například z Nizozemska do USA a pro celou Latinskou Ameriku; bližší informace jsou k dispozici na vyžádání);  

j. potraviny podléhající zkáze, potraviny a nápoje vyžadující chlazení nebo jinou kontrolu okolního prostředí; 

k. pornografické a obscénní materiály. Patří sem mimo jiné figuríny (včetně sexuálních panen); 

l. peníze, včetně hotovosti a ekvivalentů hotovosti (např. obchodovatelné cenné papíry, indosované cenné papíry, dluhopisy a hotovostní akreditivy), sběratelské mince a známky; 

m. loterijní losy a zařízení pro hazardní hry tam, kde to zakazují zákony; 

n. nebezpečný odpad, včetně použitých injekčních jehel a stříkaček nebo jiného zdravotnického, organického nebo průmyslového odpadu;  

o. mokrý led (zmrzlá voda); 

p. padělané zboží, včetně zboží pod obchodní značkou, která je totožná nebo téměř neodlišitelná od registrované ochranné známky, a to bez schválení nebo dohledu vlastníka registrované ochranné známky (také běžně označované jako falešné zboží nebo padělky); 

q. marihuana, včetně marihuany pro rekreační nebo lékařské použití, kanabidiol získaný z marihuany (CBD), jakékoliv výrobky obsahující jakékoli množství tetrahydrokanabinolů (THC) a syntetické kanabinoidy;

r. surové nebo nerafinované konopné rostliny nebo jejich části (včetně konopných stonků, konopných listů, konopných květů a konopných semen); 

s. tabák a tabákové výrobky, mimo jiné včetně cigaret, doutníků, cigaretového tabáku, žvýkacího tabáku nebo vodních dýmek, a

t. elektronické cigarety a jejich součásti a další podobná zařízení na principu vaporizace nebo aerosolizace a jakékoli nehořlavé kapaliny nebo gely, které mohou být v těchto zařízeních použity, bez ohledu na obsah nikotinu.  

10.2 Společnost TNT zakazuje zasílat následující typy Zásilek do jakéhokoliv místa určení a Odesílatel souhlasí s tím, že je nebude zasílat (mohou platit další omezení podle místa původu a určení):

a. Zásilky nebo komodity, jejichž přepravu, import nebo export zakazuje jakýkoli zákon, předpis nebo nařízení, včetně zásilek, u kterých je Odesílatel (nebo jakákoliv jiná strana spojená se Zásilkou) uvedený na seznamu zakázaných stran zveřejněném a vedeném: Ministerstvem financí USA, Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv; Ministerstvem obchodu USA, Úřadem pro průmysl a bezpečnost; Ministerstvem zahraničních věcí USA, Sankčními výbory OSN; Radou Evropské unie; a jakýmkoli jiným příslušným orgánem, pokud nemá licenci nebo oprávnění od příslušné vládní agentury nebo jinak povoleno podle platných zákonů;

b. Zásilky, které vyžadují, aby společnost TNT získala zvláštní licenci nebo povolení umožňující přepravu, import nebo export, pokud není se společností TNT výslovně sjednáno jinak; 

c. nedeklarované zásilky podléhající spotřební dani nebo komodity vyžadující schválení a povolení regulačními úřady;  

d. Zásilky s Deklarovanou celní hodnotou přesahující povolenou hodnotu konkrétního místa určení; 

e. nebezpečné zboží, s výjimkou zboží povoleného v Oddílu 12 (Nebezpečné zboží)  těchto Podmínek; a 

f. mokré, prosakující nebo zapáchající Balíky.  

10.3 Společnost TNT neodpovídá za Zboží vyloučené z přepravy, bez ohledu na to, jak bylo přijato (ať k přijetí došlo omylem, či vědomě). Společnost TNT si vyhrazuje právo odmítnout přepravu Balíků uvedeného charakteru dle těchto omezení nebo z důvodů bezpečnosti a ochrany. Společnost TNT je oprávněna účtovat Odesílateli administrativní poplatky za odmítnuté Balíky a náklady na vrácení zboží. Bližší informace jsou k dispozici na požádání.

11. Regulace vývozu.

11.1 Společnost TNT nepřepravuje Zásilky, které porušují právní předpisy o regulaci vývozu. Odesílatel má plnou odpovědnost a zaručuje, že bude dodržovat všechny platné právní předpisy, pravidla a nařízení, včetně předpisů Spojených států amerických o správě vývozu (U.S. Export Administration Regulations), předpisů Spojených států amerických o mezinárodním obchodu se zbraněmi (U.S. International Traffic in Arms Regulations), předpisů Spojených států amerických o kontrole zahraničních aktiv (U.S. Foreign Assets Control Regulations) a platných vývozních právních předpisů a vládních nařízení jakékoliv země týkajících se přepravy Zásilky. Odesílatel souhlasí a zaručuje, že v souvislosti se zásilkami bude dodržovat všechna platná nařízení o teritoriálních sankcích vlády USA, které zakazují export nebo reexport zboží, služeb nebo technologií do nebo ze zemí a území podléhajících teritoriálním sankcím USA. Společnost TNT navíc nepřepravuje a Odesílatel souhlasí, že nepředá k přepravě komodity, se kterými je zakázáno či omezeno obchodovat na základě ekonomických sankcí a embarg. Aktuální seznam zemí a území ve kterých společnost TNT neposkytuje své služby, naleznete na stránkách tnt.com.

11.2 Kromě toho, pokud nemáte licenci nebo oprávnění od příslušné vládní agentury nebo jinak povoleno podle platných zákonů, společnost TNT nepřepravuje (a Odesílatel zaručuje, že společnosti TNT žádnou takovou Zásilku nepředá), pokud je Odesílatel nebo jakákoliv jiná strana spojená se Zásilkou uvedena na seznamu zakázaných stran zveřejněném a vedeném: Ministerstvem financí USA, Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv; Ministerstvem obchodu USA, Úřadem pro průmysl a bezpečnost; Ministerstvem zahraničních věcí USA, Sankčními výbory OSN; Radou Evropské unie; a jakýmkoli jiným příslušným orgánem. Odesílatel také souhlasí a zaručuje, že se nepokusí odeslat Zásilku subjektu ve vlastnictví osoby, která je podle příslušného úřadu ve společném vlastnickém zájmu/propojení se subjektem podléhajícím ekonomickým sankcím.

