TNT Euroopa kaubaveo tingimused

(kehtib alates 1. jaanuarist 2023)

TNT Euroopa veotingimuste varasemate versioonide vaatamiseks klõpsake siin.

1. Rakendamine.

1.1 Neid tingimusi kohaldatakse Euroopast tulevate, Euroopa riikide ja territooriumite vaheliste ning siseste saadetiste veole. Neid tingimusi ei kohaldata Saksamaa- ja Poola-sisestele saadetistele, mille kohta kehtivad eraldi riigisisesed kaubaveo tingimused. Mõnel turul võivad nende tingimuste asemel või nendele tingimustele lisaks kehtida ka kohalikud tingimused või postimäärused (mõlemal juhul on asjakohastes riikides ja territooriumidel kehtivad tingimused saadaval veebilehel tnt.com). Väljastpoolt Euroopat pärinevate saadetiste kohta kehtivad kohalikud tariifid ning saadetise vastu võtnud TNT sidusettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtja kaubaveo tingimused. Tagastatavate saadetiste suhtes rakenduvad kaubaveo tingimused, mis kehtivad selles riigis või territooriumil, kust saadetis tagastatakse. Lisainfo saamiseks mistahes TNT teenuste kohta vt tnt.com.

1.2 Saadetise rahvusvahelise õhuveo suhtes kohaldatakse vajaduse kohaselt Montreali konventsiooni või Varssavi konventsioon Saadetise rahvusvahelise autoveo suhtes kohaldatakse vajaduse korral Rahvusvahelist kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR). Riigi sees (ühes riigis kindlaksmääratud asukohtade vahel) veetavate saadetiste kohta kehtivad selle riigi seadused, need tingimused ja kõik kohaldatavad TNT kohalikud kaubaveo tingimused.

1.3 Kohalikul tnt.com-i veebilehel avaldatud nende tingimuste viimane veebiversioon on ülimuslik ja see asendab tingimuste kõik varasemad või muud versioonid. Saadetise edastamisega TNT-le nõustub saatja sellel ajal kehtivate tingimustega. TNT jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta või täiendada.  

1.4 Vastuolu korral nende tingimuste ja mis tahes muu TNT transiididokumentatsiooni, sealhulgas mis tahes TNT saatelehe, manifesti või saatemärgise tingimuste vahel on need kaubaveo tingimused ülimuslikud, kuivõrd need ei ole vastuolus kohaldatava(te) konventsiooni(de)ga või muude kohustuslikult kohaldatavate seaduste, sealhulgas kehtivate kohalike postieeskirjadega.

1.5 TNT võib saadaolevaid teenuseid aeg-ajalt muuta või need peatada. Selline muutmine või peatamine kehtib pärast seda kuupäeva TNT tarnitud saadetiste kohta. Praegu saadaolevate teenuste andmed on saadaval veebilehel tnt.com.

1.6 Nendes tingimustes on kõik TNT otsused tehtud üksnes TNT äranägemisel.

2. Mõisted. 

Õhutranspordisaateleht“ või „Saateleht“ on mis tahes veodokument, manifest, saateleht, silt, tempel, elektrooniline sisend või sarnane pakkeüksus, mida kasutatakse TNT transpordisüsteemis saadetise liikumise algatamiseks. 

Kõrvalteenused“ on kõik teenused, mis ei ole transporditeenused.

Jaesaadetised“ tähendab saadetisi ärisaatja (tegutsevad professionaalsetel eesmärkidel) ja üksiku tarbija-saaja (kes tegutseb väljaspool oma ametialaseid eesmärke) vahelise äritehingu alusel.

Tööpäev“ on iga päev, kui ettevõtted on nende lähteriigis, -territooriumil või -piirkonnas või sihtriigis või -piirkonnas äritegevuseks avatud. Tööpäevad ja pühad võivad eri riikides, territooriumitel või piirkondades erineda. Tarnekohustuste asjus, mida see võib mõjutada, pöörduge TNT poole.

Äritarne“ on tarnimine kaubandus- või äriruumidesse, välja arvatud (a) kodud või eramud, (b) asukohad, kus ettevõtet juhitakse kodust, või elukoht, mille saatja on määranud eramuks, ja (c) jaesaadetised.

Tasud“ on transporditasud ja mis tahes muud tasud või lisatasud, mida on nende tingimuste kohaselt aeg-ajalt hinnatud või sisse nõutud, sealhulgas kütuse- ja muud lisatasud, tollivormistuse teenustasud, kõrvalteenuste lisatasud, suurendatud vastutuse või kindlustuse tasud, tagastustasud, erikäsitlustasud, tollimaksud ja maksud, impordi ja ekspordi lisatasud ning muud TNT-le mõistlikult tekkinud kulud seoses saadetise transpordiga. Muude lisatasude üksikasjad on saadaval aadressil tnt.com. TNT rakendab oma tasudele käibemaksu kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega.

CMR“ – 1956. aastal vastu võetud ja 1978. aastal muudetud Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon. 

Tingimused“ on need veebisaidil tnt.com aeg-ajalt ajakohastatavad kaubaveo tingimused. 

Konventsioonid“ on ühiselt Varssavi, Montreali ja Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon.

Deklareeritud tolliväärtus“ tähendab saadetise sisu müügi- või asendushinda, mis on nõutud tollivormistuse eesmärgil.

Tarnekohustuseaeg“ tähendab TNT-teenuse avaldatud tarnekohustuse aega või TNT klienditeeninduse poolt selle saadetise jaoks nimetatud tarneaja kohustuse aega, mis võtab arvesse saadetava kauba, kuupäeva, täpse sihtkoha, kaalu ja saadetise väärtuse.

Tõhustatud vastutus“ tähendab seda saatja saatelehele märgitud väärtust, kui see on kohaldatav, mis moodustab TNT vastutuse maksimaalse summa olukordades, kus TNT vastutab kohaldatava konventsiooni või kohaliku seaduse kohaselt saadetise eest, mille eest saatja maksab nõutavat tasu. 

Euroopa“ all mõistetakse ühiselt järgmisi riike: Albaania, Armeenia, Austria, Aserbaidžaan, Valgevene, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Malta, Moldova, Montenegro, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Ühendkuningriik ja Ukraina. 

Kindlustus“ tähendab saatja poolt saatelehel näidatud väärtust, mis moodustab maksimaalse summa, mille eest TNT võtab saadetisega seoses riski ja mille eest saatja maksab nõutud tasu.

Lekke“ tähendus on määratletud jaotises 7 (Saadetise ettevalmistamine).

Montreali konventsioon“ – 28. mail 1999. aastal vastu võetud Montreali konventsioon ja kõik järgnevad kohaldatavad protokollid.

Pakk“ tähendab üksikut pakki või eset, mille saatja on edastanud TNT-le transpordiks ja mille TNT on saatjalt vastu võtnud.

Keelatud pakkeüksused“ on nende tingimustejaotises 10 (Keelatud pakkeüksused) nimetatud pakkeüksused ja saadetise tüübid.

Saaja“ on füüsiline või juriidiline isik, kes on õhutranspordi saatelehel märgitud saadetise saajaks.

Kojutarne“ on koju või isiklikku elukohta tehtud tarne, mis hõlmab ka kodust aetavat äri, või tarne, mille korral saatja on tarneaadressiks märkinud koduse aadressi.

Saatja“ on füüsiline või juriidiline isik, kes on õhutranspordi saatelehel märgitud saadetise saatjaks.

Teenus“ tähendab kõrval- ja transporditeenused ühiselt. 

Saadetis“ tähendab ühte või mitut pakki, mida transporditakse ühe saatelehe alusel.

TNT“ tähendab Federal Express Corporationit, selle tütarettevõtteid, filiaale ja sidusettevõtteid, nende töötajaid ja esindajaid (kohaldatavas ulatuses).

TNT Kontonumber“ või „TNT konto“ tähendab numbrit, mille TNT on kliendile väljastanud, tagades, et TNT süsteem teeb kokkuvõtte konto tegevusest ja maksjale esitatakse asjakohane arve.

Transporditasud“ tähendab TNT poolt tingimuste kohaselt aeg-ajalt hinnatud saadetise transpordi eest kohalduvaid määrasid, välja arvatud muud tasud või lisatasud, mida võidakse hinnata või nõuda, näiteks kütuse lisatasud, tollivormistuse teenustasud, kõrvalteenuste teenustasud, suurendatud vastutuse või kindluse tasud, erikäsitluse tasud, tollimaksud ja maksud, impordi ja ekspordi lisatasud ning muud lisatasud.

Transporditeenused“ tähendab saadetise veoteenuseid, mida TNT pakub ja osutab TNT saatelehe kohaselt, välja arvatud FedEx airi saatelehed.  

Unikaalsed pakkeüksused“ tähendab pakkeüksuseid, mille suhtes ei saa suurendatud vastutust ega kindlustust nende olemuse tõttu rakendada, sealhulgas vääriskivid, väärismetallid, ehted, kaitsmata mööbel, klaas, portselan, kunstiobjektid, antiikesemed, karusnahad, kollektsiooniesemed, muusikariistad, olulised dokumendid, sealhulgas passid, nutitelefonid, nutikellad, tahvelarvutid, sülearvutid, elektroonilised ekraanid, plasmaekraanid, filmid, lindid, kettad, mälukaardid või muud andme- või pildikandjad.

