Szerződési feltételek

Szolgáltatási tevékenységünket különböző általános szerződés feltétel szabályozzák.

Fuvarküldemények továbbítása esetén az alábbi Fuvarozási feltételek, míg postai küldemények esetén a TNT Express Hungary Kft. Postai szolgáltatása során alkalmazott Általános Szerződési Feltételei alkalmazandóak a megkötött szerződésekre. Vámkezelés esetén A TNT Express Hungary Kft. Általános Vámkezelési Üzleti Feltételei, míg EKÁER ügyintézéssel kapcsolatosan A TNT Express Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételei EKÁER Számmal Kapcsolatos Rendszámkövetési Megbízás Teljesítéséhez alkalmazandó.

TNT Express Hungary kft. Szerződési feltételei fuvarozási – és egyéb szolgáltatások nyújtására

TELJES VÁLTOZAT (01-12)

A jelen Szerződési Feltételek a TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT (283) Épület), cégjegyzékszám: 01-09-068137) fuvarozási – és egyéb szolgáltatásai nyújtása során használt szerződési feltételeinek teljes változata. A Szerződési Feltételek megtekinthetők a TNT Express Hungary Kft. székhelyén kifüggesztve, továbbá a www.tnt.hu. honlapon. A Szerződési Feltételek magyarul és angolul kerültek megszövegezésre. Ha a jelen Szerződési Feltételek, illetve az egyes fuvarozási – vagy egyéb szolgáltatás teljesítésére létrejött szerződések magyar és angol szövege között bármely eltérés van, úgy a magyar szöveg az irányadó.

1. MEGHATÁROZÁSOK

Az Önök és a köztünk létrejövő fuvarozási -, illetőleg egyéb szolgáltatások teljesítésére vonatkozó szerződés alább részletezett feltételeire a következő meghatározások érvényesek:
“mi”, “minket”, “miénk” és „TNT” a TNT Express Hungary Kft-t, a TNT Express Worldwide N.V.-t és társult vállalatait (TNT), továbbá a TNT alkalmazottait, megbízottait és független alvállalkozóit jelenti;
“Önök”, Önöket” és “Önöké” a küldemény küldőjét vagy feladóját jelenti;
“Fuvarozás” az általunk a küldemény fuvarozása kapcsán vállalt tevékenységek és szolgáltatások összességét jelenti;
“Egyéb szolgáltatás(ok)” minden általunk teljesített és nem kifejezetten a küldemény fuvarozásához kapcsolódó szolgáltatást jelent, így különösen, de nem kizárólagosan  raktározást, szortírozást,  egységcsomag képzést, küldemény összevonást, csomagolást,  üzembe-helyezést, hozzáadott érték – és fuvarozásszervezési szolgáltatást;
“Küldemény” általunk fuvarlevéllel vagy a nélkül átvett, bármilyen természetű olyan árucikket vagy dokumentumot jelent (függetlenül attól, hogy az ömlesztve, illetve egy, vagy több csomagban van), amelyet egy címről egy másik címre fuvarozással továbbítunk, vagy amelyre tekintettel egyéb szolgáltatás teljesítését vállaltuk; feltéve, hogy az nem minősül a magyar jog szerint postai küldeménynek
“Tiltott árucikkek” bármilyen olyan áru vagy anyag, amelynek valamely országba vagy országon keresztül való fuvarozását az ország valamely törvénye, jogszabálya vagy rendelkezése tilt.

2.  A FÉL, AKIVEL ÖNÖK SZERZŐDNEK

Az Önök szerződéses partnere fuvarozási szerződés vagy egyéb szolgáltatásra irányuló szerződés esetén a TNT, vagy a TNT azon leányvállalata vagy társult cége, amely a küldeményt fuvarozásra átveszi Önöktől, vagy az egyéb szolgáltatás teljesítését elvállalja. Önök elfogadják azt, hogy jogunkban áll a fuvarozás vagy az egyéb szolgáltatás egészének vagy egy részének a teljesítésére - az általunk meghatározott feltételekkel - más fuvarozóval, alvállalkozóval szerződni.

3. FELTÉTELEINK ELFOGADÁSA ÖNÖK ÁLTAL

Azzal, hogy Önök átadják nekünk a küldeményt, elfogadják a jelen Szerződési Feltételeket, illetőleg a fuvarozási -, vagy az egyéb szolgáltatás teljesítésére létrejött  szerződésben rögzített feltételeket a saját nevükben, és/vagy bárki más olyan személy nevében, akinek érdeke fűződik a küldeményhez, vagy az egyéb szolgáltatás teljesítéséhez függetlenül attól, hogy Önök aláírták-e a fuvarlevelünk első oldalát vagy sem. Szerződési Feltételeink az alkalmazottaink, igazgatóink és megbízottaink mellett minden olyan személyre vonatkoznak, illetve arra minden olyan személy hivatkozhat, akit az Önök küldeményének felvételére, szállítására, kézbesítésére vagy egyéb szolgáltatás teljesítésére alkalmazunk, vagy akikkel az Önök küldeményének felvételére, szállítására, kézbesítésére vagy az egyéb szolgáltatás teljesítésére alvállalkozói szerződést kötünk. Csak az erre felhatalmazott tisztségviselőnk jogosult, és kizárólag írásos formában, a jelen Szerződési Feltételeket megváltoztatni. Ha Önök a küldeményt olyan írásos vagy szóbeli utasítással adják át nekünk, amely ellentmond jelen Szerződési Feltételeinknek, úgy az ellentmondó feltétel nem válik a köztünk létrejövő szerződés részévé.

4. A SZERZŐDÉS TERJEDELME

a) A jelen Szerződési Feltételek alkalmazandók az Önök és a köztünk, a küldemény átadásával, illetőleg a Feladó kérésére kiállított fuvarlevél mindkét fél általi aláírásával létrejött szerződés alapján teljesítendő fuvarozás tekintetében továbbá abban az esetben is, ha küldemény fuvarozására egy más típusú, de közöttünk írásban korábban létrejött szerződés részeként kerül sor,
b) Bármilyen típusú szerződést is kötnek velünk fuvarozásra, Önök elfogadják azt, hogy:
- a szerződés közúti fuvarozási szerződés, ha a küldemény fuvarozására döntő részben közúton kerül sor;
- a szerződés légi fuvarozási szerződés, ha a küldemény fuvarozására döntő részben légi úton kerül sor;
- a szerződés tengeri fuvarozási szerződés, ha a küldemény fuvarozására döntő részben  tengeren kerül sor;
- a szerződés egyéb szolgáltatás teljesítésére jön létre, ha az nem fuvarozási szolgáltatáshoz kapcsolódik.

5. VESZÉLYES ÁRUK / BIZTONSÁG


5.1 Az alábbi, 5.2. és 5.3. pontokban írt esetek kivételével veszélyes árut, illetve általunk veszélyesnek ítélt árukat nem fuvarozunk és azok vonatkozásában nem teljesítünk egyéb szolgáltatást sem. Így különösen, de nem kizárólagosan nem fuvarozzuk a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Műszaki Utasításai előírásaiban, a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) veszélyes áruk szabályzatában, a Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áruk Szabályzatában (IMDG), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló európai megállapodásban (ADR) vagy bármely más, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabályokban meghatározott árukat, illetőleg ezek tekintetében nem teljesítünk egyéb szolgáltatást.
5.2 Megítélésünk alapján elfogadhatunk fuvarozásra vagy egyéb szolgáltatás teljesítésére néhány veszélyes árut néhány országban, ha - megegyezésünk alapján - a küldeményük fuvarozásra elfogadása előtt az Önök részére írásban biztosítottuk a jóváhagyott ügyfél státuszt. Veszélyes áruikat csak abban az esetben vesszük át fuvarozásra, ha azok megfelelnek az alkalmazandó rendelkezéseknek (lásd.: az 5.1. pont) és előírásainknak. Az előírásainkra, valamint a jóváhagyott ügyfél státusz biztosítására vonatkozó részletes szabályok legközelebbi irodánkban állnak rendelkezésükre. Veszélyes áru elfogadása esetén veszélyes áru pótdíj kerül kiszámlázásra Önök felé.
5.3 Bizonyos veszélyes áruk mentesíthetőek a fenti jóváhagyott ügyfél előírások alól. A vonatkozó feltételek a legközelebbi TNT irodában ismerhetőek meg.
5.4 Önök biztosítják, és a fuvarlevelünk kitöltésével, illetőleg a küldemény átadásával egyidejűleg igazolják, hogy a küldemény nem tartalmaz az ICAO 17. Függelékében vagy más, a repülési biztonságot szabályzó nemzeti vagy nemzetközi szabályzatokban felsorolt tiltott cikket. Önök kötelesek megadni a küldemény tartalmának teljes leírását a fuvarlevelünkön, vagy bármely más kísérő dokumentumon, de kötelezettségük és felelősségük ezen információ megadásával nem szűnik meg.
5.5 Az általunk szállított vagy kezelt küldemények biztonsági ellenőrzés alá vonhatók, melynek során röntgen berendezés, robbanóanyagnyom-felderítő eszköz, vagy más biztonsági átvilágítási eszköz/eljárás használatára is sor kerülhet, továbbá küldeményük biztonsági okokból szállítás közben kinyitható és annak tartalma átvizsgálható.
5.6 Önök kijelentik, hogy a küldemény fuvarozásra, vagy az általunk teljesítendő egyéb szolgáltatásra való előkészítése biztonságos helyen történt az Önök által alkalmazott megbízható személyzettel, és a küldemény védve volt illetéktelen behatások ellen az előkészítés, a raktározás és a küldemény részünkre fuvarozásra, vagy egyéb szolgáltatás teljesítésére történő átadását közvetlenül megelőző szállítás során.
5.7 Nem fogadunk el olyan küldeményeket, melyek tiltott árucikkeket tartalmaznak.
5.8 A küldeményük célállomása szerinti ország, illetőleg a tranzit ország(ok) hatóságai vám-, illetőleg egyéb biztonsági okokból információk megadását, így  a küldeményhez kapcsolódó személyes adatok megadását kérhetik tőlünk.

6. EXPORT KORLÁTOZÁSOK, TILALMAK

6.1 Ön vállalja a felelősséget és garantálja, hogy betartja az export tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó és alkalmazandó valamennyi szabályt, így különösen, de nem kizárólagosan azon szabályokat, amelyek katonai és egyéb stratégiai áruk és szolgáltatások jogosulatlan kereskedelmét, továbbá bizonyos természetes -, vagy jogi személyekkel folytatott pénzügyi és kereskedelmi ügyleteket tiltják meg azon országokban, ahova, vagy ahonnan, vagy amelyen keresztül a küldemény továbbításra kerül, továbbá azon szabályokat, melyek bizonyos technológiák, információk, és áruk továbbítását a küldemény származási országában, célállomásának országában, vagy abban az országban, melyen keresztül megy, feltételhez kötik.
6.2 Ön garantálja, hogy nem ad át részünkre küldeményt, ha Ön vagy bármely más, a küldeménnyel érintett személy szerepel az Egyesült Nemzetek valamely szankció listáján, illetőleg az azt alkalmazó, vagy kiegészítő, illetőleg önállóan megalkotott valamely regionális, vagy nemzeti listán.
6.3 Egyetért azzal, hogy azonosítja a küldeményt az exportot megelőző ellenőrzések szabályozásától függően és tudomásunkra hozza azokat az információkat és átadja mindazon szükséges dokumentációkat, melyek az alkalmazandó szabályoknak való megfelelés érdekében szükségesek.
6.4 Ön a felelős a saját költségén a küldeményre vonatkozó export és import jogosultságok és engedélyek meghatározásáért, a szükséges jogosultság, illetőleg engedély megszerzéséért és annak biztosításáért, hogy a címzett kellő felhatalmazásokkal bír a feladó -, illetve a célország, illetőleg bármely más olyan ország joga alapján, amely a küldemény felett joghatósággal bír.
6.5 Nem vállalunk felelősséget Önnel, illetve bármely más személlyel szemben az Ön azon cselekményeiért, amelyek exportot korlátozó, vagy tiltó jogszabályokkal, szankciókkal, illetőleg export korlátozó intézkedésekkel és tilalmakkal ellentétesek.

