Szerződési feltételek

Szolgáltatási tevékenységünket különböző általános szerződés feltétel szabályozzák.

Fuvarküldemények továbbítása esetén az alábbi Fuvarozási feltételek, míg postai küldemények esetén a TNT Express Hungary Kft. Postai szolgáltatása során alkalmazott Általános Szerződési Feltételei alkalmazandóak a megkötött szerződésekre. Vámkezelés esetén A TNT Express Hungary Kft. Általános Vámkezelési Üzleti Feltételei, míg EKÁER ügyintézéssel kapcsolatosan A TNT Express Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételei EKÁER Számmal Kapcsolatos Rendszámkövetési Megbízás Teljesítéséhez alkalmazandó.

TNT EXPRESS HUNGARY KFT. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

A jelen általános szerződési feltételek (Feltételek) a TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. épület, cégjegyzékszám: 01-09-068137, bejegyezve a Fővárosi Törvényszák Cégbíróságán) fuvarozási szolgáltatásai nyújtása során használt szerződési feltételek teljes változata.

 

A TNT Express Hungary Kft. postai tevékenységét szabályozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alkalmazandók mindazon szerződések tekintetében, melyek tárgya olyan küldemények továbbítása, amelyek a magyar jog szerint postai küldeménynek minősülnek. Ezen Általános Szerződési Feltételek megtekinthetőek a www.tnt.hu honlapon. Ezen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a jelen Feltételek rendelkezései alkalmazandóak.

 

1. MEGHATÁROZÁSOK

„TNT”                        
a TNT Express Worldwide B.V. és annak társult vállalatai, továbbá a TNT alkalmazottai, megbízottai és független vállalkozói;

„B2C Küldemény”      
olyan Küldemény, melyet egy vállalkozás, üzleti tevékenysége keretében eljárva küld egy fogyasztónak valamely köztük létrejött kereskedelmi ügylet alapján, továbbá minden olyan Küldemény, amellyel kapcsolatban a (légi) fuvarlevél „vállalkozás megnevezése” rovat adata nem került kitöltésre;

„Üzleti Kézbesítés”     
az olyan Küldemény kézbesítése, melyet kereskedelmi vagy üzleti célú helyen és nem otthonra, vagy egyéb magánlakóhelyre kézbesítenek és nem minősül B2C Küldeménynek;

„Feltételek”                 
a jelen általános szerződési feltételek és ennek 2.1. pont szerint létrejövő esetleges módosításai;

„Szerződés”                
a Küldeményt elfogadó TNT csoporthoz tartozó vállalat és az Ügyfél között a jelen Feltételek szerint, a Szolgáltatás nyújtására létrejött szerződés;

„Egyezmény(ek)”       
(i) a részben vagy egészben légi úton fuvarozott áruk esetén kötelezően alkalmazandó, a fuvarozását szabályozó Varsói Egyezmény (1929), az azt módosító Hágai Jegyzőkönyv (1955) illetve a Montreáli Jegyzőkönyv (1975), valamint a Montreáli Egyezmény (1999); (ii) a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló 1956. évi nemzetközi egyezmény (CMR), valamint (iii) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozást szabályozó Egyezmény (COTIF) vagy (iv) bármely a fenti egyezmények alkalmazását előíró nemzeti jogszabály;

„Ügyfél”                     
az a természetes - vagy jogi személy, aki vagy amely a TNT-től Szolgáltatást vesz igénybe, illetve adott esetben a feladó;

„Elégtelen Küldemény”
az olyan áru-, dokumentum – vagy bármely egyéb természetű küldemény, amely nem – vagy nem megfelelően csomagolt, sérült, vagy az egészséget, illetve a biztonságot veszélyezteti, vagy más Küldeményben kárt okozhat, vagy a TNT valamely eszközében vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az alkalmatlansága okán sérülésnek kitett;

„Tiltott árucikkek”       
a jelen Feltételek 5. címében (Tiltott árucikkek) felsorolt árucikkek és Küldemény típusok;

„Lakossági Kézbesítés”
az otthonra, vagy lakóhelyre történő kézbesítés, beleértve az olyan otthoni helyszíneket is, ahol vállalkozást működtetnek, illetve az olyan kézbesítés, ahol a küldő a kézbesítési címet lakóhelyként tűnteti fel;

„Szolgáltatások”          
a TNT által a Küldeménnyel összefüggésben teljesítendő, a 2.3. pontban felsorolt szolgáltatások;

„SDR”                        
különleges lehívási jog, melynek értéke a Nemzetközi Valuta Alap által meghatározott fővalutákból képzett valutakosárhoz kapcsolt és melyet a főbb pénzügyi lapok rendszeresen közzétesznek;

„Küldemény”              
bármely természetű olyan árucikk vagy dokumentum (függetlenül attól, hogy az ömlesztve, illetve egy vagy több csomagban van), amelyet a TNT a Szolgáltatás teljesítése érdekében az Ügyféltől elfogadott.

 

2.     ÁTVÉTEL

2.1.      A Küldemény TNT részére történő átadásával az Ügyfél elfogadja a jelen Feltételeket függetlenül attól, hogy az Ügyfél aláírta-e a fuvarlevél első oldalát. A Szerződés a Küldemény TNT általi átvételével jön létre. A Feltételek módosítására kizárólag írásban kerülhet sor, a TNT erre felhatalmazott képviselője által. A TNT-t nem kötik a jelen Feltételeknek ellentmondó írásban vagy szóban adott Ügyfél utasítások.

2.2.      A jelen Feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha a Küldemény fuvarozására az Ügyfél és a TNT között létrejött más típusú szerződés részeként kerül sor.

2.3.      Küldeményt érintő, bármely típusú szerződés TNT-vel való megkötése esetén az Ügyfél elfogadja azt, hogy:

·       a szerződés közúti fuvarozási szerződés, ha a küldemény fuvarozására ténylegesen közúton kerül sor;

·       a szerződés légi fuvarozási szerződés, ha a küldemény fuvarozására részben vagy egészben légi úton kerül sor;

·       a szerződés tengeri fuvarozási szerződés, ha a küldemény fuvarozására ténylegesen tengeren kerül sor;

·       a szerződés vasúti fuvarozási szerződés, ha a küldemény fuvarozására ténylegesen vasúton kerül sor.

2.4.      Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a TNT a Szerződés teljesítésének egészére vagy egy részére közreműködőt (alvállalkozót) vegyen igénybe.

 

3.     VESZÉLYES ÁRUK / BIZTONSÁG

3.1.  A 3.2. pontban írt kivétellel a TNT nem teljesít Szolgáltatást a TNT által veszélyesnek ítélt áruk vonatkozásában, így különösen, de nem kizárólagosan a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Műszaki Utasításai előírásaiban, a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) Veszélyes Áruk Szabályzatában, a Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áruk Szabályzatában (IMDG), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai megállapodásban (ADR) meghatározott vagy a Szolgáltatás teljesítésére, a veszélyes áru vonatkozásában alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi szabályban meghatározott árukra.

3.2.  A TNT egyedi mérlegelés alapján elfogadhat egyedileg meghatározott veszélyes árut abban az esetben, ha a TNT és az Ügyfél előzetesen megállapodott az egyedileg meghatározott veszélyes áruhoz kapcsolódódó, annak veszélyes jellegére vonatkozó feltételekről. A TNT egyedi feltételei valamint az ún. „jóváhagyott ügyfél státusz” biztosítására vonatkozó részletes szabályok a helyi TNT irodákban rendelkezésre állnak. Veszélyes áru átvétele esetén a TNT veszélyes áru pótdíjat számít fel az Ügyfélnek.  

3.3.  Az Ügyfél 

3.3.1.  a fuvarlevél kitöltésével, vagy a küldemény átadásával szavatol azért, hogy a Küldeménye nem tartalmaz az ICAO 17. Függelékében vagy más, a repülési biztonságot szabályzó nemzeti vagy nemzetközi szabályzatokban felsorolt tiltott árucikket; az Ügyfél köteles a küldemény tartalmának teljes leírását a fuvarlevélen vagy bármely más kísérő nyomtatványon megadni azzal, hogy az Ügyfél felelőssége ezen információ megadásával nem szűnik meg;

3.3.2.  szavatol azért, hogy a Küldemény előkészítése biztonságos helyen történt, az Ügyfél által alkalmazott megbízható személyzettel, és a Küldemény, annak TNT általi átvételét megelőző előkészítése, raktározása és fuvarozása során megfelelően védve volt illetéktelen behatások ellen.

3.4.  A Küldemény biztonsági ellenőrzés alá vonható, melynek során annak felnyitására is szükség lehet. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Küldeménye a fuvarozás során biztonsági okokból esetlegesen felnyitásra, illetve tartalma átvizsgálásra kerüljön.

 

4.     EXPORT KORLÁTOZÁSOK, TILALMAK

4.1.  A TNT nem fuvaroz az exportot korlátozó törvényeket sértő Küldeményt. Az Ügyfél felelős és szavatol azért, hogy a Küldemény fuvarozását szabályozó minden vonatkozó törvényt, szabályozást és rendeletet betart, így többek között az Egyesült Államok exportszabályozásainak (U.S. Export Administration Regulations), az Egyesült Államok nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló szabályait (U.S. International Traffic in Arms Regulations), az Egyesült Államok külföldi vagyonokat ellenőrző szabályait (U.S. Foreign Assets Control Regulations), valamint minden olyan ország vonatkozó exporttörvényeit és rendeleteit, ami kapcsolatba hozható a Küldemény fuvarozásával. Az Ügyfél elfogadja és szavatol azért, hogy minden vonatkozó USA-beli olyan kormányzati szankciót betart, amely bizonyos áruk, szolgáltatások vagy technológiák exportját vagy reexportálását tiltja olyan országokba (régiókba) vagy országokból (régiókból), amelyeket az Egyesült Államok kormánya egyoldalúan, vagy más országok szankcióival összehangoltan határoz meg. A TNT továbbá nem fuvaroz olyan árucikket, amelyet olyan országban gyártanak, vagy olyan országból származik, amelyre az USA embargót hirdetett.  A TNT által jelenleg ki nem szolgált országok és területek listája a www.tnt.com oldalon tekinthető meg.

4.2.  A TNT továbbá nem fuvaroz, és az Ügyfél szavatol azért, hogy nem ad át a TNT-nek olyan Küldeményt, amelynek feladója vagy a Küldeményben érintett valamely fél szerepel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által fenntartott Tiltott személyek listáján vagy az alább felsorolt szervek által kiadott bármilyen exportellenőrzési vagy szankciós listán: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala (U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control); az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának ipari és biztonsági hivatala (U.S. Department of Commerce Department, Bureau of Industry and Security); az Egyesült Államok Külügyminisztériumának fegyverkereskedelmi ellenőrző igazgatósága (U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls); az Egyesült Nemzetek szankcióbizottságai (United Nations Sanctions Committees); az Európai Unió Tanácsa (European Union Council); illetve bármilyen más releváns hatóság. Az Ügyfél ezenkívül azt is vállalja és szavatol azért, hogy nem kísérel meg fuvarozást olyan jogi személy részére, amely olyan személy tulajdonában van, vagy az alkalmazandó listát meghatározó hatóság szerint olyan érdekeltség alá esik, amely gazdasági szankció hatálya alatt áll.

4.3.  Az Ügyfél köteles jelezni, ha a Küldemény exportellenőrzési engedély vagy más, exportot megelőző hatósági ellenőrzés hatálya alá esne, továbbá köteles minden olyan információt és dokumentációt a TNT rendelkezésére bocsátani, amely az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartásához szükséges. Az Ügyfél felelőssége, hogy saját költségén meghatározza a Küldeményre alkalmazandó exportengedélyezés követelményeit, beszerezzen minden szükséges engedélyt, valamint gondoskodjon arról, hogy a címzett a feladás -, és a kézbesítés helye szerinti ország, illetve bármely más, a Küldeménnyel kapcsolatban joghatósággal rendelkező ország jogszabályai és előírásai szerint megfelelő felhatalmazással rendelkezzen. Az Ügyfél felelős továbbá annak biztosításáért, hogy a fuvarozott tételek végfelhasználása illetve végfelhasználója nem sért semmilyen olyan különleges ellenőrzési szabályt, amely bizonyos exporttípusok, reexportálások vagy külön megnevezett tételek fuvarozását korlátoznák az Egyesült Államok exportszabályai (U.S. Export Administration Regulations) szerint.

4.4.  A TNT nem vállal felelősséget az Ügyféllel vagy bármely más személlyel szemben az abból eredő veszteségért vagy költségért – így különösen, de nem kizárólagosan pénzbüntetésekért és bírságokért –, hogy az Ügyfél nem tartott be valamely exporttörvényt, jogszabályt vagy rendeletet, illetve, ha az olyan tevékenységből ered, amelyet a TNT valamely vonatkozó törvény illetve szabályozás betartása érdekében tesz. Az Ügyfél továbbá vállalja, hogy megtérít a TNT-nek minden olyan veszteséget vagy költséget – így különösen, de nem kizárólagosan pénzbüntetéseket és bírságokat –, amely abból ered, hogy az Ügyfél nem tartott be valamely exporttörvényt, jogszabályt vagy rendeletet, illetve, ha az olyan tevékenységből ered, amelyet a TNT valamely vonatkozó törvény illetve szabályozás betartása érdekében tesz.

 

5.     TILTOTT ÁRUCIKKEK

5.1.  A TNT semmilyen célországba sem engedélyezi az alábbi árucikkek feladását, és az Ügyfél elfogadja, hogy nem ad fel ilyen árucikkeket, kivéve, ha kifejezetten másként állapodott meg a TNT-vel (esetlegesen további korlátozások alkalmazandók a célországtól függően):

a.     lőfegyverek, fegyverek, lőszerek és alkatrészeik;

b.     célzottan lőfegyverek készítésére tervezett vagy kizárólag ebből a célból használt 3D-nyomtatók;

c.     robbanóanyagok (az 1.4 osztályba tartozó robbanóanyagok elfogadhatók lehetnek bizonyos kiinduló vagy célország esetén; további információk kérésre rendelkezésre állnak), tűzijátékok és egyéb gyújtó hatású vagy tűzveszélyes tárgyak;

d.     bombára, kézigránátra vagy más robbanóeszközre hasonlító tárgyak – így különösen, de nem kizárólagosan az inaktív termékek, mint például a replikák, az egyedi ajándéktárgyak, gyakorlóeszközök és műalkotások;

e.     olyan Küldemények, melyek származási országában katonai exportellenőrzési engedély szükséges;

f.      emberi holttestek, emberi szervek vagy testrészek, emberi vagy állati embriók, hamvasztott vagy kihantolt emberi maradványok;

g.     élő állatok, ideértve a rovarokat és házi kedvenceket is;

h.     állati tetemek, döglött állatok és preparált állatok;

i.      növények és növényi anyagok, ideértve a vágott virágokat (a vágott virág elfogadható lehet bizonyos piacok közötti fuvarozásra, például Hollandiából az Egyesült Államokba és Latin-Amerika teljes területén; további információk kérésre rendelkezésre állnak);

j.      romlandó élelmiszerek, valamint hűtést vagy más környezeti ellenőrzést igénylő ételek és italok;

k.     pornográf, illetve obszcén anyagok;

l.      pénz, többek között készpénz és készpénz-helyettesítők (pl. átruházható értékpapírok, forgatmányozott részvények, kötvények és készpénzlevelek), gyűjthető érmék és bélyegek);

m.   veszélyes hulladék, így injekciós tűk, illetve fecskendők vagy más orvosi, szerves vagy ipari hulladék;

n.     nedves jég (fagyott víz);

o.     hamisított áruk, így az olyan áruk, amelyek valamely bejegyzett védjeggyel megegyező vagy attól lényegében megkülönbözhetetlen védjeggyel vannak ellátva a bejegyzett védjegy tulajdonosának jóváhagyása vagy tudomása nélkül (hétköznapi nevükön „hamisítványok” vagy „utánzatok”);

p.     marihuána, beleértve a rekreációs vagy gyógyászati célokra szánt marihuána és a marihuána eredetű kannabidiol (CBD), bármely olyan termék, amelynek delta-9-tetrahidrokannabinol (THC) szárazanyagra vonatkoztatott koncentrációja meghaladja a 0,3%-ot, és a szintetikus kannabinoidok; nyers vagy feldolgozatlan kendernövények vagy azok részei (többek között kenderszár, kenderlevél, kendervirág és kendermag);

q.     dohány és dohánytermékek, többek között cigaretta, szivar, vágott dohány, füst nélküli dohánytermékek, vízipipák; és

r.      elektronikus cigaretták.

5.2.  A TNT semmilyen célországba sem engedélyezi az alábbi típusú Küldemények feladását, és az Ügyfél elfogadja, hogy ilyen küldeményeket nem fuvaroztat (esetlegesen további korlátozások alkalmazandók a kézbesítési helytől függően):

a.     olyan Küldemény vagy árucikk, amelynek szállítását, importálását vagy exportálását bármilyen törvény, jogszabály vagy rendelet tiltja;

b.     olyan Küldemény, amelynek szállításához, importálásához vagy exportálásához a TNT-nek valamely különleges engedélyt kéne beszereznie;

c.     be nem vallott, jövedékiadó-köteles Küldemény vagy olyan árucikk, amelyhez hatósági jóváhagyás illetve engedély szükséges;

d.     olyan Küldemény, amelynek a vámkezeléshez bevallott értéke meghaladja az adott célországban megengedett felső határösszeget;

e.     veszélyes áru, kivéve az, amely a jelen Feltételek Veszélyes Áruk/Biztonság címében megengedettként van feltüntetve; és

f.      nedves, szivárgó vagy olyan csomagok, amelyek bármilyen szagot árasztanak.

5.3.  A TNT a bármely módon átvett (ideértve a véletlen vagy figyelmeztetés melletti átvételt is) Tiltott Árucikkekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár. A TNT fenntartja magának a jogot, hogy ezen korlátozásokra hivatkozva, vagy bármely más biztonsági okból kifolyólag visszautasítson bizonyos Küldeményeket.  A TNT jogosult adminisztrációs díjat felszámolni a visszautasított Küldeményre és adott esetben az Ügyfélhez visszajuttatott tételek költségeire. További információ kérésre elérhető.

 

6.     A FUVAROZÁSI IDŐ SZÁMÍTÁSA ÉS A FUVAROZÁS ÚTJA

A TNT háztól-házig történő fuvarozásaira a kiadványaiban megjelölt ajánlati határidőkbe nem számítanak bele a hétvégék, az ünnepnapok, a munkaszüneti napok, továbbá a vámhivatal által, illetve a helyi biztonsági előírásoknak való kötelező megfelelés okán bekövetkező késedelem időtartama, valamint a TNT-n kívül álló okból bekövetkező egyéb események által okozott késedelmek. A Küldemény fuvarozási útvonalát és módját saját hatáskörben, a TNT határozza meg.

 

7.     VÁMKEZELÉS

7.1.  Minden olyan Küldemény, amely nemzeti határokat lép át, vámkezelés alá eshet. Az Ügyfél felelős azért, hogy az áruk fuvarozása minden vámszabályzási előírásnak megfeleljen, a vámkezeléshez szükséges minden dokumentáció és információ rendelkezésre álljon, továbbá vállalja és szavatol azért, hogy minden az árukkal és a Küldemény vámkezelésével kapcsolatos általa nyújtott nyilatkozat és információ - ideértve a Harmonizált Rendszer szerinti megfelelő kódot is - azok nyújtásának időpontjában és azt követően is valósak, helyesek és teljesek ideértve a vámtarifaszámot is. Amennyiben a Küldeményhez a fuvarlevélen túl egyéb dokumentáció (pl. kereskedelmi számla) is szükséges, úgy a Küldemény tranzitideje meghosszabbodhat. FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SZABAD BELÁTÁSUNK SZERINT FELSZÁMÍTSUNK BÁRMILYEN, KOMPETENS KORMÁNYZATI HATÓSÁG ÁLTAL ÉRVÉNYESÍTETT INTÉZKEDÉSBŐL VAGY AZ ITT FELTÜNTETETT KÖTELEZETTSÉGEK VALAMELYIKÉNEK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ BÜNTETÉST, BÍRSÁGOT, KÁRT VAGY MÁS KÖLTSÉGET VAGY KIADÁST, ÍGY KÜLÖNOSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A RAKTÁROZÁSI DÍJAKAT.

