Εισάγετε μόνο τα πρώτα 9 ψηφία του αριθμού αποστολής. Αγνοήστε το 01 στο τέλος, αν υπάρχει.