7. SZEMLÉZÉSI JOG

Önök hozzájárulnak ahhoz, hogy mi vagy bármely kormányzati hivatal, ideértve a vámhatóságot is, bármikor kinyithassa és megszemlézhesse a küldeményüket.

8. A FUVAROZÁSI IDŐ SZÁMÍTÁSA ÉS A FUVAROZÁS ÚTJA


A háztól házig történő fuvarozás tekintetében a kiadványainkban megjelölt ajánlati határidőkbe nem számítanak bele a hétvégék, az ünnepnapok, a munkaszüneti napok, továbbá a vámhivatal által okozott késedelem időtartama, azon késedelem időtartama, amely a kötelező helyi biztonsági előírásoknak való megfelelés okán keletkezik, valamint a rajtunk kívül álló okból bekövetkező egyéb események által okozott késedelmek. A küldeményük fuvarozási útvonalát és módját mi határozzuk meg.

9. VÁMKEZELÉS

9.1 Önök ezennel kizárólagos jelleggel megbíznak minket küldeményük vámkezelésére és vám elé állítására.  Amennyiben erre a feladatra teljesítési segéddel szerződünk, úgy ezennel igazolják, hogy jogosultak vagyunk vámügynököt megbízni a vámkezelés végrehajtásával és a vámeljárás lefolytatásával. Ha bármely vámhatóság további dokumentációt követel az import/export nyilatkozat, vagy vámközreműködői státuszunk megerősítése céljából, úgy az Önök felelőssége, hogy saját költségükre biztosítsák a kívánt dokumentációt.
9.2 Önök ezennel igazolják, hogy a küldemény exportálásával és importálásával kapcsolatban az Önök által adott minden nyilatkozat és információ valós és helyes. Önök tudatában vannak annak, hogy amennyiben a küldemény illetőleg annak bármely része tekintetében hamis vagy valótlan nyilatkozatokat tesznek, úgy ezt polgári jogi igény érvényesítésének, illetőleg büntetőeljárás megindításának a kockázatával teszik, melyek során a küldeményük elkobzására, illetőleg értékesítésére is sor kerülhet. Egy bizonyos mértékig önként segíthetünk Önöknek a szükséges vámeljárások és más hivatalos eljárások teljesítésében, azonban e segítségnyújtásunk kizárólag az Önök kockázatára történik. Önök vállalják, hogy kártalanítanak és mentesítenek minket minden olyan velünk szemben támasztott igény alól, amely az Önök által részünkre nyújtott információkból ered, továbbá megtérítik részünkre az ezzel összefüggésben keletkező költségeinket, illetve megfizetik a jelen Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatások nyújtásáért az általunk esetlegesen előre nem látható, de a szolgáltatás teljesítése okán indokoltan felszámítható bármely díjat.
9.3  Vám- vagy kormányzati szervezet, illetőleg hatóság tevékenysége, továbbá az Önök, illetőleg a címzett által benyújtott dokumentáció hiányossága, illetőleg a szükséges engedély vagy hozzájárulás be nem szerzése okán reánk hárított bármely vámot, adót (így például, de nem kizárólagosan, az általános forgalmi adót, amennyiben az alkalmazásra kerül), bírságot, raktározási díjat, vagy egyéb költséget Önökre vagy a küldemény címzettjére továbbhárítunk. Abban az esetben, ha úgy döntünk, hogy a címzettre hárítjuk át a költségeket, és a címzett a reá hárított összegeket nem hajlandó nekünk kifizetni, úgy Önök vállalják, hogy azokat megfizetik nekünk a többletmunkával járó ügyintézési díjjal és a felmerült egyéb költségekkel együtt. Első felszólításunkra megfelelő garanciát kötelesek nyújtani a jelen Szerződési Feltételekben kikötött vámok, adók, bírságok, raktározási díjak vagy egyéb költségek megfizetésére.
9.4 Törekszünk arra, hogy a küldeményükkel kapcsolatos vámkezelési eljárások minél előbb megvalósuljanak, de nem vállalunk felelősséget olyan késedelmekért, veszteségekért vagy károkért, amelyeket vámhivatalnokok vagy más kormányzati szervezetek, illetőleg hatóságok eljárásai okoznak.

10.  PONTATLAN CÍMZÉS ÉS POSTAFIÓK CÍM

10.1 Ha pontatlan címzés miatt nem tudunk kézbesíteni egy küldeményt, úgy minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a helyes cím felkutatására. Értesítjük Önöket a helyesbítésről és a küldeményt a helyes címre kézbesítjük, illetőleg megkíséreljük azt ott kézbesíteni, azonban ebben az esetben pótdíj felszámítására kerülhet sor.
10.2 Postafiók címre történő kézbesítést csak néhány országban fogadunk el - melyek listája a küldeményt fuvarozásra elfogadó TNT leányvállalatnál vagy fióktelepnél szerezhető be - azzal a feltétellel, hogy a címzett telefonszámát is megadják. Amennyiben nem tudjuk kézbesíteni a küldeményt első kísérletre, úgy egyetértenek azzal, hogy a küldeményt a címzettnek postai úton továbbíthatjuk és az erről szóló igazolás elegendő igazolás a kézbesítésről.

11. A KÜLDEMÉNY KÉZBESÍTÉSE

11.1 Ha a küldeményt bármely okból nem tudjuk kézbesíteni, megkísérlünk értesítést hagyni a címzett címén, mely szerint a kézbesítést megkíséreltük és egyúttal megadjuk a küldemény fellelhetőségi helyét. Amennyiben a küldemény kézbesítése a második kísérletünk során is akadályba ütközik, vagy a címzett megtagadja az átvételt, megkíséreljük felvenni Önökkel a kapcsolatot a további teendők egyeztetése céljából. Önök vállalják, hogy kifizetik a küldemény továbbítása, az arról való rendelkezés vagy annak visszaküldése kapcsán felmerült bármilyen költséget, illetve, ha ilyen felmerül, az esetleges harmadik vagy további kézbesítési kísérletek díját, valamint az egyeztetett további teendők költségét. Ha a második kézbesítési kísérletet követő ésszerű időn belül sem kapunk Önöktől, vagy a címzettől megfelelő utasítást a küldemény kézbesítésére vonatkozóan, úgy Önök egyetértenek azzal és hozzájárulnak ahhoz, hogy megsemmisítsük vagy értékesítsük a küldemény tartalmát anélkül, hogy Önökkel szemben bármilyen felelősségünk keletkezne.

Különleges kézbesítési utasítások
11.2 Ön vagy a küldemény címzettje különleges kézbesítési utasítást adhat nekünk a TNT honlapja, vagy más kommunikációs eszköz használata útján, hogy a küldeményt más helyre vagy személynek adjuk át (így például a szomszéd részére, vagy a szomszéd címén), vagy a címzett jelezheti, hogy a küldeményt egy velünk egyeztetett helyen kívánja átvenni. Amennyiben Ön különleges kézbesítési utasításra vonatkozó szolgáltatást kér, és annak teljesítésével egyetértünk, az alábbi szabályok kerülnek alkalmazásra:
11.2.1 bármely olyan kézbesítést igazoló elismervény szolgáltatása a részünkről, melyen a választott személy vagy átadási hely feltűntetésre kerül, a küldemény átadásának bizonyítását megalapozza;
11.2.2. semmilyen formában nem leszünk felelősek az Önök különleges kézbesítési utasításai teljesítéséből eredő veszteségért, vagy kárért;
11.2.3. Ön köteles megtéríteni részünkre és megóvni bennünket minden olyan követeléstől, költségtől, felelősségtől, kiadástól (ideértve a méltányos ügyvédi díjakat és költségeket), amely különleges kézbesítési utasítás szolgáltatás nyújtása eredményeként a küldeményhez kapcsolódó bármely veszteségből, illetőleg károsodásból ered. Fenntartjuk a jogot arra, hogy adminisztrációs díjat számítsunk fel Önnek különleges kézbesítési utasítás szolgáltatás nyújtása okán.

12.  AZ ÖNÖK KÖTELEZETTSÉGEI

Önök kijelentik, szavatolják azt és jótállnak azért, hogy:
12.1. a küldemény tartalma (ideértve annak súlyát és darabszámát, de nem kizárólagosan csak ezen adatokat) helyesen van feltüntetve a fuvarlevelünkön, a küldemény tartalma helyesen van címkézve, és a címkét vagy címkéket biztonságosan rögzítették tisztán látható, feltűnő helyen, a küldemény külső felületén;
12.2. a címzett és a címzett kontakt személyének adatai teljes körűen, pontosan és olvashatóan feltűntetésre kerültek a fuvarlevelünkön és egy a címzett teljes címét tartalmazó címkén, amelyet jól láthatóan felragasztottak a küldemény külső részén, feltűnő helyen és biztonságosan;
12.3. a fuvarlevélen az Önök által igényelt fuvarszolgáltatást megfelelően jelölték meg, az Önök érdekében álló bevallásokat, továbbá az egyéb szolgáltatások teljesítése érdekében a szükséges nyilatkozatot azon megtették;
12.4. a küldemény tartalmát biztonságosan és gondosan előkészítették és becsomagolták, hogy megvédjék a fuvarozás vagy az általunk teljesítendő egyéb szolgáltatás általános kockázataitól, ideértve bármely szétválogatási, illetőleg kezelési folyamatot is;
12.5. megadták a küldemény helyes súlyát, biztosítanak továbbá minden olyan speciális berendezést, amelyre a küldemény járműveinkre való fel- illetve azokról történő lerakodásához szükségünk lehet;
12.6. 30 kg tömeget meghaladó bármely küldemény esetén a küldemény külső felületén lévő, tisztán látható, feltűnő helyre biztonságosan felragasztottak nehéz súlyt jelölő címkét;
12.7. a küldemény tartalma az IATA, ICAO, IMDG, illetve ADR által nem tiltott, és nem tekinthető tiltott árucikknek; továbbá sem Ön, sem a címzett nem olyan személy vagy szervezet, akivel (amellyel) bármely alkalmazandó jogszabály vagy egyéb rendelkezés szerint Ön vagy mi jogszerűen nem létesíthetünk üzleti kapcsolatot;
12.8. ha az Önök rendelkezése szerint a címzettnek vagy külön megállapodás alapján más harmadik félnek számlázunk, és a címzett vagy a harmadik fél nem fizet, úgy Önök a számlánk Önök részére történő elküldésétől számított 7 (hét) napon belül teljes mértékben, haladéktalanul rendezik számlánkat a felmerülő egyéb adminisztrációs díjakkal együtt;
12.9. valamennyi alkalmazandó jogszabályt és előírást betartottak;
12.10. a határokon át fuvarozandó küldemények esetében a küldeményhez mellékelték a küldeményhez kapcsolódó, helyesen kitöltött kereskedelmi számlát, mely tartalmazza a számla címzettjének pontos címét az alkalmazandó adószámmal együtt, az áru pontos és egyértelmű megnevezését és a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer (HR) első hat számjegyét;
12.11. megtettek minden ésszerű óvintézkedést annak érdekében, hogy megfeleljenek a személyes adatok védelméhez kapcsolódó valamennyi nemzetközi szerződésnek, direktívának és jogszabálynak, ideértve - ha megvalósítható - a személyes adatok titkosítását annak érdekében, hogy a küldemény elveszése, vagy helytelen kézbesítése esetén a személyes adatok biztonságban legyenek.
12.12. a küldemény értéke a 25.000,- Eurot nem haladja meg.
Önök vállalják, hogy kártalanítanak és mentesítenek minket minden olyan felelősség, költség, kár vagy kiadás alól, ideértve a jogi költségeket is, amelyek az oldalunkon Önökkel vagy bármely más személlyel szemben annak okán merülnek fel, hogy Önök a fent felsorolt kijelentés, szavatossági, illetőleg jótállási nyilatkozat bármelyikét megszegik még abban az esetben is, ha véletlenül elfogadunk egy olyan küldeményt, amely fenti kötelezettségek valamelyikének nem felel meg.

