Kaubaveo ja muude teenuste tingimused

Pikk versioon (01-12)

1. MÕISTED

Järgnevaid mõisteid kasutatakse alljärgnevates teie ja meie vahel sõlmitud veo- ja muude teenuste osutamise lepingu suhtes kehtivates tingimustes.

"Meie", "Me" ja „TNT“ tähendab TNT Express Worldwide N.V. ja selle kontserni äriühinguid („TNT“) ning TNT töötajaid, esindajaid ja sõltumatuid lepingupartnereid;

"Teie", "Te" tähendab edastajat või saatjat;

"Vedu" tähendab ja hõlmab kõiki meiepoolseid saadetise vedamisega seoses tehtavaid toiminguid ja osutatavaid teenuseid;

„Muud teenused“ tähendab kõiki meie poolt osutatavaid teenuseid peale saadetise veoteenuse, sealhulgas, kuid mitte ainult,ladustamise, sorteerimise, pakettide komplekteerimise, ühendamise, pakendamise, paigaldamise, lisaväärtus- ja veokorraldusteenuseid;

"Saadetis" tähendab mis tahes liiki kaupu või dokumente (kas pakendamata või ühes või mitmes pakendis), mille me oleme oma saatelehe alusel või ilma selleta võtnud vastu ühelt aadressilt teisele vedamiseks või mille suhtes me oleme nõustunud osutama muid teenuseid;

"Keelatud kaubaartiklid" tähendab kaupu või materjale, mille vedu on keelatud selle riigi seaduste, määruste või eeskirjadega, mida saadetis läbib.

 

 

2. TEIE LEPINGUPARTNER

Te olete sõlminud veo- või muude teenuste osutamise lepingu TNT ühingu või TNT tütar- või sidusettevõtjaga, kes teie saadetise teilt vedamiseks vastu võtab või kes vajaduse korral osutab muid teenuseid. Te olete nõus sellega, et me võime veo- või muude teenuste osutamise lepingu täitmiseks tervikuna või osaliselt kasutada alltöövõtjat meie poolt määratud tingimustel.

 

 

3. TEIE NÕUSTUMINE MEIE TINGIMUSTEGA

Oma saadetise meile üleandmisega nõustute te kas enda või mõne teise saadetisest või muude teenuste osutamisest huvitatud isiku nimel saatelehel ja/või veo- ja/või muude teenuste osutamise lepingus loetletud tingimustega, sõltumata sellest, kas te olete meie saatelehe esikülje allkirjastanud või mitte. Meie tingimused kehtivad kõigi nende suhtes, keda me kasutame või kellega me sõlmime alltöövõtulepingu teie saadetise pealevõtmiseks, vedamiseks ja üleandmiseks või muude teenuste osutamiseks, samuti meie töötajate, juhtide ja esindajate suhtes. Ainult meie volitatud esindajad võivad kirjalikult kokku leppida käesolevatest tingimustest erinevates tingimustes. Kui te annate meile koos saadetisega ka suulised või kirjalikud juhised, mis on vastuolus käesolevate tingimustega, ei ole need juhised meile täitmiseks kohustuslikud.

 

 

4. LEPINGU ULATUS

4.1. Isegi kui saadetise vedu moodustab osa muust teie ja meie vahel sõlmitud lepingust, kehtivad käesolevad tingimused teie ja meie vahel sõlmitud lepingu alusel toimuva kaubaveo suhtes.

 

4.2. Sõlmides meiega mis tahes lepingu, mille alusel teostatakse kaubavedu, nõustuste sellega, et:

 

leping on kaupade autoveoleping, kui saadetist veetakse tegelikult veokitega;

leping on kaupade õhuveoleping, kui saadetist veetakse tegelikult lennukiga;

leping on kaupade mereveoleping, kui saadetist veetakse tegelikult meritsi;

leping on muude teenuste osutamise leping, kui see käsitleb kaubaveoga mitte seotud teenuseid.

 

5. OHTLIKUD KAUBAD / TURVALISUS

5.1. Me ei vea kaupu ega osuta muid teenuseid, mis seonduvad kaupadega, mis on või mis meie arvates on ohtlikud, sealhulgas kaupu, mis sisalduvad Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) tehnilises juhendis, Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade eeskirjades, rahvusvahelises ohtlike kaupade mereveo eeskirjas (IMDG), ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppes (ADR) või teistes sisemaistes või rahvusvahelistes eeskirjades, millega reguleeritakse ohtlike kaupade vedu või ohtlike kaupadega seonduvate muude teenuste osutamist, välja arvatud punktides 5.2ja 5.3 sätestatud juhtudel.

 

5.2. Me võime omal äranägemisel võtta mõningaid ohtlikke kaupu veoks või muude teenuste osutamiseks vastu teatud riikides, kui oleme andnud teile kirjalikult vastava eristaatuse enne saadetise vastuvõtmist. Teie ohtlikud kaubad võetakse vastu ainult juhul, kui need vastavad kehtivatele eeskirjadele (vt. p. 5.1) ja meie nõuetele. Täpsemat teavet meie nõuete ja eristaatuse taotlemise korra kohta saab meie lähimast esindusest. Kõnealusel juhul kohaldatakse ohtlike kaupade lisatasu, mille kohta esitatakse teile saadetise vastuvõtmisel arve.

