TNT privaatsusteatis

Teie usaldus on meile oluline. Seetõttu kaitseme teie teavet ja kasutame seda vastutustundlikult, jätkates samas TNT Express B.V. ja selle tegevusgruppide, tütarettevõtete ja allorganisatsioonide (edaspidi „TNT”) esmaklassilise teenuse osutamist, nagu meilt ootate. TNT on pühendunud teie privaatsuse ja isikuandmete turvalisuse kaitsmisele. TNT koostas selle privaatsusteatise, et selgitada, kuidas TNT isikuandmeid kogub ja kasutab.

Viimati uuendatud: mai 2018

1. Kas privaatsusteatis puudutab ka teid?

See privaatsusteatis puudutab teid, kui olete TNT klient, TNT kättetoimetatava paki saaja, TNT tarnija või kui te võtate TNT-ga ühendust, külastades näiteks saiti www.tnt.com või kasutades sotsiaalmeediat, või kui saate TNT-lt e-kirju. Meie veebisaidid on mõeldud üldisele kasutajaskonnale ega ole suunatud lastele. Me ei kogu teadlikult või tahtlikult nooremate kui 16-aastaste isikuandmeid. Kui olete noorem kui 16-aastane, ärge esitage meile oma isikuandmeid ning paluge lapsevanemal või hooldajal end abistada. Kui teil on alust arvata, et teie laps võib olla avaldanud meile isikuga samastatavaid andmeid, võtke meiega ühendust aadressil dataprotection@tnt.com ja me eemaldame need andmed.

2. Millist teavet TNT kogub?

Äritegevuse ja teenuste osutamise käigus on TNT-l vaja töödelda isikuandmeid. „Isikuandmed” tähendavad igasugust teavet, mida saab otseselt või kaudselt kasutada füüsilise isiku tuvastamiseks. Enamikku oma isikuandmeid, näiteks alljärgnevaid, esitate te TNT-le otse.

 • Kontaktteave. Näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
 • Finantsteave. Näiteks pangakonto number, makse olek, arved.
 • Tuvastusteave. Näiteks teie juhiloa number.
 • Kontoteave. Sisselogimisandmed, sh teie e-posti aadress ja parool ning muu teie kontol leiduv teave.
 • Saadetiste ja teenustega seotud teave. Näiteks saadetise jälgimisnumber, saadetise marsruuditeave, asukohaandmed, saadetise olek, kättetoimetamiskoht, pakendustüüp, artiklite arv, kaal, paki pilt, tolliteave. 
 • Kasutaja- ja eelistusteave. Näiteks saadetavad kogused, kaebused, ostude ajalugu ja seotud ärilised tegevused, kommunikatsioon, jälgimisteave, ostlemiseelistused.

3. Miks TNT isikuandmeid töötleb?

Isikuandmeid tuleb koguda, kasutada, säilitada või muul moel töödelda, kui see on vajalik, TNT vastutustundliku, tõhusa ja efektiivse ärijuhtimise raames. Töötleme teie isikuandmeid, kuna see on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees või meie õiguslike kohustuste või TNT teiste legitiimsete ärihuvide täitmiseks, et pakkuda kvaliteetseid ja turvalisi saatmisteenuseid. Täpsemalt kasutab TNT isikuandmeid järgmiste tegevustega seoses.

 • Tootearendus, TNT toodete ja/või teenuste uurimine ja parandamine. TNT töötleb isikuandmeid sellises ulatuses ja moel, mis on vajalik TNT toodete ja/või teenuste arendamiseks ja parandamiseks ning uurimiseks ja tootearenduseks.
 • Lepingute täitmine. Siia hulka kuuluvad TNT teenuste jälgimine, suhtlemine teenustega seoses üksikisikute ja teiste pooltega, (lisa)teabetaotlustele reageerimine, vaidluste lahendamine ja lepingute ettevalmistamine.
 • Suhete haldamine ja äritegevuste turundamine.  TNT võib töödelda isikuandmeid selleks vajalikus ulatuses TNT toodete ja/või teenuste arendamiseks ja parandamiseks, konto haldamiseks, klienditeeninduseks ja (sihitud) turundustegevusteks, kliendiga suhte loomiseks ja/või kliendi, äripartneri või tarnijaga olemasoleva suhte säilitamiseks ning statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel isikuandmeid puudutavate analüüside tegemiseks.
 • Äriprotsesside elluviimine, sisemine juhtimine ja juhtimiseks aruannete koostamine. See on seotud selliste tegevustega nagu ettevõtte varade haldamine, siseauditite ja uurimiste läbiviimine, finantsid ja raamatupidamine, äri juhtlahenduste juurutamine, kesksete töötlemisrajatiste varustamine tõhususe suurendamiseks, ühinemiste, ülevõtmiste ja jagunemiste haldamine ning isikuandmete töötlemine juhtkonna aruandluse ja analüüside eesmärgil.
 • Ohutus ja turvalisus. Isikuandmed võivad olla kaasatud ohutuse ja tervishoiu, TNT ja kliendi, tarnija või äripartneri varade kaitse ning kliendi, tarnija või äripartneri staatuse ja juurdepääsuõiguste autentimisega seotud tegevuste jaoks töötlemistesse.
 • Üksikisikute eluliste huvide kaitsmine. Siia hulka kuulub andmete töötlemine, kui see on vajalik üksikisiku eluliste huvide kaitsmiseks (näiteks erakorralised meditsiinilised põhjused).
 • Vastavus juriidilistele kohustustele. See on seotud TNT-d puudutavatest seadustest, regulatsioonidest ja sektoripõhistest juhistest kinnipidamise otstarbel isikuandmete töötlemisega (näiteks klientide, tarnijate ja äripartnerite nimede kokkuviimine keelatud poolte loendites toodutega).