A TNT által telepített alkalmazások és a TNT által nyújtott technikai integráció kapcsán biztosított minden dokumentáció, adat, információ a TNT tulajdonát képező információnak minősül, melyet kizárólag a köztünk fennálló szerződéses/üzleti kapcsolat létrehozása, illetőleg fenntartása céljából osztunk meg Önnel. Ennek megfelelően az így átadott információk az említett céltól eltérő cél érdekében nem oszthatók meg harmadik féllel.

Amennyiben az átadott információkat a működés érdekében szükséges harmadik féllel megosztani (pl.: 3PL) vagy azok megosztása harmadik személlyel, például szoftverfejlesztővel, valamely technikai szolgáltatás érdekében szükséges, úgy az információk megosztása kizárólagosan az Ön felelősségi körébe esik és Ön köteles gondoskodni arról, hogy ezen harmadik féllel fennálló jogviszonyát úgy rendezze, hogy - a TNT előírásainak kiterjesztésével - az információk bizalmas jellege a harmadik személy előtt ismert legyen. Biztosítani köteles továbbá azt, hogy ezen harmadik személy a jogviszony megszűnését követően az átadott információkat kizárólag a jogügyletben meghatározott célok elérése érdekében őrizze meg illetve használja fel, így azokat nem őrizheti meg és használhatja fel ettől eltérő célok érdekében.

13. FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNK MÉRTÉKE

Felelősség a fuvarozási szolgáltatásokért
13.1 A 14. pontban írtak alkalmazásától függően, az Önök küldeményének fuvarozás során történő bármely elveszése, sérülése vagy késedelme esetén felelősségvállalásunkat az alábbiak szerint korlátozzuk:
13.1.1 Ha az Önök küldeményének fuvarozása teljes egészében vagy részben légi úton történik, és a fuvarozás az indító országon kívül más országot is érint, mint közbenső vagy célállomást, az 1929. évi Varsó Egyezmény, illetőleg az 1955. évi Hágai jegyzőkönyvvel, az 1975. évi 4-es számú Montreali Jegyzőkönyvvel, és/vagy az 1999. évi Montreali Egyezménnyel módosított Varsói Egyezmény alkalmazandó a fuvarozásra, bármelyik is legyen kötelező erővel alkalmazandó. Ezen nemzetközi egyezmények a küldemény elveszése, sérülése vagy késedelme esetén felelősségvállalásunk mértékét, kilogrammonként 19 SDR-ben (különleges lehívási jog) határozzák meg, és ezen összegre korlátozzák.
13.1.2.
Ha az Önök küldeményét közúton fuvarozzuk olyan országba vagy országból, amely részese a Genfben 1956. évben kelt „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló nemzetközi egyezménynek (CMR), az Önök küldeményének vagy annak érintett részének részleges vagy teljes elveszése vagy sérülése esetén felelősségvállalásunk mértékét a CMR szabályozza és korlátozza a hiányzó bruttó súly minden kilogrammja után 8,33 SDR-ben. Késedelem esetén, amennyiben Önök bizonyítani tudják, hogy kárt szenvedtek, úgy az igazolt kárt, de legfeljebb a fuvardíjnak megfelelő összeget fizetjük meg kártérítés jogcímén feltéve, hogy Önök a fuvardíjat részünkre korábban kifizették..

13.1.3. Ha az Önök küldeményét közúton fuvarozzuk olyan országon belül, vagy olyan országok között, amelyek egyike sem, vagy valamelyike nem részese a CMR egyezménynek, továbbá ha a küldemény továbbítására Magyarországon belül kerül sor, úgy a küldemény vagy annak érintett részének részleges vagy teljes elveszése vagy sérülése esetén a felelősségünk tekintetében a CMR egyezmény IV. fejezetének szabályai megfelelően alkalmazandóak.  Ennek megfelelően kártérítésünk mértéke korlátozott, az nem lehet több mint a hiányzó bruttó súly minden kilogrammja után 8,33 SDR. . Késedelem esetén, amennyiben Önök bizonyítani tudják, hogy a késedelem okán kárt szenvedtek, úgy az igazolt kárt, de legfeljebb a fuvardíjnak megfelelő összeget fizetjük meg kártérítés jogcímén feltéve, hogy Önök a fuvardíjat részünkre korábban kifizették.
13.1.4. Ha a fenti 13.1.1-13.1.3 szakaszokban írtak egyike sem alkalmazható, és amennyiben Önökkel szemben minket felelősség terhel a teljesített fuvarozási szolgáltatás okán, a küldemény vagy annak bármely része elveszéséért, megsérüléséért, helytelen kiszolgáltatásáért vagy a kiszolgáltatás elmulasztásáért úgy az Önökkel szembeni felelősségünk mértéke az alábbiak közül az alacsonyabb összegre korlátozódik: a küldemény vagy annak érintett részének fuvarozáskori piaci értéke vagy kijavítási költsége azzal, hogy a kártérítés felső mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a küldemény hiányzó bruttó súlya alapján a 17Euro/kg értéket, illetőleg egy küldemény tekintetében a 10.000 Eurot. Késedelem esetén, amennyiben bizonyítani tudják felénk, hogy a késedelem okán kárt szenvedtek, úgy az igazolt kárt, de legfeljebb a fuvardíjnak megfelelő összeget fizetjük meg kártérítés jogcímén feltéve, hogy Önök a fuvardíjat részünkre korábban kifizették.
Felelősség Egyéb szolgáltatások teljesítéséért
13.2 A 14. pontban írtak alkalmazásától függően, amennyiben egyéb szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan Önökkel szemben szerződésszegés, gondatlan, illetőleg szándékos magatartás vagy mulasztás okán, illetőleg bármely más egyéb okból minket felelősség terhel, úgy az Önökkel szembeni felelősségünk mértéke egy káresemény, illetőleg ugyanazon okból bekövetkező káresemények  sorozata esetén sem haladhatja meg a 10.000 Eurot, továbbá küldemény elveszése vagy megsérülése esetén a felelősségünk mértéke az alábbiak közül az alacsonyabb összegre korlátozódik: a küldemény vagy annak érintett részének piaci értéke vagy kijavítási költsége azzal, hogy a kártérítés felső mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a küldemény hiányzó vagy sérült részének súlya alapján a 3,40 Euro/kg értéket, illetőleg káreseményenként, vagy káresemény sorozatonként a 10.000 Eurot.

14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

14.1 Szerződésszegés esetén nem vagyunk felelősek bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért, még abban az esetben sem, ha tudhattuk azt akár a szerződés megkötésekor, akár azt követően, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet, továbbá nem vagyunk felelősek bármely formában felmerülő közvetett -, esetleges különleges -, illetőleg következményes károkért, illetőleg veszteségekért. Amennyiben a fuvarozás teljesítése során Önnek, vagy valamely harmadik személynek a szerződésen kívül kárt okozunk, úgy annak megtérítéséért kizárólag abban az esetben vagyunk felelősek, ha azt szándékos magatartással okozzuk, vagy a magatartás életet, testi épséget, vagy egészséget károsít.
14.2 Nem vagyunk felelősek, ha az Önökkel szemben fennálló kötelezettségeink bármelyikét az alábbi körülmények bármelyikének fennállása okán egyáltalán nem teljesítjük.
14.2.1. rajtunk kívülálló körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan:
a) elemi csapás, ideértve: földrengést, ciklont, vihart, árvizet, tűzvészt, járványt, ködöt, havat vagy fagyot;
b) Vis Major, így különösen, de nem kizárólagosan ideértve: háborút, baleseteket, közellenségek cselekményeit, sztrájkot, embargót, légiveszélyt, helyi zavargásokat vagy polgári engedetlenséget;
c) országos vagy helyi szintű zavarok a légi vagy földi közlekedési hálózatban, mechanikai problémák a szállításban vagy a gépekben;
d) a küldemény tartalmának rejtett vagy benne rejlő hibája,
e) harmadik fél által elkövetett bűncselekmény, pl. lopás vagy gyújtogatás.

14.2.2. az Önök, illetve harmadik fél cselekedete vagy mulasztása, így különösen:
a) ha a jelen Szerződési Feltételekben rögzített kötelezettségeket, így különösen a 12. pontban részletezett rendelkezéseket Önök megszegik, (vagy bármely harmadik személy a küldemény tekintetében igényt érvényesít az Önök szerződésszegése okán)
b) bármely vámszerv, biztonsági szolgálat, légitársaság, repülőtér, továbbá kormányzati hivatal cselekedete vagy mulasztása.

14.2.3. A küldemény tiltott árucikket tartalmaz, még akkor is, ha tévedésből elfogadtuk a küldeményt fuvarozásra.
14.2.4. Az Önök érdekében teljesítendő valamely jogellenes fizetés teljesítését visszautasítjuk.
14.3 Nem vagyunk szállítmányozók, és nem vállalunk semmilyen ennek megfelelő kötelezettséget.


14.4. A TNT nem felelős valamely személyes- vagy pénzügyi, gazdasági adat elveszéséért, így különösen, de nem kizárólagosan nem felelős azért, ha valamely különleges (pl. egészségi állapotra vonatkozó) adat, társadalombiztosítási szám, születési adat, vezetői engedély szám, hitelkártya- vagy bankkártyaszám adat, illetve pénzügyi, számviteli információ vész el.

15. IDŐPONTRA MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSOK

Ami az általunk ajánlott és Önök által megrendelt időpontra történő kiszállítási szolgáltatásainkat illeti, amennyiben a meghatározott időben nem kézbesítjük küldeményét és ez nem a 14.2 pontban írt valamely eseményre vezethető vissza, és Önök igényt jelentenek be a 19. pont szerint, úgy kizárólag a ténylegesen teljesített szolgáltatás (pl. dél előtt) díját számítjuk fel Önöknek a megrendelt szolgáltatás kategóriában a kért szolgáltatásra ajánlott díj helyett (pl. de. 9 óra előtt).

16. ÉRTÉKES ÁRUK

Javasoljuk, hogy az olyan értékes árukat, mint a drágakövek, nemesfémek, ékszerek, pénz, forgalomképes értékpapírok, nem védett bútorok, üvegek, porcelánok, műkincsek és régiségek; továbbá fontos dokumentumokat így különösen útleveleket, tendereket, részvényeket és opcióigazolásokat ne a hálózati rendszerünkön keresztül küldjék el, mivel a küldemények a továbbítás során mechanikus kezelésnek és automatikus válogató berendezés használatának vannak kitéve, járművekről és járművekre történő többszöri átrakodással, mely károsodást vagy elveszést okozhat. Amennyiben Önök ennek ellenére hálózati rendszerünkön keresztül küldenek, vagy küldetnek velünk ilyen árukat, úgy ezt saját kockázatukra teszik.