7.2.  Az Ügyfél a saját költségén felelős azért, hogy a nemzetközi fuvarozásra feladott áru alkalmas arra, hogy a kézbesítés helye szerinti országba bevitelre kerüljön a vonatkozó jogszabályok szerint és megfelel minden alkalmazandó engedélyezési előírásnak. Az Ügyfél ezenkívül kötelezhető arra, hogy a kézbesítés helye szerinti ország valamely hatóságától való engedély beszerzése érdekében további információkat nyújtson a címzettnek való kézbesítést megelőzően. Az olyan árukat vagy termékeket tartalmazó Küldemények vámkezelése, amelyeket egyes célországokban több kormányzati szervezet is szabályoz (például az élelmiszer-biztonságért felelős, közegészségügyi, gyógyszerekért és orvosi termékekért felelős, növényi, állati és vadon élő állatokból készült termékekért felelős, telekommunikációs és más elektronikai készülékek szabványozásáért felelős, valamint más, hasonló hivatalok), több időt is igénybe vehet. Az Ügyfélnek kerül felszámításra minden fuvarozásért és visszfuvarért járó díj, ha a Küldemény valamely országba való beléptetését nem engedélyezték.

7.3.  Amennyiben a Küldeményt a vámhatóság vagy más hatóság hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt visszatartja, a TNT megkíséreli értesíteni a címzettet. Amennyiben a helyi jogszabályok szerint a megfelelő információt és dokumentációt a címzett köteles nyújtani és a címzett ezt a TNT által meghatározott ésszerű időn belül nem teszi meg, úgy a Küldemény – az alkalmazandó jogszabályoktól függően - kézbesíthetetlennek tekinthető. Amennyiben a címzett elmulasztja benyújtani a kért információt vagy dokumentációt, és a helyi jogszabály megengedi, hogy az Ügyfél szolgáltassa ezeket, a TNT megkíséreli értesíteni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél is elmulasztja szolgáltatni a kért információt vagy dokumentációt a TNT által meghatározott ésszerű időn belül, úgy a Küldemény - az alkalmazandó jogszabályoktól függően - kézbesíthetetlennek tekintendő. Függetlenül attól, hogy a TNT megkísérli értesíteni a címzettet vagy az Ügyfelet, a TNT nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt nem tudja kézbesíteni a küldeményt.

7.4.  Ahol a helyi jogszabályok ezt lehetővé teszik, a TNT biztosítja a nemzetközi Küldemények vámkezelését. A TNT vámkezelés céljából a vámhivatalnak és más hatóságoknak megadja a Küldemény adatait.  Adott esetben a TNT vámkezelési pótdíjat számíthat fel nemzetközi Küldemények vámkezelési eljárásért, az Ügyfél, a címzett vagy valamely harmadik fél által megrendelt szolgáltatásért, illetve a hatóság által a szabályos bejelentés miatt a TNT-re hárított költségek megtérítéséért. Ezen díjak típusa és összege országonként változó.

7.5.  A TNT, mint vámügynök kizárólag a Küldemény vámkezelése és beléptetése érdekében jár el. Amennyiben szükséges és lehetséges, az Ügyfél vagy a címzett meghatalmazhatja a TNT-t, vagy a TNT, vagy az Ügyfél által kijelölt vámügyintézőt, hogy közvetlen képviselőként, az Ügyfél illetve a címzett nevében, javára és kockázatára a vámnyilatkozatokat kitöltse és benyújtsa, valamint az ezzel kapcsolatos cselekményeket megtegye.

7.6.  Egyes esetekben a TNT - saját belátása szerint - elfogadhat olyan utasítást, hogy a TNT-től vagy a TNT által kijelölt vámügyintézőtől eltérően az Ügyfél által kijelölt vámügyintézőt vegye igénybe.  A TNT, illetve a TNT által kijelölt vámügyintéző fenntartja a jogot, hogy a Küldeményt maga vámkezeltesse, ha a vámügyintéző nem azonosítható vagy nem végzi el a vámkezelést, illetve amennyiben a vámügyintézőről a TNT-nek nem adtak meg minden szükséges információt (beleértve a nevét, címét, telefonszámát és irányítószámát).

 

8.     VÁM- ÉS ADÓTERHEK

8.1.  Bizonyos tételek vámkezeltetése érdekében a TNT - belátása szerint - megelőlegezhet bármilyen, a Vámhatóság által megállapított vám- és adóterhet az azok fizetéséért felelős fél helyett, és ezért felárat számíthat fel. Minden Küldemény esetében a TNT a vámvizsgálat befejezte előtt felveheti a kapcsolatot a fizetővel és kérheti, hogy hagyja jóvá a megelőlegezendő összeg megtérítésével kapcsolatos megállapodást a vámeljárás befejezése és a kézbesítés érdekében. A TNT továbbá - saját belátása szerint – kérheti a vám- és adóterhek megtérítését a Küldemény címzett részére történő kézbesítését megelőzően is.

8.2.  Amennyiben a Küldeményre kirótt vám- és adóterhek pontossága vagy megfelelősége vitatottá válik, a TNT vagy a kijelölt vámügynöke felülvizsgálhatja a Küldeményhez tartozó fuvarozási dokumentumokat. Amennyiben a TNT úgy ítéli meg, hogy a vám- és adóterhek megfelelően lettek meghatározva, az Ügyfél vállalja a vám- és adóterhek megfizetését, vagy – adott esetben - vállalja, hogy a címzett fizeti meg ezeket.

8.3.  Amennyiben a TNT a fizető nevében vámot, adókat vagy más díjakat előlegez meg, úgy a fizető számára átalány alapú vagy a teljes megelőlegezett összeg százalékában megállapított vámkezelési pótdíj kerül felszámításra. Ez a vámkezelési pótdíj célországonként eltérő lehet.

8.4.  Amennyiben az Ügyfél nem jelöl meg fizetőt a fuvarlevélen, úgy – ha ez megengedett - a vám- és adóterhek automatikusan a címzett számára kerülnek felszámításra.

8.5.  TEKINTET NÉLKÜL BÁRMILYEN ELLENTÉTES FIZETÉSI UTASÍTÁSRA, ELMARADT FIZETÉS ESETÉN, VÉGSŐ SORON MINDIG AZ ÜGYFÉL A FELELŐS A VÁM- ÉS ADÓTERHEK, ILLETVE A VÁM- ÉS ADÓTERHEK MEGFIZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMILYEN DÍJ ÉS PÓTDÍJ MEGFIZETÉSÉÉRT. Amennyiben az a címzett, vagy harmadik személy, akitől a megtérítéssel kapcsolatosan jóváhagyás lenne szükséges, kérésre megtagadja a vám- és adóterhek megfizetését, úgy a TNT a megtérítés érdekében kapcsolatba léphet az Ügyféllel. Amennyiben az Ügyfél visszautasítja, hogy a megtérítés érdekében megállapodjon a TNT-vel, úgy a Küldemény visszaküldhető az Ügyfélnek, mely esetben az Ügyfél felelős az eredeti és a visszaküldéssel kapcsolatos díjak megfizetéséért is, vagy a Küldemény egy általános raktárban vagy átmeneti megőrzési vámraktárban kerül elhelyezésre, illetve kézbesíthetetlennek tekintendő. Amennyiben a Küldeményre vonatkozó fuvarozási díjak hitelkártyára kerülnek kiszámlázásra, a TNT fenntartja a jogot arra, hogy a Küldeményre vonatkozó, nem beszedett vám- és adóterhekkel kapcsolatos díjakat is arra a hitelkártyaszámlára terhelje.

8.6.  Az adott helyen elérhető lehetőségektől függően a Küldemény késhet, amennyiben a TNT nem tud megfelelő, jóváhagyott megállapodást kötni a megelőlegezendő vám- és adóterhek megtérítésére. Az Ügyfél vállalja, hogy megtérít a TNT-nek minden olyan költséget - ideértve a jogi költségeket és az ügyvédi díjakat is -, kárt, kiadást, továbbá mentesíti a TNT-t minden olyan felelősség alól, amely a TNT oldalán, a jelen Feltételek 7., illetve 8. címeiben meghatározott valamely kötelezettség Ügyfél vagy rajta kívül álló más harmadik személy általi megszegéséből eredhet.

8.7.  A TNT saját belátása szerint a vám- és adóterhek az alábbi fizetési módokon kerülhetnek megfizetésre: készpénz, csekk (lakossági vagy üzleti, kizárólag érvényes személyazonosítás mellett), hitelkártya, postautalvány, utazási utalvány, bank- vagy halasztott fizetésű számla. A TNT nem fogadja el a vám- és adóterhek előre történő kifizetését a feladáskor.

8.8.  A TNT nem vállal felelősséget a vámkezelésben hátrahagyott Küldeményekért, és az ilyen Küldemények kézbesíthetetlennek tekinthetők.

 

 

9.     A KÜLDEMÉNY KÉZBESÍTÉSE

9.1.  Ha a TNT pontatlan címzés miatt nem tudja a Küldeményt kézbesíteni, úgy minden ésszerű erőfeszítést megtesz a helyes cím felkutatására. A TNT az Ügyfelet erről értesíti és adott esetben pótdíjat számít fel.

9.2.  Postafiók címre történő kézbesítés csak néhány országban lehetséges (ezen országok listája kérésre lekérhető) azzal a feltétellel, hogy a címzett telefonszáma is megadásra kerül.

9.3.  Üzleti Kézbesítések. A TNT minden további értesítés nélkül vagy kérésre megkísérli az újbóli kézbesítést, amennyiben: (1) sem a feltüntetett címen, sem a szomszédos címen nincs olyan személy, aki a csomag átvételét aláírásával igazolná, és az aláírás nélkül nem adható át a nyilvántartás szerint; vagy (2) a TNT saját belátása szerint dönt úgy, hogy a csomag nem adható át. Kézbesíthetetlennek minősül az az Üzleti Küldemény, amelynek kézbesítése három (3) kísérlet után, vagy egy kísérlet és az azt követő öt (5) munkanapig tartó megőrzés után sem jár sikerrel, és amely - adott esetben - a célország vámkezelésén átesett.

9.4.  Lakossági Kézbesítés és B2C Küldemény. Ha Lakossági Kézbesítés során vagy B2C Küldemény esetén a Küldemény nem kézbesíthető elsőre, úgy a TNT - saját belátása szerint - megkísérli az ismételt kézbesítést, vagy megőrzi a Küldeményt, amíg a címzett további kézbesítési utasítást nem ad, vagy a TNT a Küldeményt az általa meghatározott helyre kézbesíti. Ha Lakossági Kézbesítés során vagy B2C Küldemény esetén a Küldemény ismételten sem kézbesíthető, vagy a címzett további kézbesítési utasítást nem ad, vagy a TNT nem képes elősegíteni a kézbesítést a TNT által meghatározott eltérő helyszínre, úgy a Küldemény kézbesíthetetlennek minősíthető.

9.5.  Ha a TNT nem tudja a Küldeményt a fenti 9.3. vagy 9.4. pontok valamelyike szerint kézbesíteni, úgy a TNT a Küldeményt kézbesíthetetlennek tekinti, mely esetben a TNT, minden további felelősségvállalás nélkül, az Ügyfél költségére, a Küldemény tartalmát visszaküldheti, megsemmisítheti vagy értékesítheti.

9.6.  Az Ügyfél vagy a Küldemény címzettje a Küldemény címhelytől eltérő helyre (pl. a szomszédos címen vagy más lerakási helyen) történő kézbesítésére utasítást adhat illetve a címzett jelezheti, hogy a Küldeményt más, a TNT által elfogadott helyen kívánja átvenni. Amennyiben a TNT valamely különleges kézbesítésre vonatkozó utasítást elfogad, úgy további díjak kerülhetnek felszámításra és az alábbi szabályok kerülnek alkalmazásra:

9.6.1.      a kézbesítést igazoló bármely elismervény azon rendelkezése, mely a választott alternatív kézbesítési helyet rögzíti, igazolja a Küldemény átadását;

9.6.2.      a TNT nem felel az Ügyfél különleges kézbesítési utasítása teljesítéséből eredő veszteségért, kárért vagy késéért.

9.7.  Abban az esetben, ha az Ügyfél feljogosította a TNT-t arra és a TNT elfogadta azt, hogy (i) a Küldeményt a megjelölt kézbesítési címen hagyja az átvétel igazolása nélkül feltéve, hogy ott (pl. a kézbesítés igazolását) aláíró személy nem lelhető fel; vagy (ii) a Küldeményt postaládába, vagy posta szekrénybe kézbesítse, úgy a TNT Küldemény kézbesítésére vonatkozó egyoldalú értesítése igazolja a Küldemény kézbesítését és ezen értesítés kiállítási időpontjától kezdődően a TNT a Küldeménnyel kapcsolatos valamennyi felelősség alól mentesül.

 

10.  AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

10.1.       Az Ügyfél szavatol a TNT-nek azért, hogy a Küldemény az alábbi rendelkezéseknek megfelel:

10.1.1.       az árut, annak természetének és méretének megfelelően, biztonságosan és gondosan úgy készítették elő és csomagolták be, hogy megvédjék a fuvarozás általános kockázataitól, továbbá akként zárták le, hogy az esetleges jogosulatlan felnyitások észrevehetők legyenek;

10.1.2.       bármely 70 kg-t meghaladó áru raklapra szerelt;

10.1.3.       a Küldemény részletes adatai (ideértve annak darabszámát, súlyát, valamint térfogatát és általános leírását) és a címzett kézbesítési címe és elérhetőségi adatai teljes körűen, pontosan, megfelelő időben és olvashatóan kerültek feltűntetésre a fuvarlevélen;

10.1.4.       a Küldemény felvételre alkalmas, tisztán és helyesen címkézett, és a TNT-vel egyeztetett egyéb feltételeknek megfelel, a címkéket biztonságosan rögzítették tisztán látható, feltűnő helyen, a Küldemény külső felületén (nehéz súlyt jelölő címke alkalmazandó 30 kg vagy azt meghaladó tömegű árucikk esetén);

10.1.5.       a Küldemény tartalmazza az ahhoz kapcsolódó megfelelő számlát, mely részletezi a megfelelő számlázási címet, az alkalmazandó adószámot, vagy általános forgalmi adó számot, az árucikk helyes és világos leírását, valós értékét és annak Harmonizált Rendszer (HS) szerinti első 6 számjegyű kódját) valamint a címzett elérhetőségi adatait;

10.1.6.       a Küldemény tartalma az IATA, ICAO, IMDG, illetve ADR által nem korlátozott és egyetlen olyan ország jogszabálya, illetve rendelkezése által sem tiltott, amelybe, vagy amelyből a Küldemény érkezik, vagy amelyen keresztül a Küldemény áthalad továbbá a címzett nem olyan személy vagy szervezet, akivel (amellyel) valamely alkalmazandó jogszabály vagy egyéb rendelkezés alapján jogszerűen üzleti (kereskedelmi) kapcsolat nem létesíthető;

10.1.7.       a Küldemény értéke - ha a TNT-vel előzetesen és kifejezetten más megállapodás nem jött létre - a 25.000,- Eurot nem haladja meg.

10.2.       Az Ügyfél a fuvarozást megelőzően, megfelelő időben köteles megadni a TNT-nek (i) a Küldemény tartalmának természetére vonatkozó információkat; (ii) a Küldemény kezelésére vonatkozó módot; (iii) azon teljesítendő óvintézkedéseket, amelyeket az Ügyfél ismer vagy ismernie kellene és a TNT számára lényeges lehet.

10.3.       Az Ügyfél a Szolgáltatás TNT általi megfelelő teljesítése érdekében köteles betartani minden vonatkozó, kötelezően alkalmazandó előírást és jogszabályt. Amennyiben az Ügyfél, vagy valamely más harmadik személy a jelen 10. címben írt valamely kötelezettséget megszegi, úgy az Ügyfél köteles megtéríteni a TNT-nek a TNT oldalán ezen okból keletkező valamennyi költséget - ideértve a jogi eljárások díját és a jogi képviseleti díjakat is - kárt illetve kiadást, köteles továbbá mentesíteni a TNT-t az ezzel összefüggésben felmerülő minden felelősség alól még abban az esetben is, ha a TNT véletlenül olyan Küldeményt fogad el, amely nem felel meg az Ügyfelet a jelen megállapodás szerint terhelő valamely kötelezettségnek.

10.4.       Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy (i) a TNT, illetve bármely kormányzati hatóság, ideértve a vámhatóságot vagy valamely biztonsági szervezet is, a Küldeményt bármikor kinyithassa, és azt megvizsgálhassa; (ii) a TNT a Küldemény átvételét a saját belátása szerint valamely okból - így különösen, ha az Elégtelen Küldeménynek tekinthető - visszautasítsa.

10.5.        Az Ügyfél vállalja, hogy a TNT helyett helytáll minden, a Küldeményben érdekelt harmadik személy által előterjesztett igénnyel szemben.

10.6.       Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a TNT az Ügyfél árujának megvédése érdekében a megosztott felhasználói hálózata részére nem tárhatja fel részletes biztonsági intézkedéseit és az útvonalak részleteit. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy kötelezően alkalmazandó előírás vagy jogszabály hiányában a TNT felhasználói helyei és járművei tekintetében vizsgálat nem rendelhető el.

 

11.  FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

11.1.       A TNT felelősségvállalására, illetve annak korlátozottságára az alkalmazandó Egyezmény, illetve amennyiben e körben nemzeti jog kötelező rendelkezése alkalmazandó, úgy ennek rendelkezései az irányadóak.

11.2.       Amennyiben valamely okból ez Egyezmények egyike sem alkalmazható, úgy a TNT felelőssége gondatlan magatartás vagy mulasztás, vagy bármely egyéb okból bekövetkező szerződésszegésből eredő elveszés, sérülés, illetve késedelem esetén: 

11.2.1.   a részben vagy egészben légi úton, illetve nem közúti fuvarozási móddal fuvarozott Küldemény elveszése vagy sérülése esetén a hiányzó vagy sérült Küldemény súlya után 22 SDR/kg-nak;

11.2.2.   közúton fuvarozott Küldemény elveszése vagy sérülése esetén a hiányzó vagy sérült Küldemény súlya után 8,33 SDR/kg-nak;

11.2.3.   a TNT Szolgáltatással nem összefüggő tevékenysége következtében bekövetkező elveszés vagy sérülés esetén káreseményenként, illetve ugyanazon okból bekövetkező káresemények sorozata esetén 3,40Euro/kg-nak, de legfeljebb 10.000Euro-nak; illetve

11.2.4.   késedelemmel okozott kár esetén legfeljebb az Ügyfél által a késedelemmel érintett Küldemény fuvarozásáért fizetendő vagy fizetett fuvardíj

összegének megfelelő összegben korlátozott.

