Turvaline transport

Sinu kaubad on kindlates kätes

TNT üleilmsed ja kohalikud turvaosakonnad töötavad ööpäev läbi, et tagada turvaline transport alates saadetise pealevõtmisest kuni selle ohutu kohaletoimetamiseni linna või maailma teise otsa.

TNT täiustab pidevalt oma turvateenuseid, keskendudes riskide vähendamise meetmetele, mille abil ära hoida kokkupuuteid kuritegevuse ja terrorismiga ning kaitsta oma töötajaid, vara ja klientide kaupa.

Meie turvaosakond

Rahvusvahelisel tasandil haldab turvaküsimusi TNT üleilmne turvaosakond, mis tegeleb kõikide turvalisusega seotud aspektidega, sealhulgas üleilmse turvastrateegia ja standardite väljatöötamine ja rakendamine, süsteemide väljatöötamine, turvalisusega seotud tulemuslikkuse juhtimine, parima tava jagamine, lennundusega seotud turvanõuete juhtimine, turvatöötajate toetamine ja kontaktpunktide loomine strateegilistele võtmeklientidele.
 

Turvalisuse eest vastutab TNT üleilmse tolli- ja turvaküsimuste osakonna direktor, kes annab otseselt aru TNT üleilmse võrgustiku tegevdirektorile. Igal tegevusüksusel ja riigil on kohaliku tasandi turvastandardite ja riskide haldamiseks oma turvaosakonna juht, turvaosakond ja väljakujunenud pädev turvastruktuur.
 

Suure riskiga valdkondades rakendab TNT täiendavaid turvameetmeid, mis võivad hõlmata turvakontrolli keskuseid, GPS-süsteeme, turvaekipaaže, tugevdatud kohapealset kontrolli jms.  Oma töötajate, vara ja klientide kauba kaitsmiseks on TNT üksikasjalik turvakorraldus rangelt konfidentsiaalne.

 

Turvalise transpordi suunised

TNT on mitme tolli- ja turvaküsimustega tegeleva rahvusvahelise ühingu aktiivne liige, tehes pidevalt koostööd reguleerivate asutuste ja teiste ettevõtetega, et suurendada tarneahelas turvalisust. Lisaks on TNT välja töötanud mitmesugused ettevõttesisesed turvaprogrammid, suunised, protsessid ja süsteemid, sealhulgas järgmised.

 

 • Turvaküsimusi puudutav koolitus
  Turvalisus moodustab osa kõikide uute töötajate sisseelamiskursusest.  Korraldatakse spetsiaalseid turvakoolitusi (autojuhtide koolitus ja Golden Rules) ja pidevaid täiendkoolitusi asjakohastel ametikohtadel.
 • Töötajate ja alltöövõtjate kontrollimine
  TNT tegevuspõhimõtete kohaselt kontrollitakse töötajaid ja alltöövõtjaid riskihinnangu alusel ja kooskõlas kohalike õigusaktidega.
 • Marsruudi riskide hindamine
  TNT on võtnud kasutusele marsruudi riski hindamise protsessi, mis tagab, et kõigi uute ja olemasolevate maadpidi toimuvate marsruutide ohtutust hinnatakse korrapäraselt.
 • TNT turvalised hoidlad transiidi ajal
  Terves võrgustikus on rakendatud suunised, mis tagavad kõigi asukohtade turvalisuse mitteoperatiivsel ajal ja seisuaegadel.

Turvalise logistika sertifikaadid

TNT rakendab kogu võrgustikus turvastandardeid, mis hõlmavad kõiki turvalisusega seotud aspekte: sõidukite turvalisust, juurdepääsu piiramist, videovalvet, turvatöötajaid, häiresüsteeme, koolitust jms. TNT turvastandardid põhinevad TAPA (Transported Asset Protection Association) C-tasemel. TNT-l on üle maailma 100 põhikeskust ja hoidlat, millel on TAPA A-sertifikaat. Lisaks vastavad paljud TNT tegevuskohad TAPA A-taseme standardile, kuigi neil ei ole vastavat sertifikaati. TNT võrgustikku kuuluvate tegevuskohtade turvalisuse tase põhineb turvariskide hinnangutel ning neis rakendatakse asjakohaseid riske vähendavaid turvakontrolle. 
 

TNT eesmärk on vastata kõikjal maailmas mitmesugustele tolliasutuste kehtestatud turvalise tarneahela programmidele. TNT-l on järgmised sertifikaadid: USA Customs-Trade Partnership Against Terrorism ehk C-TPAT (heaks kiitnud USA tolli- ja piirivalveamet, lisaks C-TPAT-i väline valideerimine) ning 25 volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaati EL-i liikmesriikides.
 

Lisaks on TNT-l volitatud ettevõtja sertifikaat Norras, Šveitsis ja Hiina erihalduspiirkonnas Taiwanis, sertifikaat Secure Trade Partnership + (STP+) Singapuris ja Partners in Protection (PIP) Kanadas. TNT järgib kõiki asjakohaseid riiklikke tolli ja turvalisusega seotud tarneahelaprogramme, mida käivitatakse, et osutada pidevalt turvalist tarneahela teenust.

 

Lennundusjulgestus

TNT on välja töötanud põhjaliku lennundusjulgestuse programmi, milles keskendutakse pidevale parandamisele ja täiustamisele, võttes arvesse uusimaid regulatiivseid nõudeid ja tehnoloogilist arengut, samuti parimat tava. TNT jaoks on äärmiselt oluline suhtlemine reguleerivate asutuste ja tööstuse esindajatega ning me osaleme aktiivselt aruteludes, et täiustada lennundusjulgestuse standardeid kõikjal maailmas.