PRIVAATSUSTEATIS

Teie usaldus on meile oluline. Seetõttu kaitseme teie teavet ja kasutame seda vastutustundlikult, jätkates samal ajal FedEx’i ja selle töörühmade, tütarettevõtete ja allorganisatsioonide, sh iga TNT ettevõtte (edaspidi „FedEx”) poolt esmaklassilise teenuse osutamist, just nagu meilt ootate. FedEx on pühendunud teie privaatsuse ja otseselt või kaudselt füüsilise isiku tuvastamiseks kasutatava info (edaspidi „Isikuandmed“) kaitsmisele. FedEx koostas selle privaatsusteatise (edaspidi „Privaatsusteatis“), et selgitada, kuidas FedEx Isikuandmeid kogub ja kasutab.
 

Viimati uuendatud: jaanuar 2019.
 

Käesolevas Privaatsusteatises kasutatud sõnad „FedEx“, „meie“ (kõigis vormides), viitavad sellisele FedEx’i ettevõttele, kes otsustab Privaatsusteatise alusel teie Isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendi üle. Kuna kõik TNT ettevõtted on nüüd osa FedEx’ist, siis iga TNT domeeni (nt www.tnt.com) kaudu kogutud Isikuandmetele kohaldatakse käesolevat Privaatsusteatist.
 

Kui kasutate meie teenuseid Euroopas, kontrollib teie Isikuandmeid FedEx Express International B.V., mille peakorter asub Hoofdorpis, Hollandis. Kui kasutate meie teenuseid mujal maailmas, kontrollib teie Isikuandmeid FedEx Corporation, mille peakorter asub Memphis’es Tennessee’s.

1. Kas käesolev Privaatsusteatis puudutab ka teid?

See privaatsusteatis puudutab teid, kui olete FedEx’i klient, FedEx’i kättetoimetatava paki saaja, FedEx’i tarnija või kui te võtate FedEx’iga ühendust, külastades näiteks lehte www.fedex.com või www.tnt.com, sh kõik alamlehed või mobiiliäpid (edaspidi „Veebilehed“), kasutades sotsiaalmeediat, või kui saate FedEx-ilt e-kirju.

 

Meie Veebilehed on mõeldud üldisele kasutajaskonnale ega ole suunatud lastele. Me ei kogu põhimõtteliselt nooremate kui 16-aastaste Isikuandmeid. Kui olete noorem kui 16-aastane ja soovite kasutada meie teenuseid, siis paluge lapsevanemal või hooldajal end abistada.


Kui on alust arvata, et alla 16-aastane laps võib olla avaldanud meile Isikuandmeid, saab lapsevanem või hooldaja meiega ühendust võtta aadressil dataprotection@tnt.com ja me eemaldame vajadusel need Isikuandmed.

2. Milliseid Isikuandmeid FedEx kogub?

Äritegevuse ja teenuste osutamise käigus on FedEx’il vaja töödelda Isikuandmeid. Ilma Isikuandmeteta ei saa me teile soovitud teenuseid pakkuda. Reeglina esitate FedEx’ile otseselt või kaudselt me

 • Kontaktteave
  Siia alla kuuluvad teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
 • Finantsteave
  Siia alla kuuluvad teie pangakonto number, makse olek ja arved.

 • Tuvastusteave
  Siia alla kuulub teie juhiloa number. Juhul, kui teil pole juhiluba, kasutatakse teist tuvastusmeetodit, mis tagab, et saame teid identifitseerida, aga mis mõjutab võimalikult vähe teie privaatsust.
 • Kontoteave
  Siia alla kuuluvad sisselogimisandmed, sh teie e-posti aadress ja muu teie konto kaudu esitatud teave.

 • Saadetiste ja teenustega seotud teave
  Siia alla kuuluvad saadetise jälgimisnumber, saadetise marsruuditeave, asukohaandmed, saadetise olek, kättetoimetamiskoht, pakendustüüp, artiklite arv, kaal, paki pilt ja tolliteave.