4. Kellel on juurdepääs isikuandmetele?

TNT võib järgmistel asjaoludel jagada teie isikuandmeid kolmandate pooltega.

 • TNT võib jagada teie isikuandmeid oma filiaalide, töörühmade, tütarettevõtete või divisjonidega või kolmandate pooltega, kui see on eespool loetletud eesmärkidel vajalik. Kui see on asjakohane, võib TNT nõuda kolmandatelt pooltelt tegevusi, mis on kooskõlas andmekaitsega seotud TNT põhimõtete ja juhistega. 
 • TNT võib jagada teie isikuandmeid andmetöötlejatega, st meie nimel isikuandmeid töötlevate pooltega. Sellistel puhkudel võivad kolmandad pooled kasutada teie isikuandmeid ainult eespool kirjeldatud eesmärkidel ja ainult kooskõlas meie juhistega. TNT kasutab ainult selliseid töötlejaid, kes suudavad anda asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete juurutamise ja andmesubjektide õiguste kaitsmise tagamise kohta piisavalt tagatisi.
 • TNT töötajatel võib olla juurdepääs teie isikuandmetele, kui see on vajalik nende tööülesanneteks. Sellisel juhul antakse juurdepääs ainult siis, kui see on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkidel, ja ainult juhul, kui töötaja on seotud konfidentsiaalsuskohustusega. 
 • TNT võib jagada teie isikuandmeid, kui seda nõuavad õigusaktid, kohtu korraldus või mõni muu õiguslik protsess, näiteks õiguskaitseorganid vm riigiasutused. Samuti selleks, et rakendada meie juriidilisi õigusi või seoses korporatiivtehinguga, näiteks müügi, ühinemise, konsolideerimise või vara müügi või väga ebatõenäolise maksejõuetuse korral.

5. Kui kaua TNT teie isikuandmeid säilitab?

TNT säilitab teie isikuandmeid piiratud ajaperioodi vältel ja kustutab need, kui säilitamine pole töötlemise eesmärgil enam vajalik. Perioodi täpne kestus oleneb isikuandmete tüübist ja säilitamist tingivatest juriidilistest kohustustest või äriotstarbest.

6. Milliseid meetmeid TNT teie isikuandmete kaitsmiseks rakendab?

TNT on rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku töötlemise eest, tagades muuhulgas:

 • teie isikuandmete kaitse volitamata juurdepääsu eest;
 • teie isikuandmete konfidentsiaalsuse;
 • teie isikuandmete terviklikkuse ja kättesaadavuse säilimise;
 • töötajate väljaõppe teabeturbe nõuete osas ja
 • tegelikest või arvatavatest andmerikkumistest seaduses ettenähtud korras teavitamise.

7. Kus TNT teie isikuandmeid säilitab või edastab?

Meie äri ja klientidele osutatavate teenuste iseloomust tulenevalt võib TNT-l olla vaja edastada teie isikuandmeid väljapoole teie asukohariiki. Igal isikuandmete edastamise juhtumil tagab TNT, et selline edastamine toimub koos asjakohaste turvameetmete rakendamisega. Euroopa Liidus reguleerib sellist kolmandatele pooltele edastamist Euroopa Komisjoni heaks kiidetud andmeedastuse tüüplepingu punktidel põhinev leping. Selliste turvameetmete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust meiliaadressil dataprotection@tnt.com.

8. Milliseid õigusi võite oma isikuandmetega seoses rakendada?

Isikuandmete kasutamist reguleeriva seaduse järgi on teil oma isikuandmetega seoses võimalik kasutada mitmeid õigusi. Pange tähele, et paljudel juhtudel pole teie õigused absoluutsed ja me ei pruugi olla kohustatud teie taotlust rahuldama. Osasid Euroopa Liidus kehtida võivaid õigusi on kirjeldatud allpool.

Õigus juurdepääsule

Teil on õigus saada koopia meie käes olevatest teie isikuandmetest ja saada teada, kuidas me neid kasutame. Teie isikuandmed edastatakse teile tavaliselt digitaalselt.