11.3.       A TNT nem felelős

11.3.1.   semmilyen közvetett, vagy különleges kárért, gazdasági -, illetve következményes károkért - így különösen, de nem kizárólagosan valamely alternatív fuvarozási móddal összefüggésben keletkező költségekért, elmaradt haszonért, remélt megtakarítások elvesztésért, jóhírnév, használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért; illetve

11.3.2.   a neki fel nem róható körülményekből, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseményekből eredő veszteségekért, illetve károkért: elemi csapás (vis major), fegyveres rablás, baleset, közellenségek cselekményei, sztrájk, embargó, polgári engedetlenség, országos vagy helyi szintű zavar a légi vagy földi közlekedési hálózatban, mechanikai problémák a fuvarozási módokban vagy a gépekben, az Ügyfél illetve harmadik fél vagy kormánytisztviselő cselekményei vagy mulasztásai, bűncselekmény, a Küldemény tartalmának rejtett hibája, vagy az abban lévő rejtett fogyatékosság; illetve

11.3.3.   harmadik személy által az Ügyféllel szemben bármely okból kirótt vagy kivetett bírságokért, pénzbüntetésért, pénzvisszaterhelésért vagy bármely más pénzben kifejezett joghátrányért. 

11.4.       A TNT-t nem köti az Ügyfél által a Küldeménnyel kapcsolatosan megjelölt, illetőleg a fuvarlevélen rögzített mennyiségi adat, illetve tartalmi megjelölés abban az esetben, ha a Küldemény TNT részére történő fuvarozásra való felajánlásakor az áru konténerbe vagy pótkocsiba történő berakodása már megtörtént, illetve azt raklapon úgy helyezték el, vagy akként csomagolták, hogy a Küldemény mennyisége, illetve tartalma nem ellenőrizhető, illetve ha a Küldemény berakodása során ezt a fajta ellenőrzést a TNT nem tudja elvégezni vagy az ellenőrzés jelentős késedelmet okozna a fuvarozásban. A fenti körülmények fennállását a TNT saját hatáskörben jogosult megítélni.

 

12.  ADATVÉDELEM

12.1.       Az „adatkezelő”, a „személyes adatok”, az „érintett” és a „feldolgozás” fogalom az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”) és az alkalmazandó (helyi) adatvédelmi törvényekben és rendeletekben (együttesen: „Adatvédelmi Jogszabályok”) meghatározott jelentéssel bírnak.

12.2.       A TNT és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy mindketten saját jogon, önálló adatkezelők azon valamely személyes adat („Személyes adatok”) felek általi vagy a felek közötti kezelése tekintetében, melyre a jelen Feltételek alapján kerül sor.

12.3.       Bármilyen Személyes Adat jelen Feltételek szerinti kezelésével kapcsolatban az Ügyfél kijelenti, hogy betartotta az Adatvédelmi Jogszabályokat, így különösen azt, hogy a GDPR 6. cikke szerinti jogalapot megszerezte és az érintetteknek a ww.tnt.com oldalon található TNT adatvédelmi tájékoztatóban szereplő információkkal együtt, a GDPR 12–14. cikkeinek megfelelő tájékoztatását megadta.

12.4.       Az Ügyfél mentesíti a TNT-t minden olyan költség, követelés, kár és kiadás alól, továbbá kártérítésként megfizet a TNT-nek  minden olyan költséget, követelést, kárt és kiadást, amely annak következtében merül fel a TNT oldalán, hogy az Ügyfél nem tett eleget a jelen Feltételek ezen „Adatvédelem” címében meghatározott kötelezettségeinek.

12.5.       A Személyes Adatok Ügyfél és TNT közti bármilyen irányú, az Európai Gazdasági Térségből (a továbbiakban: EGT) vagy Svájcból az EGT-n vagy Svájcon kívül eső országba való továbbítására, a GDPR 46(2)(c) cikkének értelmében, az adatkezelők közti standard szerződési feltételek (2004/915/EK határozat, a továbbiakban AA-ÁSZK) az érvényesek, amelyek a következő oldalon érhetők el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Ebből a célból az AA-ÁSZK a hivatkozásokon keresztül teljes mértékben a jelen Feltételek részét képezik. A jelen Feltételek elfogadásával a felek (a) úgy tekintik, hogy aláírták az AA-ÁSZK-t, (b) elfogadják az AA-ÁSZK teljes tartalmát, és (c) teljesítik az abban foglalt feltételeket. Az AA-ÁSZK értelmében a TNT, mint adatkezelő, az adatexportőr szerepét tölti be, a partnerei nevében is, és az Ügyfél, mint adatkezelő, az adatimportőr szerepét tölti be, és a helyzettől függően vice versa. A fentiek nem sértik a TNT azon jogát, hogy kizárólagos döntéssel más, az Adatvédelmi Jogszabályoknak megfelelő adat továbbítási mechanizmust alkalmazzon. A TNT hatékony - például csomagok kézbesítéséhez és a nyomon követési funkciók lehetővé tételéhez szükséges - szolgáltatásnyújtása biztosítása érdekében a továbbított Személyes Adatok tartalmazhatják az egyes Ügyfelek és címzettek kontakt adatait úgy, mint például a nevüket és címüket, úgy, ahogy az alább vagy bármely egyéb módon a Megállapodásban illetve az AA-ÁSZK B. mellékletében előírásra került.

 

13.  IDŐPONTRA MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSOK

Amennyiben a TNT a Küldemény előre meghatározott időpontig történő kézbesítését elmulasztja és a mulasztás oka nem vezethető vissza a 11.3.2. pontban írt valamely eseményre, továbbá az Ügyfél a 16. címnek megfelelően igényt jelent be a TNT-vel szemben, úgy a TNT kizárólag a megrendelt szolgáltatás kategóriájában a ténylegesen teljesített kézbesítési szolgáltatás díját számítja fel az Ügyfélnek (pl. dél előtt) a kért szolgáltatásra ajánlott díj helyett (pl. de. 9 óra előtt).

 

14.  ÉRTÉKES ÁRUK

A TNT hálózati kézbesítési rendszere nem alkalmas arra, hogy azon keresztül értékes árukat, úgy, mint drágaköveket, nemesfémeket, ékszereket, pénzt, forgalomképes értékpapírokat, nem védett bútorokat, üvegeket, porcelánokat, műtárgyakat és régiségeket, továbbá fontos dokumentumokat így különösen útleveleket, ajánlatokat (pályázatokat), részvényeket és opcióigazolásokat küldjenek. Ezen áruk TNT hálózati kézbesítési rendszeren keresztül történő küldése az Ügyfél kizárólagos kockázatára történik.

 

15.  ÉRTÉKALAPÚ KÁRTÉRÍTÉS

15.1.   Az Ügyfél a feltüntetett díj megfizetése mellett, a fuvarlevélen, Küldeményenként legfeljebb 25 000 euró összeg értékhatárig nyilatkozatot tehet a nem dokumentum jellegű Küldemény értékéről, amennyiben az meghaladja a 11. pontban megállapított határértékeket („Értékalapú Kártérítés”). A nyilatkozatot a fuvarlevél megfelelő rovatának kitöltésével és a feltüntetett díj befizetésével kell megtenni. A Küldemény igazolt elveszése vagy sérülése esetén a bejelentett érték teljes összegéig igényelhető kártérítés. Az Értékalapú Kártérítés nem vehető igénybe drágakövek, nemesfémek, okostelefonok és órák, táblagépek, laptop számítógépek, plazma- és/vagy LCD-képernyők, ékszerek, pénz, üveg, porcelán, műtárgyak, régiségek, dokumentumok vagy bármilyen film, szalag, lemez, memóriakártya vagy további adat- vagy képhordozó áru esetében. Amennyiben ilyen árukat kíván küldeni, kérjük, kössön biztosítást.

15.2.   Az Ügyfél dokumentum jellegű Küldemény esetén is választhat Értékalapú Kártérítést annak helyreállítása, újragyártása, újbóli kiadása vagy nyomtatása kapcsán felmerülő költségeire - ideértve az anyagköltségeket (pl. papír), valamint az ésszerű munkabérek költségeit is - a fuvarlevél megfelelő rovatának kitöltésével és a feltüntetett díj megfizetésével. A dokumentum jellegű Küldemény bizonyított elveszése vagy sérülése esetén Küldeményenként legfeljebb 500 euró követelhető. Az Értékalapú Kártérítés csak olyan dokumentumok esetén igényelhető, melyek szerepelnek a TNT azon leányvállalata, társult cége vagy fióktelepe weboldalán, amely az Ügyfél Küldeményét továbbításra átveszi.

15.3.   A jelen 15. pontban megadott Értékalapú Kártérítés opció (i) csak akkor alkalmazható, ha a TNT felelős és (ii) nem nyújt kártérítést következményes jellegű veszteségekért (lásd 11.3. pont) vagy késedelmekért, vagy ha a veszteség az Ügyfél jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek megszegése miatt merült fel, (iii) nem elérhető nem fuvarozási szolgáltatásokra, és (iv) bizonyos országokban nem érhető el. Ezen országok listája és az Értékalapú Kártérítés feltételeivel kapcsolatos további részletek elérhetők a TNT ügyfélszolgálatán vagy a TNT azon leányvállalata, társult cége vagy fióktelepe weboldalán, amely az Ügyfél Küldeményét átvette.

 

16.  KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS

16.1.  A TNT kizárólag abban az esetben fogad el elveszés, sérülés vagy késedelem miatt benyújtott igényeket, ha az Ügyfél azt valamely Egyezménynek és az alábbi eljárási szabályoknak megfelelően terjeszti elő:

16.1.1.   az Ügyfél a TNT-t az elveszésről, a sérülésről, illetve a késedelemről (i) a küldemény kézbesítésének napjától, vagy (ii) attól a naptól, amelyiken a küldeményt kézbesíteni kellett volna, vagy (iii) attól a naptól, amelyiken az Ügyfél ésszerűen tudomást kellett volna szerezzen a Küldemény elveszéséről vagy a sérülésről 21 napon belül értesíti;

16.1.2.   az Ügyfél a Küldeménnyel, illetve annak elveszésével, sérülésével, illetve késedelmével kapcsolatos lényeges információk megküldésével az igényét megfelelő dokumentumokkal köteles igazolni a TNT részére;

16.1.3.   a TNT nem köteles az igényt elbírálni mindaddig, amíg az Ügyfél a TNT díját ki nem egyenlítette, továbbá az Ügyfél nem jogosult a TNT díjába az állítólagos igénye összegét beszámítani;

16.1.4.   az igény elbíráláshoz biztosítani kell a TNT részére a Küldemény tartalmának és eredeti csomagolásának megvizsgálását.

16.2.       Ha a címzett a Küldemény átvételekor a TNT kézbesítési okmányán nem jelez sérülést, a TNT úgy tekinti, hogy a Küldemény megfelelő állapotban került kézbesítésére.

16.3.        Amennyiben a TNT az Ügyfél igényének részben vagy egészben helyt ad, úgy az Ügyfél szavatol a TNT-nek azért, hogy a biztosítója, illetve minden, a Küldeményben érdekelt harmadik személy lemondott minden olyan jogáról, jogorvoslatról vagy kártérítésről, amelyre regressz igény, vagy bármely más jogalapon jogosulttá válhatna.

 

17.  DÍJSZABÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

17.1.  Az Ügyfél a TNT tarifa táblázata alapján, a Küldemény tekintetében alkalmazandó díjszabás, vagy az Ügyfél és a TNT között létrejött szerződés szerint köteles megfizetni a TNT-nek a Szolgáltatás teljesítéséért járó díjakat, az alkalmazandó pótdíjakkal együtt. (Az alkalmazandó tarifa tábla a Küldeményre vonatkozóan számlát kiállító ország TNT irodájában megtekinthető.) A TNT fenntartja a jogot, hogy időről időre, értesítés nélkül felülvizsgálja a TNT tarifa táblázatában szereplő díjakat.

17.2.  A TNT díjai nem tartalmazzák az alkalmazandó és alkalmazásra került beviteli (import)-, illetve kiviteli (export) vámokat, a vámeljárás költségeit, a fuvarszolgáltatás miatt fizetendő forgalmi adókat, illetve egyéb adókötelezettségeket, valamint a helyi illetékeket, díjakat és adókat. Az Ügyfél a TNT-nek ezen illetékeket, díjakat és adókat az ezekről szóló számla kibocsátástól számított 7 napon belül meg kell térítenie.

17.3.  A TNT díjai az egyszerűbb vámeljárási feladatok teljesítését magukba foglalják, de a TNT fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs díjat számítson fel abban az esetben, ha a vámoláshoz túlzott, időigényes feladatok kapcsolódnak vagy a Küldemény TNT általi kézbesítéséhez ilyen feladatok előkészítése szükséges. 

17.4.  Nem egymásra rakodható Küldemény esetén a TNT egyoldalúan jogosult az alkalmazandó tarifája szerint pótdíjat felszámítani.

17.5.  A TNT díjai tekintetében indexált üzemanyag pótdíj kerül alkalmazásra. A TNT fenntartja a jogot arra, hogy az üzemanyag pótdíj indexszámát és mértékét az Ügyfél előzetes értesítése nélkül egyoldalúan megváltoztassa. Az üzemanyag pótdíj összegét, alkalmazásának időtartamát és típusát (közúti, illetve légi) a TNT egyoldalúan jogosult meghatározni.

17.6.  A TNT által alkalmazott pótdíjakról szóló információk a TNT honlapján elérhetők, mely információk kizárólagosan alkalmazandók minden egyéb forrásból megismerhető pótdíj információkkal szemben.

17.7.    A TNT a díjat a küldemény tényleges súlya, vagy annak ún. térfogatsúlya alapján számítja ki attól függően, hogy melyik érték a magasabb. A térfogatsúly a tarifa táblázatban írt térfogat-átszámítási képlet szerint kerül meghatározásra. A TNT jogosult ellenőrizni a Küldemény súlyát és darabszámát, továbbá térfogatát és amennyiben az magasabb vagy nagyobb, mint a bevallott súly, térfogat vagy darabszám, úgy az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Küldemény tényleges súlya vagy térfogatsúlya alapján (amelyik nagyobb) kerüljön a TNT díja kiszámításra. 

17.8.  Minden Küldemény után járó díj számlázása hetente, a Küldemény felvételét követően utólagosan történik és az Ügyfél a számlát annak kiállításától számított 7 napon belül köteles kiegyenlíteni. Az Ügyfél a számlában megjelölt összegbe nem jogosult semmilyen összeget beszámítani, azzal szemben igénnyel élni vagy abból visszatartani vagy levonni összeget, és azt a számla szerinti pénznemben vagy a TNT által megadott átváltási árfolyam szerint kiszámítható helyi pénznemben kell kiegyenlíteni. A TNT számlái a teljesítés igazolását (POD) nem tartalmazzák. A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

17.9.  A TNT fenntartja a jogot arra, hogy az Európai Központi Bank késedelem idején hatályos alapkamata+6 % késedelmi kamatot számítson fel a számla esedékességének napját követő első naptól a számla kiegyenlítésének napjáig terjedő időre. Az Ügyfél továbbá köteles megfizetni a határidőben nem teljesített számlák behajtásával kapcsolatban ésszerűen felmerült költségeket, de legalább a számla bruttó értéke 9%-nak megfelelő, de minimum 40 euró összeget.

17.10.    Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, úgy a TNT a számláit elektronikusan állítja ki. Amennyiben az Ügyfél papír alapú számla kiállítását igényli, úgy a TNT fenntartja a jogot, hogy annak kiállításáért adminisztrációs díjat számítson fel.

17.11.    Az Ügyfél elismeri és egyetért azzal, hogy a TNT-nek általános zálogjoga van a birtokába került valamennyi Küldeményre, melynek alapján jogosult azok tartalmát értékesíteni és az abból befolyó összegből az Ügyfél esetleges TNT-vel szembeni tartozásait kielégíteni.

 

18.  ALKALMAZOTTAK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZANDÓ MEGTÉRÍTÉSI KÖTELEZTTSÉG

Az Ügyfél köteles megtéríteni a TNT-nek, illetve mentesíteni a TNT-t minden olyan felelősség alól, továbbá minden olyan költségtől, kártérítéstől, illetve kiadástól (ideértve az esetleges jogi eljárások költségeit és a jogi képviselet díját is) amely a TNT oldalán az Ügyfél vagy más harmadik személy miatt merülhet fel és közvetve vagy közvetlenül az Ügyfél alkalmazottai vagy volt alkalmazottai, beszállítói vagy volt beszállító vagy valamely harmadik személynél a TNT és az Ügyfél közötti kereskedelmi kapcsolattal összefüggő létszámleépítéséből, célzott újraalkalmazásából, vagy átvételből ered a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetére a munkavállalók jogainak védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, a 77/187/EGK tanácsi irányelvét módosító, az Európa Tanács 2001/23. sz. Irányelve, vagy ennek bármely nemzeti jogban való alkalmazása, vagy bármely munkaviszonyra vonatkozó és alkalmazandó jogszabály alapján.

 

19.  TELJESSÉGI ZÁRADÉK, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

19.1.       A jelen Feltételek a TNT és az Ügyfél között alkalmazandó valamennyi szerződéses feltételt tartalmazzák a TNT szándékai szerint. A jelen Feltételek bármely módosítására az Ügyfél kizárólag abban az esetben hivatkozhat, ha a módosítás írásba foglalására és annak aláírására a TNT és az Ügyfél részéről a Küldemény Szolgáltatás teljesítése érdekében történő TNT általi átvételét megelőzően került sor.  

19.2.       A jelen Feltételek bármely pontjának érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem eredményezi a Szerződési Feltételek teljességének érvénytelenségét, az érvénytelenséggel nem érintett részek változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

 

20.  ALKALMAZANDÓ JOG ÉS BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

Ha az alkalmazandó Egyezmény másként nem rendelkezik, úgy a jelen Szerződési Feltételekhez kapcsolódó vagy abból eredő viták tekintetében azon ország jogszabályai alkalmazandók és azon ország bírósága jogosult ezen ügyekben eljárni, amelyikben a Küldeményt a TNT részére a Szolgáltatás teljesítése érdekében átadták, vagy amely országban a Szolgáltatás teljesítéséért járó díjat kiszámlázták.

 

Fel, az oldal tetejére

A TNT Express Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Postai Szolgáltatása során alkalmazott Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

 

1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok

1.1. A Szolgáltató neve: TNT Express Hungary Kft.

1.2. A Szolgáltató székhelye: 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT (283) Épület.

1.3. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-068137

1.4. A Szolgáltató adószáma: 10376166-2-44

1.5. A Szolgáltató ügyfélszolgálatainak címe, elérhetősége és nyitva tartási ideje:

Az ÁSZF 9.1. és 7.2.1. pontja szabályozza.

1.6. A Szolgáltató felügyeleti szerveinek megnevezése és címük:

a) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 1133 Budapest XIII. Visegrádi u. 106., Postacím: 1376 Budapest, Pf.: 997, Tel.: 468-0500, fax: 468-0680, e-mail: info@nmhh.hu
b) Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1088 Budapest VIII. József krt. 6.,
c) A budapesti IX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hatóságának jegyzője 1092 Budapest IX. Bakáts tér 14.

2. Az ÁSZF célja, területi, időbeli hatálya

2.1. Az ÁSZF célja: jelen ÁSZF célja, hogy a 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Posta tv.) rendelkezéseinek megfelelően szabályozza a Szolgáltató postai szolgáltatási tevékenységét.

2.2. Az ÁSZF időbeli hatálya
Jelen ÁSZF a 3. pontban megjelölt szolgáltatás Hatóság általi nyilvántartásba vételéről a Szolgáltató részére küldött értesítés napjától, illetőleg ennek hiányában - a nyilvántartásba vétel elutasítása, illetőleg a Posta tv. 10.§ (6) bekezdése szerinti kivétellel - a bejelentés napjától számított negyvenhatodik naptól, a Hatóság által vezetett nyilvántartásból való törlés napjáig hatályos. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató köteles a bevezetését megelőző legalább tizenötödik naptól kezdődően a székhelyén és a www.tnt.hu honlapon közzétenni.

3. A Szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás

A Szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás: egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - a Posta tv. 8.§ (3) bekezdésben meghatározott, jelentős hozzáadott értéket képviselő speciális többletszolgáltatások közül legalább egyet magában foglaló postai szolgáltatás – továbbiakban: Postai Szolgáltatás.

