TNT adatvédelmi szabályzata és Titoktartási nyilatkozata

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy bemutassa a TNT Express Hungary kft. (cg.: 01-09-068734, székhely: 1094 Budapest, ecseri út 14-16., adószám: 10376166-244) tulajdonosa, a tnt express n.V. Olyan személyes adatok (a meghatározást lásd később) gyűjtésére, felhasználására, közzétételére és tárolására vonatkozó gyakorlatát, mely adatokat ön közvetlenül, vagy a www.tnt.hu honlapon keresztül hoz tudomásunkra.

Kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzatot mielőtt adatot tesz fel a jelen honlapra, vagy felhasználja az itt található adatokat.

Jelenlegi honlapunkat a TNT Express N.V. (székhelye: Amsterdam, Hollandia) ellenőrzi a TNT csoporthoz tartozó társaságok nevében is (a továbbiakban: „TNT” vagy „mi”) és arra a holland jogszabályok vonatkoznak. A Magyarországról beszerzett személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a 2011. évi CXII. tv-ben foglaltak az irányadóak.

Személyes adatok

A gyűjtött adatok lehetnek személynevek, illetőleg cégnevek, szállításra vonatkozó információk, címek, e-mail címek és telefonszámok. Néhány, a TNT által gyűjtött információ azonosíthatóvá tesz személyeket. („Személyes adatok”).

Személyes adatok átadása

Szolgáltatásaink nyújtása érdekében az Ön Személyes adatait elküldhetjük az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, ahol nem biztosítják a megfelelő szintű adatvédelmet. Ha Ön Személyes adatait a honlap nyilvánosan hozzáférhető részére teszi fel, ahhoz az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból is hozzáférhetnek, ahol előfordulhat, hogy nem biztosítják a megfelelő szintű adatvédelmet.

Lehetséges, hogy a TNT-nek továbbítania kell az Ön adatait helyi vagy nemzeti (külföldi) hatóságoknak a vonatkozó jogszabályok betartása, vagy az Ön csomagjának a rendeltetési helyre történő szállítása érdekében.

Az Ön Személyes adatainak tisztességes és biztonságos feldolgozása

Alapelvünk, hogy megteszünk minden szükséges lépést annak biztosítása érdekében, hogy az Ön összes Személyes adatát tisztességesen és jogszerűen dolgozzuk fel. Megteszünk minden szükséges lépést a jelen Adatvédelmi szabályzat teljesítéséért és fenntartásáért. Minden dolgozónk és adatfeldolgozónk, akik hozzáférnek a Személyes adatokhoz kötelesek bizalmasan kezelni az Ön Személyes adatait.

Hozzáférés és javítás

Annak érdekében, hogy az Ön Személyes adatai pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármely pontatlan információ jut tudomására. Frissítjük vagy kijavítjuk a birtokunkban lévő Személyes adatokat.
 

Az Ön kérésére a helyi TNT haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve az érintett kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Ha nem adhatjuk ki az Ön Személyes adatait, akkor az elutasítást megindokoljuk.


Az Ön kérésére a TNT haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az Ön kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A TNT felhívja az Ön figyelmét, hogy bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét, hozzájárulását.


Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a TNT a 2011. évi CXII. tv., illetőleg más jogszabályok rendelkezései, illetőleg a jelen Adatvédelmi Szabályzatban írtak ellenére kezeli a személyes adatait, úgy a TNT-nél, illetve annak leányvállalatainál tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A TNT az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a TNT az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön a TNT döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 2011. évi CXII. tv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.


A TNT az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a 1475 Budapest, Pf.: 293 címen fogadja.

Cookie-k (sütik)

A Cookie-k kicsi szöveges fájlok, melyet a honlap küldhet a felhasználó böngészőjének, a merevlemezen történő tárolás céljából. A Cookie-k lehetővé teszik a web könnyebb használatát azzal, hogy elmentik és kezelik az állapotot, alkalmazást, preferenciákat és más felhasználói adatokat. A legtöbb böngésző kezdetben úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat, azonban a felhasználó megváltoztathatja a beállítást akként, hogy a böngésző visszautasítja a cookie-kat vagy figyelmeztetést küld, ha cookie érkezik.

 

Ha többet szeretne tudni a sütik használatáról, kattintson ide!

