תנאים כלליים לשילוח בינלאומי

Terms and conditions of carriage and other services

תנאים והגבלות להובלה ושירותים אחרים נוסח מקוצר (01-12)

1. הגדרות

 

למונחים הבאים תהיה המשמעות המפורטת בצידם וההגדרות הבאות יחולו על התנאים וההגבלות שלהלן המהווים חלק מהסכם ההובלה והשירותים האחרים שבין TNT לשולח.

 

"TNT"    TNT Express Worldwide N.V. וקבוצת החברות השייכות לה ("TNT") עובדי TNT, סוכניה וקבלנים עצמאיים;

 

"השולח"     השולח או השוגר;

 

"הובלה"     מכלול הפעולות והשירותים שהתחייבה TNT לבצע בכל הנוגע להובלת המטען;

 

"שירותים אחרים"     מכלול השירותים הניתנים על ידי TNT שאינם בגדר הובלת מטענים, לרבות, ומבלי לגרוע, אחסון, מיון, איסוף לפי סוג, איחוד מטענים, אריזה, התקנה, שירותי ערך מוסף (VAS) ושירותי ניהול תובלה;

 

"מטען"     טובין או מסמכים מכל סוג שהוא (אם בתפזורת או באריזה אחת או יותר) שקיבלה TNT למשלוח ממען אחד למשנהו, או שקיבלה TNT לצורך מתן שירותים אחרים, אם לפי שטר המטען של TNT ואם לאו;

 

"פריטים אסורים"    כל הטובין, או החומרים שהובלתם אסורה על פי דין, חוק או תקנה של כל מדינה שבה נמצא המטען או שבה הוא עובר;

"פריטים אסורים"          פירושם פריטים וסוגי המשלוחים שנקבעו בסעיף 6א' (פריטים אסורים) לתנאים אלה.

 

2. הצדדים להסכם

 

הסכם ההובלה ושירותים אחרים נערך בין השולח לבין חברת TNT, חברות הבת שלה או החברות המסונפות אליה, המקבלות את המטען להובלה, או לצורך מתן שירותים אחרים, כפי שיורה העניין. השולח נותן בזאת הסכמתו לכך ש-TNT עשויה להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע הסכם ההובלה והשירותים האחרים, כולו או מקצתו, והכול בכפוף לתנאים שייקבעו לצורך העניין על ידי TNT.

 

3. הסכמת השולח לתנאים ולהגבלות של TNT

 

מסירת המטען ל- TNT על ידי השולח מהווה את הסכמתו של השולח ו/או את הסכמתו של כל גורם בעל עניין במטען ו/או במתן השירותים, לתנאי שטר המטען ו/או לתנאי הסכם ההובלה ו/או לתנאי ההסכם למתן שירותים אחרים, בין אם השולח חתם על שטר המטען של TNT ובין אם לאו. התנאים וההגבלות דנן יחולו על השולח ויחייבו אותו גם כלפי כל קבלני המשנה, העובדים והסוכנים הפועלים מטעםTNT או שעימם התקשרה TNT לצורך ביצוע האיסוף, ההובלה והמסירה של מטען השולח, או שעימם התקשרה לצורך מתן שירותים אחרים. מובהר בזאת כי כל שינוי בתנאים ובהגבלות דנן יעשה רק על ידי המורשים לכך מטעםTNT ויערך בכתב. כל הוראה בכתב או בעל פה שניתנה על ידי השולח ל-TNT בכל הנוגע למטען שמסר השולח לידי TNT ואשר נוגדת את תנאי ההתקשרות דנן לא יהיה לה תוקף.

 

4. תחולת ההסכם

 

4.1. התנאים וההגבלות דנן יחולו על כל הסכם שנערך בין השולח ל- TNT הקובע הוראות כלשהן לעניין הובלת מטענים, ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

 

4.2. בכל התקשרות של השולח עם TNT לצורך הובלת טובין מסכים בזאת השולח כי:

 

ההסכם הוא הסכם להובלה יבשתית, אם ההובלה מתבצעת בפועל דרך כבישים.

ההסכם הוא הסכם להובלה אווירית, אם ההובלה מתבצעת בפועל דרך אוויר.

ההסכם הוא הסכם להובלה ימית, אם ההובלה מתבצעת בפועל דרך הים.

ההסכם הוא הסכם למתן שירותים אחרים אם הוא לא מתייחס לשירותי הובלה.

 

5. טובין מסוכנים ואבטחה

 

5.1 למעט במקרים המפורטים בסעיפים 5.2 ו- 5.3, TNT לא תוביל, או תעניק שירותים אחרים לגבי טובין מסוכנים או טובין הנחשבים לפי שקול דעתה הבלעדי כטובין מסוכנים, לרבות, ומבלי לגרוע, הטובין המפורטים בהוראות הטכניות של הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO), תקנות ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA) – מטענים מסוכנים, קודקס ארגון הספנות הבינלאומי (IMDG) – מטענים מסוכנים, תקנות האמנה האירופית לעניין שילוח בינלאומי של טובין מסוכנים בתחבורה יבשתית (ADR) או כל הוראת דין אחר, בין מקומי ובין זר, שחלה על הובלה או מתן שירותים אחרים בכל הקשור לטובין מסוכנים.

 

5.2 TNT תהא רשאית, לפי שקול דעתה, להוביל, או להעניק שירותים אחרים, ביחס לטובין מסוכנים כלשהם במדינות מסוימות, בכפוף לכך שהשולח הוכר על ידה כ"לקוח מאושר" וקיבל על כך אישור בכתב בטרם ניתן יהיה לקבל את המטען להובלה או לצורך מתן השירותים כאמור. הטובין המסוכנים יתקבלו על ידי TNT רק אם יעמדו בתקנות החלות (הנזכרות בסעיף 5.1 לעיל) ובדרישות TNT. פרטים לגבי דרישות TNT וההליך הנדרש לצורך הגשת בקשה להכרה כ"לקוח מאושר" ניתן לקבל במשרדיTNT הקרובים למקום השולח. החיוב בגין בדמי הטיפול המיוחד עבור שירות זה יימסר לשולח במועד קבלת המשלוח להובלה.

 

5.3 טובין מסוכנים מסוימים פטורים מדרישת ההכרה כ"לקוח מאושר" המצוינת לעיל. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי TNT הקרובים למקום השולח.

 

5.4 בעת מילוי שטר המטען או בעת מסירת מטען לידי TNT חייב השולח לוודא ולהצהיר בפני TNT כי המטען לא מכיל פריטים מסוכנים מהרשימה המפורטת בנספח 17 להוראות הטכניות של הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO) או כל תקנה או הוראת דין זר או מקומי אחר החלה על אבטחה אווירית. השולח מתחייב למסור לידיTNT פירוט מלא של תכולת המטען בשטר המטען, או במסמכים נלווים אחרים, ואחריותו של השולח וחובותיו יוסיפו לחול עליו גם לאחר מסירת מידע זה.

 

5.5 מטענים הנמסרים ל- TNT לצורך הובלה ו/או מתן שירות אחר, כפופים לסמכותה של TNT לעריכת בידוק ביטחוני שעשוי לכלול שיקוף רנטגן, גלאי חומר נפץ ומערכות בידוק ביטחוני נוספות, והשולח מסכים בזאת ומכיר בכך שהמטען אותו הוא מוסר להובלה ייפתח ועשוי לעבור בדיקה במעבר ההובלה.

 

5.6 השולח מצהיר כי הוא הכין את המטען לצורך ההובלה, או מתן השירותים אחרים, באתר מאובטח ובעזרת צוות מהימן המועסק על ידו, וכי עד למועד מסירת המטען למשלוח לצורך הובלה או מתן שירותים אחרים על ידי TNT ומיד בסמוך לכך, הייתה הגנה על המטען מפני התערבותם של גורמים בלתי מורשים במהלך הכנת המטען, אחסונו והובלתו ל- TNT.

