Saugus gabenimas

Jūsų kroviniai yra patikimose rankose

Mūsų siuntų saugumo specialistai, dirbantys tarptautiniu ir vietiniu mastu, deda visas pastangas norėdami užtikrinti aukščiausią saugumo lygį visuose siuntų kelionės etapuose – nuo jų paėmimo iki  pristatymo į kitą miesto ar pasaulio dalį.

TNT nuolat siekia pagerinti saugumą, todėl visą dėmesį sutelkia į riziką mažinančias priemones, kurios padeda užkirsti kelią nusikalstamai veikai ir terorizmui bei apsaugoti darbuotojus, turtą ir klientų siuntas.

Mūsų saugumo profesionalai

TNT įsteigė pasaulinę saugumo tarnybą, kurios komanda rūpinasi visapusiška apsauga: rengia ir įgyvendina visuotinę saugumo strategiją, laikosi standartų, plėtoja sistemas, vykdo saugumo veiklos valdymą, dalijasi gerąja praktika, kontroliuoja, kaip laikomasi aviacijos saugumo reikalavimų, teikia pagalbą vietinėms apsaugos komandoms ir palaiko ryšius su strateginiais klientais vadovybės lygiu.
 

Už saugumą atsako TNT pasaulinių muitinės reikalų ir apsaugos direktorius (angl. Global Customs and Security Director), kuris yra tiesiogiai atskaitingas TNT generaliniam pasaulinio operacijų tinklo direktoriui (angl. Global Network Operations Managing Director). Visuose operacijų skyriuose ir šalyse skiriamas apsaugos vadovas ir apsaugos komanda, kuriama kompetentinga apsaugos struktūra apsaugos standartams įgyvendinti ir rizikai kontroliuoti.
 

Didelės rizikos teritorijose TNT imasi papildomų apsaugos priemonių: steigia saugumo kontrolės centrus, GPS, teikia saugos tarnybų palydos paslaugas, vykdo sustiprintą vietos kontrolę ir pan. Siekdama apsaugoti savo darbuotojus, turtą ir klientų siuntas, TNT neatskleidžia išsamios informacijos apie saugumo priemones.
 

Saugaus gabenimo gairės

Siekdama gerinti tiekimo grandinės saugumą, TNT aktyviai dalyvauja daugybės pasaulinių skubiųjų siuntų kurjerių asociacijų, kurios daug dėmesio skiria muitinės reikalams ir apsaugos iniciatyvoms, veikloje, nuolat bendradarbiauja su priežiūros institucijomis ir kitais siuntų gabenimo sektoriaus atstovais. Be to, TNT įgyvendina daugybę vidinių saugumo programų, gairių, procesų ir sistemų:
 

 • Saugumo mokymai
  Saugumo mokymai yra naujų darbuotojų instruktažo dalis. Rengiami tokie specialūs saugumo mokymai kaip „Vairuotojų saugumo mokymai“ ir „Auksinės taisyklės“, taip pat nuolat organizuojami tam tikrų specialybių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai.
 • Darbuotojų ir subrangovų patikra
  TNT laikosi darbuotojų ir subrangovų patikros politikos pagal savo rizikos vertinimo tvarką ir vietos teisės aktus.
 • Maršruto rizikos įvertinimas
  TNT įgyvendina maršruto rizikos įvertinimo tvarką, pagal kurią periodiškai tikrina, ar naujiems ir dabar naudojamiems gabenimo maršrutams kyla saugumo rizika.
 • Saugus TNT gabenamų siuntų sandėliavimas
  Gairių laikosi visi tinklo dalyviai, taip siekiama užtikrinti, kad visi sandėliai būtų apsaugoti nedarbo valandomis ar tuo metu, kai jie uždaryti.
   

Saugios logistikos sertifikatai

TNT visame savo tinkle laikosi saugumui keliamų reikalavimų, kurie apima tokius saugumo aspektus kaip transporto priemonių saugumas, įeigos kontrolė, stebėjimo kameros, apsaugos darbuotojai, signalizacijos sistemos, personalo parengimas ir pan. TNT įgyvendinami saugumo reikalavimai atitinka Transportuojamų krovinių saugumo asociacijos (TAPA) nustatytą C lygį. Tačiau daugiau kaip 100 TNT siuntų rūšiavimo ir paskirstymo centrų bei biurų įvairiose šalyse TAPA suteikė A lygio sertifikatą. Be to, daugybė TNT bazių nėra įvertintos TAPA A lygio sertifikatu, tačiau šį lygį atitinka. Viso TNT tinklo vietų saugumo lygis užtikrinamas remiantis rizikos įvertinimo rezultatais ir įgyvendinant atitinkamas riziką mažinančias saugumo kontrolės priemones.
 

TNT įsipareigojo laikytis reikalavimų, nustatytų pagal įvairias pasaulyje įgyvendinamas su muitine susijusios saugios tiekimo grandinės programas. Tai įrodo pagal JAV muitinės ir prekybos partnerytės kovojant su terorizmu programą (C-TPAT) suteiktas sertifikatas (kurį patvirtino JAV muitinės ir pasienio apsaugos tarnyba kartu su C-TPAT suteiktu užsienio partnerių patvirtinimu) ir pagal Įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų (AEO) (25 juridinių asmenų) programą išduoti sertifikatai, galiojantys ES valstybėse narėse.
 

Be to, TNT suteiktas AEO patvirtintas sertifikatas, galiojantis Norvegijoje, Šveicarijoje ir Taivane, Saugios prekybos partnerystės programos (STP+) sertifikatas, galiojantis Singapūre, ir pagal Partnerių apsaugos programą (PiP) išduotas sertifikatas, galiojantis Kanadoje. TNT daug dėmesio skiria visoms susijusioms muitinės ir tiekimo grandinės saugumo programoms, kurios įgyvendinamos siekiant nepertraukiamai teikti saugias tiekimo grandinės paslaugas.