Linkek más honlapokra

Honlapunk olyan linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat, melyek a felhasználó kényelmét szolgáló, más honlapokra mutatnak. Kérjük, vegye tudomásul, hogy a TNT nem vállal felelősséget a szóban forgó más honlapok tartalmáért vagy az azokra vonatkozó adatvédelmi gyakorlatokért, továbbá a jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik ezekre a honlapokra. Javasoljuk Önnek, hogy olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi szabályzatát, melyet használ.

Személyes adatok gyűjtése és az adatgyűjtés célja

A TNT gyűjti és tárolja az általa kezelt küldeményekre vonatkozó adatokat annak érdekében, hogy olyan hatékony csomagkézbesítési szolgáltatásokat tudjon nyújtani, melyeket ügyfelei elvárnak. A TNT felhasználja az ügyfeleire, csomagjaikra és szállítási tevékenységeikre vonatkozó adatokat az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás vagy annak fejlesztése, további értékesnek tartott kiegészítő szolgáltatások nyújtása, jogos üzleti érdekeinknek való megfelelése (ideértve a trendelemzést és piaci felméréseket), az árképzés, hitel létesítése, számlázás és a ránk vagy leányvállalatainkra vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében.
 

Bármely, általunk gyűjtött Személyes adatot kizárólag a TNT által nyújtott szolgáltatások érdekében használunk fel, továbbá nem tároljuk azokat a jogilag megengedett, ehhez a célhoz szükséges időtartamon túl.  
 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és kizárólag olyan mértékben, ahogy az a cél megvalósulásához szükséges.

Harmadik fél

Mivel ügyfeleinkre vonatkozóan gyűjtött és felhasználásra kerülő adatok feldolgozása érdekében szerződhetünk olyan szolgáltatókkal, akik részt vesznek az adatok előző bekezdésben írt célú feldolgozásában. Kérhetjük továbbá leányvállalatainktól az adatok ilyen célú, saját nevünkben történő feldolgozását. A szóban forgó szolgáltatók és/vagy leányvállalatok kötelesek bizalmasan kezelni az adatokat, továbbá nem használhatják fel azokat semmilyen más célra. Üzleti tevékenységünk fejlesztése során felvásárolhatunk, vagy eladhatunk leányvállalatokat vagy üzleti egységeket. Ilyen ügyletek részeként az adott leányvállalat vagy üzleti egység ügyfeleire vonatkozó adatok az átruházott vagyon részét képezhetik.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a harmadik fél adatfeldolgozók (mint például szállítók és vállalkozók) a nálunk tárolt Személyes adatok feldolgozása során betartják-e a vonatkozó helyi jogszabályok rendelkezéseit.

TNT honlapok

Az alábbi bekezdésekben leírjuk a TNT honlapokra alkalmazandó, a Személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettségvállalásunkat.

Eltérő rendelkezés hiányában, felhasználhatjuk az Ön adatait honlapunk tartalmának fejlesztéséhez, honlapunk testre szabásához az Ön igényeinek megfelelően, azért, hogy Önnel információkat közölhessünk (ha ezt Ön kérte), marketing és felmérési célokra és bármely más, a jelen Adtavédelmi szabályzatban meghatározott célra. Az Ön Személyes adatai kizárólag abban az esetben adható tovább harmadik személy részére, ha azt a vonatkozó jogszabályok, bírósági határozatok vagy kormányzati szabályozás írja elő, vagy ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárul.

Személyes adatok gyűjtése a TNT honlapjain keresztül

A felhasználók látogathatják honlapunk legtöbb felületét anélkül, hogy felfednék kilétüket, vagy megadnának magukról bármilyen információt. Ennek ellenére, néhány interaktív szolgáltatáshoz a felhasználóknak azonosítaniuk kell magukat az interaktív funkció használata érdekében. Ezen a honlapon a TNT kérheti a felhasználóktól Személyes adatok megadását. Ezeket az adatokat megoszthatjuk leányvállalatainkkal.

Személyes adatok aktív gyűjtése és az adatgyűjtés célja

Miközben meglátogatja honlapunkat, a TNT aktívan adatokat gyűjt a honlap látogatóitól, egyrészt egyedi kérdések segítségével, másrészt lehetővé téve, hogy Ön e-mailben közvetlenül kommunikáljon velünk. Néhány, Ön által megadott adat Személyes adat lehet.

Lehetséges, hogy honlapunk bizonyos területeihez meg kell adnia Személyes adatait annak érdekében, hogy igénybe vehesse a speciális szolgáltatásainkat (például e-mail riasztás, hírlevél feliratkozás). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az egyes adatgyűjtési pontokon milyen adatokat kell megadni és milyen célból.

