Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on meie äristrateegia lahutamatu osa.

See on esindatud kogu meie tegevuses.

 

Tööohutus ja -tervishoid

TNT arendab ettevõtte tööohutuskultuuri. Selleks käsitletakse töötajate ja alltöövõtjate tööohutusega seotud hoiakuid, arvamusi, arusaamu ja väärtusi. TNT edendab tööohutuskultuuri, kus juhtkond näitab eeskuju ja on tööohutusele pühendunud ning kus kõik töötajad võtavad vastutuse enda ja teiste tervise ja ohutuse eest.

Ohutu ja tervislik töökoht

Meie töötervishoiu ja tööohutuse poliitika ja juhtimisraamistik põhinevad rahvusvahelisel standardil OHSAS 18001. Kõik meie tegevusüksused peavad miinimumina lisaks konkreetses riigis nõutud ja kohalikele standarditele hankima sõltumatult asutuselt sertifikaadi sellele standardile vastavuse kohta ning seda sertifikaati ajakohasena hoidma.
 

Operatiivtegevusega seotud tervise- ja ohutusriskid on kindlaks tehtud ja neid on käsitletud, juhitud ja piiratud vastuvõetava tasemeni, rakendades tegevusprotsessides tõhusaid riskikontrolle. Igas tegevusüksuses on kindlaks määratud ja dokumenteeritud riskijuhtimisprotsessid kohalikul tasandil esinevate konkreetsete riskide piiramiseks.

Liiklusohutus

Maanteeliiklusega seotud tõhusate riskileevendusmeetmete kindlakstegemiseks ja rakendamiseks kasutame ohutul sõidukil, ohutul juhil ja ohutul teekonnal põhinevat lähenemisviisi.

TNT täiustab kõiki neid valdkondi (sõiduk, juht ja teekond) pidevalt ning juhendab alltöövõtjaid. Meie põhieesmärk liiklusõnnetuste vähendamisel on tagada sellise lähenemisviisi järjepidev järgimine, eriti vähem arenenud riikides, ning hoolitseda selle eest, et alltöövõtjad järgiksid neid standardeid praktikas. Võimaluse korral toetame riigisisese taristu kvaliteedi parandamist, mis on teine oluline tegur liiklusohutuse suurendamisel.

TNT kõige olulisem üldine ohutuseesmärk on vähendada töölt puudumist põhjustavate õnnetuste arvu. Eesmärk on, et 2015. aastaks oleks töölt puudumist põhjustavate õnnetuste arv 100 täistööaja ekvivalendi kohta 2,0, võrreldes 2,69-ga 2014. aastal (2013. aastal 2,71).

Keskkond

TNT prioriteedid on energiasäästlikkus ja CO2-tõhusus. Meie püüdlused keskkonnamõju vähendamisel on suunatud kolmele valdkonnale.
 

  • Tegevus. Parandada CO2-tõhusust ja õhu kvaliteeti.
  • Kliendid. Pakkuda CO2-ga seotud teavet, et aidata vähendada heidet.
  • Inimesed. Suurendada teadlikkust ning koolitada töötajaid ja alltöövõtjaid keskkonnajuhtimise valdkonnas.


Meie keskkonnapoliitika ja juhtimisraamistik põhinevad rahvusvahelisel standardil ISO 14001. Kõik meie tegevusüksused peavad miinimumina lisaks konkreetses riigis nõutud ja kohalikele standarditele hankima sõltumatult asutuselt sertifikaadi sellele standardile vastavuse kohta ning seda sertifikaati ajakohasena hoidma.

TNT tegevuse keskkonnamõju hindamiseks, jälgimiseks, juhtimiseks ja leevendamiseks kasutatakse ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi. Võtame keskkonnanõudeid arvesse oma kapitalikulutuste ja hangete planeerimise protsessis. Käsitleme sõidukipargi ja kõikides olulistes sõlmedes asuvate taristute keskkonnamõju (planeerimine, omandamine ja käitamine). Lisaks oleme koostanud suunised alltöövõtjatele ja tarnijatele, et ka nemad järgiksid meie keskkonnanõudeid.

Keskkonnatoimet mõõdetakse muu hulgas CO2-heite absoluutväärtusena. 2014.aastal oli TNT ja tema alltöövõtjate tegevuse CO2 koguheide 2915 kilotonni (2013. aastal 2845 kilotonni).