 

5.7 TNT לא תקבל מטענים המכילים פריטים אסורים.

 

5.8 TNT עשויה להידרש למסור מידע בגין המטען, לרבות פרטים אישיים לגבי השולח, לרשויות מדינת היעד אליה נשלח המטען או רשויות מדינה אחרת בה עובר המטען, מטעמי מכס ו/או אבטחה.

 

6. פיקוח על הייצוא

 

6.1.   TNT אינה מובילה משלוחים המפרים חוקים לפיקוח על יצוא. הלקוח הוא האחראי לציות, והוא מתחייב לציית, לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים, לרבות, בין היתר, תקנות מנהל היצוא של ארה"ב (U.S. Export Administration Regulations), תקנות תעבורת הנשק הבינלאומיות של ארה"ב (the U.S. International Traffic in Arms Regulations), תקנות הפיקוח על נכסים זרים של ארה"ב (the U.S. Foreign Assets Control Regulations) והחוקים החלים והתקנות הממשלתיות החלות בכל מדינה, הקשורים להובלת המשלוח. הלקוח מסכים ומתחייב כי הוא ימלא אחר כל הסנקציות הממשלתיות שהוטלו על ידי ארה"ב האוסרות על יצוא ויצוא מחדש של טובין, שירותים או טכנולוגיה למדינות ולאזורים שנקבעו על ידי ממשלת ארה"ב באופן חד צדדי או בתיאום עם סנקציות שהוטלו על ידי מדינות אחרות. בנוסף, TNT אינה מובילה, והלקוח מסכים לא להגיש הצעה לביצוע משלוח של סחורות שהמסחר בהן אסור או מוגבל על פי סנקציות כלכליות וחוקי חרם כלכלי. לקבלת הרשימה העדכנית של המדינות והשטחים שבהם לא מעניקה TNT שירות, בקר באתר tnt.com.

6.2.   בנוסף, TNT אינה שולחת והלקוח מתחייב כי הוא לא יציע ל-TNT משלוחים כלשהם, אם הלקוח או מי מהצדדים המעורבים במשלוח רשומים ברשימת האנשים המנועים בסחר (Denied Persons List) המנוהלת על ידי מחלקת המסחר של ארה"ב או באחת מרשימות הפיקוח או הסנקציות על היצוא שפורסמו ושמנוהלות על ידי: משרד האוצר של ארה"ב, המשרד לפיקוח על נכסים זרים (Office of Foreign Assets Control); מחלקת המסחר של ארה"ב, המשרד לתעשייה ולביטחון (Bureau of Industry and Security); מחלקת המדינה של ארה"ב, אגף הפיקוח על הסחר הביטחוני (Directorate of Defense Trade Controls); ועדות של האומות המאוחדות בנושאי סנקציות; מועצת האיחוד האירופי; וכל רשות רלוונטית אחרת. הלקוח גם מסכים ומתחייב כי הוא לא ינסה לשלוח לישות כלשהי שבבעלות צד כלשהו, הנמצאת תחת אינטרס בעלות משותף שנקבע על ידי הרשות המפורטת הרלוונטית, הנתונה לסנקציות כלכליות.

6.3.   הלקוח יזהה את כל המשלוחים המחייבים הוצאת רישיונות או היתרים כלשהם במסגרת פיקוח על היצוא, או הנתונים לפיקוח רגולטורי אחר טרם יצוא, ויעביר ל-TNT את המידע ואת כל התיעוד הנחוץ כדי לציית לחוקים ולתקנות החלים. הלקוח אחראי, על חשבונו, לקבוע את דרישות הרישוי והוצאת ההיתרים החלות על היצוא עבור המשלוח, להשיג את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים, ולוודא כי הנמען מורשה כנדרש על פי החוקים והתקנות החלים של מדינת המקור, מדינת היעד וכל מדינה הטוענת לסמכות שיפוט על הטובין. בנוסף, הלקוח אחראי לוודא כי שימוש הקצה או משתמש הקצה של הפריטים שנשלחו אינם מפרים כל מדיניות פיקוח ספציפית המגבילה סוגים מסוימים של יצוא, יצוא מחדש והעברות של פריטים המפורטים באופן ספציפי ככאלה הכפופים לתקנות מנהל  היצוא של ארה"ב (U.S. Export Administration Regulations).

6.4.   TNT מתנערת מכל חבות כלפי הלקוח או כל גוף אחר בגין כל הפסד או הוצאה – לרבות, בין היתר, קנסות ועונשים – אם הלקוח אינו ממלא אחר הוראה מהוראות החוקים, הכללים או התקנות הקשורים ליצוא, או שנגרמו עקב פעולות שננקטו על ידי TNT בגין כל הפסד או הוצאה – לרבות, בין היתר, קנסות ועונשים – עקב כשל של הלקוח במילוי אחר הוראה מהוראות החוקים, הכללים או התקנות הקשורים ליצוא, או שנגרמו עקב פעולות שננקטו על ידי TNT על מנת למלא אחר הוראות החוקים והתקנות החלים.

 6א' פריטים אסורים

6א'.1  TNT אוסרת על משלוח הפריטים הבאים לכל יעד, והלקוח מסכים לא לשלוח אותם, אלא  אם הוסכם במפורש אחרת על ידי TNT (הגבלות נוספות עשויות לחול בהתאם ליעד):

א.     נשק חם, כלי נשק, תחמושת וחלקיהם;

ב.     מכונות להדפסת תלת ממד שתוכננו לייצור נשק חם או שפועלות אך ורק לשם כך;

ג.      חומרי נפץ (חומרי נפץ מקבוצה 1.4 עשויים להיות מאושרים להישלח אל מיקומים מסוימים ומכמה מיקומים מסוימים; מידע נוסף ניתן לקבל לפי בקשה), זיקוקין די-נור ופריטים בעירים או דליקים אחרים;

ד.     פריטים הדומים במראה לפצצה, לרימון יד או להתקן נפץ אחר. בכך נכללים, בין היתר, מוצרים אינרטיים כגון העתקים מדויקים, פריטים חדשניים, עזרי אימון ועבודות אומנות;

ה.     פריטים צבאיים שמקורם במדינה כלשהי שבה נדרש רישיון פיקוח על היצוא;

ו.       גופות של בני אדם, אברי אדם או חלקי גוף, עוברים אנושיים או של בעלי חיים, שרידים אנושיים שעברו שריפה או שהוצאו מהקבר;

ז.      בעלי חיים בעודם בחיים, כולל חרקים וחיות מחמד;

ח.     גוויות של בעלי חיים, בעלי חיים מתים או בעלי חיים שהוצגו;

ט.     צמחים וחומרים צמחיים, לרבות סידורי פרחים (סידורי פרחים מאושרים לשווקים מסוימים ומשווקים מסוימים כולל הולנד לארה"ב, וכל מדינות אמריקה הלטינית; מידע נוסף ניתן לקבל לפי בקשה);

י.       מצרכי מזון מתכלים, ומוצרי מזון ומשקאות המחייבים קירור או בקרה סביבתית אחרת;

יא.   פורנוגרפיה ו/או חומרי תועבה;

יב.    כסף, לרבות, בין היתר, מזומן ושווה ערך מזומן (לדוגמה, שטרות, ניירות ערך מוסבים, אגרות חוב ופיקדונות להפקדה (cash letters)), מטבעות ובולים לאספנות;

יג.    פסולת מסוכנת, לרבות, בין היתר, מחטים ו/או מזרקים תת-עוריים משומשים או פסולת רפואית, אורגנית ותעשייתית אחרת);

יד.    קרח רטוב (מים קפואים);

טו.   טובין מזויפים, לרבות, בין היתר, טובין תחת סימן מסחרי הזהה לסימן מסחר רשום או שלא ניתן בפועל להבחין בינו לבין סימן מסחר רשום, ללא אישור או פיקוח של בעלי הסימן המסחרי הרשום (ידועים גם בשם 'טובין מזויפים' או 'זיופים');

טז.   מריחואנה, כולל מריחואנה שנועדה לשימוש פנאי או רפואי, וקנאבידיול שמקורו במריחואנה (CBD), כל מוצר הכולל delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) בריכוז גבוה מ-0.3 אחוז במשקל יבש, וקנאבידיולים סינתטיים.

