„TNT“ gabenimo sąlygos Europai

(įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.)

Norėdami peržiūrėti anksčiau taikytas TNT gabenimo nuostatas ir sąlygas Europoje, spauskite čia.

„TNT Lietuva“ priedą prie „TNT Express“ Gabenimo sąlygų Europai, galiojantį nuo 2021 m. birželio 1 d.

1. Taikymo sritis.

1.1 Šios Sąlygos taikomos gabenant iš Europos siunčiamas Siuntas, taip pat Siuntas, siunčiamas tarp valstybių ir vietovių Europoje bei Europos valstybių ir vietovių viduje. Šios Sąlygos netaikomos vidaus Siuntoms Vokietijoje ir Lenkijoje; tokiu atveju taikomos atskiros vidaus gabenimo sąlygos. Kai kuriose rinkose vietoj šių Sąlygų ar papildomai prie jų gali būti taikomos vietinės sąlygos ar pašto taisyklės (kiekvienu atveju, nurodytu interneto svetainėje tnt.com prie taikytinų valstybių ir vietovių). Siuntoms, kurių išsiuntimo vieta yra už Europos ribų, taikomi vietiniai tarifai ir su TNT susijusios įmonės, TNT filialo ar nepriklausomo rangovo, kuris (kuri) priėmė Siuntą, gabenimo sąlygos. Grąžinamoms Siuntoms galioja sąlygos, taikomos valstybei ar vietovei, iš kurios Siuntos grąžinamos. Papildomos informacijos apie bet kurią TNT paslaugų dalį ieškokite svetainėje tnt.com.

1.2 Tarptautiniam Siuntos gabenimui oru bus taikoma Monrealio konvencija arba Varšuvos konvencija (kai taikytina). Tarptautiniam Siuntos gabenimui keliais bus taikomos CMR taisyklės, kai taikytina. Vidaus Siuntų gabenimui (Siuntų gabenimui tarp nurodytų vietų vienoje šalyje) taikomi tos šalies įstatymai, šios Sąlygos ir visos taikytinos „TNT“ gabenimo šalies viduje sąlygos.

1.3 Pirmenybė teikiama naujausiai šių Sąlygų versijai, paskelbtai ir tvarkomai taikytinoje vietinėje tnt.com svetainėje, ir ji pakeičia visas senesnes ar kitas Sąlygų versijas. Siuntėjas, perduodamas siuntą „TNT“, sutinka su tuo metu galiojančiomis Sąlygomis. „TNT“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai taisyti arba papildyti šias Sąlygas.  

1.4 Esant šių Sąlygų ir bet kurių kitų „TNT“ gabenimo dokumentų, įskaitant bet kurio „TNT“ transporto važtaraščio, kelionės lapo ar siuntimo etiketės sąlygas, neatitikimams, šios Sąlygos taikomos tokia apimtimi, kuria jos neprieštarauja taikytinai (-oms) Konvencijai (-oms) ar kitiems privaloma tvarka taikytiniems įstatymams, įskaitant taikytinas vietos pašto taisykles.

1.5 Retkarčiais „TNT“ gali keisti ar sustabdyti prieinamas Paslaugas. Toks pakeitimas ar sustabdymas taikomas Siuntoms, perduotoms „TNT“ po tos datos. Išsamesnę informaciją apie šiuo metu teikiamas Paslaugas galima gauti interneto svetainėje tnt.com.

1.6 Šiose Sąlygose visi „TNT“ sprendimai yra priimami vien tik „TNT“ nuožiūra.

2. Apibrėžimai. 

Oro transporto važtaraštis“ arba „Važtaraštis“ – tai bet koks siuntimo dokumentas, kelionės lapas, važtaraštis, etiketė, antspaudas, elektroninis įrašas ar panašus dokumentas, naudojamas „TNT“ gabenimo sistemoje Siuntos gabenimui inicijuoti. 

Papildomos paslaugos“ reiškia visas paslaugas, kurios nėra Gabenimo paslaugos.

B2C siuntos“ – tai Siuntos pagal komercinį sandorį tarp Siuntėjo-verslininko (veikiančio verslo tikslais) ir individualaus vartotojo-Gavėjo (veikiančio ne verslo tikslais).

Darbo diena“ – tai bet kuri diena, kurią išsiuntimo vietos šalyje, teritorijoje ar regione arba gavimo vietos šalyje ar regione įmonės yra atidarytos veiklai vykdyti. Darbo ir švenčių dienos gali skirtis priklausomai nuo šalies, teritorijos ar regiono. Dėl pristatymo įsipareigojimų, kuriems tai gali turėti įtakos, kreipkitės į „TNT“.

Pristatymas į darbo vietą“ – tai pristatymas į komercines ar verslo patalpas, išskyrus a) namus ar privačias rezidencijas, b) vietas, kuriose verslas vykdomas iš namų ar rezidencijos, kurią Siuntėjas nurodė kaip gyvenamąją vietą, ir c) B2C siuntas.

Mokesčiai“ – tai Gabenimo mokesčiai ir bet kokie kiti mokesčiai ar priemokos, nustatytos ar renkamos pagal šias Sąlygas, įskaitant pridėtinį kuro mokestį ir kitas priemokas, muitinio įforminimo paslaugų mokesčius, papildomus mokesčius, padidintos atsakomybės ar draudimo mokesčius, grąžinimo mokesčius, specialiojo tvarkymo mokesčius, muitus ir rinkliavas, papildomus importo ir eksporto mokesčius ir kitas „TNT“ pagrįstai patirtas išlaidas, susijusias su Siuntos gabenimu. Išsamesnės informacijos apie bet kokius kitus papildomus mokesčius galima gauti interneto svetainėje tnt.com. „TNT“ pagal galiojančius įstatymus ir reiklavimus savo Mokesčiams taiko pridėtinės vertės mokesčius.

CMR“ – tai 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, su 1978 m. pakeitimais. 

Sąlygos“ – tai šios gabenimo sąlygos, kurios retkarčiais atnaujinamos interneto svetainėje tnt.com. 

Konvencijos“ – tai Varšuvos konvencija, Monrealio konvencija ir CMR drauge.

Deklaruota muitinė vertė“ – tai Siuntos turinio pardavimo kaina arba pakeitimo išlaidos, reikalingos išmuitinimui atlikti.

Įsipareigojimo pristatyti terminas“ – tai paskelbtas įsipareigojimo suteikti „TNT“ paslaugą terminas arba įsipareigojimo pristatyti terminas, kurį Siuntai nurodė „TNT“ klientų aptarnavimo skyrius, atsižvelgiant į Siuntoje siunčiamą prekę, datą, tikslią paskirties vietą, svorį ir Siuntos vertę.

Padidinta atsakomybė“ reiškia, kad transporto važtaraštyje Siuntėjo nurodyta vertė, jei taikytina, yra maksimali „TNT“ atsakomybės už Siuntą, už kurią Siuntėjas moka reikiamą mokestį, suma tais atvejais, kai „TNT“ yra atsakinga pagal taikytiną Konvenciją ar vietos įstatymą. 

Europa“ – taip drauge vadinamos Albanija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Sakartvelas, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldova, Juodkalnija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė ir Ukraina. 

Draudimas“ – tai transporto važtaraštyje Siuntėjo nurodyta vertė, kuri yra maksimali „TNT“ atsakomybės už Siuntą, už kurią Siuntėjas moka reikiamą mokestį, suma.

Protėkis“ turi reikšmę, nurodytą 7 skyriuje („Siuntos paruošimas“).

Monrealio konvencija“ – tai 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio konvencija ir visi vėlesni taikytini Protokolai. 

Siuntinys“ – tai bet kuris vienas paketas ar vienetas, kurį Siuntėjas perdavė „TNT“ gabenti ir kurį „TNT“ priėmė iš Siuntėjo.

Draudžiami siųsti daiktai“ – tai Siuntose esantys daiktai ir jų rūšys, nurodytos šių Sąlygų 10 skyriuje („Draudžiami siųsti daiktai“).

Gavėjas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas transporto važtaraštyje kaip Siuntos gavėjas.

Pristatymas į gyvenamąją vietą“ – tai pristatymas į namus ar privačią rezidenciją, įskaitant tas vietas, kuriose dirbama iš namų, arba toks pristatymas, kai Siuntėjas nurodė pristatymo adresą kaip gyvenamąjį.

Siuntėjas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas transporto važtaraštyje kaip Siuntos siuntėjas.

Paslaugos“ – taip bendrai vadinamos Papildomos paslaugos ir Gabenimo paslaugos. 

Siunta“ – tai vienas ar daugiau Siuntinių, gabenamų pagal vieną Transporto važtaraštį.

TNT“ – tai „Federal Express Corporation“, jos patronuojamosios įmonės, filialai ir susijusios įmonės, jų atitinkami darbuotojai ir agentai (taikytina apimtimi).

TNT kliento paskyros numeris“ arba „TNT kliento paskyra“ – tai numeris, kurį „TNT“ suteikia klientui ir kuriame sumuojama visa kliento vykdoma veikla „TNT“ sistemoje ir užtikrinamas tinkamas sąskaitų faktūrų išrašymo procesas.

Gabenimo mokesčiai“ – tai „TNT“ laikas nuo laiko pagal šias Sąlygas nustatomi Siuntos vežimo tarifai, išskyrus kitus mokesčius ar priemokas, kurios gali būti nustatomos arba renkamos, kaip antai pridėtinis kuro mokestis, muitinio įforminimo paslaugų mokesčiai, papildomi mokesčiai, padidintos atsakomybės ar draudimo mokesčiai, specialiojo tvarkymo mokesčiai, muitai ir rinkliavos, priemokos už importą ir eksportą ir kitos priemokos.

Gabenimo paslaugos“ – tai Siuntos gabenimo paslaugos, kurias siūlo ir teikia „TNT“ pagal „TNT“ transporto važtaraštį, išskyrus „FedEx“ oro važtaraščius.  

Išskirtinės vertės daiktai“ – tai daiktai, kuriems Padidinta atsakomybė arba Draudimas negali būti taikomi dėl daiktų pobūdžio, įskaitant brangakmenius, tauriuosius metalus, juvelyrinius dirbinius, neapsaugotus baldus, stiklą, porcelianą, meno kūrinius, antikvarinius daiktus, kailius, kolekcionuojamus daiktus, muzikos instrumentus, svarbius dokumentus, įskaitant pasus, išmaniuosius telefonus, išmaniuosius laikrodžius, planšetes, nešiojamuosius kompiuterius, elektroninius ekranus, plazminius ekranus, filmus, juostas, diskus, atminties korteles arba bet kokius kitus duomenis ar atvaizdus apimančias prekes.

Varšuvos konvencija“ – tai 1929 m. spalio 12 d. Varšuvos konvencija, iš dalies pakeista 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagos protokolu, ir visi vėlesni taikytini protokolai bei 1961 m. rugsėjo 18 d. Gvadalacharos konvencija. 