17. ÉRTÉKALAPÚ KÁRTÉRÍTÉS

17.1 Az általunk meghatározott díj megfizetése ellenében Önök a fuvarlevélen bevallhatják a küldeményük (dokumentum küldemény kivételével) értékét, mely esetben a 13. pontban írt felelősségi korlátozások küldeményenként legfeljebb 25.000 Euro értékig felemelhetők („Értékalapú kártérítés”). Az értékbevalló nyilatkozat a fuvarlevél 9. „Különleges kézbesítési utasítások” rovatának kitöltésével tehető meg, míg az Értékalapú kártérítés szolgáltatás az ekként megjelölt rovat kitöltésével rendelhető meg, mely megrendeléssel vállalják, hogy ennek díját esedékességkor megfizetik.  Ez esetben a küldemény igazolt elveszése vagy megsérülése esetén a bevallott érték, de küldeményenként legfeljebb 25.000 Euro erejéig követelhető kártérítés. Értékalapú kártérítés nem kérhető drágakövek, nemesfémek, hordozható számítógépek, plazma és LCD képernyők, ékszerek, pénz, üveg, porcelán, műkincsek, régiségek, dokumentumok (a 17.2. pontban szabályozott helyreállítási költség kivételével), továbbá filmek, kazetták, kompaktlemezek, memória kártyák, vagy bármely más adat- vagy képhordozó eszköz fuvarozása esetén. Ha mégis ilyen árut kívánnak továbbítani, úgy külön árubiztosítás megkötését javasoljuk.
17.2 Az Értékalapú kártérítés dokumentum küldemény esetén annak helyreállítási, ismételt kiállítási, újbóli kiadási vagy újranyomtatási (beleértve az anyagköltséget (pl. papír) és ésszerű munkadíjat) költségeinek a fedezetére kérhető a fuvarlevél megfelelő rovatának kitöltésével és az általunk megjelölt díj egyidejű befizetésével. Ez esetben a dokumentum küldemény igazolt elveszése vagy megsérülése esetén a bevallott érték, de legfeljebb küldeményenként 500 Euro erejéig követelhető kártérítés. Értékalapú kártérítés kizárólag a küldeményt fuvarozásra átvevő TNT vállalat, leányvállalat vagy fióktelep honlapján felsorolt dokumentum küldeményekre kérhető.
17.3 A 17. pont alapján nyújtott Értékalapú kártérítés (17.1 és 17.2)
(i)  alapján nem követelhető kártérítés ún. következményes jellegű károkért (lásd 14.1. pont), illetőleg a fuvarozási késedelmekből eredő veszteségekért, továbbá ha a kár az Önök jelen Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségei megszegése miatt következik be,
(ii) nem kérhető nem fuvarozási szolgáltatás esetén, továbbá
(iii) nem kérhető bizonyos országokban, melyek listája, továbbá az Értékalapú kártérítés részletes feltételei a küldeményt fuvarozásra átvevő TNT vállalat, leányvállalat vagy fióktelep ügyfélszolgálatán, illetőleg honlapján szerezhető be.

18. HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL BETERJESZTETT KÁRIGÉNYEK

Önök vállalják, hogy a küldeményben érdekelt bármely harmadik személy részére nem teszik lehetővé azt, hogy igénnyel vagy perrel éljen ellenünk még akkor sem, ha gondatlanság vagy mulasztás terhel minket. Ha ilyen harmadik személy mégis igényt támaszt velünk szemben, vagy ellenünk pert indít, úgy Önök vállalják, hogy kártalanítanak minket annak következményeiért, továbbá fedezik a védelem kapcsán ránk háruló költségeket és kiadásokat.

19. KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS

Ha igényt kívánnak érvényesíteni a küldemény elveszése, sérülése vagy késedelmes szállítása, illetőleg bármely egyéb ok miatt, úgy az érvényben lévő nemzetközi egyezményeknek és az alábbiaknak megfelelően kell eljárniuk, mivel ellenkező esetben fenntartjuk jogunkat az igény elutasítására.
19.1. A küldemény elveszése, sérülése vagy késedelme esetén 21 napon belül kötelesek írásban igénybejelentést tenni nálunk, mely időtartamot
(i) a küldemény kézbesítésének napjától, vagy
(ii) attól a naptól kell számítani, amelyiken a küldeményt kézbesíteni kellett volna, illetőleg
(iii) amennyiben az igény egyéb szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, úgy attól a naptól kell számítani, amikor az elveszés, a sérülés vagy a késedelem ténye ésszerűen tudomásukra kellett volna jusson.
19.2. Az igénybejelentést követő 21 napon belül a küldeményre, továbbá az elveszés, sérülés, illetőleg a késedelem miatt elszenvedett kárra vonatkozó lényeges információk megküldésével igazolniuk kell igényüket.
19.3. Amíg a díjunk nem kerül kiegyenlítésre, nem vagyunk kötelesek az igénnyel foglalkozni, és Önök sem jogosultak a díjunkba az igényük összegét beszámítani.
19.4. Vélelmezzük, hogy a küldemény sértetlen állapotban került kézbesítésre, kivéve, ha az átvevő valamely sérülés tényét a küldemény átvételekor az átvétel igazolására rendszeresített eszközünkön, vagy okmányunkon írásban rögzítette. Sérüléssel kapcsolatos kárigény elbírálása érdekében biztosítaniuk kell számunkra a küldemény tartalmának és eredeti csomagolásának megtekintését.
19.5. Ha alkalmazandó nemzetközi egyezmény vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, a kártérítési igény elévül a küldemény kiszolgáltatása napjától vagy attól a naptól számított egy éven belül, amelyiken a küldemény kiszolgáltatásra sor kellett volna kerüljön; egyéb szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos igény attól a naptól számított egy éven belül évül el, amelyiken az elveszés, a sérülés vagy a késedelem ténye ésszerűen tudomásukra kellett volna jusson, kivéve, ha ezen idő alatt Önök az igény érvényesítése érdekében ellenünk peres eljárást indítanak.
19.6. Abban az esetben, ha igényüket részben vagy egészben megalapozottnak találjuk, úgy szavatolnak azért, hogy mind a biztosítójuk, mind egyéb más harmadik olyan személy, akinek valamilyen érdeke fűződik a küldeményhez, lemond minden olyan jogáról, igényérvényesítési vagy jogorvoslati lehetőségéről, amelyre esetlegesen velünk szemben valamely jogcímen jogosulttá válna.
19.7. A küldemény nem tekinthető elveszettnek a küldemény ki nem szolgáltatásáról szóló értesítésük vétele napjától számított legalább 30 nap elteltéig. Írásban ezen időtartam lerövidítésében megállapodhatunk.

20. DÍJSZABÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

20.1. Önök vállalják, hogy a számlára írt fizetés esedékességének időpontjáig visszatartás, levonás, ellenkövetelés, vagy beszámítás nélkül kiegyenlítik a küldemény fuvarlevelén/fuvarozási szerződésében megjelölt helyek közötti fuvarozása, vagy az egyéb szolgáltatás teljesítése után nekünk járó nettó díjakat és egyéb felszámítható különdíjakat, az ezekkel kapcsolatos bármely forgalmi adóval együtt.
20.2. Amennyiben a számla fizetésének esedékességi időpontjáig  írásban nem nyújtanak be kifogást a számla ellenében, úgy ezt a tényt úgy tekintjük, hogy a számla kifogásolásáról lemondtak.
20.3. Díjaink kiszámítása a küldeményükre alkalmazható és érvényben lévő ártáblázatunknak, vagy a megfelelő szerződésünknek megfelelően történik. Érvényben lévő ártáblázatunkhoz a fuvardíjat számlázó országban lévő bármely irodánkban hozzájuthat.
20.4. A díjat a küldemény tényleges súlya, vagy annak ún. térfogatsúlya alapján számítjuk ki attól függően, hogy melyik érték a magasabb. A térfogatsúlyt az ártáblázatunkban szereplő súlytérfogat-átszámítási képlet szerint számítjuk ki. A küldeményük súlyát és darabszámát, továbbá térfogatát ellenőrizhetjük és amennyiben az Önök által bevallott súly, térfogat vagy darabszámhoz képest eltérést találunk, úgy egyetértenek azzal, hogy díjkalkulációnkhoz az általunk megállapított súly, térfogat vagy darabszám adatokat felhasználhatjuk.
20.5. Magától értetődően, a címzett köteles megfizetni részünkre valamennyi a célországban a küldeményre terhelt importvámot, forgalmi adót és egyéb költséget a küldemény kézbesítésekor, és ha a címzett a kifizetést megtagadja, úgy Önök kötelesek teljes egészében kifizetni számunkra ezt az összeget a címzett nem-fizetéséről küldött értesítésünk kézhezvételétől számított 7 napon belül.
20.6. Önök elfogadják azt, hogy ha a számlánkat nem egyenlítik ki a számlán megjelölt esedékességi időpontig, , úgy a számla lejáratát követő naptól, annak teljes és végső kiegyenlítése napjáig késedelmi kamatot számíthatunk fel, melynek mértéke tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabálya az irányadó. Önök elfogadják azt, hogy megfizetik a határidőben nem teljesített számlák behajtásával kapcsolatban ésszerűen felmerült költségeinket, de legalább a számla bruttó értéke 12%-nak megfelelő, de minimum 12.000,-Ft+Áfa összeget.
20.7. A mindenkori ártáblázatunkon feltüntetett háztól házig történő szállítás díja magában foglalja az egyszerűbb vámeljárások díját, azonban fenntartjuk a jogot többlet adminisztrációs díj kiszabására abban az esetben, ha időigényes többletmunka szükséges a vámeljárás során ahhoz, hogy kézbesíteni tudjuk a küldeményüket a címzettnek. További díj fizetése válhat esedékessé ezért néhány országban, ha a nem egyszerűbb vámkezelés lefolytatásához különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi tevékenységek szükségesek a küldemények tekintetében:
20.7.1. a hivatalos vámnyilatkozatok háromnál több különböző árut érintenek,
20.7.2. vámbiztosíték adása vagy az áruk vámőrizet alatti szállítása szükséges,
20.7.3. ideiglenes import igénybevétele történik,
20.7.4. a vámkezelés a vámhivataltól eltérő kormányzati szervet érint.
Néhány országban a behozatali vámokat, importadókat, bírságokat megelőlegezhetjük, vagy vámbiztosítékot adhatunk az importőr nevében. Azon országban, ahol ez a szolgáltatás megrendelhető, helyi adminisztrációs díj kiszabása történik a címzett felé, melyet, ha nem fizet meg nekünk, úgy Önök felelősek e díj kifizetéséért.
20.8. Önök speciális számlázási utasítást adhatnak nekünk, vagy megállapodhatnak a küldemény címzettjével vagy más harmadik féllel, hogy az fizeti díjunkat és/vagy a küldeménnyel kapcsolatosan az oldalunkon felmerülő, illetve ránk kiszabott bárminemű vámot, adót, bírságot, vámbiztosítékot, értékbecslési díjat, költséget, pótdíjat és büntetést. Amennyiben a címzett vagy más harmadik fél megtagadja a fuvarozásért felszámított díjunk kifizetését, vagy a fenti költségeink megtérítését, Önök vállalják a fizetés megtagadásáról szóló értesítésünktől számított 7 napon belül ezen összegek kifizetését.
20.9.  Az általunk kiállított számlának nem része a kézbesítést igazoló dokumentum (POD) - mely digitális vagy elektronikus formában beszerezhető vagy azt rendelkezésre bocsátjuk - sem pedig egyéb más dokumentum.
20.10.  Amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi, úgy az általunk alkalmazott számlázási mód az elektronikus számlázás. Ha Önök papír alapú számlát kérnek, illetőleg amennyiben előírás számunkra a papír alapú számlázás, úgy  fenntartjuk a jogot arra, hogy ezért adminisztrációs díjat számítsunk fel Önöknek.
20.11. Számláinkat a számlákon feltüntetett valutanemben kell teljesíteni, vagy a helyi valutanemben az általunk megadott átváltási árfolyam alkalmazásával.
20.12. Mindenkor általános zálogjogunk van a birtokunkba került valamennyi küldeményükre, melynek alapján jogosultak vagyunk azok tartalmát értékesíteni és az Önökkel szemben fennálló bárminemű követelésünket a befolyó összegből kielégíteni.
20.13. Önök felelősek valamennyi olyan vám, adó, egyéb díj és illeték megfizetéséért, melyet a fuvarozás vagy az egyéb szolgáltatás nyújtására vagy ezekkel összefüggő okiratokra - ideértve a fuvarlevelet is - tekintettel vetnek ki.
20.14. Bízunk abban, hogy magas színvonalú szolgáltatásaink az Önök megelégedésére szolgálnak és ezáltal a későbbiek folyamán ismételten visszatérnek hozzánk. Fuvarozási – és az egyéb szolgáltatások díjának elszámolása ezért nem az általunk nyújtott szolgáltatásonként külön-külön, hanem egy meghatározott időszak alatt teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan együttesen történik. Ennek megfelelően – külön megállapodás hiányában – az elszámolás napját megelőző időszakban indított küldeményekhez kapcsolódó díjainkról időszakonként (általában hetenként) rendszerességgel számlát állítunk ki az Önök részére, legkésőbb az elszámolási időszakot követő második hét utolsó munkanapjáig. Számla kiállítására csak abban az esetben kerül sor, ha Önök az adott elszámolási időszakban ténylegesen igénybe veszik fuvarozási és egyéb szolgáltatásainkat.