יז.    צמחי קנאביס גולמיים או לא מעובדים, או חלקיהם (לרבות, בין היתר, גבעולי קנאביס, עלי קנאביס, פרחי קנאביס וזרעי קנאביס).

יח.   טבק ומוצרי טבק, לרבות, בין היתר, סיגריות, סיגרים, טבק בתפזורת, טבק ללא עשן, נרגילה; וכן

יט.   סיגריות אלקטרוניות.

6א'.2 TNT  אוסרת על סוגי המשלוחים הבאים לכל יעד, והלקוח מסכים לא לשלוח אותם (הגבלות נוספות עשויות לחול בהתאם ליעד):

א.     משלוחים או סחורות שההובלה, היבוא או היצוא שלהם אסורים על פי כל חוק, דין או תקנה;

ב.     משלוחים המחייבים את TNT להשיג רישיון או היתר מיוחד כלשהם לצורך הובלה, יבוא או יצוא;

ג.      משלוחים או סחורות החייבים בבלו שלא הוצהר עליהם, המחייבים אישור ושחרור בהתאם לרגולציה;

ד.     משלוחים בעלי ערך מוצהר לצורכי מכס העולה על זה המותר ליעד ספציפי;

ה.     טובין מסוכנים, למעט כפי שמותר על פי סעיף 'טובין מסוכנים ואבטחה' בתנאים אלה; וכן

ו.       חבילות רטובות, דולפות או הפולטות ריח מכל סוג שהוא.

6א'.3 TNT מתנערת מכל חבות בגין פריטים אסורים, ללא קשר לאופן קבלתם (לרבות קבלה בטעות או בצירוף אזהרה).TNT  שומרת על הזכות לדחות קבלת משלוחים על בסיס הגבלות אלה או מסיבות ביטחוניות או בטיחותיות. TNT תהיה זכאית לחייב בדמי ניהול עבור משלוחים שקבלתם נדחתה ובעלויות החזרת הטובין, כשרלוונטי, ללקוח. מידע נוסף ניתן לקבל לפי בקשה.

7. הזכות לבדיקת המטען

 

7.1 השולח מסכים לכך ש- TNT או כל רשות ממשלתית, לרבות מכס וביטחון, תהיה רשאית לפתוח ולבדוק את המטען בכל עת.

 

8. חישוב משך זמן ההובלה וניתוב מטענים

 

ימי סופשבוע, חגים לאומיים, פגרות בנקים, עיכובים כתוצאה ממכס, עיכובים שנובעים ממילוי אחר דרישות מחייבות של אבטחה מקומית, או אירועים אחרים שאינם בשליטתTNT , לא יבואו במניין הימים לצורך חישוב זמן ההובלה המשוער מדלת לדלת המצוין בעלונים של TNT. נתיב הובלת המטען ושיטת ההובלה יהיו כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של TNT.

 

9. שחרור ממכס

 

9.1.   משלוחים חוצי גבולות לאומיים עשויים לעבור שחרור במכס. הלקוח אחראי לוודא שהטובין נשלחים בהתאם לדרישות המכס על פי הרגולציה, לספק את כל התיעוד והמידע הנדרשים לצורך השחרור ולספק את ההצהרות וההתחייבויות לכך שכל ההצהרות והמידע שהוא מספק בקשר לטובין ולשחרור המשלוח הם נכונים, מדויקים ומלאים וממשיכים להיות כך, לרבות קוד המכס הבינלאומי האחיד (Harmonized System Code) המתאים. משלוחים המחייבים תיעוד בנוסף לתעודת המשלוח (למשל, חשבונית מסחרית) עשויים לדרוש זמן מעבר נוסף. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לחייב אותך בגין כל קנס, עונש, נזק או עלויות והוצאות אחרות, לרבות, בין היתר, דמי אחסון, המחויבים כתוצאה מפעולת אכיפה על ידי רשות ממשלתית מוסמכת כלשהי, או עקב כשל שלך במילוי אחר ההתחייבויות שהוטלו להלן.

9.2.   הלקוח אחראי, על חשבונו, לוודא שהטובין הנשלחים במשלוח בינלאומי אושרו לכניסה למדינת היעד על פי החוקים החלים, וכי הם עומדים בכל דרישות הרישוי והוצאת ההיתרים, כשרלוונטי.

9.3.   הלקוח גם נדרש לספק מידע נוסף לשם שחרור מסוכנויות רגולטוריות אחרות במדינת היעד לפני המסירה למקבל. משלוחים המכילים טובין או מוצרים המוסדרים על ידי כמה סוכנויות ממשלתיות במדינות יעד אחרות (למשל סוכנויות ארציות האחראיות על בטיחות מזון, הגנה על בריאות הציבור, תרופות, מוצרים רפואיים, צמחים ובעלי חיים, תקני תקשורת ותקנים אחרים לציוד אלקטרוני, וכן סוכנויות מקבילות) עשויים לחייב זמן נוסף לצורך השחרור. הלקוח יחויב בכל החיובים עבור שליחה והחזרה ממדינות שבהן הכניסה לא אושרה.

9.4.   כאשר משלוחים מוחזקים על ידי המכס וגופים אחרים עקב תיעוד שגוי או חסר, TNT רשאית לנסות להודיע למקבל. אם החוק המקומי מחייב את הגשת המידע או התיעוד הנכון על ידי המקבל והמקבל אינו עושה זאת בתוך פרק זמן סביר כפי שתקבע TNT, המשלוח עשוי להיחשב משלוח שאינו ניתן למסירה, בכפוף לחוקים החלים. אם המקבל אינו מספק את המידע או התיעוד הדרושים והדין המקומי מאפשר ללקוח לספק אותם, TNT רשאית לנסות להודיע ללקוח. אם הלקוח גם אינו מספק את המידע או התיעוד בתוך פרק זמן סביר כפי שתקבע TNT, המשלוח ייחשב משלוח שאינו ניתן למסירה, בכפוף לחוקים החלים. TNT אינה מקבלת על עצמה כל אחריות בגין אי יכולתה להשלים את המסירה עקב תיעוד שגוי או חסר, בין שניסתה להודיע למקבל או ללקוח ובין שלא.

9.5.   כאשר הדבר מותר על פי הדין המקומי, TNT תספק למכס שחרור של משלוחים בינלאומיים. TNT תגיש את פרטי המשלוח למכס ולסוכנויות רגולטוריות אחרות לצורך השחרור. TNT רשאית לחייב בחיובים נלווים עבור שחרור ממכס, כשהם רלוונטיים, עבור משלוחים בינלאומיים לצורך עיבוד השחרור, עבור שירותים שהתבקשו על ידי הלקוח, המקבל או צד שלישי, או כדי להשיב את העלויות שהוטלו על TNT על ידי הסוכנות הרגולטורית בגין הגשת מסמכים רגולטוריים. סוגי האגרות וסכומן עשויים להשתנות ממדינה למדינה.

9.6.   TNT תפעל כסוכן עבור הלקוח או המקבל (לפי העניין), אך ורק לצורך שחרור והכנסת המשלוח במכס. כאשר הדבר רלוונטי והולם, הלקוח יאשר ל-TNT, באמצעות עמיל המכס שנקבע על ידי TNT, לבצע ולהגיש הצהרות למכס ואת כל הפעולות הקשורות כנציג ישיר, בשמו ומטעמו של הלקוח או המקבל ועל אחריותם. הלקוח יוודא שהמקבל הסמיך את TNT בהתאם להוראה זו, כשרלוונטי.

