Täiendavad teenused ja lisatasud

Kas Sinu saadetis vajab erilist tähelepanu? TNT pakub Sinu nõudmistele vastamiseks suurt täiendavate teenuste valikut. Arvesta igale saadetisele kehtivate kohustuslike lisatasudega.

Lisateenused

Pealevõtmine ja kohaletoimetamine

 • Eeliskäsitlus
 • Kaugpiirkonna teenused
 • Vale aadressi lahendamine

Saadetise käsitlemine

 • Mittetransporditav
 • Mõõtmeid ületav
 • Mittevirnastatav

Erikaupade transport

 • Ohtlikud kaubad
 • Liitiumioonakud
 • Kuiv jää
 • Bioloogiline materjal, kat. B
 • Erandkogused
 • Piiratud kogused

Tolliteenused

 • Lõivude ja maksude tasumine

Rohkem

 • Suurendatud vastutus
 • Pabersaatelehed ja -arved
 • Igakuine minimaalne tasu

Laadi alla lisateenuste hinnad

Lisatasud

Lisatasud on täiendavad kohustuslikud tasud, mis lisanduvad TNT-ga saadetavatele saadetistele. TNT-ga pakkide saatmisel kehtivad järgmised lisatasud.

Kütuse lisatasud
TNT rakendab kõigile saadetistele indeksipõhist kütuse lisatasu. 

Lisaturvameetmete tasu
TNT on rakendanud täiendavaid meetmeid ning teinud investeeringuid klientide saadetiste turvalise transpordi tagamiseks. Lisakulude osaliseks hüvitamiseks lisandub kõikidele saadetistele lisaturvameetmete tasu.

Lisaturvameetmete tasu kohaldub kõigile rahvusvahelistele Expressi, Economy Expressi ning Special Expressi teenuste saadetistele 0,05 eurot kg kohta* (minimaalselt 0,50 eurot ja maksimaalselt 10,00 eurot saadetise kohta).

Lennuveo (Air Freight) korral on lisaturvameetmete tasu 0,09 eurot kg kohta*. Tasu alampiir põhineb 100 kg hinnal. Ülempiiri ei ole.

* TNT otsustab mahukaalu teisendusteguri alusel, kas saadetisele kohaldatakse tasu tavakaalu või mahukaalu järgi – tasu arvutatakse suurema väärtuse alusel.

Telli lisateenus

Võta meiega lisateenuse tellimiseks ühendust.