Személyes adatok passzív gyűjtése és az adatgyűjtés célja

Ahogyan Ön navigál a honlapon, bizonyos információkat passzívan is gyűjthetünk - azaz az adatgyűjtés anélkül történik, hogy Ön aktívan megadná az információt - különböző technológiák és eszközök segítségével, mint például Internet Protocol címek, cookies (lásd a következő bekezdést), Internet tag-ek és navigációs adatgyűjtés.

Ez a honlap Internet Protocol (IP) címeket használ. Az IP cím olyan szám, melyet az Ön Internet szolgáltatója az Ön számítógépéhez rendel, így Ön hozzáférhet az Internethez. Felhasználjuk az Ön IP címét a szerverünkön felmerülő problémák diagnosztizálása, az összegyűjtött információk jelentése, az Ön számítógépére vonatkozóan a honlapunkhoz való kapcsolódás leggyorsabb útjának meghatározása és a honlap fejlesztése céljából.

Biztonság

A TNT megteszi az összes lehetséges lépést az Ön Személyes adatainak védelme érdekében, mely adatokat a TNT a jelen honlap használata során gyűjtött, továbbá annak érdekében, hogy megvédje ezeket a Személyes adatokat az elvesztéstől, visszaéléstől és illetéktelen hozzáféréstől, közzétételtől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az internetes adat továbbítás nem 100%-os biztonságú és nem hibamentes. Így különösen előfordulhat, hogy a jelen honlapra vagy honlapról küldött e-mail nem biztonságos, ezért különös figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen információt küld el nekünk e-mailben. Ha jelszót, ID számot vagy más speciális hozzáférési lehetőséget használ honlapunkon, az Ön feladata azok védelme.

E-mail cím (csak ha fontos a feliratkozás)

Ha Ön feliratkozik e-mail riasztásainkra, elkérjük e-mail címét. Ezt a címet kizárólag az Ön tájékoztatására használjuk fel. Ha szeretne leiratkozni e-mail riasztási listánkról, azt bármikor megteheti úgy, ahogy az minden e-mailben megtalálható, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi oldalon: websitemanagement@tnt.com.

Módosítások

A TNT saját belátása szerint módosíthatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot. A jelen Adatvédelmi szabályzat módosítása előtt a TNT a jelen honlapon keresztül tájékoztatja a felhasználókat.

Titoktartási nyilatkozat

 1. Ez a nyilatkozat a személyes adatok weboldalunkon történő feldolgozására vonatkozó irányelveinket és gyakorlatunkat mutatja be. Fő tevékenységünk az expressz futárszolgálat, titoktartási irányelveink ránk, a vállalatra, valamint a weboldalra vonatkoznak.

 2. A “Személyes információ” kifejezés olyan információt jelent, amely olyan élő személyre vonatkozik, aki az információ alapján azonosítható, vagy aki az információ és egyéb olyan információ alapján azonosítható, amelynek mi birtokában vagyunk, vagy valószínűsíthető, hogy birtokában leszünk.

 3. Irányelvünk, hogy megtegyünk minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy garantáljuk az összes általunk birtokolt személyes adat tisztességes és jogszerű feldolgozását. Minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni ezen irányelv alkalmazása érdekében. Minden olyan alkalmazottunk és adatfeldolgozónk, akinek hozzáférése van a személyes információkhoz, köteles tiszteletben tartani az Ön személyes adatainak bizalmas voltát.

 4. Ön a nélkül is hozzáfér a TNT weboldalhoz és böngészhet ott, hogy társaságunk Önről személyes információt rögzítene és tárolna, a felhasználói IP cím és egyes session adatok rögzítésén kívül, mint amilyen például a látogatás időtartama, és a használt böngészőtípus.

 5. Bármely általunk bekért személyes adatot kizárólag saját szolgáltatásain nyújtásához használunk fel és csak addig őrizzük meg, amíg e célból ez szükséges és jogszabály ezt megengedi.

 6. Egyéb személyes információkat is gyűjthetünk önkéntes alapon a weboldal és/vagy a szolgáltatások használata közben. Amikor ilyen információt kérünk, világosan ismertetjük az információ jellegét és azt a különleges célt (célokat), amely(ek)re azt felhasználjuk, vagy felhasználhatjuk, illetve felajánljuk Önnek azt a lehetőséget is, hogy ne vállalja az ilyen jellegű információ átadását.