9.7.   במקרים מסוימים, לפי חוות דעתה של TNT, TNT רשאית לקבל הוראות לשימוש בעמיל מכס ייעודי שאינו TNT (או עמיל המכס שנבחר על ידי TNT) או בעמיל המכס שנקבע על ידי הלקוח. בכל מקרה, TNT (או עמיל המכס שנבחר על ידי TNT) שומרת על הזכות לשחרר את המשלוח אם עמיל המכס לא נקבע או שאינו מעוניין לבצע את השחרור, או אם פרטי עמיל המכס המלאים לא סופקו ל-TNT (כולל שם, כתובת, מספר טלפון ומיקוד).

דמי מכס ומסים

9.8.   על מנת להשלים את השחרור של פריטים מסוימים דרך המכס, TNT רשאית לשלם במקדמה דמי מכס ומסים כפי שהוטלו על ידי פקידי המכס מטעם המשלם ולגבות תשלום נוסף עבור פעולה זו. עבור כל המשלוחים, TNT רשאית לפנות למשלם ולדרוש את אישור הסדרי ההחזר הכספי כתנאי להשלמת השחרור והמסירה, ולפי שיקול דעתה של TNT, לדרוש את תשלום דמי המכס והמסים לפני שחרור המשלוח למקבל. לפרטים נוספים פנה לשירות הלקוחות של TNT.

9.9.   במקרה של מחלוקת בנוגע לדיוק ולהתאמה של דמי המכס והמסים שהוטלו על המשלוח, TNT או עמיל המכס שקבעה רשאים לבחון את מסמכי המשלוח שהוגשו עם המשלוח. אם TNT  קובעת כי דמי המכס והמסים הוטלו כדין, הלקוח מסכים לשלם את דמי המכס והמסים או שהלקוח מתחייב כי המקבל ישלם אותם, לפי העניין.

9.10.                במקרה שבו TNT משלמת במקדמה את דמי המכס, המסים או אגרות אחרות, בשם המשלם, יוטלו על המשלם דמי שירות נלווים עבור שירות השחרור בשיעור או באחוז אחיד מהסכום הכולל ששולם במקדמה. דמי שירות נלווים אלה עבור שירות השחרור ישתנו לפי מדינת היעד. למידע נוסף על דמי שירות השחרור הנלווים, עיין בדף 'שירותים וחיובים נוספים' באתר tnt.com.

9.11.                אם הלקוח אינו קובע משלם בשטר המטען האווירי, החיוב בגין דמי המכס והמסים יועבר באופן אוטומטי למקבל, כשהדבר מותר.

9.12.                ללא קשר לכל הוראת תשלום סותרת, הלקוח הוא האחראי הסופי לתשלום דמי מכס ומסים וכל האגרות והתשלומים הנוספים הקשורים למקדמה שלנו עבור דמי מכס ומסים, אם התשלום לא התקבל. אם המקבל או צד שלישי שעבורם נדרש אישור החזר כספי מסרב לשלם את דמי המכס והמסים לאחר בקשה, אנו רשאים לפנות ללקוח לצורך תשלום זה. אם הלקוח מסרב לקבוע הסדרים משביעי רצון לצורך החזר כספי ל-TNT, המשלוח עשוי להיות מוחזר ללקוח (כאשר במקרה כזה, הלקוח יהיה אחראי הן בגין חיובי המקור והן בגין חיובי ההחזר), או להיות מועבר למחסן הזמנות כללי או למחסן ערובה, או להיחשב משלוח שאינו ניתן למסירה. אם חיובי ההובלה עבור המשלוח נגבים מכרטיס אשראי, TNT שומרת על הזכות גם להסדיר חיובי דמי מכס ומסים שלא נגבו המשויכים למשלוח זה מחשבון כרטיס האשראי.

בכפוף לאפשרויות הזמינות במיקומים ספציפיים, אם TNT אינה יכולה לדאוג לאישור משביע רצון של ההסדרים לקבלת החזר כספי עבור סכומים שישולמו במקדמה עבור דמי מכס ומסים, המשלוח עשוי להתעכב.

9.13.                הלקוח ישפה את TNT ויסיר ממנה אחריות מפני וכנגד כל חבות או בגין כל עלות, נזק או הוצאה, לרבות עלויות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין, אשר TNT עשויה להוציא עבור הלקוח או כל אחד אחר, הנובעים מהפרה על ידי הלקוח של מי מהתחייבויותיו המפורטות בסעיפים 'שחרור ממכס' ו- 'דמי מכס ומסים'.

9.14.                תשלום עבור דמי המכס והמסים יבוצע באחד מאמצעי התשלום הבאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של TNT: מזומן, המחאה (אישית או עסקית, בתנאי שניתן זיהוי תקף), כרטיס אשראי, המחאת כסף, המחאת נוסעים או חשבון חיוב נדחה (deferment account). TNT אינה מקבלת החזר של דמי מכס ומסים במועד המשלוח.

9.15.                TNT מתנערת מכל אחריות בגין משלוח שננטש במכס, ומשלוח כזה עשוי להיחשב משלוח שאינו ניתן למסירה.

הגנה על מידע

9.16.                מונחים כגון 'בקר', 'מידע אישי' וכן 'עיבוד' יקבלו את המשמעות שניתנה להם באסדרה הכללית להגנה על מידע (General Data Protection Regulation) EU)) 2016/679 (GDPR) ובכל החוקים והתקנות להגנה על מידע (המקומיים) החלים (יחד, 'חוק הגנה על מידע').

9.17.                TNT והלקוח מאשרים כי שניהם בקרים בזכות עצמם ביחס לעיבוד של כל מידע אישי על ידי הצדדים או ביניהם במסגרת תנאים אלה.

9.18.                בקשר לעיבוד מידע אישי כלשהו במסגרת תנאים אלה, הלקוח מצהיר כי הוא ציית לחוק ההגנה על המידע, לרבות הצגת עילה חוקית בהתאם לסעיף 6 ל-GDPR ומתן מידע לאנשים בהתאם לסעיפים 14-12 ל-GDPR, לרבות המידע הכלול בהודעת הפרטיות של TNT בכתובת tnt.com.

9.19.                הלקוח ישפה את TNT ביחס לכל העלויות, התביעות, הנזקים וההוצאות שהוציאה TNT או שנגרמו לה בקשר עם אי מילוי הוראות סעיף 'הגנה על מידע' זה על ידי הלקוח.

9.20.                כל העברה של מידע אישי מהלקוח ל-TNT, או להיפך, מהאזור הכלכלי האירופי (EEA) או משווייץ למדינה מחוץ ל-EEA או שווייץ, כפופה לסעיפים חוזיים סטנדרטיים מסוג בקר-לבקר ('סעיפי SCC-CC') כמשמעותם בסעיף 46(2)(c) ל-GDPR, אותם ניתן למצוא בכתובת: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. לצורך כך, סעיפי ה-SCC-CC משולבים במלואם בתנאים אלה באמצעות הפניה. על ידי קבלת תנאים אלה, הצדדים (א) ייחשבו כמי שחתמו על סעיפי ה-SCC-CC, (ב) מסכימים לתוכן המלא של סעיפי ה-SCC-CC, וכן (ג) ימלאו אחר תנאיהם. במסגרת סעיפי ה-SCC-CC, TNT כבקרית תפעל כמייצא נתונים, גם בשם החברות המסונפות לה, והלקוח כבקר יפעל כמייבא נתונים, או להיפך, כשרלוונטי. האמור לעיל לא יפגע בזכותה של TNT להחליט באופן בלעדי להשתמש במנגנון העברה מתאים אחר בהתאם לחוק ההגנה על המידע. המידע האישי המועבר עשוי לכלול פרטים ליצירת קשר של שולחים ונמענים יחידים, כגון שמות וכתובות, הנחוצים כדי לאפשר את האספקה היעילה של שירותי TNT, כגון מסירת חבילות ואפשרויות המעקב והאיתור, כמפורט בתנאים אלה ובהתאם לנספח B לסעיפי ה-SCC-CC.