21. KÁRMENTESÍTÉS ALKALMAZOTTI KÁROKOZÁS ESETÉBEN

21.1 Ön köteles megtéríteni részünkre és megóvni bennünket minden olyan követeléstől, költségtől, felelősségtől, kiadástól, amely közvetve, vagy közvetlenül
21.1.1. az Ön részére nyújtott szolgáltatásunkban illetékes, vagy kizárólagosan erre a célra kijelölt alkalmazottainkkal;
21.1.2. az Ön alkalmazottaival, vagy volt alkalmazottaival;
21.1.3. az Ön beszállítójával vagy volt beszállítójával; vagy
21.1.4. bármely más harmadik személlyel
kapcsolatos létszámleépítéséből, célzott újraalkalmazásából, vagy ezek átvételéből, illetve a köztünk lévő üzleti kapcsolatból eredhetnek, ideértve a a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetére munkavállalók jogainak védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, az 77/187/EGK tanácsi irányelvét módosító, az Európa Tanács 2001/23. sz. Irányelvéből, vagy ennek bármely nemzeti jogban való végrehajtásából, továbbá bármely munkaviszonyra vonatkozó alkalmazandó jogszabályból eredő bármely felelősséget.

22. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

22.1.Amennyiben bármely feltételt érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítanak, úgy ez nem befolyásolja a jelen Szerződési Feltételek egyetlen más feltételét sem, melyek erre tekintet nélkül továbbra is hatályban maradnak.
22.2 Ha az alkalmazandó nemzetközi egyezmény másként nem rendelkezik, úgy a jelen Szerződési Feltételekhez kapcsolódó vagy abból eredő viták tekintetében azon ország jogszabályai alkalmazandók és azon ország bírósága jogosult ezen ügyekben eljárni, amelyikben a küldemény fuvarozása, illetve egyéb szolgáltatások teljesítése után járó díjakat megfizették, vagy követelésére jogosultságunk keletkezett.

23. A TNT EXPRESS HUNGARY KFT. POSTAI TEVÉKENYSÉGE


A TNT Express Hungary Kft. postai tevékenységét szabályozó Általános Szerződési Feltételei rendelkezései alkalmazandók mindazon szerződések tekintetében, melyek tárgya olyan küldemények továbbítása, amelyek a hatályos magyar jog szerint postai küldeménynek minősülnek. Ezen szabályzat kifüggesztésre került és megtekinthető a TNT Express Hungary Kft. székhelyén (1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT (283) Épület) és a www.tnt.hu honlapon.

 

Fel, az oldal tetejére

A TNT Express Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Postai Szolgáltatása során alkalmazott Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

 

1 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok

1.1. A Szolgáltató neve: TNT Express Hungary Kft.

1.2. A Szolgáltató székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép. II Logisztikai központ - Irodaépület, Magyarország2

1.3. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-068137

1.4. A Szolgáltató adószáma: 10376166-2-44

1.5. A Szolgáltató ügyfélszolgálatainak címe, elérhetősége és nyitva tartási ideje: Az ÁSZF 9.3. és 7.2.1. pontja szabályozza.

1.6. A Szolgáltató felügyeleti szerveinek megnevezése és címük: a) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 1133 Budapest XIII. Visegrádi u. 106., Postacím: 1376 Budapest, Pf.: 997, Tel.: 468-0500, fax: 468- 0680, e-mail: info@nmhh.hu

2. Az ÁSZF célja, területi, időbeli hatálya

2.1. Az ÁSZF célja: jelen ÁSZF célja, hogy a 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Posta tv.) rendelkezéseinek megfelelően szabályozza a Szolgáltató postai szolgáltatási tevékenységét.

2.2. Az ÁSZF időbeli hatálya Jelen ÁSZF a
Jelen ÁSZF a 3. pontban megjelölt szolgáltatás Hatóság általi nyilvántartásba vételéről a Szolgáltató részére küldött értesítés napjától, illetőleg ennek hiányában - a nyilvántartásba vétel elutasítása, illetőleg a Posta tv. 10.§ (6) bekezdése szerinti kivétellel - a bejelentés napjától számított negyvenhatodik naptól, a Hatóság által vezetett nyilvántartásból való törlés napjáig hatályos. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató köteles a bevezetését megelőző legalább tizenötödik naptól kezdődően a székhelyén és a www.tnt.hu honlapon közzétenni.

3. A Szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás: egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - a Posta tv. 8.§ (3) bekezdésben meghatározott, jelentős hozzáadott értéket képviselő speciális többletszolgáltatások közül legalább egyet magában foglaló postai szolgáltatás – továbbiakban: Postai Szolgáltatás.

4. A Postai Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés tartalma, létrejötte, megszűnése

1 Az ÁSZF egységes szerkezetben tartalmazza a 2019. december 16-án és 2020. január 6-án hatályba lépő módosításokat. A módosult rendelkezések vastag, dőlt betűvel szedve.
2 Hatályos 2019. december 16-tól


4.1.  A Szolgáltató a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező „Belföldi ártáblázat/Szolgáltatási Opciók és különdíjak/Általános tudnivalók” alapján kiszámítható díj és a 7. sz. mellékletben meghatározott üzemanyag pótdíj ellenében vállalja, hogy a felvett küldeményt belföldön a feladó (továbbiakban: Feladó) által kiválasztott és a jelen ÁSZF 5.1.4. pontjában írt legalább egy különszolgáltatás teljesítésével, a belföldi címzett részére kézbesíti, illetve kézbesítésre a címzettnek felajánlja.3


4.2.  A Szolgáltató a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező „Nemzetközi Ártáblázat, Célállomások, tranzit idők és szolgáltatások/Általános Tudnivalók/Szolgáltatási Opciók és különdíjak ” alapján kiszámítható díj és a 7. sz. mellékletben meghatározott üzemanyag pótdíj ellenében vállalja, hogy a felvett küldeményt külföldön, a Feladó által kiválasztott és a jelen ÁSZF 5.1.4. pontjában írt legalább egy különszolgáltatás teljesítésével, a külföldi címzett részére kézbesíti, illetve kézbesítésre a címzettnek felajánlja.4


4.3.  Magyarország államhatárát átlépő küldemények tekintetében a nemzetközi szerződéseket, így a küldemény légi úton történő továbbítása esetén elsősorban 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett, a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény – továbbiakban: ME -, míg közúton történő továbbítás esetén elsősorban az 1971. évi 3. tvr-el kihirdetett, a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló, Genfben, 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény – továbbiakban: CMR - rendelkezéseit kell alkalmazni.


4.4.  A Postai Szolgáltatás a Posta tv. 2.§ 35. pontja szerinti postai küldemények közül kizárólag a 24. pont szerinti levélküldeményre, illetőleg nyomtatványra (továbbiakban: dokumentum küldemény) és a 29. pont szerinti azon postacsomagra terjed ki, amelynek tömege – mérettől függetlenül - a 40 kg-t nem haladja meg – továbbiakban együtt: küldemény vagy postai küldemény. E körben Szolgáltató azon küldeményeket kezeli postai küldeménynek, amelyek

Ha valamely küldemény a jelen feltételeknek nem felel meg, arra a Szolgáltató Postai Szolgáltatási szerződést nem köt.

a)  a jelen ÁSZF 3. számú melléklete szerinti kísérő nyomtatványon, vagy a myTNT vagy ExpressShipper szoftver segítségével kinyomtatott címkével és „Collection Manifest” elnevezésű kísérő okirattal – továbbiakban együtt: kísérő nyomtatvány - kerülnek feladásra, és

b)  a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon címzéssel ellátottak, továbbá,

c)  a kísérő nyomtatványon a jelen ÁSZF-ben részletezett valamely igénybe vehető különszolgáltatás (lásd.: 5.1.4.) és a küldemény megjelölése, méret, illetőleg tömegadatai megjelölésre került a feladó által.

Ha valamely küldemény a jelen feltételeknek nem felel meg, arra a Szolgáltató Postai Szolgáltatási szerződést nem köt.


4.5.  A Postai Szolgáltatási szerződés az 4.4. pontban meghatározott küldemény Szolgáltató általi felvételének írásbeli elismerésével jön létre. A küldemény felvételének írásbeli elismerését a kísérő nyomtatvány Szolgáltató általi aláírása igazolja. A kísérő nyomtatványt mind a Szolgáltató, mind a Feladó aláírja.


4.6.  A Szolgáltató a Postai Szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését oly módon igazolja, hogy a küldemény kísérő nyomtatványának valamennyi példányán feltűnteti az Postai szolgáltatás megkezdésének tényét és pontos időpontját és azt mind a Feladó, mind a Szolgáltató képviselője aláírásával igazolja.


4.7.  A Posta Szolgáltatási szerződés teljesítésére és a felelősségi szabályokra a Posta Szolgáltatási szerződés létrejöttétől a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.
 

4.8.  A Szolgáltató köteles megtagadni a Postai Szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

a)  a szerződés teljesítése jogszabályba, továbbá az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya alapján megkötött nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályba vagy az alapján megkötött megállapodásba ütközik;

b)  a küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet;

c)  a feltételesen szállítható küldemény nem felel meg ilyen küldeményekre vonatkozó előírásoknak vagy

d)  a küldemény csomagolása nem felel meg az 5.1.1.7. pontban meghatározott, a küldeményekre vonatkozó előírásoknak;

e)  a küldemény a Postai Szolgáltatásból kizárt küldemény;

f)  a feltételesen továbbítható küldemény nem felel meg az ilyen küldeményekre

vonatkozó előírásoknak;

g)  a szolgáltatás a jogszabályok és a jelen ÁSZF alkalmazásában nem Postai

Szolgáltatás.


4.9.  A szerződés megkötésének -, illetőleg a teljesítés 4.8. pont szerinti megtagadásából, valamint a küldemény ezen okból történő visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Feladót terhelik.


4.10.  A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha

a)  a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák,

b)  a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek - tevékenységi körén kívül

álló okból - nem állnak rendelkezésre;

c)  alapos okkal feltételezi a jelen ÁSZF 4.8. a)-g) pontjaiban meghatározott valamelyik

eset fennállását.4.11. A Postai Szolgáltatás szerződés megszűnése:


4.11.1. A Postai Szolgáltatási szerződés megszűnik a szolgáltatás teljesítésével. A Postai Szolgáltatás teljesítését jelenti a küldemény kézbesítése a címzetthez, avagy a kézbesítésnek a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon bekövetkező akadálya, lehetetlenülése esetén, a Feladóhoz való visszaszolgáltatása. Kézbesíthetetlen küldemények esetén a Postai Szolgáltatási szerződés a küldemény felelős őrzésbe vételének napján szűnik meg. (lásd.: ÁSZF 5.1.9.2. pontja)


4.11.2. A szerződés teljesítésének megkezdését követően egyoldalú elállásnak, a szerződés egyoldalú felmondásának egyik fél részéről sincs helye.


5. A Postai Szolgáltatás teljesítése

5.1. Az igénybevétel módjai és feltételei:

5.1.1. Címzés, csomagolás, lezárás:

5.1.1.1. A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A tiszta címzés azt jelenti, hogy a Szolgáltató még igazolás esetében sem fogad el továbbításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján vagy bármilyen más módon megváltoztatták, illetőleg nem felel meg az 5.1.1.2 pontban írtaknak.

5.1.1.2 pontban írtaknak.

