FedEx-i privaatsusteatis

Teie usaldus on meile oluline. Seetõttu kaitseme teie teavet ja kasutame seda vastutustundlikult, pakkudes samal ajal suurepäraseid teenuseid, mida FedExilt ja tema töörühmadelt, tütarettevõtetelt ning osakondadelt, sh TNT ettevõtetelt (edaspidi „FedEx“) ootate. FedExis oleme pühendunud teie privaatsuse ja teabe (mida saab otseselt või kaudselt kasutada füüsilise isiku tuvastamiseks (edaspidi „isikuandmed“)) turvalisuse kaitsmisele. FedEx koostas selle privaatsusteatise (edaspidi „privaatsusteatis“), et selgitada, kuidas FedEx isikuandmeid kogub ja kasutab.

 

Viimati uuendatud: 04-2021 

 

Kui selles privaatsusteatises on mainitud sõnu nagu „FedEx“, „meie“, „meid“ või „me“, viitab FedEx sellega FedExi ettevõttele, kes otsustab käesoleva privaatsusteatise alusel teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite üle. Kuna kõik TNT ettevõtted on nüüd  FedExi osa, hõlmab käesolev privaatsusteatis ka TNT domeeni, nt  www.tnt.com kaudu kogutud isikuandmeid.

 

Kui kasutate meie teenuseid Euroopas, kontrollib teie isikuandmeid FedEx Express International B.V., mille peakontor asub Hoofddorpis, Hollandis. Kui kasutate meie teenuseid ülemaailmselt, kontrollib teie isikuandmeid FedEx Corporation, mille peakontor asub Memphises, Tennessees, Ameerika Ühendriikides.

Kontaktteave

FedEx Express International B.V.

Kellele: juriidiline osakond (legal department)

Taurusavenue 111

2132 LS Hoofddorp

Holland

Päringuvorm
 

FedEx Express International B.V.

Märkus: juriidiline osakond - Vastavus

1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600

Memphis, TN 38120

Ameerika Ühendriigid

Päringuvorm
 

1. Kas privaatsusteatis puudutab ka teid?

See privaatsusteatis puudutab teid, kui olete FedExi klient, FedExi kättetoimetatava paki saaja, FedExi tarnija või kui võtate FedExiga ühendust, külastades näiteks meie veebisaite www.fedex.com ja www.tnt.com ,sealhulgas mis tahes (alam)lehti ning mobiilirakendusi (edaspidi „võrgusaidid“), kasutades sotsiaalmeediat, või kui saate FedExilt e-kirju.

2. Milliseid isikuandmeid FedEx kogub?

Äritegevuse ja teenuste osutamise käigus on FedExil vaja töödelda isikuandmeid. Ilma isikuandmeteta ei saa me teile soovitud teenuseid pakkuda. Isikuandmed, mille otse või kaudselt FedExile meie teenuseid kasutades ja meie võrgusaite külastades edastate, on reeglina järgmised.

 • Kontaktteave. Näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
 • Finantsteave. See hõlmab pangakonto numbrit, makse olekut ja arveid.
 • Tuvastusteave. See hõlmab juhiloa numbrit. Kui teil juhiluba pole, kasutatakse teie tuvastamist võimaldavat mõnda muud tuvastusmeetodit, mis rikub privaatsust võimalikult vähe.
 • Kontoteave. See hõlmab sisselogimisandmeid, sh teie e-posti aadressi ja teie konto kaudu antavat muud teavet.
 • Saadetiste ja teenustega seotud teave. See hõlmab saadetise jälgimisnumbrit, saadetise marsruuditeavet, asukohaandmeid, saadetise olekut, kohaletoimetamiskohta, pakendustüüpi, osade arvu, kaalu, paki pilti ja tolliteavet;
 • Kasutaja- ja eelistusteave. See hõlmab (kui kohaldatakse) saadetavaid koguseid, kaebuseid, ostude ajalugu ja seotud äritegevusi, kommunikatsiooni, uuringuteavet ja ostlemiseelistusi.
 • Automaatselt loodud teave. See hõlmab IP-aadressi, seadme või kasutaja kordumatut tunnusnumbrit, süsteemi ja brauseri tüüpi, kuupäeva ning kellaaja templeid, suunava veebisaidi aadressi, sisu ja lehti, millele pääsesite meie veebisaitidel või mobiilirakendustes, tegevuste kuupäevi kellaaegu ning asukohti, külastatud veebisaite (kui loote ühenduse meie kaupluse traadita teenustega), klõpsude voogedastusteavet ja seadme asukohta (kui lülitate vastava funktsiooni mobiilirakenduses sisse).