Varssavi konventsioon“ on 12. oktoobril 1929. aastal vastu võetud Varssavi konventsioon, mida on muudetud 28. septembri 1955. aasta Haagi protokolli ja kõigi järgnevate kohaldatavate protokollidega, samuti Guadalajara 18. septembril 1961. aastal vastu võetud Guadalajara konventsiooniga. 

3. Tasud.

Saadetisele rakenduvad transporditasud on esitatud TNT hinnakaartidel või on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud asjakohases TNT transporditeenuste lepingus. TNT hinnapakkumused on ainult hinnangulised, tuginedes saatja esitatud teabele. Lõplikud tasud ja teenused võivad erineda olenevalt tegelikult saadetud saadetisest ja nende tingimuste kohaldamisest. TNT ei vastuta ega tee mingeid parandusi, tagasimakseid ega paku krediiti mis tahes vastuolude tõttu mis tahes hinnapakkumise, mis tehti enne saadetise tarnet, ja maksjale esitatud arve vahel. Kohaldatakse tasusid, mis kehtivad ja rakenduvad asjakohase TNT transporditeenuse lepingu sõlmimise ajal; TNT-l on õigus TNT hinnakaartidel olevad tasud, sealhulgas transporditasud, aeg-ajalt ja ette teatamata muuta.

4. Kütus ja muud lisatasud.

TNT jätab endale õiguse aeg-ajalt ja ette teatamata hinnata ning läbi vaadata oma kütuse lisatasusid ja muid tnt.com-i veebilehel esitatud lisatasusid. Selliste muudatuste kestuse ja suuruse määrab TNT. Saadetise edastamisega TNT-le nõustub saatja maksma sel ajal kehtinud lisatasu(d). Praeguste lisatasude üksikasjad on saadaval aadressil tnt.com.

5. Arve kohandused ja mahukaal (mahuline kaal). 

5.1 TNT võtab tasu kas saadetise kaalu või saadetise deklareeritud mahumäära eest olenevalt sellest, olenevalt sellest, kumb on suurem, ja mahumass arvutatakse TNT hinnakaardil või veebilehel tnt.com toodud mahu muundamise võrrandi kohaselt. TNT võib kontrollida saadetise kaalu ja/või mahtu ja/või saadetises sisalduvate pakkeüksuste arvu, ning kui need on suuremad kui deklareeritud kaal ja/või maht ja/või pakkeüksuste arv, nõustub saatja, et TNT tasude väljaarvutamiseks kasutatakse saadetise tegelikku kaalu ja/või tegelikku mahukaalu (olenevalt sellest, kumb on suurem).  

5.2 TNT võib kontrollida iga saatelehte, kinnitamaks valitud transporditeenuse, saadetise/paki kaalu või saadetises olevate pakkide arvu. Kui valitud transporditeenus, kaal või pakkide arv on saatelehel vale, võib TNT saatelehel parandusi teha.

5.3 TNT võib arvet korrigeerida ja ettevõttel on õigus küsida saatelehel tehtud paranduste ja muudatuste tegemise eest erikäsitluse tasu. Selliste paranduste või kohanduste tegemiseks kasutatud meetod(id) ja tasud on soovi korral saadaval. 

6. Arveldamine. 

6.1 Transporditasude arved ja nendega seotud tasud makstakse üldiselt ilma kinnipidamise või tasaarvelduseta 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast. Mõnes riigis võib kehtida erinev maksetähtaeg; üksikasjad on nõudmisel saadaval. Arved tollimaksude, maksude ja muude nendega seotud tasude eest tasutakse kättesaamisel. Hoolimata sellest jätab TNT endale õiguse nõuda mis tahes tasude eest ettemaksu. TNT esitab kõigi saadetiste kohta alates pealevõtmise kuupäevast iga nädal arve, kui pole kokku lepitud teisiti. TNT arved ei sisalda kättesaamise kinnituse koopiat.

6.2 Kui see on seadusega lubatud, võib TNT tavapäraselt elektroonilisi arveid esitada, kui maksja ei nõua sõnaselgelt teisiti. 

6.3 TNT jätab endale õiguse rakendada makseid esmalt vanimatele arvetele kõigil juhtudel, kui ei kasutata eelistatud rahaülekande meetodeid või kui raha ülekandmise üksikasjad ei ole esitatud.

6.4 Hilinenud makse korral jätab TNT endale õiguse rakendada sellise hilinenud makse eest viivistasu, viiviseid ja halduskulusid. Sellisel juhul võib TNT rakendada kohaldatavaid tasusid, kulusid ja/või intressimäära(sid) TNT kindlaksmääratud korra kohaselt ja kooskõlas mis tahes kehtivate EL-i või kohalike makseviivituse seadustega. 

6.5 Kui makse tuleb tasuda TNT kontole, peab saadetise algatanud pool selleks, et TNT saaks saadetise vastu võtta, sisestama saatelehele kehtiva TNT kliendi kontonumbri. TNT kontolt võetavad tasud võivad olla järgmised: 

a. „Arve saatja“: TNT võtab tasud saatja TNT kontolt. 

b. „Arve saaja“: TNT võtab tasud saaja TNT kontolt. Sobilik ainult konkreetsetesse kohtadesse saatmiseks.

6.6 Sõltumata maksejuhistest või vastupidistest sätetest jääb saatja (või vajaduse korral impordisaadetise tehingu algatanud pool) alati lõplikult tasude eest vastutavaks, samuti jääb ta vastutama olukordades, kus saaja keeldub maksmast.

6.7 Arvetega seotud vaidlustused peavad saatja või saaja esitama TNT-le hiljemalt (a) 30 päeva pärast arve kuupäeva või (b) arve tasumise tähtajal, olenevalt sellest, kumb on hilisem. TNT aktsepteerib sellise vaidlustuse esitamist ainult juhul, kui sellel on märgitud järgmine: (a) arve number, (b) saatelehe number ja (c) vaidlustuse põhjus.

6.8 Tollimaksud ja lõivud. Vajaduse korral võib tollimakse, lõive ja muid sellega seotud tasusid hinnata saadetiste sisu põhjal. Kui TNT tasub maksja eest tolliametile tollimakse, lõive või muid tasusid, määratakse maksjale täiendava tollivormistuse teenustasu kindla määra või protsendi alusel väljamakstavast kogusummast (olenevalt sellest, kumb on suurem). TNT ei pea maksma tollimakse, makse ja muid seotud tasusid ning võib nõuda, et saatja või saaja tasuks TNT-le enne, kui TNT täidab kohustusi seoses tollimaksude, maksude või muude seotud tasudega. Saajalt nõutakse selliste tollimaksude ja maksude eest tasu, kui TNT ei otsusta teisiti. Muudel asjaoludel võidakse saatjalt nõuda tasu selliste tollimaksude ja maksude eest, sealhulgas juhul, kui saadetis saadetakse kolmanda isiku asukohta, kus saaja ei ole resident. Arved tollimaksude, maksude ja muude nendega seotud tasude eest tasutakse kättesaamisel. Lisateave on saadaval jaotises 13 (Tollivormistus) ja nõudmisel.

6.9 Valuuta konverteerimine. TNT arved tuleb tasuda arvel märgitud valuutas või muidu kohalikus valuutas TNT poolt aeg-ajalt esitatud vahetuskursside alusel.

7. Saadetise ettevalmistamine.

7.1 Suuruse- ja kaalupiirangud. Paki ja saadetise suuruse- ja kaalupiirangud erinevad päritoluriigi ja sihtriigi kombinatsiooni ning teenuse poolest. 

7.2 Mitmeosaline saadetis. Mitmeosalise saadetise kombineeritud massile puuduvad piirangud, kui iga pakk saadetises jääb sihtkoha jaoks määratud paki kaalupiirangusse. 

7.3 Eriti suured saadetised. Saadetised, mis ületavad teenuse spetsiifilisi kaalupiiranguid, mis on esitatud saadetise ettevalmistamise juhistes aadressil tnt.com, peavad enne olema TNT-ga kokku lepitud. TNT jätab endale õiguse keelduda pakkidest või saadetistest, mida TNT peab sobimatuks või eriti suureks, nagu on täpsemalt kirjeldatud saadetise ettevalmistamise juhistes aadressil tnt.com. 

7.4 Pakendamine. Saatja peab kõik saadetised ette valmistama ja pakendama ohutuks transportimiseks olenevalt kauba laadist ning suurusest, võttes arvesse tavapärast hoolsust pakkide käsitsemisel transpordi- ja sorteerimisteenust osutavas keskkonnas ning järgides kõiki TNT juhiseid ning kehtivaid konventsioone, seadusi, määrusi ja eeskirju, sealhulgas neid, mis on seotud pakendamise, märgistamise ja sildistamisega. 

7.5 Saatja peab sobival moel pakendama kõik esemed, mis võivad transpordi käigus mis tahes tingimuste, näiteks temperatuuri- või õhurõhumuutuste tõttu kahjustada saada. TNT ei vastuta temperatuuri- ega rõhumuutustest tulenevate mis tahes kahjude eest.

7.6 TNT ei paku reguleeritava temperatuuriga transporti, kui pole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud. Kui pole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud, ei ole TNT kohustatud lisama saadetistele kuiva jääd ega osutama taaskülmutusteenuseid hoolimata mis tahes vastupidistest kliendi või TNT suulistest või kirjalikest avaldustest. Kui adressaat keeldub pakist või pakk lekib, on kahjustunud või eritab lõhnu (ühiselt „leke“), tagastatakse see võimaluse korral saatjale. Kui saatja keeldub pakist või seda ei saa lekke tõttu tagastada, vastutab saatja kõigi TNT-le tekkivate kulude ja tasude eest seoses paki puhastamise ja kõrvaldamisega, ning hüvitab need TNT-le. Vt jaotis 8 (Saadetistest keeldumine või selle tagasilükkamine).