11.3 Odesílatel identifikuje všechny Zásilky vyžadující licence a povolení k vývozu nebo podléhající jiným regulačním kontrolám před vývozem a poskytne společnosti TNT veškeré informace a potřebnou dokumentaci pro splnění požadavků všech relevantních právních předpisů. Odesílatel je povinen na vlastní náklady ohledně Zásilky zjistit požadavky na vývozní licence nebo povolení, získat požadované licence a povolení, a též je povinen zkontrolovat, zda je Příjemce oprávněn stát se příjemcem podle platných právních předpisů země původu, cílové země a jakékoliv země (zemí) prohlašující soudní pravomoc nad zbožím. Odesílatel je dále povinen se ujistit, že konečné užití nebo koncový uživatel přepravovaných položek nejsou v rozporu s konkrétními postupy, které omezují určitý druh vývozu, reexportu a přepravy speciálně vyjmenovaných položek a jsou stanoveny v právních předpisech o správě vývozu USA (U.S. Export Administration Regulations).

11.4 TNT nenese vůči Odesílateli ani žádné jiné osobě žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo výdaje, mimo jiné včetně pokut, penále a/nebo odmítnutí, zablokování nebo zničení Zásilky, pokud Odesílatel nedodrží jakékoli právní předpisy, pravidla nebo nařízení týkající se kontroly vývozu, sankcí nebo cel, nebo pokud je to způsobeno opatřeními, které TNT podnikla za účelem dodržení platných zákonů a předpisů. Odesílatel rovněž souhlasí s tím, že odškodní společnost TNT za jakoukoli ztrátu nebo náklady, mimo jiné včetně pokut, sankcí a/nebo odmítnutí, zablokování nebo zničení zásilky, způsobené tím, že Odesílatel nedodržel jakékoli právní předpisy, pravidla nebo nařízení týkající se kontroly vývozu, sankcí nebo cel, nebo způsobené opatřeními, která společnost TNT přijala za účelem dodržení platných zákonů a předpisů.

12. Nebezpečné zboží. 

12.1 Identifikace nebezpečného zboží. „Nebezpečné zboží“ jsou položky, které při přepravě mohou ohrozit lidi, zvířata a životní prostředí nebo přepravce. Odesílatel je povinen uvést, zda Zásilka obsahuje nebezpečné zboží dle klasifikace Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží, Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Evropské dohody o  mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR), Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a platných právních předpisů.

12.2 Omezení služeb. S výjimkou okolností uvedených v tomto oddílu neposkytuje společnost TNT služby ve spojení s nebezpečným zbožím. Společnost TNT může podle svého uvážení přijímat určité nebezpečné zboží, avšak pouze poté, co se společnost TNT a Odesílatel/Příjemce dohodnou na požadavcích týkajících se tohoto určitého nebezpečného zboží. Podrobnosti specifických požadavků společnosti TNT spolu s postupem pro podání žádosti o "status schváleného zákazníka" jsou k dispozici u zákaznického servisu společnosti TNT. 

12.3 Další poplatky. Na Zásilky obsahující nebezpečné zboží se vztahuje příplatek za nebezpečné zboží. Příplatky jsou založeny na klasifikaci a typu zvláštního zacházení, včetně toho, zda musejí být položky v průběhu přepravy dostupné.

12.4 Předpisy pro nebezpečné zboží. Všechny Balíky obsahující nebezpečné zboží musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy, včetně Technických pokynů pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží organizace ICAO a Předpisů pro nebezpečné zboží asociace IATA. Zásilky nebezpečného zboží podléhající ADR vyžadují zvláštní opatření a Odesílatel, který má status schváleného zákazníka, je povinen před podáním Zásilky kontaktovat společnost TNT a domluvit se na dalším postupu. 

12.5 Příprava zásilky. Odesílatel, který má status schváleného zákazníka, je povinen Zásilky s nebezpečným zbožím identifikovat, klasifikovat, zabalit, označit a vyplnit k nim doklady, v souladu se všemi platnými mezinárodními dohodami a právními předpisy. Odesílatel je rovněž povinen zajistit, aby Příjemce jednal v souladu se všemi platnými úmluvami a právními předpisy. Kde je to třeba, musí být ke každé Zásilce připojena příslušná dokumentace k nebezpečnému zboží (např. formulář IATA Prohlášení odesílatele nebezpečného zboží). Společnost TNT je oprávněna požadovat, aby Odesílatel najal vyškoleného poskytovatele přepravy a balení pro řešení problému s nedoručitelnou Zásilkou nebezpečného zboží. Odesílatel je povinen poskytnout všechny požadované informace a vyplnit všechna políčka týkající se nebezpečného zboží na Nákladním listu. Odesílatelé, kteří používají elektronické systémy pro zaslání nebezpečného zboží, musejí vybrat v elektronickém systému zvláštní služby, zvláštní zacházení nebo příznak, který označuje, že Zásilka obsahuje nebezpečné zboží. 

12.6 Balení. Balení TNT nemůže být použito pro zasílání nebezpečného zboží (včetně suchého ledu), s výjimkou biologických látek kategorie B (UN 3373), které lze zasílat v obalech TNT Medpak.

12.7 Předání a doručení nebezpečného zboží. Ne všechny provozovny společnosti TNT přijímají nebezpečné zboží. Určité provozovny společnosti TNT nepřijímají určité třídy nebezpečného zboží a  pro přepravu nebezpečného zboží nelze využít   některé Přepravní služby. Společnost TNT si vyhrazuje právo odmítnout nebezpečné zboží v jakékoli provozovně, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnými právními předpisy, nebo dle uvážení společnosti TNT. Pokud Zásilka nebude podána na obsluhované provozovně, která přijímá nebezpečné zboží, musí být Zásilka společnosti TNT předána prostřednictvím naplánovaného vyzvednutí u zákazníka.  

12.8 Zákaz přesměrování. Nebezpečné zboží nemůže být přesměrováno na jinou adresu, než je původní adresa Příjemce zadaná Odesílatelem. 

12.9 Potenciální právní odpovědnost Odesílatele. Příslušné právní předpisy mohou stanovit povinnost společnosti TNT informovat příslušný regulační nebo státní orgán o nesprávně ohlášených nebo neohlášených Zásilkách nebezpečného zboží. Odesílateli mohou být uloženy pokuty a penále podle platných právních předpisů. 

13. Celní odbavení. 

13.1 Zásilky, které překročí hranice státu, musí projít celním odbavením. Odesílatel je povinen se ujistit, že je zboží odesláno v souladu se všemi regulatorními celními požadavky. Odesílatel je plně odpovědný za poskytnutí veškeré dokumentace a informací nutných k celnímu odbavení. Odesílatel prohlašuje a zaručuje, že jsou všechna prohlášení a informace, které v souvislosti se zbožím a celním odbavením Zásilky poskytuje, pravdivé, správné a kompletní, včetně příslušného kódu harmonizovaného systému (Harmonized System Code). Zásilky, které vyžadují kromě Nákladního listu další dokumentaci (například obchodní fakturu), mohou vyžadovat delší dobu přepravy. Společnost TNT si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení naúčtovat Odesílateli jakékoli penále, pokuty, náhradu škody nebo jiné náklady a výdaje, včetně poplatků za uskladnění, vzniklé v důsledku vymáhání dodržování právních předpisů příslušným orgánem státní správy nebo nedodržení zde stanovených povinností Odesílatele. 