 • Kasutaja- ja eelistusteave
  Siia alla kuuluvad vastavalt olukorrale saadetavad kogused, kaebused, ostude ajalugu ja seotud ärilised tegevused, kommunikatsioon, jälgimisteave, ostueelistused.

 • Automaatselt genereeritud teave
  See hõlmab IP-aadressi, unikaalset seadet või kasutaja ID-d, süsteemi ja brauseri tüüpi, kuupäeva ja kellaajalehte, veebisaidi aadressi teavet, sisu ja lehti, millele sisenesite meie Veebilehtedel või mobiilirakendustes, kuupäevasid, kellaaegasid ja asukohti, kus tegevus toimus, Veebilehti mida külastasite (kui loote ühenduse meie poodide traadita teenustega), kliki voogteave ja seadme asukoht (kui lülitate selle funktsiooni sisse mobiilirakenduses).

3. Kas FedEx kasutab küpsiseid?

Jah, FedEx kasutab oma Veebilehtedel küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Nende küpsiste kaudu saab FedEx Veebisaitide külastamisel automaatselt ülalmainitud Isikuandmed. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsise teatist.

4. Miks FedEx Isikuandmeid töötleb?

Isikuandmeid kogutakse, kasutatakse, säilitatakse või muul viisil töödeldakse vastavalt vajadusele FedExi vastutustundliku, tõhusa ja tulemusliku ärijuhtimise raames. FedEx töötleb Isikuandmeid vastavalt kohalduvale õiguslikule alusele. Õiguslik alus on sageli sisuliselt seotud ärilise eesmärgiga. See tähendab näiteks, et lepingu täitmine võib FedEx’i jaoks olla nii õiguslik alus kui ka äriline eesmärk. Seetõttu selgitame kõigepealt välja õigusliku aluse, mille tõttu FedEx teie Isikuandmeid töötleb, ja seejärel äritegevuse eesmärgid, mille tarbeks me teie Isikuandmeid kasutame:

 

Õiguslikud alused

Üldjuhul kasutab FedEx teie Isikuandmeid alljärgnevatel õiguslikel alustel.

 • Töötlemine on vajalik teie ja FedEx’i vahelise lepingu täitmiseks;
 • Töötlemine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 • Töötlemine on vajalik teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks;
 • Töötlemine on vajalik FedExi õigustatud huvide jaoks, välja arvatud juhul, kui teie huvid või põhiõigused ja -vabadused on selliste huvide suhtes ülimuslikud;
 • Kui kohane ja nõutav, küsime teie nõusolekut.

 

Ärilised eesmärgid

FedEx kogub, kasutab või muul viisil töötleb Isikuandmeid ainult siis, kui töötlemine kuulub ühe (või mitme) allpool loetletud õigustatud äritegevuse eesmärgi alla:

 

 1. Tootearendus, FedEx’i toodete ja/või teenuste uurimine ja parandamine. FedEx töötleb Isikuandmeid sellises ulatuses ja moel, mis on vajalik FedEx’i toodete ja/või teenuste arendamiseks ja parandamiseks ning uurimiseks ja tootearenduseks (nt postituse ja teenustega seotud info analüüsimine, et meie teenuseid parandada).

 2. Lepingute täitmine. Siia hulka kuuluvad saatmisteenused, FedEx’i teenuste jälgimine, suhtlemine teenustega seoses üksikisikute ja teiste pooltega, (lisa)teabetaotlustele reageerimine, vaidluste lahendamine ja lepingute ettevalmistamine (nt saadetise jälgimisnumbri sidumine teie kontoga, et võimaldada saadetise jälgimist).