7.7. Märgistamine. Saatja on kohustatud täitma kõik saatelehe vajalikud andmed. Igale saadetisele peab olema loetavalt ja vastupidavalt märgitud muu hulgas saatja ning adressaadi nimi, tänav, linn, riik ja sihtnumber. Rahvusvaheliste saadetiste puhul peab saatja aadressis olema näidatud riik, kus saadetis TNT-le üle antakse. Saatja peab saadetise välispinnale lisama saatelehe ja kõik muud nõutavad sildid (nt raske kaal), nii et need oleksid saadetise välispinnal selgelt nähtavad. 

Lisateave saadetise ettevalmistamise kohta on saadaval lehel tnt.com või nõudmisel. 

8. Saadetisest keeldumine või selle tagasilükkamine.

TNT jätab endale õiguse saadetisest igal ajal keelduda, selle kinni pidada, tühistada, edasi lükata või tagastada, kui seda nõuab seadus (sh ekspordikontrolli, sanktsioonide või tolliseadused ja -määrused) ja/või saadetis võib TNT arvates tõenäoliselt põhjustada kahju või viivitusi teistele saadetistele, kaupadele või inimestele, kui saadetise vedamine on seadusega keelatud või rikub neid tingimusi, kui maksmise eest vastutava isiku või äriüksuse TNT konto ei ole hea krediidireitinguga või kui saadetiste maht või tüüp erineb palju saadetiste mahust või tüübist, mille saatja algul TNT-le edastas, või mis tahes muul põhjusel. Kui TNT võtab saadetise vastu, ei tähenda see, et saadetis, sh selle sisu ja kvaliteet, vastavad asjakohastele seadustele ja määrustele või nendele tingimustele. 

9. Saadetiste kontroll.

9.1 Pädevate asutuste taotlusel või kehtivate seaduste ja määruste kohaselt võib TNT oma äranägemisel avada ning kontrollida mis tahes saadetist. 

9.2 Kehtivate seaduste ja määruste kohaselt võidakse TNT-lt nõuda saadetis(t)e mitmesuguseid läbivaatusi. Saatja loobub siinkohal kontrollist põhjustatud kahjudest või hilinemisest tingitud võimalikest kahjunõuetest. 

10. Keelatud esemed.

10.1 TNT keelab järgmiste esemetesaatmise ükskõik millisesse sihtkohta ja saatja nõustub selliseid esemeid mitte saatma, kui TNT pole sõnaselgelt teisiti öelnud (olenevalt päritolust ja sihtkohast võivad kehtida lisapiirangud).

a. tulirelvad, relvastus, laskemoon ja nende osad. See hõlmab, kuid ei piirdu järgmisega: relvad, kokkupandavad noad, libliknoad, keppmõõgad, sõrmenukid ja taserid; 

b. 3D-trükimasinad, mis on loodud või töötavad ainult tulirelvade tootmiseks.

c. Lõhkeained (klassi 1.4 lõhkeainete saatmise mõnesse kohta ja mõnest kohast võib olla vastuvõetav, lisateave on saadaval nõudmisel), ilutulestik ja muud süütavad või kergsüttivad esemed.

d. pommi, käsigranaati või muud plahvatusohtlikku seadet või relva meenutavad esemed. See hõlmab inertseid tooteid, nagu jäljendid, mängurelvad, uudsed tooted, koolitusabivahendid ja kunstiteosed, kuid ei piirdu nendega; 

e. militaarvarustus, mis on pärit mis tahes riigist, kus nõutakse ekspordimääruse litsentsi; 

f. inimeste surnukehad, organid või kehaosad, inimeste või loomade embrüod, kremeeritud või ekshumeeritud inimjäänused; 

g. elus loomad, sealhulgas putukad ja lemmikloomad;  

h. loomakorjused, surnud loomad või topised. See hõlmab loomade karusnahku, elevandiluud ja elevandiluuga seotud tooteid ning faunat, kuid ei piirdu nendega;  

i. taimed ja taimsed materjalid, sealhulgas lõikelilled (lõikelilled on teatud riikidesse ja territooriumitele ja teatud riikidest ja territooriumilt saatmiseks vastuvõetavad, sealhulgas Hollandist USA-sse ja kogu Ladina-Ameerikasse, lisateave on saadaval nõudmisel);  

j. kiirestiriknevad toiduained ning jahutamist või muid kindlaid keskkonnatingimusi vajavad toidud ja joogid; 

k. pornograafia ja sündsusetu materjal; See hõlmab mannekeene (sealhulgas seksnukke), kuid ei piirdu nendega; 

l. raha, muu hulgas sularaha ja sularaha ekvivalendid (nt kaubeldavad vahendid, indosseeritud aktsiad, võlakirjad ja sularahatšekid), kogutavad mündid ja margid;  

m. ohtlikud jäätmed, muu hulgas kasutatud hüpodermilised nõelad ja süstlad või muud meditsiinilised, orgaanilised ning tööstuslikud jäätmed;  

n. märgjää (külmutatud vesi); 

o. võltsitud kaubad, muu hulgas kaubad, mis on registreeritud kaubamärgiga identsed või registreeritud kaubamärgist oluliselt eristatamatud, ilma registreeritud kaubamärgi omaniku nõusoleku või järelevalveta (nimetatakse ka võltskaupadeks või jäljendatud kaupadeks); 

p. marihuaana, sealhulgas meelelahutuslikuks või meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud marihuaana ja marihuaanast saadud kannabidiool (CBD), mis tahes tooted, mis sisaldavad tetrahüdrokannabinoole (THC) ning sünteetilisi kannabinoide

q. toored või rafineerimata kanepitaimed või nende alamkategooriad (muu hulgas kanepivarred, kanepilehed, kanepililled ja kanepiseemned); 

r. Tubakas ja tubakatooted, muuhulgas sigaretid, sigarid, lahtine tubakas, suitsuvaba tubakas, vesipiibud või shisha.

s. elektroonilised sigaretid ja nende komponendid, kõik muud sarnased seadmed, mis põhinevad aurustamisel või aerosoolimisel ja kõik mittesüttivad vedelikud või geelid, olenemata nikotiinisisaldusest, mida saab selliste seadmetega kasutada.  

10.2 TNT keelab järgmist tüüpi saadetiste saatmise ükskõik millisesse sihtkohta ja saatja nõustub selliseid esemeid mitte saatma (olenevalt päritolust ja sihtkohast võivad kehtida lisapiirangud):

a. saadetised või kaubad, mille vedu, import või eksport on keelatud mis tahes seaduse, põhikirja või määrusega; 

b. kui TNT-ga pole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud, siis saadetised, mis nõuavad TNT-lt transpordiks, impordiks või ekspordiks spetsiaalse litsentsi või loa saamist; 

c. deklareerimata, aktsiisiga maksustatavad saadetised või kaubad, mis vajavad regulatiivset heakskiitu ja tollivormistust;  

d. saadetised, mille tolli deklareeritud väärtus ületab konkreetsesse sihtkohta lubatava väärtuse; 

e. ohtlikud kaubad, välja arvatud need, mis on lubatud nende tingimuste jaotise 12 (Ohtlikud kaubad) alusel; ja 

f. märjad, lekkivad või mis tahes lõhna eritavad pakid.  

10.3 TNT ei võta mitte mingisugust vastutust keelatud esemete eest, mis tahes viisil (sh kogemata või märkamata) need ka vastu võetud poleks. TNT jätab endale õiguse keelduda pakkidest nende piirangute alusel või turvalisuse või ohutusega seotud põhjustel. TNT võib tagasilükatud saadetiste ja vajaduse korral saatjale kauba tagastamise kulude eest nõuda haldustasu. Lisateave on saadaval nõudmisel.

11. Ekspordikontrollid.

11.1 TNT ei vea saadetisi, mis rikuvad ekspordikontrolli seaduseid. Saatja vastutab kõigi kohalduvate seaduste, määruste ja eeskirjade, muu hulgas USA ekspordihaldusmääruste, USA rahvusvaheliste relvakaubanduse määruste, USA välismaiste varade kontrolli määruste ja mis tahes saadetise veoga seotud riigis kohalduvate ekspordiseaduste ja valitsuse määruste järgimise eest. Saatja nõustub ja kinnitab, et järgib saadetiste suhtes kõiki kohaldatavaid USA valitsuse sanktsioone, mis keelavad kaupade, teenuste või tehnika ekspordi või reekspori riikidesse ja territooriumitele või riikidest ja terriigid ja territooriumitelt, mille suhtes kehtivad USA territoriaalsed sanktsioonid. Peale selle ei vea TNT selliseid kaupu ja saatja nõustub selliseid saadetisi mitte edastama, millega kauplemine on majandussanktsioonide või embargo seadustega piiratud või keelatud. Praeguse loendi riikidest ja territooriumidest, mida TNT ei teeninda, leiate veebisaidilt tnt.com.