4. A Postai Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés tartalma, létrejötte, megszűnése

4.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező „Belföldi ártáblázat/Szolgáltatási Opciók és különdíjak/Általános tudnivalók” alapján kiszámítható díj és a 7. sz. mellékletben meghatározott üzemanyag pótdíj ellenében vállalja, hogy a felvett küldeményt belföldön a feladó (továbbiakban: Feladó) által kiválasztott és a jelen ÁSZF 5.1.4. pontjában írt legalább egy különszolgáltatás teljesítésével, a belföldi címzett részére kézbesíti, illetve kézbesítésre a címzettnek felajánlja.

4.2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező „Nemzetközi Ártáblázat, Célállomások, tranzit idők és szolgáltatások/Általános Tudnivalók/Szolgáltatási Opciók és különdíjak ” alapján kiszámítható díj és a 7. sz. mellékletben meghatározott üzemanyag pótdíj ellenében vállalja, hogy a felvett küldeményt külföldön, a Feladó által kiválasztott és a jelen ÁSZF 5.1.4. pontjában írt legalább egy különszolgáltatás teljesítésével, a külföldi címzett részére kézbesíti, illetve kézbesítésre a címzettnek felajánlja.

4.3. Magyarország államhatárát átlépő küldemények tekintetében a nemzetközi szerződéseket, így a küldemény légi úton történő továbbítása esetén elsősorban 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett, a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény – továbbiakban: ME -, míg közúton történő továbbítás esetén elsősorban az 1971. évi 3. tvr-el kihirdetett, a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló, Genfben, 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény – továbbiakban: CMR - rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.4. A Postai Szolgáltatás a Posta tv. 2.§ 35. pontja szerinti postai küldemények közül kizárólag a 24. pont szerinti levélküldeményre, illetőleg nyomtatványra (továbbiakban: dokumentum küldemény) és a 29. pont szerinti azon postacsomagra terjed ki, amelynek tömege – mérettől függetlenül - a 40 kg-t nem haladja meg – továbbiakban együtt: küldemény vagy postai küldemény. E körben Szolgáltató azon küldeményeket kezeli postai küldeménynek, amelyek
a) a jelen ÁSZF 3. számú melléklete szerinti kísérő nyomtatványon, vagy a myTNT vagy ExpressShipper szoftver segítségével kinyomtatott címkével és „Collection Manifest” elnevezésű kísérő okirattal – továbbiakban együtt: kísérő nyomtatvány - kerülnek feladásra, és
b) a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon címzéssel ellátottak, továbbá,
c) a kísérő nyomtatványon a jelen ÁSZF-ben részletezett valamely igénybe vehető különszolgáltatás (lásd.: 5.1.4.) és a küldemény megjelölése, méret, illetőleg tömegadatai megjelölésre került a feladó által.
Ha valamely küldemény a jelen feltételeknek nem felel meg, arra a Szolgáltató Postai Szolgáltatási szerződést nem köt.

4.5. A Postai Szolgáltatási szerződés az 4.4. pontban meghatározott küldemény Szolgáltató általi felvételének írásbeli elismerésével jön létre. A küldemény felvételének írásbeli elismerését a kísérő nyomtatvány Szolgáltató általi aláírása igazolja. A kísérő nyomtatványt mind a Szolgáltató, mind a Feladó aláírja.

4.6. A Szolgáltató a Postai Szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését oly módon igazolja, hogy a küldemény kísérő nyomtatványának valamennyi példányán feltűnteti az Postai szolgáltatás megkezdésének tényét és pontos időpontját és azt mind a Feladó, mind a Szolgáltató képviselője aláírásával igazolja.

4.7. A Posta Szolgáltatási szerződés teljesítésére és a felelősségi szabályokra a Posta Szolgáltatási szerződés létrejöttétől a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.8. A Szolgáltató köteles megtagadni a Postai Szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:
a) a szerződés teljesítése jogszabályba, továbbá az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya alapján megkötött nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályba vagy az alapján megkötött megállapodásba ütközik;
b) a küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet;
c) a feltételesen szállítható küldemény nem felel meg ilyen küldeményekre vonatkozó előírásoknak vagy
d) a küldemény csomagolása nem felel meg az 5.1.1.7. pontban meghatározott, a küldeményekre vonatkozó előírásoknak;
e) a küldemény a Postai Szolgáltatásból kizárt küldemény;
f) a feltételesen továbbítható küldemény nem felel meg az ilyen küldeményekre vonatkozó előírásoknak;
g) a szolgáltatás a jogszabályok és a jelen ÁSZF alkalmazásában nem Postai Szolgáltatás.

4.9. A szerződés megkötésének -, illetőleg a teljesítés 4.8. pont szerinti megtagadásából, valamint a küldemény ezen okból történő visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Feladót terhelik.

4.10. A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha
a) a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák,
b) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek - tevékenységi körén kívül álló okból - nem állnak rendelkezésre;
c) alapos okkal feltételezi a jelen ÁSZF 4.8. a)-g) pontjaiban meghatározott valamelyik eset fennállását.

4.11. A Postai Szolgáltatás szerződés megszűnése:

4.11.1. A Postai Szolgáltatási szerződés megszűnik a szolgáltatás teljesítésével. A Postai Szolgáltatás teljesítését jelenti a küldemény kézbesítése a címzetthez, avagy a kézbesítésnek a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon bekövetkező akadálya, lehetetlenülése esetén, a Feladóhoz való visszaszolgáltatása. Kézbesíthetetlen küldemények esetén a Postai Szolgáltatási szerződés a küldemény felelős őrzésbe vételének napján szűnik meg. (lásd.: ÁSZF 5.1.9.2. pontja)

4.11.2. A szerződés teljesítésének megkezdését követően egyoldalú elállásnak, a szerződés egyoldalú felmondásának egyik fél részéről sincs helye.

5. A Postai Szolgáltatás teljesítése


5.1. Az igénybevétel módjai és feltételei:

5.1.1. Címzés, csomagolás, lezárás:

5.1.1.1. A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A tiszta címzés azt jelenti, hogy a Szolgáltató még igazolás esetében sem fogad el továbbításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján vagy bármilyen más módon megváltoztatták, illetőleg nem felel meg az 5.1.1.2 pontban írtaknak.

5.1.1.2. A Postai Szolgáltatási szerződés létrejöttéhez a küldemény kísérő nyomtatványára legalább az alábbi címadatokat kell feljegyezni latin betűkkel és arab, szükség esetén római számokkal:
a) a címzett(ek) neve, elnevezése,
b) a címzettnél a kézbesítés érdekében a Szolgáltató által elérhető személy neve és telefonszáma,
c) a küldemény rendeltetési helye (a település neve),
d) címhely (utcanév, házszám, lépcsőház száma) közelebbi címadat (emelet, ajtó),
e) címhely irányítószám,
f) az a)-e) pontokban foglalt adatokon kívül - amennyiben a küldemény külföldre szól, címzett ország neve.
A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni.

5.1.1.3. A rendeltetési hely nevét lehetőség szerint úgy kell feltüntetni, ahogy az a magyar Helységnévtár, illetőleg nemzetközi viszonylatban a postahelyek nemzetközi névsora (Nomenclature) tartalmazza, vagyis Hatóságos elnevezésének megfelelően és rag hozzátétele nélkül. (Pl. Wien és nem Bécs)

5.1.1.4. A külföldre feladott küldemény címét a Feladó tetszés szerinti nyelven készíti el ugyan, de kívánatos, hogy azt a címzett ország hivatalos nyelvén, vagy angol nyelven írja. A címadatok nevét nyomtatott nagybetűkkel kell írni.

5.1.1.5. A küldemény kísérő nyomtatványán, visszakézbesítési címként a Feladó címadatait is fel kell tüntetni az 5.1.1.1.-5.1.1.4. pontok szerint, kivéve, ha a küldemény pályázatot vagy versenytárgyalást tartalmaz.

5.1.1.6. A címzésminta a jelen ÁSZF 4. számú melléklete.

5.1.1.7. A Szolgáltató kizárólag lezártan vesz át dokumentum küldeményeket, továbbá a küldemény tartalma jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagoltan vesz át postacsomagot. A lezárt küldeményt csak abban az esetben veszi fel a Szolgáltató, ha azt a Feladó megfelelően lezárta és a lezárás megsértése nélkül a küldemény tartalmához hozzáférni nem lehet.

5.1.1.8. A Szolgáltató a Feladó külön rendelkezése alapján, külön díj ellenében vállalja a küldemény csomagolását.

5.1.2. Súly és méret megállapítása

5.1.2.1. A küldemény súlyát és méretét a súlyhatárok és a díjak ellenőrzése céljából kell megállapítani.

5.1.2.2. A súlyt kg-ban és g-ban, a méretet centiméterben kell felírni.

5.1.2.3. Ha a Feladó maga szereli fel a küldeményeket, a Szolgáltató a küldemények súlyát és nagyságát utánméréssel ellenőrizheti. Ha a Feladó által megadott méret adatok tévesek, úgy a Szolgáltató az után-méréssel megállapított méretek szerint jogosult díjazásra. Amennyiben az után-méréssel megállapított adatok szerint a küldemény nem minősül postai küldeménynek, de annak továbbítását a Szolgáltató egyébként vállalja, úgy azt a Szolgáltató nem Postai Szolgáltatás keretében, hanem fuvarozási szerződés alapján továbbítja, melynek feltételeire a Szolgáltató „TNT Express Fuvarozási Feltételei” rendelkezései az irányadóak, mely az alábbi linken érhető el:
http://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms_and_conditions/terms_and_conditions_long_form.html

5.1.3. Igénybe vehető szolgáltatások

5.1.3.1. Special Express: a küldemény továbbítására, kezelésére a feladóval kötött külön megállapodás alapján kerül sor.

5.1.3.2. 9:00 Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére belföldön a következő munkanapon, míg a 2/a. számú „Célállomások, tranzitidők és szolgáltatások” elnevezésű mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor reggel 9 óra előtt.

5.1.3.3. 10:00 Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére belföldön a következő munkanapon, míg a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor reggel 10 óra előtt.

5.1.3.4. 12:00 Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére belföldön a következő munkanapon, míg a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor 12:00 óra előtt.

5.1.3.5. Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére belföldön a következő munkanapon, míg a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor.

5.1.3.6. Economy Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor.

5.1.3.7. 12:00 Economy Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon 12.00 óráig kerül sor.

5.1.3.8. Speciális belföldi szolgáltatások:
a) Visszfuvar:
Bármely Express szolgáltatás esetén a Szolgáltató a küldemény kézbesítése helyén felvesz egy másik küldeményt azzal, hogy azt még aznap vagy a következő munkanapon a felvétel helyén kézbesíti. Az első küldemény felvételénél a visszküldeményre vonatkozó kísérő nyomtatványt is köteles a Feladó kitöltve átadni a Szolgáltatónak.
b) Éjszakai kiszállítás:
A kézbesítés éjszaka, a 2/c. mellékletben megállapított időtartamon belül történik.
c) Hétvégi, ünnepnapi:
az Express szolgáltatást a Szolgáltató akként teljesíti, hogy a küldemény kézbesítésére hétvégén illetve ünnepnapon kerül sor.
d) Kísérőokmány kezelés
A feladó által kért kísérőokmányokat a Szolgáltató a feladói címre visszajuttatja.
e) Special expressz belföld (aznapi) kiszállítás:
A küldemény felvételére és kiszolgáltatására azonos munkanapon kerül sor a Feladóval kötött külön megállapodás alapján.

5.1.3.9. Az 5.1.3.8.b), c), d) és e) pontjaiban írt szolgáltatásokat a kísérő nyomtatvány 9. rovatába írt alábbi kódokkal lehet megrendelni:
Éjszakai kiszállítás időpontra: BÉJ
Kiszállítás időpontra: BIP
Hétvége és ünnepnap: BÜH
Kísérőokmány kezelés: BKK

5.1.3.10. Az egyes szolgáltatásokra megadott határidők abban az esetben teljesíthetők a Szolgáltató által, ha a küldemény feladására feladás napján déli 12 óráig kerül sor. Ha a küldemény feladására déli 12 órát követően kerül sor, úgy a kézbesítési határidő 24 órával meghosszabbodik.

5.1.3.11. A Szolgáltató az 5.1.3. pontban írt egyes szolgáltatások teljesítésére megadott határidők megtartását nem garantálja, azok becsült kézbesítési határidőnek tekintendők. A Szolgáltató csak külön megállapodás és a 5.1.4.3. pontban írt meghatározott feltételek teljesülése esetén és szerint garantálja küldemény határidőben történő kézbesítését.

5.1.4. Igénybe vehető különszolgáltatások

5.1.4.1. A különszolgáltatások fajtái:
a) a küldemény nyomon követhető kezelése,
b) időgarantált szolgáltatás,
c) utánvétel-szolgáltatás,
d) a címzettel - a küldemény felvételét követően - egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás,
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés,
f)egyéb olyan, a feladó egyedi igényeinek megfelelően kialakított és egyedi szerződés alapján nyújtott, a küldemény kézbesítéséhez kapcsolódó többletszolgáltatás, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatáshoz kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások közé, és amely igénybevétele esetén a Postai Szolgáltatás a felhasználó szempontjából már nem minősül az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásnak.

5.1.4.2. A küldemény nyomon követhető kezelése az alábbiakat jelenti: a kísérő nyomtatványra írt azonosítószám alapján, az interneten, a Szolgáltató honlapján a küldemény mindenkori státusza, a feladástól a kézbesítésig folyamatosan elérhető. A küldemény nyomon követhető kezelését a Szolgáltató – ha a Felek másként nem állapodnak meg – valamennyi küldemény vonatkozásában vállalja a Feladó erre vonatkozó külön rendelkezése nélkül is.

5.1.4.3. Időgarantált szolgáltatás: a Szolgáltató vállalja, hogy a 12:00 Economy Express pontban írt szolgáltatás esetén a dokumentum küldeményt a 2/a. számú mellékletében határidő kétszeresének megfelelő időtartam utolsó napjának 12.00 órájáig, a Feladóval kötött külön írásbeli megállapodás esetén, a külföldi címzett részére garantáltan kézbesíti feltéve, hogy a Feladó az időgarantált idejű szolgáltatásért megállapodott díjat a Szolgáltatónak a küldemény feladásakor megfizette. A Szolgáltató nem vállal időgarantált idejű kézbesítést azokban az országokban, amelyeknél a 2/a számú mellékletben a kézbesítésre a „változó” időpont került megjelölésre. Ha a 2/a. számú melléklet táblázata szerint a kézbesítésre várhatóan két időpont között kerül sor (pl. Albánia 5-8 nap), úgy a Szolgáltató az időgarantált kézbesítést a későbbi időtartam kétszeresének megfelelő időtartam utolsó napjának 12.00 órájáig vállalja (pl. Albánia 16. nap 12.00 óra). A Szolgáltató belföldön időgarantált idejű kézbesítést nem vállal.

5.1.4.4. Utánvétel szolgáltatás: a Feladó és a Szolgáltató külön megállapodása alapján vállalt szolgáltatás, melynek teljesítésére a Szolgáltató által abban az esetben kerülhet sor, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) az Utánvét szolgáltatás megrendelésére és a feladására az Ügyfél a myTNT rendszert használja;
b) a küldemény a címzésminta szerinti címkével ellátott és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint megfelelően megcímzett és kitöltött, továbbá a címkén
c) szolgáltatásként „Express” szolgáltatás és COD kód került bejegyzésre a feladó által; és
d) a címzettől beszedendő utánvét összege magyar forintban feltűntetésre került.

5.1.4.5. A címzettel - a postai küldemény felvételét követően - egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás: a feladó által előre jelzett igény esetén a Szolgáltató a kézbesítés időpontját a címzettel egyedileg egyezteteti.

5.1.4.6. Kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés:
A küldeményt a Szolgáltató kizárólag a címzettként megnevezett személy részére kézbesítheti (Asztaltól-asztalig szolgáltatás).

5.1.5. A küldemény felvétele

5.1.5.1. A küldemény felvétele a Szolgáltató erre a célra rendszeresített helyiségében, vagy a Feladó címén történhet.

5.1.5.2. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat, illetőleg a myTNT és az ExpressShipper szoftvert a Szolgáltató díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani. A nyomtatványokat a Feladó köteles kitölteni.

5.1.5.3. A küldeményt - ha arról a szerződő Felek másként nem állapodtak meg - a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a Feladója az 5.1.1.7. pont szerint lezárta vagy csomagolta. Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését a 4.8. pont alapján meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a Feladó helyben és azonnal bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a bizonyítás következtében a küldemény csomagolása megbontásra került és a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a Szolgáltató díjmentesen köteles.

5.1.5.4. A felvételi tennivalók során a felvevő
a) megvizsgálja a küldeményt, hogy megfelel-e az ÁSZF-ben megjelölt feltételeknek (súly, méret, csomagolás, lezárás, címzés, rendeltetési hely pontos megjelölése stb.),
b) a küldemény adatait a kísérő nyomtatvány adataival egyezteti,
c) a kisebb hiányosságok pótlására felkéri a Feladót, s ebben lehetőség szerint segédkezik, ha a pótoltatás nem lehetséges, a küldeményt kellő felvilágosítással visszaadja,
d) elismeri a felvételt, illetőleg kiadja a küldemény átvételéről szóló elismervényt, a Feladó kérésére az igénybevett szolgáltatásról számlát ad, amennyiben a díj a küldemény felvételekor kiegyenlítésre kerül;.
e) vámárut tartalmazó küldeményeknél a felvétel feltétele továbbá a szükséges vámokmányok csatolása, illetve a küldemény elvámoltatása, avagy megállapodás a Szolgáltató és a Feladó között a küldemény vámkezelésére vonatkozóan.

5.1.6. A díjfizetés, a díj összege, a fizetés módjai, esedékessége

5.1.6.1. A szolgáltatás díját - ha a Szolgáltató és a Feladó között e körben más megállapodás nem jön létre - a küldemény felvételekor a Feladó készpénzben a küldemény felvevőjének kezéhez kell teljesítse.

5.1.6.2. Amennyiben a díj kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, úgy azt - ha a Szolgáltató és a Feladó között e körben más megállapodás nem jön létre - a szolgáltatás díjáról és egyéb költségeiről kiállított számla kiállítási dátumától számított 14 napon belül kell teljesíteni. Az átutalás akkor tekintendő teljesítettnek, ha a díj összegét a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.

5.1.6.3. A banki átutalás késedelme a szolgáltatás teljesítésének megkezdésére nincs halasztó hatállyal, de a Szolgáltató jogosult a késedelmes fizetésből eredő igényérvényesítés valamennyi költségét és díját, kárait, továbbá a Polgári Törvénykönyv által meghatározott hatályos késedelmi kamatot a Feladóval szemben érvényesíteni a késedelem első napjától kezdődően a kifizetés napjáig.

5.1.6.4. Szolgáltató semmilyen formában nem alkalmaz bérmentesítést.

5.1.6.5. A szolgáltatások díjait a jelen ÁSZF 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

5.1.6.6. A díjak után a Szolgáltató minden esetben ún. „üzemanyag pótdíjat” számít fel. Az üzemanyag pótdíj számítási módját és mértékét a jelen ÁSZF 7. számú melléklete tartalmazza. Az üzemanyag pótdíjat az egyébként a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett a szolgáltatás díjával együtt, azzal azonos módon egyenlíti ki.

5.1.6.7. A Postai Szolgáltatás díjáról a Szolgáltató a számlát a hatályos jogszabályoknak megfelelően állítja ki és bocsátja a fizetésre kötelezett rendelkezésére.