 3. Suhete haldamine ja äritegevuste turundamine. Üldjuhul töötleb FedEx Isikuandmeid selleks vajalikus ulatuses FedEx’i toodete ja/või teenuste arendamiseks ja parandamiseks, konto haldamiseks, klienditeeninduseks ja (sihitud) turundustegevusteks, kliendiga suhte loomiseks ja/või kliendi, äripartneri või tarnijaga olemasoleva suhte säilitamiseks ning statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel isikuandmeid puudutavate analüüside tegemiseks (nt edastades meie lehtedel teie huvidele vastavat reklaami, teavitusi ja sisu nii meie enda kui kolmandate isikute poolt).

 4. Äriprotsesside elluviimine, sisemine juhtimine ja juhtimiseks aruannete koostamine. See on seotud selliste tegevustega nagu ettevõtte varade haldamine, siseauditite ja uurimiste läbiviimine, finantsid ja raamatupidamine, äri juhtlahenduste juurutamine, kesksete töötlemisrajatiste varustamine tõhususe suurendamiseks, ühinemiste, ülevõtmiste ja jagunemiste haldamine ning isikuandmete töötlemine juhtkonna aruandluse ja analüüside eesmärgil (nt saatmiskontode uurimine pettuse tuvastamise eesmärgil).

 5. Ohutus ja turvalisus. Isikuandmed on kaasatud ohutuse ja tervishoiu, FedEx’i ja kliendi, tarnija või äripartneri varade kaitse ning kliendi, tarnija või äripartneri staatuse ja juurdepääsuõiguste autentimisega seotud tegevuste jaoks töötlemistesse (nt turvalise teenuse pakkumine online ja offline tehingute jaoks).

 6. Üksikisikute eluliste huvide kaitsmine. Siia hulka kuulub andmete töötlemine, kui see on vajalik teie või teiste üksikisikute eluliste huvide kaitsmiseks (näiteks erakorralised meditsiinilised põhjused).

 7. Vastavus juriidilistele kohustustele. See on seotud FedEx’it puudutavatest seadustest, regulatsioonidest ja sektoripõhistest juhistest kinnipidamise otstarbel Isikuandmete töötlemisega (näiteks klientide, tarnijate ja äripartnerite nimede kokkuviimine keelatud poolte loendites toodutega).

5. Kellel on juurdepääs Isikuandmetele?

Reeglina jagab FedEx  teie Isikuandmeid kolmandate pooltega järgmistel asjaoludel:

 • oma filiaalide, töörühmade, tütarettevõtete või divisjonidega või kolmandate pooltega, kui see on eespool loetletud eesmärkidel vajalik. Kui see on asjakohane, võib FedEx nõuda kolmandatelt pooltelt tegevusi, mis on kooskõlas andmekaitsega seotud FedEx’i põhimõtete ja juhistega.

 

 • andmetöötlejatega, st meie nimel Isikuandmeid töötlevate pooltega. Sellistel puhkudel võivad kolmandad pooled kasutada teie Isikuandmeid ainult eespool kirjeldatud eesmärkidel ja ainult kooskõlas meie juhistega. FedEx kasutab ainult selliseid töötlejaid, kes suudavad anda asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete juurutamise ja andmesubjektide õiguste kaitsmise tagamise kohta piisavalt tagatisi.

 

 • töötajatega juhul, kui see on vajalik nende tööülesanneteks ja vastavas ulatuses. Sellisel juhul antakse juurdepääs ainult siis, kui see on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkidel ja vastavas ulatuses, ja ainult juhul, kui töötaja on seotud konfidentsiaalsuskohustusega.

 

 • kui seda nõuavad õigusaktid, kohtu korraldus või mõni muu õiguslik protsess, näiteks õiguskaitseorganid vm riigiasutused. Samuti selleks, et rakendada meie juriidilisi õigusi või seoses korporatiivtehinguga, näiteks müügi, ühinemise, konsolideerimise või vara müügi või väga ebatõenäolise maksejõuetuse korral.