11.2 Lisaks ei transpordi TNT ühtegi saadetist ja saatja garanteerib, et ta ei edasta ühtegi saadetist TNT-le, kui saatja või mõni saadetisega seotud osapool on loetletud piiratud isikute nimekirjas, mille on avaldanud ja mida haldavad järgmised üksused: Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium, välismaiste varade kontrolli amet, Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium, tööstus- ja julgeolekubüroo, Ameerika Ühendriikide riigidepartemang, ÜRO sanktsioonide komiteed; Euroopa Liidu Nõukogu ja muud asjaomased asutused Nende hulka kuuluvad, kuid mitte ainult, spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute nimekiri, välismaistest sanktsioonidest kõrvalehoidjate loend, üksuste loend ja keelatud isikute loend. Samuti nõustub saatja, et ta ei ürita saata kaupu ühelegi üksusele, mis kuulub mõnele osalisele, kui tegemist on asjaomase noteerimisasutuse kindlaksmääratud ühise omandiga, millele kohaldatakse majanduslikke sanktsioone.

11.3 Saatja kohustub tuvastama kõik saadetised, mis vajavad ekspordimääruse litsentse, lube või mis peavad läbima muid ekspordieelseid kontrolle, ning esitama TNT-le kohalduvate seaduste ja eeskirjade täitmiseks kõik vajalikud dokumendid ja kogu teabe. Saatja vastutab omal kulul ekspordilitsentside või saadetist lubavate nõuete väljaselgitamise eest ning nõutavate litsentside ja lubade saamise eest ning tagab, et saaja on volitatud päritoluriigi, sihtkohariigi ja mis tahes riigi kohalduvate seaduste ja määruste alusel, mis kinnitavad, et neil on kauba üle jurisdiktsioon. Peale selle vastutab saatja selle eest, et saadetud kauba lõppkasutus või -kasutaja ei rikuks mingeid konkreetseid kontrollimise eeskirju, mis piiravad konkreetselt loetletud toodete eksportimist, uuesti eksportimist ja edastamist, mille kohta kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordihaldusmäärused.

11.4 TNT ei vastuta saatja ega ühegi teise isiku ees mis tahes kahju või kulude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, trahvid, sanktsioonid ja/või saadetise arestimine või hävitamine, kui saatja ei järgi ekspordikontrolli, sanktsioonide või tolliseaduseid, -eeskirju või -määruseid või kui see on põhjustatud toimingutest, mida TNT on teinud kohaldatavate seaduste ja määruste järgimiseks. Saatja nõustub TNTle hüvitama mis tahes kahju või kulu, muu hulgas trahvid,  karistused ja/või saadetise arestimine või hävitamine, kui saatja ei järgi ekspordikontrolli, sanktsioonide või tolliseaduseid, -eeskirju või -määruseid või kui see on põhjustatud toimingutest, mida TNT on teinud kohaldatavate seaduste ja määruste järgimiseks.

12. Ohtlikud kaubad. 

12.1 Ohtlike kaupade tuvastamine. „Ohtlikud kaubad“ on esemed, mis võivad transportimisel ohustada inimesi, loomi, keskkonda või vedajat. Saatja ülesanne on tuvastada, kas tema saadetis sisaldab ohtlikke kaupu, mis on klassifitseeritud ÜRO ohtlike kaupade veo soovitustes, Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poolt, ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa lepingus (ADR), Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) poolt ning kohaldatavates seadustes ja määrustes.

12.2 Piiratud teenus. Välja arvatud selles jaotises nimetatud asjaoludel, ei osuta TNT ohtlike kaupadega seotud teenuseid. TNT võib omal äranägemisel aktsepteerida konkreetseid ohtlikke kaupu, kuid alles pärast seda, kui TNT ja saatja/saaja on kokku leppinud konkreetsetes ohtlike kaupadega seotud nõuetes. TNT erinõuete üksikasjad ja „kinnitatud kliendi staatuse“ taotlemise kord on saadaval TNT klienditeeninduses. 

12.3 Lisatasud. Ohtlikke kaupu sisaldavate saadetiste suhtes kohaldatakse ohtlike kaupade lisatasu. Lisatasud põhinevad klassifikatsioonil ja nõutava erikäitluse liigil, sealhulgas asjaolul, kas esemed peavad olema transiidi ajal ligipääsetavad.

12.4 Ohtlike kaupade regulatsioonid. Kõik pakid, mis sisaldavad ohtlikke kaupu, peavad vastama kõikidele kehtivatele seadustele ja määrustele, sealhulgas ICAO ohtlike kaupade ohutu õhutranspordi tehnilistele juhistele ja IATA ohtlike kaupade eeskirjadele. Ohtlike kaupade saadetised, mille suhtes kohaldatakse ADR-i, vajavad spetsiaalset veokorda ja kinnitatud kliendi staatusega saatja peab enne saatmist korralduste tegemiseks TNT-ga ühendust võtma. 

12.7 Tarne ettevalmistus. Kinnitatud staatusega saatja vastutab ohtlike kaupade saadetiste kindlakstegemise, klassifitseerimise, pakendamise, märgistamise, sildistamise ja dokumentide täitmise eest kooskõlas kõigi kohaldatavate rahvusvaheliste lepingute, seaduste ja määrustega. Saatja vastutab ka selle eest, et saaja järgiks kõiki kohaldatavaid lepinguid, seadusi ja määrusi. Igale saadetisele tuleb vajaduse korral lisada asjakohane ohtlike kaupade dokumentatsioon (nt IATA Saatja ohtlike kaupade deklaratsiooni vorm). TNT võib nõuda, et saatja palkaks kättetoimetamatute ohtlike kaupade saadetisega seotud probleemi lahendamiseks koolitatud „paki ja saada“ kaubitseja. Saatja peab esitama kogu nõutava teabe ja täitma kõik saatelehel olevad ohtlike kaupadega seotud lahtrid. Saatjad, kes kasutavad ohtlike kaupade saatmiseks elektroonilisi süsteeme, peavad elektroonilise süsteemi kohaselt valima eriteenused, käitlemise või lipu, näitamaks, et nende saadetis sisaldab ohtlikke kaupu. 

12.6 Pakendamine. TNT pakendeid ei tohi kasutada ohtlike kaupade (sealhulgas kuiva jää) saatmiseks, välja arvatud bioloogilised materjalid, B-kategooria (UN 3373), mida võib transportida TNT Medpaki pakendites.

12.7 Ohtlike kaupade edastamine ja kohaletoimetamine. Mitte kõik TNT asukohad ei aktsepteeri ohtlikke kaupu. Mõned TNT asukohad ei aktsepteeri ohtlikke kaupu ja ohtlike kaupade vedu ei lubata kõigi transporditeenuste abil. TNT jätab endale õiguse keelduda ohtlikest kaupadest kõikjal, kus neid ei saa kehtiva seaduse kohaselt või TNT äranägemisel aktsepteerida. Kui seda ei viida ohtlikke kaupu vastu võtvasse mehitatud asukohta, tuleb saadetis TNT-le edastada, korraldades saadetise pealevõtu kliendi asukohast kokkulepitud ajal.  

12.8 Ümbersuunamise keeld. Ohtlikke kaupu ei või ümber suunata muule aadressile peale saatja antud saaja algse aadressi. 

12.9 Potentsiaalne saatja vastutus. Kohaldatavad seadused ja määrused võivad nõuda, et TNT teataks ohtlike kaupade alla kuuluvatest valesti deklareeritud või deklareerimata saadetistest asjakohastele reguleerivatele või valitsusasutustele. Saatjale võidakse kohalduva seaduse alusel määrata trahvid ja karistused. 

13. Tollivormistus. 

13.1 Riigipiire ületavad saadetised tuleb võib-olla tollis vormistada. Saatja vastutab selle eest, et kaup saadetakse kooskõlas kõigi tollieeskirjadega, et esitatakse kogu tollivormistuseks vajalik dokumentatsioon ja teave ning et kõik tema poolt kauba ja saadetise kohta esitatud avaldused ning teave, sealhulgas asjakohane harmoneeritud süsteemi kood, on tõesed, õiged ja täielikud ning on seda ka tulevikus. Muid dokumente peale saatelehe (nt faktuurarve) vajavate saadetiste tarneaeg võib olla pikem. TNT jätab endale õiguse nõuda saatjalt oma äranägemisel sisse kõik karistused, trahvid, kahjud või muud kulud või tasud, sealhulgas ladustamistasud, mis tulenevad pädeva valitsusasutuse jõustamisoimingutest või saatja siinses dokumendis esitatud kohustuste täitmata jätmisest. 

13.2 Saatja vastutab omal kulul selle eest, et rahvusvaheliselt saadetud kaubad oleksid kohalduvate seaduste kohaselt sihtriiki sisenemiseks vastuvõetavad ja vastaksid kõikidele litsentside või lubade andmise nõuetele, kui see on kohaldatav.

13.3 Saatjalt võidakse nõuda ka lisateavet, et saada enne saajale kohaletoimetamist luba sihtriigi teistelt reguleerivatelt asutustelt. Saadetiste, mis sisaldavad kaupu või tooteid, mida reguleerivad mitmed valitsusasutused teistes sihtriikides (nt toiduohutuse, rahvatervise kaitse, farmaatsiatoodete, meditsiinitoodete, taimede ja loomade, side- ja muude elektrooniliste seadmete standardite eest vastutavad riiklikud asutused või nendega võrdväärsed asutused), tollivormistus võib võtta kauem aega. Kõik tasud saatmisel riikidesse ja tagastamisel riikidest, kuhu sisenemine pole lubatud, tasub saatja.

