Εταιρική υπευθυνότητα

Η εταιρική υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής στρατηγικής μας

Την ενσωματώνουμε σε όλες τις επιχειρηματικές και λειτουργικές μας δραστηριότητες.

 

Υγεία & ασφάλεια

Η TNT δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και καλλιεργεί μια φιλοσοφία ασφάλειας στον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά και στις ιδέες, αντιλήψεις και αξίες των εργαζομένων και των υπεργολάβων της ως προς το ζήτημα αυτό. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας αυτής, η διοίκηση καθοδηγεί και δεσμεύεται ως προς την ασφάλεια, και όλοι οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των ιδίων και των άλλων.

'Ένα περιβάλλον εργασίας ασφαλές & με άριστεΣ συνθήκεΣ υγιεινής

Η πολιτική μας ως προς την υγεία και την ασφάλεια, όπως και το διοικητικό μας πλαίσιο βασίζονται στο διεθνές πρότυπο OHSAS 18001. Κάθε επιχειρησιακή μονάδα μέσα στην εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιτυγχάνει και να διατηρεί κατ' ελάχιστο την εξωτερική πιστοποίηση ως προς αυτά τα πρότυπα, πλέον των δικών της εθνικών και τοπικών κανονιστικών προτύπων.
 

Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, προσδιορίζονται και αξιολογούνται. Στη συνέχεια γίνεται διαχείρισή τους ώστε να παραμένουν σε αποδεκτά επίπεδα, και εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου επικινδυνότητας σε όλες τις καθημερινές λειτουργίες. Κάθε επιχειρησιακή μονάδα διαθέτει μια τεκμηριωμένη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου προκειμένου να διατηρεί υπό έλεγχο τον συγκεκριμένο κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο.

Οδική ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε την προσέγγιση «ασφαλές όχημα, ασφαλής οδηγός, ασφαλής διαδρομή» για να προσδιορίσουμε τους κινδύνους και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά μέτρα ελαχιστοποίησής τους, προκειμένου να γίνονται με ασφάλεια οι οδικές μεταφορές.

Η TNT επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση σε καθέναν από αυτούς τους τομείς (όχημα, οδηγός και διαδρομή) σε συνδυασμό με τις ενέργειες των υπεργολάβων. Η μεγαλύτερη πρόκληση στην προσπάθειά μας για μείωση των οδικών ατυχημάτων βρίσκεται στην εξασφάλιση μιας συνεπούς εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας, ιδιαίτερα σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και την πρακτική υιοθέτηση των κατάλληλων προτύπων από τους υπεργολάβους. Όπου αυτό είναι εφικτό, προσπαθούμε να συμβάλουμε στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υποδομών — ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ο απώτερος στόχος της ΤΝΤ ως προς την ασφάλεια αφορά τη μείωση των ατυχημάτων που καταλήγουν σε χαμένες ημέρες εργασίας (lost time accidents - LTA). Στοχεύουμε στην επίτευξη 2,0 LTA ανά 100 FTE (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης – ΙΠΑ) έως το 2015, σε σχέση με τα 2,69 μέσα στο 2014 (2013: 2,71).

Περιβάλλον

Θεωρούμε προτεραιότητα την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και του διοξειδίου του άνθρακα. Η δέσμευσή μας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εστιάζει σε τρεις τομείς:
 

  • Λειτουργία. Βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με την κατανάλωση CO2 και βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
  • Πελάτες. Παρέχουμε πληροφορίες για το CO2 για να τους βοηθήσουμε στη μείωση των εκπομπών
  • Άνθρωποι. Προωθούμε την ενημέρωση και την εκπαίδευση των εργαζομένων και των υπεργολάβων μας στην περιβαλλοντική διαχείριση


Οι περιβαλλοντικές πολιτικές και το διαχειριστικό μας πλαίσιο βασίζονται στο διεθνές πρότυπο ISO 14001. Κάθε επιχειρησιακή μονάδα μέσα στην εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιτυγχάνει και να διατηρεί κατ' ελάχιστο την εξωτερική πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα αυτά, πλέον των δικών της εθνικών και τοπικών κανονιστικών προτύπων.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της TNT χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Στις δαπάνες κεφαλαίου και στις διαδικασίες ελέγχου των συμβάσεών μας περιλαμβάνουμε τις περιβαλλοντικές μας απαιτήσεις. Διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του στόλου μας και των υποδομών μας σε κάθε σημαντικό στάδιο (σχεδιασμός, απόκτηση και λειτουργία). Επιπλέον, διαθέτουμε οδηγίες για υπεργολάβους και προμηθευτές προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές μας απαιτήσεις.

Η περιβαλλοντική απόδοση μετριέται μεταξύ άλλων σε απόλυτες τιμές εκπομπών CO2e. Το 2014 οι συνολικές εκπομπές CO2e των δραστηριοτήτων της TNT και των υπεργολάβων της ήταν 2.915 κιλοτόνοι (2013: 2.845 κιλοτόνοι).