3. Mokesčiai.

Siuntai taikomi Gabenimo mokesčiai yra nurodyti „TNT“ kainoraščiuose arba yra tokie, dėl kurių aiškiai susitarta kitaip atitinkamoje „TNT“ gabenimo paslaugų sutartyje. „TNT“ nurodytos kainos ir paslaugos yra tik apytikslės ir grindžiamos Siuntėjo pateikta informacija. Galutiniai Mokesčiai ir Paslaugos gali skirtis priklausomai nuo faktiškai perduotos Siuntos ir šių Sąlygų taikymo. „TNT“ nėra atsakinga ir nevykdys jokio koregavimo, lėšų grąžinimų arba užskaitymų dėl neatitikimų tarp Mokesčių arba kainos už Paslaugas, kurie buvo nurodyti iki Siuntos perdavimo momento, ir Mokesčių, kurie buvo nurodyti mokėtojui išrašytoje sąskaitoje faktūroje. Taikomi tie Mokesčiai, kurie yra nustatyti ir galioja tuo metu, kai yra sudaroma atitinkama „TNT“ gabenimo paslaugų sutartis. „TNT“ pasilieka teisę laikui bėgant pakeisti Mokesčius, įskaitant „TNT“ kainoraščiuose nurodytus Gabenimo mokesčius, apie tai iš anksto nepranešant.

4. Degalų priemokos ir kitos priemokos.

„TNT“ pasilieka teisę laikui bėgant peržiūrėti ir pakeisti degalų priemoką ir kitas tnt.com svetainėje nurodytas priemokas, apie tai iš anksto nepranešdama. Pakeistų priemokų galiojimo laiką ir sumas nustato „TNT“. Siuntėjas, perduodamas savo Siuntą „TNT“, sutinka sumokėti tuo metu galiojančią (-ias) priemoką (-as). Išsamesnės informacijos apie šiuo metu taikomus papildomus mokesčius galima gauti interneto svetainėje tnt.com.

5. Sąskaitų faktūrų koregavimas ir gabaritinis (tūrinis) svoris. 

5.1 „TNT“ skaičiuoja Mokesčius arba pagal Siuntos svorį, arba pagal deklaruotą tūrinį Siuntos svorį, priklausomai nuo to, kuris yra didesnis, o tūrinis svoris apskaičiuojamas pagal tūrinio konvertavimo lygtį, nustatytą „TNT“ kainoraštyje arba interneto svetainėje tnt.com (kai taikoma). „TNT“ gali patikrinti Siuntoje esančių daiktų svorį ir (arba) tūrį, ir (arba) skaičių, ir jeigu jis yra didesnis nei deklaruotas daiktų svoris ir (arba) tūris, ir (arba) skaičius, Siuntėjas sutinka, kad skaičiuojant „TNT“ Mokesčius turi būti naudojamas faktinis Siuntos svoris ir (arba) faktinis Siuntos tūrinis svoris, priklausomai nuo to, kuris yra didesnis.  

5.2 „TNT“ gali patikrinti kiekvieną transporto važtaraštį, kad patikrintų pasirinktą Gabenimo paslaugą, Siuntos / Siuntinio tūrinį svorį arba Siuntą sudarančių Siuntinių skaičių. Jei transporto važtaraštyje neteisingai nurodoma pasirinkta Gabenimo paslauga, Siuntinių svoris arba skaičius, „TNT“ gali pataisyti transporto važtaraštį.

5.3 „TNT“ gali pakoreguoti sąskaitą faktūrą ir turės teisę taikyti specialios priežiūros mokestį už tai, kad turėjo atlikti transporto važtaraščio pataisymus ir pakeitimus. Tokiems pataisymams ar koregavimams atlikti naudojamas (-i) būdas (-ai) ir taikomi Mokesčiai nurodomi pateikus prašymą. 

6. Atsiskaitymas. 

6.1 Gabenimo mokesčių ir susijusių Mokesčių sąskaitas faktūras iš esmės reikia apmokėti be jokių atidėjimų ar įskaitymų per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos. Tam tikroms šalims gali būti taikomas kitoks apmokėjimo terminas; išsami informacija pateikiama paprašius. Muitų, mokesčių ir kitų susijusių Mokesčių sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos iš karto jas gavus. Nepaisant to, „TNT“ pasilieka teisę reikalauti sumokėti bet kuriuos Mokesčius iš anksto. Iš principo „TNT“ pateiks sąskaitas faktūras už visas Siuntas kas savaitę nuo paėmimo datos, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip. „TNT“ sąskaitose nėra pristatymo įrodymo kopijos.

6.2 Ten, kur tai leidžia įstatymai, „TNT“ gali kaip standartines teikti elektronines sąskaitas faktūras, nebent mokėtojas aiškiai pareikalauja kitaip. 

6.3 „TNT“ pasilieka teisę pirmiausia pritaikyti mokėjimus seniausioms sąskaitoms faktūroms, tais atvejais, kai nenaudojami pageidaujami atsiskaitymo metodai arba su mokėjimu nepateikiami atsiskaitymo duomenys.

6.4 Pavėlavus sumokėti, „TNT“ pasilieka teisę skaičiuoti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, palūkanas už pavėluotą mokėjimą ir administracines tokio pavėluoto mokėjimo išlaidas. Tokiu atveju „TNT“ gali taikyti „TNT“ nustatytą taikytiną (-us) mokestį (-ius), išlaidas ir (arba) palūkanas, laikantis visų taikytinų ES ar nacionalinių įstatymų dėl pavėluotų mokėjimų. 

6.5 Jei mokėjimas turi būti atliktas išrašant sąskaitą pagal „TNT“ kliento paskyros numerį, šalis, kuri inicijuoja Siuntos siuntimą, turi įvesti galiojantį, dabartinį „TNT“ kliento paskyros numerį į transporto važtaraštį, kad „TNT“ galėtų priimti Siuntą. Pagal „TNT“ kliento paskyros numerį išrašoma sąskaita gali būti tokia: 

a. „Moka Siuntėjas“ arba „Moka Krovinio siuntėjas“: „TNT“ išrašys sąskaitą už Mokesčius pagal Siuntėjo „TNT“ kliento paskyros numerį. 

b. „Moka Gavėjas“ arba „Moka Krovinio gavėjas“: „TNT“ išrašys sąskaitą už Mokesčius pagal Gavėjo „TNT“ kliento paskyros numerį. Gali būti taikoma tik gabenant į sąraše nurodytas vietas.

6.6 Nepaisant jokių kitaip nurodančių mokėjimo nurodymų ar nuostatų, Siuntėjas (arba asmuo, kuris inicijuoja importo siuntos operaciją, atitinkamais atvejais) visada liks galutinai atsakingas už Mokesčių sumokėjimą, taip pat ir susiklosčius aplinkybėms, kai Gavėjas atsisako sumokėti.

6.7 Su sąskaitomis faktūromis susijusius skundus Siuntėjas arba Gavėjas turi pateikti „TNT“ ne vėliau nei a) per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos arba b) iki sąskaitos faktūros apmokėjimo termino dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė. „TNT“ priims tokį pateiktą skundą tik tuo atveju, jei bus nurodyta tokia informacija: a) sąskaitos faktūros numeris, b) transporto važtaraščio numeris ir c) ginčo priežastis.

6.8 Muitai ir Mokesčiai. Jei taikytina, Siuntų turiniui gali būti taikomi muitai, rinkliavos ir kiti susiję Mokesčiai. Jei „TNT“ sumokės muitinei muitus, rinkliavas ar kitus mokesčius mokėtojo vardu, mokėtojui bus taikomas muitinio įforminimo paslaugų mokestis, apskaičiuotas pagal fiksuotą tarifą arba kaip procentinė dalis nuo iš anksto sumokėtos sumos (priklausomai nuo to, kuri yra didesnė). „TNT“ neprivalo iš anksto sumokėti muitų, mokesčių ir kitų susijusių Mokesčių bei gali pareikalauti, kad Siuntėjas ar Gavėjas sumokėtų „TNT“ prieš „TNT“ įvykdant atsakomybę už muitus, mokesčius ir kitus susijusius Mokesčius. Tokius muitus ir mokesčius turės sumokėti Gavėjas, išskyrus atvejus, kai „TNT“ nustato kitaip. Tam tikromis aplinkybėmis tokius muitus ir mokesčius gali reikėti sumokėti Siuntėjui, įskaitant atvejį, kai Siunta siunčiama į trečiojo asmens vietą, kurioje nėra Gavėjo gyvenamosios vietos ar buveinės. Muitų, mokesčių ir kitų susijusių Mokesčių sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos iš karto jas gavus. Daugiau informacijos pateikiama 13 skyriuje („Muitinis įforminimas“) ir paprašius.

6.9 Valiutos konvertavimas. „TNT“ sąskaitas faktūras reikia apmokėti sąskaitoje faktūroje nurodyta valiuta arba vietine valiuta, pagal „TNT“ nurodytą valiutos keitimo kursą.

7. Siuntos paruošimas.

7.1 Dydžio ir svorio apribojimai. Siuntinio ir Siuntos dydžio bei svorio apribojimai priklauso nuo išsiuntimo vietos šalies ir gavimo vietos šalies, o taip pat nuo Paslaugos. 

7.2 Sudėtinės siuntos. Nėra jokių apribojimų bendram iš kelių dalių sudarytos Siuntos svoriui, su sąlyga, kad kiekvienas Siuntos Siuntinys neviršija Siuntinio svorio limito, nurodyto paskirties vietai. 

7.3 Labai didelės siuntos. Siuntos, kurios viršija konkrečius Paslaugai numatytus svorio apribojimus, išdėstytus Siuntos paruošimo gairėse svetainėje tnt.com, turi būti iš anksto suderintos su „TNT“. „TNT“ pasilieka teisę atsisakyti priimti Siuntinius ar Siuntas, kuriuos „TNT“ laiko netinkamais arba labai dideliais, kaip išsamiau nurodyta svetainėje tnt.com pateiktose Siuntos paruošimo gairėse. 

7.4 Pakavimas. Siuntėjas privalo paruošti ir supakuoti visus Siuntinius gabenti saugiai, atsižvelgdamas į prekių pobūdį ir dydį, standartinius veiksmus, vykdomus gabenimo ir rūšiavimo centre, ir laikydamasis „TNT“ instrukcijų bei visų taikytinų tarptautinių sutarčių, įstatymų, reglamentų ir taisyklių reikalavimų, įskaitant ir tuos, kurie reglamentuoja pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą. 

7.5 Siuntėjas turi tinkamai apsaugoti atitinkamu įpakavimu visus daiktus, kurie gali būti pažeidžiami dėl bet kokių sąlygų, galinčių atsirasti transportavimo metu, pavyzdžiui, temperatūros ar atmosferos slėgio pokyčių. „TNT“ nebus atsakinga už jokią žalą, kylančią dėl temperatūros ar slėgio pokyčių.

7.6 „TNT“ nesuteikia transporto, kuriame kontroliuojama temperatūra, išskyrus atvejus, kai dėl to aiškiai susitarta kitaip. Jei aiškiai nesusitarta kitaip, „TNT“ jokiomis aplinkybėmis neprivalo į Siuntas pridėti sausojo ledo arba teikti pakartotinio atšaldymo ledu paslaugų, nepriklausomai nuo kliento ar „TNT“ vienašališkai žodžiu ar raštu pateiktų tam prieštaraujančių pareiškimų. Jei Gavėjas atsisako priimti Siuntinį arba jei Siuntinys prateka, yra sugadintas arba skleidžia kvapą (bendrai vadinama – „protėkiu“), jei įmanoma, jis bus grąžintas Siuntėjui. Jei Siuntėjas atsisako priimti Siuntinį arba jei jis negali būti grąžintas dėl protėkio, Siuntėjas yra atsakingas ir sutinka kompensuoti ir kitaip atlyginti „TNT“ už visas sąnaudas, mokesčius ir išlaidas, susijusias su Siuntinio sutvarkymu ir utilizavimu. Daugiau informacijos žr. 8 skyriuje („Siuntų atsisakymas ar atmetimas“).