13.4 Kui saadetist hoitakse tollis või muus agentuuris ebaõige või puuduva dokumentatsiooni tõttu kinni, võib TNT püüda saajat teavitada. Kui kohalik seadus nõuab saajalt korrektse teabe või dokumentatsiooni esitamist ja saaja ei tee seda mõistliku aja jooksul, mille võib TNT määrata, võidakse saadetis kohalduva seaduse alusel tarnimatuks lugeda (vt jaotist 18 (Tarnimatud saadetised)). Kui saaja ei esita vajalikku teavet või dokumente ja kohalik seadus lubab neid esitada saatjal, võib TNT püüda teavitada saatjat. Kui ka saatja ei esita seda teavet või dokumente mõistliku aja jooksul, mille TNT võib määrata, loetakse saadetis kohalduva seaduse alusel tarnimatuks. TNT ei vastuta selle eest, kui tal ei ole võimalik saadetist ebaõige või puuduva dokumentatsiooni tõttu kohale toimetada, olenemata sellest, kas ta püüab adressaati või saatjat teavitada. 

13.5 Kui kohalik seadus lubab, korraldab TNT rahvusvaheliste saadetiste tollivormistuse. TNT edastab saadetise teabe tollivormistuseks tollile ja teistele reguleerivatele asutustele. TNT võib vajaduse korral võtta teenustasusid rahvusvaheliste saadetiste tollivormistuse eest, tolliasutustele maksja nimel tollimaksude ja maksude tasumise eest, saatja, saaja või kolmanda isiku taotletud teenuste eest või et katta kulud, mille reguleeriv asutus on TNT-le edastanud normatiivide esitamise eest. Tasude tüübid ja suurused on riigiti erinevad. 

13.6 TNT tegutseb saatja või saaja esindajana (vajaduse kohaselt) üksnes saadetise tollivormistuseks ja tollikontrolli läbimiseks. Kui see on kohaldatav ja asjakohane, võib saatja volitada TNT või tema volitatud agendid tegema ja täitma tollideklaratsiooni ning kõiki seotud toiminguid saatja või saaja nimel, arvel ja riisikol tema otsese esindajana. Saatja tagab, et saaja volitab TNT selle sätte kohaselt, kui see on kohaldatav. 

13.7 TNT võib mõnes olukorras oma äranägemise järgi aktsepteerida juhiseid kasutada muud tolliagentuuri kui TNT (või TNT valitud vahendaja) või saatja määratud agentuuri. Igal juhul on TNT-l (või TNT valitud vahendajal) õigus saadetis tollivormistada, kui agentuuri ei ole võimalik kindlaks määrata või kui see tollivormistust ei tehta või kui TNT-le ei esitata täielikku agentuuriteavet (sealhulgas selle nimi, aadress, telefoninumber ja sihtnumber).

14. Tollimaksud ja maksud.

14.1 TNT võib mõnede esemete tollivormistuse lõpetamiseks nõuda tollis arvestatud tollimaksude ja maksude välja maksmist ning selle eest lisatasu küsida. Kõigi saadetiste puhul võib TNT maksjaga ühendust võtta ja nõuda tagasimakse korralduse kinnitamist tollivormistuse ja kättetoimetamise lõpetamise tingimusena ning nõuda TNT äranägemisel enne saadetise saajale väljastamist tollimaksude ja lõivude tasumist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust TNT klienditeenindusega. 

14.2 Kui saadetise arvestatud tollimaksude ja maksude täpsus või sobivus on vaidlustatud, võib TNT või tema määratud vahendaja saadetisega seotud saatedokumendid üle vaadata. Kui TNT leiab, et tollimaksud ja maksud on õigesti arvestatud, nõustub saatja tollimaksud ja maksud tasuma või tagab, et need tasub saaja.

14.3 Juhul kui TNT tasub maksja nimel tolliametile tollimaksud, lõivud või muud tasud, arvestatakse maksjale tollivormistuse teenustasu, mis põhineb kindlal määral või protsendil kogu ettemakstud summast. See tollivormistuse teenustasu oleneb sihtriigist. Lisateavet nõutava tollivormistuse teenustasu kohta vt saidil tnt.com olevast jaotisest "Lisateenused ja lisatasud".

14.4 Kui saatja ei saa saatelehel maksjat määrata, arvestatakse tollimaksud ja lõivud automaatselt saajale, kui see on lubatud.

14.5 Vaatamata vastupidistele maksejuhistele vastutab saatja kõigi tollimaksude ja maksude ning tasude ja lisatasude maksmise eest, mis on seotud TNT poolse tollimaksude ja maksude tasumisega, kui makset pole saadud. Kui saaja või kolmas pool, kellelt hüvitamiskorraldust taotletakse, keeldub vajalike tollimaksude ja maksude tasumisest, võib TNT saatjaga ühendust võtta. Kui saatja keeldub rahuldavate korralduste tegemisest TNT-le hüvitamiseks, võidakse saadetis saatjale tagastada (sel juhul vastutab saatja nii algsete tasude kui ka tagastustasude maksmise eest) või pannakse saadetis ajutisesse lattu, üldjärjekorra lattu või tollilattu või loetakse tarnimatuks. Kui saadetise transporditasud arvestatakse krediitkaardilt, jätab TNT endale õiguse võtta krediitkaardikontolt ka saadetisega kaasnevad saamata tollimaksud ja maksud. 

14.6 Saadetised võivad viibida, kui TNT ei saa mõnede asukohtade puhul piisavat hüvitamiskinnitust tollimaksude ja lõivude väljamaksmise kohta, olenevalt nendes asukohtades kättesaadavatest võimalustest. Sellised viivitused või nende tingimuste muul viisil mittetäitmine on vastutus, millest TNT keeldub. 

14.7 Tollimaksud ja maksud tasutakse TNT äranägemisel ühel järgmistest viisidest: sularaha, tšekk (isiklik või ettevõtte oma, kui on kehtiv isikutuvastus), krediitkaart, maksekorraldus, reisitšekk või deebetkonto või viivituseta maksekonto. TNT ei aktsepteeri tollimaksude ja lõivude ettemakseid. 

14.8 TNT ei vastuta tolliasutuses loobutud saadetiste eest ja sellised saadetised võidakse lugeda tarnimatuks. 

15. Marsruutimine.

TNT määrab kõigi saadetiste marsruudi. Marsruut võib aeg-ajalt ilma ette teatamata muutuda. TNT ei saa avalikustada oma marsruudi üksikasju ega üksikasjalikke võrgustiku turvameetmeid, kaitsmaks seal olevaid kaupu. Seetõttu ei ole ka TNT võrgustiku asukohtade ega sõidukite auditeerimine lubatud, välja arvatud juhul, kui selleks on seadusest tulenev nõue. 

16. Kättetoimetamine.

16.1 Saadetised tarnitakse saaja aadressile allpool olevate jaotiste 16.7 ja 16.8 kohaselt. Puudub igasugune kohustus saadetise isiklikuks transportimiseks saajale. TNT võib tarnida saadetise saajale või mõnele muule isikule, kellel on volitused saadetise vastuvõtmiseks saaja nimel. Saadetise aadressid peaksid alati sisaldama saaja täielikku aadressi, tema telefoninumbrit ja e-posti aadressi. 

16.2 Teatavate rahvusvaheliste asukohtade puhul võib postiaadresse kasutada tingimusel, et saatja edastab TNT-le kohaletoimetamise hõlbustamiseks saaja telefoninumbri. 

16.3 TNT ei vastuta ühelgi juhul nõuete eest, mis esitatakse juhul, kui tolli- või muu valitsusasutus arestib või hõivab kaubad transpordi käigus.

16.4 Saadetised hotellidesse, haiglatesse, valitsusasutustesse või paigaldistesse, ülikoolilinnakutesse või muudesse asutustesse, kus on postiruum või keskne vastuvõtuala, võidakse tarnida postiruumi või kesksele vastuvõtualale, kui TNT-ga pole enne saatmist teisiti kokku lepitud.

16.5 TNT loeb aadressi muutmise taotluse, mis pole ümbersuunamine või aadressi parandus, uueks saadetiseks ja kohalduda võivad uued transporditasud.

16.6 Laupäevasele tarnele (kui on saadaval) kehtib erikäitlustasu neis riikides, kus laupäev pole tavaline tööpäev.

16.7 TNT võib keelduda saadetise vastuvõtmisest või kohaletoimetamisest või kasutada alternatiivseid vastuvõtmis- või kohaletoimetusmeetodeid oma töötajate ohutuse tagamiseks ning juhtudel, kus TNT usub, et tema teenuseid võidakse kasutada kohalikke seaduseid, määruseid või eeskirju rikkudes.

16.8 Tarnejuhised saajalt: jaesaadetised  

a. Valitud asukohtades võib TNT tarnida jaesaadetisi saajalt saadud lisajuhiste kohaselt. Saatja kinnitab ja nõustub sõnaselgelt, et need juhised võivad muuta algul kokkulepitud tarnejuhiseid või tarnekohustuste aega, mis olid TNT ja saatja vahel algul kokku lepitud. 

b. Saatja kinnitab ning nõustub, et saatja tarnejuhised võivad olla seotud muu hulgas järgmisega: i) tarneaja edasilükkamine; ii) tarnimine naabrile, uksehoidjale või administraatorile; iii) tarnimine teisele aadressile ja/või teisele isikule, kui see teine aadress asub samas riigis, nagu on näidatud õhutranspordi saatelehel; iv) juhiste andmine, kuhu jätta jaesaadetis ilma tarne allkirja hankimata; v) jaesaadetise jätmine kättesaamispunkti (nt kohalik kauplus) või vi) eespool toodud juhiste mis tahes kombinatsioon. Veo (osa) tühistamise korral enne saatja ja/või saaja poolset üleandmist jäävad kõik tasud kehtivaks ning need tuleb TNT-le tasuda.  

c. TNT võib aeg-ajalt muuta jaesaadetiste kohaletoimetamise võimaluste kättesaadavust olenevalt geograafilistest ja muudest piirangutest. Lisateavet kohaletoimetamise võimaluste ja tingimuste kohta leiate aadressilt tnt.com. 

d. Kui saaja esitab lisatarnimisjuhiseid muude kui jaesaadetiste kohta, kinnitab ja nõustub saatja jaotise 16 siduvusega.