5.1.6.8. Az ártáblázatunkban szereplő egyik díj sem tartalmazza a forgalmi adókat.

5.1.6.9. A Feladó és a Szolgáltató a küldemény feladásakor megállapodhatnak úgy is, hogy a küldemény továbbításának díját a címzett fizeti (címzett fizet küldemény). Ilyen küldemény továbbítását megelőzően Szolgáltató kérheti a címzett írásos költségvállaló nyilatkozatának benyújtását a Szolgáltató részére. A díjnak és a küldemény továbbításával kapcsolatban felmerült költségeknek (díjak és egyéb költségek) a címzett általi megtérítéséig Szolgáltatót a küldeményen zálogjog illeti meg. Szolgáltató a zálogjoga alapján jogosult a küldeménnyel kapcsolatos költségek maradéktalan kiegyenlítéséig a küldeményt a felelős őrzés szabályai, valamint az 5.1.9.2. pont szerint őrizni. A küldemény őrzésével kapcsolatos költségek ugyancsak a címzettet terhelik. A Feladó a címzett fizetéséért készfizető kezességet vállal.

5.1.7. A küldemény kézbesítése

5.1.7.1. A kézbesítéssel kapcsolatos általános feladatok
Háznál (telephelyen) kell kézbesíteni minden olyan küldeményt, amelyet a Feladó lakás-, illetve telephelyi címzéssel adott fel és a címzett ettől eltérő módon történő kézbesítésre vonatkozó igényt írásban nem jelentett be.

5.1.7.2. A küldeményeket a címzettnek, vagy az egyéb jogosult átvevő részére kell kézbesíteni személyes átadással.
Egyéb jogosult átvevő:
a) az alkalmi átvevő,
b) helyettes átvevő,
c) a meghatalmazott, valamint a
d) közvetett kézbesítő.

5.1.7.3. A Szolgáltató, ha a Felek másként nem egyeznek meg, külterületen házhoz kézbesítést nem vállal a jelen ÁSZF keretei között.

5.1.7.4. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott címadatokon kívül a kísérő nyomtatványra feljegyzett egyéb adatokat nem köteles figyelembe venni. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a címhelyen van-e más ugyanolyan nevű természetes személy, aki a küldeményre igényt tarthat. A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) számára címzett küldeménynek tekinthető a küldemény akkor is, ha a címzésben a szervezet neve vagy címe mellett valamely természetes személy neve is fel van tüntetve. Ha a címzésben több természetes személy neve szerepel, a küldemény a megnevezettek bármelyikének kézbesíthető.

5.1.7.5. Nem köteles kézbesíteni a postai küldeményt a Szolgáltató, ha a Postai szolgáltatás díját a feladó - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő - nem fizette meg, vagy e körben a feladó és a Szolgáltató között más megállapodás nem jött létre.

5.1.7.6. A Postai Szolgáltató köteles elfogadni a címzett által közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben az legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) természetes személy esetében a meghatalmazó és a meghatalmazott természetes személyazonosító adatait és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezését és számát, szervezet esetében a szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát vagy a nyilvántartásba vételt elrendelő intézmény nevét és a szervezet nyilvántartási számát,
b) azt a címet, amelyre érkező küldemények átvételére a meghatalmazó a meghatalmazást adja,
c) a meghatalmazás keltét (hely és időpont),
d) a meghatalmazó aláírását és a teljes bizonyító erőhöz szükséges egyéb kötelező elemeket,
e) egy meghatározott küldemény átvételére vonatkozó meghatalmazás esetében annak a küldeménynek az azonosítószámát, amelynek átvételére a meghatalmazást adták.

5.1.7.7. A szervezet részére címzett küldemény a szervezet képviselője, illetve vezetője részére kézbesíthető. A szervezet képviselőjét jogosultnak kell tekinteni a szervezet számára érkezett küldemények átvételére.

5.1.7.8. A szervezet vezetője, valamint - meghatalmazás nélkül - a kézbesítési megbízott, a kézbesítési ügygondnok, a felszámoló és a végelszámoló képviselőnek minősül. A rendelet alkalmazása során vezetőnek minősül a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a vezető állású munkavállaló, továbbá minden olyan személy, aki cégjegyzésre vagy a szervezet általános képviseletére jogosult.

5.1.7.9. A szervezet képviselője, illetőleg vezetője az átvételi jogosultságát – előzetes bejelentéssel vagy a küldemény átvételekor –
a) gazdasági társaság esetén
a.a) cégkivonattal, cégmásolattal, vagy
a.b) a közokiratba foglalt vagy ellenjegyzett létesítő okirattal (társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály) aláírási címpéldánnyal;
b) egyéb szervezet esetén létesítő okirattal, illetve kinevezési okirattal (vagy közgyűlési jegyzőkönyvvel) vagy a költségvetési szerv által történt előzetes bejelentés esetén, az ott betöltött vezetői jogosultságot igazoló arcképes hatósági igazolvánnyal;
c) egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal igazolhatja.

5.1.7.10. Az a), b) illetve c) pontban említett eredeti okiratok helyett elfogadható azok közjegyző által hitelesített másolata is. Idegen nyelvű okiratnak csak hiteles magyar fordítása fogadható el.

5.1.7.11. A küldemények átvétele vonatkozásában a szervezet képviselőjének tekintendő meghatalmazás nélkül is
a) szervezet üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében történő kézbesítés során a szervezet által foglalkoztatott munkavállaló vagy tag,
b) amennyiben a szervezet postázó helyiséget vagy recepciót működtet, az ott foglalkoztatott természetes személyt.

5.1.7.12. A szervezet azon munkavállalóját, aki nem minősül az 5.1.7.8. bekezdésben foglalt képviselőnek, a Szolgáltató - alkalmi átvevőként - a küldemények átvételére jogosultnak tekintheti.

5.1.7.13. Amennyiben a természetes személy címzett a kézbesítés megkísérlésének időpontjában nem tartózkodik a címen, a küldeményt elsősorban az ott tartózkodó meghatalmazottja részére kell kézbesíteni.

5.1.7.14. Ha a kézbesítés megkísérlésének időpontjában sem a természetes személy címzett, és - a helyettes átvevő nyilatkozata szerint - a meghatalmazott sem tartózkodik a címen, a postai küldemény az ott tartózkodó helyettes átvevőnek is kézbesíthető.

5.1.7.15. Helyettes átvevőnek minősül
a) a címzett 14. életévét betöltött, a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója,
b) a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy.

5.1.7.16. Ha a postacsomag kézbesítése megkísérlésének időpontjában jogosult átvevő nem tartózkodik a címhelyen, a Szolgáltató a küldemény átvételére - alkalmi átvevőként - jogosultnak tekintheti a címhely szerinti közvetlen szomszédot abban az esetben, ha erről a feladó a kísérő nyomtatványon külön így rendelkezett és ezzel egyidejűleg arról is nyilatkozott, hogy ehhez a címzett is kifejezett hozzájárulását adta. A közvetlen szomszédnak történő kézbesítés megtörténtéről a Szolgáltató a címzettet értesítő elhelyezésével tájékoztatni köteles.

5.1.7.17. A Szolgáltató a küldeményt és a küldemény érkezéséről szóló értesítőt a címzett részére a küldemény címzésében megjelölt helyen működő szervezet (a továbbiakban: közvetett kézbesítő) útján kézbesíti, amennyiben a címzett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye
a) Magyar Honvédség, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, rendvédelmi szerv,
b) büntetés-végrehajtási, illetve javítóintézet,
c) egészségügyi, illetve szociális ellátást nyújtó intézet,
d) szálloda, diákszálló, munkásszálló, üdülő.


5.1.7.18. A több címzett által használt vagy nem a használó által üzemeltetett irodaház, üzletház, ipari park, gyártelep vagy más hasonló létesítmény esetében az ezen létesítményeket üzemeltető szervezet köteles közvetett kézbesítőként eljárni, ha a Szolgáltatónak az épületben vagy az ingatlan területén működő címzetthez történő eljutása bármilyen módon korlátozott, nem biztonságos, vagy a címzettek elérési helye nem egyértelműen beazonosítható.

5.1.7.19. Közvetett kézbesítőnek nem kézbesíthető
a) a sérült állapotban lévő könyvelt küldemény;
b) a vámdíjjal terhelt küldemény;
c) a 20.000,-Ft-ot meghaladó értéknyilvánítással feladott küldemény.

5.1.7.20. A küldemény átvevője személyazonosságát a következő okiratokkal igazolhatja: személyi igazolvány, katonai igazolvány, tartózkodási engedély, útlevél, arcképes jogosítvány.

5.1.7.21. A küldemény átvételét a címzett vagy egyéb jogosult átvevő az erre szolgáló okiraton (kézbesítési okirat) aláírásával, vagy az aláírását rögzítő és a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika eszközön tett aláírásával ismeri el. Az átvételnél rögzíteni kell a kézbesítés időpontját és az átvételi jogcímet. Amennyiben a könyvelt postai küldeményt a Szolgáltató személyes átadással kézbesíti, a személyazonosságot igazoló okmány elnevezését, betűjelét és számát vagy az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kódot a Szolgáltató a kézbesítési okiraton vagy annak elektronikus helyettesítőjén megfelelő módon rögzíti. Ha az okirat tulajdonosa ez ellen tiltakozik, a Szolgáltató ezt - mint a kézbesítést meghiúsító körülményt - a kézbesítési okiraton rögzíti, és a küldeményt az ok megjelölésével visszaküldi a feladónak.

5.1.7.22. A Szolgáltató azokat a küldeményeket, amelyeket a címen nem tudott kézbesíteni, feltéve, hogy nem áll fenn az 5.1.8.2. pontjaiban írt egyik ok sem, értesítő hátrahagyása mellett a címzett rendelkezésére tartja a kézbesítés megkísérlésétől számított 5 napig a Szolgáltató székhelyén. A rendelkezésre tartott küldemény munkanapokon vehető át 12-16 óra között. Erről a tényről a Szolgáltató az értesítőben tájékoztatja a címzettet.

5.1.7.23. Címzett fizet küldemények esetén, ha a címzett készpénzben a díjat és költségeket megfizeti, a küldeményt ki kell szolgáltatni. Ha a címzett és a Szolgáltató átutalásos fizetésben állapodnak meg, úgy a küldeményt a Szolgáltató kézbesítésre felajánlja, de - ha a felek között e körben kifejezetten más megállapodás nem jött létre - nem kézbesíti a küldeményt a díjnak a Szolgáltató számláján való jóváírásáig.

5.1.8. Kézbesíthetetlen küldemények kezelése, ismételt - és visszakézbesítés

5.1.8.1 A Szolgáltató a küldemény visszakézbesítése előtt a címzett részére kézbesíthetetlen küldeményeket kézbesíthetetlenségi jellel ellátja.

5.1.8.2 Kézbesíthetetlenségi okok:
a) elégtelen kiszállítási cím;
b) a címzett az adott címen nem tartózkodik;
c) a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítésről szóló értesítésben megjelölt határidő lejártáig a rendelkezésére tartott küldeményért nem jelentkezett;
d) visszatartva, a címzett fizetésére vár;
e) a címzett a küldemény átvételét megtagadta;
f) címzett ismeretlen helyre költözött.

5.1.8.3. A kézbesíthetetlenség 5.1.8.2. pontban meghatározott okát a Szolgáltató a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön feltünteti, valamint az 5.1.8.4. pontban írt eljárást folytatja le a kézbesíthetetlenség okának megszüntetésére.

5.1.8.4.
a) Elégtelen kiszállítási cím esetén a Szolgáltató szükség esetén címnyomozást végez. A címnyomozás különböző címtárak, telefonkönyv stb. adatai, vagy a feladó megkeresése alapján történik. Eredményes címnyomozás esetén a küldeményt a módosított címre legfeljebb egy alkalommal, újból megkísérli kézbesíteni.
b) Amennyiben a címzett az adott címen nem tartózkodik, a Szolgáltató megpróbálja felvenni a kapcsolatot a címzettel a rendelkezésre álló adatok alapján. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor különböző címtárak, telefonkönyv stb. adatai, vagy a feladó megkeresése alapján próbálja elérni a címzettet. Eredményes kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató a küldeményt legfeljebb egy alkalommal, újból megkísérli kézbesíteni.
c) Amennyiben a kézbesítés a címzett fizetésére vár, úgy a küldemény kézbesítésére a fizetés teljesülését követően kerül sor, melyről a Szolgáltató a címzettet tájékoztatja.
d) Amennyiben a címzett a küldemény átvételét megtagadta a Szolgáltató a kézbesítési okiraton, vagy egyéb technikai eszközön a küldemény átvétele megtagadásának tényét a küldemény azonosítójához rögzíti.
A címzett vagy meghatalmazottja bármely küldemény átvételét megtagadhatja. Szervezet esetében a címzett általi megtagadásnak minősül, ha a szervezet képviselője, vezetője, vagy az 5.1.7.8, 5.1.7.11 vagy 5.1.7.12. pontok szerint ennek tekinthető személy tagadja meg az átvételt. Nem minősül a küldemény átvétele megtagadásának, amennyiben
i) a címzett vagy meghatalmazott a kézbesítéskor esedékes díj megfizetését az összeg mértéke vagy a fizetési mód miatt csak a kézbesítési kísérletet követően, legfeljebb 5 napon belül vállalja teljesíteni, vagy
ii) a címzetten és meghatalmazotton kívüli egyéb jogosult átvevő nem kívánja átvenni a küldeményt, vagy elzárkózik a kézbesítéskor esedékes díj megfizetésétől, az átvétel jogcímének vagy személyazonosságának igazolásától, továbbá a kézbesítési okirat vagy tértivevény aláírásától vagy az átvétel során feltüntetendő adatok rögzítésétől.
Ezen esetekben a címzett részére a küldemény érkezéséről és átvételi feltételeiről értesítőt kell hátrahagyni.
e) Amennyiben a címzett ismeretlen helyre költözött, a Szolgáltató megpróbálja felvenni a kapcsolatot a címzettel a rendelkezésre álló adatok alapján. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor különböző címtárak, telefonkönyv stb. adatai, valamint feladó megkeresése alapján próbálja elérni a címzettet. Eredményes kapcsolatfelvétel esetén, a Szolgáltató a küldeményt legfeljebb egy alkalommal, újból megkísérli kézbesíteni.

5.1.8.5. A küldemény feladónak történő visszakézbesítésére kerül sor, ha
a) az 5.1.8.3. a), b) és e) pontokban írt esetekben a megismételt kézbesítés is akadályba ütközik, illetőleg, ha ezen esetekben nem kerülhet sor az ismételt kézbesítés megkísérlésére a kézbesíthetetlenségi ok elháríthatatlansága miatt;
b) a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítésről szóló értesítésben megjelölt határidő lejártáig a rendelkezésére tartott küldeményért nem jelentkezett és ugyanezen idő alatt a feladó sem rendelkezett másként;
c) a címzett a küldemény átvételét megtagadta.

5.1.8.6. Visszakézbesítésre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a visszakézbesítés költségeinek és díjának megfizetését a feladó vagy a címzett előre vállalta. Amennyiben a feladó vagy a címzett a visszakézbesítés költségeinek és díjának a megfizetését nem vállalja, vagy azokat nem téríti meg, vagy a Szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

5.1.9. Kézbesíthetetlen küldeményekért való felelősség

5.1.9.1. Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet
a) a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (illetve az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet, vagy
b) a küldeményt terhelő díjat a Feladó - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő) - nem fizette meg a kézbesítésre való felajánlástól számított 5 napon belül sem.

5.1.9.2. Az 5.1.9.1. szerinti küldeményt a Szolgáltató köteles a Feladónak visszakézbesíteni. A visszakézbesítés esetén a küldemény Feladónak történő átadását a visszakézbesítés költségeinek megtérítéséhez köti a Szolgáltató. Amennyiben a Feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a Szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

5.1.9.3. A visszakézbesíthetetlen küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a polgári törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni. A Szolgáltató
a) a b) és c) pontban foglalt esetek kivételével a küldeményt a feladásától számított három hónap elteltéig őrizni köteles, ezt követően a küldeményt megsemmisítheti;
b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónapig őrizni köteles, azt követően felbonthatja;
c) a küldeményt azonnal felbonthatja, amennyiben a küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontban meghatározott időtartamú őrzése a Szolgáltatótól nem várható el.

5.1.9.4. A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti. A küldemény felbontását, értékesítését és megsemmisítését kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett kell végrehajtani. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői közül kell kijelölnie. A jegyzőkönyveket a Szolgáltató a feladást követő egy évig köteles megőrizni. A Hatóság e jegyzőkönyvekbe bármikor betekinthet. A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében általában felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

5.1.9.5. A Feladó a küldeményt a szolgáltatás teljesítése megkezdése előtt díjmentesen visszakérheti, vagy a küldemény címadatait megváltoztathatja. A Feladó a küldemény címadatait a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig lehetőség szerint figyelembe kell vennie.

5.2. Tudakozódás

5.2.1. A küldemény Feladójának, címzettjének és ezek meghatalmazottainak kérésére a Szolgáltató telefonon a 06-40-31-31-31-es telefonszámon a Postai Szolgáltatási szerződés teljesítéséről, a küldemény sorsáról, az erre irányuló szolgáltatás keretében, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon ad tájékoztatást (tudakozódás). A küldemény sorsa nyomon követhető továbbá a Szolgáltató www.tnt.hu honlapján is.

5.2.2. A tudakozódás ideje: tudakozódni a küldemény feladásától számított hat hónapon belül lehet.

5.2.3. A tudakozódás helye: tudakozódni kizárólag a 5.2.1.-ben meghatározott telefonszámon, vagy az ugyanott megjelölt honlapon lehet.

5.2.4. A tudakozódás ingyenes.

5.2.5. A tudakozódás elintézése mindenkor az ügyfélszolgálaton történik.

6. A Szolgáltató felelősségi köre és mértéke

6.1. Szolgáltató felelősségére vonatkozó általános szabályok

6.1.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint felelős a küldemény teljes vagy részleges elveszéséből illetve megsemmisüléséből vagy megsérüléséből eredő károkért, ha az a küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy a Feladó részére való visszakézbesítéséig terjedő időben keletkezik. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint felelős a küldemény késedelmes kézbesítéséből eredő károkért.

6.1.2. Szolgáltató nem felelős azért, ha a küldemény egésze vagy annak egy része, az alábbi okok (a.-c. pontok) valamelyike miatt elvész, károsodik, késedelmet szenved, illetve rossz címre -, vagy egyáltalán nem kerül kikézbesítésre:
a) a Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok;
b) a küldemény belső tulajdonsága, vagy a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága;
c) a küldemény sérülését vagy megsemmisülését más küldemény okozta.

6.1.3. A Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan okoknak tekintendők különösen az alábbiak:
a) Vis Maior körülmények, úgymint:
a.a) elemi csapás, amely az alábbiakat foglalja magába: földrengés, ciklon, vihar, árvíz, tűzvész, járvány, köd, hó, fagy, háború, baleset, közellenségek cselekményei, sztrájk, embargó, légiveszély, helyi zavargások, polgári engedetlenség, országos vagy helyi szintű zavarok a légi vagy földi közlekedési hálózatban, közlekedési ágazat vagy gépezet mechanikai problémái,
a.b) a küldemény tartalmának rejtett vagy benne rejlő hibája;
b) harmadik fél cselekedete vagy mulasztása miatt, úgymint bármely vám-, légitársasági-, repülőtéri vagy kormánytisztviselő cselekedete vagy mulasztása;
c)ha a küldemény tiltott árucikket tartalmaz, még akkor is, ha a Szolgáltató a küldeményt továbbításra átvette;
d) ha az 5.1.8.2 pontban rögzített kézbesíthetetlenségi okok állnak fenn, függetlenül attól, hogy a címnyomozás, avagy a Feladó adatszolgáltatása alapján a kézbesítés utóbb sikeres;
e) ha a Feladó erre irányuló különszolgáltatási igény nélkül, a teljesítés megkezdése után a kézbesítési címet megváltoztatta.