6. Kui kaua FedEx teie Isikuandmeid säilitab?

Me säilitame Teie Isikuandmeid üksnes niikaua, kui on vajalik eesmärgi jaoks, mille jaoks teie Isikuandmeid töödeldakse. Pärast säilitamisperioodi kustutame või muudame teie Isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui peame säilitama teatud Isikuandmeid mõnel muul eesmärgil. Me teeme seda ainult siis, kui meil on õiguslik alus Isikuandmete säilitamiseks. Samuti tagame, et Isikuandmed on kättesaadavad ainult selle teise eesmärgi ulatuses.

 

Näiteks vajame teie Isikuandmeid tollivormistuse läbiviimiseks. Tolliseadused nõuavad, et me peame säilitama/hoidma teatud isikuandmeid. Üldjuhul varieerub see periood 3 kuni 7 aastani, sõltuvalt riigist ja tolliseadustest. Sellistel juhtudel säilitame ainult meie juriidiliste kohustuste täitmiseks vajalikud Isikuandmed.

 

Kui teil on küsimusi konkreetsete säilitamisperioodide kohta, siis võtke palun meiega ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid.

7. Milliseid meetmeid FedEx teie Isikuandmete kaitsmiseks rakendab?

FedEx on rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid teie Isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku töötlemise eest, tagades muuhulgas, et:

 

 • teie Isikuandmed on kaitstud volitamata juurdepääsu eest;

 

 • teie Isikuandmete konfidentsiaalsus on garanteeritud;

 

 • teie Isikuandmete terviklikkus ja kättesaadavus säilib;

 

 • töötajad on teabeturbe nõuete osas koolitatud; ja

 

 • tegelikest või kahtlustatud andmerikkumistest on seadustega kooskõlas raporteeritud.

8. Kus FedEx teie Isikuandmeid säilitab või kuhu edastab?

Meie äri ja klientidele osutatavate teenuste iseloomust tulenevalt võib FedEx’il olla vaja edastada teie Isikuandmeid väljapoole teie asukohariiki. Igal Isikuandmete edastamise juhtumil tagab FedEx, et selline edastamine toimub koos asjakohaste turvameetmete rakendamisega. Euroopa Majanduspiirkonnas reguleerib sellist (Euroopa Majanduspiirkonnast väljas asuvatele) kolmandatele pooltele edastamist Euroopa Komisjoni heaks kiidetud andmeedastuse tüüplepingu punktidel põhinev leping või muud asjakohased turvameetmed. Selliste turvameetmete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust meiliaadressil dataprotection@tnt.com.

9. Milliseid õigusi võite oma Isikuandmetega seoses rakendada?

Isikuandmete kasutamist reguleeriva seaduse järgi võib teil oma Isikuandmetega seoses olla õigusi, mida saate nende suhtes rakendada. Pange tähele, et osadel juhtudel me ei pruugi olla kohustatud teie taotlust täies mahus rahuldama, kuna sellised õigused võivad olla tingimuslikud või seetõttu, et me peame oma õigused ja kohustused teie isikuandmete töötlemiseks ja teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitseks tasakaalustama. Teatud hulk Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivaid õigusi, mis teil on seoses oma Isikuandmetega, on kirjeldatud allpool.

Õigus juurdepääsule

Teil on õigus saada koopia meie käes olevatest teie Isikuandmetest ja saada teada, kuidas me neid kasutame. Teie isikuandmed edastatakse teile tavaliselt digitaalselt. Me võime teilt enne nõutud info edastamist nõuda oma isiku tõendamist.

 

Õigus andmete parandamisele

Astume mõistlikke samme tagamaks meie käes olevate teie andmete täpsust ja terviklikkust. Kui teile aga tundub, et see pole nii, on teil õigus nõuda igasuguste meie poolt töödeldavate teie mittetäielike või ebatäpsete Isikuandmete muutmist.