7.7 Žymėjimas. Siuntėjas yra atsakingas už tinkamą visos reikalingos informacijos užpildymą transporto važtaraštyje. Kiekviena Siunta turi būti įskaitomai ir patvariai pažymėta, įskaitant vardą bei pavardę arba pavadinimą ir adresą su gatve, miestu bei šalimi, tame tarpe Siuntėjo ir Gavėjo pašto kodus. Jei Siunta tarptautinė, Siuntėjo adrese turi būti nurodyta šalis, kurioje Siunta pateikiama „TNT“. Siuntėjas turi pritvirtinti transporto važtaraštį ir visas kitas reikalingas etiketes (pvz., didelio svorio) gerai matomoje vietoje ant Siuntos išorinio paviršiaus, kad aiškiai matytųsi. 

Daugiau informacijos apie Siuntos paruošimą rasite svetainėje tnt.com arba gausite paprašę. 

8. Siuntų atsisakymas ar atmetimas.

„TNT“ pasilieka teisę bet kada atsisakyti pristatyti, sulaikyti, atšaukti, atidėti ar grąžinti bet kurią Siuntą, jei to reikalauja įstatymai (įskaitant eksporto kontrolę, sankcijas, muitinės įstatymus ir reikalavimus) ir (arba) jei tokia Siunta, „TNT“ nuomone, gali padaryti žalos ar sukelti vėlavimą kitoms Siuntoms, prekėms ar asmenims; arba jei tokių Siuntų gabenimas draudžiamas pagal įstatymus ar pažeidžia bet kurias šių Sąlygų nuostatas; arba jei už mokėjimą atsakingo asmens ar subjekto „TNT“ Kliento paskyros numerio kredito būsena nėra gera; jei Siuntos tūris ar tipas iš esmės skiriasi nuo tūrio ar tipo, kurį pradžioje nurodė Siuntėjas „TNT“; arba dėl bet kurios kitos priežasties. Faktas, kad „TNT“ priima Siuntą, nereiškia, kad tokia Siunta, įskaitant jos turinį ir kokybę, atitinka taikytinus įstatymus ir taisykles arba šias Sąlygas. 

9. Siuntų patikra.

9.1 Paprašius kompetentingoms institucijoms arba „TNT“ savo nuožiūra, laikantis taikytinų įstatymų ir teisės aktų, „TNT“ gali atidaryti ir patikrinti bet kurią Siuntą. 

9.2 Pagal taikytinus įstatymus ir teisės aktus „TNT“ gali būti reikalaujama atlikti įvairias Siuntos (-ų) patikimumo patikras. Siuntėjas šiuo dokumentu atsisako bet kokių galimų pretenzijų dėl žalos ar vėlavimo, atsiradusių dėl tokios patikimumo patikros. 

10. Draudžiami siųsti daiktai.

10.1 „TNT“ draudžia siųsti toliau išvardytus daiktus į bet kurią gavimo vietą, o Siuntėjas sutinka jų nesiųsti, nebent su „TNT“ yra aiškiai susitarta kitaip (priklausomai nuo išsiuntimo vietos ir gavimo vietos, gali būti taikomi ir kiti apribojimai):

a. Šaunamieji ginklai, ginklai, amunicija ir jų dalys. Įskaitant, be apribojimų, pistoletus, kišeninius peilius, balisongus, lazdas su įtaisytomis špagomis, kastetus ir elektrošokus; 

b. 3D spausdinimo aparatai, skirti šaunamiesiems ginklams gaminti arba turintys išimtinai šaunamųjų ginklų gaminimo funkciją;

c. sprogstamosios medžiagos (1.4 klasės sprogstamosios medžiagos gali būti leidžiamos siųsti į kai kurias arba iš kai kurių vietų; daugiau informacijos teikiama paprašius), fejerverkai ir kiti uždegami arba degūs daiktai;

d. Daiktai, primenantys bombą, rankinę granatą ar kitą sprogstamąjį įtaisą arba ginklą. Įskaitant, be apribojimų, inertinius gaminius, tokius kaip imitacijos, žaisliniai ginklai, suvenyrai, mokymo priemonės ir meno kūriniai; 

e. Karinės priemonės, kurių kilmės šalyje reikalaujama eksporto kontrolės licencijos; 

f. Žmonių palaikai, organai ar kūno dalys, žmonių ir gyvūnų embrionai, kremuoti arba ekshumuoti žmonių palaikai; 

g. Gyvi gyvūnai, įskaitant vabzdžius ir naminius gyvūnus;  

h. Gyvūnų gaišenos, negyvi gyvūnai arba gyvūnų iškamšos. Įskaitant, be apribojimų, gyvūnų kailius, dramblio kaulus ir dramblio kaulo dirbinius bei gyvūniją;  

i. Augalai ir augalinės medžiagos, įskaitant skintas gėles (skintos gėlės leidžiamos iš tam tikrų valstybių ir vietovių ir į jas, įskaitant iš Nyderlandų į JAV ir visoje Pietų Amerikoje; daugiau informacijos teikiama paprašius);  

j. Greitai gendantys maisto produktai ir maistas bei gėrimai, kuriuos reikia laikyti šaltai arba kitoje kontroliuojamoje aplinkoje; 

k. Pornografija ir nepadoraus turinio medžiaga. Įskaitant, be apribojimų, manekenus (taip pat sekso lėles); 

l. Pinigai, įskaitant, bet neapsiribojant, grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus (pvz., perleidžiamieji vertybiniai popieriai, materialiosios akcijos, obligacijos ir čekiai), kolekcinės monetos ir pašto ženklai;  

m. Pavojingos atliekos, įskaitant naudotas hipodermines adatas, švirkštus bei kitas medicinines, organines ir pramonines atliekas;  

n. Šlapias ledas (sušaldytas vanduo); 

o. Suklastotos prekės, įskaitant prekes su prekės ženklu, kuris identiškas registruotajam prekės ženklui arba iš esmės nuo jo nesiskiria, negavus registruotojo prekės ženklo savininko leidimo arba be jo priežiūros (bendrai tokios prekės dar vadinamos padirbtomis prekėmis arba kopijomis); 

p. Marihuana, įskaitant marihuaną, skirtą pramoginėms arba medicininėms reikmėms, iš marihuanos gaunamas kanabidiolis (CBD), visi produktai su bet kokiu kiekiu tetrahidrokanabinolio (THT) ir sintetiniai kanabinoidai;

q. Neapdorotos arba nerafinuotos kanapės ir jų dalys (įskaitant kanapių stiebus, lapus, žiedus ir sėklas); 

r. tabakas ir tabako gaminiai, įskaitant, bet neapsiribojant, cigaretes, cigarus, nesusuktą tabaką, bedūmį tabaką, kaljanus;

s. Elektroninės cigaretės ir jų sudedamosios dalys, bet koks kitas panašus prietaisas, kuris veikia garinimo ar purškimo principu, ir bet koks nedegus skystis ar gelis, nepriklausomai nuo to, ar jame yra nikotino, kuris gali būti naudojamas su bet kuriuo tokiu prietaisu.  

10.2 TNT draudžia siųsti toliau išvardytų rūšių Siuntas į bet kurią pristatymo vietą, o Siuntėjas sutinka jų nesiųsti (priklausomai nuo išsiuntimo ir pristatymo vietos, gali būti taikomi ir kiti apribojimai):

a. Siuntos arba prekės, kurių vežimą, importavimą ar eksportavimą draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai; 

b. Jei nėra aiškiai kitaip susitarta su „TNT“, siuntos, kurioms gabenti, importuoti ar eksportuoti „TNT“ turi gauti specialią licenciją ar leidimą; 

c. Nedeklaruotos, akcizu apmokestinamos siuntos ar prekės, kurioms reikia reguliavimo institucijos patvirtinimo ir išmuitinimo;   

d. Siuntos, kurių deklaruotoji muitinė vertė viršija leidžiamą gavimo šalyje; 

e. Pavojingos prekės, išskyrus tas, kurios leidžiamos pagal šių Sąlygų 12 skyrių („Pavojingos prekės“); ir 

f. Siuntiniai, kurie yra šlapi, iš kurių varva arba kurie skleidžia bet kokį kvapą.  

10.3 „TNT“ neprisiima jokios atsakomybės už Draudžiamus siųsti daiktus, nepriklausomai nuo to, kaip jie buvo priimti (įskaitant priėmimą per klaidą arba pagal pranešimą). „TNT“ pasilieka teisę atsisakyti gabenti Siuntinius remdamasi šiais apribojimais arba dėl su saugumu ar sauga susijusių priežasčių. „TNT“ turi teisę taikyti administravimo mokestį už atmestus Siuntinius ir už prekių grąžinimą, kai taikytina, Siuntėjui. Daugiau informacijos galima gauti paprašius.

11. Eksporto kontrolė.

11.1 „TNT“ negabena Siuntų, kurios pažeidžia eksporto kontrolės įstatymus. Siuntėjas yra atsakingas už visų taikytinų įstatymų, taisyklių ir reikalavimų (įskaitant JAV teisės aktus dėl eksporto administravimo, JAV tarptautines prekybos ginklais taisykles, JAV užsienio turto kontrolės teisės aktus ir taikytinus visų šalių, susijusių su Siuntos gabenimu, įstatymus bei poįstatyminius teisės aktus) laikymąsi ir jį užtikrina. Siuntėjas sutinka ir užtikrina, kad Siuntų atžvilgiu paisys visų taikytinų JAV vyriausybės sankcijų, draudžiančių prekių, paslaugų ar technologijų eksportą ar reeksportą iš arba į šalis ir teritorijas, kurioms taikomos teritorinės JAV sankcijos. Be to, „TNT“ negabena, o Siuntėjas sutinka nesiųsti prekių, kurių prekyba yra apribota arba draudžiama pagal ekonomines sankcijas ir embargo įstatymus. Naujausią valstybių ir vietovių, kuriose „TNT“ paslaugų neteikia, sąrašą rasite interneto svetainėje tnt.com.

11.2 Be to, „TNT“ negabena, o Siuntėjas užtikrina, kad neperduos „TNT“ gabenti Siuntos, jeigu Siuntėjas arba bet kuris su tokia Siunta susijęs asmuo yra nurodytas bet kuriame iš neaptarnaujamų asmenų sąrašų, kuriuos skelbia ir prižiūri šios institucijos: JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės tarnyba, JAV Komercijos departamento Pramonės ir saugumo biuras, JAV Valstybės departamentas, Jungtinių Tautų Sankcijų komitetas, Europos Sąjungos Taryba ir bet kuri kita atitinkama institucija. Taip pat įskaitant, be apribojimų, Specialiai paskirtųjų piliečių ir blokuojamų asmenų sąrašą, Užsienio sankcijų vengiančių asmenų sąrašą, Subjektų sąrašą ir Nepageidaujamų asmenų sąrašą. Siuntėjas taip pat sutinka ir garantuoja, kad nebandys siųsti siuntos jokiai įmonei, kuri kaip bendra nuosavybė priklauso kokiam nors asmeniui, kuriam pagal atitinkamos institucijos sąrašus yra taikomos ekonominės sankcijos.

11.3 Siuntėjas turi identifikuoti bet kokias Siuntas, kurioms reikalinga kokia nors eksporto kontrolės licencija, leidimas arba kurioms taikytina kita išankstinė eksporto kontrolė, ir turi pateikti „TNT“ informaciją bei visus dokumentus, kurie reikalingi laikantis taikytinų įstatymų ir teisės aktų. Siuntėjas privalo savo sąskaita priimti sprendimą, kokios taikytinos eksporto licencijos arba leidimai yra reikalingi Siuntai, gauti reikiamas licencijas arba leidimus ir užtikrinti, kad Gavėjas turėtų įgaliojimus pagal išsiuntimo, gavimo vietos valstybės ir bet kurios kitos valstybės, turinčios jurisdikciją prekių atžvilgiu, taikytinus įstatymus ir teisės aktus. Taip pat Siuntėjas yra atsakingas už tai, kad nusiųstų prekių galutinis naudojimas ar galutinis vartotojas nepažeistų jokių konkrečių kontrolės politikų, draudžiančių specialiai išvardintų daiktų, kuriems taikomi JAV Eksporto administracijos reikalavimai, tam tikrų rūšių eksportą, reeksportą ir perdavimą.

11.4 „TNT“ neprisiima jokios atsakomybės Siuntėjo ar bet kurio kito asmens atžvilgiu už kokius nors praradimus ar išlaidas – įskaitant, be apribojimų, baudas, nuobaudas ir (arba) Siuntos konfiskavimą ir sunaikinimą – jei Siuntėjas nesilaiko kokių nors eksporto kontrolės, sankcijų arba muitinės įstatymų, taisyklių ar reikalavimų arba juos lemia „TNT“ veiksmai norint vykdyti taikytinus įstatymus ir reikalavimus. Siuntėjas taip pat sutinka atlyginti žalą „TNT“ už bet kokį praradimą ar išlaidas – įskaitant, be apribojimų, baudas, nuobaudas ir (arba) Siuntos konfiskavimą arba sunaikinimą – jei Siuntėjas nesilaiko eksporto kontrolės, sankcijų arba muitinės formalumų įstatymų, taisyklių ar reikalavimų arba juos lemia „TNT“ veiksmai norint vykdyti taikytinus įstatymus ir reikalavimus.

12. Pavojingos prekės. 

12.1 Pavojingų prekių identifikavimas. „Pavojingos prekės“ – tai daiktai, kuriuos gabenant gali kilti pavojus žmonėms, gyvūnams, aplinkai arba vežėjui. Siuntėjui tenka atsakomybė nustatyti, ar jo Siuntoje yra pavojingų prekių, kurios klasifikuojamos kaip pavojingi kroviniai, pavojingos medžiagos, pavojingos prekės Jungtinių Tautų rekomendacijose dėl pavojingų krovinių vežimo, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) ir taikytinuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

12.2 Ribojama paslauga. Išskyrus aplinkybes, nurodytas šiame skyriuje, „TNT“ neteikia su pavojingomis prekėmis susijusių paslaugų. „TNT“ gali savo nuožiūra priimti konkrečias pavojingas prekes, bet tik po to, kai „TNT“ ir Siuntėjas / Gavėjas susitaria dėl konkrečioms pavojingoms prekėms taikomų reikalavimų. Išsamią informaciją apie „TNT“ konkrečius reikalavimus, o taip pat informaciją, kaip taikoma „patvirtinto kliento statuso“ tvarka, galima gauti „TNT“ klientų aptarnavimo skyriuje.

12.3 Papildomi mokesčiai. Siuntoms, kuriose yra pavojingų prekių, taikomos priemokos už pavojingas prekes. Priemokos nustatomos pagal reikalingo specialaus tvarkymo klasifikavimą ir tipą, įskaitant tai, ar tranzito metu reikalinga galimybė pasiekti daiktus.

12.5 Pavojingų prekių teisės aktai. Visi Siuntiniai, kuriuose yra pavojingų prekių, turi atitikti visus taikytinus įstatymus ir teisės aktus, įskaitant ICAO technines instrukcijas dėl saugaus pavojingų krovinių vežimo oru ir IATA pavojingų prekių taisykles. Pavojingų prekių Siuntoms, kurioms taikoma ADR, reikia specialių susitarimų dėl gabenimo, todėl Siuntėjai, turintys patvirtinto kliento statusą, prieš siųsdami turi susisiekti su „TNT“, kad gautų patvirtinimą ir susitartų. 

12.7 Siuntos paruošimas. Patvirtinto kliento statusą turintys Siuntėjai yra atsakingi už Siuntų su pavojingomis prekėmis identifikavimą, klasifikavimą, pakavimą, žymėjimą, ženklinimą etiketėmis ir dokumentų pildymą pagal visas taikomas tarptautines sutartis, įstatymus ir kitus teisės aktus. Siuntėjas taip pat yra atsakingas už tai, kad Gavėjas laikytųsi visų taikytinų tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų. Prireikus prie kiekvienos Siuntos turi būti pridėti atitinkami pavojingų prekių dokumentai (pvz., IATA siuntėjo pavojingų krovinių deklaracijos forma). „TNT“ gali reikalauti, kad Siuntėjas pasitelktų kvalifikuotą supakavimo siuntimui paslaugų teikėją išspręsti problemą dėl nepristatomos pavojingų prekių Siuntos. Siuntėjas turi pateikti visą reikalingą informaciją ir užpildyti visus būtinus transporto važtaraščio langelius, susijusius su pavojingomis prekėmis. Siuntėjai, naudojantys elektronines sistemas pavojingoms prekėms siųsti, priklausomai nuo elektroninės sistemos privalo pasirinkti specialias paslaugas, tvarkymą arba pažymėti, kad jų Siuntoje yra pavojingų prekių. 

12.6 Pakavimas. „TNT“ pakuotės negali būti naudojamos pavojingoms prekėms (įskaitant sausą ledą) siųsti, išskyrus B kategorijos biologines medžiagas (JN 3373), kurios gali būti vežamos „TNT Medpak“ pakuotėje.

12.7 Pavojingų prekių perdavimas ir pristatymas. Pavojingos prekės priimamos ne visuose „TNT“ siuntų taškuose. Tam tikri „TNT“ siuntų taškai nepriima kai kurių klasių pavojingų prekių, ir pavojingos prekės priimamos siųsti naudojantis ne visomis Gabenimo paslaugomis. „TNT“ pasilieka teisę atsisakyti gabenti pavojingas prekes bet kurioje vietoje, kurioje jos negali būti priimamos pagal taikytinus įstatymus arba „TNT“ nuožiūra. Jei Siunta su pavojingomis prekėmis nėra išsiunčiama iš personalo turinčių siuntų taškų, kuriuose tokios Siuntos su pavojingomis prekėmis priimamos, Siuntą būtina perduoti „TNT“ pasinaudojant suplanuoto paėmimo paslauga kliento buvimo vietoje.  

12.8 Maršruto pakeitimo negalimumas. Pavojingų prekių Siuntos maršrutas negali būti keičiamas į kitą adresą nei tas, kuris iš pat pradžių buvo Siuntėjo nurodytas kaip Gavėjo adresas. 

12.9 Galima Siuntėjo atsakomybė. Pagal taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus „TNT“ gali privalėti pranešti apie netinkamai deklaruotas arba nedeklaruotas pavojingų prekių Siuntas atitinkamai reguliavimo ar valdžios institucijai. Siuntėjui gali būti taikomos baudos ir nuobaudos pagal taikytiną teisę. 

13. Išmuitinimas. 

13.1 Siuntos, kurios kerta šalių sienas, gali būti įforminamos muitinėje. Siuntėjas turi užtikrinti, kad visos siunčiamos prekės atitiktų visus muitinės reguliavimo reikalavimus, jis atsakingas už visų dokumentų ir informacijos, reikalingų muitinės procedūroms, pateikimą ir užtikrinimą, kad visi su prekėmis ir Siuntos išmuitinimu susiję dokumentai ir informacija yra tikri, teisingi ir išsamūs, įskaitant atitinkamą Suderintąjį sistemos kodą. Siuntos, kurioms reikia dar ir kitų nei transporto važtaraštis dokumentų (pvz., komercinės sąskaitos faktūros), gali būti gabenamos ilgiau. „TNT“ pasilieka teisę savo nuožiūra įpareigoti Siuntėją sumokėti visas baudas, nuobaudas, padengti nuostolius ar kitas išlaidas, įskaitant saugojimo mokestį, kuriuos lėmė bet kurios kompetentingos valdžios institucijos vykdymo veiksmai arba Siuntėjo šiose Sąlygose išdėstytų įsipareigojimų nevykdymas. 

13.2 Siuntėjas savo sąskaita turi užtikrinti, kad tarptautiniu mastu siunčiamos prekės yra priimamos į pristatymo šalį atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir atitinka visus reikalavimus dėl licencijų ir leidimų, kai jų yra.

13.3 Taip pat iš Siuntėjo gali būti reikalaujama pateikti papildomą informaciją, kad būtų galima atlikti išmuitinimo procedūras kitose Siuntos pristatymo šalies reguliavimo agentūrose, prieš Siuntą pristatant Gavėjui. Siuntų, kuriose yra prekių ar produktų, reguliuojamų kelių kitų pristatymo šalių valstybės institucijų (tokių kaip nacionalinės agentūros, atsakingos už maisto saugumą, visuomenės sveikatos apsaugą, vaistus, medicinos produktus, augalus ir gyvūnus, telekomunikaciją ir kitus elektroninės įrangos standartus, ir panašių institucijų), išmuitinimo procesas gali trukti ilgiau. Atsakomybė už visas išlaidas, susijusias su siuntimu į šalis ir jų grąžinimu iš šalių, kuriose jų įvežimas yra neleidžiamas, tenka Siuntėjui.

13.4 Kai Siuntos laikomos muitinėje ar kitose institucijose dėl neteisingų ar trūkstamų dokumentų, „TNT“ gali pirmiausia bandyti pranešti apie tai Gavėjui. Jei pagal vietinius įstatymus reikalaujama, kad Gavėjas pateiktų teisingą informaciją ar dokumentus, o Gavėjas to nepadaro per pagrįstą laiką, kurį „TNT“ gali nustatyti, Siunta pagal taikytinus įstatymus gali būti laikoma nepristatoma (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“)). Jei Gavėjas nepateikia reikiamos informacijos ar dokumentų, o vietiniais įstatymais leidžiama Siuntėjui juos pateikti, „TNT“ gali bandyti pranešti apie tai Siuntėjui. Jei Siuntėjas taip pat nepateikia informacijos ar dokumentų per pagrįstą laiką, kurį „TNT“ gali nustatyti, nepažeidžiant taikytinų įstatymų Siunta laikoma nepristatoma. „TNT“ neprisiima jokios atsakomybės dėl negalėjimo užbaigti pristatymą dėl neteisingų ar trūkstamų dokumentų, nepriklausomai nuo to, ar „TNT“ bando apie tai pranešti Gavėjui arba Siuntėjui, ar ne. 

13.5 Kai leidžia vietiniai įstatymai, „TNT“ pasirūpins tarptautinių Siuntų muitiniu įforminimu. „TNT“ pateiks Siuntos informaciją muitinei arba kitai reguliavimo institucijai muitinės formalumams atlikti. „TNT“ gali taikyti muitinio įforminimo paslaugos mokestį, kai taikytina, už tarptautinių Siuntų muitinį įforminimą, už mokėtojo vardu muitinei sumokėtus muitus ir mokesčius, už Siuntėjo, Gavėjo arba trečiojo asmens užsakytas paslaugas arba norėdama susigrąžinti valstybės institucijai už dokumentų pateikimą „TNT“ sumokėtas išlaidas. Tokių mokesčių rūšys ir sumos skirtingose šalyse skiriasi. 

13.6 „TNT“ veikia kaip Siuntėjo ar Gavėjo (kai taikytina) agentas tik muitinio įforminimo ir Siuntų pervežimo per muitinę tikslais. Atitinkamais atvejais ir kai tai tinkama, Siuntėjas įgalioja „TNT“ arba „TNT“ skirtą tarpininką kaip tiesioginį atstovą parengti ir pateikti muitinės deklaracijas ir atlikti visus kitus susijusius veiksmus Siuntėjo arba Gavėjo vardu, o visa rizika tenka Siuntėjui arba Gavėjui. Siuntėjas užtikrina, kad Gavėjas įgalios „TNT“ pagal šią nuostatą, kai taikytina. 

13.7 Kai kuriais atvejais „TNT“ gali savo nuožiūra priimti Gavėjo nurodymus naudotis įvardyto muitinės tarpininko, o ne „TNT“ (arba „TNT“ pasirinkto tarpininko) ar Siuntėjo įvardyto tarpininko paslaugomis. Bet kuriuo atveju „TNT“ (arba „TNT“ parinktas tarpininkas) pasilieka teisę atlikti Siuntos muitinio įforminimo procedūrą, jei muitinės tarpininkas negali būti nustatytas arba atsisako atlikti muitinės formalumus arba jei „TNT“ pateikta ne visa tarpininko informacija (įskaitant, bet neapsiribojant pavadinimą, adresą, telefono numerį ir pašto kodą).

14. Muitai ir mokesčiai.

14.1 Tam, kad įvykdytų tam tikrų daiktų muitinio įforminimo procedūras, „TNT“ mokėtojo vardu gali sumokėti muitinės pareigūnų paskirtus muitus ir mokesčius, o tada už tai pritaikyti papildomą mokestį. Dėl visų Siuntų „TNT“ gali susisiekti su mokėtoju ir reikalauti, kad šis patvirtintų kompensavimo tvarką, kuri būtų pateikta kaip sąlyga muitinės procedūrų užbaigimui ir Siuntos pristatymui, taip pat „TNT“ savo nuožiūra gali reikalauti, kad muitai ir mokesčiai būtų sumokėti prieš atiduodant Siuntą Gavėjui. Susisiekite su „TNT“ klientų aptarnavimo centru, jei reikia daugiau informacijos. 

14.2 Tuo atveju, jei kyla ginčas dėl muitų ir mokesčių, pritaikytų Siuntai, tikslumo ar teisingumo, „TNT“ arba jos įvardytas tarpininkas gali peržiūrėti siuntimo dokumentus, pridėtus prie Siuntos. Jei „TNT“ nustato, kad muitai ir mokesčiai buvo apskaičiuoti tinkamai, Siuntėjas sutinka sumokėti muitus ir mokesčius arba Siuntėjas įpareigoja juos sumokėti Gavėją, kai taikytina.

14.3 Jei „TNT“ sumokės muitinei muitus, rinkliavas ar kitus mokesčius mokėtojo vardu, mokėtojui bus taikomas muitinio įforminimo paslaugų mokestis, apskaičiuotas pagal fiksuotą tarifą arba kaip procentinė dalis nuo iš anksto apmokėtos sumos. Šis muitinio įforminimo paslaugų mokestis įvairiose šalyse skiriasi. Norėdami daugiau informacijos apie muitinio įforminimo paslaugų mokestį, žr. „papildomų paslaugų ir priemokų“ puslapį interneto svetainėje tnt.com

14.4 Jei Siuntėjas nenurodo mokėtojo transporto važtaraštyje, muitus ir mokesčius automatiškai turi sumokėti Gavėjas, kai leidžiama.

14.5 Nepaisant jokių kitaip nurodančių mokėjimo nurodymų, Siuntėjas galiausiai yra atsakingas už muitų ir mokesčių bei visų mokesčių ir priemokų, susijusių su „TNT“ atliktu muitų ir mokesčių išankstiniu sumokėjimu, sumokėjimą, jei mokėjimas negautas. Jei Gavėjas arba trečiasis asmuo, iš kurio reikalaujama patvirtinimo dėl kompensacijos, paprašytas atsisako sumokėti muitus ir mokesčius, „TNT“ gali kreiptis šiuo klausimu į Siuntėją. Jei Siuntėjas atsisako kompensuoti „TNT“ patirtas išlaidas, Siunta gali būti grąžinta Siuntėjui (tokiu atveju Siuntėjas turi sumokėti ir siuntimo, ir grąžinimo mokesčius), perduota saugoti į bendrųjų užsakymų sandėlį ar muitinės sandėlį arba pripažinta nepristatytina. Jei už Siuntos gabenimą atsiskaitoma kredito kortele, „TNT“ pasilieka teisę negautus su Siunta susijusius muitus ir mokesčius nurašyti iš kredito kortelės sąskaitos. 

14.6 Atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje galimus variantus, jei „TNT“ negali gauti patvirtinimo, kad jos sumokėti muitai ir mokesčiai bus kompensuoti, Siuntos pristatymas gali vėluoti. Tokie vėlavimai ir bet koks kitas šių Sąlygų neįvykdymas reiškia įsipareigojimus, kurie nebuvo prisiimti. 

14.7 Už muitus ir mokesčius „TNT“ gali mokėti savo nuožiūra vienu iš šių būdų: grynaisiais pinigais, čekiu (asmeniniu arba įmonės, su sąlyga, kad bus pateiktas galiojantis tapatybės identifikavimo dokumentas), kredito kortele, pinigų perlaida, kelionės čekiu arba iš debeto ar mokesčių sąskaitos. „TNT“ nepriima išankstinio muitų ir mokesčių apmokėjimo. 

14.8 „TNT“ neprisiima jokios atsakomybės už muitinėje paliktas Siuntas, ir tokios Siuntos gali būti laikomos nepristatomomis. 

15. Maršruto parinkimas.

„TNT“ nustato visų Siuntų maršrutą. Retkarčiais maršrutas gali būti keičiamas nepranešus. „TNT“ negali atskleisti informacijos apie maršrutą ar detalizuoti tinklo saugos priemonių, kad galėtų apsaugoti ten gabenamas prekes. Todėl taip pat draudžiama atlikti tikrinimus „TNT“ tinklo vietose ar transporto priemonėse, išskyrus atvejus, kai toks reikalavimas numatytas įstatyme ar teisės akte. 

16. Pristatymas.

16.1 Siuntos pristatomos Gavėjo adresu pagal tolesnius 16.7 ir 16.8 skyrius. Neįsipareigojama Siuntą pristatyti asmeniškai Gavėjui. „TNT“ gali pristatyti Siuntą Gavėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuris turi teisę priimti pristatytą Siuntą Gavėjo vardu. Siuntos adresuose visada turi būti nurodytas pilnas Gavėjo adresas, jo telefono numeris ir el. paštas. 

16.2 Tam tikrose paskirties šalyse galima naudoti pašto dėžučių adresus, su sąlyga, kad Siuntėjas pateikia „TNT“ Gavėjo telefono numerį, kad būtų lengviau įvykdyti pristatymą. 

16.3 „TNT“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už jokią pretenziją, susijusią su muitinės ar kitos vyriausybinės institucijos atliktu prekių konfiskavimu arba sulaikymu tranzito metu.

16.4 Siuntos, adresuotos į viešbučius, ligonines, valstybines įstaigas, universitetų miestelius arba į kitas įstaigas, turinčias pašto skyrių arba centrinio pristatymo punktą, gali būti pristatytos į tokį pašto skyrių arba centrinį pristatymo punktą, nebent prieš išsiunčiant buvo nurodyta ar susitarta su „TNT“ kitaip.

16.5 Bet koks prašymas pakeisti adresą, kuris nėra maršruto pakeitimas arba neteisingai įrašyto adreso ištaisymas, „TNT“ yra laikomas nauja Siunta ir jai taikomi nauji Gabenimo mokesčiai.

16.6 Už pristatymus šeštadieniais, jei tokia paslauga taikoma, skaičiuojamas papildomas mokestis tose valstybėse, kuriose šeštadienis nėra įprasta darbo diena.

16.7 „TNT“ gali atsisakyti paimti ir pristatyti Siuntą arba gali taikyti alternatyvius paėmimo ir pristatymo būdus, jei siekiama užtikrinti savo darbuotojų saugumą ir tuo atveju, kai, „TNT“ manymu, jos Paslaugomis gali būti naudojamasi pažeidžiant galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų arba taisyklių reikalavimus.

16.8 Gavėjo nurodymai dėl pristatymo: B2C siuntos  

a. Pasirinktose vietose B2C siuntos „TNT“ gali būti pristatytos pagal papildomus iš Gavėjo gautus nurodymus. Siuntėjas aiškiai patvirtinta ir sutinka, kad tie nurodymai gali pakeisti pradžioje sutartus pristatymo nurodymus arba Įsipareigojimo pristatyti terminą, dėl kurio pradžioje susitarė „TNT“ ir Siuntėjas. 

b. Siuntėjas pripažįsta ir sutinka, kad Gavėjo nurodymai gali būti susiję su (bet neapsiriboja): i) pristatymo laiko atidėjimu; ii) pristatymu kaimynui, durininkui ar priimamojo darbuotojui; iii) pristatymu kitu adresu arba kitam asmeniui, su sąlyga, kad tas kitas adresas yra toje pačioje šalyje, kaip nurodyta transporto važtaraštyje; iv) nurodymais, kur palikti B2C siuntą, negavus parašo pristačius; v) B2C siuntos palikimu paėmimo vietoje (pvz., vietinėje parduotuvėje); arba (iv) bet kokiu pirmiau minėtų nurodymų deriniu. Jei prieš pristatant Siuntėjas ir (arba) Gavėjas atšaukia visą gabenimą ar jo dalį, visi Mokesčiai lieka galioti ir juos reikia sumokėti „TNT“.  

c. Laikui bėgant „TNT“ gali pakeisti B2C siuntų pristatymo galimybių prieinamumą, priklausomai nuo geografinių ir kitų apribojimų. Daugiau informacijos apie pristatymo galimybių prieinamumą ir sąlygas rasite interneto svetainėje tnt.com. 

d. Jei Gavėjas pateiks papildomus pristatymo nurodymus kitoms nei B2C siuntoms, tuomet Siuntėjas patvirtina ir sutinka laikytis šio 16 skyriaus nuostatų.

17. Pakartotinis pristatymas.

17.1 Pristatymas į darbo vietą.  „TNT“ bandys pristatyti Siuntas pakartotinai automatiškai arba paprašius, jei: (a) Gavėjo adresu niekas negali pasirašyti, kad gavo Siuntą, ir dokumentuose nėra patvirtinimo, kad galima atiduoti Siuntą be parašo; (b) Siuntėjas pasirinko „TNT“ pristatymo parašo galimybę ir nėra tinkamų Gavėjų, galinčių pasirašyti, kad gavo Siuntą; arba (c) „TNT“ savo nuožiūra nusprendžia, kad Siuntos atiduoti negalima. Jei Siunta nebuvo pristatyta į darbo vietą po trijų bandymų pristatyti ir (arba) po laikymo penkias darbo dienas nuo pirmojo bandymo pristatyti, ir, kai taikytina, jos atžvilgiu gavimo šalyje yra užbaigti muitinės formalumai, Siunta pripažįstama nepristatoma (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“)).

17.2 Pristatymas į gyvenamąją vietą ir B2C (verslas vartotojui) siuntos.  Jei pirmuoju bandymu nepavyksta pristatyti Siuntos į gyvenamąją vietą Gavėjo adresu arba kaimynui, kai Siuntėjas ar Gavėjas pasirinko „TNT“ pristatymo parašo galimybę, „TNT“ gali savo nuožiūra bandyti pristatyti pakartotinai, arba laikyti siuntą, kol gaus tolesnius pristatymo nurodymus iš Siuntėjo ar Gavėjo, arba pristatyti ją į „TNT“ numatytą vietą. Jei nepavyksta pristatyti Siuntos į gyvenamąją vietą pakartotiniu (-iais) bandymu (-ais), Siuntėjas ar Gavėjas nepateikia tolesnių pristatymo nurodymų arba „TNT“ negali sudaryti sąlygų pristatymui kitoje „TNT“ numatytoje vietoje, Siunta gali būti pripažįstama nepristatoma (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“)).

18. Nepristatomos siuntos.

18.1 Nepristatoma Siunta yra ta, kuri negali būti pristatyta dėl priežasčių, kurios apima (tuo neapsiribojant) bet kurią iš šių: (a) nurodytas ne visas Gavėjo adresas arba jis neįskaitomas, neteisingas ar negali būti surastas, (b) nepavyko susisiekti su Siuntos Gavėju arba Gavėjas neatsiima Siuntos, (c) Siunta buvo adresuota teritorijai, kurios „TNT“ neaptarnauja, (d) Gavėjo darbo vieta yra uždaryta, (e) pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad atitinkamas asmuo negali arba atsisako priimti Siuntą ar patvirtinti Siuntos pristatymo faktą parašu, (f) Siuntai negali būti atliktas muitinis įforminimas, (g) Siunta galėtų sukelti žalą ar vėlavimą kitoms Siuntoms arba žalą turtui ar asmenims, (h) Siuntoje yra Draudžiamų daiktų, (i) Gavėjas negali arba atsisako mokėti už Siuntą „Moka Gavėjas“, (j) Siunta buvo neteisingai supakuota, (k) Siuntos turinys ar įpakavimas yra pažeisti tiek, kad perpakavimas yra neįmanomas, (l) Siunta pažeidžia JAV ar kitų taikomų eksporto kontrolės ar sankcijų įstatymus ar reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, kad yra siunčiama į arba iš ribotos teritorijos ar siunčiama neaptarnaujamo asmens arba adresuota neaptarnaujamam asmeniui,  arba (m) dėl bet kurios priežasties, nurodytos 17 skyriuje (Pakartotinis pristatymas).

18.2 Jei Siunta dėl kokios nors priežasties yra nepristatoma, „TNT“ pabandys pranešti apie tai Siuntėjui, kad susitartų dėl Siuntos grąžinimo, nepažeidžiant jokių vietos teisės aktų nustatytų apribojimų. Jei su Siuntėju negali būti susisiekta per penkias darbo dienas arba jis nepateikia nurodymų per pagrįstą laikotarpį, „TNT“ savo nuožiūra gali arba grąžinti Siuntą Siuntėjui, arba laikyti Siuntą laikinajame sandėlyje, bendrajame sandėlyje arba muitinės sandėlyje, arba utilizuoti Siuntą. Jei Siuntos neįmanoma pristatyti, ji negali praeiti muitinės formalumų arba negali būti grąžinta, „TNT“ gali Siuntą perleisti arba ją utilizuoti savo nuožiūra. Siuntėjas bus atsakingas už visas išlaidas, rinkliavas ir Mokesčius, patirtus grąžinant, saugant ar šalinant nepristatomą Siuntą, išskyrus atvejus, kai Siuntos nebuvo įmanoma pristatyti dėl „TNT“ kaltės.

18.3 Siuntos, kurių negalima grąžinti dėl vietos teisės aktų nustatytų apribojimų, bus padėtos į laikinąjį sandėlį, bendrąjį sandėlį ar muitinės sandėlį arba bus utilizuojamos laikantis vietos teisės aktų. Siuntėjas sutinka apmokėti visas „TNT“ patirtas išlaidas, susijusias su tokiu padėjimu ar utilizavimu.

18.4 Siuntos grąžinimo išlaidos skaičiuojamos Siuntėjui kartu su pirminiais Mokesčiais, išskyrus atvejus, kai Siuntos nebuvo įmanoma pristatyti dėl „TNT“ kaltės. Taip pat bus įtraukti kiti su grąžinimo procedūra susiję Mokesčiai, kuriuos apmokėjo „TNT“. Nepristatomų siuntų, kuriose yra pavojingų prekių, grąžinimo atveju, Siuntėjas turi pateikti užpildytą grąžinimo transporto važtaraštį ir visus kitus reikalingus dokumentus.

19. Aukščiausios klasės paslaugų pristatymo terminai.

Jei „TNT“ nesuteikia skubaus (angl. „Express“) pristatymo paslaugos iki 9 val. ryto, 10 val. ryto ar vidurdienio iki Įsipareigojimo pristatyti termino pabaigos ir jei toks sutrikimas įvyksta ne dėl 21 skyriuje („Neprisiimti įsipareigojimai“) išvardytų įvykių, o Siuntėjas / Gavėjas, kuris moka, praneša „TNT“ apie savo pretenziją pagal 23 skyrių („Pretenzijos“), „TNT“ prašys sumokėti tik už faktinę suteiktą pristatymo paslaugą (pvz., iki vidurdienio), užuot reikalavusi kainos, pasiūlytos už iš pradžių pageidautą paslaugą (pvz., iki 9 val. ryte), pagal tos pačios skubaus pristatymo paslaugų kategorijos kainą. „TNT“ savo nuožiūra arba grąžins kainos skirtumą, arba jį įskaitys atitinkamoje sąskaitoje faktūroje.

20. Atsakomybės ribos. 

20.1 Atsakomybės už Gabenimo paslaugas standartinės ribos. „TNT“ atsakomybė už nuostolius, žalą ar vėlavimą teikiant Gabenimo paslaugas bus apribota didesne iš šių sumų: a) suma, numatyta pagal taikytinas Konvencijas arba b) 100 JAV dolerių už kiekvieną Siuntą (išskyrus atvejus, kai Siuntėjas pasirenka sumokėti papildomą mokestį, kad būtų galima nurodyti Padidintą atsakomybę arba Draudimą, kaip aprašyta 20.3 ir 20.4 skyriuose). „TNT“ taip pat taikys tokias ribas visoms pretenzijoms, susijusioms su Gabenimo paslaugų teikimu vienos šalies teritorijoje, kai taikytinuose nacionaliniuose gabenimo įstatymuose nėra privalomų ar mažesnių atsakomybės ribų (išskyrus atvejus, kai Siuntėjas pasirenka sumokėti papildomą mokestį, kad būtų galima nurodyti Padidintą atsakomybę arba Draudimą, kaip aprašyta 20.3 ir 20.4 skyriuose). 

20.2 Atsakomybės ribos, taikomos kitoms pretenzijoms. Jei atvejui netaikomos 20.1 skyriaus („Atsakomybės už Gabenimo paslaugas standartinės ribos“) nuostatos, „TNT“ atsakomybė už nuostolius, žalą, vėlavimą ar pagal bet kokią kitą su Papildomomis paslaugomis susijusią pretenziją arba už kitokį sutarties pažeidimą apribojama iki 3,40 EUR už kiekvieną kilogramą, visais atvejais neviršijant didžiausios 10 000 EUR dydžio atsakomybės už kiekvieną įvykį ar susijusių įvykių seką.

20.3 Didžiausia atsakomybė: Padidinta atsakomybė (siūloma ne visose vietose – dėl informacijos kreipkitės į „TNT“ klientų aptarnavimo skyrių).

a. Vietose, kuriose „TNT“ siūlo Padidintą atsakomybę, Siuntėjas gali pasirinkti sumokėti papildomą mokestį, kad transporto važtaraštyje būtų galima nurodyti Padidintą atsakomybę, viršijančią ankstesniuose 20.1 ir 20.2 skyriuose nurodytas ribas. 

b. Nurodyta Padidinta atsakomybė reiškia maksimalią „TNT“ atsakomybės dėl Siuntos ribą. Padidinta atsakomybė taikoma tik tuo atveju, jei „TNT“ yra atsakinga pagal Konvencijas arba nacionalinius gabenimo įstatymus, kurie privalomai taikomi Siuntai.

c. Jei „TNT“ nenurodė kitaip, maksimali Padidintos atsakomybės riba siekia 25 000 EUR vienai Siuntai (išskyrus dokumentų siuntas – žr. toliau). 

d. „TNT“ atsakomybė už įrodytus nuostolius ar žalą arba bet kokią kitą pretenziją, susijusią su dokumentų Siuntomis, neviršys Siuntos atstatymo vertės. Jei „TNT“ nenurodė kitaip, taikoma didžiausia 500 EUR suma vienai dokumentų Siuntai. Padidinta atsakomybė galima ne visoms dokumentų Siuntoms. Žr. interneto svetainę tnt.com arba kreipkitės į „TNT“ klientų aptarnavimo skyrių, jei norite daugiau sužinoti apie tinkamumą.

20.4 Draudimas (siūlomas ne visose vietose – išsamios informacijos kreipkitės į „TNT“ klientų aptarnavimo skyrių).

a. Vietose, kuriose „TNT“ siūlo draudimą, Siuntėjas gali pasirinkti sumokėti papildomą mokestį, kad transporto važtaraštyje būtų galima nurodyti draudimą, viršijantį ankstesniuose 20.1 ir 20.2 skyriuose nurodytas ribas.

b. Nurodytas draudimas sudaro didžiausią sumą, dėl kurios „TNT“ prisiima su Siunta susijusią riziką. 

c. Jei „TNT“ nenurodė kitaip, didžiausia draudimo suma yra 25 000 EUR vienai Siuntai. 

d. „TNT“ draudimas yra ribotas, kaip nurodyta „Institute Cargo“ A sąlygoje.

e. „TNT“ atsakomybė už įrodytus nuostolius ar žalą arba pagal bet kokią kitą pretenziją, susijusią su dokumentų Siuntomis, neviršys Siuntos atstatymo vertės. Jei „TNT“ nenurodė kitaip, taikoma didžiausia 500 EUR suma vienai dokumentų Siuntai. Draudimas galimas ne visoms dokumentų Siuntoms. Žr. interneto svetainę tnt.com arba kreipkitės į „TNT“ klientų aptarnavimo skyrių, jei norite daugiau sužinoti apie tinkamumą.

20.5 Jei Siuntėjas pasirenka Padidintą atsakomybę arba draudimą, taikomos toliau nurodytos sąlygos:  

a. Siuntėjas prisiima bet kokio nuostolio, viršijančio deklaruotąją siuntos vertę, poveikį ir riziką.

b. Mokestis bus apskaičiuotas pagal deklaruotąją vertę ir gali skirtis priklausomai nuo Siuntos išsiuntimo vietos. Susisiekite su „TNT“ klientų aptarnavimo skyriumi, jei reikia išsamios informacijos. 

c. „TNT“ atsakomybė už įrodytus nuostolius, žalą, vėlavimą ar pagal bet kokią kitą su Siunta susijusią pretenziją neviršys Siuntos taisymo kainos, Siuntos vertės, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, arba jos pakeitimo kainos, atsižvelgiant į tai, kuri suma mažiausia. „TNT“ turi teisę reikalauti nepriklausomo Siuntos, dėl kurios pateikta pretenzija, turinio vertės patvirtinimo. 

d. Kompensacija negalima už i) netiesioginius nuostolius, arba ii) vėlavimus ar nuostolius, patirtus Siuntėjui pažeidus savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas.

e. Už su Papildomomis paslaugomis susijusius nuostolius kompensacija negalima. 

f. Bet koks bandymas Padidintos atsakomybės, draudimo ar muitinės įforminimo tikslais deklaruoti vertę, kuri viršija didžiausias šiose Sąlygose leidžiamas sumas, yra niekinis ir negalioja. Tokia deklaruota vertė bus automatiškai sumažinta iki leidžiamų Siuntai ribų. Jei „TNT“ priima gabenimui bet kokią Siuntą, kurios deklaruota vertė viršija leidžiamas didžiausias sumas, tai nereiškia jokios šių Sąlygų nuostatos atsisakymo. „TNT“ nesuteikia teisės keisti transporto važtaraštyje nurodytos informacijos apie deklaruotą vertę po to, kai šis dokumentas buvo perduotas „TNT“. 

g. Kai Siuntėjas transporto važtaraštyje nėra nurodęs kiekvieno atskiro Siuntinio vertės Padidintos atsakomybės ar draudimo tikslais, tačiau yra nurodęs bendrą visos Siuntos deklaruotąją vertę, kiekvieno Siuntinio deklaruotoji vertė bus nustatoma dalijant bendrą deklaruotąją vertę iš transporto važtaraštyje nurodyto Siuntinių skaičiaus. Siuntoje esančio Siuntinio deklaruotoji vertė jokiu būdu negali viršyti Siuntos deklaruotosios vertės.

20.6 Išskirtinės vertės daiktai. „TNT“ atsakomybė už Siuntas, kuriose yra ir kurią visą ar iš dalies sudaro Išskirtinės vertės daiktai, yra ribojama atitinkamoje Konvencijoje nustatyta riba arba pagal privalomai taikytinus vietos įstatymus. Padidinta atsakomybė ir draudimas netaikomi Siuntoms, kuriose yra Išskirtinės vertės daiktų.

21. Neprisiimti įsipareigojimai. 

21.1 „TNT“ neprisiima jokios atsakomybės:

a. už (taip pat taikant kitus šiose Sąlygose nustatytus apribojimus) bet kokius nuostolius, didesnius už Padidintą atsakomybę arba draudimo apsaugą (atsižvelgiant į 20.3 skyriuje („Didžiausia atsakomybė: Padidinta atsakomybė“ ir 20.4 skyriuje („Draudimas“) nustatytus ribojimus), arba už bet kokius nuostolius, viršijančius taikytinoje Konvencijoje nustatytas atsakomybės ribas arba, kai siunčiamos Siuntos iš nustatytų vietų ir tarp jų vienos šalies viduje, viršijančius atsakomybės ribas pagal taikytiną privalomą vietos teisę, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių sumų yra didesnė, nepriklausomai nuo to, ar „TNT“ žinojo ar turėjo žinoti, kad tokia žala gali būti padaryta; 

b. už specialiuosius, atsitiktinius, šalutinius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, įskaitant bet kokio pakaitinio gabenimo būdo išlaidas, negautas pajamas ar įplaukas, prarastos galimybės naudoti vertę ar negautą pelną, negautas santaupas, sumažėjusio prestižo vertę arba prarastos galimybės vertę; ir 

21.2 Siuntėjas prisiima visą bet kokio praradimo, sugadinimo ar vėlavimo riziką, išskyrus tą, kurią aiškiai prisiima „TNT“ šiose Sąlygose. Jei pageidauja, Siuntėjas turi pats pasirūpinti draudimu. „TNT“ nesuteikia draudimo.

21.3 „TNT“ neprisiima jokios atsakomybės (o taip pat „TNT“ nepadarys jokio koregavimo, pinigų grąžinimo ar užskaitymo) už bet kokius nuostolius, žalą, vėlavimą, netinkamą pristatymą, nepristatymą, klaidingą informaciją arba informacijos nepateikimą, jeigu tai sukėlė ar padėjo atsirasti bet kuris iš šių įvykių (neišsamus sąrašas):

a. Siuntėjo, Gavėjo ar bet kurio kito asmens, kuris yra suinteresuotas Siunta, veiksmai, įsipareigojimų nevykdymas ar neveikimas;

b. Siuntos pobūdis arba bet koks jos defektas, charakteristika ar imanentinis trūkumas ar trapumas (pažeidžiamumas);

c. Šių Sąlygų ar kitų Siuntai taikomų gabenimo sąlygų pažeidimas, įskaitant Draudžiamo siųsti daikto, pavojingų prekių siuntimą, neteisingą krovinio deklaravimą, netinkamą Siuntos apsaugojimą, žymėjimą ar adresavimą;

d. JAV ar kitų taikomų eksporto kontrolės ar sankcijų įstatymų ir (arba) reikalavimų pažeidimas;

e. Bet kokie įvykiai, kurių „TNT“ negali kontroliuoti, įskaitant pandemijas ar epidemijas, oro katastrofas, socialiai pavojingų elementų veiksmus, valstybės ar reguliacinių institucijų, turinčių teisėtus arba faktinius įgaliojimus, veiksmus, muitinės pareigūnų veiksmus arba neveikimą, riaušes, streikus arba suplanuotus streikus, kitus vietinius konfliktus, pilietinius neramumus, pavojus, susijusius su kariniais veiksmais arba oro sąlygomis, nacionalinių, tarptautinių arba vietinių oro arba vežimo žemės transportu tinklų darbo sutrikimus, bet kurio fizinio arba juridinio asmens ar asmenų nusikalstamus veiksmus, įskaitant teroristinius aktus, stichines nelaimes, ryšių ir informacinių sistemų (įskaitant „TNT“ sistemas) sutrikimus arba neveikimą, mechaninio pobūdžio vėlavimus arba sąlygas, kurios kelia pavojų „TNT“ personalui;

f. Netinkama arba nepakankama pakuotė, įskaitant tai, kad Siuntėjas nenaudojo „TNT“ patvirtintos pakuotės, kai toks pakuotės patvirtinimas yra prašomas, rekomenduojamas arba privalomas. Visų pirma kompiuteriai, elektronika, trapūs daiktai ir alkoholis turi būti supakuoti pagal „TNT“ gaires, pateiktas interneto svetainėje tnt.com. Aprūpinimas „TNT“ pakuote, konsultacijos, pagalba ar gairių teikimas dėl tinkamos Siuntų pakuotės, nereiškia, kad „TNT“ prisiima atsakomybę, išskyrus atvejus, kai „TNT“ raštu aiškiai nurodo kitaip;

g. Veiksmai ar neveikimas, žodinių ar rašytinių Siuntėjo, Gavėjo arba asmenų, tvirtinančių, kad atstovauja Siuntėjui ar Gavėjui, nurodymų laikymasis;

h. Vėlavimas pristatyti dėl „TNT“ nuostatų, susijusių su Mokesčių mokėjimu, laikymosi; 

i. „TNT“ negalėjimas pateikti pristatymo ataskaitos kopijos arba pristatymo metu gauto parašo kopijos;

j. Duomenų, esančių magnetinėse juostose, rinkmenose ar kitose laikmenose, ištrynimas, praradimas ar negalėjimas atkurti arba fotografinių vaizdų ar garso takelių ištrynimas ar pažeidimas dėl sugadintos juostos;

k. „TNT“ nesugebėjimas paisyti „siuntinio orientacijos“ grafinio žymėjimo (pvz., rodyklės AUKŠTYN, žymėjimas ŠIS GALAS TURI BŪTI VIRŠUJE) reikalavimų;

l. „TNT“ nepranešimas arba pavėluotas pranešimas Siuntėjui arba Gavėjui apie bet kokį Siuntos vėlavimą, praradimą ar sugadinimą, neišsamius, neteisingus arba netikslius Gavėjo arba muitinės tarpininko adreso duomenis, neteisingus, nepilnus ar trūkstamus dokumentus arba nesumokėtus muitus ir mokesčius, būtinus, norint įforminti Siuntą;

m. Bet kurio atskiro daikto, apie kurio priėmimą gabenimui „TNT“ neturi patikrinamo įrašo, praradimas arba sugadinimas, įskaitant aplinkybes, kai Siuntos perdavimo „TNT“ metu prekės buvo iš anksto pakrautos į priekabą, padėklą arba supakuotos taip, kad nebūtų galima pagrįstai patikrinti Siuntos daiktų skaičiaus arba turinio;

n. Bet kokios asmeninės ar finansinės informacijos, įskaitant socialinio draudimo numerius, gimimo datas, vairuotojo pažymėjimų numerius, kredito ar debeto kortelių numerius ir finansinės sąskaitos informaciją, praradimas;

o. Siuntėjo nesugebėjimas ištrinti įrašus apie visas Siuntas, įrašytas „TNT“ siuntų sistemoje arba prietaise, kai Siunta nebuvo perduota „TNT“;

p. Žala, kurią parodo bet kokie šoko nustatymo prietaisai, gulsčiukai ar temperatūros matuokliai; ir  

q. Įsipareigojimo pristatyti termino nesilaikymas bet kurios Siuntos, ant kurios adresas yra nepilnas ar neteisingas, atžvilgiu (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“)).

21.4 Tais atvejais, kai „TNT“ neatsako, įskaitant bet kokią atsakomybę, kuri viršija „TNT“ aiškiai šiose Sąlygose prisiimtą atsakomybę, bus atsakingas Siuntėjas. Siuntėjas sutinka apsaugoti „TNT“ bei atlyginti „TNT“ žalą, kurią Siunta sukėlė „TNT“ arba trečiajam asmeniui, ir apsaugoti „TNT“ nuo trečiųjų asmenų, ypač Gavėjo, bet kokių pretenzijų. 

Bet koks pagal Siuntėjo ar trečiojo asmens pretenziją „TNT“ atliktas mokėjimas nebus laikomas nei atsakomybės prisiėmimu, nei šiame 21 skyriuje esančių nuostatų atsisakymu.

22. Garantijų nebuvimas.

Kaip aiškiai išdėstyta šiame dokumente, „TNT“ nesuteikia jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų.

23. Pretenzijos.

„TNT“ priims su Siunta susijusią pretenziją tik su sąlyga, jeigu pareiškėjas laikysis bet kurios taikytinos Konvencijos ir toliau nurodytos tvarkos, kurių nesilaikant negalima pareikšti jokių pretenzijų „TNT“ atžvilgiu: 

23.1 Pranešimo apie pretenziją pateikimas.

a. Apie visas pretenzijas dėl patirtų nuostolių, žalos (matomos ar paslėptos) arba dėl vėlavimo (įskaitant reikalavimus atlyginti nuostolius dėl sugadinimo) arba dėl trūkstamų daiktų, reikia informuoti „TNT“ per 21 dieną i) po Siuntos pristatymo (jei Siunta buvo pažeista arba vėlavo) arba ii) po planuotos pristatymo datos (jei Siunta prarasta, nepristatyta ar pristatyta klaidingai). 

b. Gavėjo patvirtinimas apie gautą Siuntą, kai ant pristatymo dokumento nėra pranešimo apie Siuntos sugadinimą yra prima facie įrodymas, kad Siunta buvo pristatyta geros būklės. 

c. Apie visas tokias pretenzijas būtina informuoti per interneto svetainę tnt.com arba kreipiantis į „TNT“ klientų aptarnavimo skyrių. 

23.2 Privaloma informacija.Visuose pranešimuose apie pretenziją turi būti pateikta pilna informacija apie Siuntėją ir Gavėją, taip pat „TNT“ sekimo numeris, Siuntos išsiuntimo data, vienetų skaičius ir Siuntos svoris. „TNT“ svarstys bet kokią pretenziją dėl žalos atlyginimo tik tada, jei Gavėjas sudarys galimybę „TNT“ patikrinti Siuntos turinį, originalią siuntimo dėžę (dėžes) ir pakuotę arba Gavėjo patalpose, arba „TNT“ patalpose, kol pretenzija bus išnagrinėta. 

23.3 Apribojimai. „TNT“ neprivalo imtis jokių su pretenzija susijusių veiksmų tol, kol nebus apmokėti visi Mokesčiai; pareiškėjas negali iš tų Mokesčių išskaičiuoti pretenzijos sumos. Dėl vienos Siuntos galima pateikti tik vieną pretenziją. Sutikus priimti mokėjimą pagal pretenziją, nebetenkama teisės reikalauti atlyginti kitus nuostolius arba reikalauti papildomos kompensacijos, susijusios su šia Siunta. Siuntėjai arba Gavėjai, kurių Siuntiniai buvo perduoti „TNT“ per siuntinių konsolidatorių, neturi jokios teisės reikalauti, kad „TNT“ įvykdytų prievolę natūra, arba reikalauti taikyti kitus teisių gynimo būdus. 

23.4 Ieškiniai.Jeigu per dvejus metus nuo faktinės pristatymo dienos (žalos, trūkumo ar vėlavimo atveju) arba planuotos pristatymo datos (pametimo, nepristatymo ar klaidingo pristatymo atveju) ar laikantis bet kurio taikytino ieškinio senaties termino, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių terminų yra trumpesnis, nepareiškiamas ieškinys teismingam teismui, netenkama teisės reikalauti, kad „TNT“ atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl gabenimo.

24. Subranga.

„TNT“ pasilieka teisę visų ar dalies bet kurių Paslaugų teikimui pasitelkti subrangovus. 

25. Duomenų apsauga. 

25.1 Terminai, tokie kaip „duomenų valdytojas“, „asmens duomenys“, „duomenų subjektas“ ir „duomenų tvarkymas“, turi tokią pačią reikšmę, kokia jiems suteikta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 („BDAR“) ir bet kuriuose kituose duomenų apsaugos įstatymuose ir teisės aktuose, taikytinuose asmens duomenų tvarkymui („Asmens duomenys“) pagal šias Sąlygas (bendrai vadinama „Duomenų apsaugos įstatymai“).

25.2 „TNT“ ir Siuntėjas pripažįsta, kad abu yra savarankiški bet kokių asmens duomenų, kuriuos tvarko šių Sąlygų šalys (asmenys), duomenų valdytojai.

25.3 Kiek tai susiję su bet kokių Asmens duomenų tvarkymu pagal šias Sąlygas, Siuntėjas pareiškia, kad laikėsi Duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant informacijos teikimą duomenų subjektams pagal Duomenų apsaugos įstatymus, pateikdamas informaciją, kaip nurodyta „TNT“ privatumo pranešime, esančiame interneto svetainėje tnt.com, ir turėdamas teisinį pagrindą pagal Duomenų apsaugos įstatymus, pvz., sutarties vykdymą, teisėtą interesą ar sutikimą.

25.4 Siuntėjas įsipareigoja atlyginti „TNT“ visus kaštus, pretenzijas, nuostolius ir išlaidas, kuriuos „TNT“ patirs dėl to, kad Siuntėjas nesilaikė šio 25 skyriaus nuostatų.

25.5 Siuntėjas pareiškia, kad teisinis pagrindas, kaip nustatyta 25.3 skyriuje (taip pat) leidžia perduoti asmens duomenis „FedEx“, jos susijusioms įmonėms, filialams, advokatams, auditoriams ar bet kuriems tretiesiems asmenims, kuriuos „FedEx“ pasamdė vykdyti savo įsipareigojimus Siuntėjui pagal šias Sąlygas bet kurioje Europos ekonominės erdvės šalyje ir už jos ribų („EEE“).

25.6 Visiems asmens duomenų perdavimams iš Siuntėjo į TNT ir atvirkščiai iš EEE arba Šveicarijos į kitą nei EEE arba Šveicariją šalį taikomos standartinės sutarčių sąlygos duomenų valdytojas – duomenų valdytojui (Sprendimas (ES) 2021/914 – I modulis) (toliau – SSS-VV) , kaip nurodyta BDAR 46 straipsnio 2 dalies c punkte; jis pateikiamas čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. Šiuo tikslu SSS-VV yra laikytinos šių Sąlygų sudedamąja dalimi pagal nuorodą. Sutikdamos su šiomis Sąlygomis šalys a) laikomos pasirašiusiomis SSS-VV, b) sutinka su visu SSS-VV turiniu ir c) vykdys SSS-VV sąlygas ir d) sutinka, kad bet koks pakeitimas ar paskesnis Sprendimas ir (arba) URL yra taikomas ir pakeičia Sprendimą ir (arba) URL, kaip nurodyta šiame 25.6 skyriuje. Pagal SSS-VV TNT, kaip valdytoja, veiks kaip duomenų eksportuotojas (taip pat ir su ja susijusių įmonių vardu), o Siuntėjas, kaip valdytojas, veiks kaip duomenų importuotojas arba atvirkščiai, priklausomai nuo aplinkybių. Tai, kas išdėstyta anksčiau, nepažeidžia TNT teisės savo nuožiūra nuspręsti naudoti kitą atitinkamą perdavimo priemonę laikantis Duomenų apsaugos įstatymų. Į perduodamus Asmens duomenis gali įeiti asmeninė Siuntėjo ir Gavėjo kontaktinė informacija, pvz., vardas, pavardė ir adresas, reikalingi tam, kad TNT galėtų efektyviai teikti savo Paslaugas, pavyzdžiui, pristatyti Siuntinius ir teikti Siuntų sekimo ir buvimo vietos nustatymo funkcijas, kaip toliau išdėstyta ar kitaip nurodyta šiose Sąlygose ir pagal SSS-VV priedus.

25.7 Jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, vietos priežiūros institucija arba panaši valdžios institucija nusprendžia, kad bet kurios Sąlygos pagal šį 25 skyrių ir (arba) SSS-VV nebėra arba nebegali būti teisėtas būdas leisti perduoti Asmens duomenis už EEE ar Šveicarijos ribų, šalys turi gera valia susitarti dėl kito būdo leisti teisėtai perduoti Asmens duomenis.

26. Visaapimantis susitarimas.

Šios Sąlygos sudaro šalių visaapimantį susitarimą ir, remiantis 1 skyriumi („Taikymo sritis“), turi viršenybę bet kokių kitų rašytinių ar žodinių nuostatų ar sąlygų atžvilgiu. Šių Sąlygų negalima nepaisyti, išskyrus atvejus, kai aiškiai raštu tarp šalių susitarta kitaip. 

27. Teisių perleidimas.

Be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo, nė viena iš šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šias Sąlygas, tačiau „TNT“ gali perleisti visas ar bet kokią dalį savo teisių ir pareigų pagal šias Sąlygas bet kuriai iš savo susijusių įmonių. Nepažeidžiant ankstesnės nuostatos, šios Sąlygos yra privalomos ir galioja šalims bei jų teisėtiems teisių perėmėjams.

28. Teisių neatsisakymas.

Bet koks „TNT“ negalėjimas įvykdyti arba pritaikyti kurios nors šių Sąlygų nuostatos nereiškia tos sąlygos atsisakymo ir kitaip neapriboja „TNT“ teisės įgyvendinti tokią nuostatą.

29. Privalomi įstatymai.

Šiose Sąlygose neatsisakoma jokios atsakomybės, kai šios atsakomybės atsisakyti draudžiama įstatymais. Jei kuri nors šiose Sąlygose esanti arba minima nuostata prieštarauja kuriai nors taikytinai privalomai tarptautinei sutarčiai, nacionaliniam įstatymui, poįstatyminiams teisės aktams, įsakymams arba reikalavimams, tokia nuostata taikoma atsižvelgiant į maksimaliai leistiną jos taikymo apimtį ir tokia apimtimi lieka galioti kaip sutarties tarp „TNT“ ir Siuntėjo dalis. Kurios nors nuostatos negaliojimas arba neįvykdomumas neturi įtakos jokioms kitoms šių Sąlygų nuostatoms.

30. Mediacija.

Belgijos teisė numato galimybę asmenims, kurie naudojasi Belgijos pašto paslaugomis, kreiptis dėl kilusio ginčo išsprendimo į pašto paslaugų sektoriaus kontrolierių Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)), tačiau su sąlyga, jog prieš tai toks asmuo pateikė savo skundą „TNT“. Toks ginčo sprendimo būdas neturėtų pažeisti šių Sąlygų nuostatų.

31. Taikytina teisė ir jurisdikcija.

Išskyrus, kiek bet kurioje taikytinoje Konvencijoje nurodyta kitaip, šioms Sąlygoms taikomi tos šalies ar teritorijos, kurioje „TNT“ priima Siuntą Paslaugų teikimui, įstatymai, o tos šalies ar teritorijos, kurioje „TNT“ priima Siuntą Paslaugų teikimui, teismams yra teismingi bet kurie ginčai, kylantys dėl „TNT“ pagal šias Sąlygas teikiamų Paslaugų arba susijusiems su jomis.