5.1.1.2. A Postai Szolgáltatási szerződés létrejöttéhez a küldemény kísérő nyomtatványára legalább az alábbi címadatokat kell feljegyezni latin betűkkel és arab, szükség esetén római számokkal:
a) a címzett(ek) neve, elnevezése,
b) a címzettnél a kézbesítés érdekében a Szolgáltató által elérhető személy neve és telefonszáma,
c) a küldemény rendeltetési helye (a település neve),
d) címhely (utcanév, házszám, lépcsőház száma) közelebbi címadat (emelet, ajtó),
e) címhely irányítószám,
f) az a)-e) pontokban foglalt adatokon kívül - amennyiben a küldemény külföldre szól, címzett ország neve. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni.

5.1.1.3. A rendeltetési hely nevét lehetőség szerint úgy kell feltüntetni, ahogy az a magyar Helységnévtár, illetőleg nemzetközi viszonylatban a postahelyek nemzetközi névsora (Nomenclature) tartalmazza, vagyis Hatóságos elnevezésének megfelelően és rag hozzátétele nélkül. (Pl. Wien és nem Bécs)

5.1.1.4. A külföldre feladott küldemény címét a Feladó tetszés szerinti nyelven készíti el ugyan, de kívánatos, hogy azt a címzett ország hivatalos nyelvén, vagy angol nyelven írja. A címadatok nevét nyomtatott nagybetűkkel kell írni.

5.1.1.5. A küldemény kísérő nyomtatványán, visszakézbesítési címként a Feladó címadatait is fel kell tüntetni az 5.1.1.1.-5.1.1.4. pontok szerint, kivéve, ha a küldemény pályázatot vagy versenytárgyalást tartalmaz.

5.1.1.6. A címzésminta a jelen ÁSZF 4. számú melléklete.

5.1.1.7. A Szolgáltató kizárólag lezártan vesz át dokumentum küldeményeket, továbbá a küldemény tartalma jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagoltan vesz át postacsomagot. A lezárt küldeményt csak abban az esetben veszi fel a Szolgáltató, ha azt a Feladó megfelelően lezárta és a lezárás megsértése nélkül a küldemény tartalmához hozzáférni nem lehet.

5.1.1.8. A Szolgáltató a Feladó külön rendelkezése alapján, külön díj ellenében vállalja a küldemény csomagolását.

5.1.2. Súly és méret megállapítása

5.1.2.1. A küldemény súlyát és méretét a súlyhatárok és a díjak ellenőrzése céljából kell megállapítani.

5.1.2.2. A súlyt kg-ban és g-ban, a méretet centiméterben kell felírni.

5.1.2.3. Ha a Feladó maga szereli fel a küldeményeket, a Szolgáltató a küldemények súlyát és nagyságát utánméréssel ellenőrizheti. Ha a Feladó által megadott méret adatok tévesek, úgy a Szolgáltató az után-méréssel megállapított méretek szerint jogosult díjazásra. Amennyiben az után-méréssel megállapított adatok szerint a küldemény nem minősül postai küldeménynek, de annak továbbítását a Szolgáltató egyébként vállalja, úgy azt a Szolgáltató nem Postai Szolgáltatás keretében, hanem fuvarozási szerződés alapján továbbítja, melynek feltételeire a Szolgáltató „TNT Express Fuvarozási Feltételei” rendelkezései az irányadóak, mely az alábbi linken érhető el: http://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms_and_conditions/terms_and_conditions_long _form.html

5.1.3. Igénybe vehető szolgáltatások

5.1.3.1. Special Express: a küldemény továbbítására, kezelésére a feladóval kötött külön megállapodás alapján kerül sor.

5.1.3.2. 9:00 Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére belföldön a következő munkanapon, míg a 2/a. számú „Célállomások, tranzitidők és szolgáltatások” elnevezésű mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor reggel 9 óra előtt.

5.1.3.3. 10:00 Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére belföldön a következő munkanapon, míg a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor reggel 10 óra előtt.

5.1.3.4. 12:00 Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére belföldön a következő munkanapon, míg a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor 12:00 óra előtt.

5.1.3.5. Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére belföldön a következő munkanapon, míg a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor.

5.1.3.6. Economy Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon kerül sor.

5.1.3.7. 12:00 Economy Express: a küldemény munkanapon történő felvétele mellett, a küldemény kézbesítésére a 2/a. számú mellékletben írt országok nagyobb városaiban legkésőbb az egyes országokra kézbesítési határidőként meghatározott munkanapok közül a későbbi munkanapon 12.00 óráig kerül sor.

5.1.3.8. Speciális belföldi szolgáltatások:
a) Visszfuvar: Bármely Express szolgáltatás esetén a Szolgáltató a küldemény kézbesítése helyén felvesz egy másik küldeményt azzal, hogy azt még aznap vagy a következő munkanapon a felvétel helyén kézbesíti. Az első küldemény felvételénél a visszküldeményre vonatkozó kísérő nyomtatványt is köteles a Feladó kitöltve átadni a Szolgáltatónak.
b) Éjszakai kiszállítás: A kézbesítés éjszaka, a 2/c. mellékletben megállapított időtartamon belül történik.
c) Kiszállítás időpontra: Az Express belföldi szolgáltatást a Szolgáltató akként teljesíti, hogy a küldemény kézbesítésére a Feladó által a kísérő nyomtatványon megjelölt időpontban kerül sor.
d) Hétvégi, ünnepnapi: az Express szolgáltatást a Szolgáltató akként teljesíti, hogy a küldemény kézbesítésére hétvégén illetve ünnepnapon kerül sor.
e) Kísérőokmány kezelés A feladó által kért kísérőokmányokat a Szolgáltató a feladói címre visszajuttatja.
f) Special expressz belföld (aznapi) kiszállítás: A küldemény felvételére és kiszolgáltatására azonos munkanapon kerül sor a Feladóval kötött külön megállapodás alapján.

5.1.3.9. Az 5.1.3.8.b), c), d) és e) pontjaiban írt szolgáltatásokat a kísérő nyomtatvány 9. rovatába írt alábbi kódokkal lehet megrendelni:
Éjszakai kiszállítás időpontra: BÉJ
Kiszállítás időpontra: BIP
Hétvége és ünnepnap: BÜH
Kísérőokmány kezelés: BKK

5.1.3.10. Az egyes szolgáltatásokra megadott határidők abban az esetben teljesíthetők a Szolgáltató által, ha a küldemény feladására feladás napján déli 12 óráig kerül sor. Ha a küldemény feladására déli 12 órát követően kerül sor, úgy a kézbesítési határidő 24 órával meghosszabbodik.

5.1.3.11. A Szolgáltató az 5.1.3. pontban írt egyes szolgáltatások teljesítésére megadott határidők megtartását nem garantálja, azok becsült kézbesítési határidőnek tekintendők. A Szolgáltató csak külön megállapodás és a 5.1.4.3. pontban írt meghatározott feltételek teljesülése esetén és szerint garantálja küldemény határidőben történő kézbesítését.

5.1.4. Igénybe vehető különszolgáltatások

5.1.4.1. A különszolgáltatások fajtái:
a) a küldemény nyomon követhető kezelése,
b) időgarantált szolgáltatás,
c) utánvétel-szolgáltatás,
d) a címzettel - a küldemény felvételét követően - egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás,
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés,
f) egyéb olyan, a feladó egyedi igényeinek megfelelően kialakított és egyedi szerződés alapján nyújtott, a küldemény kézbesítéséhez kapcsolódó többletszolgáltatás, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatáshoz kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások közé, és amely igénybevétele esetén a Postai Szolgáltatás a felhasználó szempontjából már nem minősül az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásnak.

5.1.4.2. A küldemény nyomon követhető kezelése az alábbiakat jelenti: a kísérő nyomtatványra írt azonosítószám alapján, az interneten, a Szolgáltató honlapján a küldemény mindenkori státusza, a feladástól a kézbesítésig folyamatosan elérhető. A küldemény nyomon követhető kezelését a Szolgáltató – ha a Felek másként nem állapodnak meg – valamennyi küldemény vonatkozásában vállalja a Feladó erre vonatkozó külön rendelkezése nélkül is.

5.1.4.3. Időgarantált szolgáltatás: a Szolgáltató vállalja, hogy a 12:00 Economy Express pontban írt szolgáltatás esetén a dokumentum küldeményt a 2/a. számú mellékletében határidő kétszeresének megfelelő időtartam utolsó napjának 12.00 órájáig, a Feladóval kötött külön írásbeli megállapodás esetén, a külföldi címzett részére garantáltan kézbesíti feltéve, hogy a Feladó az időgarantált idejű szolgáltatásért megállapodott díjat a Szolgáltatónak a küldemény feladásakor megfizette. A Szolgáltató nem vállal időgarantált idejű kézbesítést azokban az országokban, amelyeknél a 2/a számú mellékletben a kézbesítésre a „változó” időpont került megjelölésre. Ha a 2/a. számú melléklet táblázata szerint a kézbesítésre várhatóan két időpont között kerül sor (pl. Albánia 5-8 nap), úgy a Szolgáltató az időgarantált kézbesítést a későbbi időtartam kétszeresének megfelelő időtartam utolsó napjának 12.00 órájáig vállalja (pl. Albánia 16. nap 12.00 óra). A Szolgáltató belföldön időgarantált idejű kézbesítést nem vállal.

5.1.4.4. Utánvétel szolgáltatás: a Feladó és a Szolgáltató külön megállapodása alapján vállalt szolgáltatás, melynek teljesítésére a Szolgáltató által abban az esetben kerülhet sor, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) az Utánvét szolgáltatás megrendelésére és a feladására az Ügyfél a myTNT rendszert használja;
b) a küldemény a címzésminta szerinti címkével ellátott és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint megfelelően megcímzett és kitöltött, továbbá a címkén
c) szolgáltatásként „Express” szolgáltatás és COD kód került bejegyzésre a feladó által; és d) a címzettől beszedendő utánvét összege magyar forintban feltűntetésre került.

5.1.4.5. A címzettel - a postai küldemény felvételét követően - egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás: a feladó által előre jelzett igény esetén a Szolgáltató a kézbesítés időpontját a címzettel egyedileg egyezteteti.

5.1.4.6. Kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés: A küldeményt a Szolgáltató kizárólag a címzettként megnevezett személy részére kézbesítheti (Asztaltól-asztalig szolgáltatás).

5.1.5. A küldemény felvétele

5.1.5.1. A küldemény felvétele a Szolgáltató erre a célra rendszeresített helyiségében, vagy a Feladó címén történhet.

5.1.5.2. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat, illetőleg a myTNT és az ExpressShipper szoftvert a Szolgáltató díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani. A nyomtatványokat a Feladó köteles kitölteni.

5.1.5.3. A küldeményt - ha arról a szerződő Felek másként nem állapodtak meg - a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a Feladója az 5.1.1.7. pont szerint lezárta vagy csomagolta. Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését a 4.8. pont alapján meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a Feladó helyben és azonnal bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a bizonyítás következtében a küldemény csomagolása megbontásra került és a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a Szolgáltató díjmentesen köteles.

5.1.5.4. A felvételi tennivalók során a felvevő

a) megvizsgálja a küldeményt, hogy megfelel-e az ÁSZF-ben megjelölt feltételeknek (súly, méret, csomagolás, lezárás, címzés, rendeltetési hely pontos megjelölése stb.),
b) a küldemény adatait a kísérő nyomtatvány adataival egyezteti,
c) a kisebb hiányosságok pótlására felkéri a Feladót, s ebben lehetőség szerint segédkezik, ha a pótoltatás nem lehetséges, a küldeményt kellő felvilágosítással visszaadja,
d) elismeri a felvételt, illetőleg kiadja a küldemény átvételéről szóló elismervényt, a Feladó kérésére az igénybevett szolgáltatásról számlát ad, amennyiben a díj a küldemény felvételekor kiegyenlítésre kerül;.
e) vámárut tartalmazó küldeményeknél a felvétel feltétele továbbá a szükséges vámokmányok csatolása, illetve a küldemény elvámoltatása, avagy megállapodás a Szolgáltató és a Feladó között a küldemény vámkezelésére vonatkozóan.