17. Edasitoimetamine.

17.1 Ärilised saadetised.  TNT teeb tarnekatse uuesti kas automaatselt või nõudmisel järgmistel juhtudel: a) saaja aadressil pole kedagi, kes saaks paki eest allkirja anda, ja ühtegi väljastusallkirja pole talletatud; b) saatja on valinud TNT tarneallkirja valiku ja puudub saaja, kes saaks paki eest allkirja anda; või c) TNT otsustab oma äranägemisel, et pakki tuleb kinni hoida. Kui ärilist saadetist ei ole pärast kolme tarnekatset kohale toimetatud ja/või kui seda on hoitud viis tööpäeva alates esimesest tarnekatsest ja see on sihtriigis tollivormistuse läbinud, loetakse see tarnimatuks (vt jaotis 18 (Tarnimatud saadetised)).

17.2 Kodutarned ja jaesaadetised.  Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa esimesel katsel saaja aadressile või naabri aadressile kohale toimetada ning saatja või adressaat on valinud TNT tarneallkirja valiku, võib TNT oma äranägemisel proovida uuesti tarnida, hoida saadetist kuni saatjalt või adressaadilt lisatarnejuhiste saamiseni või tarnida TNT valitud asukohta. Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa korduskatse(te) käigus kohale toimetada või saaja ei anna lisatarnejuhiseid või TNT ei saa tarnida teise asukohta, mille TNT valis, võidakse saadetis lugeda tarnimatuks (vt jaotis 18 (Tarnimatud saadetised)).

18. Tarnimatud saadetised.

18.1 Tarnimatu saadetis on saadetis, mida ei saa tarnida muu hulgas järgmistel põhjustel: a) adressaadi aadress on ebatäielik, loetamatu, vale või mittetuvastatav; b) saadetise saajaga ei ole võimalik ühendust võtta või saaja ei saa saadetist kätte; c) saadetis on adresseeritud piirkonda, mida TNT ei teeninda; d) adressaadi äritegevuse koht on suletud; e) tarne on võimatu, kuna saadetise vastuvõtuks või saadetise kohaletoimetamise allkirjastamiseks sobiv isik puudub algsel või korduval tarnekatsel või keeldub sellest; f) saadetis ei saa tollivormistust läbida; g) saadetis võib põhjustada teistele saadetistele või varale kahjustusi või põhjustada nende tarne viibimist või tekitada kehavigastusi; h) saadetis sisaldab keelatud esemeid; i) saaja ei saa arvet saadetise saajale tasuda või keeldub seda tegemast; j) saadetis on sobimatult pakendatud; k) saadetise sisu või pakend on kahjustunud sellises ulatuses, et uuesti pakendamine pole võimalik; l) saadetis rikub USA või muid kohaldatavaid ekspordikontrolli või sanktsioonide seadusi või määrusi, sealhulgas (aga mitte ainult) võib olla saadetud piiratud osapoole või asukoha aadressilt,  või m) mistahes jaotises 17 (Edasitoimetamine) toodud põhjustel.

18.2 Kui saadetis on mis tahes põhjusel tarnimatu, võib TNT püüda saatjat teavitada, et korraldada saadetise tagastamine, ilma et see piiraks mis tahes kohalikke määrusi. Kui saatjaga ei ole võimalik viie (5) tööpäeva jooksul ühendust võtta või ta ei suuda mõistliku ajaperioodi jooksul juhiseid anda, võib TNT oma äranägemisel saadetise saatjale tagastada või paigutada saadetise ajutisse või üldjärjekorra lattu või tollilattu või saadetise kõrvaldada. Kui saadetise tarnimine, tolliprotseduuride läbimine või tagastamine pole võimalik, võib TNT saadetise oma äranägemisel loovutada või kõrvaldada. Saatja vastutab kõigi tarnimatute saadetiste tagastamise, hoiustamise või kõrvaldamisega kaasnevate kulude ja tasude eest, välja arvatud juhul, kui saadetis oli TNT tõrke tõttu tarnimatu.

18.3 Saadetised, mida pole võimalik seaduspiirangute tõttu tagastada, paigutatakse kas ajutisse lattu, üldjärjekorra lattu või tollilattu või kõrvaldatakse kohalike seaduste kohaselt. Saatja nõustub tasuma kõik TNT selle paigutamise või kõrvaldamisega tekkinud kulud.

18.4 Tagastustasud arvestatakse saatjale koos algsete tasudega, välja arvatud juhul, kui saadetis oli TNT tõrke tõttu tarnimatu. Samuti arvatakse kaasnevaks ka mis tahes muud tagastusprotsessi käigus TNT-le tekkinud kulud. Ohtlikke kaupu sisaldavate tarnimatute saadetiste puhul peab saatja esitama täidetud saatehe ja kõik muud nõutavad dokumendid.

19. Kvaliteettoodete tarneajad.

Kui TNT ei suuda Express 9, 10 või lõunapakke tarnida enne ajagarantiid, siis juhul, kui sellist riket ei põhjustanud punktis 21 (Vastutused, millest TNT keeldub) toodud sündmused ja saatja/saaja teatab oma nõudest TNT-le paragrahvi jaotise punkti 23(Nõuded) kohaselt, võtab TNT tasu ainult tegeliku osutatava teenuse eest (nt enne lõunat), mitte ei esita teile arvet algul palutud teenuse eest (nt enne 09.00) sama Expressi tootekategoorias. TNT tagastab või arvestab kohaldatava arve hinnaerinevuse omal valikul.

20. Vastutuse piirangud. 

20.1 Transporditeenuste vastutuse standardpiirangud. TNT vastutus transporditeenuste osutamisega seotud kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise eest piirdub (a) kohaldatavate konventsioonidega ette nähtud summaga või (b) 100 USA dollariga saadetise kohta (välja arvatud juhul, saatja otsustab maksta lisatasu, et täpsustada vastutust või kindlustust, nagu on kirjeldatud punktides 20.3 ja 20.4). TNT rakendab  selliseid limiite ka kõigile kodumaiste transporditeenuste osutamisest tulenevatele nõuetele, kui kehtivates riigisisestes transpordiseadustes puuduvad kohustuslikud või väiksemad vastutuspiirangud (välja arvatud juhul, saatja otsustab maksta lisatasu, et täpsustada vastutust või kindlustust, nagu on kirjeldatud punktides 20.3 ja 20.4). 

20.2 Muude nõuete vastutuse piirangud. Kui seda ei reguleeri jaotis 20.1 (Transporditeenuste vastutuse standardpiirangud), on TNT vastutus kahjude, kahjustuste, hilinemiste või muude lisateenuste osutamisega seotud muude nõuete või muu lepingurikkumise korral piiratud 3,40 euroga kilogrammi kohta, mitte mingil juhul ei ületa maksimaalne vastutus 10 000 eurot sündmuse või seotud sündmuste seeria kohta.

20.3 Maksimaalne vastutus: suurendatud vastutus (ei pakuta kõikides asukohtades – lisainfo saamiseks kontakteeruge TNT klienditeenindusega).

a. Asukohtades, kus TNT pakub suurendatud vastutust, võib saatja maksta lisatasu (täpsustada suurendatud vastutuse saatelehel), ületades eelmistes punktides 20.1 ja 20.2 esitatud limiite. 

b. Suurendatud vastutus tähistab TNT maksimaalset vastutust seoses saadetisega. Suurendatud vastutus kehtib ainult juhul, kui TNT vastutab saadetisele kohustuslikult kohaldatavate konventsioonide või riiklike transpordiseaduste kohaselt.

c. Kui TNT ei näe ette teisiti, on maksimaalne vastutus 25 000 eurot saadetise kohta (välja arvatud dokumendisaadetised, vt allpool). 

d. TNT vastutus tõestatud kaotsimineku või kahjustumise korral või mis tahes muu nõue seoses dokumendisaadetistega ei ületa saadetise taastamisväärtust maksimaalselt 500 eurot dokumendisaadetise kohta, kui TNT ei ole määranud teisiti. Suurendatud vastutus ei ole saadaval kõikidele dokumendisaadetistele. Lisateavet kõlblikkuse kohta leiate aadressilt tnt.com või kontakteerudes TNT klienditeenindusega.

20.4 Kindlustus (ei pakuta kõikides asukohtades – lisainfo saamiseks kontakteeruge TNT klienditeenindusega).

a. Asukohtades, kus TNT pakub kindlustust, võib saatja maksta lisatasu, valimaks saatelehel kindlustuse, ületades eelmistes punktides 20.1 ja 20.2 määratud limiidid.

b. Määratud kindlustus tähistab maksimaalset summat, mille puhul TNT võtab saadetisega seotud riski. 

c. Kui TNT ei näe ette teisiti, on maksimaalne kindlustus 25 000 eurot saadetise kohta. 

d. TNT kindlustuskate on piiratud, nagu on esitatud veose Instituudi punktis A.

e. TNT vastutus tõestatud kaotsimineku või kahjustumise korral või mis tahes muu nõue seoses dokumendisaadetistega ei ületa saadetise taastamisväärtust maksimaalselt 500 eurot dokumendisaadetise kohta, kui TNT ei ole määranud teisiti. Kindlustus ei ole saadaval kõigile dokumendisaadetistele. Lisateavet kõlblikkuse kohta leiate aadressilt tnt.com või kontakteerudes TNT klienditeenindusega.