 

5.3. Teatud ohtlikud kaubad on vabastatud ülalviidatud eristaatuse nõudest. Täpsemat teavet saab meie lähimast TNT esindusest.

 

5.4. Te olete kohustatud tagama ning saatelehe täitmise või saadetise meile pakkumisega kinnitate, et saadetis ei sisalda ICAO tehnilise juhendi lisas 17 ega teistes sisemaistes või rahvusvahelistes lennundusjulgestusalastes eeskirjades nimetatud keelatud kaubaartikleid. Te olete kohustatud esitama meile saatelehel või muul saatedokumendil saadetise sisu täieliku kirjelduse ja teie vastutus ei lõpe kõnealuse teabe esitamisega.

 

5.5. Meie poolt veetavaid või käideldavaid saadetisi võidakse julgeoleku eesmärgil kontrollida muu hulgas röntgeniseadmega, lõhkeaine jälgede avastamise seadmega ja muudejulgestusalase läbivaatuse seadmetega ning te nõustute sellega, et teie saadetis võidakse veo käigus avada ja selle sisu kontrollida.

 

5.6. Te kinnitate, et teie saadetise on ohutus kohas veoks või muude teenuste osutamiseks ette valmistanud teie usaldusväärsed töötajad ning et saadetist kaitsti ettevalmistamise, ladustamise ja vahetult enne meile üleandmist toimuva veo ajal kõrvaliste isikute juurdepääsu eest.

 

5.7. Me ei võta vastu keelatud kaubaartikleid sisaldavaid saadetisi.

 

5.8. Me võime olla kohustatud jagama informatsiooniteie saadetise kohta, sealhulgas teie isikuandmeid, saadetise sihtkohariigi ametivõimudega või transiidiriigi ametivõimudega tolli ja/või julgeoleku põhjustel.

 

6. EKSPORDIKONTROLL

6.1. Te vastutate ning tagate vastavuse kõigi kohalduvate ekspordikontrolli õigusnormidega, sealhulgas, kuid mitte ainult, eeskirjade ja reeglitega, mis keelavad loata kauplemise sõjaliste ja muude strateegiliste kaupade ja teenustega, samuti finants- ja kaubandustehingud nimetatud isikutega riikides, kust, kuhu, läbi või üle mille teie saadetist võidakse vedada, või eeskirjade ja reeglitega, milles on sätestatud tingimused, mille kohaselt teatud tehnoloogiaid, informatsiooni ja kaupasid võib transportida riigis, kust, kuhu, läbi või üle mille teie saadetist võidakse vedada.

 

6.2. Te tagate samuti, et te ei paku meile ühtegi saadetist, kui teie või kes tahes saadetisega seotud isikutest on kantud mis tahes ÜRO sanktsioonide nimekirja, neid rakendavatesse ja/või täiendavatesse regionaalsetesse või riiklikesse nimekirjadesse, samuti kui isikud on nimetatudautonoomsete meetmete regulatsioonides.

 

6.3. Te nõustute identifitseerima saadetisi, mis läbivad ekspordieelse kontrolli, ning esitate meile kohalduvate eeskirjade täitmiseks informatsiooni ja kogu vajaliku dokumentatsiooni.

 

6.4. Te vastutate omal kulul ekspordi- ja impordilitsentside või saadetist lubavate tingimuste välja selgitamise eest, nõutavatelitsentside ja lubade saamise eest, ning tagate, et vastuvõtja on volitatud päritolu-, sihtkohariigi ja mis tahes riigi seaduste alusel, mis kinnitavad, et neil on kaupade üle jurisdiktsioon.

 

6.5. Me ei vastuta teie ega mis tahes muu isiku ees teie tegude eest, mis rikuvad ekspordikontrolli õigusnorme, sanktsioone, piiravaid meetmeid ja embargosid.

 

 

7. KONTROLLIÕIGUS

Te nõustute sellega, et meil või mis tahes ametiasutusel, sealhulgas tollil ja julgeolekuasutusel, on õigus teie saadetis mis tahes ajal avada ja seda kontrollida.

 

 

8. VEOAJA ARVESTUS JA SAADETISTE MARSRUUT

Meie trükistes avaldatud kättetoimetamisaja hulka ei ole arvestatud nädalavahetusi, riigipühi, tollis tekkivaid viivitusi, kohustuslike kohalike julgeolekunõuete täitmise tõttu tekkinud viivitusi või muid sündmusi, mida me ei saa kontrollida. Teie saadetise marsruudi ja veoviisi valime omal äranägemisel.