13.2 Zasílatel je na vlastní náklady povinen se ujistit, jestli může zboží zaslané do zahraničí vstoupit do cílové země podle platných právních předpisů a splňuje všechny případné požadavky na licence nebo povolení.

13.3 Odesílatel může být povinen poskytnout další informace, aby získal celní odbavení od regulačních úřadů v cílové zemi, a to před doručením Příjemci. Zásilky obsahující zboží nebo výrobky, které jsou regulované více úřady veřejné správy v dalších cílových zemích (například státními úřady odpovědnými za normy týkající se bezpečnosti potravin, ochrany veřejného zdraví, léků, zdravotnických výrobků, rostlin a zvířat, telekomunikací a jiného elektronického vybavení a obdobnými úřady) mohou vyžadovat delší čas na celní odbavení. Veškeré poplatky (i) za zaslání Zásilek do zemí a (ii) za vrácení Zásilek ze zemí, do kterých nemají Zásilky povolený vstup, budou účtovány Odesílateli.

13.4 Pokud dojde k zadržení Zásilky celními či jinými úřady z důvodu nesprávné nebo chybějící dokumentace, má společnost TNT právo, nikoli však povinnost, pokusit se o této skutečnosti informovat Příjemce. Pokud místní právní předpisy vyžadují od Příjemce předložení správných informací nebo dokumentace a Příjemce tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou je oprávněna určit společnost TNT, může být Zásilka považována za nedoručitelnou podle platných právních předpisů (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky)). V případě, že Příjemce nepředloží požadované informace nebo dokumenty a místní právní předpisy umožňují, aby tyto informace sdělil Odesílatel, má společnost TNT právo, nikoli povinnost, pokusit se informovat Odesílatele. Pokud Odesílatel neposkytne informace nebo dokumentaci v přiměřené lhůtě stanovené společností TNT, považuje se Zásilka za nedoručitelnou podle platných právních předpisů. Společnost TNT není odpovědná za případnou nemožnost dokončit doručení Zásilky z důvodu nesprávných nebo chybějících dokumentů, a to bez ohledu na to, zda se společnost TNT pokusila Odesílatele nebo Příjemce o nedostatcích informovat. 

13.5 Pokud to umožňují místní právní předpisy, zajistí společnost TNT celní odbavení mezinárodních Zásilek. Společnost TNT předloží informace o Zásilce celnímu úřadu a jiným regulatorním úřadům za účelem provedení celního odbavení. Společnost TNT je oprávněna účtovat dodatečný manipulační poplatek za celní odbavení za zpracování proclení u mezinárodních Zásilek, za uhrazení cla a daní celnímu úřadu jménem plátce, za Služby požadované Odesílatelem, Příjemcem nebo třetí stranou, nebo jako náhradu nákladů, které byly převedeny příslušným orgánem veřejné správy na společnost TNT a které se týkají příslušného podání k danému orgánu veřejné správy. Typy a výše poplatků se liší podle země. 

13.6 Společnost TNT bude jednat jako zástupce Odesílatele nebo Příjemce (podle potřeby) výhradně za účelem zajištění celního odbavení a proclení Zásilky. Pokud je to potřeba a vhodné, zmocní Odesílatel společnost TNT, případně zprostředkovatele určeného společností TNT, aby připravil a podal celní prohlášení a provedl všechny související činnosti jako přímý zástupce, tj. jménem a na účet Odesílatele nebo Příjemce. Odesílatel zajistí, aby Příjemce zmocnil společnost TNT v souladu s tímto ustanovením. 

13.7 V některých případech dle vlastního uvážení je společnost TNT oprávněna přijmout pokyny k využití jiného celního zprostředkovatele, než je společnost TNT (nebo zprostředkovatele vybraného společností TNT) nebo zprostředkovatele určeného Odesílatelem. Společnost TNT (nebo celní zprostředkovatel vybraný společností TNT) si v každém případě vyhrazuje právo proclít Zásilku, pokud celního zprostředkovatele nelze určit, pokud zprostředkovatel neprovede celní odbavení nebo pokud společnost TNT neobdrží o  celním zprostředkovateli kompletní informace (včetně jména, adresy, telefonního čísla a PSČ).

14. Clo a daně.

14.1 Za účelem provedení celního odbavení určitých položek na celním úřadě je společnost TNT oprávněna jménem plátce uhradit cla a daně vyměřené celními orgány a účtovat si za to příplatek. Společnost TNT je oprávněna u všech Zásilek kontaktovat plátce a požádat o potvrzení proplacení a úhrady jakožto podmínky dokončení celního odbavení a doručení Zásilky. Společnost TNT je oprávněna dle vlastního uvážení požadovat platbu cel a daní před vydáním Zásilky Příjemci. Podrobnější informace získáte od zákaznického servisu společnosti TNT. 

14.2 V případě, že dojde ke zpochybnění přesnosti nebo správnosti cla a daní vyměřených na Zásilce, jsou společnost TNT nebo určený zprostředkovatel oprávněni zkontrolovat přepravní dokumenty připojené k Zásilce. Pokud společnost TNT určí, že clo a daně byly vyměřeny správně, Odesílatel souhlasí, že clo a daně uhradí, případně se Odesílatel zavazuje, že je uhradí Příjemce.

14.3 Pokud společnost TNT předem uhradí clo, daně nebo jiné poplatky za plátce, bude plátci vyměřen poplatek za celní odbavení, a to na základě paušální sazby nebo procentního podílu celkové předem uhrazené částky. Tento poplatek za celní odbavení se bude lišit podle cílové země. Další informace o poplatku za celní odbavení najdete na stránce Doplňkové služby a příplatky na webu tnt.com.

14.4 Pokud Odesílatel neurčí na Nákladním listu plátce, budou cla a daně automaticky účtovány Příjemci, je-li to přípustné.

14.5 Bez ohledu na případné opačné pokyny k platbě nese Odesílatel konečnou odpovědnost za uhrazení cla a daní a všech poplatků a příplatků spojených s uhrazením cla a daní společností TNT, pokud platba nebude přijata. Pokud Příjemce nebo třetí strana, od které se požaduje potvrzení o náhradě nákladů, odmítne na požádání uhradit clo a daně, společnost TNT je oprávněna kontaktovat Odesílatele, aby clo a daně uhradil. Pokud Odesílatel odmítne provést dostatečná opatření k náhradě nákladů společnosti TNT, může být Zásilka vrácena Odesílateli (v takovém případě bude Odesílatel odpovědný jak za původní poplatky, tak za poplatky za vrácení) nebo umístěna do dočasného uskladnění, veřejného nebo celního skladu nebo bude považována za nedoručitelnou. Pokud jsou Přepravní poplatky za Zásilku účtovány na kreditní kartu, vyhrazuje si společnost TNT právo vypořádat na tento účet kreditní karty také poplatky za cla a daně související s touto Zásilkou. 