20.5 Kui saatja valib suurendatud vastutuse või kindlustuse, rakenduvad järgmised tingimused.  

a. Saatja vastutab deklareeritud veoväärtust ületavate võimalike kahjude eest.

b. Tasu määratakse deklareeritud väärtuse põhjal ja see võib saadetise päritolust lähtudes erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust TNT klienditeenindusega. 

c. TNT vastutus tõendatud kaotsimineku, kahjustumise, hilinemise või muude saadetisega seotud nõuete eest ei ületa saadetise paranduskulusid, amortiseerunud väärtust ega asenduskulusid olenevalt sellest, kumb on väiksem. TNT-l on õigus nõuda saadetise, mille kohta nõue esitati, sisu väärtuse sõltumatut tõendamist. 

d. Hüvitist ei ole õigus saada (i) kaudsete tagajärgede või (ii) viivituste või kahju eest, mis tuleneb sellest, et saatja rikub nendest tingimustest tulenevaid kohustusi.

e. Kõrvalteenustega seotud kahjude eest ei ole hüvitist ette nähtud.

f. Mis tahes katse deklareerida veo- või tolliväärtus, mis ületab nendes tingimustes lubatud maksimaalseid summasid, on tühine. Sellist deklareeritud väärtust vähendatakse automaatselt saadetise lubatud piirini. TNT nõusolek mis tahes saadetise veoks, mille deklareeritud väärtus ületab lubatud maksimaalset kogust, ei muuda neid saadetisega seotud sätteid ega piiranguid kehtetuks. TNT ei aktsepteeri taotlusi saatelehel toodud deklareeritud väärtuse muutmiseks pärast saadetise edastamist TNT-le. 

g. Kui saatja pole iga saatelehele kantud paki suurendatud vastutust või kindlustust määranud, kuid on määranud kõigi pakkide kogu deklareeritud väärtuse, määratakse iga paki deklareeritud väärtus, jagades kogu deklareeritud väärtuse saatelehel toodud pakkide arvuga. Saadetise mis tahes paki deklareeritud väärtus ei või mingil juhul ületada saadetise deklareeritud väärtust.

20.4 Unikaalsed esemed. TNT vastutus kas täielikult või osaliselt ainulaadseid esemeid sisaldavate saadetiste eest piirdub konventsiooni asjakohase limiidi või kohustuslikult kohaldatavate kohalike seadustega. Suurendatud vastutus ja kindlustus ei kehti unikaalseid esemeid sisaldavate saadetiste kohta.

21. Vastutused, millest TNT keeldub. 

21.1 TNT ei võta vastutust järgmistel juhtudel:

a. Nendes tingimustes toodud lisapiirangute kohaselt igasugused kahjud mis ületavad suurendatud vastutust või kindlustust (mida piirab punkt 20.3 (Maksimaalne vastutus: suurendatud vastutus) ja punkt 20.4 (Kindlustus)) või vastutuse piirangut kohaldatava konventsiooni kohaselt, või saadetiste puhul, mis saadetakse ühes riigis kindlaksmääratud asukohtadest ja nende vahel kehtiva kohustusliku kohaliku seaduse kohaselt, olenevalt sellest, kumb on suurem, ning olenemata sellest, kas TNT teadis või oleks pidanud teadma, et sellised kahjud võivad tekkida; 

b. erisugune, juhuslik, kaudne kahju või kahjustus, sealhulgas alternatiivse transpordi kulud, sissetulekute, tulude, kasutamise või kasumi kaotamine, eeldatava kokkuhoiu, firmaväärtuse või võimaluste kadu; ja 

21.2 Saatja võtab endale igasuguse kaotsimineku, kahjustumise või viivituse ja sellega seotud riski, mis ületab TNT nendes tingimustes väljatoodu. Soovi korral peaks saatja korraldama oma kindlustuskaitse. TNT ei paku kindlustuskaitset.

21.3 TNT ei võta mingit vastutust, samuti ei tee TNT mis tahes muudatusi, tagasimakseid ega anna krediiti mis tahes kahjude, kahjustuste, viivituste, valetarnete, kohaletoimetamata jätmise, valeandmete või teabe esitamata jätmise eest, mis on põhjustatud või tulenevad mis tahes järgmistest sündmustest (mittetäielik loetelu):

a. saatja, saaja või mis tahes kolmanda saadetisest huvitatud osapoole tegevus, kohustuste rikkumine või tegevusetus;

b. saadetise või mis tahes defekti, omaduse või kaubale omase sisedefekti iseloom;

c. nende tingimuste või muude saadetise suhtes kohaldatavate tingimuste rikkumine, sealhulgas keelatud esemete, ohtlike kaupade saatmine, saadetise vale deklareerimine, kinnitamine, märgistamine või adresseerimine;

d. USA või muu ekspordikontrolli või sanktsioonide seaduse või eeskirja rikkumine;

e. mis tahes TNT kontrolli alt väljas olevad sündmused, muu hulgas pandeemia või epideemia, õhuriskid, rahvavaenlased, näiliku või tegeliku volitusega tegutsevad kohalikud võimuasutused, tolliametnike tegevus või tegevusetus, mässud, streigid või muud kohalikud vaidlused, tsiviilrahutus, ohujuhtum sõjaseisukorra või ilmaolude tõttu või riiklikud, rahvusvahelised või kohalikud häired õhu- või maismaatranspordi võrgustikes, mis tahes isiku(te) või äriüksuste kuriteod, sh terrorismiaktid, loodusõnnetused, side- ja teabesüsteemide (muu hulgas TNT süsteemide) häire või rike, mehaaniline viivitus või tingimused, mis kujutavad ohtu TNT töötajatele;

f. vale või ebapiisav pakkimine, sealhulgas saatja suutmatus kasutada TNT heakskiidetud pakendeid, kui sellist heakskiitu taotletakse, soovitatakse või nõutakse. Eelkõige peavad arvutid, elektroonika, nõrgad esemed ja alkohol olema pakendatud TNT juhiste kohaselt, mis on saadaval aadressil tnt.com. Pakendamise või nõustamise, abi või juhiste pakkumine saadetiste asjakohase pakendamise kohta TNT poolt ei tähenda, et TNT võtab endale vastutuse, välja arvatud juhul, kui TNT on kirjalikult sõnaselgelt öelnud teisiti;

g. saatja, saaja või saatjat või saajat esindavate isikute suuliste või kirjalike kättetoimetamisjuhiste täitmine;

h. kohaletoimetamise viibimine, mis on tingitud TNT tasude maksmise põhimõtete järgimisest; 

i. TNT võimetus esitada tarnedokumendi koopiat või kohaletoimetamisel saadud allkirja koopiat;

j. magnetlintidel, failides või muudel andmekandjatel olevate andmete kaotsiminek, kustumine või taastamatuks muutumine või fotode või heliradade kustumine või kahjustumine valgusega kokku puutunud filmil;

l. kui TNT ei järgi paki suuna tähiseid (nt ülesnool, tähistus „THIS END UP”).

l. TNT poolne saatja või saaja teavitamata jätmine või teavitamisega viivitamine saadetise hilinemisest, kaotsiminekust või kahjustumisest, puudulikust, valest või ebatäpsest saaja või tollimaakleri aadressist, valest, puudulikust või puuduvast dokumentatsioonist või tollimaksude ja maksude tasumata jätmisest, mis on vajalik saadetise vabastamiseks;

m. üksikute esemete kaotsiminek või kahjustada saamine, mille kättesaamise kohta ei ole TNT-l kontrollitavat dokumentatsiooni, sealhulgas olukordades, kus TNT-le saadetise saatmise ajal on kaubad enne laaditud haagisele, kaubaalustele või pakendatud selliselt, et saadetise üksuste või sisu arvu ei saa mõistlikult kontrollida;

n. igasuguse isikliku või finantsteabe, sealhulgas sotsiaalkindlustuse numbrite, sünniaegade, juhilubade numbrite, krediit- või deebetkaartide numbrite ja finantskonto andmete kadumine;

o. saatja suutmatus kustutada kõik TNT saatmissüsteemi või seadmesse sisestatud saadetised, kui saadetisi ei edastata TNT-le;

p. kahjustused, mida näitavad mis tahes põrutusandurid, inklinomeetrid või termomeetrid; ja   

q. võimetus täita tarnekohustuse aega saadetise ebatäieliku või ebakorrektse aadressi korral (vt jaotis 18 (Tarnimatud saadetised)).

21.4 Kui TNT ei vastuta, sealhulgas mis tahes kohustuse korral, mis ületab vastutuse, mille TNT on nendes tingimustes sõnaselgelt võtnud, vastutab saatja ja nõustub hüvitama TNT-le ning hoidma TNT kahjutuna mis tahes kahju eest, mille saadetis TNT-le põhjustas, või kolmanda isiku, eriti saaja nõuete eest. 

TNT poolt saatja või kolmanda isiku nõude alusel tehtud makseid ei loeta vastutuse aktsepteerimiseks ega selles jaotises 21 sisalduvatest sätetest loobumiseks.