6.1.4. Amennyiben a küldemény tartalma a Postai Szolgáltatás szerződésszerű teljesítése során harmadik személy testi épségében, vagyonában és küldeményében kárt okoz, e kárt a küldemény Feladója a polgári jog általános szabályai alapján köteles megtéríteni.

6.1.5. A Szolgáltató az általa nyújtott Postai Szolgáltatáshoz kapcsolódó értéknyilvánítás legmagasabb összegét postacsomag esetén 100.000-Ft-ban, azaz egyszázezer forintban, egyéb postai küldemény esetében 20.000,-Ft-ban, azaz húszezer forintban állapítja meg.

6.2. A Szolgáltató felelőssége a küldemény teljes vagy részleges elveszéséért, megsemmisüléséért vagy megsérülésért

6.2.1. Ha a küldemény továbbítására belföldön kerül sor, úgy a Szolgáltató kárátalányt köteles fizetni az alábbiak szerint:
a) a küldemény teljes elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse,
b) a küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik a kártérítési átalány a) pontban meghatározott teljes összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez.

6.2.2. Ha az értéknyilvánítás-szolgáltatással feladott (a továbbiakban: értéknyilvánított) postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül, a Szolgáltató a 6.2.1. pontban foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint köteles kártérítési átalányt fizetni:
a) a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege az értéknyilvánításban megjelölt érték összege,
b) a küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik az értéknyilvánításban megjelölt érték összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez.

6.2.3. A 6.2.1. és 6.2.2. pontokban meghatározott esetben a Szolgáltató a küldemény teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén, a szolgáltatás díját, a díjat viselő részére visszatéríti.

6.2.4. Ha a küldemény feladására belföldön és a kézbesítésére külföldön, vagy a küldemény feladására külföldön és a kézbesítésére belföldön kerül sor, úgy a Szolgáltató felelősségére a küldemény teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén, ha
a) a küldemény továbbítására teljes egészében közúton került sor, a CMR;
b) a küldemény továbbítására részben légi úton került sor, a ME
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a kártérítés megfizetésére a hiányzó bruttó súly figyelembevételével kerül sor, úgy CMR alkalmazása esetén a küldeményből hiányzó bruttó súly minden kilogrammja után 8,33 SDR (kb. 10 Euro), míg a ME alkalmazása esetén a küldeményből hiányzó bruttó súly minden kilogrammja után 19 SDR (kb.20 Euro) kártérítést köteles a Szolgáltató fizetni.

6.2.5. A küldemény teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén a Szolgáltató a 6.2.1., 6.2.2. és 6.2.4. pontokban írtakon túl sem a Feladónak, sem a címzettnek, sem más harmadik személynek további kártérítéssel nem tartozik.

6.3. A Szolgáltató felelőssége a küldemény késedelmes kézbesítéséért

6.3.1. A nem időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért a postai szolgáltató kártérítési felelősséggel nem tartozik

6.3.2. Az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért vagy a kézbesítés késedelmes megkísérléséért, ha a küldemény továbbítására belföldön kerül sor, úgy a Szolgáltató kártérítési átalányt köteles fizetni. A kártérítési átalány összege az időgarantált postai szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

6.3.3. A küldemény belföldi továbbítása esetén nem terheli felelősség a Szolgáltatót az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért, ha
a) a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,
b) a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen,
c) az a) és b) pontban meghatározottakon túl a Polgári Törvénykönyv alapján mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelősség alól.

6.3.4. Ha a küldemény feladására belföldön és a kézbesítésére külföldön, vagy a küldemény feladására külföldön és a kézbesítésére belföldön kerül sor, úgy a Szolgáltató a küldemény késedelmes kézbesítéséért fennálló felelősségére, ha
a. a küldemény továbbítására teljes egészében közúton került sor, a CMR;
b. a küldemény továbbítására részben légi úton került sor, a ME
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a ME rendelkezéseinek alkalmazása esetén a kártérítés nem haladhatja meg a küldemény bruttó súlya minden kilogrammja után a 19 SDR-t.

6.3.5. A küldemény késedelmes kézbesítése esetén a Szolgáltató a 6.3.2. és 6.3.4. pontokban írtakon túl sem a Feladónak, sem a címzettnek, sem más harmadik személynek további kártérítéssel nem tartozik.

6.4. Kártérítési igény érvényesítése és az igényérvényesítés ideje

6.4.1. A kártérítési igény érvényesítésére - a 6.4.2. és 6.4.3. pontokban foglaltak kivételével - a feladó jogosult.

6.4.2. A címzett kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha
a) a küldeményt részére vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették, vagy
b) a kártérítési igény érvényesítésének jogát a feladó írásban a címzettre engedményezte.

6.4.3. A feladón és címzetten kívüli harmadik személy kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha az ezzel kapcsolatos követelést a kártérítésre jogosult írásban engedményezte javára.

6.4.4. Sem a címzett, sem a 6.4.3. pont szerinti harmadik személy nem érvényesíthet a feladót megillető kártérítésnél magasabb összegű kártérítési igényt.

6.4.5. A küldemény részleges elveszését vagy megsérülését - ha az felismerhető - a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.

6.4.6. A jogosult az időgarantált küldemény késedelmes kézbesítése címén kártérítési igényét a Szolgáltatóhoz a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

6.4.7. A jogosult a küldemény elveszése vagy megsemmisülése címén kártérítési igényét - a 6.4.8. pontban foglaltak kivételével - a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően 6 hónapos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be a Szolgáltatónak.

6.4.8. Ha a küldemény elveszésének vagy megsemmisülésének a ténye panaszkezelés keretében jut a Szolgáltató tudomására, és a panaszra adott - az elveszés vagy a megsemmisülés tényét megállapító - Szolgáltatói válasz megérkezésekor a 6.4.7. pontban megállapított igényérvényesítési határidőből harminc napnál már kevesebb van hátra, a határidő a válasz megérkezését követő harminc napig meghosszabbodik.

6.4.9. A Szolgáltató a jogosult bejelentésére vagy kártérítési igényére harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Válaszában a Szolgáltató
a) tájékoztatja jogosultat a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges további feltételekről és eljárásról,
b) megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát, ezen utóbbi esetben tájékoztatja a jogosultat a kártérítési igény megfizetésének várható időpontjáról, vagy
c) - amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja - tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

6.4.10. Ha a jogosult a 6.4.5.-6.4.8. pontban meghatározott jelzését, bejelentését vagy igényét az ott meghatározott jogvesztő határidőn belül megtette a Szolgáltató felé, és kártérítési igényét a Szolgáltató vitatta vagy azt a megalapozottságát megállapító, 6.4.9. b) pontja szerinti tájékoztatás átvételétől számított 60 napon belül nem fizette meg, kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

6.5. A jogosult kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei, valamint az igény érvényesítés módja:

6.5.1. A kártérítési eljárás során tekintettel kell lenni arra, hogy az áttekinthető, megkülönböztetéstől mentes, gyors és egyszerű ügyintézést tegyen lehetővé valamennyi kártérítésre jogosult igénybe vevő számára.

6.5.2. A kárigények intézésének eljárására vonatkozóan az 5. számú mellékletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

6.5.3. A döntésre jogosult szervezeti egység köteles a bejelentésre 30 napon belül írásban válaszolni a jelen ÁSZF-ben rögzített felelősségi keretek, a rendelkezésére álló iratok és bizonyítékok alapján.

6.5.4. A kárigénynek helyt adó döntést indokolni nem kell. A kárigényt elutasító, vagy annak részben helyt adó döntést indokolni kell és az indokolásban szükséges hivatkozni a jogszabályok és a jelen ÁSZF azon rendelkezéseire, amelyek a kárigény térítését kizárják, vagy korlátozzák.

6.5.5. A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetéséről az elbírálástól számított 8 naptári napon belül, banki átutalás útján intézkedik, amennyiben a kifizetéshez szükséges adatok rendelkezésére állnak.

7. A Posta szolgáltatás hozzáférhetősége, megfelelősége

7.1. A szolgáltatás térbeli hozzáférhetősége:

7.1.1. A szolgáltatást az ügyfél az ügyfélszolgálat felkeresésével, avagy felvevő kiküldése iránti igénybejelentéssel veheti igénybe.

7.1.2. Felvevő kiküldését bármely belterületi lakóhelyre, telephelyre lehet kérni. Erre vonatkozó igényét az igénybevevő írásban és telefonos úton is bejelentheti.

7.1.3. Felvevő külterületre való kiküldésére vonatkozó igényt Szolgáltató nem fogad el.

7.1.4. Levélszekrényeket Szolgáltató nem rendszeresít.

7.2. A szolgáltatás időbeli hozzáférhetősége:

7.2.1. Az ügyfélszolgálat nyitva tartása személyesen munkanapokon 8.00 órától 18.30 óráig, telefonon munkanapokon 07.00 órától 19.00 óráig terjed.

7.2.2. Felvevő kiszállása Budapesten 8-17 óra, vidéken 8-16 óra között történik.

7.2.3. Küldemény felvétele és kézbesítése a személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében, illetve a felvevők kiszállására megadott időpontok között lehetséges.

7.3. A szolgáltatás megfelelősége:

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Postai Szolgáltatás nem engedélyköteles és nem egyetemes postai szolgáltatás, ezért a szolgáltatás megfelelőségére vonatkozó mutatószámokat a Szolgáltató nem teszi közzé.

8. Külföldre szóló küldemény esetében a cím szerinti és a kezelésben részt vevő országban hatályos behozatali tilalommal (korlátozással) kapcsolatos szabályok

A feladó felelőssége, hogy betartsa a Magyarországról történő kiviteli, továbbá a cím szerinti ország hatályos behozatali tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó és alkalmazandó valamennyi szabályt, így különösen, de nem kizárólagosan azon szabályokat, amelyek katonai és egyéb stratégiai áruk és szolgáltatások jogosulatlan kereskedelmét, továbbá bizonyos természetes -, vagy jogi személyekkel folytatott pénzügyi és kereskedelmi ügyleteket tiltják meg azon országokban, ahova, vagy ahonnan, vagy amelyen keresztül a küldemény szállításra kerül, továbbá azon szabályokat, melyek bizonyos technológiák, információk, és áruk továbbítását a küldemény származási országában, célállomásának országában, vagy abban az országban, melyen keresztül megy, feltételhez kötik.

9. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

9.1. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. A 6.4.5. pontban foglalt jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését panaszok között köteles nyilvántartani.

9.2. Panasz szóban, telefonon, továbbá interneten keresztül tehető.

9.3. A Szolgáltató nyitva tartó és telefonon keresztül is elérhető ügyfélszolgálatának címe és telefonszáma:
cím: 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT (283) Épület
telefonszám: (1) 4313131.
nyitva tartása a 7.2.1. pont szerint.
Fogyasztók személyes ügyintézés érdekében időpontot előzetesen a
http://www.tnt.com/feedback/ linken keresztül, míg telefonon a (1) 4313131 telefonszámon foglalhatnak, mely esetben a Szolgáltató a személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül ügyfélfogadási időpontot biztosít a fogyasztó számára.

9.4. Panasz Interneten keresztül a
http://www.tnt.com/feedback/ linken tehető. Biztosítani kell, hogy a felhasználók panaszaikat szóban, írásban, továbbá interneten keresztül is megtehessék.

9.5. Panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

9.6. A beérkező panaszt a Szolgáltató az 5. számú melléklet szerinti eljárás keretében megvizsgálja, azokról, kezelésük módjáról nyilvántartást vezeti. A vizsgálat lefolytatására belföldi szolgáltatások és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások esetén a Szolgáltatónak a panasz beérkezésétől számított harminc nap áll rendelkezésre. A belföldi és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc nappal meghosszabbítható.

9.7. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított tizenöt napon belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetében a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős Szolgáltatót felelősség abban az esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

9.8. Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszában tájékoztatja a Szolgáltató.

10. A szolgáltató adatkezelésének felhasználókat érintő szabályai

10.1. A Szolgáltató a Postai Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a Postai Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat – 10.1. és 10.2 pontokban foglalt eltérésekkel, közérdeken alapuló célból, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – a Posta tv. törvény felhatalmazása alapján - adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja.
10.2. A 10.1. pont szerinti adatkezelés
a) célja: a Postai Szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá a Posta tv-ben meghatározott egyéb cél;
b) időtartama: e törvény vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a küldemény feladását követő naptári év vége.

10.3. A Szolgáltató a Postai Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, valamint a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat kizárólag a Postai Szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbítja
harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.

10.4. A Szolgáltató az általa kezelt küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. A Szolgáltató a Postai Szolgáltatása keretében
a) a zárt küldeményt – az 5.1.9.2. b), c) pontjában foglaltak kivételével - nem bonthatja fel;
b) a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, gyűjtéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz, kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a Posta tv. 55.§ (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével - mással nem közölhet;
d) a küldeményt - tartalmának megismerése céljából - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a Posta tv. 55.§ (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja
e) a szolgáltatás teljesítéséről - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a Posta tv. 55.§ (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével - másnak tájékoztatást nem adhat.

10.5. A Szolgáltató a zárt postai küldeményt felbonthatja, ha
a) küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
b) a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
c) a Posta tv. 42. § (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eset áll fenn.

10.6. A küldemény felbontását az 5.1.9.3 pont szerint kell elvégezni, azzal, hogy a felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, továbbá, ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

11. Záró rendelkezések

11.1. A Postai Szolgáltatásból kizárt és feltételesen továbbítható tárgyak körét a jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza.

11.2. A Postai Szolgáltatás esetleges korlátozása és szüneteltetése csak a 6.1.3. a) pont alatt felsorolt Vis Maior körülmények fennállása esetén lehetséges. A korlátozás mértékét, vagy a szünetelés időtartamát Szolgáltató az ÁSZF közzétételével azonos módon köteles közzétenni.

11.3. A Szolgáltató kizárólag a Feladóval és a címzettel kötött külön, írásbeli megállapodás alapján vállal az ÁSZF feltételeitől eltérően Postai Szolgáltatást.

A Szolgáltató ÁSZF-e megtekinthető a Szolgáltató mindenkori székhelyén, valamint a www.tnt.hu. honlapon.


Kelt: Budapest, 2014. március 24.

Járosi Márton
Ügyvezető
TNT Express Hungary Kft.
Szolgáltató

 

Mellékletek:
1. számú melléklet - „Belföldi ártáblázat/Szolgáltatási Opciók és különdíjak/Általános tudnivalók”
2. számú melléklet - „Nemzetközi Ártáblázat, Célállomások, tranzit idők és szolgáltatások/Általános Tudnivalók/Szolgáltatási Opciók és különdíjak”
3. számú melléklet – „Kísérő nyomtatvány”
4. számú melléklet – „Címzésminta”
5. számú melléklet – „Panaszeljárás”
6. számú melléklet – „A Postai szolgáltatásból kizárt és feltételesen továbbítható tárgyak köre”
7. számú melléklet – „Üzemanyag pótdíj számítása”

Kérjük kattintson ide, és töltse le a mellékleteket!

 

Fel, az oldal tetejére

A TNT Express Hungary Kft. Általános Vámkezelési Üzleti Feltételei

A TNT Express Hungary Kft. (bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál 01-09-068137, székhelye: 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT (283) Épület a jelen Üzleti Feltételekben szabályozottak alapján teljesíti a Megbízók által a részére adott, vámeljárásokkal összefüggő megbízásokat.

Definíciók:

1. TNT Express Hungary Kft.: megbízás, vagy a jelen Üzleti Feltételekben szabályozottak alapján az Európai Közösség - továbbiakban: Közösség - vámhatóságai előtt, vámügyekben eljáró képviselő - továbbiakban: TNT.


2. Megbízó: a Közösség vámterületéről, illetőleg vámterületére - nemzetközi fuvarozó vállalkozás közreműködésével - szállított fuvarküldemény felett rendelkezésre jogosult magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.


3. Felek: a TNT és a Megbízó együttesen.


4. Nyomtatvány: az a TNT által elkészített szerződésforma, melyben a Megbízó vámeljárásban való közreműködéssel bízza meg a TNT-t, továbbá  a Megbízó a vámformalitások teljesítési kötelezettsége alá eső áru vámeljárásával kapcsolatos lényeges utasításait és nyilatkozatait az ott rögzített formában a TNT-vel közli.

 

5. Megbízás: Megbízó és a TNT közöttegy adott áru (küldemény) vámkezelési eljárásában való közreműködésrelétrejövőmegbízási szerződés, mely a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek szerint jön létre.


6. Árunyilatkozat és/vagy Vámárunyilatkozat: a közösségi és nemzeti vámjogszabályok rendelkezései, valamint ezen jogszabályok alapján megszerzett egyedi engedélyekben foglaltak szerint megtett vámárunyilatkozat.


7. Egyszerűsítések: A TNT által a jogszabályok illetve a megszerzett engedélyek alapján a vámeljárások lefolytatása során, a normál eljárásoktól eltérő alkalmazások.


8. Fuvarozási Feltételek – az áru továbbítása során alkalmazott, aTNT Express Hungary Kft. Szerződési Feltételei Fuvarozási- és egyéb Szolgáltatások nyújtására, mely elérhető a www.tnt.hu honlapon.

 

Az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek alkalmazásában az egyes kifejezések értelmezése tekintetében - ha az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek másképp nem rendelkezik - az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendelete, a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete, a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási  rendelete,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

1. A MEGBÍZÁS TÁRGYA
1.1. A TNT a Megbízót - az állandó vámkezelési megbízás, valamint vámtartozás keletkezésével nem járó, alanyi mentességen kívüli, vámmentes vámeljárás esetét kivéve - külön értesíti a nem közösségi áru vámterületre érkezéséről és a vámkezelési Megbízás létrejötte érdekében Nyomtatványt küld a Megbízó részére. Ezzel egyidejűleg avámhatóságnál a nem közösségi árut az ahhoz kapcsolódófuvarokmánnyal (kísérő nyomtatvánnyal) és annak átmeneti megőrzésére tett indítvánnyal bejelenti.

 

1.2. A Megbízó - amennyiben a TNT és a Megbízó között létrejött egyéb megállapodás vagy az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek másként nem rendelkeznek - a Nyomtatvány megfelelő kitöltésével, aláírásával és lebélyegzésével megbízza a TNT-t, hogy a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek és a Megbízó Nyomtatványban tett nyilatkozatai szerint, a közösségi illetve nem közösségi áru Megbízó javára történő vámkezeltetése érdekében, képviselőként járjon el. A TNT jogai és kötelezettségei a Megbízás teljesítése során, külön megállapodás hiányában, kizárólag a Nyomtatványon nevesített eljárási cselekményekre terjednek ki.
A Megbízott a teljesítés során jogosult a jogszabályok, illetve a megszerzett engedélyek alapján Egyszerűsítések igénybevételére, amennyiben ezen Egyszerűsítések a Megbízó részére külön kötelezettséggel nem járnak. A Megbízó részére külön kötelezettséggel járó Egyszerűsítéseket a TNT csak külön megállapodás esetén, vagy a Nyomtatvány erre utaló kitöltése esetén alkalmaz.


A TNT saját belátása szerint, mint expressz fuvarozó, aFuvarozási Feltételek rendelkezései alapján is jogosult közösségi, illetve nem közösségi áru vámkezeltetése érdekében képviselőként eljárni és ennek során Egyszerűsítéseket alkalmazni, amennyiben ez a küldemény feladójának vagy címzettjének érdekét és a küldemény mielőbbi továbbítását szolgálja. Amennyiben a TNT a Fuvarozási Feltételek rendelkezései alapján jár el, úgy az a személy, amelynek érdekében a TNT a szükséges cselekményeket teljesíti, Megbízónak, míg a Fuvarozási Feltételek - a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek alkalmazásában - a Felek között létrejött egyéb megállapodásának tekintendő.