14.6 V závislosti na možnostech dostupných na konkrétním místě může dojít ke zpoždění Zásilky, pokud společnost TNT nemůže získat uspokojivé potvrzení o náhradě nákladů vynaložených na úhradu cla a daně. Takové zpoždění Zásilky nebo jiné nedodržení těchto Podmínek představuje důvod pro vyloučení odpovědnosti společnosti TNT. 

14.7 Cla a daně budou uhrazeny jedním z následujících způsobů dle uvážení společnosti TNT: v hotovosti, šekem (osobním nebo firemním, za předpokladu předložení platného průkazu totožnosti), kreditní kartou, platebním příkazem, cestovním šekem nebo prostřednictvím debetního účtu či účtu umožňujícího odložené platby. Společnost TNT nepřijímá zálohy na clo a daně. 

14.8 Společnost TNT nenese odpovědnost za Zásilky nevyzvednuté z celního úřadu a tyto Zásilky mohou být považovány za nedoručitelné. 

15. Přepravní trasy.

Společnost TNT rozhoduje o přepravní trase všech Zásilek. Trasa se může příležitostně změnit bez předchozího upozornění. Z důvody ochrany přepravovaného zboží nemůže společnost TNT sdělovat podrobnosti o přepravní trase nebo podrobná bezpečnostní opatření. To také znamená, že nelze provádět kontroly v provozovnách sítě nebo vozidlech společnosti TNT, pokud to není vyžadováno právním předpisem nebo rozhodnutím správního orgánu. 

16. Doručení.

16.1 Zásilky jsou doručovány na adresu Příjemce v souladu s odstavci 16.7 a 16.8 níže. Neexistuje závazek doručit Zásilku Příjemci osobně. Společnost TNT je oprávněna Zásilku doručit Příjemci nebo jiné osobě, která se zdá být oprávněnou k přijetí Zásilky jménem Příjemce. Na Zásilce musí být vždy udána úplná adresa Příjemce a jeho telefonní číslo a e-mailová adresa.

16.2 V určitých zemích lze použít P.O. boxy za předpokladu, že Odesílatel poskytne společnosti TNT telefonní číslo Příjemce pro zprostředkování doručení. 

16.3 Společnost TNT za žádných okolností neodpovídá za škody, které souvisí se  zabavením nebo zadržením zboží během přepravy celními úřady či jinými správními orgány.

16.4 Zásilky určené do hotelů, nemocnic, úřadů, univerzit anebo jiných zařízení, které mají k dispozici poštovní podatelnu nebo centrální recepci, mohou být doručeny do této poštovní podatelny nebo centrální recepce, pokud není se společností TNT předem dohodnuto jinak.

16.5 Jakoukoli žádost o změnu adresy, která není přesměrováním nebo opravou adresy, bude společnost TNT považovat za novou Zásilku, za kterou je oprávněna účtovat nové Poplatky za přepravu.

16.6 Za doručení v sobotu, pokud je v nabídce, bude v zemích, kde není sobota běžným Pracovním dnem, účtován zvláštní manipulační poplatek.

16.7 Společnost TNT je oprávněna odmítnout vyzvednout nebo doručit Zásilku nebo použít náhradní způsob vyzvednutí nebo doručení, a to v zájmu zachování bezpečnosti svých zaměstnanců, nebo v případech, kdy jsou důvodné obavy, že by poskytnutí Služeb mohlo vést k  porušení jakýchkoli platných právních předpisů, nařízení nebo pravidel.

16.8 Pokyny Příjemce k doručení – Zásilky B2C  

a. Ve vybraných lokalitách mohou být Zásilky B2C doručeny podle dodatečných pokynů, které společnost TNT obdrží od Příjemce. Odesílatel výslovně bere na vědomí a souhlasí, že tyto pokyny mohou změnit původně sjednané pokyny k doručení nebo Předpokládaný čas doručení původně sjednaný mezi společností TNT a Odesílatelem. 

b. Odesílatel bere na vědomí a souhlasí, že pokyny od Příjemce mohou zahrnovat mimo jiné: (i) odložení času doručení; (ii) doručení sousedovi, vrátnému nebo recepčnímu; (iii) doručení na jinou adresu nebo jiné osobě, za předpokladu, že se tato jiná adresa nachází ve stejné zemi, jako je ta uvedená na Nákladním listu; (iv) pokyn kde zanechat Zásilku B2C bez získání podpisu při doručení; (v) zanechání Zásilky B2C v místě pro vyzvednutí (například v místním obchodě); nebo (vi) jakoukoli kombinaci výše uvedených pokynů.  Pokud Odesílatel a/nebo Příjemce zruší (částečně) dopravu před doručením, všechny Poplatky budou nadále splatné společnosti TNT.  

c.  Pokud Odesílatel a/nebo Příjemce neposkytne konkrétní pokyny pro doručení, společnost TNT bude postupovat podle svých standardních postupů pro doručování.

d. Společnost TNT je oprávněna příležitostně změnit dostupnost možností doručení u Zásilek B2C, v závislosti na geografických a dalších omezeních. Další informace o dostupnosti možností doručení najdete na webových stránkách tnt.com. 

e. Pokud Příjemce udělí dodatečné pokyny k doručení k jiným zásilkám než B2C, Odesílatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je pro něj závazný tento Oddíl 16.

17. Opětovné doručení.

17.1 Obchodní doručení.  Společnost TNT se pokusí o opětovné doručení automaticky nebo na základě žádosti, pokud: (a) na adrese Příjemce ani na sousední adrese není nikdo, kdo by mohl podepsat převzetí Zásilky, a není k dispozici zaevidovaný podpis, (b) Odesílatel zvolil možnost Podpisu při doručení a není k dispozici žádný způsobilý Příjemce, který by mohl převzetí Zásilky podepsat, nebo (c) společnost TNT rozhodne o nevydání Zásilky. Pokud ani třetí pokus o  obchodní doručení nebude úspěšný nebo Zásilka zůstane zadržena po dobu pěti Pracovních dní od prvního pokusu o doručení a případného úspěšného celního odbavení v cílové zemi, bude považována za nedoručitelnou (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky)).

17.2 Doručení na adresu bydliště a Zásilky B2C.  Pokud se v případě doručení na adresu bydliště nepodaří doručit Zásilku na adresu Příjemce ani na sousední adresu během prvního pokusu při zvolení možnosti podpisu při doručení, je společnost TNT oprávněna se na základě vlastního uvážení pokusit Zásilku opětovně doručit nebo ji zadržet až do obdržení dalších pokynů k doručení od Odesílatele nebo Příjemce, nebo ji doručit na místo určené společností TNT. Pokud se Zásilku na adresu bydliště nepodaří doručit ani při opakovaných pokusech, nebo pokud Odesílatel či Příjemce neposkytne další pokyny k doručení nebo společnost TNT nebude moci zajistit doručení na jiné místo určené společností TNT, může být Zásilka považována za nedoručitelnou (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky)).

