Όροι χρησης

Η πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο της ΤΝΤ στον παγκόσμιο ιστό (εφεξής «δικτυακός τόπος») και η δυνατότητα χρήσης του παρέχονται υπό τους παρόντες όρους. Η χρήση του δικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή των εν λόγω όρων χρήσης στο σύνολο τους.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο σχετικά με την TNT Holdings BV και τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες της εταιρείες (καλούμενες εφεξής «TNT») και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΤΝΤ, παρέχονται υπό τους εξής όρους:

Ο παρών Δικτυακός Τόπος και οι πληροφορίες, τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι και τα εικονίδια που σχετίζονται με την TNT ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» χωρίς η ΤΝΤ να προβαίνει σε καμία δήλωση ή διαβεβαίωση και χωρίς καμία εγγύηση είτε ρητή είτε έμμεση, μεταξύ άλλων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας ή απουσίας παράβασης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο δεν συντάχθηκαν με σκοπό την πλήρωση των ιδιαίτερων απαιτήσεων που τυχόν έχετε και είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε σε βαθμό που κρίνετε ικανοποιητικό πριν χρησιμοποιήσετε τις παρούσες πληροφορίες με οποιοδήποτε τρόπο ανάλογα με τους σκοπούς σας.

 

Η TNT και οποιοσδήποτε από τους εργολήπτες ή τους υπαλλήλους της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων, ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών οι οποίες απορρέουν από την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο και τη χρήση αυτού καθώς και από τη χρήση και τη διάδοση των παρεχόμενων πληροφοριών.

 

Ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που θα διορθώνονται όποτε εντοπίζονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΤΝΤ. Επίσης, οι πληροφορίες που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο ενημερώνονται περιοδικά. Η ΤΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση σε τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή/και αλλαγές των πληροφοριών, των παρόντων όρων χρήσης, των ονομάτων, των εικόνων, των αναπαραστάσεων, των λογοτύπων και των εικονιδίων ή των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο. Καθώς το περιεχόμενο του Διαδικτύου ανήκει σε χιλιάδες διαφορετικούς δικτυακούς τόπους ανά τον κόσμο, οι πληροφορίες, τα ονόματα, οι εικόνες, οι αναπαραστάσεις, οι λογότυποι και τα εικονίδια που εμφανίζονται μέσω του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να μην προέρχονται από τον ίδιο τον Δικτυακό Τόπο. Συνεπώς, η TNT δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη όσον αφορά κάθε είδους περιεχόμενο που εξάγεται, αποκτάται και προσπελαύνεται εντός, εκτός ή μέσω του Δικτυακού Τόπου.

 

Τα κατατεθέντα σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, οι εικόνες, οι λογότυποι και οι αναπαραστάσεις που ταυτοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της TNT, ο σχεδιασμός, τα κείμενα και τα γραφικά του Δικτυακού Τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της TNT. Εκτός εάν ορίζεται ρητά, κανένας από τους παρόντες όρους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως εκχωρών οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της TNT. © 1998 TNT Holdings BV. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στον Δικτυακό Τόπο υπόκεινται ανεξαιρέτως στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς της ΤΝΤ ή/και άλλους συναφείς όρους. Επισυνάπτονται οι πρότυποι όροι στην αγγλική γλώσσα. Ενδέχεται να υπάρχουν κατά τόπους παραλλαγές οι οποίες να ισχύουν ανάλογα με την χώρα προέλευσης του φορτίου. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τοπικό γραφείο της TNT για να λάβετε αντίγραφο των ισχυόντων γενικών όρων.

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της TNT ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

 

Παρόλο που η TNT καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προφύλαξη του Δικτυακού Τόπου από ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Δικτυακός Τόπος είναι απαλλαγμένος από ιούς και δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. Συνιστάται η λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων προφύλαξης πριν από τη λήψη οποιουδήποτε αρχείου από τον Δικτυακό Τόπο.

 

Συμφωνείτε να μην διαταράξετε την ομαλή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και να μην πλήξετε την ακεραιότητά του μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (hacking), αλλοίωσης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό, αποτροπή ή περιορισμό της πρόσβασης άλλων χρηστών στον Δικτυακό Τόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζετε στην TNT θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα τρίτο μέρος από την TNT, παρά μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών της TNT.

 

© 2011 TNT Express N.V.