3.  Kas FedEx kasutab küpsiseid?

Jah, FedEx kasutab oma veebisaitidel küpsiseid ja sarnast tehnoloogiat. Meie veebisaitide külastamisel hangib FedEx automaatselt ülalnimetatud isikuandmeid nende küpsiste kaudu. Küpsiste ja sarnase tehnoloogia kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste teatist.
 

4. Miks FedEx isikuandmeid töötleb?

Isikuandmeid tuleb koguda, kasutada, säilitada või muul moel töödelda, kui see on vajalik FedExi vastutustundlikuks, tõhusaks ja efektiivseks ärijuhtimiseks. FedEx töötleb isikuandmeid kohaldatavate õiguslike aluste järgi. Õiguslik alus on sageli ärieesmärgiga lahutamatult seotud. See tähendab näiteks, et lepingu täitmine võib olla FedExi jaoks nii õiguslik alus kui ka ärieesmärk. Seetõttu selgitame kõigepealt õiguslikke aluseid, mille järgi FedEx teie isikuandmeid töötleb, ja seejärel ärieesmärke, mille jaoks teie isikuandmeid kasutame.

Õiguslik alus
Üldiselt töötleb FedEx teie isikuandmeid ühe järgmise õigusliku aluse kohaselt:

 • Töötlemine on vajalik teie ja FedExi vahelise lepingu täitmiseks.
 • Töötlemine on vajalik, et saaksime täita oma õiguslikke kohustusi.
 • Töötlemine on vajalik teie või teiste inimeste eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Töötlemine on vajalik FedExi õigustatud huvide tõttu, välja arvatud juhul, kui teie huvid või põhiõigused ja -vabadused kaaluvad need huvid üles.
 • Küsime teie nõusolekut, kui see on asjakohane ja vajalik.

Ärieesmärgid
FedEx kogub, kasutab või töötleb isikuandmeid ainult juhul, kui töötlemine kuulub ühe (või mitme) alltoodud õiguspärase ärieesmärgi alla: 
 

 1. Tootearendus, FedExi toodete ja/või teenuste uurimine ja täiustamine.  . FedEx töötleb isikuandmeid sellises ulatuses ja moel, mis on vajalik FedExi toodete ja/või teenuste arendamiseks ja täiustamiseks ning uurimiseks ja tootearenduseks.

 2. Lepingute täitmine.  See hõlmab FedExi teenuste jälgimist, teenustega seoses üksikisikute ja kolmandate pooltega suhtlemist, (täiendavatele) teabepäringutele reageerimist, vaidluste lahendamist ja lepingute koostamist (nt saadetise jälgimisnumbri sidumine kontoga, et saaksite oma saadetist jälgida).

 3. Suhete haldamine ja äritegevuse turundamine. FedEx töötleb isikuandmeid selleks vajalikus ulatuses FedExi toodete ja/või teenuste arendamiseks ja täiustamiseks, konto haldamiseks, klienditeeninduseks ning (sihitud) turundustegevusteks, kliendiga suhte loomiseks ja/või kliendi, äripartneri või tarnijaga olemasoleva suhte säilitamiseks või laiendamiseks ning statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel isikuandmeid puudutavate analüüside tegemiseks (nt reklaamide, sponsorluse, külalislahkuse programmide või muude kampaaniate, suhtluse ja sisu pakkumine meie poolt meie saitidel ja teie spetsiifilistele huvidele vastavate kolmandate isikute saitidel).
 4. Äriprotsesside täitmine, ettevõttesisene juhtimine ja juhtimisaruandlus.  See käsitleb selliseid tegevusi nagu ettevõtte vara haldamine, siseauditite ja -uurimiste läbiviimine, rahandus ja raamatupidamine, ärikontrolli rakendamine, kesksete töötlusvahendite pakkumine tõhususe tagamiseks, ühinemiste, omandamiste ja loovutamiste juhtimine ning isikuandmete töötlemine juhtimisaruandluse ja analüüsi jaoks (nt saatmiskontode uurimine pettuste avastamiseks).

 5. Ohutus ja turvalisus. Isikuandmed peavad olema kaasatud tervishoiu ja ohutuse, FedExi ning kliendi, tarnija või äripartneri varade kaitse ja kliendi, tarnija või äripartneri oleku ning juurdepääsuõiguste autentimisega seotud tegevuste jaoks töötlemistesse (nt ohutute ja turvaliste teenuste tagamine nii veebis kui ka väljaspool seda tehtavatele toimingutele).

 6. Üksikisikute eluliste huvide kaitsmine. See hõlmab andmete töötlemist, kui see on vajalik teie või muu üksikisiku eluliste huvide kaitsmiseks (näiteks erakorralised meditsiinilised põhjused).