18. Nedoručitelné Zásilky.

18.1 Nedoručitelná Zásilka je taková, kterou nelze doručit z důvodů zahrnujících mimo jiné následující: (a) adresa Příjemce je neúplná, nečitelná, chybná nebo ji nelze nalézt, (b) Příjemce Zásilky nelze kontaktovat nebo si Zásilku nevyzvedne, (c) Zásilka je adresována do oblasti, v níž společnost TNT neposkytuje své služby, (d) místo podnikání Příjemce je zavřené, (e) Zásilku nelze doručit z důvodu nepřítomnosti oprávněné osoby či odmítnutí ze strany oprávněné osoby tuto Zásilku přijmout nebo potvrdit přijetí Zásilky podpisem, (f) Zásilka nemůže být celně odbavena, (g) Zásilka by mohla způsobit poškození nebo zpoždění jiných Zásilek a majetku, popř. způsobit zranění osob, (h) Zásilka obsahuje Zboží vyloučené z přepravy, (i) Příjemce není schopen nebo odmítá zaplatit za Zásilku označenou jako „Fakturovat Příjemci“ („Bill Recipient“), (j) Zásilka byla nesprávně zabalena nebo (k) je obsah či obal Zásilky poškozen do té míry, že ji nelze opatřit jiným obalem, (l) zásilka je v rozporu se zákony USA nebo jinými platnými zákony nebo předpisy o kontrole vývozu nebo sankcích, mimo jiné včetně toho, že je odeslána ze strany nebo místa s omezeným přístupem nebo že je adresována straně nebo místu s omezeným přístupem, nebo (m) kterýkoli z důvodů uvedených v Oddílu 17 (Opětovné doručení).

18.2 Pokud bude Zásilka z jakýchkoliv důvodů nedoručitelná, je společnost TNT oprávněna pokusit se oznámit tuto skutečnost Odesílateli, aby se s ním dohodla na vrácení Zásilky, aniž by tím byla dotčena omezení stanovená místními předpisy. Pokud se nepodaří Odesílatele zastihnout do pěti Pracovních dnů, či pokud Odesílatel v přiměřené době nedá společnosti TNT pokyny, je společnost TNT oprávněna vrátit Zásilku Odesílateli nebo ji umístit do dočasného uskladnění nebo do veřejného skladu či celního skladu, nebo v souladu s místními zákony Zásilku zlikvidovat. Pokud není možné Zásilku doručit, proclít nebo vrátit, je společnost TNT oprávněna Zásilku zcizit či v souladu s místními zákony zlikvidovat. Odesílatel je povinen uhradit veškeré vzniklé náklady, Poplatky a výlohy spojené s vrácením, uskladněním nebo likvidací nedoručitelné Zásilky, s výjimkou případů, kdy je Zásilka nedoručitelná zaviněním společnosti TNT.

18.3 Zásilky, které nelze vrátit z důvodu místních právních omezení, budou buď umístěny do dočasného uskladnění, veřejného nebo celního skladu, nebo budou zlikvidovány v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Odesílatel souhlasí, že společnosti TNT uhradí veškeré výdaje vzniklé společnosti TNT v souvislosti s umístěním Zásilky do příslušného skladu nebo likvidací Zásilky.

18.4 Poplatky za vrácení Zásilky budou vyměřeny Odesílali společně s původními Poplatky, s výjimkou případů, kdy je Zásilka nedoručitelná zaviněním společnosti TNT. Dále budou zahrnuty všechny další Poplatky, které společnosti TNT vznikly ve spojení s vrácením. Pro vrácení nedoručitelné Zásilky obsahující nebezpečné zboží je Odesílatel povinen dodat vyplněný vratný Nákladní list a všechny další požadované dokumenty.

19. Omezení odpovědnosti. 

19.1 Standardní omezení odpovědnosti za Přepravní služby. Odpovědnost společnosti TNT za ztráty, škody nebo zpoždění ve spojení s poskytováním Přepravních služeb bude omezena na částku stanovenou příslušnou Úmluvou (pokud Odesílatel nevyužije Zvýšenou odpovědnost nebo Pojištění a nezaplatí požadovaný poplatek, jak je popsáno v Oddílech 19.3 a 19.4). Tyto limity společnost TNT uplatňuje také na všechny nároky vzniklé ve spojení s poskytováním vnitrostátních Přepravních služeb, jestliže v příslušných vnitrostátních právních předpisech o přepravě neexistují povinné nebo nižší limity odpovědnosti (pokud Odesílatel nevyužije Zvýšenou odpovědnost nebo Pojištění a nezaplatí požadovaný poplatek, jak je popsáno v Oddílech 19.3 a 19.4). Částka, do jejíž výše odpovídá společnost TNT při prokázané ztrátě, poškození, zpoždění nebo jiném nároku ve spojení se Zásilkou, nepřekročí náklady na opravu Zásilky, zůstatkovou hodnotu Zásilky nebo náklady na nové pořízení Zásilky, a to podle toho, která z těchto částek bude nejnižší. Společnost TNT má právo vyžadovat nezávislý důkaz o hodnotě obsahu Zásilky, ohledně které je nárok uplatňován.

19.2 Omezení odpovědnosti za jiné nároky. Odpovědnost společnosti TNT za ztráty, škody, zpoždění nebo jiné nároky ve spojení s poskytováním Dodatečných služeb, či za jiné porušení smlouvy, na kterou se nevztahuje odstavec 19.1 (Standardní omezení odpovědnosti za Přepravní služby), je omezena na 3,40 EUR na kilogram, v žádném případě však nepřekročí maximální odpovědnost 10 000 EUR na událost nebo sled souvisejících událostí.

19.3 Maximální výše odpovědnosti – Zvýšená odpovědnost (není nabízeno všude – podrobnosti poskytne zákaznický servis).

a. V místech, kde společnost TNT nabízí Zvýšenou odpovědnost, může Odesílatel za dodatečný poplatek využít Nákladní list se zvýšenou odpovědností nad rámec limitů stanovených v předchozích Oddílech 19.1 a 19.2. 

b. Uvedená Zvýšená odpovědnost představuje maximální výši odpovědnosti společnosti TNT ve spojení se Zásilkou. Zvýšená odpovědnost platí pouze v případě, že společnost TNT nese právní odpovědnost podle Úmluv nebo povinně použitelných vnitrostátních právních předpisů.

c. Pokud společnost TNT neuvede jinak, maximální výše Zvýšené odpovědnosti je 25 000 EUR na Zásilku (vyjma dokumentových zásilek – viz níže). 

d. Odpovědnost společnosti TNT za prokázanou ztrátu nebo poškození či jiný nárok ve spojení s dokumentovými Zásilkami nepřekročí hodnotu obnovení Zásilky a maximální výše je 500 EUR na dokumentovou Zásilku, pokud společnost TNT neuvede jinak. Zvýšená odpovědnost není k dispozici pro všechny dokumentové Zásilky. Další informace o dostupnosti najdete na stránkách tnt.com, nebo kontaktujte zákaznický servis společnosti TNT.