 

9. TOLLIVORMISTUS

9.1. Te määrate meid oma esindajaks üksnes saadetise tollivormistuseks ja tollikontrolli läbimiseks.Kui me kasutame selle töö jaoks alltöövõtjat, siis te kinnitate, et meie oleme saadetise vastuvõtja, kes määrab tollivormistuseks ja tollideklaratsioonide täitmiseks tollimaakleri. Kui tolliamet nõuab impordi-/ekspordideklaratsiooni või meie tollivormistuse staatuse kinnitamiseks lisadokumente, siis on teie kohus vastavad dokumendid omal kulul esitada.

 

9.2. Te kinnitate, et kõik teatised ja andmed, mis te saadetise ekspordiks ja impordiks esitate, on õiged ja korrektsed. Te teate, et juhul, kui te esitate saadetise või selle sisu kohta ebaõigeid või võltsitud andmeid, võib teie vastu esitada tsiviilnõude ja/või alustada kriminaalmenetlust, kusjuures karistuseks võib olla teie saadetise konfiskeerimine ja müük. Ulatuses, milles me teid vabatahtlikult vajalike tolli- ja muude formaalsuste täitmisel aitame, teeme me seda teie enda riisikol. Te kohustute hüvitama meile kahju ja võtma meie ees kogu vastutuse, mis tuleneb teie esitatud andmete tõttu meie vastu esitatavatest võimalikest nõuetest, ning tasuma kõik kulud, mis meil eeltooduga seoses tekivad. Samuti kohustuste te maksma meie haldustasu, mida meil on õigus nõuda käesolevas punktis sätestatud teenuste osutamise eest.

 

9.3. Kõik tollimaksud, muud maksud (sealhulgas, kuid mitte ainult, kehtiva käibemaksu), trahvid, hoiutasud ja muud kulud, mis meil tekivad tolli või muude ametiasutuste tegevuse või teie ja/või saaja poolt nõuetekohaste dokumentide esitamata jätmise ja/või teil ja/või saajal vajalike litsentside või lubade puudumise tõttu, tasute teie või saadetise saaja. Kui me nõuame eelnimetatu tasumist saajalt, kuid saaja keeldub seda tegemast, kohustute teie tasuma selle koos meie haldustasu ja muude meil tekkinud lisakuludega. Meie esimesel nõudmisel kohustute te andma nõuetekohase garantii tollimaksude, muude maksude, trahvide, hoiutasude ja teiste selles punktis sätestatud kulude tasumise tagamiseks.

 

9.4. Me püüame kiirendada kõiki teie saadetise tollivormistusi, kuid me ei vastuta viivituste või kahjude eest, mis tekivad tolliametnike või muude asutuste ametnike sekkumise tõttu.

 

 

10. VALE AADRESS JA POSTKASTI NUMBER

10.1. Kui meil ei ole võimalik saadetist kohale toimetada vale aadressi tõttu, teeme kõik endast oleneva õige aadressi leidmiseks. Me teavitame teid aadressi parandamisest ja toimetame saadetise kohale õigele aadressile või üritame seda teha, kuigi sellega võib kaasneda lisatasu.

 

10.2. Postkasti numbri alusel kohale toimetatavaid saadetisi vastu ei võeta, välja arvatud teatud riikides (mille nimekiri on kättesaadav teie saadetise veoks vastu võtnud TNT tütar- või sidusettevõtjast või filiaalist), tingimusel, et saadetisele lisatakse ka saaja telefoninumber.Te nõustute sellega, et juhul, kui meil ei õnnestu saadetist esimesel korral üle anda, võime saadetise saajale postitada, ja sellisel juhul loetakse postitamistõendit piisavaks kohaletoimetamistõendiks.

 

 

11. TEIE SAADETISTEKÄTTETOIMETAMINE

11.1. Kui meil ei ole võimalik saadetist kätte toimetada mis tahes põhjusel, püüame jätta saaja aadressile teate kättetoimetamise katse ja saadetise asukoha kohta. Kui kättetoimetamine on ebaõnnestunud ka teisel katsel või kui saaja keeldub saadetist vastu võtmast, püüame teiega kontakteeruda ja leppida kokku edasises tegevuses. Te kohustute hüvitama kõik kulud, mis meil tekivad seoses saadetise edastamise, käsutamise ja tagastamisega, ning meie tasud (kui neid on) kolmanda või enama kättetoimetamise katse ja kokkulepitud edasise tegevuse eest. Kui me ei saa teilt või saajalt juhiseid mõistliku aja jooksul pärast meie teist saadetise kättetoimetamise katset, siis olete nõus sellega, et me võime saadetise sisu hävitada või müüa, ilma et meil tekiks teie ees täiendavaid kohustusi.