Õigus andmete parandamisele

Astume mõistlikke samme tagamaks meie käes olevate teie andmete täpsust ja terviklikkust. Kui teile aga tundub, et see pole nii, võite paluda meil andmeid uuendada või muuta.

Õigus andmete kustutamisele

Teatud asjaoludel on teil õigus paluda meil kustutada teie isikuandmeid, näiteks kui meie kogutud isikuandmed pole algse eesmärgi jaoks enam vajalikud, kui isikuandmed on vananenud või kui te võtate oma nõusoleku tagasi. Samas peab see aga olema teiste teguritega kooskõlas. Näiteks ei pruugi me teatud juriidiliste või regulatiivsete kohustuste tõttu olla võimelised teile vastu tulema.

Õigus andmete töötlemise piiramisele

Teatud asjaoludel on teil õigus paluda meil peatada (ajutiselt) teie isikuandmete kasutamine, näiteks juhul, kui leiate, et meie käes olevad teie isikuandmed võivad olla ebatäpsed või kui leiate, et meil pole enam tarvis teie isikuandmeid kasutada.

Andmete ülekandmise õigus

Teatud piiratud asjaoludel võib teil olla õigus paluda meil edastada isikuandmed, mis olete meile andnud, teie valitud kolmandale poolele.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada meie seaduslikel huvidel põhinevale töötlemisele vastuväiteid. Välja arvatud juhul, kui meil on andmete töötlemiseks mõjuv juriidiline põhjus, lõpetame teiepoolse vastuväite esitamisel teie isikuandmete töötlemise. Samas tasub tähele panna, et meil ei pruugi olla võimalik teile teatud teenuseid või eeliseid osutada, kui meil pole sellel otstarbel võimalik vajalikke isikuandmeid töödelda.

Automatiseeritud otsustamisega seotud õigused

Teil on õigus mitte olla automaatse otsuselangetamise, sh profileerimise, objektiks, mis loob teie suhtes õigusliku mõju või omab mõnda muud sarnast olulist mõju. Kui te olete olnud automatiseeritud otsuselangetamise objektiks ja te ei ole tulemusega nõus, võite meiega alltoodud andmeid kasutades ühendust võtta ja paluda meil otsus üle vaadata.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Võime paluda teilt teatud konkreetsetel juhtudel nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks. Kui me seda teeme, on teil igal ajal võimalus oma nõusolek tagasi võtta. Pärast teie nõusoleku tagasivõtmist lõpetab TNT nii pea kui võimalik edasise töötlemise. Samas ei mõjuta see enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud töötlemise õiguspärasust.

Kasutage eeltoodud kontaktandmeid, kui soovite mõnda oma nõusolekutest tagasi võtta.

9. Milliseid isikuandmeid TNT veebisaitidel kogutakse?

See peatükk kirjeldab, kuidas kaitseme teie isikuandmeid TNT veebisaidi (www.tnt.com) või kõigi selle alamlehtede puhul, mille kaudu TNT võib automaatselt isikuandmeid hankida.

Sellised isikuandmed saadakse küpsiste või teiste sarnaste tehnoloogiate kasutamise kaudu. TNT kasutab selliseid isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Aitamaks meil ja kolmandatel osapooltel saada teavet teie külastuste kohta saitidel.
 • Teie saadetiste töötlemiseks.
 • Meie saitide täiustamise eesmärgil teie külastusmustrite analüüsimiseks.
 • Meie ja kolmandate osapoolte saitidel meilt ja kolmandatelt osapooltelt teie huvidele vastavate reklaamide, teadete ja sisu pakkumiseks.
 • Teie keele ja muude eelistuste meelespidamiseks.
 • Teie aitamiseks otsitava teabe hankimisel.
 • Veebitehingute tegemiseks ohutu ja turvalise teenuse pakkumiseks.
 • Meie saite kasutatavate inimeste arvu ja saitide kasutamise viisi mõõtmiseks, saitide tõhusalt töötamas hoidmiseks ja oma sihtrühmade paremini mõistmiseks.
 • Süsteemi administreerimiseks ja tõrgete kõrvaldamiseks.

Isikuandmete töötlemise ja vastavate tehnoloogiate kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge meie küpsiste poliitikaga.

10. Mida teha, kui teil on veel küsimusi või kaebusi?

Teie isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused või kaebused võib suunata TNT-le, kasutades selle privaatsusteatise alguses toodud kontaktteavet.

Samuti on teil õigus esitada teie töökoha, elukoha või väidetava rikkumiskoha jurisdiktsiooni andmekaitseasutusele kaebus. Euroopa andmekaitseasutuste nimekirja leiate siit.

11. Kas seda privaatsusteatist võidakse uuendada?

TNT võib seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta. Kui muudatus on olulise mõjuga, üritab TNT teid sellistest muudatustest aktiivselt teavitada. Kehtiv privaatsusteatis koos hiljutiste muudatustega on avaldatud TNT veebisaidil www.tnt.com.