19.4 Pojištění (není nabízeno všude – podrobnosti poskytne zákaznický servis společnosti TNT).

a. V místech, kde společnost TNT nabízí Pojištění, může Odesílatel za dodatečný poplatek využít Nákladní list s Pojištěním nad rámec limitů stanovených v předchozích Oddílech 19.1 a 19.2.

b. Uvedené Pojištění představuje maximální výši, v níž společnost TNT odpovídá za rizika ve spojení se Zásilkou. 

c. Pokud společnost TNT neuvede jinak, maximální výše Pojištění je 25 000 EUR na Zásilku. 

d. Pojistné krytí společnosti TNT je omezeno dle ustanovení pojistných podmínek Institute Cargo Clause A.

e. Odpovědnost společnosti TNT za prokázanou ztrátu nebo poškození či jiný nárok ve spojení s dokumentovými Zásilkami nepřekročí hodnotu obnovení Zásilky a maximální výše je 500 EUR na dokumentovou Zásilku, pokud společnost TNT neuvede jinak. Pojištění není k dispozici pro všechny dokumentové Zásilky. Další informace o dostupnosti najdete na stránkách tnt.com, nebo kontaktujte zákaznický servis společnosti TNT.

19.5 Pokud se Odesílatel rozhodne využít Zvýšenou odpovědnost nebo Pojištění, platí následující podmínky:  

a. Za škody či riziko ztráty překračující deklarovanou hodnotu zodpovídá Odesílatel.

b. Bude vyměřen poplatek podle deklarované hodnoty, který se může lišit podle původu Zásilky. Podrobnější informace získáte od zákaznického servisu společnosti TNT. 

c. Částka, do jejíž výše odpovídá společnost TNT při prokázané ztrátě, poškození, zpoždění nebo jiném nároku ve spojení se Zásilkou, nepřekročí náklady na opravu Zásilky, zůstatkovou hodnotu Zásilky nebo náklady na nové pořízení Zásilky, a to podle toho, která z těchto částek bude nejnižší. Společnost TNT má právo vyžadovat nezávislý důkaz o hodnotě obsahu Zásilky, ohledně které je nárok uplatňován. 

d. Není poskytována žádná náhrada za (i) ztráty následné povahy nebo (ii) zpoždění či ztráty vzniklé v důsledku porušení povinností Odesílatele stanovených těmito Podmínkami.

e. Není poskytována žádná náhrada za ztráty spojené s Dodatečnými službami. 

f. Jakýkoli pokus o deklarování hodnoty pro Zvýšenou odpovědnost, Pojištění, nebo celní hodnoty, která překračuje maximální částky povolené v těchto Podmínkách, je neplatný. Taková deklarovaná hodnota bude automaticky snížena na schválený limit pro Zásilku. Pokud společnost TNT převezme k přepravě Zásilku s deklarovanou hodnotou přesahující maximální povolené částky, nevzdává se takovým převzetím žádných ustanovení těchto Podmínek. Po předání Zásilky společnosti TNT nemůže společnost TNT vyhovět žádostem o změnu deklarované hodnoty uvedené na Nákladním listu. 

g. Pokud Odesílatel neuvedl na Nákladním listu Zvýšenou odpovědnost nebo Pojištění pro jednotlivé Balíky, ale uvedl celkovou deklarovanou hodnotu Zásilky, bude deklarovaná hodnota jednotlivých Balíků stanovena vydělením celkové deklarované hodnoty počtem Balíků na Nákladním listu. Deklarovaná hodnota jednotlivého Balíku v Zásilce nemůže být v žádném případě vyšší, než je celková deklarovaná hodnota Zásilky.

19.6 Speciální položky. Úplná nebo částečná odpovědnost společnosti TNT za Zásilky obsahující Speciální položky je omezena na limit stanovený příslušnou Úmluvou nebo povinně použitelnými vnitrostátními právními předpisy. U Zásilek obsahujících Speciální položky nelze využít Zvýšenou odpovědnost a Pojištění.

20. Vyloučení odpovědnosti. 

20.1 Společnost TNT nenese odpovědnost za:

a. žádné škody překračující hodnotu Zvýšené odpovědnosti nebo Pojištění (omezenou v Oddílu 19.3 (Maximální odpovědnost – Zvýšená odpovědnost) a Oddílu 19.4 (Pojištění)) nebo omezení odpovědnosti stanovené v příslušné Úmluvě, nebo, v případě vnitrostátních Zásilek, platnými vnitrostátními právními předpisy, od nichž se nelze odchýlit, podle toho, co je vyšší, a to bez ohledu na to, zda společnost TNT věděla nebo měla vědět, že taková škoda může vzniknout. Platí přitom další omezení stanovená v těchto Podmínkách; 

b. zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímé ztráty či náhrady škody, mimo jiné náklady na alternativní způsoby dopravy, ztrátu příjmu, ztrátu výnosů, nemožnost používání, ušlý zisk, ztrátu očekávaných úspor, ztrátu důvěry nebo příležitostí; 

20.2 Odesílatel přebírá všechna rizika ztráty, škody nebo zpoždění, kromě těch, která výslovně v těchto Podmínkách přebírá společnost TNT. Odesílatel by si měl zajistit vlastní pojistné krytí, pokud je to zapotřebí. Společnost TNT neposkytuje pojistné krytí.