9.21.                אם בית משפט מוסמך באיחוד האירופי, רשות רגולטורית מקומית או רשות ממשלתית דומה קובעים כי תנאים אלה ו/או סעיפי ה-SCC-CC אינם, או אינם עוד, אמצעי חוקי לביצוע העברות של מידע אישי אל מחוץ ל-EEA, הצדדים ינהלו משא ומתן בתום לב על אמצעי חלופי לביצוע העברות אלה באופן חוקי.

 

 

 

10. טעות בכתובת ותיבת דואר

 

10.1 אם נבצר מ- TNT למסור את המטען עקב טעות שנפלה בכתובת, היא תעשה כל מאמץ סביר לאיתור הכתובת הנכונה.TNT תעדכן את השולח בדבר תיקון הטעות ותמסור את המטען, או תעשה ניסיון למסרו, לכתובת הנכונה, כאשר ידוע לשולח כי פעולות אלה עלולות להיות כרוכות בחיוב נוסף.

 

10.2 TNT לא תקבל משלוחים לתיבת דואר, למעט במספר מוגבל של מדינות ובתנאי שנמסרו לידיה פרטי מספר הטלפון של הנשגר (ניתן למצוא את רשימת המדינות שבהן יתקבלו משלוחים לתיבת דואר כאמור בחברת הבת, החברה המסונפת או הסניף של TNT בהם התקבל מטען השולח להובלה). במקרה שבו נבצר מ- TNT למסור את המטען במסירה ראשונה, אזי השולח מסכים כי TNT תהיה רשאית לשלוח את המטען לנשגר בדואר, ואישור המשלח בדואר יהווה הוכחה למסירת המטען.

 

11. מסירת מטען השולח

 

11.1 אם מסיבה כלשהי נבצר מ- TNT להשלים את המסירה, היא תנסה להשאיר הודעה בכתובת המקבל ובה יצוין כי נעשה ניסיון למסירת המטען תוך פירוט מיקומו של המטען. היה והמסירה לא צלחה לאחר ניסיון שני למסירה, או שהנמען סירב לקבל את המסירה, TNT תנסה ליצור קשר עם השולח, ולסכם עמו את המשך הצעדים הבאים. השולח מתחייב לשאת בתשלום כל ההוצאות שייגרמו ל- TNT כתוצאה משילוח המטען, השארתו, או החזרתו ובכל החיובים (אם יהיו) שייגרמו כתוצאה מניסיון שלישי או יותר למסירה וההוצאות הכרוכות בביצוע הצעדים החלופיים המוסכמים. במקרה ש-TNT לא תקבל הוראות מצד השולח או המקבל זמן סביר לאחר הניסיון השני למסירת המטען, אזי השולח מסכים כיTNT תהיה רשאית להשמיד או למכור את תכולת המטען וכי מאותו מועד ואילך לא תחוב TNT בכל אחריות כלפי השולח.

 

הוראות מיוחדות למסירה

11.2. השולח או המקבל רשאים למסור ל- TNT (באמצעות אתר האינטרנט של TNT או כל מדיה אחרת) הוראות מיוחדות למסירת המטען למיקום חלופי או לגורם אחר (למשל שכן ו/או כתובת שכונת מגורים סמוכה). כמו כן, המקבל רשאי לציין כי ברצונו לאסוף את המטען ממקום שאושר על ידי TNT. בנסיבות שבהן השולח מבקש ו-TNT מסכימה להעניק את שירות מתן הוראות מיוחדות למסירה, יחולו התנאים הבאים:

 

11.2.1 עצם העברת אישור מסירה מכל סוג שהוא לידי השולח ובו מפורטים הגורם ו/או המיקום החלופי למסירה יהווה הוכחה על מסירת המטען על ידי TNT;

 

11.2.2 TNT לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל אובדן או נזק שיגרמו כתוצאה ממילוי אחר ההוראות המיוחדות למסירה של השולח;

 

11.2.3 השולח מתחייב לשפות את TNT ולפטור אותה מאחריות בגין כל תביעה, עלות, חבות והוצאה (לרבות, שכר טרחה סביר של עורכי דין והוצאות סבירות) שיגרמו בשל אובדן או נזק למטען כתוצאה ממתן שירות ההוראות המיוחדות למסירה כאמור. כמו כן, TNT שומרת לעצמה את הזכות לחייב את השולח בדמי הטיפול בגין מתן שירות ההוראות המיוחדות למסירה שבסעיף זה.

 

12. חובות השולח

 

השולח מתחייב, מצהיר וערב לכך כי:

 

12.1 הוא מסר תיאור נכון לגבי תכולת המטען בפרטי שטר המטען של TNT (לרבות, ומבלי לגרוע, פירוט לגבי משקל הפריטים ומספרם) וכי הוטבעה תווית נכונה או הוטבעו תוויות נכונות על המטען, אשר הוצמדה/ו בחוזקה במיקום בולט על שטח הפנים החיצוניים של המטען כך שניתן יהיה להבחין בה/ן.

 

12.2 פרטי הקשר של הנשגר מולאו באופן מלא, נכון וקריא על גבי שטר המטען ועל תווית הכתובת שהוצמדה בחוזקה על ידי השולח במיקום בולט על שטח הפנים החיצוניים של המטען כך שניתן יהיה להבחין בה.

 

12.3 תכולת המטען הוכנה ונארזה על ידי השולח בקפידה ובזהירות על מנת להגן על המטען מפני סיכונים רגילים של מהלך הובלה, או של מתן שירותים אחרים, לרבות הליך מיון ו/או טיפול אחר במטען;

 

12.4 ניתנה הצהרה נכונה לגבי משקלו של המטען וכי כל ציוד מיוחד שיידרש לצורך העמסה או פריקה של המטען מכלי הרכב של TNT יסופק על ידי השולח;

 

12.5 כי עבור כל פריט שמשקלו 30 קילוגרם ומעלה, השולח הצמיד בחוזקה תווית מטען כבד במיקום בולט על פני השטח החיצוניים של המטען באופן שניתן יהיה להבחין בה;

 

12.6 תכולת המטען אינה מוגבלת על ידי יאט"א IATA) ארגון חברות התעופה הבינלאומי) הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO), ארגון הספנות הבינלאומי (IMDG) או האמנה האירופית (ADR והמטען אינו מכיל פריטים אסורים. כמו כן, מצהיר השולח כי הוא או הנשגר אינם גורמים אסורים להתקשרות מסחרית לפי הוראות כל דין חל או תקנות כלשהן;

 

12.7 במקרה שבו TNT מתבקשת על ידי השולח לחייב את מקבל המטען או צד שלישי כלשהו בתשלום מסוים, ו- TNT נתקלת בסירוב לתשלום מצד מקבל המטען או אותו צד שלישי, מתחייב השולח לפעול ללא דיחוי לתשלום סכום החשבונית של TNT, בתוספת דמי טיפול מלאים, וזאת בתוך 7 ימים ממועד משלח החשבונית;

 

12.8 כי הוא עמד בדרישות הוראות כל דין ותקנה החלים עליו.

 

12.9 כי הוא כלל במטען את החשבונית הנכונה הקשורה למטען (המציינת כתובת נכונה במשבצת "נא לחייב את" ("Bill To"), סכום המע"מ שחל, תיאור ברור ונכון של הסחורה, ואת 6 הספרות של קוד מערכת השיטה ההרמונית System) (Harmonised ("HS");

 

12.10 כי הוא נקט בכל אמצעי הזהירות הסבירים ליישום ההוראות החלות מכוח כל אמנה, דירקטיבה או כל דין אחר והנוגעות לאבטחת מידע אישי, לרבות וככל שניתן, הצפנת המידע האישי כדי להבטיח את הגנתו במקרה של אובדן המטען או במקרה של טעות במסירה.

 

12.11 כי שוויו של כל מטען אינו עולה על 25,000 אירו.