22. Garantiid puuduvad.

TNT ei anna ühtki otsest ega kaudset garantiid, välja arvatud siin selgelt väljendatud juhtudel.

23. Nõuded.

TNT aktsepteerib saadetisega seotud nõude esitamist, kui taotleja vastab mõnele kohaldatavatest konventsioonidest ja järgib alltoodud korda, sest muidu ei saa TNT vastu nõudeid esitada: 

23.1 Kaebuse esitamine. 

a. Kõigist kahjudest, kahjustustest (nähtav või varjatud) või hilinemisest (sealhulgas riknemisnõuded) või sisu puudumisest tulenevatest nõuetest tuleb TNT-le teatada 21 päeva jooksul pärast i) saadetise kättetoimetamist (kahjustuse või hilinemise korral) või (ii) eeldatavast kättetoimetamise kuupäevast (kaotsimineku, tarnimata jätmise või valetarne korral). 

b. Kui saaja võtab saadetise vastu ega esita kättesaamisel teatist kahju kohta, loetakse seda piisavaks tõendiks selle kohta, et saadetis toimetati kohale heas seisukorras. 

c. Kõigist sellistest nõuetest tuleb teavitada tnt.com-i kaudu või kontakteerudes TNT klienditeenindusega. 

23.2 Nõutav teave.Kõik pretensioonid peavad sisaldama täielikku teavet saatja ja saaja kohta, samuti TNT jälgimisnumbrit, saadetise kuupäeva, esemete arvu ja saadetise kaalu. Selleks et TNT võtaks arvesse kahjustustega seotud nõudeid, peab saaja esitama saadetise sisu, algsed pakendid ja pakkematerjali TNT-le uurimiseks kas saaja valdustes või TNT hoones, kuni nõude uurimine on lõpetatud. 

23.3 Piirangud. TNT ei ole kohustatud ühegi nõude korral tegutsema, kuni kõik tasud on makstud; nõude summat ei saa neist tasudest maha arvata. Saadetisega seoses võib registreerida vaid ühe nõude. Nõude tasumisega nõustumine tühistab mis tahes õiguse edasiste kahjude kompenseerimiseks või lisahüvitise nõudmiseks seoses kõnealuse saadetisega. Saatjatel või saajatel, kelle pakid edastati TNT-le kaupmehe kaudu, ei ole juriidilist või võrdset õigust TNT-lt hüvitise saamiseks. 

23.4Õiguslikud toimingud.Õigus nõuda TNT-lt veo tõttu tekkinud hagi hüvitamist aegub, välja arvatud juhul, kui nõue esitatakse volitatud kohtusse, kahe aasta jooksul alates kättetoimetamise tegelikust kuupäevast (kahju, puuduse või hilinemise korral) või kättetoimetamise eeldatavast kuupäevast (kaotsimineku, tarnimata jätmise või tarnimise ebaõnnestumise korral), olenevalt sellest, kumb on varem.

24. Allhanked.

TNT jätab endale õiguse allhankida mis tahes teenust või selle osa. 

25. Andmekaitse. 

25.1 Sellistel mõistetel nagu „vastutav töötleja“, „isikuandmed“, „andmesubjekt“ ja „töötlemine“ on tähendus, mis on määratud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 („GDPR“) ning mis tahes muudes andmekaitseseadustes ja -määrustes, mis kehtivad mis tahes isikuandmete („isikuandmed“) töötlemisel nende tingimuste alusel (ühiselt „andmekaitseseadus“).

25.2 TNT ja saatja mõistavad, et nad on mõlemad omaenda vastutavad töötlejad seoses isikuandmete töötlemisega poolte poolt või nende vahel siinsete tingimuste alusel.

25.3 Mis tahes isikuandmete töötlemisel nende tingimuste kohaselt kinnitab saatja, et ta on järginud andmekaitseseadust, sealhulgas esitanud andmesubjektidele teavet andmekaitseseaduse kohaselt, edastades TNT privaatsusteatises sisalduva teabe, mis asub aadressil tnt.com, ja saanud andmetöötluseks juriidilise aluse andmekaitseseaduse kohaselt, näiteks lepingu täitmine, õigustatud huvid või nõusolek.

25.4 Saatja vabastab TNT kõigist TNT-le põhjustatud tasudest, nõuetest, kahjudest ja kuludest seoses sellega, et saatja ei täida jaotise 25 nõudeid.

25.5 Saatja kinnitab, et punktis 25.3 esitatud õiguslik alus lubab (lisaks) isikuandmete mis tahes ülekandmist TNT-le, selle sidusettevõtetele, filiaalidele, nõustajatele, audiitoritele või kolmandatele isikutele, keda TNT kasutab oma kohustuste täitmiseks saatja ees siinsete tingimuste kohaselt mis tahes riigis nii Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi EMP) kui ka väljaspool seda.

25.6 Isikuandmete mis tahes edastamine saatjalt TNT-le või vastupidi, EMP-st või Šveitsist väljaspool EMP-d või Šveitsi asuvasse riiki toimub vastutavate töötlejate vahelise lepingu tüüptingimuste alusel (otsus (EU) 2021/914 – moodul I) GDPR-i artikli 46(2)(c) nimetatud  (“SCC-d”) , mis on saadaval siin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri =CELEX:32021D0914&from=EN1. Sellel eesmärgil on  SCC-d viidetena täielikult nendesse tingimustesse lisatud. Nende tingimustega nõustudes loetakse, et pooled a) on allkirjastanud  SCC-d; b) nõustuvad  SCC-de sisuga täielikult; c) järgivad nendes toodud tingimusi, ja d) nõustuvad, et mis tahes muudatus või hilisem otsus ja/või URL kehtib ja asendab otsuse ja/või URL-i, nagu on osutatud siinses jaotises 25.6. SCC-de kohaselt tegutseb TNT kui vastutav töötleja andmete eksportijana, seda ka oma sidusettevõtete nimel, ja saatja kui vastutav töötleja tegutseb andmete importijana või vastupidi, kui see on võimalik. Eelnev ei piira TNT õigust ainuisikuliselt andmekaitseseaduse kohaselt otsustada kasutada muud sobivat andmeedastusmehhanismi. Edastatud isikuandmed võivad sisaldada üksikisikutest saatjate ja saajate kontaktandmeid, näiteks nimesid ja aadresse, mis on vajalikud TNT teenuste, nt pakkide kohaletoimetamine ja jälgimisfunktsioonide võimaldamine, tõhusaks osutamiseks, nagu on toodud nendes tingimustes ja kooskõlas SCC-de lisadega.

25.7 Kui Euroopa Liidu Kohus, kohalik järelevalveasutus või sarnane valitsusasutus määrab, et need jaotise 25 ja/või SCC-de tingimused ei ole nüüd või tulevikus enam seaduslik meetod isikuandmete edastamise korraldamiseks väljaspool EMP-d või Šveitsi, peavad pooled pidama heas usus läbirääkimisi alternatiivse meetodi leidmiseks, mis korraldaks niisugust edastamist seaduslikul viisil.

26. Kogu leping.

Need tingimused esindavad kogu poolte vahel sõlmitud lepingut, ja kui jaotisest 1 (Rakendus)ei tulene teisiti, on need muude suuliste või kirjalike tingimuste suhtes ülimuslikud. Neid tingimusi ei saa tühistada, välja arvatud juhul, kui pooled on selles kirjalikult kokku leppinud. 

27. Ülesanne.

Kummagi poole lepingujärgseid õigusi ja kohustusi ei tohi teise poole kirjaliku nõusolekuta loovutada või delegeerida. Erandina võib TNT loovutada oma õigused täielikult või osaliselt ja delegeerida oma lepingujärgsed kohustused oma sidusettevõttele. Eelöeldut piiramata on need tingimused siduvad ja kehtivad poolte ning nende lubatud õigusjärglaste ja loovutajate kasuks.

28. Õiguste loovutamisest keeldumine.

Kui TNT ei jõusta või ei rakenda nende tingimuste mis tahes sätet, ei tähenda see sättega seotud õigustest loobumist ega takista TNT-d muul moel sätet jõustamast.

29. Kohustuslik seadus.

Need tingimused ei välista mingit kohustust, mille välistamine on seaduse alusel keelatud. Kui tingimustes sisalduv või neis viidatud mis tahes säte on vastuolus mis tahes kohalduva kohustusliku rahvusvahelise lepingu, kohaliku seaduse, valitsuse määruse, korralduse või nõudega, piiratakse seda sätet maksimaalses lubatud ulatuses ning see jõustub piiratud kujul TNT ja saatja vahelise lepingu osana. Mis tahes sätete kehtetus või jõustamatus ei mõjuta nende tingimuste teisi osi.

30. Vahendus.

Belgia seadused võimaldavad Belgia sissetulevate või väljaminevate postiteenuste kasutajatel taotleda postisektori ombudsmani sekkumist (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRÜSSEL (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRÜSSEL (NL)) tingimusel, et kasutaja on oma kaebuse esmalt TNT-le esitanud. Selline sekkumine ei piira nende tingimuste sätteid.

31. Kohaldatav seadus ja kohtualluvus.

Kui kohaldamisele kuuluvas konventsioonis ei ole teisiti sätestatud, tegelevad siinsete tingimuste ja kõigi vaidlustega, mis tulenevad TNT osutatud teenustest või on nendega seotud, selle riigi või territooriumi seadused ja kohtud, kus TNT võtab saadetise vastu teenuste osutamiseks.