Autoriõigused

Sellele TNT veebilehele (edaspidi „veebileht”) juurdepääsu ja selle kasutamise kohta kehtivad alljärgnevad tingimused. Veebilehe kasutamine tähendab nende tingimuste täielikku aktsepteerimist.br>

Firmat TNT Holdings BV ning selle tütar- ja sidusettevõtteid (kõik koos edaspidi „TNT”) ning TNT tooteid ja teenuseid puudutava sellel veebilehel esitatud teabe puhul kehtivad järgmised tingimused.

1. See veebileht ning teave, nimed, kujutised, pildid, logod ja ikoonid, mis on seotud TNT-ga või puudutavad seda või selle tooteid ja teenuseid, on esitatud „nii nagu on” ning nende kohta pole midagi öeldud ega kinnitatud, samuti puuduvad igasugused otsesed ja kaudsed garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudne garantii kaubeldavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse või õiguspärasuse puudumise kohta. Sellel veebilehel esitatud teave ei ole kirjutatud eesmärgiga vastata Teie individuaalsetele vajadustele ning on Teie ainuvastutus veenduda enne selle teabe mis tahes viisil kasutamist, et see sobib Teie eesmärkidega.

2. Mitte mingil juhul ei ole TNT, tema alltöövõtjad ega töötajad vastutavad mingite kahjude eest, sealhulgas otseste, spetsiifiliste, kaudsete või tulenevate kahjude eest, mis on seotud juurdepääsuga sellele veebislehele või selle kasutamisega või sellel sisalduva teabe kasutamisega ja levitamisega või on sellest tingitud.

3. See veebisleht võib sisaldada ebatäpsusi või trükivigu, mille TNT parandab avastamisel vastavalt oma äranägemisele. Samuti uuendatakse aeg-ajalt veebilehel sisalduvat teavet. TNT jätab endale õiguse muuta või parandada mis tahes ajal ette teadmata teavet, neid tingimusi, nimesid, kujutisi, pilte, logosid ja ikoone ning tooteid ja teenuseid, millele veebilehel on viidatud. Kuna internetti hallatakse sõltumatult tuhandete veebilehtede kaudu üle kogu maailma, siis võivad selle veebilehe kaudu juurdepääsetav teave, nimed, kujutised, pildid, logod ja ikoonid pärineda väljastpoolt seda veebislehte. Seetõttu välistab TNT igasugused kohustused ja vastutuse mis tahes sisu suhtes, mis on tuletatud, saadud või millele on juurde pääsetud sellel veebilehel, selle kaudu või väljaspool seda.

4. TNT tooteid ja teenuseid identifitseerivad kaubamärgid, kaubanimed, kujutised, logod ja pildid ning kogu veebilehe kujundus, tekst ja graafika kuuluvad TNT-le. Välja arvatud juhul, kui seda on otseselt väljendatud, ei või midagi siin sisalduvat tõlgendada mingi TNT autoriõigusest või muudest intellektuaalomandi õigustest tuleneva litsentsi ega õigusena. © 1998 TNT Holdings BV. Kõik õigused kaitstud.

5. Veebilehel mainitud toodete ja teenuste puhul kehtivad alati TNT veotingimused ja/või muud asjakohased tingimused. Lisatud on eestikeelsed veotingimused.

6. TNT tooted ja teenused ei pruugi olla igal pool (vabalt) kättesaadavad.

7. Kuigi TNT teeb kõiki mõistlikke jõupingutusi veebilehelt viiruste eemaldamiseks, ei saaTNT tagada nende puudumist ega võta viiruste eest endale mingit vastutust. Seega soovitame Teil rakendada enne veebilehelt teabe allalaadimist kõiki asjakohaseid ohutusmeetmeid.

8. Te nõustute mitte häirima veebilehe tavapärast tööd ega kahjustama selle terviklikkust häkkimise, veebilehel sisalduva teabe muutmisega, teiste kasutajate veebilehele juurdepääsu takistamise või piiramisega ega muul viisil.

9. Kõiki Teie poolt TNT-le esitatud andmeid loetakse konfidentsiaalseks infoks ning TNT ei avalda neid ühelegi kolmandale poolele, välja arvatud juhul, kui see võib olla vajalik TNT teenuste osutamiseks.

10. Nende tingimuste ning mis tahes nõude puhul, mille aluseks on sellelt veebilehelt pärineva teabe kasutamine, kehtivad Hollandi seadused ning pooled pöörduvad erandliku kohtualluvusega Amsterdami pädeva kohtu poole.

© 2012 TNT Express N.V.