 

השולח מסכים לשפות את TNT ולפטור אותה מכל מאחריות, או מכל עלות, נזק או הוצאה שהיא עלולה לגרום לשולח או לצד שלישי, לרבות עלויות הליך משפטי, הנובעים מהפרת התחייבויותיו של השולח כלפי TNT או מהפרת מצגיו או חובותיו כלפיה, וזאת אפילו אם TNT קיבלה לידיה, שלא במודע, מטען שאינו עומד בתנאי כלשהו מהתנאים החלים על השולח.

 

13. היקף האחריות של TNT

 

אחריות בגין שירותי הובלה

 

13.1 בכפוף להוראת סעיף 14 שלהלן, TNT מגבילה את אחריותה לכל אובדן, נזק או עיכוב במטען השולח, כולו או מקצתו, שיגרמו כתוצאה מהובלה כדלקמן:

 

13.1.1 הובלת מטען המתבצעת באופן מלא או חלקי באמצעות תובלה אווירית הכוללת יעד סופי או עצירה במדינה שאינה מדינת המוצא תהיה כפופה להוראות אמנת ורשה (1929), או אמנת ורשה כפי שתוקנה על ידי פרוטוקול האג (1955) ו/או פרוטוקול מונטריאול מס' 4 (1975*, או אמנת מונטריאול (1999) כפי שיחולו. אמנות בינלאומיות אלה גוברות ומגבילות את אחריותה של TNT לאובדן, נזק או עיכוב במטען עד 19 זכויות משיכה מיוחדות (SDR) לקילוגרם.

 

13.1.2 הובלת מטען באמצעות תחבורה יבשתית, ממדינה או אל מדינה שהיא צד לאמנה בדבר הסכמים להעברה בינלאומית של טובין בכבישים 1956 (CMR) מגבילה את אחריותה של TNT לאובדן או נזק עד 8.33 זכויות משיכה מיוחדות (SDR) לקילוגרם בהתאם להוראות ה- CMR. במקרה של עיכוב אשר הוכח בפני TNT על ידי השולח כי גרם לאובדן, תוגבל אחריותה של TNT למתן החזר כספי לשולח בגין ההוצאות ששולמו לה בגין הובלת אותו מטען או בגין החלק שעוכב.

 

13.1.3 הובלת מטען השולח בתחבורה יבשתית במדינה שאינה צד ל- CMR או בין שתי מדינות שאף לא אחת מהן היא צד ל- CMR, תיחשב ככפופה להוראות ה- CMR ולפיכך, מגבילה את אחריותה של TNT לאובדן, נזק או עיכוב שיגרמו למטען עד 8.33 זכויות משיכה מיוחדות (SDR) לקילוגרם. במקרה של עיכוב אשר הוכח בפני TNT על ידי השולח כי גרם לאובדן, תוגבל אחריותה של TNT למתן החזר כספי לשולח בגין ההוצאות ששילם לה לצורך הובלת אותו מטען או אותו החלק שעוכב.

 

13.1.4 במקרה שאף אחת מהפסקאות 13.1.1-13.1.3 דלעיל לא חלה על נסיבות העניין, ומסיבה כלשהי קמה אחריות ל-TNT כלפי השולח בגין שירותי ההובלה שביצעה, לרבות ומבלי לגרוע, סיבה שמקורה בהפרת הסכם, רשלנות, פגם מרצון או מחדל, תוגבל אחריותה של TNT כלפי השולח בגין אובדן, נזק, טעות במסירה או אי מסירה של מטען השולח או חלק ממנו, לשווי השוק של המטען במועד ההובלה, או לעלות תיקון המטען או החלק שניזוק, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר בכל מקרה אחריותה של TNT לא תעלה על 17 אירו לקילוגרם עד לתקרה כוללת של 10,000 אירו למטען. במקרה של עיכוב אשר הוכח בפני TNT על ידי השולח כי גרם לאובדן, תוגבל אחריותה של TNT למתן החזר כספי לשולח בגין ההוצאות ששילם לה עבור ההובלה לגבי אותו מטען או חלק שעוכב.

 

אחריות בגין מתן שירותים אחרים

 

13.2. בכפוף להוראת סעיף 14 להלן, אם מסיבה כלשהי תקום ל-TNT אחריות כלפי השולח בגין שירותים אחרים שהעניקה, לרבות ומבלי לגרוע, הפרת הסכם, רשלנות, פגם מרצון או מחדל, תוגבל אחריותה של TNT כלפי השולח בכל מקרה נתון עד 10,000 אירו לאירוע או לסדרת אירועים שהנזק בהם נגרם מאותה סיבה. במקרה של אובדן או נזק למטען, תוגבל אחריותה של TNT לשווי השוק של המטען או עלות תיקון המטען או החלק שניזוק לפי הנמוך מבין השניים ולא תעלה על 3.40 אירו לקילוגרם עד לתקרה כוללת של 10,000 אירו לאירוע או סדרה של אירועים קשורים.

 

14. הגבלת אחריות

 

14.1 TNT לא תישא בכל אחריות בגין אובדן הכנסה, אובדן רווחים, אובדן שוק, אובדן מוניטין, אובדן לקוחות, אובדן שימוש או אובדן הזדמנות, אפילו אם הייתה מודעת לכך כי ישנה אפשרות לקרות הנזק, ולא תישא בכל אחריות לנזק עקיף, נלווה, מיוחד או תוצאתי או אובדן כלשהו הנובעים בין היתר, ומבלי לגרוע, בהפרת הסכם, רשלנות, פגם מרצון או מחדל.

 

14.2 TNT תהיה פטורה מכל אחריות אם הסיבה לכך שנבצר ממנה לקיים את התחייבויותיה כלפי השולח נובעת מאחד מהטעמים הבאים:

 

14.2.1 נסיבות שאינן בשליטת TNT, לרבות (אך מבלי לגרוע):

 

פגעי טבע, לרבות רעידות אדמה, סופות, סערות, שיטפון, שריפה, מחלה, ערפל, שלג או קרה;

כוח עליון, לרבות (ומבלי לגרוע) מלחמה, תאונות, פעולות איבה, שביתות, חרם, איום אווירי, סכסוכים מקומיים, או מהומות אזרחיות;

שיבושים מקומיים בתשתיות תחבורת אוויר או יבשה ותקלות מכניות באמצעי תחבורה או מיכון תחבורתי;

פגמים נסתרים או פגמים מטבעו של המטען;

מעשים פליליים של צדדים שלישיים כגון גניבה או הצתה.

 

14.2.2. מעשיו או מחדליו של השולח או של צד שלישי כגון:

 

הפרת ההתחייבויות הקבועות בתנאים ובהגבלות דנן (לרבות התערבותו של גורם בעל עניין במטען הגורמת לשולח להפר את התחייבויותיו כלפי TNT כפי שנקבעו בתנאים ובהגבלות דנן) ובפרט ההתחייבויות הקבועות בסעיף 12 לעיל;

מעשה או מחדל של מכס, אבטחה, חברת תעופה, שדה תעופה או גורם ממשלתי.

 

14.2.3 עם תכולת המטען נמנה פריט אסור, אפילו אם TNT הסכימה לקבל את המטען בטעות.

 

14.2.4 סירובה של TNT לבצע תשלום בלתי חוקי בשם השולח.

 

14.3 TNT אינה מוביל ציבורי ולא תישא בכל אחריות החלה על מובילים ציבוריים.

 

15. מוצרים עם זמן אספקה מוגדר

 

במקרה שבו נבצר מ-TNT למסור מוצרים שזמן אספקתם מוגדר (על פי הזמנת השולח לאחר שקיבל את הצעת TNT לכך) בלוח הזמנים הנקוב, וזאת בשל אחד המקרים המפורטים בסעיף 14.2 לעיל, והשולח מסר הודעה בדבר הגשת.