Kättetoimetamise erijuhised

 

11.2. Teie või saadetise saaja võite anda meile erijuhiseid (TNT veebilehe või mis tahes muu meediumi kaudu) saadetise kättetoimetamiseks teise asukohta/teisele isikule (näiteks naabrile ja/või naabri aadressile) või saaja võib anda teada oma soovist võtta saadetis vastu meie poolt heakskiidetud asukohast. Kui te nõuate ja me nõustume pakkuma sellist kättetoimetamise erijuhiste teenust, siis kohalduvad järgmised tingimused:

 

11.2.1. meie poolt mis tahes kättetoimetamise tõendi esitamine, millele on märgitud alternatiivne isik ja/või kättetoimetamiskoht, loetakse tõendiks saadetise kättetoimetamise kohta;

 

11.2.2. me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis on tekkinud mis tahes viisil teie kättetoimetamise erijuhiste täimise tulemusena meie poolt;

 

11.2.3. te hüvitate meile mis tahes kahjud ja kulud (sealhulgas mõistlikud õigusabikulud), mis on tekkinud käesoleva kättetoimetamise erijuhiste teenuse osutamise tulemusenamis tahes saadetise kadumise või kahjustumisega seoses. Me jätame endale õiguse nõuda teilt haldustasu käesoleva kättetoimetamise erijuhiste teenuse osutamise eest.

 

 

12. TEIE KOHUSTUSED

Te avaldate, kinnitate ja tagate meile, et:

12.1. detailne saadetise sisu (sealhulgas kaubaartiklite kaal ja arv) on meie saatekirjal nõuetekohaselt kajastatud, see on nõuetekohaselt märgistatud ning märgistusleht või –lehed on teie poolt kindlalt kinnitatud saadetise välisküljele nähtavale kohale, et see oleks meie poolt selgesti nähtav;

 

12.2. saaja kontaktandmed on täielikult, täpselt ja loetavalt märgitud saatekirjale ning teie poolt saadetise välisküljele nähtavale kohale kindlalt kinnitatud aadressisilehele, et see oleks meie poolt selgesti nähtav;

 

12.3. te olete saadetise sisu kindlalt ja hoolikalt ette valmistanud ja pakkinud, et kaitsta seda tavapäraste veo- või muude teenuste osutamisega, sealhulgas sorteerimise ja/või käitlemisega kaasnevate riskide eest;

 

12.4. te olete avaldanud saadetise õige kaalu ja te annate meile kõik eriseadmed, mida me vajame saadetise veokitele peale- või mahalaadimiseks;

 

12.5. te olete iga 30 kilo või rohkem kaaluva saadetise välispinnale nähtavale kohale kindlalt kinnitanud raske saadetise etiketi, nii et me seda selgesti näeme;

 

12.6. saadetise sisu ei ole piiratud IATA,ICAO, IMDG ega ADRpoolt ja see ei koosne keelatud esemetest ning teie ja saaja ei ole isik või organisatsioon, kellega meil või teil on kehtivate seaduste või määruste alusel keelatud kaubelda;

 

12.7. kui olete meil palunud esitada arve saajale või kolmandale isikule, kuid saaja või kolmas isik arvet ei tasu, kohustute te viivitamatult meie arve koos haldustasuga täielikult tasuma seitsme päeva jooksul, arvates meie arve teile saatmisest;

 

12.8. kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi on täidetud;

 

12.9. te olete lisanud saadetisele vastava saadetise korrektse faktuurarve (milles on märgitud arve esitamise õige aadress koos kehtiva käibemaksukohustuslase registrinumbriga, kauba korrektne ja selge kirjeldusja kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoniseeritud süsteemi (HS) koodi esimesed kuus numbrit);

 

12.10. te olete võtnud tarvitusele kõik mõistlikud ettevaatusabinõud isikuandmete kaitset käsitlevate konventsioonide, direktiivide ja õigusaktide täitmiseks, sealhulgas vajaduse korral isikuandmed kodeerinud, tagamaks isikuandmete kaitse saadetise kadumise või ebaõigele saajale üleandmise korral;

 

12.11. ühegi saadetise väärtus ei ületa 25 000 eurot.

Te kohustute meile hüvitama kõik kulud ja kahjud, sealhulgas õigusabikulud, ning võtma endale meie eest kogu vastutuse, mis meil võib teie või mõne teise isiku ees tekkida teie eespool toodud avalduste, kinnituste või tagatiste rikkumise tõttu, isegi siis, kui me ekslikult võtame vastu saadetise, mille puhul te oma kohustusi täitnud ei ole.

 

 

13. MEIE VASTUTUSE ULATUS

Vastutus veoteenuste eest

13.1. Vastavalt punktile 14piirdub meie veost tulenev vastutus teie saadetise või selle osa kaotsimineku, kahjustamise või kohaletoimetamisega viivitamise korral alljärgnevaga:

 

13.1.1. Kui teie saadetist veetakse täielikult või osaliselt õhutranspordivahendiga ja saadetise lõplik sihtkoht on riigis või teeb saadetis vahepeatuse riigis, mis ei ole lähteriik, kohaldatakse 1929. a Varssavi konventsiooni (muudetud 1955. a Haagi protokolliga) ja/või 1975. a Montreali protokolli nr 4 või 1999. a Montreali konventsiooni, sõltuvalt sellest, mille kohaldamine on kohustuslik. Nende rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt piirdub meie vastutus teie saadetise eest 22 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikuga (SDR) ühe kilo kohta.