 

Õigus andmete kustutamisele

Teil on õigus paluda, et kustutame teie Isikuandmeid, näiteks kui meie kogutud Isikuandmed pole algse eesmärgi jaoks enam vajalikud, kui Isikuandmed on vananenud või kui te võtate oma nõusoleku tagasi. Samas peab see aga olema teiste teguritega kooskõlas. Näiteks ei pruugi me teatud juriidiliste või regulatiivsete kohustuste tõttu olla võimelised teile vastu tulema.

 

Õigus andmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus paluda meil peatada (ajutiselt) teie Isikuandmete kasutamine, näiteks juhul, kui leiate, et meie käes olevad teie Isikuandmed võivad olla ebatäpsed või kui leiate, et meil pole enam tarvis teie Isikuandmeid kasutada.

 

Andmete ülekandmise õigus

Teil võib olla õigus paluda meil edastada Isikuandmed, mis olete meile andnud, teie valitud kolmandale poolele. Seda õigust saab kasutada ainult siis, kui olete andnud meile Isikuandmed ja kui me töötleme neid andmeid automatiseeritud vahenditega teie nõusoleku alusel või selleks, et täita meie lepingust tulenevaid kohustusi.

 

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada meie seaduslikel huvidel põhinevale töötlemisele vastuväiteid. Isikuandmete turunduslikul eesmärgil töötlemise korral on teil õigus igal ajal vastuväiteid esitada. Kui palute meil lõpetada isiklike andmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel, lõpetab FedEx kohe teie Isikuandmete kasutamise. Teistel eesmärkidel, mis põhinevad meie õigustatud huvidel, ei töötle me Isikuandmeid enam sellel alusel, kui esitate vastuväite teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, välja arvatud juhul, kui meil on töötlemiseks mõjuvad õigustatud alused.

Samas tasub tähele panna, et meil ei pruugi olla võimalik teile teatud teenuseid või eeliseid pakkuda, kui meil pole sellel otstarbel võimalik vajalikke isikuandmeid töödelda.
 

Automatiseeritud otsustamisega seotud õigused

Teil on õigus mitte olla automaatse otsuselangetamise, sh profileerimise, objektiks, mis loob teie suhtes õigusliku mõju või omab mõnda muud sarnast olulist mõju. Kui te olete olnud automatiseeritud otsuselangetamise objektiks ja te ei ole tulemusega nõus, võite meiega alltoodud andmeid kasutades ühendust võtta ja paluda meil otsus üle vaadata.

 

Õigus nõusolek tagasi võtta

Võime paluda teilt teatud konkreetsetel juhtudel nõusolekut teie Isikuandmete töötlemiseks. Kui me seda teeme, on teil igal ajal võimalus oma nõusolek tagasi võtta. Pärast teie nõusoleku tagasivõtmist lõpetab FedEx nii pea kui võimalik edasise töötlemise. Samas ei mõjuta see enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud töötlemise õiguspärasust.
 

Kasutage seda linki, kui soovite mõnda eeltoodud õigust kasutada.

10. Mida teha, kui teil on veel küsimusi või kaebusi?

Teie Isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused või kaebused võib suunata FedEx’ile, kasutades selle Privaatsusteatise alguses toodud kontaktteavet.

Samuti on teil õigus esitada teie töökoha, elukoha või väidetava rikkumiskoha jurisdiktsiooni pädevale andmekaitseasutusele kaebus. Reeglina on FedExi juhtivaks andmekaitseasutuseks Euroopa Majanduspiirkonnas Hollandi Andmekaitseasutus, v.a juhul, kui väidetav rikkumine on üksnes kohalik juhtum. Euroopa andmekaitseasutuste nimekirja leiate siit.

11. Kas seda Privaatsusteatist võidakse uuendada?

FedEx võib seda Privaatsusteatist aeg-ajalt muuta. Kui muudatus on olulise mõjuga, üritab FedEx teid sellistest muudatustest aktiivselt teavitada. Kehtiv Privaatsusteatis on avaldatud Veebilehtedel koos viimaste muudatustega.
 

© 2019 FedEx