5.1.6. A díjfizetés, a díj összege, a fizetés módjai, esedékessége

5.1.6.1. A szolgáltatás díját - ha a Szolgáltató és a Feladó között e körben más megállapodás nem jön létre - a küldemény felvételekor a Feladó készpénzben a küldemény felvevőjének kezéhez kell teljesítse.

5.1.6.2. Amennyiben a díj kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, úgy azt - ha a Szolgáltató és a Feladó között e körben más megállapodás nem jön létre - a szolgáltatás díjáról és egyéb költségeiről kiállított számla kiállítási dátumától számított 14 napon belül kell teljesíteni. Az átutalás akkor tekintendő teljesítettnek, ha a díj összegét a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.

5.1.6.3. A banki átutalás késedelme a szolgáltatás teljesítésének megkezdésére nincs halasztó hatállyal, de a Szolgáltató jogosult a késedelmes fizetésből eredő igényérvényesítés valamennyi költségét és díját, kárait, továbbá a Polgári Törvénykönyv által meghatározott hatályos késedelmi kamatot a Feladóval szemben érvényesíteni a késedelem első napjától kezdődően a kifizetés napjáig.

5.1.6.4. Szolgáltató semmilyen formában nem alkalmaz bérmentesítést.

5.1.6.5. A szolgáltatások díjait a jelen ÁSZF 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

5.1.6.6. A díjak után a Szolgáltató minden esetben ún. „üzemanyag pótdíjat” számít fel. Az üzemanyag pótdíj számítási módját és mértékét a jelen ÁSZF 7. számú melléklete tartalmazza. Az üzemanyag pótdíjat az egyébként a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett a szolgáltatás díjával együtt, azzal azonos módon egyenlíti ki.

5.1.6.7. A Postai Szolgáltatás díjáról a Szolgáltató a számlát a hatályos jogszabályoknak megfelelően állítja ki és bocsátja a fizetésre kötelezett rendelkezésére.

5.1.6.8. Az ártáblázatunkban szereplő egyik díj sem tartalmazza a forgalmi adókat.

5.1.6.9. A Feladó és a Szolgáltató a küldemény feladásakor megállapodhatnak úgy is, hogy a küldemény továbbításának díját a címzett fizeti (címzett fizet küldemény). Ilyen küldemény továbbítását megelőzően Szolgáltató kérheti a címzett írásos költségvállaló nyilatkozatának benyújtását a Szolgáltató részére. A díjnak és a küldemény továbbításával kapcsolatban felmerült költségeknek (díjak és egyéb költségek) a címzett általi megtérítéséig Szolgáltatót a küldeményen zálogjog illeti meg. Szolgáltató a zálogjoga alapján jogosult a küldeménnyel kapcsolatos költségek maradéktalan kiegyenlítéséig a küldeményt a felelős őrzés szabályai, valamint az 5.1.9.2. pont szerint őrizni. A küldemény őrzésével kapcsolatos költségek ugyancsak a címzettet terhelik. A Feladó a címzett fizetéséért készfizető kezességet vállal.

5.1.9.2. pont szerint őrizni. A küldemény őrzésével kapcsolatos költségek ugyancsak a címzettet terhelik. A Feladó a címzett fizetéséért készfizető kezességet vállal.

5.1.7. A küldemény kézbesítése

5.1.7.1. A kézbesítéssel kapcsolatos általános feladatok Háznál (telephelyen) kell kézbesíteni minden olyan küldeményt, amelyet a Feladó lakás-, illetve telephelyi címzéssel adott fel és a címzett ettől eltérő módon történő kézbesítésre vonatkozó igényt írásban nem jelentett be.

5.1.7.2. A küldeményeket a címzettnek, vagy az egyéb jogosult átvevő részére kell kézbesíteni személyes átadással. Egyéb jogosult átvevő:
a) az alkalmi átvevő,
b) helyettes átvevő,
c) a meghatalmazott, valamint a
d) közvetett kézbesítő.

5.1.7.3. A Szolgáltató, ha a Felek másként nem egyeznek meg, külterületen házhoz kézbesítést nem vállal a jelen ÁSZF keretei között.

5.1.7.4. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott címadatokon kívül a kísérő nyomtatványra feljegyzett egyéb adatokat nem köteles figyelembe venni. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a címhelyen van-e más ugyanolyan nevű természetes személy, aki a küldeményre igényt tarthat. A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) számára címzett küldeménynek tekinthető a küldemény akkor is, ha a címzésben a szervezet neve vagy címe mellett valamely természetes személy neve is fel van tüntetve. Ha a címzésben több természetes személy neve szerepel, a küldemény a megnevezettek bármelyikének kézbesíthető.

5.1.7.5. Nem köteles kézbesíteni a postai küldeményt a Szolgáltató, ha a Postai szolgáltatás díját a feladó - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő - nem fizette meg, vagy e körben a feladó és a Szolgáltató között más megállapodás nem jött létre.

5.1.7.6. A Postai Szolgáltató köteles elfogadni a címzett által közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben az legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) természetes személy esetében a meghatalmazó és a meghatalmazott természetes személyazonosító adatait és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezését és számát, szervezet esetében a szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát vagy a nyilvántartásba vételt elrendelő intézmény nevét és a szervezet nyilvántartási számát,
b) azt a címet, amelyre érkező küldemények átvételére a meghatalmazó a meghatalmazást adja,
c) a meghatalmazás keltét (hely és időpont),
d) a meghatalmazó aláírását és a teljes bizonyító erőhöz szükséges egyéb kötelező elemeket,
e) egy meghatározott küldemény átvételére vonatkozó meghatalmazás esetében annak a küldeménynek az azonosítószámát, amelynek átvételére a meghatalmazást adták.

5.1.7.7. A szervezet részére címzett küldemény a szervezet képviselője, illetve vezetője részére kézbesíthető. A szervezet képviselőjét jogosultnak kell tekinteni a szervezet számára érkezett küldemények átvételére.

5.1.7.8. A szervezet vezetője, valamint - meghatalmazás nélkül - a kézbesítési megbízott, a kézbesítési ügygondnok, a felszámoló és a végelszámoló képviselőnek minősül. A rendelet alkalmazása során vezetőnek minősül a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a vezető állású munkavállaló, továbbá minden olyan személy, aki cégjegyzésre vagy a szervezet általános képviseletére jogosult.

5.1.7.9. A szervezet képviselője, illetőleg vezetője az átvételi jogosultságát – előzetes bejelentéssel vagy a küldemény átvételekor –
a) gazdasági társaság esetén a.a) cégkivonattal, cégmásolattal, vagy a.
b) a közokiratba foglalt vagy ellenjegyzett létesítő okirattal (társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály) aláírási címpéldánnyal;
b) egyéb szervezet esetén létesítő okirattal, illetve kinevezési okirattal (vagy közgyűlési jegyzőkönyvvel) vagy a költségvetési szerv által történt előzetes bejelentés esetén, az ott betöltött vezetői jogosultságot igazoló arcképes hatósági igazolvánnyal;
c) egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal igazolhatja.

5.1.7.10. Az a), b) illetve c) pontban említett eredeti okiratok helyett elfogadható azok közjegyző által hitelesített másolata is. Idegen nyelvű okiratnak csak hiteles magyar fordítása fogadható el.

5.1.7.11. A küldemények átvétele vonatkozásában a szervezet képviselőjének tekintendő meghatalmazás nélkül is
a) szervezet üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében történő kézbesítés során a szervezet által foglalkoztatott munkavállaló vagy tag,
b) amennyiben a szervezet postázó helyiséget vagy recepciót működtet, az ott foglalkoztatott természetes személyt.

5.1.7.12. A szervezet azon munkavállalóját, aki nem minősül az 5.1.7.8. bekezdésben foglalt képviselőnek, a Szolgáltató - alkalmi átvevőként - a küldemények átvételére jogosultnak tekintheti.

5.1.7.13. Amennyiben a természetes személy címzett a kézbesítés megkísérlésének időpontjában nem tartózkodik a címen, a küldeményt elsősorban az ott tartózkodó meghatalmazottja részére kell kézbesíteni.

5.1.7.14. Ha a kézbesítés megkísérlésének időpontjában sem a természetes személy címzett, és - a helyettes átvevő nyilatkozata szerint - a meghatalmazott sem tartózkodik a címen, a postai küldemény az ott tartózkodó helyettes átvevőnek is kézbesíthető.

5.1.7.15. Helyettes átvevőnek minősül
a) a címzett 14. életévét betöltött, a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója,
b) a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy.

5.1.7.16. Ha a postacsomag kézbesítése megkísérlésének időpontjában jogosult átvevő nem tartózkodik a címhelyen, a Szolgáltató a küldemény átvételére - alkalmi átvevőként - jogosultnak tekintheti a címhely szerinti közvetlen szomszédot abban az esetben, ha erről a feladó a kísérő nyomtatványon külön így rendelkezett és ezzel egyidejűleg arról is nyilatkozott, hogy ehhez a címzett is kifejezett hozzájárulását adta. A közvetlen szomszédnak történő kézbesítés megtörténtéről a Szolgáltató a címzettet értesítő elhelyezésével tájékoztatni köteles.

5.1.7.17. A Szolgáltató a küldeményt és a küldemény érkezéséről szóló értesítőt a címzett részére a küldemény címzésében megjelölt helyen működő szervezet (a továbbiakban: közvetett kézbesítő) útján kézbesíti, amennyiben a címzett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye
(a továbbiakban: közvetett kézbesítő) útján kézbesíti, amennyiben a címzett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye a) Magyar Honvédség, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, rendvédelmi szerv,
a) Magyar Honvédség, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, rendvédelmi szerv, b) büntetés-végrehajtási, illetve javítóintézet,
c) egészségügyi, illetve szociális ellátást nyújtó intézet,
d) szálloda, diákszálló, munkásszálló, üdülő.

5.1.7.18. A több címzett által használt vagy nem a használó által üzemeltetett irodaház, üzletház, ipari park, gyártelep vagy más hasonló létesítmény esetében az ezen létesítményeket üzemeltető szervezet köteles közvetett kézbesítőként eljárni, ha a Szolgáltatónak az épületben vagy az ingatlan területén működő címzetthez történő eljutása bármilyen módon korlátozott, nem biztonságos, vagy a címzettek elérési helye nem egyértelműen beazonosítható.

5.1.7.19. Közvetett kézbesítőnek nem kézbesíthető
a) a sérült állapotban lévő könyvelt küldemény;
b) a vámdíjjal terhelt küldemény;
c) a 20.000,-Ft-ot meghaladó értéknyilvánítással feladott küldemény.

5.1.7.20. A küldemény átvevője személyazonosságát a következő okiratokkal igazolhatja: személyi igazolvány, katonai igazolvány, tartózkodási engedély, útlevél, arcképes jogosítvány.

5.1.7.21. A küldemény átvételét a címzett vagy egyéb jogosult átvevő az erre szolgáló okiraton (kézbesítési okirat) aláírásával, vagy az aláírását rögzítő és a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika eszközön tett aláírásával ismeri el. Az átvételnél rögzíteni kell a kézbesítés időpontját és az átvételi jogcímet. Amennyiben a könyvelt postai küldeményt a Szolgáltató személyes átadással kézbesíti, a személyazonosságot igazoló okmány elnevezését, betűjelét és számát vagy az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kódot a Szolgáltató a kézbesítési okiraton vagy annak elektronikus helyettesítőjén megfelelő módon rögzíti. Ha az okirat tulajdonosa ez ellen tiltakozik, a Szolgáltató ezt - mint a kézbesítést meghiúsító körülményt - a kézbesítési okiraton rögzíti, és a küldeményt az ok megjelölésével visszaküldi a feladónak.