 

13.1.2. Kui teie saadetist veetakse autotranspordivahendiga riigis, riiki või riigist, mis on ühinenud 1956. a rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooniga (CMR), kohaldatakse meie vastutusele teie saadetise eest nimetatud konventsiooni ja meie vastutus teie saadetise või selle osa kaotsimineku või kahjustumise eest on piiratud 8,33 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikuga ühe kilo kohta. Kohaletoimetamisega viivitamise korral, kui te tõendate meile, et olete kandnud kahju, piirdub meie vastutus summaga, mille teie meile vastava hilinenud saadetise või selle osa veo eest tasusite ja mille me teile tagastame.

 

13.1.3. Kui teie saadetist veetakse autotranspordivahendiga riigis, mis ei ole ühinenud CMR-iga, või kahe riigi vahel, millest kumbki ei ole ühinenud CMR-iga, siis kohaldatakse meie vastutusele teie saadetise kaotsimineku või kahjustamise eest CMR-i ning meie vastutus on seega piiratud 8,33 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikuga ühe kilo kohta. Viivitamise korral, mille puhul te saate tõendada meile, et te olete kandnud kahju, on meie vastutus piiratud teile tagastatava tasuga, mille te maksite meile hilinenud saadetise või selle osa vedamise eest.

 

13.1.4. Kui ükski punktidest 13.1.1 – 13.1.3 ei kohaldu ja meil on tekkinud teie ees vastutus mis tahes põhjusel meie poolt osutatud veoteenuste eest, sealhulgas lepingu rikkumise, hooletuse või tahtliku tegevuse või tegevusetuse tõttu, piirneb meie vastutus teie ees teie saadetise või selle osa kadumise, kahjustumise, ebaõigele saajale üleandmise või kättetoimetamata jätmise eest igal juhul saadetise veoaegse turuhinna või saadetise või selle osa parandamiseks tehtud kulutustega, sõltuvalt sellest, kumb summa on väiksem, kusjuures meie vastutus ei ületa ühelgi juhul 17 eurot kilogrammi kohta ega 10 000 eurot saadetise kohta. Viivituse korral, kui te tõendate meile, et teil on tekkinud kahju, piirneb meie vastutus summaga, mille te meile hilinenud saadetise või selle osa veo eest tasusite ja mille me teile tagastame.

Vastutus muude teenuste eest

 

13.2. Vastavalt punktile 14, kui meil tekib muude teenuste osutamisega seoses mis tahes põhjusel vastutus, sealhulgas lepingu rikkumise, hooletuse või tahtliku tegevuse või tegevusetuse tõttu, piirneb meie vastutus teie ees igal juhul 10 000 euroga juhtumi või sama kahju põhjustanud juhtumite kogumi kohta, või kui saadetis on kadunud või kahjustunud, siis saadetise turuväärtuse või saadetise või selle osa parandamiseks tehtud kulutustega, sõltuvalt sellest, kumb summa on väiksem, kusjuures meie vastutus ei ületa ühelgi juhul 3,40 eurot kilogrammi kohta ega 10 000 eurot juhtumi või omavahel seotud juhtumite kogumi kohta.

 

 

14. VASTUTUSE ERANDID

14.1. Me ei vastuta saamata jäänud tulu, kasumi, turustamis-, klientide või võimaluse kasutamise kaotamise ega mainekahju eest isegi, kui me teadsime, et niisugune kahju võib tekkida. Samuti ei vastuta me ükskõik kuidas, sealhulgas lepingu rikkumise, hooletuse või tahtliku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, tekkinud kaudse või erikahju eest.

 

14.2. Me ei vastuta mingil moel teie ees oma kohustuste täitmata jätmise eest, kui põhjuseks on järgmised asjaolud:

 

14.2.1. asjaolud, mida me ei saa mõjutada, s.h (kuid mitte ainult):

 

vääramatu jõud, s.h maavärinad, tsüklonid, tormid, üleujutused, tulekahjud, haigused, udu, lumi või pakane;

vääramatu jõud, s.h sõjad, õnnetusjuhtumid, riigivaenlaste tegevus, streigid, embargod, lennuliiklusohud, kohalikud tüliküsimused või massirahutused;

katkestused riiklikes või kohalikes õhu- või maismaatranspordivõrgustikes, transpordiliikide või seadmetega seotud mehaanilised probleemid;

varjatud defektid või saadetise olemusest tulenevad puudused; kolmandate isikute sooritatud kuriteod, näiteks vargus või süütamine;

 

14.2.2. teie või kolmandate isikute tegevus või tegevusetus, s.h:

 

juhud, mil te rikute (või sunnib saadetisest väidetavalt huvituv osaline teid rikkuma) oma käesolevates tingimustes sätestatud kohustusi, eriti punktis 12 sätestatud kinnitusi;

mis tahes tolliasutuse, julgeolekuasutus, lennufirma, lennujaama või riigiametniku tegevus või tegevusetus;

 

14.2.3. saadetis sisaldab keelatud kaubaartiklit, isegi juhul, kui me oleme saadetise ekslikult vastu võtnud.