 

תביעה בהתאם להוראות סעיף 19, יחויב השולח בגין שירותי המסירה אשר סופקו על ידי TNT בפועל עבור אותה קטגוריית מוצר לשירות שהוזמן (לדוגמה בשעה 12 בצהריים) במקום המחיר הנקוב בגין השירות שהתבקש (לדוגמה לפני השעה 9 בבוקר).

 

16. טובין בעלי ערך

 

אין לשלוח במערכת המשלוחים הרגילה של TNT טובין בעלי ערך כגון, אבני חן, מתכות יקרות, תכשיטים, כסף, מסמכים סחירים, ריהוט לא מוגן, זכוכית או חרסינה, חפצי אמנות, עתיקות ומסמכים בעלי חשיבות, לרבות דרכונים, מכרזים, תעודות מניות או אופציות; וזאת מאחר שטובין אלה דורשים טיפול ממוכן, ציוד אוטומטי ומספר כלי שיטעון באופן שעלול לגרום לאובדן ו/או נזק. אם למרות האמור לעיל, יבחר השולח, לשלוח טובין מסוג זה באמצעות מערכת המשלוחים הרגילה, או יגרום לכך ש- TNT תשלח טובין אלה במערכת זו, אזי הוא לבדו יישא בסיכון הכרוך בכך.

 

17. ביטוח

 

17.1 בידי השולח יש אפשרות לרכוש ביטוח מ- TNT עבור שוויו המלא של דבר הדואר או המטען (למעט מטען מסמכים) באמצעות סימון המשבצת הרלבנטית בשטר המטען ותשלום הסכום המפורט לכיסוי כל הסיכונים מפני אובדן או נזק במהלך ההובלה. סכום הביטוח מוגבל עד 25,000 אירו לכל מטען. במקרה שבו שווי המטען עולה על 25,000 אירו, על השולח לקבל את הסכמתה של TNTמראש בטרם יוכל לרכוש ביטוח כאמור. לא ניתן לרכוש ביטוח עבור אבני חן, מתכות יקרות, מחשבים ניידים, מסכי פלזמה ו- LCD, תכשיטים, כסף, זכוכית, חרסינה, חפצי אמנות, עתיקות, מסמכים (למעט עלויות שחזור כמפורט בסעיף 17.2 להלן) סרטים, קלטות, דיסקים, כרטיסי זיכרון, וכל הטובין המכילים נתונים או תמונות. אם בכוונת השולח לשלוח טובין מהסוג המפורט לעיל, TNT ממליצה כי ידאג לביטוח הטובין באופן עצמאי.

 

17.2 בידי השולח יש אפשרות לרכוש מ- TNT ביטוח עבור מטען מסמכים לכיסוי עלויות שחזור, שעתוק, הדפסה חוזרת, הוצאה חוזרת (לרבות עלות חומרים (למשל נייר) בתוספת עלויות עבודה סבירות) וזאת על ידי סימון המשבצת הרלבנטית בשטר המטען ותשלום הסכום הנקוב לכיסוי מפני כל הסיכונים של אובדן או נזק במהלך ההובלה. סכום הביטוח כאמור מוגבל עד 500 אירו למטען וניתן רק עבור מסמכים המפורטים באתר האינטרנט של חברת הבת, החברה המסונפת או הסניף של TNT המקבלים את המטען להובלה.

 

17.3 חלופות הביטוח המפורטות בסעיף 17 דלעיל: (א) דלעיל אינן מכסות הפסדים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, פגעי טבע וכדומה (ראה פסקה 13.1 דלעיל) או עיכובים בהובלה או מקרים שבהם האובדן נגרם כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של השולח כלפי TNT בניגוד לתנאים ולהגבלות דנן (ב) ניתנות בגין שירותי הובלה בלבד (ג) אינן זמינות במספר מסוים של מדינות. לרשימת המדינות, ו/או לקבלת פרטים נוספים על תנאי הביטוח וכיסויים, ניתן ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות או לבקר באתר האינטרנט של חברות הבת של TNT או באתר החברה המסונפת או הסניף של TNT המקבלים את המטען להובלה.

 

18. תביעות צד שלישי

 

השולח לא יאפשר לגורם כלשהו שיש לו עניין במטען להגיש תביעה או לפתוח בהליך כנגד TNT אפילו אם ייתכן כיTNT התרשלה או ביצעה מחדל. אם בכל זאת הוגשה תביעה או נפתח הליך, השולח מתחייב לשפות את TNT בגין השלכות התביעה ו/או ההליך לרבות העלויות וההוצאות הכרוכות בהתגוננות מפניהם.

 

19. הליך תביעות

 

בכל מקרה של הגשת תביעה על אובדן, נזק או עיכוב שנגרם למטען, או כל נזק אחר, על השולח לפעול בהתאם לתנאי ההוראות הבינלאומיות וההליכים המפורטים להלן שאם לא, שומרת לעצמה TNT את הזכות לדחות את טענותיו.

 

19.1 השולח יודיע ל- TNT בכתב על כל אובדן, נזק או עיכוב שנגרם למטען בתוך 21 ימים (א) ממועד מסירת המטען (ב) מהמועד בו אמור היה המטען להימסר או (ג) מהמועד שבו סביר שהיה עליו להיות מודע לאובדן, לנזק או לעיכוב ככל שהתביעה מתייחסת לשירותים אחרים.

 

19.2 השולח יערוך תיעוד של התביעה באמצעות משלח כל המידע הרלבנטי למטען ו/או לאובדן, לנזק או לעיכוב שנגרם למטען ל-TNT בתוך 21 ימים ממועד מתן ההודעה ל-TNT על התביעה.

 

19.3 TNT לא תהיה מחויבת לפעול בכל תביעה עד להסדרת החוב כלפיה והשולח לא יהיה רשאי לנכות סכום כלשהו מיתרת החוב כנגד אותה התביעה;

 

19.4 TNT יוצאת מתוך נקודת הנחה כי המטען נמסר במצב תקין, אלא אם המקבל מסר הודעה על נזק כלשהו שנגרם למטען בעת מילוי תיעוד המסירה במעמד קבלת המטען. על מנת שניתן יהיה לבחון תביעה בגין נזק, יש צורך בהעברת המטען באריזתו המקורית ל-TNT לצורך בדיקה;

 

19.5 למעט אם נקבע אחרת על פי הוראות אמנה או דין, זכותו של השולח להגיש תביעה בגין נזקים כנגד TNT תתיישן אם התביעה לא הוגשה בתוך שנה ממועד מסירת המטען, או מהמועד שבו היה אמור המטען להימסר או מהמועד שההובלה הסתיימה, או במקרה שמדובר במתן שירותים אחרים, בתוך שנה מהמועד שבו היה על השולח להיות מודע לאובדן, לנזק או לעיכוב;

 

19.6 במקרה שבוTNT קיבלה את תביעת השולח כולה או מקצתה, השולח מתחייב כלפי TNT שהגורם המבטח מטעמו או כל צד שלישי שהינו בעל עניין במטען, ויתר על כל הזכויות, התרופות והסעדים שייתכן שהיה זכאי להם מכוח תחלוף ו/או כל זכות אחרת.

 

19.7 מטען ייחשב כאובד רק אם חלפו 30 ימים מהמועד שבו הודיע השולח ל- TNT על אי המסירה.TNT רשאית להסכים עם השולח בכתב על קיצור התקופה המצוינת בסעיף זה.

 

20. תעריפים ותשלום

 

20.1 השולח מתחייב לשלם ל- TNT את החיובים (ואת ההיטלים החלים) בגין הובלת המטען בהתאם ליעדים המפורטים בשטר המטען או בהסכם ההובלה או כל חיוב בגין מתן שירותים אחרים, בתוספת מס ערך מוסף, וזאת בתוך 7 ימים מתאריך החשבונית ולא יהיה רשאי לעכב, לנכות, לקזז או להעלות דרישות שכנגד בגין החיובים כאמור.

 

20.2 השולח מוותר בזאת על כל זכות לערער על החשבוניות של TNT אם לא הוגש ערעור בכתב על החשבונית בתוך 7 ימים מתאריך החשבונית.