 7. Vastavus õiguslikele kohustustele. See käsitleb isikuandmete töötlemist, mis on vajalik FedExi suhtes kehtivate seaduste, määruste ja valdkonnapõhiste juhiste järgimiseks (nt klientide, tarnijate ja äripartnerite nimede sobitamine keelatud osapoolte nimekirjade suhtes huvide konflikti vältimiseks, kaubandusnõuete täitmiseks, rahapesu, altkäemaksu või muu vastavuspoliitika ja protseduuride järgimiseks).

5. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

FedEx jagab järgmistel asjaoludel teie isikuandmeid kolmandate pooltega.

 • Oma sidusettevõtete, töörühmade, tütarettevõtete ja osakondade või kolmandate pooltega, kui see on eespool loetletud eesmärkidel vajalik. Kui see on asjakohane, võib FedEx nõuda kolmandatelt pooltelt tegevusi, mis on kooskõlas andmekaitsega seotud FedExi põhimõtete ja juhistega. 
 • Andmetöötlejatega, st meie nimel isikuandmeid töötlevate pooltega. Sellistel puhkudel kasutavad kolmandad pooled teie isikuandmeid ainult eespool kirjeldatud eesmärkidel ja ainult kooskõlas meie juhistega. FedEx kasutab ainult selliseid töötlejaid, kes suudavad anda asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete juurutamise ning andmesubjektide õiguste kaitsmise tagamise kohta piisavalt tagatisi.
 • Oma töötajatega ainult sel määral, mis on vajalik nende tööülesannete täitmiseks. Sellisel juhul antakse juurdepääs ainult sel määral, mis on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkideks, ja ainult juhul, kui töötaja on seotud konfidentsiaalsuskohustusega.
 • Kui seda nõuavad õigusaktid, kohtu korraldus või mõni muu õiguslik protsess, näiteks õiguskaitseorganid vm riigiasutused. Samuti selleks, et rakendada meie juriidilisi õigusi või seoses korporatiivtehinguga, näiteks müügi, ühinemise, konsolideerimise või vara müügi või väga ebatõenäolise maksejõuetuse korral.

6. Kui kaua FedEx teie isikuandmeid töötleb?

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgil, milleks teie isikuandmeid töötleme. Pärast säilitusperioodi kustutame teie isikuandmed ära või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui peame teie isikuandmeid säilitama mõnel muul eesmärgil. Teeme seda ainult juhul, kui meil on teie isikuandmete säilitamiseks õiguslik alus. Samuti tagame, et isikuandmed on ligipääsetavad ainult sel eesmärgil.

Näiteks vajame teie isikuandmeid tollivormistuseks. Tolliseadused näevad ette, et peame neid isikuandmed (või teatud osa neist) säilitama. Üldiselt varieerub see periood 3 aastast 7 aastani olenevalt riigist ja tolliseadustest. Sellistel juhtudel säilitame ainult meie õiguslike kohustuste täitmiseks vajalikke isikuandmeid. 

7. Milliseid meetmeid FedEx teie isikuandmete kaitsmiseks rakendab?

FedEx on teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku töötlemise eest rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, tagades muuhulgas järgmise:
 

 • teie isikuandmete kaitse volitamata juurdepääsu eest;
 • teie isikuandmete konfidentsiaalsuse;
 • teie isikuandmete terviklikkuse ja kättesaadavuse säilimise;
 • töötajate väljaõppe teabeturbe nõuete osas;
 • tegelikest või arvatavatest andmerikkumistest seaduses ettenähtud korras teavitamise.

 

8. Kus FedEx teie isikuandmeid säilitab või edastab?

Meie äri ja klientidele osutatavate teenuste iseloomust tulenevalt võib FedExil olla vaja edastada teie isikuandmeid väljapoole teie asukohariiki. Igal isikuandmete edastamise juhtumil tagab FedEx, et selline edastamine toimub koos asjakohaste turvameetmete rakendamisega. Euroopa Majanduspiirkonnas reguleerib sellist kolmandatele pooltele (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda) edastamist Euroopa Komisjoni heaks kiidetud andmeedastuse tüüplepingu punktidel põhinev leping või muud sobivad kaitsemeetmed.

9. Milliseid õigusi võite oma isikuandmetega seoses rakendada?


Isikuandmete kasutamist reguleerivate õigusaktide kohaselt on teil oma isikuandmetega seoses vastavad õigused. Pange tähele, et peame teie õigused ja nende kasutamise taotluse kooskõlastama meie õiguste ja kohustustega teie isikuandmeid töödelda ning teiste õiguste ja vabaduste kaitsmiseks. Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivaid teie isikuandmetega seotud mitmeid õigusi on kirjeldatud allpool: 


Juurdepääsuõigus
Teil on õigus saada koopia meie poolt säilitatavatest teie isikuandmetest ja saada teada, kuidas me neid kasutame. Teie isikuandmed edastatakse teile tavaliselt digitaalselt. Võime paluda, et enne nõutava teabe esitamist tõestaksite oma isikut. 