 

 

14.2.4. meie keeldumine teha teie nimel mis tahes ebaseaduslikke makseid.

 

 

14.3. Me ei ole ühiskondlik veoteenuse osutaja ja sellest tulenevalt ei ole meil ühiskondliku veoteenuse osutaja vastutust.

 

 

15. AJAGARANTIIGA TOOTED

Kui me ei toimeta ajagarantiiga tooteid (mida me võime pakkuda ja mida te tellite) kätte kindlaksmääratud aja jooksul ja kui meie rikkumine ei olnud põhjustatud ühegi punktis 14.2 sätestatud asjaolu tõttu ning kui te teavitate meid oma nõudest kooskõlas punktiga 19, siis me võtame teilt tasu teie poolt tellitud teenusega sama tootekategooria raames tegelikult osutatud kohaletoimetamisteenuse eest (nt enne keskpäeva) mitte ei esita teile arvet teie poolt palutud teenuse eest(nt enne 9 hommikul).

 

 

16. VÄÄRTUSLIKUD KAUBAD

Väärtuslikke kaupu, nagu vääriskive, väärismetalle, juveele, raha, vabalt kaubeldavaid instrumente, kaitsmata mööblit, klaas- või portselanesemeid, kunstiteoseid, antiikesemeid ja tähtsaid dokumente, sealhulgas passe, pakkumisi, aktsiatähti või optsioonidokumente, ei tohiks meie saatmissüsteemi kaudu edastada, sest meie süsteemis käideldakse saadetisi mehhaaniliselt, sorteeritakse automaatselt ja toimub saadetiste korduv veokitele peale- ja mahalaadimine ning see võib põhjustada saadetise kadumise ja/või kahjustumise. Kui te siiski selliseid kaupu meie saatmissüsteemi kaudu saadate või kohustate meid seda tegema, siis teete seda omal riisikol.

 

 

17. SUURENDATUD VASTUTUS

17.1. Ettenähtud tasu maksmisel on teil võimalus deklareerida saatelehel saadetise (pakk-saadetis ehk non-documentshipment) punktis 13 sätestatud piire ületav väärtus maksimaalses summas 25 000 eurot saadetise kohta (“suurendatud vastutus”). Deklaratsiooni tegemiseks tuleb täita vastav lahter saatelehel ja tasuda ettenäidatud tasu. Teie saadetise tõendatud kadumise või saadetisele tekitatud tõendatud kahju eest võib nõuda hüvitist kuni deklareeritud väärtuse kogusummas. Suurendatud vastutust ei kohaldata vääriskivide, väärismetallide, sülearvutite, plasma- ja LCD-ekraanide, juveelide, raha, klaas- ja portselanesemete, kunstiteoste, antiikesemete, dokumentide (välja arvatud punktis 17.2 sätestatud taastamise kulud) või mis tahes filmide, lintide, ketaste, mälukaartide ega muude sarnaste kujutise- või andmekandjate korral. Selliste kaupade saatmisel soovitame teil kaubad ise kindlustada.

 

17.2. Te võite oma dokumendisaadetise taastamise ning uuesti koostamise, väljaandmise või trükkimise kulude (sealhulgas materjalikulu (näiteks paber) ja põhjendatud tööjõukulu) eest hüvitise saamiseks valida suurendatud vastutuse, täites saatelehel vastava lahtri ja makstes näidatud tasu. Dokumendisaadetise tõendatud kadumise või kahjustamise eest võib nõuda hüvitist kuni 500 eurot ühe saadetise kohta. Nimetatud suurendatud vastutuse saab valida üksnes nende dokumentide korral, mis on loetletud selle TNT tütar- või sidusettevõtja või filiaali veebilehel, kes teie saadetise edastamiseks vastu võtab.

 

17.3. Käesolevas punktis 17 sätestatud suurendatud vastutuse valimine(i) ei võimalda maksta hüvitist kaudse kahju (vt punkt 14.1) või veo käigus tekkinud viivituste eest või juhul, kui kahju olete tekitanud teie oma käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste rikkumisega, (ii) ei kuulu kohaldamisele veoga mitte seotud teenuste puhul ja (iii) ei kuulu kohaldamisele teatud riikides. Nimetatud riikide nimekirja ja/või laiendatud vastutuse tingimuste kohta lisateabe saamiseks palume võtta ühendust meie klienditeeninduskeskusega või külastada selle TNT tütar- või sidusettevõtja või filiaali veebilehte, kes teie saadetise edastamiseks vastu võtab.

 

 

18. KOLMANDATE ISIKUTE NÕUDED

Te võtate meie ees kohustuse mitte lubada teistel saadetisest huvituvatel isikutel esitada meie vastu nõudeid või hagisid, isegi juhul, kui me oleme olnud hooletud või jätnud oma lepingulised kohustused täitmata, ning juhul kui nõue või hagi on esitatud, kohustute te hüvitama meile nõude või hagi tagajärjel tekkinud kahju ning kulud, mis meil on tekkinud end nõude või hagi vastu kaitstes.