 7. A weboldal megtekintésekor, bizonyos információkat az Ön számítógépén helyezhetünk el ún. “cookie” file formátumban. A cookie nem más, mint egy kisméretű, a számítógépen létrehozott adatfile. A TNT cookie-kat használ bizonyos adatok tárolására, melyeket aztán a weboldal arra használ fel, hogy annak használatát élvezetsebbé tegye a használat egyszerűsítésével. A weboldalon belül használt bármelyik cookie-ban tárolt információ csak a weboldal gyakorlati használata szempontjából lényeges. Egyik tnt.com cookie-ból, vagy annak használata folytán sem jut a TNT semmilyen információhoz.. A cookie-hoz csak a www.tnt.com weboldal férhet hozzá. Harmadik félnek nem lesz hozzáférése a cookie-ban tárolt információhoz, és a TNT egy cookie-nak a tartalmát sem fogja átadni harmadik felek számára. A legtöbb böngészőprogram alapértelmezett beállítása a cookie-k elfogadása. A cookie-k használata elterjedt és általában elfogadhatónak tartják őket. Ha Ön nem kíván hozzájárulni a cookie-k használatába, illetve, ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor ilyet használnak, Internet-böngészőjének beállításait tetszése szerint módosíthatja. A weboldal által felkínált cookie-k azért vannak, hogy a weboldal használatát megkönnyítsék az Ön számára. Amennyiben Ön, vagy az Ön rendszergazdája letiltatja a cookie-kat, a weboldal ezen, a használatot segítő funkció nélkül fog tovább működni. Ha Ön szeretné részletesen megtekinteni a weboldal által használt cookie -kat, kérjük, kattintson ide.

 8. A személyes adatokat a szolgáltatások teljesítése érdekében az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országokba is továbbíthatjuk. A szolgáltatások használatával Ön hozzájárul az ilyen jellegű adattovábbításokhoz. Ezen túlmenően, , amennyiben Ön a weboldal nyilvánosan is hozzáférhető részein személyes információt helyez el, ehhez az információhoz az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országokban élő személyek is hozzáférhetnek, s ezen országok nem feltétlenül rendelkeznek olyan átfogó adatvédelmi törvényekkel, mint amelyek az Európai Gazdasági Térségben használatosak.

 9. Folyamatosan figyelemmel fogjuk kísérni a birtokunkban lévő személyes adatok harmadik fél -pl. szállítók, és vállalkozók- általi feldolgozásánál azt, hogy betartják-e a helyi alkalmazandó törvények és szabályok előírásait.

 10. Időnként felhasználhatjuk személyes adatait arra a célra, hogy telefonon, faxon, emailben, vagy postán keresztül tájékoztatást nyújtsunk Önnek társaságunkról, különleges ajánlatainkról, valamint egyéb olyan információt közöljünk, melyet Ön hasznosnak találhat. Amennyiben Ön nem kíván ilyen információkat kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba a lakóhelye szerinti TNT irodával.

 11. A weboldal tartalmazhat olyan, más weboldalakra vezető linkeket, melyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai. Az ilyen weboldalak tartalmáért, vagy titoktartási irányelveiért, vagy azokért a személyes információkért, melyeket az ilyen weboldalak bekérhetnek, vagy számítógépére helyezhetnek, felelősséget nem vállalunk.

 12. Ha szeretné megtudni, milyen személyes adatokat tárolunk Önnel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a helyi TNT irodával. Kérését 10 napon belül visszaigazoljuk. Ha esetleg akadályoztatva lennénk személyes adatai kiszolgáltatásában, a visszautasítást mindenféleképpen megindokoljuk.

 13. Amennyiben az Önnel kapcsolatos, általunk őrzött személyes adatok közül bármelyik helytelen, vagy frissítésre szorul, illetve ha Ön személyes adatai közül bármelyiket töröltetni akarja velünk, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi TNT irodával. Ilyenkor Önt további információk és azonosítást elősegítő adatok átadására kérhetjük annak érdekében,hogy lehetővé tegyük kérése teljesítését.

 14. Ügyfélinformációs adatbázisainkat (mely az Ön személyes adatait is magában foglalhatják), értékes forrásnak tekintjük. Ha vagyontárgyaink bármekkora részét harmadik feleknek adnánk el, vagy azt ezekre ruháznánk át, ez magában foglalhatja a fentebb említett információs adatbázisok eladását, vagy átruházását is.
A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy a TNT és üzleti partnerei sütiket helyezzenek el a számítógépén. Tudjon meg többet