 

20.3 חיובי TNT מחושבים בהתאם לתעריפים החלים על מטען השולח כמפורט בתעריפון העדכני או בהסכם הרלבנטי. ניתן לבקש ולעיין בתעריפון העדכני של TNT הנמצא במשרדי TNT במדינה שממנה נשלחת החשבונית בגין המטען.

 

20.4 TNT תחייב את השולח בגין משקל המטען בפועל או בגין המשקל הנפחי של המטען לפי הגבוה מבין השניים, כאשר המשקל הנפחי יחושב בהתאם לנוסחת ההמרה המפורטת בתעריפון TNT.TNT רשאית לבדוק את המשקל ו/או את נפח ו/או את מספר הפריטים של המטען ובמקרה של אי התאמה בין הצהרת השולח לגבי המשקל ו/או הנפח ו/או מספר הפריטים, אזי השולח מסכים כי המשקל ו/או הנפח ו/או מספר הפריטים של המטען שיקבעו על ידי TNT ישמשו לצורך ביצוע החישוב.

 

20.5 במהלך הרגיל כל מכסי היבוא, מס הערך המוסף על הטובין וכל יתר החיובים בגין המטען שיוטלו במדינת היעד יחולו על המקבל וישולמו על ידו בעת מסירת הטובין לידיו. במקרה שבו סירב המקבל לביצוע התשלום, אזי השולח מתחייב לשלם את החיובים במלואם, בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה מטעםTNT על סירוב המקבל לביצוע התשלום.

 

20.6 השולח מסכים בזאת כי TNT תהיה רשאית לחייבו בריבית בגין כל חשבונית שלא נפרעה בתוך 7 ימים מתאריך החשבונית, בשיעור של 6% מעבר לשיעור ריבית הבסיס של הבנק המרכזי האירופי (European Central Bank) וזאת עד לפירעון מלא של החשבונית הרלבנטית. השולח מסכים לשלם את ההוצאות הסבירות בגין גביית חשבוניות שלא נפרעו בתוך 7 ימים מתאריך החשבונית.

 

20.7 תעריפי ההובלה מדלת לדלת המופיעים בתעריפון העדכני של TNT מתייחסים לדרישות הפורמליות לצורך שחרור רגיל ממכס.TNT שומרת לעצמה את הזכות לחייב את השולח בדמי טיפול נוסף במקרה שבו נדרש טיפול מיוחד וממושך לצורך שחרור ממכס ומסירת המטען לידי המקבל. לאור האמור, תיתכן תוספת תשלום בגין דמי טיפול מיוחד במדינות מסוימות עבור פעולות מורכבות של שחרור ממכס בין היתר לגבי מטענים הדורשים:

 

20.7.1 רשימון מכס פורמלי הכולל יותר משלושה סוגי סחורות;

 

20.7.2 תשלום ערבות למכס או דרישה למסירת טובין בכפוף לתשלום ערבות למכס;

 

20.7.3 הפקדת עירבון ליבוא זמני;

 

20.7.4 שחרור ממכס הדורש בנוסף לטיפול מול המכס, טיפול מול רשויות ממשלתיות שונות.

 

יש מדינות שבהן TNT עשויה לשלם מקדמה בגין מסי יבוא, קנסות ומיסים, או להידרש להפקיד ערובה בשם היבואן. במקרים אלה יחויב המקבל בתוספת דמי הטיפול המיוחד, ואם סירב המקבל לבצע את התשלום, יישא השולח בעלויות הכרוכות בגין הטיפול המיוחד כאמור.

 

20.8 השולח רשאי למסור הוראות מיוחדות ל-TNT בנוגע לחשבונית או להסכים עם מקבל המטען או צד שלישי כלשהו כי הם יישאו במקומו בתשלום החיובים ל-TNT ו/או בתשלום כל ההיטלים, המסים, הפיגורים, הערבויות, האומדנים, ההוצאות, החיובים הנוספים והקנסות שיוטלו על TNT או שתאלץ לשאת בהם בגין המטען. במקרה שבו המקבל או הצד השלישי מסרבים לשלם את חיובי TNT בגין ההובלה או לשפות את TNT בגין העלויות המפורטות לעיל, מתחייב השולח לבצע את התשלום בגין החיובים האמורים בתוך 7 ימים ממועד קבל הודעה מטעם TNT על סירובו של המקבל או הצד השלישי לביצוע התשלום.

 

20.9 TNT אינה נוהגת לצרף לחשבוניותיה העתק מאישור המסירהPOD) ) או כל מסמך נוסף אחר. לעניין זה השולח נותן הסכמתו כי ניתן יהיה להעביר או למסור לידיו אישור מסירה בר תוקף במתכונת דיגיטלית או אלקטרונית.

 

20.10 בכפוף להוראת כל דין, אופן הצגת החשבונית על ידי TNT יעשה בתצורה אלקטרונית. במקרה שבו תתבקש TNT על ידי השולח או על פי הוראת דין, להנפיק חשבונית מודפסת, שומרת לעצמה TNT את הזכות לחייב את השולח בדמי הטיפול הכרוכים במתן השירות כאמור.

 

20.11 החשבונית תשולם במטבע המצוין בחשבונית, ולחלופין, במטבע המקומי לפי שערי ההמרה של TNT.

 

20.12 ל-TNT זכות עיכבון כללית על כל המטענים שבחזקתה בכל זמן נתון, והיא רשאית למכור מכוח עיכבון זה את תכולת המטען ולעכב את כספי המכירה לצורך הסדרת התשלומים המגיעים לה מידי השולח.

 

20.13 השולח יישא בתשלום כל ההיטלים, המסים והחיובים, לרבות מס בולים, אם יחול, בגין ההובלה והשירותים האחרים, וזאת בנוסף לתשלום הכרוך בכל המסמכים, לרבות שטר המטען.

 

21. חובת השולח לשיפוי עובדים

 

21.1 השולח מסכים לשפות את TNT ולפטור אותה מכל אחריות בגין הוצאות, תביעות, התחייבויות ודרישות מכל סוג, הנובעות באופן ישיר או עקיף מפיטורין, העסקה מחדש באופן סלקטיבי, או העברה של כל אחד מהאנשים הבאים:

 

21.1.1 עובדי TNT שעוסקים אך ורק במתן שירות לשולח או שמונו במיוחד לשם מתן שירות לשולח; או

 

21.1.2 עובד או עובד לשעבר של השולח;

 

21.1.3 כל אחד מהספקים או הספקים לשעבר, המספקים או אשר סיפקו בעבר מטען לשולח; או

 

21.1.4 כל צד שלישי אחר

 

שעלולות לנבוע ממערכת היחסים המסחרית שבין TNT לשולח, לרבות אך מבלי לגרוע כל אחריות שקמה מכוח הדירקטיבה האירופאית מס' 77/187/EEC (בנוסח המתוקן על פי דירקטיבה מס' 2001/23/EC) או מכוח החקיקה הבינלאומית המיישמת הוראות דירקטיבה זו ,או מכוח הוראות כל דין חל במישור יחסי העבודה.

 

22. הדין החל וסמכות שיפוט

 

22.1 אם ייקבע כי תנאי או הגבלה כלשהי מהתנאים והגבלות דנן פסולים או חסרי תוקף מחייב, לא יהיה באותה קביעה כדי להשפיע על יתר התנאים וההגבלות בהסכם זה והן יוסיפו לחול על הצדדים ולחייבם לכל דבר ועניין.

 

22.2למעט אם נקבע אחרת על פי הוראות אמנה שחלה, מחלוקות שנובעות או קשורות להסכם זה תהיינה כפופות לדין החל במדינה שבה ממוקמת חברת הבת או החברה המסונפת או הסניף שלTNT שבה נמסר המטען להובלה או לצורך מתן שירותים אחרים וסמכות השיפוט לדון במחלוקת תהיה בידי בית המשפט של אותה מדינה.

בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד