TNTs Fraktvilkår og -betingelser for Europa

(med virkning f.o.m. 1. januar 2023)

Klikk her for å gjennomgå de tidligere versjonene av fraktvilkårene til TNT i Europa.

1. Anvendelsesområde.

1.1 Disse vilkårene gjelder transport av forsendelser med opprinnelse fra Europa, mellom land og innenfor land og områder i Europa. Disse vilkårene gjelder ikke forsendelser innad i Tyskland og Polen, der gjelder separate vilkår og betingelser for innenlandstransport. I noen markeder kan lokale vilkår eller postbestemmelser gjelde i stedet for, eller komme i tillegg til, disse vilkårene (i hvert tilfelle tilgjengelig på tnt.no i gjeldende land og områder). Forsendelser fra utenfor Europa er underlagt lokale tariffer og de vilkår og betingelser som gjelder for TNTs tilknyttede selskaper, filialer eller uavhengige underleverandører som har tatt imot forsendelsen. Forsendelser som returneres er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder for landet eller området som forsendelsen returneres fra. For mer informasjon om alle TNTs tjenester, se tnt.no.

1.2 Den internasjonale transporten av en forsendelse med fly vil være underlagt Montreal-Konvensjonen eller Warszawa-Konvensjonen, i samsvar med Konvensjonenes anvendelsesområde. Den internasjonale transporten av en forsendelse på vei vil være underlagt CMR, etter behov. Forsendelser som transporteres innenlands (mellom bestemte steder i ett land) er underlagt lovgivningen i dette landet, disse Betingelsene og gjeldende TNT innenlandsvilkår, samt transportbetingelser.

1.3 Den siste online-versjonen av disse Betingelsene som er publisert og gjort tilgjengelig på det gjeldende lokale tnt.no-nettstedet, har forrang og erstatter alle eldre eller andre versjoner av Betingelsene. Ved å tilby en forsendelse til TNT godtar Avsenderen Betingelsene som var gjeldende på det tidspunktet. TNT forbeholder seg retten til når som helst å ensidig endre eller supplere disse Betingelsene.  

1.4 I tilfelle konflikt mellom disse Betingelsene og annen TNT-transittdokumentasjon, inkludert vilkårene og betingelsene på et hvilket som helst TNT fraktbrev, manifest eller pakkseddel, gjelder disse Betingelsene i den grad de ikke er i strid med gjeldende Konvensjon(er), eller andre preseptoriske lover som kommer til anvendelse, inkludert gjeldende lokale postbestemmelser.

1.5 De tilgjengelige tjenestene kan endres eller suspenderes av TNT fra tid til annen. Slik modifikasjon eller suspensjon gjelder forsendelser som er tilbudt til TNT etter endringsdatoen. Detaljer om gjeldende tjenester er tilgjengelige på tnt.no.

1.6 I disse vilkårene tas alle avgjørelser fra TNT etter TNTs eget skjønn.

2. Definisjoner. 

"Luftfraktbrev" eller "Fraktbrev" betyr ethvert fraktdokument, manifest, fraktbrev, etikett, stempel, elektronisk post eller lignende som brukes i TNT-transportsystemet for å starte en Forsendelse. 

"Tilleggstjenester" betyr alle tjenester som ikke er Transporttjenester.

"B2C-forsendelser" betyr forsendelser i henhold til en kommersiell transaksjon mellom en forretningsdrivende avsender (handler som ledd i næringsvirksomhet) og en individuell mottaker som er forbruker (handler ikke som ledd i næringsvirksomhet).

Med "Virkedag" menes enhver dag som virksomheter i landet eller regionen for opphavssted eller i landet eller regionen for bestemmelsesstedet driver forretningsvirksomhet. Virkedager og høytider kan variere etter land eller region. Kontakt TNT for leveringsforpliktelser som kan bli berørt.

"Bedriftslevering" betyr levering til kommersielle- eller forretningslokaler, unntatt (a) hjem eller private boliger, (b) steder der en virksomhet drives hjemmefra eller en bolig som av avsender er utpekt som bolig, og (c) B2C-forsendelser.

«Gebyrer» betyr transportgebyrer og andre gebyrer, avgifter eller tilleggsavgifter som utmåles eller pålegges i henhold til disse betingelsene, inkludert drivstoff og andre tilleggsavgifter, gebyrer for klareringstjenester, tilleggsgebyrer, utvidet ansvar- eller forsikringsavgifter, returgebyrer, gebyrer for særskilt håndtering, toll og avgifter, import- og eksporttillegg og andre kostnader som TNT med rimelighet er påført i forbindelse med transport av en forsendelse. Informasjon om eventuelle andre tilleggsavgifter er tilgjengelige på tnt.no. TNT vil belaste merverdiavgift på avgiftene sine i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

"CMR" betyr Konvensjonen om kontrakt for internasjonal godstransport på riksvei 1956 som endret i 1978. 

"Betingelser" betyr disse fraktvilkårene som oppdateres på tnt.no fra tid til annen. 

"Konvensjoner" betyr Warszawa-Konvensjonen, Montreal-Konvensjonen og CMR i fellesskap.

Med "Deklarert tollverdi" menes salgsprisen eller gjenanskaffelseskostnadene for forsendelsens innhold for fortollingsformål.

"Leveringsforpliktelse" betyr det publiserte tidspunktet for levering for TNT-tjenesten eller leveringstiden som er oppgitt av TNT kundeservice for den Forsendelsen, som tar hensyn til varen som sendes, datoen, presis destinasjon, vekt og verdi på forsendelsen.

"Utvidet ansvar" betyr at verdien, hvis aktuelt, er angitt av avsenderen på fraktbrevet, som utgjør det maksimale TNT-ansvaret under omstendigheter der TNT er ansvarlig i henhold til en gjeldende konvensjon eller lokal lov, i forbindelse med forsendelsen som avsenderen betaler det nødvendige gebyret for. 

"Europa" betyr Albania, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Hviterussland, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Ukraina, i fellesskap. 

"Forsikring" betyr den verdien som er angitt av avsenderen på fraktbrevet, som utgjør det maksimale beløpet TNT påtar seg risikoen i forbindelse med forsendelsen, og som avsenderen betaler det nødvendige gebyret for.

"Lekkasje" har betydningen som er angitt i punkt 7 (Fraktforberedelse).

"Montreal-Konvensjonen" betyr Montreal-Konvensjonen av 28. mai 1999 og alle påfølgende gjeldende protokoller. 

"Pakke" betyr en enkelt pakke eller gjenstand som blir tilbudt av Sender til TNT for transport og godtas av TNT fra Sender.

"Forbudte Gjenstander" betyr gjenstander og typer forsendelser som presisert i avsnitt 10 (Forbudte gjenstander) i disse Vilkårene.

"Mottaker" betyr den fysiske eller juridiske personen som er oppgitt på fraktbrevet som Mottaker av Forsendelsen.

"Hjemlevering" betyr en levering gjort til et hjem eller en privat bolig, inkludert adresser der det drives en virksomhet hjemmefra, eller en levering der Avsender har utpekt leveringsadressen som en bolig.

"Avsender" betyr den fysiske eller juridiske personen som er oppgitt i fraktbrevet som sender av Forsendelsen.

"Tjenester" betyr Tilleggstjenester og Transporttjenester samlet. 

"Forsendelse" betyr en eller flere pakker som beveger seg på et enkelt fraktbrev.

"TNT" betyr Federal Express Corporation, dets datterselskaper, filialer og tilknyttede selskaper, og deres respektive ansatte og agenter (i den grad det er aktuelt).

Med "TNT-kundenummer" eller "TNT-konto" menes nummeret som TNT har tilordnet en kunde slik at TNT-systemet kan generere et sammendrag av kontoaktiviteter og at kunden kan bli fakturert i henhold til dette.

«Transportgebyrer» betyr gebyrene og avgiftene som til enhver tid gjelder for å sende en forsendelse fra TNT i samsvar med disse betingelsene, ekskludert andre avgifter og tilleggsavgifter som kan pålegges eller innkreves, som tilleggsavgifter for drivstoff, gebyrer for klareringstjenester, tilleggsgebyrer, utvidet ansvar- eller forsikringsavgifter, gebyrer for særskilt håndtering, toll og avgifter, import- og eksporttillegg og andre tilleggsavgifter.

"Transporttjenester" betyr tjenestene for transport av en Forsendelse som tilbys og utføres av TNT i henhold til et TNT-fraktbrev unntatt FedEx-luftfraktbrev.  

"Unike gjenstander" betyr gjenstander som ikke er underlagt utvidet ansvar eller forsikring på grunn av deres natur, inkludert edelstener, edle metaller, smykker, ubeskyttede møbler, glass, porselen, kunstgjenstander, antikviteter, pelsverk, samlerobjekter, musikkinstrumenter, viktige dokumenter som pass, smarttelefoner, smartklokker, nettbrett, bærbare datamaskiner, elektroniske skjermer, plasmaskjermer, filmer, kassetter, plater, minnekort, eller andre varer som inneholder data eller bilder.

"Warszawa-Konvensjonen" betyr Warszawakonvensjonen av 12. oktober 1929, som endret ved Haag-protokollen av 28. september 1955, og alle påfølgende gjeldende protokoller, samt Guadalajara-Konvensjonen av 18. september 1961. 

3. Gebyrer.

Transportgebyrer som gjelder Forsendelsen er som beskrevet i TNT-satskort, eller som uttrykkelig avtalt ellers i den relevante TNT-transporttjenesteavtalen. Tilbud fra TNT for Gebyrer eller Tjenester er kun estimater, basert på informasjon gitt av Avsenderen. Endelige Gebyrer og Tjenester kan variere avhengig av Forsendelsen som faktisk er tilbudt og anvendelsen av disse Betingelsene. TNT er ikke ansvarlig for, og det vil heller ikke gjøres noen justering, refusjon eller kreditt av noe slag som et resultat av avvik i pris- eller servicetilbud som ble gitt før tilbud på Frakt av Forsendelsen ble inngitt og Gebyrene fakturert til betaleren. Pålagte Gebyrer er de gebyrene som er anvendelige og gjelder på det tidspunktet en relevant TNT-transporttjenesteavtale inngås, med forbehold om TNTs rett til å revidere Gebyrene, inkludert Transportgebyrene, som er angitt i TNT-satskort, til enhver tid og uten varsel.

4. Drivstofftillegg og andre pristillegg.

TNT forbeholder seg retten til å estimere og revidere drivstofftillegg og andre pristillegg som er angitt på tnt.no til enhver tid og uten varsel. Varigheten av og beløpet til slike revisjoner vil bli bestemt av TNT. Avsenderen, ved å tilby en forsendelse til TNT, godtar å betale tilleggsgebyret(-ne) som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Du finner en mer detaljert oversikt over gjeldende ekstragebyr på tnt.no.

5. Fakturajusteringer og dimensjonsvekt (volumvekt). 

5.1 TNT tar betalt for enten vekten av forsendelsen eller den deklarerte volumetriske vekten av forsendelsen, avhengig av hvilken som er høyest, og den volumetriske vekten beregnes i samsvar med den volumetriske konverteringsligningen som er angitt i TNTs ¨satskort eller på tnt.no. TNT kan sjekke vekten og/eller volumet på og/eller antall varer som forsendelsen består av og hvis det er større enn den deklarerte vekten og/eller volumet og/eller antall varer, samtykker kunden til at den faktiske vekten på forsendelsen og/eller den faktiske volumetriske vekten av forsendelsen, avhengig av hvilken som er høyest, skal brukes til beregning av TNTs avgifter.  

5.2 TNT kan granske ethvert fraktbrev for å verifisere den valgte Transporttjenesten, Forsendelsens/Pakkens faktiske vekt eller dimensjonsvekt, eller antall Pakker i en Forsendelse. Hvis den valgte Transporttjenesten, faktiske vekt eller dimensjonsvekt, eller antall pakker som er oppgitt på fraktbrevet, er feil, kan TNT gjøre korreksjoner på fraktbrevet.

5.3 TNT kan gjøre justeringer i fakturaen og vil ha rett til å kreve et gebyr for særskilt håndtering for å måtte gjøre rettelser og endringer i fraktbrevet. Metoden(e) som brukes og Gebyr som er gjeldende for å gjøre slike korreksjoner eller justeringer er tilgjengelige på forespørsel. 

6. Fakturering. 

6.1 Fakturaer for Transportgebyrer og relaterte kostnader forfaller i utgangspunktet til betaling uten tilbakeholdelse eller motregning innen 30 dager etter fakturadato. For visse land kan en annen betalingstid gjelde; detaljer er tilgjengelig på forespørsel. Faktura for tollgebyr, avgifter og andre relaterte kostnader og Gebyrer betales ved mottak. Uansett forbeholder TNT seg retten til å kreve betaling av eventuelle Gebyrer på forhånd. TNT fakturerer i utgangspunktet alle forsendelser ukentlig etterskuddsvis med mindre annet er avtalt. TNTs fakturaer inkluderer IKKE en kopi av leveringsbekreftelsen.

6.2 Der loven tillater det, kan TNT bruke elektroniske fakturaer som standard, med mindre papirfakturer blir uttrykkelig forespurt. 

6.3 TNT forbeholder seg retten til å tilordne betalinger til de eldste fakturaene først, i de tilfeller der foretrukne overføringsmetoder ikke er brukt eller der overføringsdetaljer ikke blir gitt sammen med betalingen.

6.4 I tilfelle forsinket betaling, forbeholder TNT seg retten til å pålegge et gebyr for forsinket betaling, forsinkelsesrente og administrative kostnader for slik for sen betaling. I slike tilfeller kan TNT bruke gjeldende gebyrer, kostnader og/eller rentesatser som er bestemt av TNT og i samsvar med gjeldende EU- eller lokale lover om forsinket betaling. 

6.5 Hvis betaling skal gjøres til en TNT-konto, må parten som initierer Forsendelsen oppgi et gyldig og aktivt TNT-kundenummer på fraktbrevet for at TNT skal godta Forsendelsen. Kostnader til en TNT-konto kan ha form av: 

a. "Bill Sender" eller "Bill Shipper": TNT fakturerer gebyrer til avsenderens TNT-konto. 

b. "Bill Recipient" eller "Bill Consignee": TNT fakturerer kostnader til mottakerens TNT-konto. Akseptabelt kun for transport til bestemte steder.

6.6 Uavhengig av instruksjoner om betaling eller bestemmelser om det motsatte, vil Avsenderen (eller etter forholdene parten som initierer en importforsendelsetransaksjon) alltid være ansvarlig for avgiftene, og i tilfeller der mottakeren nekter betale.

6.7 Tvister relatert til fakturaer skal sendes av henholdsvis Avsender eller Mottaker til TNT senest (a) 30 dager fra fakturadatoen eller (b) fakturaens forfallsdato, avhengig av hva som inntreffer sist. TNT godtar bare innlevering av en slik tvist hvis følgende er angitt der: (a) fakturanummer, (b) fraktbrev-nummer og (c) årsak til tvisten.

6.8 Toll og avgifter. Hvis det er aktuelt, kan toll, avgifter og andre relaterte gebyrer utmåles etter innholdet i forsendelsene. Hvis TNT betaler toll, skatter eller andre avgifter til et tollbyrå på vegne av betaleren, vil betaleren få utmålt en avgift for klareringstjenester basert på en fast sats eller en prosentandel av det totale utbetalte beløpet (den summen som er størst legges til grunn). TNT er ikke pliktig å betale toll, avgifter og andre relaterte gebyrer, og kan kreve at avsender eller mottaker betaler TNT før TNT påtar seg noe ansvar for toll, skatter eller andre relaterte gebyrer. Mottaker vil bli belastet for slike avgifter og gebyrer med mindre TNT bestemmer noe annet. Under visse øvrige omstendigheter kan avsenderen bli belastet for slike tollgebyr og avgifter, inkludert i tilfeller der forsendelsen sendes til et tredjepartssted der mottakeren ikke er bosatt. Faktura for tollgebyr, avgifter og andre relaterte kostnader og gebyrer betales ved mottak. Ytterligere detaljer er tilgjengelig i punkt 13 (Tollklarering) og på forespørsel.

6.9 Valutakonvertering. TNT-fakturaer må betales i den valutaen som er oppgitt i fakturaen eller på annen måte i den lokale valutaen mot valutakurser som TNT til enhver tid angir.

7. Klargjøring av forsendelse.

7.1 Størrelses- og vektbegrensning. Pakke- og Forsendelsesstørrelse og vektbegrensninger varierer etter opprinnelsesland og destinasjonsland, og etter tjeneste. 

7.2 Forsendelser med flere deler. Det gjelder ingen begrensning på den samlede vekten av en forsendelse med flere enheter, såfremt hver enkeltpakke i forsendelsen ikke overskrider grensen for vekt per pakke som er angitt for bestemmelsstedet. 

7.3 Ekstra store forsendelser. Forsendelser som overstiger tjenestespesifikke vektgrenser som er angitt i retningslinjene for klargjøring av forsendelsen på tnt.no, krever forhåndsavtale med TNT. TNT forbeholder seg retten til å nekte pakker eller forsendelser som TNT anser som uegnet eller «ekstra store» som nærmere beskrevet i retningslinjene for klargjøring av forsendelse på tnt.no. 

7.4 Emballasje. Alle pakker må klargjøres og pakkes av avsenderen for sikker transport, i samsvar med varens art og størrelse, under forutsetning av vanlig forsiktighet ved håndtering i et transport- og hubsorteringsmiljø og i samsvar med TNTs instruksjoner og alle gjeldende traktater, lover, forskrifter og regler, inkludert de som regulerer pakking, merking og etikettering. 

7.5 Alle varer som lett kan ta skade av eventuelle tilstander som kan oppstå i forbindelse med transporten, for eksempel temperaturendringer eller endret lufttrykk, må være tilstrekkelig beskyttet av egnet emballasje fra Avsender. TNT er ikke ansvarlig for eventuelle skader som er et resultat av endringer i temperatur eller lufttrykk.

7.6 TNT tilbyr ikke temperaturregulert transport, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, er ikke TNT forpliktet til å legge til tørris til Forsendelsene eller til å levere re-isingstjenester, til tross for muntlige eller ensidige skriftlige uttalelser fra kunden eller TNT om det motsatte. Hvis Mottaker avviser en pakke, eller pakken lekker, er skadet eller avgir en lukt (samlet kalt "lekkasje"), returneres den til Avsender, hvis det er mulig. Hvis pakken avvises av Avsender, eller den ikke kan returneres på grunn av lekkasje, skal Avsender være ansvarlig for og samtykker i å refundere og ytterligere kompensere TNT for alle kostnader, gebyrer og utgifter i forbindelse med opprydding og avhending av pakken. Se mer i punkt 8 (Nektelse eller avvisning av forsendelser).

7.7 Merking. Det er Avsenders ansvar å fylle ut alle nødvendige detaljer i fraktbrevet på riktig måte. Alle Forsendelser skal merkes leselig og varig med navn, gateadresse, by og land, inkludert postnummeret til Avsender og Mottaker. For internasjonale Forsendelser skal Avsenders adresse inneholde landet der Forsendelsen ble overlevert til TNT. Avsenderen må påføre fraktbrevet og andre påkrevde etiketter (f.eks. tung vekt) i en fremtredende posisjon på utsiden av Forsendelsen som kan sees tydelig. 

Mer informasjon om klargjøring av Forsendelse er tilgjengelig på tnt.no eller ved forespørsel. 

8. Nektelse eller avvisning av Forsendelser.

TNT forbeholder seg retten til å n , holde tilbake, kansellere, utsette eller returnere forsendelser når som helst hvis det kreves av loven (inkludert eksportkontroll, sanksjoner, tollrelaterte lover og forskrifter), og/eller hvis slike forsendelser etter TNTs oppfatning sannsynligvis vil forårsake skade eller forsinkelse på andre forsendelser, varer eller personer; befordring som er forbudt ved lov eller er i strid med noen av disse Betingelsene; TNT-kontoen til den personen eller enheten som er ansvarlig for betaling, ikke har god kredittverdighet; volumet eller typen forsendelser avviker vesentlig fra volumet eller typen forsendelser som opprinnelig ble indikert av avsenderen til TNT; eller av enhver annen grunn. Det faktum at TNT godtar forsendelser, betyr ikke at slike forsendelser, inkludert deres innhold og kvalitet, er i samsvar med gjeldende lover og regler eller disse Betingelsene. 

9. Inspeksjon av forsendelser.

9.1 På forespørsel fra kompetente myndigheter, eller etter TNTs eget skjønn, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, kan TNT åpne og inspisere enhver forsendelse. 

9.2 I samsvar med gjeldende lover og forskrifter kan TNT bli pålagt å foreta forskjellige kontroll(er) av forsendelsen(e). Avsenderen frafaller herved eventuelle krav på skader eller forsinkelser som følge av slike kontroller. 

10. Forbudte gjenstander.

10.1 TNT forbyr de følgende gjenstander for forsendelse til ethvert bestemmelsessted, og Avsender samtykker i å ikke sende disse tingene, med mindre uttrykkelig avtalt ved overenskomst med TNT (ytterligere restriksjoner kan gjelde, avhengig av opprinnelsessted og bestemmelsessted):

a. Skytevåpen, våpen, ammunisjon og tilhørende deler. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, våpen, stilettkniver, sommerfuglkniver, sverdpinner, knokejern og elektrosjokkvåpen; 

b. 3D-utskriftsmaskiner som er laget for, eller som utelukkende fungerer for å, produsere skytevåpen.

c. Eksplosiver (klasse 1.4-eksplosiver kan være akseptable til og fra visse steder – nærmere informasjon kan fås ved henvendelse), fyrverkeri og andre gjenstander av en eksplosiv eller brennbar art.

d. Gjenstander som ligner på bomber, håndgranater eller andre eksplosive enheter eller våpen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, inerte produkter, så som replikaer, lekepistoler, samleobjekter, opplæringsutstyr og kunst. 

e. militæreffekter som kommer fra land hvor eksportlisens er påkrevd 

f. menneskelik, menneskeorganer eller kroppsdeler, menneske- eller dyrefoster, levninger av mennesker som er kremerte eller løftet fra graver 

g. levende dyr, inkludert insekter eller kjæledyr  

h. Dyrekadaver, døde dyr eller dyr som er utstoppede. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, dyrepels, elfenben og elfenbensrelaterte produkter og fauna;  

i. planter og plantemateriale, inkludert avskårede blomster (avskårede blomster er akseptable til og fra visse land og områder, inkludert Holland til USA og alle land i Latin-Amerika – nærmere informasjon kan fås ved henvendelse)  

j. lettfordervelig mat og mat og drikke som krever avkjøling eller annen miljøkontroll 

k. Pornografi og obskønt materiale Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, dukker (inkludert sexdukker); 

l. penger, inkludert, kontanter og kontant-ekvivalenter (f.eks. negotiable verdipapirer, aksjebrev med blanko-endossement, obligasjoner og kasse-remburs), samlemynter og frimerker  

m. farlig avfall, inkludert brukte nålespisser og sprøyter eller annet medisinsk, organisk eller industrielt avfall;  

n. våt is (frosset vann) 

o. forfalskede varer eller etterlikninger, inkludert varer under et varemerke som er identisk med eller nesten helt likt et registrert varemerke, uten godkjennelse eller overoppsyn av det godkjente varemerkets eier (vanligvis kalt "falske varer" eller "kopier") 

p. marihuana, inkludert marihuana beregnet på rekreasjon eller medisinsk bruk, og marihuana-avledet cannabidiol (CBD), ethvert produkt s
 om inneholder tetrahydrocannabinols (THC) og/eller syntetiske cannabinoider

q. rå eller uraffinert hempplante eller bestanddeler av slik plante (inkludert hempstilker, hempblad, hempblomster og hempfrø) 

r. Tobakk og tobakkprodukter, inkludert, men ikke begrenset til, sigaretter, sigarer, løs tobakk, røkfri tobakk, hookah eller shisha, og

s. elektroniske sigaretter og komponentene dertil, en hvilken som helst annen lignende enhet som er avhengig av fordampning eller aerosolisering, og ikke-brennbar væske eller gel, uavhengig av tilstedeværelsen av nikotin, som kan brukes med en slik enhet  

10.2 TNT forbyr følgende typer forsendelser til ethvert bestemmelsessted, og Avsender samtykker i å ikke sende disse tingene (ytterligere restriksjoner kan gjelde, avhengig av opprinnelsessted og bestemmelsessted):

a. Forsendelser eller varer som det er ulovlig i henhold til noen lover, bestemmelser eller reguleringer, å frakte, importere eller eksportere 

b. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt av TNT, forsendelser som krever at TNT oppnår en spesiell lisens eller tillatelse for transport, import eller eksport 

c. udeklarerte avgiftsbelagte forsendelser eller varer som krever godkjennelse eller klarering iht. reguleringer  

d. Forsendelser med en deklarert tollverdi over det som er tillatt for et bestemt bestemmelsessted 

e. farlig gods, unntatt gods som er tillatt i henhold til Avsnitt 12 (Farlig gods) i disse Betingelsene; og 

f. pakker som er våte, som lekker eller avgir en lukt av noe slag  

10.3 TNT fraskriver seg alt ansvar for forbudte gjenstander, uansett om de har blitt akseptert (inkludert de som er akseptert ved en feiltagelse eller etter varsel). TNT forbeholder seg retten til å avvise pakker ut fra disse begrensningene eller av sikkerhetsmessige årsaker. TNT skal ha rett til å kreve et administrasjonsgebyr for avviste pakker og for kostnader i forbindelse med retur av varer, om nødvendig, til avsender. Ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel.

11. Eksportkontroll.

11.1 TNT transporterer ikke forsendelser som bryter med lovgivningen for eksportkontroll. Avsender er ansvarlig for, og gir garanti for, overholdelse av alle gjeldende lover, regler og reguleringer, inkludert, men ikke begrenset til, amerikanske regler for eksportadministrasjon, den amerikanske reguleringen for våpenforsendelse, regulering av utenlandske aktiva og gjeldende eksportlover, og myndigheters reguleringer i alle land relevant for forsendelsens transport. Avsender godtar og garanterer at vedkommende, med hensyn til forsendelsene, vil overholde alle gjeldende sanksjoner fra amerikanske myndigheter som forbyr eksport eller gjeneksport av varer, tjenester eller teknologi til eller fra land og territorier som er underlagt territoriale amerikanske sanksjoner. I tillegg transporterer ikke TNT, og senderen samtykker i å ikke gi i oppdrag å sende, varer der handel er begrenset for eller forbudt av økonomiske sanksjoner og embargolover. Du kan finne en liste over land og områder som TNT ikke leverer til, på tnt.no.

11.2 I tillegg vil TNT ikke transportere og avsender garantere at vedkommende ikke vil tilby noen forsendelser til TNT hvis avsender eller noen av partene som er involvert i forsendelsen er oppført på noen av listene over begrensede parter publisert og vedlikeholdt av: Det amerikanske finansdepartementet, Kontoret for kontroll av utenlandske eiendeler; Det amerikanske handelsdepartementet, Industri- og sikkerhetsbyrået; det amerikanske utenriksdepartementet, FNs sanksjonskomitéer; Den europeiske unions råd; og enhver annen relevant myndighet. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, listen over spesielt utpekte statsborgere og blokkerte personer, listen over utenlandske sanksjonsunndragere, entitetslisten og listen over nektede personer. Avsender forplikter seg til og garanterer at vedkommende ikke vil forsøke å sende til subjekter som eies av en part som har felles eierinteresser i henhold til den relevante registermyndigheten, og som er underlagt økonomiske sanksjoner.

11.3 Avsender skal identifisere alle Forsendelser som krever eksportkontroll-lisenser, tillatelser eller som er underlagt annen myndighetspålagt kontroll før eksport, og gi TNT informasjon og all nødvendig dokumentasjon for å overholde de aktuelle lovene og reguleringene. Avsender er selv ansvarlig for å, for egen regning, fastslå hvilke eksport- og importlisenser eller tillatelser en Forsendelse krever, innhente nødvendige lisenser og tillatelser og sørge for at mottakeren av Forsendelsen er autorisert etter gjeldende rett i opprinnelseslandet, bestemmelseslandet og ethvert annet land som kan hevde jurisdiksjon over forsendelsen. Videre er avsender ansvarlig for å sikre at sluttbruken eller sluttbrukeren av gjenstandene som sendes, ikke bryter noen spesifikke kontrollregler som setter begrensninger for bestemte typer eksporter, videre-eksporter og overføringer, eller spesifikt nevnte gjenstander underlagt de amerikanske reglene for eksportadministrasjon.

11.4 TNT påtar seg intet ansvar overfor avsender eller noen annen person for tap eller utgifter — inkludert, men ikke begrenset til, bøter, straffer og/eller beslagleggelse eller ødeleggelse av forsendelsen — hvis avsender ikke overholder eksportkontroller, sanksjoner eller tollover, -regler eller -forskrifter, eller forårsaket av handlinger utført av TNT for å overholde gjeldende lover og forskrifter. Avsender godtar også å holde TNT skadesløs for eventuelle tap eller utgifter – inkludert, men ikke begrenset til, bøter,  straffer og/eller beslagleggelse eller ødeleggelse av forsendelsen – for avsenderens manglende overholdelse av eksportkontroller, sanksjoner eller tollover, -regler eller -forskrifter, eller forårsaket av handlinger utført av TNT for å overholde gjeldende lover og forskrifter.

12. Farlig gods 

12.1 Identifikasjon av farlig gods. "Farlig gods" er gjenstander som, når de transporteres, kan sette mennesker, dyr, miljøet eller transportøren i fare. Det er Avsenderens ansvar å identifisere om forsendelsen inneholder farlig gods som er klassifisert i FNs anbefalinger om transport av farlig gods, International Civil Aviation Organization (ICAO), den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR)), International Air Transport Association (IATA), og gjeldende lover og forskrifter.

12.2 Begrenset tjeneste. Med unntak av omstendighetene angitt i denne seksjonen, utfører TNT ikke tjenester angående farlig gods. TNT kan, etter eget skjønn, akseptere spesifikt farlig gods, men først etter at TNT og avsender / mottaker har blitt enige om spesifikke farlige godsrelaterte krav. Detaljer for TNTs spesifikke krav, samt prosedyren for å søke om "godkjent kundestatus" er tilgjengelig fra TNTs kundeservice. 

12.3 Tilleggskostnader. Det vil bli belastet tilleggsgebyrer for forsendelser som inneholder farlig gods. Tilleggsgebyrene er basert på klassifisering og type spesialhåndtering som kreves, herunder om varene må være tilgjengelige under transport.

12.4 Forskrift om farlig gods. Alle pakker som inneholder farlig gods må overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert ICAOs tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods med fly og IATA-forskrift om farlig gods. Forsendelser med farlig gods underlagt ADR trenger spesielle transportordninger, og avsendere med godkjent kundestatus må kontakte TNT for å avtale før forsendelse. 

12.5 Forberedelse av Forsendelse. Avsendere med godkjent kundestatus er ansvarlig for å identifisere, klassifisere, pakke, markere, merke og fylle ut dokumentasjon for Forsendelser av Farlig gods, i samsvar med alle gjeldende internasjonale avtaler, lover og forskrifter. Avsenderen er også ansvarlig for å sikre at Mottakeren overholder alle gjeldende traktater, lover og forskrifter. Hver Forsendelse må ledsages av passende dokumentasjon for Farlig gods (f.eks. IATA-Avsenderdeklarasjon for Farlig gods) når det er nødvendig. TNT kan kreve at avsender ansetter en utdannet pakkeleverandør for å løse et problem med en uleverbar forsendelse av farlig gods. Avsenderen må oppgi all nødvendig informasjon og fylle ut alle boksene som gjelder Farlig gods på fraktbrevet. Avsendere som bruker elektroniske systemer til å sende Farlig gods, må, basert på hva som er hensiktsmessig for det elektroniske systemet, velge spesielle tjenester, håndtering eller flagg for å indikere at Forsendelsen inneholder farlig gods. 

12.6 Emballasje. TNT-emballasje kan ikke brukes til å sende farlig gods (inkludert tørris), med unntak av biologiske stoffer, kategori B (UN 3373), som kan sendes i TNT Medpak-emballasje.

12.7 Oppdrag og levering av farlig gods. Ikke alle TNT-steder godtar farlig gods. Bestemte TNT-lokasjoner godtar ikke bestemte klasser av farlig gods og farlig gods kan ikke sendes via alle transporttjenester. TNT forbeholder seg retten til å avvise mottak av farlig gods på ethvert sted der det ikke kan aksepteres i henhold til gjeldende lovgivning eller etter TNTs eget skjønn. Hvis farlig gods ikke blir avlevert til et bemannet sted som tar imot farlig gods, må Forsendelsen bli overlevert til TNT via en planlagt henting der hvor kunden oppholder seg.  

12.8 Ingen omdirigering. Farlig gods kan ikke omdirigeres til en annen adresse enn den opprinnelige tiltenkte mottakeradressen som er angitt av avsenderen. 

12.9 Avsenderens potensielle ansvar. Gjeldende lover eller forskrifter kan kreve at TNT rapporterer feilaktig deklarerte eller udeklarerte Forsendelser av farlig gods til relevante myndigheter. Avsender kan pålegges bøter og straffegebyr i henhold til gjeldende lovgivning. 

13. Fortolling. 

13.1 Forsendelser som krysser landegrenser, kan bli fortollet. Avsender er ansvarlig for å sørge for at gjenstander som sendes er i overensstemmelse med alle regulatoriske krav til toll, at all dokumentasjon og informasjon som kreves for klarering er på plass, og for å erklære og garantere at alle varene og klareringen av Forsendelsen er og fortsetter å være sann, korrekt og komplett, inkludert det aktuelle varenummeret. Forsendelser som krever dokumentasjon i tillegg til et fraktbrev (f.eks. en handelsfaktura), kan innebære ekstra transittid. TNT forbeholder seg retten til etter TNT eget skjønn å belaste Avsenderen med eventuelle avgifter, bøter, skaderstatning eller andre kostnader eller utgifter, inkludert lagringsgebyrer, som følge av håndhevingstiltak fra hvilken som helst kompetent myndighet, eller som følge av at Avsenderen ikke har overholdt forpliktelsene som er angitt her. 

13.2 Senderen er ansvarlig for egen regning å sørge for at varer som sendes internasjonalt blir akseptert i bestemmelseslandet, iht. gjeldende lover, og for å følge alle krav til lisenser og tillatelser, når det er aktuelt.

13.3 Det kan også være nødvendig for avsenderen å oppgi tilleggsinformasjon for å få klarering fra andre reguleringsmyndigheter i bestemmelseslandet før levering til Mottager. Forsendelser som inneholder varer eller produkter som er regulert av flere reguleringsmyndigheter innenfor andre bestemmelsesland (som f.eks. reguleringer som gjelder matsikkerhet, offentlig helsesikkerhet, legemidler, medisinske produkter, planter og dyr, telekommunikasjon og annet elektronisk utstyr, og andre lignende etater) kan behøve mer tid for fortolling. Alle gebyr for forsendelse og retur fra land hvor adgang nektes, vil bli belastet Avsender.

13.4 Hvis Forsendelser holdes tilbake av tollvesenet eller andre instanser på grunn av feilaktig eller manglende dokumentasjon, kan TNT forsøke å varsle Mottager. Hvis lokal lovgivning krever at riktig informasjon eller dokumentasjon leveres av Mottaker, og Mottaker ikke gjør dette innen en rimelig tidsperiode definert av TNT, kan Forsendelsen anses som ikke-leverbar under gjeldende lovgivning (se punkt 18: Ikke-leverbare forsendelser). Hvis Mottaker unnlater å legge frem nødvendig informasjon eller dokumentasjon, og lokal lovgivning tillater at Avsender leverer de samme opplysningene, kan TNT forsøke å varsle Avsender. Hvis Avsender også unnlater å legge frem informasjonen og dokumentasjonen innen en rimelig tidsperiode definert av TNT, vil Forsendelsen anses som ikke-leverbar, og underlagt gjeldende lovgivning. TNT skal ikke holdes ansvarlig for manglende evne til å gjennomføre en levering på grunn av feilaktig eller manglende dokumentasjon, uavhengig av forsøk på å varsle Mottaker eller Avsender. 

13.5 Når det er tillatt av lokal rett, vil TNT sørge for fortolling av internasjonale forsendelser. TNT vil levere informasjon om Forsendelsen til tollvesenet og andre reguleringsinstanser for klarering. TNT kan kreve et gebyr for klareringstjenesten, der det er aktuelt, på internasjonale forsendelser for tollklareringsbehandling, for utbetaling av toll og avgifter til en tollmyndighet på vegne av betaleren, for tjenester som er forespurt av avsender, mottaker eller tredjepart, eller for å kreve tilbake kostnader overført til TNT av offentlig myndighet for regulatorisk arkivering. Type gebyr og gebyrbeløpene kan være forskjellige fra land til land. 

13.6 TNT vil opptre som representant for Avsender eller Mottaker (alt etter som) utelukkende med det formål å klarere forsendelsen og få den gjennom tollen. Der det er aktuelt og hensiktsmessig, skal Avsender gi TNT eller deres utpekte speditører fullmakt til å utarbeide og sende inn tolldeklarasjoner og å utføre alle relaterte handlinger, som en direkte representant i Avsenders eller Mottakers navn og på vegne av Avsender eller Mottager og for Avsenders eller Mottakers risiko. Avsender skal sikre at Mottaker autoriserer TNT i henhold til denne bestemmelsen der det er aktuelt. 

13.7 I noen tilfeller, etter TNTs skjønn, kan TNT akseptere instruksjoner om å bruke en annen utpekt tollspeditør enn TNT (eller en megler valgt av TNT) eller den megleren som Avsender har valgt. I alle tilfeller forbeholder TNT (eller tollspeditøren TNT har valgt) seg retten til å klarere forsendelsen, hvis tollspeditøren ikke kan avgjøre eller ikke ønsker å utføre klarering eller hvis komplett tollspeditørinformasjon ikke er oppgitt til TNT (inkludert navn, adresse, telefonnummer og postnummer).

14. Toll og avgifter.

14.1 For å fullføre visse gjenstanders tollklarering kan TNT forskuddsbetale toll og avgifter beregnet av tollvesenet, på vegne av betaleren, og fastsette et ekstragebyr for å gjøre dette. For alle forsendelser kan TNT kontakte betaleren og kreve bekreftelse av tilbakebetalingsordninger, som en betingelse for å fullføre tollklarering og leveranse. TNT kan også, etter eget skjønn, kreve betaling av toll og avgifter før forsendelsen viderebringes til mottakeren. Ta kontakt med TNTs kundeservice for nærmere informasjon. 

14.2 I tilfelle nøyaktigheten eller egnetheten av toll og avgifter vurdert på en forsendelse bestrides, kan TNT eller dets utpekte tollspeditør vurdere forsendelsesdokumentene levert med forsendelsen. Hvis TNT vurderer det dit hen at toll og avgifter ble tilstrekkelig vurdert, vil Avsender samtykke i å betale toll og avgifter eller Avsender erklærer at Mottaker betaler, alt etter som.

14.3 I de tilfellene når TNT forskuddsbetaler toll, avgifter eller andre gebyrer til et tollbyrå, på vegne av betaleren, vil det bli vurdert om betaleren skal belastes et ekstragebyr, enten som en flat sats eller beregnet som en prosent av det totale beløpet som ble forskuddsbetalt. Dette gebyret for klareringstjenesten vil variere avhengig av destinasjonslandet. For å få mer informasjon om gebyret for klaringstjenesten, se siden «tilleggstjenester og tilleggsgebyrer» på tnt.no

14.4 Hvis Avsender ikke utpeker en betaler på fraktbrevet, vil toll og avgifter automatisk bli fakturert til Mottaker der det lar seg gjøre.

14.5 Uavhengig av eventuelle betalingsinstruksjoner om det motsatte, har Avsenderen det endelige ansvaret for betaling av toll og avgifter og alle gebyrer og tilleggsavgifter knyttet til TNT sin utbetaling av toll og avgifter hvis betaling ikke mottas. Hvis en Mottaker eller tredjepart som skal bekrefte tilbakebetaling, nekter å betale den nødvendige toll og avgift etter forespørsel, kan TNT kontakte Avsender for dette. Hvis Avsender nekter å legge til rette tilfredsstillende ordninger for å refundere TNT, vil Forsendelsen bli returnert til Avsender (i slike tilfeller holdes Avsenderen ansvarlig både for de originale gebyrene og returgebyrene) eller den plasseres i et midlertidig lager, et varelager eller tollager, eller anses som ikke-leverbar. Hvis Transportgebyrene for en Forsendelse belastes et kredittkort, forbeholder TNT seg retten til å bruke dette til også å belaste ubetalt toll og avgifter i forbindelse med Forsendelsen. 

14.6 Enhver Forsendelse kan bli forsinket dersom TNT ikke er i stand til å få tilfredsstillende bekreftelse på at beløpene TNT skal forskuddsbetale for å dekke toll og avgifter, blir refundert. Slike forsinkelser eller annen unnlatelse av å overholde disse Betingelsene, er ikke erstatningsberettiget. 

14.7 Betaling for toll og avgifter vil blir gjort med én av de følgende metoder, etter TNTs eget skjønn: kontanter, sjekk (personlige eller bedriftssjekker, avhengig av at gyldig identifikasjon blir fremlagt), kredittkort, postanvisning, reisesjekk, eller debit- eller kredittkonto. TNT godtar ikke forskuddsbetaling av toll og avgifter. 

14.8 Vi påtar oss intet ansvar for forsendelser som blir etterlatt i tollen, og slike forsendelser kan bli ansett som ikke-leverbare. 

15. Ruting.

TNT bestemmer ruten for alle forsendelser. Ruten kan endres til enhver tid og uten varsel. For å beskytte varene som transporteres, kan ikke TNT oppgi ruteopplysninger eller detaljerte sikkerhetstiltak på TNTs nettverk. Revisjon på TNT sitt nettverk eller kjøretøy er derfor heller ikke tillatt, med mindre det er et lovpålagt krav. 

16. Levering.

16.1 Forsendelser leveres til mottakerens adresse i samsvar med punkt 16.7 og 16.8 nedenfor. TNT er ikke forpliktet til å levere en forsendelse til mottaker personlig. TNT kan levere en Forsendelse til mottakeren eller enhver annen person som tilsynelatende har myndighet til å godta levering av Forsendelsen på mottakerens vegne. Forsendelsesadresser skal alltid inneholde den fullstendige adressen til mottakeren, deres telefonnummer og e-postadresse. 

16.2 Postboksadresser kan brukes på bestemte internasjonale steder, forutsatt at avsenderen gir TNT mottakerens telefonnummer for å muliggjøre levering. 

16.3 TNT skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle erstatningskrav i forbindelse med beslagleggelse eller tilbakeholdelse av varer under transitten av tollvesenet eller andre offentlige myndigheter.

16.4 Forsendelser til hoteller, sykehus, offentlige kontorer eller installasjoner, universitetscampus eller andre fasiliteter som har et postrom eller et sentralt mottaksområde, kan leveres til postrommet eller det sentrale mottaksområdet, med mindre annet er oppgitt eller avtalt av TNT før forsendelse.

16.5 TNT vil behandle en forespurt endring i en adresse som ikke er en omruting eller adressekorreksjon som en ny forsendelse, og det kan påløpe et nytt transportgebyr.

16.6 Det pålegges et gebyr for spesialhåndtering for lørdagslevering, hvis tilgjengelig, i land der lørdag ikke er en vanlig Virkedag.

16.7 TNT kan nekte å hente eller levere en forsendelse, eller bruke alternative hentings- eller leveringsordninger, for å opprettholde sikkerheten til sine ansatte eller i tilfeller der TNT mener at tjenestene kan være benyttet i strid med gjeldende lover, forskrifter eller regler

16.9 Leveringsinstruksjoner fra mottaker: B2C-forsendelser  

a. På utvalgte steder kan TNT levere B2C-forsendelser i samsvar med tilleggsinstruksjoner mottatt av TNT fra mottakeren. Avsenderen erkjenner og aksepterer uttrykkelig at disse instruksjonene kan endre den opprinnelig avtalte leveringsinstruksjonen eller leveringsforpliktelsestidspunktet som opprinnelig ble avtalt mellom TNT og avsender. 

b. Avsenderen erkjenner og godtar at instruksjonene fra Mottakeren blant annet kan omfatte, men er ikke begrenset til: (i) å utsette leveringstiden; (ii) å levere til en nabo, dørvakt eller resepsjonist; (iii) å levere til en annen adresse eller en annen person, forutsatt at en slik annen adresse er i samme land som angitt på Fraktbrevet; (iv) å gi instruksjoner om hvor B2C-Forsendelsen skal etterlates uten å få en signatur for levering; (v) etterlate B2C-Forsendelsen på et hentested (f.eks. en detaljhandel); eller (vi) kombinasjoner av de foregående instruksjonene. I tilfelle annullering av (en del av) transporten av Avsender og/eller Mottaker før levering, vil alle Gebyrer fortsatt gjelde og må betales til TNT.  

c. TNT kan endre tilgjengeligheten av leveringsalternativer for B2C-forsendelser fra tid til annen, avhengig av geografiske og andre begrensninger. For mer informasjon om leveringsalternativets tilgjengelighet og betingelser, se tnt.no. 

d. Hvis en mottaker gir ytterligere leveringsinstruksjoner for andre Forsendelser enn B2C-forsendelser, erkjenner og godtar avsenderen å være bundet av punkt 16.

17. Omlevering.

17.1 Bedriftsleveringer.  TNT vil prøve å levere på nytt enten automatisk eller på forespørsel hvis: (a) ingen på mottakeradressen er tilgjengelig for å signere for forsendelsen, og det ikke er noen signaturalternativer arkivert; (b) avsenderen har valgt et TNT-signaturalternativ, og ingen kvalifisert mottaker er tilgjengelig for å signere for forsendelsen; eller (c) TNT bestemmer at de kan holde tilbake forsendelsen. Hvis bedriftsforsendelsen ikke er blitt levert etter tre (3) forsøk, og/eller har blitt oppbevart i fem (5) virkedager, fra datoen for første leveringsforsøk og, der det er aktuelt, er tollklarert i mottakerlandet, vil den bli vurdert som ikke-leverbar (se avsnitt 17: ikke-leverbare forsendelser).

17.2 Hjemlevering og B2C-forsendelser.  Hvis en hjemlevering ikke kan fullføres ved det første forsøket på mottakeradressen eller en nærliggende adresse når avsenderen eller mottakeren valgte et TNT-signaturalternativ, kan TNT, etter eget skjønn, enten forsøke på nytt, holde forsendelsen til de mottar ytterligere leveringsinstruksjoner fra avsenderen eller mottakeren, eller levere til et sted TNT bestemmer. Hvis en hjemlevering ikke kan leveres gjennom ett/flere forsøk, avsenderen eller mottakeren ikke gir ytterligere leveringsinstruksjoner, eller TNT ikke kan legge til rette for levering til et annet sted som skal fastsettes av TNT, kan forsendelsen anses å være ikke-leverbar (se Avsnitt 18 (ikke-leverbare forsendelser)).

18. Ikke-leverbare forsendelser.

18.1 En ikke-leverbar forsendelse er en som ikke kan leveres av grunner som inkluderer, men ikke er begrenset til, noe av det følgende: (a) mottakerens adresse er ufullstendig, uleselig, feil eller kan ikke lokaliseres, (b) mottaker av en forsendelse kan ikke kontaktes eller mottakeren unnlater å hente forsendelsen, (c) forsendelsen ble adressert til et område som ikke betjenes av TNT, (d) mottakerens forretningssted er stengt (e) levering er umulig på grunn av at en egnet person er utilgjengelig eller har avslått å godta leveringen eller signere for levering av forsendelsen, (f) forsendelsen kan ikke tollklarereres, (g) forsendelsen vil sannsynligvis forårsake skade eller forsinkelse på andre forsendelser eller eiendom, eller personskade, (h) forsendelsen inneholder forbudte varer, (i) mottakeren er ikke i stand til eller nekter å betale for en forsendelse som faktureres mottakeren, (j) forsendelsen var feilpakket, (k) forsendelsens innhold eller emballasje er skadet i den grad det ikke er mulig å pakke inn på nytt, (l) forsendelsen er i strid med amerikanske eller andre gjeldende eksportkontroll- eller sanksjonslover eller -forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, å bli sendt fra eller adressert til en begrenset part eller et sted, eller (m) noen av årsakene angitt i punkt 17 (Omlevering).

18.2 Hvis en forsendelse av en eller annen årsak anses som ikke-leverbar, skal TNT eventuelt forsøke å varsle avsender for å organisere retur av forsendelsen, uten at det er i strid med lokale regulatoriske begrensninger. Hvis avsenderen ikke kan kontaktes innen fem virkedager eller ikke gir instruksjoner innen rimelig tid, kan TNT returnere forsendelsen til avsenderen; eller plassere forsendelsen i midlertidig lagring, et generelt ordrelager eller tollpakkelager eller avhende forsendelsen. Hvis en forsendelse ikke kan leveres, tollklareres eller returneres, kan forsendelsen overføres eller avhendes av TNT. Avsender skal være ansvarlig for alle kostnader, avgifter og gebyrer i forbindelse med retur, oppbevaring eller avhending av en ikke-leverbar forsendelse, med mindre feil fra TNT sin side var skyld i at forsendelsen ikke kunne leveres.

18.3 Forsendelser som ikke kan returneres på grunn av lokale regulatoriske begrensninger, vil enten bli plassert i midlertidig lagring, et ordrelager eller et tollpakkelager, eller avhendes, i samsvar med lokal lovgivning. Avsender samtykker i å betale eventuelle omkostninger som ble dekket av TNT i denne sammenheng.

18.4 Returkostnader faktureres Avsender, sammen med de opprinnelige Gebyrene, med mindre manglende levering av Forsendelsen skyldes TNT. Inkludert vil også være andre kostnader som TNT pådrar seg i returprosessen. For retur av ikke-leverbare Forsendelser som inneholder Farlig gods, må Avsenderen levere et utfylt Fraktbrev for retur og alle andre nødvendige dokumenter.

19. Leveringstid for premiumprodukter.

Hvis TNT ikke gjennomfører Expresslevering til kl. 09.00, kl. 10.00 eller kl. 12.00 innen forpliktet leveringstid, under omstendigheter der en slik feil ikke var forårsaket av hendelser beskrevet i punkt 21 (Forpliktelser ikke antatt), og avsenderen / Mottaker betaler TNT om kravet i samsvar med punkt 23 (Krav), TNT vil bare ta betalt for den faktiske leveringstjenesten som tilbys (f.eks. før kl. 12.00) i stedet for den oppgitte prisen for den opprinnelige forespurte tjenesten (f.eks. før 09.00), innenfor samme Express-produktkategori. TNT vil refundere eller kreditere den gjeldende fakturaen forskjellen i pris, etter eget valg.

20. Ansvarsbegrensninger. 

20.1 Standard ansvarsbegrensninger for transporteringstjenester. TNTs ansvar for tap, skade eller forsinkelse i forbindelse med levering av transporttjenester vil være begrenset til det høyeste av a) beløpet som følger av gjeldende konvensjoner eller b) USD 100 per forsendelse (med mindre avsenderen velger å betale en ekstra kostnad til spesifisert Utvidet Ansvar eller forsikring som beskrevet i punkt 20.3 og 20.4). TNT vil også bruke  slike begrensninger på alle krav som oppstår som følge av innenlandske transporttjenester i fravær av obligatoriske eller lavere ansvarsgrenser i gjeldende nasjonale transportlover (med mindre avsenderen velger å betale en ekstra kostnad for å spesifisere Utvidet Ansvar eller forsikring som beskrevet i punkt 20.3 og 20.4). 

20.2 Ansvarsbegrensninger for andre krav. Hvis tilfellet ikke er underlagt punkt 20.1 (standard ansvarsbegrensninger for transporttjenester), er TNT sitt ansvar for tap, skade, forsinkelse eller andre krav i forbindelse med bestemmelsen om Tilleggstjenester eller annet kontraktsbrudd begrenset til 3,40 euro per kilo, i alle tilfeller ikke overstiger et maksimalt ansvar på 10 000 euro per hendelse eller serie med tilknyttede hendelser.

20.3 Maksimalt ansvar: Utvidet ansvar (tilbys ikke alle steder – kontakt TNT kundeservice for detaljer).

a. På steder der TNT tilbyr utvidet ansvar, kan avsenderen velge å betale en ekstra kostnad for å spesifisere et Fraktbrev med Utvidet Ansvar, over grensene angitt i de foregående punkt 20.1 og 20.2. 

b. Spesifisert Utvidet Ansvar representerer TNTs maksimale ansvar i forbindelse med forsendelsen. Det utvidede ansvaret gjelder bare i tilfelle TNT er ansvarlig i henhold til konvensjonene eller nasjonale transportlover som obligatorisk gjelder for en forsendelse.

c. Med mindre annet er spesifisert av TNT, er det maksimale utvidede ansvaret 25 000 euro per forsendelse (unntatt dokumentforsendelser – se nedenfor). 

d. TNTs ansvar for påvist tap eller skade eller ethvert annet krav i forbindelse med dokumentforsendelser vil ikke overstige forsendelsens gjenoppbyggingsverdi, med maksimalt 500 euro per dokumentforsendelse med mindre annet er angitt av TNT. Utvidet ansvar er ikke tilgjengelig for alle dokumentforsendelser. Se tnt.no eller kontakt TNTs kundeservice for mer informasjon om kvalifisering.

20.4 Forsikring (tilbys ikke alle steder – kontakt TNT kundeservice for detaljer).

a. På steder der TNT tilbyr forsikring, kan avsenderen velge å betale en ekstra kostnad for å få forsikring på fraktbrevet, over grensene angitt i de foregående avsnittene 20.1 og 20.2.

b. Den angitte forsikringen representerer det maksimale beløpet TNT har risiko for i forbindelse med forsendelsen. 

c. Med mindre annet er spesifisert av TNT, er den maksimale forsikringen 25 000 euro per forsendelse. 

d. TNTs forsikringsdekning er begrenset i henhold til Institute Cargo Clause A.

e. TNTs ansvar for påvist tap eller skade eller ethvert annet krav i forbindelse med dokumentforsendelser vil ikke overstige forsendelsens gjenoppbyggingsverdi, med maksimalt 500 euro per dokumentforsendelse med mindre annet er angitt av TNT. Forsikring er ikke tilgjengelig for alle dokumentforsendelser. Se tnt.no eller kontakt TNTs kundeservice for mer informasjon om kvalifisering.

20.5 Hvis avsenderen velger utvidet ansvar eller forsikring, gjelder følgende vilkår:  

a. Avsender påtar seg risikoen for eventuelle tap ut over deklarert verdi.

b. Et gebyr vil bli påregnet basert på den oppgitte verdien og kan variere fra forsendelsesopprinnelse. Ta kontakt med TNTs kundeservice for mer informasjon. 

c. TNT sitt ansvar for påvist tap, skade, forsinkelse eller ethvert annet krav i forbindelse med Forsendelsen vil ikke overstige Forsendelsens reparasjonskostnader, dens avskrevne verdi eller gjenskaffelseskostnad, avhengig av hvilken sum som er lavest. TNT har rett til å kreve selvstendig bevis for verdien av innholdet i en Forsendelse som det fremsettes krav om. 

d. Ingen erstatning er tilgjengelig for (i) tap som anses som følgeskader, eller (ii) forsinkelser eller tap som oppstår som et resultat av avsenderens mislighold av sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

e. Det gis ikke erstatning for tap relatert til Tilleggstjenester. 

f. Ethvert forsøk på å deklarere en verdi for Frakt eller toll som overstiger de maksimale tillatte beløpene i disse vilkårene, er ugyldig. I disse tilfellene vil deklarert verdi automatisk bli redusert til de autoriserte grensene for Forsendelsen. TNT sin aksept for Frakt av en Forsendelse med en deklarert verdi utover de maksimale tillatte beløpene, medfører ikke at noen av bestemmelse i disse vilkårene frafalles. TNT kan ikke oppfylle forespørsler om å endre informasjonen om deklarert verdi på fraktbrevet etter at forsendelsen er levert til TNT. 

g. Hvis Avsender ikke har angitt Utvidet Ansvar eller forsikring for hver enkelt pakker på fraktbrevet, men har angitt en samlet deklarert verdi for alle pakker, vil den deklarerte verdien for hver pakke fastsettes ved å dele den samlede deklarerte verdien med antall pakker på fraktbrevet. Under ingen omstendigheter kan den deklarerte verdien til en Pakke i en Forsendelse overskride den deklarerte verdien til Forsendelsen.

20.6 Unike gjenstander. TNTs ansvar for forsendelser som inneholder unike varer, helt eller delvis, er begrenset til den relevante konvensjonsgrensen eller obligatorisk gjeldende lokale lover. Utvidet transportansvar og forsikring gjelder ikke for forsendelser som inneholder unike varer.

21. Utenfor erstatningsansvar. 

21.1 TNT påtar seg ikke noe ansvar for:

a. med forbehold om ytterligere begrensninger angitt i disse vilkårene, eventuelle skader utover det Utvidede Ansvaret (som begrenset av punkt20.3 (maksimalt ansvar: Utvidet Ansvar) og punkt 20.4 (Forsikring)), eller begrensningen av ansvar som beskrevet i den aktuelle Konvensjon eller, for Forsendelser fra og mellom spesifiserte steder i ett land, ved gjeldende perseptorisk lokal lov, avhengig av hvilken som er størst, uansett om TNT visste eller burde ha visst at slike skader kan påløpe; 

b. Spesiell, tilfeldig, avledet eller indirekte tap eller skade, inkludert kostnader for alternativ transport, tap av inntekt, inntekt, bruk eller fortjeneste, forventede besparelser, goodwill eller tap av muligheter; og 

21.2 Avsender påtar seg all eksponering for og risiko for tap, skade eller forsinkelse utover det som uttrykkelig antas av TNT i disse Betingelsene. Avsenderen bør sørge for egen forsikringsdekning hvis ønskelig. TNT gir ikke forsikringsdekning.

21.3 TNT påtar seg ikke noe ansvar, og heller ikke foretar TNT noen justering, tilbakebetaling eller kreditt av noe slag for, tap, skade, forsinkelse, feil levering, manglende levering, feilinformasjon eller manglende informasjon, forårsaket av eller som følge av følgende hendelser (ikke en uttømmende liste):

a. handlinger, feil eller unnlatelser fra Avsender, Mottaker eller andre parter som har interesser i forsendelsen

b. typen forsendelse eller dens eventuelle defekter, karakteregenskaper eller iboende feil eller skjørhet

c. brudd på disse Betingelsene, eller andre vilkår og betingelser som gjelder for Forsendelsen, inkludert Frakt av en Forbudt Vare, Farlig Gods, feil deklarasjon av lasten, sikring, merking eller adressering av Forsendelser

d. brudd på amerikanske eller andre gjeldende lover og/eller forskrifter for eksportkontroll eller sanksjoner;

e. eventuelle hendelser utenfor TNTs kontroll, inkludert en pandemi eller epidemi, luftfarer, folkefiender, offentlige eller tilsynsmyndigheter som handler med tilsynelatende eller faktisk autoritet, handlinger eller unnlatelser av tollembedsmenn, opptøyer, streiker eller forventede streiker, eller andre lokale tvister, opprør, farer som oppstår som følge av krigstilstand eller værforhold, eller nasjonale, internasjonale eller lokale forstyrrelser i luft- eller bakketransportnettverk, kriminelle handlinger fra en eller flere personer eller enheter, inkludert terrorhandlinger, naturkatastrofer, forstyrrelser eller svikt av kommunikasjons- og informasjonssystemer (inkludert TNT-systemer), mekanisk forsinkelse eller forhold som utgjør en fare for TNT-personell

f. feil eller utilstrekkelig pakking, inkludert avsenderens manglende bruk av emballasje godkjent av TNT der slik godkjenning søkes, anbefales eller kreves Spesielt må datamaskiner, elektronikk, skjøre gjenstander og alkohol pakkes i samsvar med TNT retningslinjer, tilgjengelig på tnt.no. Levering av emballasje, eller råd, assistanse eller veiledning om riktig emballasje av forsendelser fra TNT, utgjør ikke aksept av TNT, med mindre TNT uttrykkelig uttrykker noe annet skriftlig

g. overholdelse av muntlige eller skriftlige leveringsinstruksjoner fra Avsender, Mottaker eller personer som hevder å representere Avsender eller Mottaker;

h. leveringsforsinkelser forårsaket av overholdelse av TNTs’ regler vedrørende betaling av Gebyrer 

i. TNTs manglende evne til å fremlegge en kopi av leveringskvitteringen eller en kopi av signaturen som ble gitt ved leveringen

j. sletting av data fra eller tap eller uopprettelighet av data som er lagret på magnetbånd, filer eller andre lagringsmedier, eller sletting eller skade av fotografiske bilder eller lydspor fra eksponert film;

k. TNTs unnlatelse av å følge grafikk som angir bæreretningen (f.eks. opp-piler og merkinger som "DENNE SIDEN OPP")

l. TNT unnlatelse av eller forsinkelse med å varsle avsenderen eller mottakeren om forsinkelse, tap eller skade på en forsendelse, om ufullstendig, feil eller unøyaktig angivelse av mottakerens eller tollspeditørens adresse, om feil, ufullstendig eller manglende dokumentasjon eller manglende betaling av toll og avgifter som er nødvendige for å frigjøre en forsendelse

m. tap av eller skade på individuelle gjenstander som TNT ikke har verifiserbar mottaksregistrering for, inkludert i tilfeller der varene på tidspunktet for levering av forsendelsen til TNT har blitt lastet inn i en tilhenger, palletert eller pakket på en slik måte at antall gjenstander eller innhold i forsendelsen ikke med rimelighet kan kontrolleres

n. tap av personlig eller økonomisk informasjon, inkludert personnummer, fødselsdato, førerkortnummer, kreditt- eller debetkortnummer og finansiell kontoinformasjon

o. Avsenderens manglende sletting av alle Forsendelser som er oppgitt i et TNT-Fraktsystem eller en enhet når Forsendelsen ikke blir tilbudt til TNT

f. skader angitt av en eventuell Shockwatch (støtdetektor), helningsmåler eller eventuelle temperaturmålere, og  

q. unnlater å oppfylle leveringsforpliktelsen for forsendelser med en ufullstendig eller feil adresse (se Avsnitt 18 (ikke-leverbare forsendelser)).

21.4 Hvis TNT ikke er ansvarlig, inkludert for ethvert ansvar som overstiger det ansvar som uttrykkelig er påtatt av TNT i disse vilkårene, vil Avsenderen være ansvarlig og samtykker i å gi TNT erstatning og holde TNT skadesløs for eventuelle skader forårsaket av Forsendelsen på TNT eller en tredjepart, eller for ethvert krav fra en tredjepart, herunder særlig fra mottakeren. 

21.5 Enhver betaling som foretas av TNT i henhold til et krav fra avsenderen eller fra en tredjepart, vil ikke bli ansett for å utgjøre en aksept av ansvar, eller utgjøre et frafall av bestemmelsene i punkt 21.

22. Ingen garantier

Bortsett fra det som er uttrykkelig fastsatt i dette dokumentet, gir TNT ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte.

23. Krav.

TNT vil bare godta innlevering av et krav som gjelder en forsendelse, hvis fordringshaver oppfyller gjeldende konvensjon og følgende prosedyre, unnlatelse av dette gjør at det ikke kan reises noen krav mot TNT: 

23.1 Varsel om krav. 

a. Alle krav på grunn av tap, skade (synlig eller skjult) eller forsinkelse (inkludert ødeleggelseskrav) eller manglende innhold, må varsles til TNT innen 21 dager etter (i) levering av forsendelsen (i tilfelle skade eller forsinkelse), eller (ii) forventet leveringsdato (i tilfelle tap, manglende levering eller feil levering). 

b. Hvis Forsendelsen mottas av Mottaker uten slik melding om skade på leveringskvitteringen, gjelder det en presumsjon for at forsendelsen ble levert i god stand. 

c. Alle slike krav må varsles via tnt.no eller ved å kontakte TNT kundeservice. 

23.2 Nødvendig informasjon.Alle varsel om krav må inneholde fullstendig informasjon om Avsender og Mottaker, samt TNT-sporingsnummer, dato for Forsendelse, antall spakker og Forsendelsesvekt.  Som en forutsetning for at TNT vurderer et krav om erstatning, må Mottakeren gjøre innholdet, originale fraktkartonger og emballasje tilgjengelig for inspeksjon av TNT, enten hos Mottakerens lokaler eller på et TNT-anlegg, til saken er avsluttet. 

23.3 Begrensninger. TNT er ikke forpliktet til å behandle krav før alle Gebyrer er betalt; kravshaver kan ikke trekke fra kravsbeløpet fra disse Gebyrene. Kun ett erstatningskrav kan reises i forbindelse med en Forsendelse. Akseptering av utbetaling av erstatningskrav skal annullere retten til å kreve ytterlige skadeerstatning eller kompensasjon i forbindelse med denne Forsendelsen. Avsendere eller Mottakere, hvis pakker ble tilbudt til TNT gjennom en pakkekonsolidator, har ikke rett til rettslig eller rimelighetsbasert erstatning eller oppreisning mot TNT. 

23.4 Søksmål.Retten til å kreve erstatning for en hendelse som oppstår som følge av transport fra TNT vil bli avvist med mindre kravet er reist for en autorisert domstol innen to år fra den faktiske leveringsdatoen (i tilfelle skade, mangel eller forsinkelse) eller forventet dato for levering (i tilfelle tap, manglende levering eller feillevering), eller innenfor gjeldende foreldelsesregler, avhengig av hvilken som er kortere.

24. Underleverandør.

TNT forbeholder seg retten til å legge ut hele eller deler av tjenestene i underentreprise. 

25. Personvern. 

25.1 Begreper som "behandlingsansvarlig", "personopplysninger", "den opplysningen gjelder" og "behandling" skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i den generelle personvernforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") ) og andre personvernlover og forskrifter som gjelder behandling av personopplysninger ("Personopplysninger") under disse Betingelsene (samlet "Personvernlov").

25.2 TNT og Avsender godtar at de begge er behandlingsansvarlige hva gjelder egne rettigheter med hensyn til behandling av personopplysninger av eller mellom partene under disse Betingelsene.

25.3 I relasjon til behandlingen av personopplysninger under disse Betingelsene, innestår Avsender for å ha overholdt personvernloven, inkludert å gi den opplysningene gjelder opplysningene gjelder informasjonen i samsvar med Personvernloven, og oppgi informasjonen i TNTs personvernerklæring på tnt.no og skaffe seg et rettslig grunnlag i samsvar med Personvernloven, som for eksempel gjennomføring av kontrakten, legitime interesser eller samtykke.

25.4 Avsender holder TNT skadesløs med hensyn til alle kostnader, krav, skader og utgifter som TNT pådrar seg i forbindelse med Avsenders manglende overholdelse av punkt 25 i disse Betingelsene.

25.5 Avsender innestår for at det juridiske grunnlaget som beskrevet i punkt 25.3 (også) tillater enhver overføring av personopplysninger til TNT, dets tilknyttede selskaper, filialer, rådgivere, revisorer eller tredjeparter engasjert av TNT til å utføre sine forpliktelser overfor Avsender under disse vilkårene i ethvert land både innenfor og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS").

25.6 All overføring av personopplysninger fra avsender til TNT, eller omvendt, fra EØS eller Sveits til et land utenfor EØS eller Sveits er underlagt standard kontraktsbestemmelser fra behandlingsansvarlig til behandlingsansvarlig (Vedtak (EU) 2021/914 – Modul I)  ("SCC-er") i samsvar med artikkel 46(2)(c) GDPR, som er tilgjengelig her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. For dette formålet er SCC-ene fullt inkorporert i disse Betingelsene gjennom henvisning. Ved å godta disse Betingelsene, anses partene (a) å ha signert SCC-ene (b) er enige om det fulle innholdet i SCC-ene, og (c) skal overholde disse betingelsene (d) godta at enhver endring eller etterfølgende beslutning og/eller nettadresse gjelder og erstatter beslutningen og/eller nettadressen som referert til i dette avsnittet 25.6. Under SCC-ene skal TNT som behandlingsansvarlig opptre som dataeksportør, også på vegne av våre tilknyttede parter, og Avsender, som behandlingsansvarlig, vil opptre som dataimportør, eller vice versa når aktuelt. Det foregående påvirker ikke TNTs rett til ensidig å avgjøre å bruke en annen, egnet overføringsmekanisme iht. personvernlovgivningen. De overførte personopplysningene kan inneholde individuelle Avsenderes og Mottakeres kontaktinformasjon, så som navn og adresser, som trengs for å kunne utføre TNTs tjenester på effektivt vis, så som å levere pakker og for å muliggjøre spore-funksjoner, som nærmere og ellers beskrevet i disse Betingelsene og i henhold til Vedleggene til SCC-ene.

25.7 Hvis Den europeiske unions domstol, lokale tilsynsmyndigheter eller lignende offentlige myndigheter, bestemmer at enhver av disse Betingelsene i dette avsnitt 25 og/eller SCC-ene ikke lenger er lovlige metoder for å utføre overføring av personopplysninger utenfor EØS eller Sveits, skal partene forhandle i god tro om en alternativ metode for å muliggjøre slik overføring på lovlig vis.

26. Hele avtalen.

Disse Betingelsene representerer hele avtalen mellom partene og, med forbehold for avsnitt 1 (effekt), har forrang foran andre vilkår eller betingelser, muntlig eller skriftlig. Disse Betingelsene kan ikke settes til side unntatt ved uttrykkelig skriftlig avtale mellom partene. 

27. Overdragelse.

Verken rettighetene eller pliktene til noen av partene i henhold til disse Betingelsene kan overdras eller delegeres uten forutgående skriftlig samtykke fra den andre parten, bortsett fra at TNT kan overdra hele eller deler av sine rettigheter og delegere sine plikter under disse Betingelsene til noen av dens tilknyttede selskaper. Uten å begrense det foregående vil disse Betingelsene være bindende for og tjene til fordel for partene og deres godkjente etterfølgere og rettighetserververe.

28. Ikke-fraskrivelse.

Eventuell manglende, av TNT, håndheving eller implementering av en bestemmelse i disse Betingelsene utgjør ikke en fraskrivelse av den aktuelle bestemmelsen, og påvirker ikke TNTs rett til å håndheve denne bestemmelsen.

29. Preseptorisk lov.

Disse Betingelsene skal ikke utelukke noen form for ansvar, der utelukkelse av dette ansvaret er forbudt ved lov. I den grad eventuelle bestemmelser i disse Betingelsene, eller bestemmelser som det henvises til i disse Betingelsene, er i strid med gjeldende internasjonale traktater, lokale lover, offentlige forskrifter, instrukser eller krav, skal disse bestemmelsene begrenses til det maksimale som er tillatt, og, skal i begrenset form fortsatt gjelde som en del av avtalen mellom TNT og Avsender. Ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelser skal ikke påvirke andre deler av disse Vilkårene.

30. Megling.

Belgisk lov tillater brukere av belgisk inn- eller utgående posttjenester å be om intervensjon fra ombudsmannen for postsektoren (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) forutsatt at brukeren introduserte sin klage på forhånd med TNT. En slik intervensjon berører ikke bestemmelsene i disse Betingelsene

31. Lovvalg og jurisdiksjon.

Bortsett fra som angitt i de(n) anvendelige Konvensjon, er disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår eller er relatert til tjenester utført av TNT i henhold til denne, underlagt lovene og domstolene i landet eller territoriet der forsendelsen blir akseptert av TNT for å utføre tjenestene.