Õigus andmete parandamisele
Võtame mõistlikke samme, tagamaks meie käes olevate teie andmete täpsuse ja terviklikkuse. Kui aga arvate, et see nii pole, on teil õigus nõuda, et teid käsitlevaid kõiki töödeldavaid mittetäielike või ebatäpseid isikuandmeid muudetaks.


Õigus andmete kustutamisele
Teil õigus paluda meil kustutada teie isikuandmeid, näiteks kui isikuandmed pole algse eesmärgi (mille jaoks need koguti) jaoks enam vajalikud, kui isikuandmed on vananenud või kui te võtate oma nõusoleku andmete töötlemise alustel tagasi. Samas peab see aga olema teiste teguritega kooskõlas. Näiteks ei pruugi me teatud juriidiliste või regulatiivsete kohustuste tõttu olla võimelised teile vastu tulema.


Õigus andmete töötlemise piiramisele
Teil õigus paluda meil (ajutiselt) teie isikuandmete kasutamine peatada, näiteks juhul, kui leiate, et meie käes olevad teie isikuandmed võivad olla ebatäpsed või kui leiate, et meil pole enam tarvis teie isikuandmeid kasutada.


Andmete ülekandmise õigus
Teil võib olla õigus paluda meil edastada isikuandmed, mille olete meile andnud, teie valitud kolmandale poolele. Seda õigust saab kasutada ainult siis, kui olete meile isikuandmed andnud ja kui töötleme neid andmeid teie nõusoleku alusel automatiseeritud vahenditega või teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. 


Õigus esitada vastuväiteid
Teil on õigus esitada meie seaduslikel huvidel põhinevale töötlemisele vastuväiteid. Samuti võite paluda meil igal ajal teie isikuandmete kasutamine turunduseesmärkidel lõpetada ja kui seda teete, lõpetab FedEx kohe teie isikuandmete kasutamise. Meie õigustatud huvidel põhinevatel muudel eesmärkidel me isikuandmeid sellel alusel enam vastuväite esitamisel ei töötle, välja arvatud juhul, kui meil on töötlemiseks kaalukad õigustatud alused. Samas tuleb tähele panna, et meil ei pruugi olla võimalik teile teatud teenuseid või eeliseid osutada, kui meil pole sellel otstarbel vajalikke isikuandmeid võimalik töödelda.


Automatiseeritud otsustamisega seotud õigused
Teil on õigus mitte olla üksnes automaatse otsuselangetamise (sh profiilide loomise) objektiks, mis loob teie suhtes õigusliku mõju või omab mõnda muud sarnast olulist mõju. Kui olete olnud automaatse otsuselangetamise objektiks ja ega ole tulemusega nõus, võite meiega alltoodud andmeid kasutades ühendust võtta ja paluda meil otsus üle vaadata. 


Õigus nõusolek tagasi võtta
Teatud konkreetsetel juhtudel võime teilt paluda teie isikuandmete töötlemise nõusolekut. Kui me seda teeme, on teil igal ajal võimalus oma nõusolek tagasi võtta. Pärast teie nõusoleku tagasivõtmist lõpetab FedEx edasise töötlemise niipea kui võimalik. Samas ei mõjuta see enne nõusoleku tagasivõtmist tehtud töötlemise õiguspärasust.

Kui soovite oma õigusi kasutada, klõpsake  seda linki .

FedExiga saate oma kontosid hallata järgmiselt. 
 

 • E-post:  oma e-posti eelistuste asjus külastage e-posti eelistuste keskust. 
 • Mobiil: mobiiliteenustest loobumiseks saatke tekst STOP numbrile 37473. Saate alati teenuse uuesti lubada, kui saadate samale numbrile teksti YES. 
 • Küpsised ja muu tehnoloogia: reklaamidest loobumiseks külastage jaotist NAI tarbija loobumine. 

10. Mida teha, kui teil on veel küsimusi või kaebusi?

Teie isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused või kaebused võib suunata FedExile, kasutades selle privaatsusteatise alguses toodud kontaktteavet.

Samuti on teil õigus esitada kaebus teie töökoha, elukoha või väidetava rikkumiskoha jurisdiktsiooni pädevale (kohalikule) andmekaitseasutusele. Üldjuhul on FedExi juhtiv järelevalveasutus Euroopa Majanduspiirkonnas Madalmaade andmekaitseamet (Madalmaade DPA), välja arvatud juhul, kui väidetav rikkumine on üksnes kohalikku laadi. Euroopa andmekaitseasutuste nimekirja leiate siit.

11. Kas seda privaatsusteatist võidakse uuendada?

FedEx võib seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta. Kui muudatusel on suur mõju, püüab FedEx teid sellistest muudatustest aktiivselt teavitada.