 

1.3.A Megbízó és a TNT között a közösségi illetve nem közösségi áru vámkezelésére irányuló Megbízás - ha a TNT és a Megbízó között létrejött egyéb megállapodás vagy az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek másként nem rendelkeznek - azon a napon jön létre, amelyen a Nyomtatvány a TNT irodájába megfelelően kitöltve, aláírva és lebélyegezve a Megbízótól beérkezik. Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy a Nyomtatványt olyan vezető tisztségviselője, munkavállalója, meghatalmazottja írja alá, aki a Nyomtatvány aláírására és a Nyomtatványba foglalt nyilatkozatok megtételére teljes felhatalmazással rendelkezik és tudomással bír arról, hogy a Nyomtatvány aláírásával a Megbízót kötelezi, illetőleg jogosítja.

 

1.4.Ha a Nyomtatványt a Megbízó nem megfelelően töltötte ki, úgy a TNT haladéktalanul eljár a Megbízónál a Nyomtatvány pontosítása érdekében, melyet a Megbízó köteles végrehajtani és a Nyomtatványt a TNT-nek haladéktalanul visszaküldeni. Ha a Megbízó a Nyomtatvány megfelelő pontosítását nem hajtja végre, vagy azt késedelmesen küldi vissza a TNT-nek, úgy a késedelemből eredő valamennyi kárért és költségért felelősséggel tartozik.

 

1.5. Amennyiben a TNT a Megbízás teljesítését a megfelelően kitöltött Nyomtatvány hozzá való beérkezésétől számított egy munkanapon belül írásban nem utasítja vissza, úgy ezt a tény a Felek úgy tekintik, hogy a TNT a Megbízás teljesítését minden külön jognyilatkozat megtétele nélkül, a Nyomtatvány szerinti tartalommal vállalja.


2. A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE
2.1. A TNT, a Megbízás létrejöttét követően, az Árunyilatkozatnak, Vámárunyilatkozatnak a vámhatósághoz történő benyújtásával köteles kérni a közösségi, illetőleg nem közösségi áru vámeljárás alá vonását.

 

2.2. A TNT a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételekben és a vámjogszabályokban meghatározott feltételekkel köteles közreműködni
(a) kizárólag szabad forgalomba bocsátás,
(b) árutovábbítás, és végleges kivitel,
(c) alapeseti vámeljárások, valamint
(d) TNT és a Megbízó között létrejött egyéb megállapodásban rögzített esetekben,
a Megbízó nyilatkozata alapján. Egyéb vámigazgatási eljárásnál a TNT csak külön írásbeli megállapodás alapján köteles Megbízó érdekében eljárni.

2.3. A Megbízás teljesítése - ha a Felek másként nem állapodtak meg- kizárólag a Nyomtatványon nevesített eljárási cselekményekre terjed ki.

 

2.4. A Megbízó a teljesítés megkezdését megelőzően köteles átadni a TNT-nek a jogszabályokban meghatározott, illetve a  vámhatóság által a vámeljáráshoz előírt okmányokat - így különösen, de nem kizárólagosan - a számlát, behozatali engedélyeket, nyilatkozatokat - továbbá, közölni köteles a TNT-vel a vámeljáráshoz szükséges egyéb adatokat. Amennyiben Megbízó ilyen okmányokkal, illetve adatokkal nem rendelkezik, azok beszerzése iránt, saját költségére, köteles haladéktalanul intézkedni.

 

2.5. A Megbízó a Nyomtatvány kitöltésével köteles a TNT-vel közölni a vámeljárásra vonatkozó utasításait. Ennek során Megbízó az utasításai között köteles megjelölni a közösségi, illetőleg nem közösségi áru pontos kereskedelmi megnevezését, valamint, amennyiben ismert, a TARIC kódját. Megbízó külön köteles nyilatkozni arról is, hogy a 2007. évi CXXVII. tv. törvény (Áfatv.) alapján igényli-e a közösségi, nem közösségi áru vonatkozásában a legmagasabb forgalmi adómértéktől eltérő besorolást, a megfelelő adómérték megjelölésével.

 

2.6. A Megbízó ugyancsak a Nyomtatványon köteles tájékoztatni a TNT-t az esetleges alanyi vámmentességéről, illetve vámkedvezményeiről, illetőleg a nem közösségi áruhoz kapcsolódó vámmentességről,vámkedvezményekről. A fentiek elmulasztásából eredő utólagos Vámhatósági módosítások, helyesbítések végrehajtásában a TNT csak külön írásbeli megállapodás alapján köteles Megbízó érdekében részt venni.

 

2.7. A TNT a rendelkezésére álló okmányok alapján köteles a Vámárunyilatkozatot haladéktalanul kitölteni, valamint azt - a vámeljárás lefolytatása céljából - a vámhatósághoz benyújtani. A TNT a rendelkezésére álló adatokat és az okiratok tartalmát nem vizsgálja abból a szempontból, hogy azok a valóságnak megfelelnek-e. Mind a Megbízó által szolgáltatott adatok, mind a Megbízó által a TNT rendelkezésére bocsátott okiratok valóságnak való megfelelősége igazolására a vámhatósággal szemben a Megbízó köteles, amennyiben ezt a vámhatóság a jogszabályok alapján megköveteli.

 

2.8. Amennyiben a TNT azt állapítja meg, hogy a Vámárunyilatkozat kitöltéséhez szükséges adatok nem állnak hiánytalanul rendelkezésére, vagy a kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányoznak, illetve nem felelnek meg a jogszabályok előírásainak, a hiányzó adatok szolgáltatása érdekében felhívja Megbízót a hiányok pótlására. Megbízó a hiányok pótlása, illetve a vámeljárás jogszabályi feltételeinek biztosítása érdekében köteles a TNT-vel haladéktalanul és fokozottan, saját költségére együttműködni. A hiányok pótlását követően a TNT köteles az árunyilatkozatot kiegészíteni, és a vámhatósághoz benyújtani. Ha a Megbízó a hiányokat nem - vagy hiányosan pótolja, vagy a pótlásra nem haladéktalanul kerül sor, úgy az ebből eredő költségekért, károkért és veszteségekért a TNT nem tartozik felelősséggel.

 

2.9. Ha a TNT közvetett vámjogi képviselőként jár el a vámeljárásban, és a Nyomtatványban megjelölt fuvarlevélszám alatt a TNT-nél nyilvántartott közösségi, nem közösségi áru (küldemény) és TNT által a Megbízóérdekébenezen fuvarlevélszám alapján átvett, átadott közösségi, nem közösségi áru (küldemény) adatai vagy tartalma tekintetében bármilyen eltérés mutatkozik, úgy a Megbízó a vámeljárás során, illetőleg annak befejezését követően ezen eltérésről köteles a TNT-t értesíteni annak érdekében, hogy a TNT a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezése szerinti eljárás lefolytatása iránt a vámhatóságnál eljárjon. Ezen értesítés megküldésével egyidejűleg Megbízó köteles a TNT rendelkezésére bocsátani a módosításhoz szükséges valamennyi dokumentumot illetőleg információt.


Megbízó tudomással bír arról, hogy ha az előző mondatban írt értesítést nem - vagy hiányosan teszi meg, és ezen értesítés teljesítésének elmulasztása vagy nem teljes körű teljesítése okán a TNT-vel szemben harmadik személy igényt érvényesít, úgy köteles a TNT-t ezen igény teljesítése alól haladéktalanul mentesíteni, illetőleg amennyiben a TNT ennek okán valamely összeg fizetésére kötelezett, úgy ezen összeget köteles a TNT helyett megfizetni illetve a TNT-nek haladéktalanul, első felszólításra megtéríteni.Ha a TNT közvetlen képviselőként jár el a vámeljárásban és a fentiek szerinti módosítás, helyesbítés, kijavítás válik szükségessé, úgy abban - eltérő megállapodás hiányában- a TNT nem működik közre.

 

2.10. Amennyiben a vámhatóság az Árunyilatkozatot a Vámjogszabályok vonatkozó rendelkezése alapján nem fogadja el (visszaadja), vagy visszautasítja, a TNT erről a körülményről Megbízót köteles haladéktalanul értesíteni. Az értesítéshez a TNT mellékeli a vonatkozó vámhatósági határozat másolatát, ha ilyen határozatot a vámhatóság a TNT-vel közölt. Amennyiben a visszaadás, vagy visszautasítás oka az volt, hogy a vámeljáráshoz szükséges adatok vagy okiratok nem álltak rendelkezésre, illetve nem feleltek meg a jogszabályok előírásainak, a TNT felhívja a Megbízót a hiányok haladéktalan pótlására. Amennyiben Megbízó a hiányokat nem, vagy nem megfelelően, illetőleg nem haladéktalanul pótolja, és emiatt a vámeljárást elvégezni nem lehet, a Megbízás- a teljesítés Megbízónak felróható okból történő lehetetlenné válása miatt -, a hiányokra való felhívás Megbízóval történő közlése napját követő napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik. Ha a vámhatóság egyidejűleg kizárta Árunyilatkozat újbóli benyújtásának lehetőségét, a Megbízás a visszaadásnak, illetve visszautasításnak a TNT-vel történt közlése napján, a teljesítés lehetetlenné válása miatt megszűnik. E tényről a TNT az értesítésben köteles tájékoztatni a Megbízót. Amennyiben az újbóli benyújtás lehetősége nem kizárt, Megbízó haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül köteles a TNT-vel közölni az Árunyilatkozat újbóli benyújtására vonatkozó utasításait, ilyen utasítások hiányában a Megbízás - a teljesítés Megbízónak felróható okból történőlehetetlenné válása miatt - a fenti határidő elteltével minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

 

2.11. Megbízó a Nyomtatványon külön köteles közölni a Megbízás teljesítésére vonatkozó, a Nyomtatványon nem feltűntetett és az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételekben sem szabályozott utasításait és rendelkezéseit.

 

2.12. A TNT a Megbízó utasításainak és rendelkezéseinek célszerűségét és szakszerűségét nem vizsgálja. A szakszerűtlen, célszerűtlen utasításokból és rendelkezésekből eredő költségekért, károkért és veszteségekért a TNT nem tartozik felelősséggel. Ha az utasítás jogszabályellenes és annak teljesítéséhez a Megbízó ragaszkodik, úgy a TNT jogosult a Megbízást azonnali hatállyal felmondani.

 

2.13. A TNT a Közvetett Vámkezelési Megbízást - ha Megbízó és a TNT között létrejövő esetleges külön megállapodás másként nem rendelkezik – 5800 ,-Ft+Áfa vámközreműködési díj ellenében látja el, melyet Megbízó számla alapján köteles kiegyenlíteni TNT-nek a számlában megállapított határidőre. A megbízási díja küldemény vagy a vámhatározat (amelyik előbb következik be) Megbízó, vagy a Megbízó által megjelölt egyéb személy részére történő kiszolgáltatásakor, illetve amennyiben erre valamely ok miatt nem kerül sor, a Megbízás megszűnésekor esedékes, kivéve, ha a Megbízás megszűnésére olyan teljesítés lehetetlenné válása miatti okból kerül sor, melyért a TNT a felelős, mely esetben részére díj nem jár.
TNT a megbízási díjon felül követelheti a Megbízás ellátásával felmerült költségei megtérítését. (Így különösen, de nem kizárólagosan az áruvizsgálattal, mintavétellel, alaktalanítással, közvetlen vámfelügyelet alá vétellel, lefoglalással, adatszolgáltatással összefüggésben felmerült költségek.)

 

2.14. A TNT jogosult a Megbízás, vagy az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek 1.1 pontjában megjelölt esetek alapján indult vámeljárások során az Egyszerűsítések alkalmazására.

 

3. A VÁMTARTOZÁS, VÁMBIZTOSÍTÉK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE

3.1. Amennyiben a vámeljárás vámtartozás-fizetési, vagy vámbiztosíték nyújtásának kötelezettségével jár, a TNT a jelen fejezetben meghatározott szabályok szerint működik közre a vámtartozás megfizetésében illetőleg a vámbiztosíték nyújtásában.

 

3.2. Ha a Megbízó által a Nyomtatványon megjelölt vámeljárási módhoz vámbiztosíték nyújtásának kötelezettsége kapcsolódik - eltérő megállapodás hiányában - Megbízó köteles biztosítani a megállapított vámbiztosítéknak megfelelő összegű és a vámjogszabályoknak megfelelő formájú vámbiztosítékot. A vámbiztosítékot Megbízó köteles a TNT rendelkezésére bocsátani, olyan időben és módon, hogy a TNT a vámeljáráshoz szükséges vámbiztosítékot a vámhatóságnak a vámjogszabályokban és az esetleges vámhatározatban megállapított feltételekkel bemutathassa. A vámbiztosíték rendelkezésére állása hiányában a TNT a közösségi, nem közösségi áruval kapcsolatos eljárását a vámbiztosíték kézhezvételéig felfüggesztheti.

 

3.3. Ha vámbiztosíték nyújtására a Megbízó által a Nyomtatványon megjelölt vámeljárás elvégzéséhez a vámjogszabályok szerint van szükség, Megbízó a közösségi, nem közösségi áru várható vámterhének megfelelő összegű vámbiztosítékot köteles a TNT rendelkezésére bocsátani vagy az általa kért vámeljáráshoz a TNT által nyújtandó, a Nyomtatványon megjelölt vámbiztosíték igénybevételét kérni a vámeljárás megkezdése előtt. A vámbiztosíték Megbízó általi rendelkezésére bocsátása vagy a TNT által nyújtandó vámbiztosíték igénybevételére irányuló igény hiányában a TNT a közösségi, nem közösségi áruval kapcsolatos eljárását a vámbiztosíték kézhezvételéig vagy az igény előterjesztéséig felfüggesztheti. A Megbízó által a TNT rendelkezésére bocsátott vámbiztosíték összegét és leírását a Nyomtatványban köteles a Megbízó feltűntetni.

 

3.4. Ha a Megbízott értesítése alapján a vámbiztosíték összege vagy formája nem felel meg a fizetendő vámtartozásnak, vagy a vámjogszabályok előírásainak, úgy annak kiegészítéséről, módosításáról Megbízó köteles haladéktalanul gondoskodni.

 

3.5. A vámbiztosíték késedelmes rendelkezésre bocsátásából, illetőleg kérelmezéséből eredő költségekért, károkért és veszteségekért a TNT nem tartozik felelősséggel.

 

3.6. A vámeljárásban megállapításra kerülő vámtartozás megfizetésének módjáról és a vámhatósággal történő elszámolásról a Megbízó - választása szerint - a Nyomtatványon vagy külön megállapodásban nyilatkozik.

 

3.7. Ha a Megbízó választása alapján, a Megbízó nevében a TNT fizeti meg a vámtartozás összegét a vámhatóságnak, úgy - ha a TNT és a Megbízó között más megállapodás nem jött létre és jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek sem rendelkeznek másképp - a Megbízó a vámtartozás összegét és a felmerült költségeket a nem közösségi áru Megbízó által megjelölt címre való kiszállításakor köteles hiánytalanul megfizetni a TNT képviselőjének.3.8. Ha a vámtartozás összegének megfizetésében a TNT közvetlen képviselőként közreműködést vállalt, úgy a megfizetés tényéről a TNT a vámtartozás megfizetésére utaló bizonylat megküldésével értesíti a Megbízót. Amennyiben a Megbízó a nevében történő vámtartozás megfizetéséről ettől eltérő formában kér igazolást vagy nyilatkozatot, úgy annak költségeit a TNT részére megtéríti.

 

3.9. A vámtartozást megállapító határozat, vagy az azzal egyenértékű okmány egy példányát - ha a TNT és a Megbízó között más megállapodás nem jött létre - a vámtartozás megtérítése mellett, a TNT képviselője a nem közösségi áru átadásával egyidejűleg átadja a Megbízónak. A vámtartozás megtérítése esetén, a térítés teljesítését követően kerül sor a határozat, vagy azzal egyenértékű okmány megküldésére.

 

3.10. Amennyiben a Felek között a vámtartozás megfizetésére vonatkozó külön írásbeli szerződés (Kiegészítő Megállapodás) jön létre, a Kiegészítő Megállapodás rendelkezései jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek szerződés 3.6-3.10. pontjai helyébe lépnek.

 

3.11. Árutovábbítás esetén - amennyiben a vámbiztosítékot a TNT biztosítja - a Megbízó köteles a vámokmányon feltüntetett bemutatási határidőn belül a közösségi, nem közösségi árut a rendeltetési vámhatóságként megjelölt, vagy a területileg illetékes vámhatóságnak bemutatni, további vámeljárás alá vonását kezdeményezni, illetőleg a TNT által rendelkezésre bocsátott vámbiztosíték felszabadíttatása iránt intézkedni. Amennyiben a Megbízó árubemutatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a késedelmes bemutatásból illetőleg a bemutatás elmulasztásából eredő bírság, illetve a jogellenes forgalombahozatal miatt kiszabandó vámtartozás, valamint ezek járulékos költsége a Megbízót terhelik.


Amennyiben a Megbízó a bemutatási határidőn belül a TNT által rendelkezésre bocsátott vámbiztosíték felszabadíttatása iránt nem intézkedik, úgy a TNT a nyújtott vámbiztosíték rendelkezésre állásának, valamint indokolatlan lekötésének költségeit a Megbízóra terheli. Ennek költségeit a vámbiztosíték felszabadítását követően számla kibocsátásával közli a Megbízóval, aki azt köteles kiegyenlíteni.

 

3.12. Egyszerűsítések alkalmazása
Ha Egyszerűsítések alkalmazása esetében, a Megbízó vámtartozás fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a TNT-nek bármely jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a Megbízó köteles azt járulékos költségeivel együtt a TNT-nek haladéktalanul, első felszólításra megtéríteni.

 

4. UTÓLAGOS ELJÁRÁSOK

A TNT az 1. pont alapján létrejött és a 2. pont alapján teljesített alapeseti vámkezelési megbízásokon kívül, az azokhoz kapcsolódó utólagos eljárások, okmánypótlások lefolytatását, - ha más megállapodás nem jön létre - nem vállalja.


A TNT a vámkezelési Megbízások alapján teljesített vámkezelésekkel összefüggő utólagos hatósági eljárások, felülvizsgálatok során - a hatóságok részére jogszabály alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettség esetének kivételével - nem működik közre.

 

5. A MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE
5.1. A Megbízás a Megbízás teljesítésével, valamint a 2.10. pontban meghatározott megszűnési okokon kívül megszűnik akkor is, ha
(a) valamelyik fél a Megbízást 15 napos határidővel írásban felmondja;
(b) a 2.12. pont szerint, a TNT azonnali hatállyal felmondja;
(c) bármely nem természetes személy fél elhatározza jogutód nélküli megszűnését, vagy a bíróság jogerős határozatában megállapítja fizetésképtelenségét, illetve a természetes személy Megbízó meghal;
(d) a természetes személy Megbízó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik;
(e) a Megbízás okafogyottá válik;
(f) a Megbízó az áru átvételét írásban indokolt okkal megtagadja, mely esetben egyidejűleg nyilatkoznia kell az át nem vett áru sorsáról (visszaküldés feladó részére, megsemmisítés). Az áru átvételének megtagadásával és az áru további sorsával kapcsolatosan felmerülő minden költség Megbízót terheli.