20.3 Společnost TNT nenese odpovědnost ani neposkytuje úpravy faktury, vrácení peněz nebo dobropisy za žádné ztráty, škody, zpoždění, chybné doručení, nedoručení, chybné informace nebo neposkytnutí informací způsobené následujícími událostmi nebo vzniklé v jejich důsledku (seznam není vyčerpávající):

a. jednáním, opomenutím nebo porušením povinností na straně Odesílatele, Příjemce nebo jakékoli jiné strany, která má zájem na Zásilce;

b. povahou Zásilky, jejím poškozením, vlastností nebo vnitřní skrytou vadou či křehkostí;

c. porušením těchto Podmínek nebo jiných podmínek, které se vztahují na přepravu Zásilky, včetně přepravy Zboží vyloučeného z přepravy, nebezpečného zboží, chybné deklarace nákladu, špatného zajištění, označení Zásilky nebo uvedení nesprávné adresy na Zásilce;

d. porušení amerických nebo jiných platných právních předpisů o kontrole vývozu a/nebo právních předpisů o sankcích;

e. pokutami, postihy nebo jinými finančními částkami vyměřenými Odesílateli nebo Příjemci jakýmkoli regulačním orgánem či třetí stranou;

f. jakoukoli událostí, kterou společnost TNT nemůže ovlivnit, včetně pandemie nebo epidemie, nebezpečí ve vzdušném prostoru, veřejných nepřátel, rozhodnutí státních nebo regulačních orgánů, které jednají na základě domnělého či skutečného oprávnění, opatření či opomenutí ze strany celních úředníků, povstání, stávek nebo očekávaných stávek a jiných místních konfliktů, občanských nepokojů, rizik spojených s válečným stavem či povětrnostními podmínkami, nebo národních, mezinárodních či místních narušení letecké nebo pozemní dopravní sítě, trestné činnosti osob nebo subjektů, včetně teroristických útoků, přírodních katastrof, narušení či zhroucení komunikačních a informačních systémů (včetně systémů společnosti TNT), zpoždění způsobeného mechanickými závadami nebo podmínek, které představují nebezpečí pro zaměstnance společnosti TNT;

g. nesprávným nebo nedostatečným balením, včetně nepoužití obalů schválených společností TNT, pokud je toto schválení požadováno, doporučeno nebo vyžadováno, ze strany Odesílatele. Zejména počítače, elektronika, křehké předměty a alkohol musejí být zabaleny v souladu s pokyny společnosti TNT, které jsou k dispozici na stránkách tnt.com. Poskytnutí balení nebo doporučení, pomoci či návodu na správné balení Zásilek společností TNT nepředstavuje ze strany společnosti TNT přijetí odpovědnosti, pokud společnost TNT výslovně písemně nestanoví jinak;

h. dodržením ústních či písemných pokynů k doručení od Odesílatele, Příjemce nebo osob, které prohlásily, že zastupují Odesílatele či Příjemce;

i. zpožděním při doručení, které bylo způsobeno dodržováním zásad společnosti TNT pro placení Poplatků; 

j. tím, že společnost TNT nebyla schopna poskytnout kopii dokladu o doručení nebo kopii podpisu získaného při doručení;

k. vymazáním, ztrátou nebo nezískatelností dat z magnetofonových pásků, souborů nebo jiných nosičů dat, nebo vymazáním či poškozením fotografických snímků nebo zvukových stop z exponovaného filmu;

l. tím, že společnost TNT nerespektovala označení a grafické pokyny pro manipulaci s balíky (např. šipky ukazující směr nahoru, označení jako „UP“ či „touto stranou nahoru“);

m. tím, že společnost TNT Odesílatele či Příjemce neinformovala nebo informovala se zpožděním o zdržení, ztrátě nebo poškození Zásilky, neúplné, nesprávné nebo nepřesné adrese Příjemce či celního zprostředkovatele, nesprávné, neúplné nebo chybějící dokumentaci nebo neuhrazení cla a daní potřebných k uvolnění Zásilky;

n. ztrátou nebo poškozením jakékoli jednotlivé položky, ke které společnost TNT nemá žádný ověřitelný záznam o přijetí, včetně případů, kdy bylo ve chvíli poskytnutí Zásilky společnosti TNT zboží naloženo na návěsu, na paletě nebo zabaleno způsobem, který neumožňuje přiměřenou kontrolu počtu položek nebo obsahu Zásilky;

o. ztrátou osobních nebo finančních údajů včetně čísel sociálního zabezpečení, dat narození, čísel řidičských průkazů, čísel kreditních nebo debetních karet a informací k bankovním účtům;

p. tím, že Odesílatel nevymazal všechny Zásilky zadané do přepravního systému nebo zařízení společnosti TNT, pokud nebyly společnosti TNT předány k přepravě;

q. škodami zjištěnými indikátory nárazu, snímači náklonu nebo detektory teploty;  

r. nedodržením Předpokládaného času doručení u jakékoli Zásilky s neúplnou nebo nesprávnou adresou (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky)).

20.4 V případech, kdy odpovědnost nenese společnost TNT, včetně odpovědnosti, která překračuje výši odpovědnosti výslovně přijaté společností TNT v těchto Podmínkách, nese odpovědnost Odesílatel a zavazuje se odškodnit společnost TNT a zbavit ji odpovědnosti za škody způsobené Zásilkou společnosti TNT nebo třetí straně, nebo za jakékoliv nároky třetí strany, zejména Příjemce. 

Jakákoliv platba uskutečněná ze strany společnosti TNT na základě požadavku Odesílatele nebo třetí osoby se nepovažuje za přijetí odpovědnosti ani nepředstavuje zřeknutí se ustanovení v tomto Oddílu 20.

21. Žádné další záruky.

S výjimkou záruk zde výslovně uvedených neposkytuje společnost TNT žádné další výslovné ani konkludentní záruky.

22. Nároky. 

Nárok související se Zásilkou společnost TNT přijme, pouze pokud strana vznášející nárok dodrží příslušnou Úmluvu a následující postup. Jinak nemůže být vůči společnosti TNT vznesen žádný nárok. 

22.1 Oznámení nároku. 
a. Všechny nároky z důvodu ztráty, poškození (viditelného nebo skrytého), zpoždění (včetně nároků týkajících se zkažení) nebo chybějícího obsahu musí být společnosti TNT oznámeny do 21 dnů od (i) doručení Zásilky (v případě poškození nebo zpoždění), nebo (ii) očekávaného data doručení (v případě ztráty, nedoručení nebo nesprávného doručení). 

b. Převzetí Zásilky Příjemcem, aniž by byl na dokladu o převzetí uveden písemný záznam o poškození Zásilky, slouží jako dostatečný důkaz o doručení Zásilky v řádném stavu.

c. Všechny tyto nároky je třeba oznámit na stránkách tnt.com nebo kontaktováním zákaznického servisu společnosti TNT. 

22.2 Požadované informace.Všechna oznámení nároků musejí obsahovat úplné informace o Odesílateli a Příjemci a také číslo Zásilky TNT, datum Zásilky, počet kusů a hmotnost Zásilky. Společnost TNT je oprávněna jakékoli uplatnění nároků na náhradu škody uznat jen za podmínky, že Příjemce poskytne společnosti TNT ke kontrole obsah, originální přepravní kartón a obal, buď u Příjemce, nebo v zařízení společnosti TNT, až do vyřešení nároku. 

22.3 Omezení. Dokud nebudou společnosti TNT uhrazeny veškeré Poplatky, není společnost TNT povinna uplatnění nároku (reklamaci) začít vyřizovat. V žádném případě si osoba uplatňující nárok nesmí výši nároku odečíst od těchto Poplatků. V souvislosti s jednou Zásilkou může být uplatněn vždy jen jeden nárok. Přijetím náhrady plnění za uplatněný nárok zaniká právo na uplatnění jakýchkoli dalších nároků nebo jiných náhrad v souvislosti s touto Zásilkou. Odesílatelé nebo Příjemci, jejichž Balíky byly předány společnosti TNT konsolidátorem balíků, nemají vůči společnosti TNT nárok na náhradu škody ani jiný způsob nápravy. 