 

 

19. NÕUETE RAHULDAMISE KORD

Kui te soovite saadetise kadumise, kahjustumise või hilinemise või muude kahjude tekitamise tõttu esitada kahjunõuet, peate lähtuma kehtivatest konventsioonidest ja alljärgnevatest eeskirjadest, vastasel korral jätame me endale õiguse kahjunõue tagasi lükata:

 

19.1. te peate meile saadetise kadumisest, kahjustamisest või viibimisest kirjalikult teatama 21 päeva jooksul (i) pärast saadetise kättetoimetamist,(ii) päevast, mil saadetis oleks pidanud saabuma või (iii) päevast, mil te mõistlikult oleks pidanud kadumisest, kahjustumisest või viivitusest teada saama, juhul kui nõue on seotud muude teenustega;

 

19.2. te peate oma nõuet tõendama, saates meile kõik asjakohased andmed saadetise ja/või saadetise kadumise, kahjustumise või viibimise kohta 21 päeva jooksul meile nõudest teavitamisest;

 

19.3. me ei ole kohustatud mitte ühtki nõuet täitma enne, kui meie tasud on makstud, samuti ei ole teil õigust tasaarvestada oma nõude summat meile makstava tasuga;

 

19.4. kui saaja ei ole saadetise vastuvõtmisel üleandmisdokumendile kahjusid märkinud, eeldame, et saadetis toimetati kohale heas seisundis.Et saaksime kahjunõuet käsitleda, tuleb saadetise sisu ja originaalpakend esitada meile kontrollimiseks;

 

19.5. kui kehtivates konventsioonides ja/või seadustes ei ole sätestatud teisiti, kaotate õiguse kahju hüvitist nõuda, kui ühe aasta jooksul saadetise kohaletoimetamise päevast või päevast, mil saadetis oleks pidanud kätte toimetatama või vedu lõppema, või kui nõue puudutab muid teenuseid, siis ühe aasta jooksul päevast, mil te oleks pidanud saadetise kadumisest, kahjustumisest või viibimisest mõistlikult teada saama, ei esitata kohtusse hagi;

 

19.6. kui me nõustume teie nõudega osaliselt või täielikult, kinnitate meile, et teie kindlustusandjad või muud saadetisest huvitatud kolmandad isikud on loobunud oma õigustest, õiguskaitsevahenditest või hüvitistest, mis võivad olla neile regressi või muus korras üle läinud;

 

19.7. saadetist ei loeta kadunuks enne 30 päeva möödumist päevast, mil te meid saadetise kättetoimetamata jäämisest teavitasite. Kirjalikul kokkuleppel teiega võime nimetatud ajavahemikku lühendada.

 

 

20. TASU JA MAKSMISE KORD

20.1. Kohustute tasuma saadetise saatelehel / veolepingus märgitud asukohtade vahelise veo või muude teenuste osutamise kulud (sealhulgas kohalduvad lisakulud) ning neile lisanduva käibemaksu seitsme päeva jooksul meie arve kuupäevast ilma, et teil oleks õigus teha kinnipidamisi, mahaarvamisi, esitada vastunõuet või teha tasaarvestust.

 

20.2. Kui te ei vaidlusta meie arvet kirjalikult seitsme päeva jooksul arve kuupäevast arvates, loobute nimetatud õigusest.

 

20.3. Meie tasud arvutatakse vastavalt teie saadetise suhtes kehtivatele määradele, mis on sätestatud meie kehtivas hinnakirjas või asjakohases lepingus. Meie kehtiv hinnakiri on soovi korral saadaval kõikides meie esindustes riigis, kus saadetise kohta arve koostatakse.

 

20.4. Me esitame arve kas saadetise tegeliku kaalu või saadetise mahulise kaalu alusel, oleneb kumb on suurem, ning mahuline kaal arvutatakse kooskõlas meie hinnakirjas näidatud mahulise konverteerimise valemile. Me võime kontrollida teie saadetise kaalu ja/või mahtu ja/või saadetises sisalduvate kaubaartiklite arvu ning kui me avastame erinevusi teie poolt avaldatud kaalu ja/või mahu ja/või saadetises sisalduvate kaubaartiklite arvuga, siis olete nõus, et hinna arvutamisel võime lähtuda meie määratud kaalust ja/või mahust ja/või saadetises sisalduvate kaubaartiklite arvust.

 

20.5. Kõik imporditollimaksud, kaupade käibemaksud ja muud sihtriigis saadetisele kohaldatavad maksud tasub meile saadetise kättesaamisel saaja, ning kui saaja maksmisest keeldub, kohustute teie nimetatud maksud meile täies ulatuses tasuma seitsme päeva jooksul pärast meilt teate saamist selle kohta, et saaja tasumisest keeldus.