 

5.2. A Megbízás akkor tekintendő teljesítettnek, ha a vámhatóság a vámeljárás elvégzését vagy elutasítását, megtagadását az Árunyilatkozaton, Vámárunyilatkozaton megfelelő módon igazolja, vagy arról külön döntést hoz és erről a körülményről a TNT és a Megbízó is értesül. A TNT a vámeljárás elvégzéséről a Megbízót, amennyiben az rendelkezésre áll, az Árunyilatkozat, Vámárunyilatkozat formájának megfelelő, vagy külön Vámhatósági döntés eredeti vagy másolati példányának átadásával, megküldésével értesíti, illetőleg a vámeljárással érintett fuvarozási szerződés(postai szolgáltatási szerződés) teljesítésével a Megbízást a TNT teljesítettnek tekinti.

 

5.3. Ha a Megbízás a teljesítés lehetetlenné válása miatt szűnik meg, úgy a Ptk. /:179-182.§§-ialkalmazandók azzal, hogy a TNT abban az esetben is jogosult a díjára, ha a Megbízás a Megbízónak felróható okból vagy egyik félnek sem felróható okból szűnik meg.

 

5.4. A Megbízás megszűnése ellenére a 2.9. pontban írt Megbízói kötelezettség fennmarad.

 

6. FELELŐSSÉG
6.1. A TNT a Megbízás teljesítésével összefüggő esetleges szerződésszegő magatartásáért – ha a Felek között más megállapodás nem jön létre – korlátozottan felelős a jelen pont rendelkezései szerint. Amennyiben a TNT szerződésszegő magatartása miatt a Megbízót kár éri, úgy a TNT kártérítés jogcímén nem kötelezhető magasabb összegű kártérítés megfizetésére, mint a Megbízás teljesítéséért járó díja ötszörösének megfelelő összeg.

 

6.2. Megbízó – amennyiben valamely, a Megbízásból eredő szerződése kötelezettségét nem megfelelően teljesíti – köteles a TNT-t teljes körűen és feltétel nélkül mentesíteni minden olyan igény alól, mely a szerződésszegő magatartása okán a TNT-vel szemben bármely harmadik fél részéről keletkezik, illetve részére az ilyen igényeket haladéktalanul megtéríteni, amennyiben ezen igényt a TNT már a harmadik személy részére megtérítette. Köteles továbbá a Megbízó teljes körűen és a TNT első felhívására a TNT részére megtéríteni minden olyan kárt, veszteséget és költséget, mely a Megbízó szerződésszegő magatartása okán, a TNT oldalán keletkezik.

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A TNT a Nyomtatványt köteles a vámhatóságnál - képviseleti jogának igazolása céljából - a vámhatóság felhívására bemutatni.

 

7.2. A TNT az eljárásai során  az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendeletében, a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletében,  a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási  rendeletében,valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben meghatározott átmeneti megőrzési időre és feltételekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.Azátmeneti megőrzési idő letelte után a TNT az át nem vett vagy rendezetlen vámjogi sorsú közösségi, nem közösségi árut - amennyiben annak vámjogi sorsa nem kerül rendezésre a fenti jogszabályokban előírt határidőn belül vagy az áru vámjogi sorsának rendezése egyértelműen lehetetlenné vált-, úgy azt a feladónak visszaküldi az áru (küldemény) továbbításával kapcsolatos költségek eredeti viselőjének terhére..

 

7.3. A TNT-t költségei és díjkövetelése biztosítására zálogjog illeti meg a Megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a Megbízás következtében kerültek TNT birtokába, illetve amelyek felett a birtokában lévő okiratok alapján rendelkezhet.

 

7.4. Megbízó tudomással bír arról, hogy
(a) a vámhatóság által a Küldeménnyel kapcsolatban megállapított vámtartozás és egyéb költségek (kamat, bírság, szemledíj, költségtérítés) adók módjára behajtható köztartozásnak minősül,
(b) a közösségi, nem közösségi áru kiadását a vámhatóság a vámtartozás hiánytalan megfizetéséig vagy biztosításáig a az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendeletében, a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletében,  a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási  rendeletében,  valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben foglaltak alapján megtagadja, illetve a nem közösségi árut a vámtartozás erejéig a vámhatóság törvényes zálogjoga terheli.

 

7.5. A TNT három évig köteles megőrizni az általa lebonyolított vámeljárások okmányait, adatait, így a Megbízó adatait is annak a naptári évnek az utolsó napjától, amelyikben a vámeljárás történt. Az adatok - a hivatalos bélyegzővel és eredeti aláírással ellátott okmányok kivételével -  elektronikus formában is megőrizhetők. Az adatok nyilvántartásakor a TNT a titokvédelmi és adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően jár el.

 

7.6. A TNT és a Megbízó a Megbízás teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Írásbeli nyilatkozatnak tekintendő: az elektronikusan, a postai úton, ajánlott levélben és a fax útján, igazolhatóan elküldött nyilatkozat. Elektronikus úton nyilatkozat
(a) a TNT részére a hu.vamcsoport@tnt.com e-mail címre küldhető a Megbízó azon e-mail címéről, melyet a Nyomtatványon megjelöl;
(b) a Megbízó részére a Nyomtatványon megjelölt e-mail címre a TNT alábbi e-mail címéről.

 

7.7. A TNT a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételeket a Megbízók számára az alábbi helyeken és módokon teszi közzé:
(a) Interneten a TNT hivatalos honlapján (www.tnt.hu),
(b) kifüggesztve a TNT székhelyén, 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT (283) Épület szám alatt.

 

7.8. A TNT a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek módosításait az 7.7. pontban megjelölt helyeken és módokon ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a TNT a székhelyén történő közzététel időpontját követően létrejött Megbízások tekintetében alkalmazza.

 

7.9. A Megbízó a Nyomtatvány kitöltésével, amennyiben annak kitöltésére nem került sor a küldemény átvételének igazolásával elismeri, hogy az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

 

7.10. Ha a körülményekből egyértelműen más nem következik, úgy a Megbízás létrejöttének a helye, a TNT székhelye.

 

7.11. Amennyiben az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek bizonyos feltételei érvénytelennek bizonyulnak, illetve, ha a feltételek valamely kérdést nem rendeznek a Felek jogviszonyában, úgy a Felek a nem érvényes feltételt vagy a nem szabályozott helyzetet az elérni kívánt  gazdasági céljaiknak messzemenően megfelelő szabályokkal módosíthatják, vagy kiegészíthetik. A többi feltétel ettől függetlenül érvényben marad.

 

7.12. A jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek 2016. május 1. napján lépnek hatályba, rendelkezéseit az ezen a napon és az ezt követően létrejött Megbízásokra kell alkalmazni. A hatályba lépéssel egyidejűleg a TNT korábbi, többször módosított Általános Vámkezelési Üzleti Feltételei hatályukat vesztik. Amennyiben valamely Megbízás. 2016. május 1. napja előtt jött létre, de teljesítésére vagy esetleges jogkövetkezményeire  2016. május 1. napját követően kerül sor vagy következnek be, úgy a korábbi Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek rendelkezései annyiban alkalmazhatók, amennyiben azok a hatályos jogszabályokkal nem állnak ellentétben.

 

7.13. A jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. (Ptk.) és a  az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendelete, a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete,  a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási  rendelete,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény, valamint a kapcsolódó vámjogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember

 

Fel, az oldal tetejére

A TNT EXPRESS HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EKÁER SZÁMMAL KAPCSOLATOS RENDSZÁMKÖVETÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ 

(EKÁER ÁSZF)

 

A TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. épület, cégjegyzékszám: 01-09-068137) – továbbiakban: TNT - a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései szerint vállalja a Megbízó számára azt, hogy közúti fuvarozással továbbított küldeményeikhez kapcsolódó és rendelkezésére álló EKÁER számhoz a TNT a küldemény közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát rögzíti az EKÁER szám NAV adatbázisában. 

 

1. MEGHATÁROZÁSOK

    (a) EKÁER - a 2017. évi CL. tv. 7.§ 14. pontja szerint meghatározott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 

    (b) EKÁER szám – a 2017. évi CL. tv. 7.§ 15. pontja szerinti az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által generált szám. 

    (c) Megbízó – az az EKÁER számmal rendelkező adózó, akinek (amelynek) a küldeményét a TNT vagy annak valamely szerződéses partnere közúton fuvarozza. 

    (d) Küldemény – a Megbízó által feladott, vagy a Megbízó, mint címzett részére érkező olyan küldemény, melyet részben vagy egészben a TNT, vagy annak valamely szerződéses partnere fuvaroz vagy továbbít, és melynek tekintetében jogszabály szerint Megbízónak EKÁER szám kérési kötelezettsége áll fenn.

    (e) Gépjármű – az a gépjármű, amelyen a Megbízó Küldeményét fuvarozza a TNT.

    (f) NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

    (g) Megbízási Szerződés – a Megbízó és a TNT, mint megbízott között a jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött egyedi szerződés. 

 

I. Az EKÁER ÁSZF tárgya

Jelen EKÁER ÁSZF szabályozza a Megbízó és a TNT között egyedileg létrejövő Megbízási Szerződést, melynek alapján a TNT jogosult a Megbízó helyett és annak nevében a Megbízó által megadott EKÁER szám adatai között a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát időről-időre, a tényleges fuvarozási helyzetnek megfelelően megjelölni a NAV adatbázisában.

 

II. Regisztráció

1. Megbízó Megbízási Szerződés létrejötte érdekében köteles a www.ekaer.tnt.hu honlapon regisztrálni és a regisztráció során az alábbi adatokat megadni: 

    (a) Megbízó neve (cégneve);

    (b) Megbízó adószáma

    (c) Megbízó székhelye;

    (d) TNT ügyfélszám (amennyiben van);

    (e) Megbízó EKÁER ügyintézési kapcsolattartója;

    (f) a e) pont szerinti kapcsolattartó e-mail címe;

    (g) a e) pont szerinti kapcsolattartó telefonszáma,

    (h) az f) ponthoz tartozó jelszó.

Ha a Megbízó nem rendelkezik TNT ügyfélszámmal, úgy a regisztrációt követően azt a TNT a Megbízó rendelkezésére bocsátja az f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. 

2. A Regisztráció során Megbízó köteles elolvasni a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseit és a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölni, hogy tudomással bír arról, hogy Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a TNT-től. 

3. Az EKÁER ÁSZF-el kapcsolatos nyilatkozat megtételét követően Megbízó a Regisztráció során rögzített adatokat elektronikus úton megküldi az 1. pont szerinti honlap felületén a TNT részére. A TNT az így megkapott regisztrációról visszaigazolást küld a Megbízó részére a II/1/f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. 

 

III. Megbízási Szerződés létrejötte

4. Megbízó a Küldeményre a NAV erre rendszeresített internetes felületén EKÁER számot kér. Az EKÁER szám igénylése során a Megbízó jogosítja a TNT-t, mint szállítmányozót, hogy a Küldemény tekintetében a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát módosítsa. 

5. Megbízó a Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a www.ekaer.tnt.hu linken a II/1/f) pont szerinti e-mail cím és az ahhoz megadott jelszó (lásd.: II/1/h) pont) megadásával kezdeményezheti Megbízási Szerződés megkötését. A Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a Megbízó az alábbi adatokat köteles megadni a TNT részére: 

    (a) a Küldemény TNT fuvarlevélszáma(i);

    (b) a Küldemény EKÁER száma;

    (c) amennyiben a Megbízási Szerződés teljesítése során nem a II/1. pontban megjelölt személyt kívánja a Megbízási Szerződéshez EKÁER ügyintéző kapcsolattartóként megjelölni, úgy az adott Megbízási Szerződés vonatkozásában köteles megjelölni a kapcsolattartó nevét, annak e-mail címét és telefonszámát. 

Az így megadott adatokat a Megbízó a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlati nyilatkozataként, a honlap felületén elektronikus úton megküldi a TNT részére, feltéve, hogy ezt megelőzően a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölte, hogy tudomással bír arról, hogy a Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a TNT-től.

6. A TNT a regisztrációt követően a II/1/f) és – ha van ilyen – a III/5/c) és pont szerinti e-mail címekre küldött elektronikus üzenettel elfogadja a Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó Megbízó ajánlatot. Ezen elektronikus üzenet TNT általi megküldése időpontjában a Megbízási Szerződés létrejön. 

 

IV. A Megbízási Szerződés időtartama

7. A Megbízási Szerződés a létrejöttétől kezdődően addig az időpontig jön létre, amíg a TNT a Küldemény továbbításában részt vesz és a Küldemény tekintetében az EKÁER kötelezettség a jogszabály szerint fennáll. Ezt követően a Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik. 

8. A Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik a létrejöttétől számított 48 óra elteltével, ha a TNT vagy a TNT valamely szerződéses partnere a Küldeményt nem veszi át fuvarozásra vagy továbbításra a Megbízási Szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül, 

 

V. A TNT által a Megbízási Szerződés alapján teljesítendő feladatok

9. A TNT a Megbízási Szerződés alapján a Küldemény TNT vagy a TNT valamely szerződéses partnere általi átvételét követően - azon időpontok között, amikor a Küldemény Magyarország államhatárain belül kerül fuvarozásra vagy továbbításra - a Küldeményhez tartozó EKÁER szám NAV adatbázisában időről-időre megjelöli a Küldeményt fuvarozó vagy továbbító Gépjármű rendszámát. A TNT törekszik arra, hogy a Küldemény EKÁER számához mindig aktuális rendszámadatokat rendeljen, azonban a Küldemény többszöri átrakodása okán és az ehhez kapcsolódó információáramlás esetleges késedelme miatt, adott esetben előfordulhat, hogy a Küldemény EKÁER számához a TNT által megadott Gépjármű rendszáma nem a valós helyzetet tükrözi. 

10. Megbízó tudomással bír arról és elfogadja, hogy a TNT nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni abban az esetben, ha a NAV EKÁER rendszere nem üzemel, vagy az azzal való összeköttetés valamely oknál fogva nem biztosított. 

11. A Megbízási Szerződés alapján szükséges nyilatkozatokat a TNT a Megbízó részére a Megbízó II/1/f) pont szerinti e-mail címére és – ha van ilyen - a III/5/c) pont szerinti e-mail címére küldött, kézbesítési jelentéssel el nem látott elektronikus üzenetekkel teljesíti elsődlegesen. A TNT szükség esetén megkísérli a kapcsolattartást a Megbízóval telefon útján is, melynek során a II/1/g) pont szerinti telefonszámon, vagy – ha van ilyen – a III/5/c) pont szerinti telefonszámon kísérli meg elérni a Megbízó II/1/e) vagy – ha van ilyen – III/5/c) pont szerint megjelölt kapcsolattartóját.  

12. Megbízó tudomásul veszi, hogy a TNT nem képes ellenőrizni azt, hogy a jelen EKÁER ÁSZF szerint küldött elektronikus üzeneteit a Megbízó elolvassa-e. 

13. A TNT a Megbízási Szerződés szerinti kötelezettségeit hétfőtől szombatig 0 órától 24 óráig teljesíti a Küldemény tekintetében. 

 

VI. A TNT-vel való kapcsolattartás a Megbízási Szerződés teljesítése során

14. Amennyiben a Megbízó a Megbízási Szerződés teljesítése érdekében a TNT-vel kapcsolatba kíván lépni, úgy ezt az II/1/f) pontban megjelölt e-mail címről, illetve – ha van ilyen – a III/ 5/c) pontban megjelölt e-mail címről a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján teheti meg, mely elektronikus üzenetet a küldő e-mail címhez rendelt kapcsolattartó névaláírásával kell ellátni. Az így küldött elektronikus üzenetet a TNT a Megbízó Megbízási Szerződéssel összefüggő írásbeli nyilatkozatának tekinti, egyéb e-mail címről, illetve más kapcsolattartó nevével aláírt és megküldött elektronikus üzenetet, vagy nem a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött üzenetet a TNT a Megbízási Szerződés teljesítése során figyelmen kívül hagyja.

15. A TNT-vel való kapcsolattartás lehetséges a : +36 1 885 4584 és a +36 1 885 4585 telefonszámokon is, azonban az egyes telefonbeszélgetések során tett nyilatkozatokra a Megbízó – vita esetén – bizonyítékként nem hivatkozhat. 

16. A jelen fejezet szerinti kapcsolattartás munkanapokon 8.00 órától 18:30 óráig lehetséges. 

 

VII. A TNT díjazása

17. TNT Megbízási Szerződés szerinti tevékenységének díjazása a Küldemény továbbításával kapcsolatosan a TNT vagy a TNT szerződéses partnere által felszámított díjban kerül elszámolásra, így azért külön díjat a TNT a Megbízónak nem számít fel. 

 

VIII. A Megbízó és a TNT felelőssége

18. Megbízó szavatol azért, hogy a Regisztráció és Megbízási Szerződés létrejötte érdekében megadott adatai valósak. A TNT nem felel azért, ha a megadott adatok hibás volta miatt a Megbízási Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció ellehetetlenül vagy akadályba ütközik, vagy a Megbízási Szerződés ezen okból részben vagy egészben nem teljesíthető. Megbízó köteles a TNT teljes kárát megtéríteni, illetve a TNT-t a vele szemben támasztott valamennyi igény alól mentesíteni abban az esetben, ha a Regisztrációhoz vagy Megbízási Szerződéshez megadott valamely adata valótlan, vagy annak tartalma hibás, továbbá, ha a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseinek valamelyikét megszegi, vagy a Megbízó jogellenes magatartása miatt a TNT-t bármely formában kár éri.

19. A TNT - figyelemmel az V. fejezetben írtakra - nem felelős azért, ha adott időpontban a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban rögzített Gépjármű rendszám nem egyezik a Küldeményt ténylegesen fuvarozó Gépjármű rendszámával és ennek okán Megbízót vagy reá tekintettel más harmadik személyt joghátrány ér. Amennyiben ezen okból valamely harmadik személy a TNT-vel szemben kárigénnyel, vagy egyéb más igénnyel lép fel, úgy a Megbízó köteles a TNT-t ezen igények alól mentesíteni és ezen igényekért a TNT helyett teljes körűen helytállni, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy a TNT részére az érvényesített igényt megtéríteni. 

20. A TNT semmilyen formában nem felelős azért, ha a Megbízót annak okán éri kár, hogy a TNT a Megbízóval a kapcsolatot nem tudja folyamatosan tartani, vagy vele szemben más jogcímen harmadik személy ezzel összefüggésben igényt érvényesít.  

21. Ha a jelen EKÁER ÁSZF másként nem rendelkezik, úgy amennyiben a TNT a Megbízási Szerződés tekintetében szerződésszegést követ el, a Megbízó kárként kizárólag a Megbízási Szerződés megkötésével kapcsolatos igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, melynek összege a 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg és semmilyen formában nem jogosult egyéb kár, így különösen elmaradt haszon vagy veszteség megtérítésének követelésére. 

 

IX. Záró rendelkezések 

22. A Megbízási Szerződés tekintetében kizárólag a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, így a Felek esetleges bármely szóbeli vagy írásbeli megállapodását a Megbízási Szerződés tekintetében figyelmen kívül kell hagyni kivéve, ha a Felek ezen megállapodás alkalmazásáról kifejezetten írásban megállapodtak.

23. A jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött Megbízási Szerződés megkötésének helye a TNT mindenkori székhelye.

24. A Regisztrációhoz és bármely Megbízási Szerződéshez kapcsolódó személyes adatkezelés tekintetében a TNT Adatvédelmi Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak, melyek elérhetőek a https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html.

25. A jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései 2019. április 1-től hatályosak.

26. A jelen EKÁER ÁSZF és annak esetleges módosítása elolvasható a www.tnt.hu honlapon, a Megbízó regisztrációja során, továbbá minden egyes Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat elküldését megelőzően.

 

Kelt: Budapest, 2019. június 13. napján

Piotr Tokarczyk
ügyvezető
TNT Express Hungary Kft.

Kakuk Tamás
pénzügyi igazgató
TNT Express Hungary Kft.