22.4 Žaloby. Právo žalovat společnost TNT o náhradu škody vzniklé ve spojení s přepravou zanikne, pokud nebude žaloba podána u příslušného soudu do dvou let od skutečného data doručení (v případě poškození, neúplného doručení nebo zpoždění) nebo očekávaného data doručení (v případě ztráty, nedoručení nebo chybného doručení), nebo po uplynutí zákonné promlčecí lhůty, která se na daný případ vztahuje, podle toho, co nastane dříve.

23. Subdodavatelé.

Společnost TNT si vyhrazuje právo poskytovat Služby v celém nebo částečném rozsahu prostřednictvím subdodavatelů. 

24. Ochrana osobních údajů. 

24.1 Termíny jako „správce“, „osobní údaje“, „subjekt údajů“ a „zpracování“ mají význam, který jim připisuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a jiné platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, které platí pro zpracování osobních údajů („Osobní údaje“) v souladu s těmito Podmínkami (dále společně jako „Zákony o ochraně osobních údajů“).

24.2 Společnost TNT a Odesílatel berou na vědomí, že jsou oba v právním postavení správce, co se týče zpracování Osobních údajů stranami nebo mezi stranami dle těchto Podmínek.

24.3 Odesílatel prohlašuje, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů v rámci těchto Podmínek dodržel Zákony o ochraně osobních údajů, tedy poskytl subjektům údajů informace v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů, poskytl informace obsažené v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti TNT na stránkách tnt.com a má platný právní důvod pro zpracování v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů, jako je plnění smlouvy, oprávněný zájem nebo souhlas.

24.4 Odesílatel nahradí společnosti TNT všechny náklady, nároky, škody a výdaje, které společnosti TNT vzniknou v důsledku nedodržení prohlášení a povinností uvedených v tomto Oddílu 24 Odesílatelem.

24.5 Odesílatel prohlašuje, že právní důvod stanovený v Oddílu 24.3 (také) umožňuje předání Osobních údajů společnosti TNT, jejím přidruženým společnostem, pobočkám, právním zástupcům, auditorům a dalším třetím stranám, které jejím jménem plní povinnosti vůči Odesílateli v rámci těchto Podmínek, v jakékoli zemi uvnitř Evropského hospodářského prostoru („EHP“) i mimo něj.

24.6 Jakékoli předání Osobních údajů Odesílatelem společnosti TNT nebo naopak z EHP nebo Švýcarska do země mimo EHP nebo Švýcarska podléhá standardním smluvním doložkám mezi správci (rozhodnutí (EU) 2021/914 – Modul I)  (Standardní smluvní doložky) ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, jež jsou k dispozici na stránkách: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. Za tímto účelem jsou Standardní smluvní doložky plně začleněny do těchto Podmínek formou odkazu. Přijetím těchto Podmínek se má za to, že strany (a) podepsaly Standardní smluvní doložky, (b) souhlasí s celým obsahem Standardních smluvních doložek a (c) budou dodržovat v nich uvedené podmínky a (d) souhlasí, že jakékoli změny nebo budoucí rozhodnutí či URL se použijí a nahradí rozhodnutí nebo URL v tomto bodě 24.6. Podle Standardních smluvních doložek bude společnost TNT jako správce jednat jako vývozce údajů, a to i jménem svých přidružených společností, a Odesílatel bude jako správce jednat jako dovozce údajů nebo naopak, a to dle konkrétní situace. Tímto není dotčeno právo společnosti TNT rozhodnout se použít jiný vhodný způsob předávání v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů. Předané Osobní údaje zahrnují např. kontaktní údaje jednotlivých Odesílatelů a Příjemců, například jména a adresy, nutné k efektivnímu poskytování Služeb ze strany společnosti TNT, například k doručování Balíků a umožnění funkce sledování zásilky, a to tak, jak je dále nebo jinak stanoveno v těchto Podmínkách a v souladu s přílohami Standardních smluvních doložek.

24.7. Pokud Soudní dvůr Evropské unie, místní orgán dozoru nebo obdobný orgán veřejné správy určí, že kterákoliv z Podmínek dle tohoto Oddílu 24 a/nebo Standardních smluvních doložek nepředstavují nebo nesmí dále představovat zákonný způsob zprostředkování předávání Osobních údajů mimo EHP nebo Švýcarsko, strany se v dobré víře dohodnou na alternativním způsobu, který umožní zprostředkování takového předávání Osobních údajů v souladu s právními předpisy.

25. Úplné ujednání.

Tyto Podmínky představují úplné ujednání mezi stranami a v souladu s Oddílem 1 (Platnost) mají přednost před jakýmikoliv jinými ústními či písemnými podmínkami. Tyto Podmínky nelze změnit jinak než výslovnou písemnou dohodou mezi stranami. 

26. Postoupení.

Práva ani povinnosti žádné ze stran dle těchto Podmínek nelze postoupit ani delegovat bez předchozího písemného souhlasu druhé strany; společnost TNT je však oprávněna postoupit veškerá svá práva nebo jejich část a své povinnosti v  rámci těchto Podmínek na své přidružené společnosti. Bez omezení výše uvedeného jsou tyto Podmínky závazné a platné pro obě strany, jejich oprávněné právní nástupce a postupníky.

27. Vyloučení zřeknutí se práv.

Opominutí ze strany společnosti TNT vymáhat či využít ujednání těchto Podmínek nepředstavuje vzdání se práv z tohoto ujednání a neoslabuje právo společnosti TNT domáhat se takového ujednání.

28. Závazné právní předpisy.

Tyto Podmínky nevylučují odpovědnost v případech, kdy je vyloučení odpovědnosti zákonem zakázáno. Pokud bude některé z  ustanovení, které je obsažené nebo na které je odkazováno v těchto Podmínkách, v rozporu s platnou mezinárodní smlouvou, vnitrostátními právními předpisy, nařízeními vlády, příkazy nebo požadavky, zůstává takové ustanovení platné v  maximálním přípustném rozsahu a zůstává v tomto rozsahu účinné jako součást dohody mezi společností TNT a Odesílatelem. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek.

29. Rozhodné právo a soudní příslušnost.

Pokud jakákoli platná Úmluva nestanoví jinak, tyto Podmínky a spory vzniklé na základě Služeb nebo související se Službami poskytovanými společností TNT dle těchto Podmínek podléhají právním předpisům a soudům země nebo teritoria, kde je Zásilka přijata společností TNT za účelem poskytnutí Služeb.