Podmínky použití

Přístup k www stránkám společnosti TNT („stránky TNT“) a jejich využití podléhá těmto podmínkám. Používání těchto stránek je podmíněno přijetím těchto podmínek v plném znění.

Informace vztahující se k tnt expres N.V. a jeho dceřiným firmám nebo přidruženým společnostem (souhrnně „TNT“) a produktům a službám společnosti TNT na těchto stránkách TNT jsou poskytovány za následujících podmínek: 

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely. TNT neodpovídá za přesnost nebo úplnost obsahu stránek TNT a informací uvedených na stránkách TNT. TNT ani žádný z jejích smluvních partnerů, zástupců nebo zaměstnanců neodpovídá za jakoukoli přímou ani nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením se ke stránkám TNT nebo s jejich užíváním či využitím jejich obsahu.

 

TNT ani žádný z jejích smluvních partnerů, zástupců nebo zaměstnanců dále neodpovídá ani za žádné škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti stránek TNT či nemožnosti připojení se ke stránkám TNT, nebo nemožnosti stránky TNT, popř. data a dokumenty na stránkách TNT umístěné používat, nebo v souvislosti s jakýmkoli výpadkem provozu, přerušením nebo závadou softwaru, zpožděním v provozu nebo v přenosu stránek TNT. Využití jakýchkoliv informací ze stránek TNT je dobrovolné a výlučně věcí uvážení a odpovědností daného uživatele.

 

Odkazy na stránkách TNT mohou vést k opuštění stránek TNT a k připojení se na webové stránky třetích osob. TNT neodpovídá za obsah webových stránek, na které je možné se připojit ze stránek TNT, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takových webových stránkách.

 

Ačkoliv TNT vyvíjí veškerou snahu zajistit, aby se na stránkách TNT nevyskytovaly počítačové viry, TNT nemůže absenci počítačových virů vyloučit a TNT ani žádný z jejích smluvních partnerů, zástupců ani zaměstnanců nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou počítačovým virem či v souvislosti s ním. Proto vám doporučujeme, abyste před přihlášením se na stránky TNT a před stahováním dat ze stránek TNT provedli veškerá příslušná bezpečnostní opatření.

 

Přenesením nebo zveřejněním jakýchkoli informací nebo materiálů na tyto stránky TNT souhlasíte s tím, že TNT může tyto informace nebo materiály dále použít k jakémukoliv účelu, včetně jejich kopírování, přenesení, vysílání a zveřejnění. S ohledem na vaše osobní údaje vás odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti TNT.

 

Veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví týkající se stránek TNT a informací na stránkách TNT vlastní společnost TNT Holdings B.V.. Žádná práva vyplývající z duševního vlastnictví nejsou předmětem jakékoliv licence pro uživatele stránek TNT ani pro osoby mající přístup k informacím ze stránek TNT ani nejsou uživatelům stránek TNT a osobám majícím přístup k informacím ze stránek TNT ze strany TNT postupována či na ně jakkoliv převáděna.

 

Při odeslání sdělení nebo informací na stránky TNT uživatel stránek odpovídá za obsah těchto sdělení a informace v nich obsažené, včetně jejich pravdivosti a přesnosti.

 

Tyto podmínky je TNT oprávněna kdykoliv změnit. Uživatel stránek TNT souhlasí s tím, že jsou pro něj tyto podmínky závazné, při každé návštěvě stránek TNT a před začátkem jejich užívání proto doporučujeme otevření aktuálních podmínek, resp. nastudování jejich aktuálního závazného znění.

 

© 2011 TNT Express N.V.

Společnost C&C Express Ltd není zástupcem společnosti TNT Holdings B.V. ani TNT Express Holdings B.V. ani žádné z jejich příslušných dceřiných nebo přidružených společností, ale je nezávislým dodavatelem provozovaným na základě společné provozní smlouvy s povolením používat logo společnosti TNT.