 

20.6. Te olete nõus asjaoluga, et meil on õigus nõuda viivist kõikidelt arvetelt, mis ei ole tasutud seitsme päeva jooksul pärast arve kuupäeva, määraga Euroopa Keskpanga baasintress pluss 6%, kuni vastava arve täieliku ja lõpliku tasumiseni. Kohustute tasuma meile arve kuupäevast seitsme päeva jooksul tasumata jäänud arvete mõistlikud ja asjakohased sissenõudmiskulud.

 

20.7. Meie kehtivas hinnakirjas sätestatud kättetoimetamistasud sisaldavad lihtsa tollivormistuse tasu ning me jätame endale õiguse nõuda täiendavat haldustasu juhtudel, mil teie saadetise saajale toimetamiseks on vajalik aeganõudvam ja mahukam tollivormistus. Seetõttu võidakse mõnes riigis kohaldada lisatasusid keerukate tollivormistuste eest, mis hõlmavad muu hulgas saadetisi, mille suhtes:

 

20.7.1. tuleb täita ametlikud tollideklaratsioonid rohkem kui kolme erineva kauba kohta;

 

20.7.2. tuleb anda tollitagatised või mille puhul tuleb kaubad üle anda tollitagatise vastu;

 

20.7.3. tuleb kohaldada ajutisi impordiabinõusid;

 

20.7.4. tehtavad tollivormistused hõlmavad ka muid ametiasutusi peale tolliameti.

Mõnes riigis võime me teha imporditollimaksu, maksude või trahvide ettemaksu või anda importija nimel tagatise, ning sellise lisateenuse osutamisel nõutakse saajalt sisse kohalik haldustasu, mille teie kohustute tasuma juhul, kui saaja selle tasumisest keeldub.

 

20.8. Võite esitada meile erinõudmisi arve vormistamiseks või leppida saadetise saaja või muu isikuga kokku, et tema maksab meie tasud ja/või kõik meie poolt saadetisega seoses tasutud maksud, trahvid, tagatised, hindamistasud, kulud, lisamaksud ja rahalised karistused. Kui saaja või muu kolmas isik keeldub meie veokulusid tasumast või meile muid eespool mainitud kulusid hüvitamast, kohustute teie need summad tasuma seitsme päeva jooksul pärast meilt tasumisest keeldumise kohta saadud teadet.

 

20.9. Meie arvele ei lisata kättetoimetamistõendit, mille olete nõus saama digitaalses või elektroonilises vormis, ega muid lisadokumente.

 

20.10. Meie tavapärane arve esitamise viis on elektrooniline, kui see on seadusega lubatud.Juhul, kui te soovite või juhul, kui me oleme kohustatud esitama arve paberkandjal, siis me jätame endale õiguse nõuda teilt haldustasu käesoleva teenuse osutamise eest.

 

20.11. Meie arved tuleb tasuda arvel osutatud vääringus või kohalikus vääringus vastavalt meie kehtestatud kurssidele.

 

20.12. Meil on kõikide meie valduses olevate saadetiste suhtes üldine kinnipidamisõigus, mis annab meile õiguse saadetise sisu müüa ning pidada müügist saadud rahasummast kinni tasu, mille te meile

võlgnete.

 

20.13. Te vastutate kõikide veo- ja muude teenuste ning kõikide dokumentide, sealhulgas saatelehe, eest tasumisele kuuluvate lõivude, maksude ja tasude, ka riigilõivude, maksmise eest.

 

 

21. TÖÖTAJATEGA SEONDUVA KAHJU HÜVITAMINE

21.1. Te kohustute hüvitama meile kõik mis tahes moel meie ja teie vahelise ärisuhtega seotud kulud ja nõuded ning võtma endale meie ees igasuguse vastutuse seoses nimetatud kulude ja nõuetega, mis tulenevad otseselt või kaudselt:

 

21.1.1. meie töötajate, kelle ülesandeks on või kes on pühendunud üksnesmeie poolt teile osutatavatele teenustele; või

 

21.1.2. teie töötaja või endise töötaja; või

 

21.1.3. teie tarnija või endise tarnija; või

 

21.1.4 kolmanda isiku

koondamisest, valikulisest uuesti palkamisest või üleviimisest, sealhulgas vastutuse, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse omandatud õiguste direktiivis (77/187/EMÜ direktiiviga 2001/23/EÜ kehtestatud redaktsioonis), riiklikes rakenduslikes õigusaktides või kehtivas tööõiguses.

 

22. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

22.1. Kui mis tahes tingimus tunnistatakse kehtetuks või mittetäidetavaks, ei mõjuta see käesoleva lepingu muid sätteid, mis jäävad kõik kehtima.

 

22.2. Kui kohaldamisele kuuluvas konventsioonis ei ole teisiti sätestatud, lahendatakse lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused selle riigi õiguse alusel ja selle riigi kohtus, kus asub teie saadetise vedamiseks vastu võtnud või muid teenuseid osutav TNT tütar- või sidusettevõtja või filiaal.