5.1.7.22. A Szolgáltató azokat a küldeményeket, amelyeket a címen nem tudott kézbesíteni, feltéve, hogy nem áll fenn az 5.1.8.2. pontjaiban írt egyik ok sem, értesítő hátrahagyása mellett a címzett rendelkezésére tartja a kézbesítés megkísérlésétől számított 5 napig a Szolgáltató székhelyén. A rendelkezésre tartott küldemény munkanapokon vehető át 12-16 óra között. Erről a tényről a Szolgáltató az értesítőben tájékoztatja a címzettet. z

5.1.7.23. Címzett fizet küldemények esetén, ha a címzett készpénzben a díjat és költségeket megfizeti, a küldeményt ki kell szolgáltatni. Ha a címzett és a Szolgáltató átutalásos fizetésben állapodnak meg, úgy a küldeményt a Szolgáltató kézbesítésre felajánlja, de - ha a felek között e körben kifejezetten más megállapodás nem jött létre - nem kézbesíti a küldeményt a díjnak a Szolgáltató számláján való jóváírásáig.

5.1.8. Kézbesíthetetlen küldemények kezelése, ismételt - és visszakézbesítés

5.1.8.1 A Szolgáltató a küldemény visszakézbesítése előtt a címzett részére kézbesíthetetlen küldeményeket kézbesíthetetlenségi jellel ellátja.

5.1.8.2 Kézbesíthetetlenségi okok:
a) elégtelen kiszállítási cím;
b) a címzett az adott címen nem tartózkodik;
c) a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítésről szóló értesítésben megjelölt határidő lejártáig a rendelkezésére tartott küldeményért nem jelentkezett;
d) visszatartva, a címzett fizetésére vár;
e) a címzett a küldemény átvételét megtagadta;
f) címzett ismeretlen helyre költözött.

5.1.8.3. A kézbesíthetetlenség 5.1.8.2. pontban meghatározott okát a Szolgáltató a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön feltünteti, valamint az 5.1.8.4. pontban írt eljárást folytatja le a kézbesíthetetlenség okának megszüntetésére.

5.1.8.4.
a) Elégtelen kiszállítási cím esetén a Szolgáltató szükség esetén címnyomozást végez. A címnyomozás különböző címtárak, telefonkönyv stb. adatai, vagy a feladó megkeresése alapján történik. Eredményes címnyomozás esetén a küldeményt a módosított címre legfeljebb egy alkalommal, újból megkísérli kézbesíteni.

b) Amennyiben a címzett az adott címen nem tartózkodik, a Szolgáltató megpróbálja felvenni a kapcsolatot a címzettel a rendelkezésre álló adatok alapján. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor különböző címtárak, telefonkönyv stb. adatai, vagy a feladó megkeresése alapján próbálja elérni a címzettet. Eredményes kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató a küldeményt legfeljebb egy alkalommal, újból megkísérli kézbesíteni.

c) Amennyiben a kézbesítés a címzett fizetésére vár, úgy a küldemény kézbesítésére a fizetés teljesülését követően kerül sor, melyről a Szolgáltató a címzettet tájékoztatja.

d) Amennyiben a címzett a küldemény átvételét megtagadta a Szolgáltató a kézbesítési okiraton, vagy egyéb technikai eszközön a küldemény átvétele megtagadásának tényét a küldemény azonosítójához rögzíti. A címzett vagy meghatalmazottja bármely küldemény átvételét megtagadhatja. Szervezet esetében a címzett általi megtagadásnak minősül, ha a szervezet képviselője, vezetője, vagy az 5.1.7.8, 5.1.7.11 vagy 5.1.7.12. pontok szerint ennek tekinthető személy tagadja meg az átvételt. Nem minősül a küldemény átvétele megtagadásának, amennyiben i) a címzett vagy meghatalmazott a kézbesítéskor esedékes díj megfizetését az összeg mértéke vagy a fizetési mód miatt csak a kézbesítési kísérletet követően, legfeljebb 5 napon belül vállalja teljesíteni, vagy ii) a címzetten és meghatalmazotton kívüli egyéb jogosult átvevő nem kívánja átvenni a küldeményt, vagy elzárkózik a kézbesítéskor esedékes díj megfizetésétől, az átvétel jogcímének vagy személyazonosságának igazolásától, továbbá a kézbesítési okirat vagy tértivevény aláírásától vagy az átvétel során feltüntetendő adatok rögzítésétől. Ezen esetekben a címzett részére a küldemény érkezéséről és átvételi feltételeiről értesítőt kell hátrahagyni.

e) Amennyiben a címzett ismeretlen helyre költözött, a Szolgáltató megpróbálja felvenni a kapcsolatot a címzettel a rendelkezésre álló adatok alapján. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor különböző címtárak, telefonkönyv stb. adatai, valamint feladó megkeresése alapján próbálja elérni a címzettet. Eredményes kapcsolatfelvétel esetén, a Szolgáltató a küldeményt legfeljebb egy alkalommal, újból megkísérli kézbesíteni. 


5.1.8.5. A küldemény feladónak történő visszakézbesítésére kerül sor, ha a) az 5.1.8.3. a), b) és e) pontokban írt esetekben a megismételt kézbesítés is akadályba ütközik, illetőleg, ha ezen esetekben nem kerülhet sor az ismételt kézbesítés megkísérlésére a kézbesíthetetlenségi ok elháríthatatlansága miatt;
b) a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítésről szóló értesítésben megjelölt határidő lejártáig a rendelkezésére tartott küldeményért nem jelentkezett és ugyanezen idő alatt a feladó sem rendelkezett másként;
c) a címzett a küldemény átvételét megtagadta.

5.1.8.6. Visszakézbesítésre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a visszakézbesítés költségeinek és díjának megfizetését a feladó vagy a címzett előre vállalta. Amennyiben a feladó vagy a címzett a visszakézbesítés költségeinek és díjának a megfizetését nem vállalja, vagy azokat nem téríti meg, vagy a Szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

5.1.9. Kézbesíthetetlen küldeményekért való felelősség

5.1.9.1. Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a) a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (illetve az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet, vagy b) a küldeményt terhelő díjat a Feladó - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő) - nem fizette meg a kézbesítésre való felajánlástól számított 5 napon belül sem.

5.1.9.2. Az 5.1.9.1. szerinti küldeményt a Szolgáltató köteles a Feladónak visszakézbesíteni. A visszakézbesítés esetén a küldemény Feladónak történő átadását a visszakézbesítés költségeinek megtérítéséhez köti a Szolgáltató. Amennyiben a Feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a Szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

5.1.9.3. A visszakézbesíthetetlen küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a polgári törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni. A Szolgáltató
a) a b) és c) pontban foglalt esetek kivételével a küldeményt a feladásától számított három hónap elteltéig őrizni köteles, ezt követően a küldeményt megsemmisítheti;
b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónapig őrizni köteles, azt követően felbonthatja;
c) a küldeményt azonnal felbonthatja, amennyiben a küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak
a) és b) pontban meghatározott időtartamú őrzése a Szolgáltatótól nem várható el.

5.1.9.4. A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti. A küldemény felbontását, értékesítését és megsemmisítését kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett kell végrehajtani. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői közül kell kijelölnie. A jegyzőkönyveket a Szolgáltató a feladást követő egy évig köteles megőrizni. A Hatóság e jegyzőkönyvekbe bármikor betekinthet. A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében általában felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

5.1.9.5. A Feladó a küldeményt a szolgáltatás teljesítése megkezdése előtt díjmentesen visszakérheti, vagy a küldemény címadatait megváltoztathatja. A Feladó a küldemény címadatait a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig lehetőség szerint figyelembe kell vennie.

5.2. Tudakozódás

5.2.1. A küldemény Feladójának, címzettjének és ezek meghatalmazottainak kérésére a Szolgáltató telefonon a 06-40-31-31-31-es telefonszámon a Postai Szolgáltatási szerződés teljesítéséről, a küldemény sorsáról, az erre irányuló szolgáltatás keretében, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon ad tájékoztatást (tudakozódás). A küldemény sorsa nyomon követhető továbbá a Szolgáltató www.tnt.hu honlapján is.

5.2.2. A tudakozódás ideje: tudakozódni a küldemény feladásától számított hat hónapon belül lehet.

5.2.3. A tudakozódás helye: tudakozódni kizárólag a 5.2.1.-ben meghatározott telefonszámon, vagy az ugyanott megjelölt honlapon lehet.

5.2.1.-ben meghatározott telefonszámon, vagy az ugyanott megjelölt honlapon lehet.

5.2.4. A tudakozódás ingyenes.

5.2.5. A tudakozódás elintézése mindenkor az ügyfélszolgálaton történik.

6. A Szolgáltató felelősségi köre és mértéke

6.1. Szolgáltató felelősségére vonatkozó általános szabályok 

6.1.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint felelős a küldemény teljes vagy részleges elveszéséből illetve megsemmisüléséből vagy megsérüléséből eredő károkért, ha az a küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy a Feladó részére való visszakézbesítéséig terjedő időben keletkezik. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint felelős a küldemény késedelmes kézbesítéséből eredő károkért.

6.1.2. Szolgáltató nem felelős azért, ha a küldemény egésze vagy annak egy része, az alábbi okok (a.-c. pontok) valamelyike miatt elvész, károsodik, késedelmet szenved, illetve rossz címre -, vagy egyáltalán nem kerül kikézbesítésre:
a) a Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok;
b) a küldemény belső tulajdonsága, vagy a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága;
c) a küldemény sérülését vagy megsemmisülését más küldemény okozta.

6.1.3. A Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan okoknak tekintendők különösen az alábbiak:
a) Vis Maior körülmények, úgymint: a.a) elemi csapás, amely az alábbiakat foglalja magába: földrengés, ciklon, vihar, árvíz, tűzvész, járvány, köd, hó, fagy, háború, baleset, közellenségek cselekményei, sztrájk, embargó, légiveszély, helyi zavargások, polgári engedetlenség, országos vagy helyi szintű zavarok a légi vagy földi közlekedési hálózatban, közlekedési ágazat vagy gépezet mechanikai problémái, a.b) a küldemény tartalmának rejtett vagy benne rejlő hibája;
b) harmadik fél cselekedete vagy mulasztása miatt, úgymint bármely vám-, légitársasági-, repülőtéri vagy kormánytisztviselő cselekedete vagy mulasztása;
c) ha a küldemény tiltott árucikket tartalmaz, még akkor is, ha a Szolgáltató a küldeményt továbbításra átvette;
d) ha az 5.1.8.2 pontban rögzített kézbesíthetetlenségi okok állnak fenn, függetlenül attól, hogy a címnyomozás, avagy a Feladó adatszolgáltatása alapján a kézbesítés utóbb sikeres; e) ha a Feladó erre irányuló különszolgáltatási igény nélkül, a teljesítés megkezdése után a kézbesítési címet megváltoztatta.

6.1.4. Amennyiben a küldemény tartalma a Postai Szolgáltatás szerződésszerű teljesítése során harmadik személy testi épségében, vagyonában és küldeményében kárt okoz, e kárt a küldemény Feladója a polgári jog általános szabályai alapján köteles megtéríteni.

6.1.5. A Szolgáltató az általa nyújtott Postai Szolgáltatáshoz kapcsolódó értéknyilvánítás legmagasabb összegét postacsomag esetén 100.000-Ft-ban, azaz egyszázezer forintban, egyéb postai küldemény esetében 20.000,-Ft-ban, azaz húszezer forintban állapítja meg.

6.2. A Szolgáltató felelőssége a küldemény teljes vagy részleges elveszéséért, megsemmisüléséért vagy megsérülésért

6.2.1. Ha a küldemény továbbítására belföldön kerül sor, úgy a Szolgáltató kárátalányt köteles fizetni az alábbiak szerint:
a) a küldemény teljes elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse, b) a küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik a kártérítési átalány a) pontban meghatározott teljes összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez.

6.2.2. Ha az értéknyilvánítás-szolgáltatással feladott (a továbbiakban: értéknyilvánított) postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül, a Szolgáltató a 6.2.1. pontban foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint köteles kártérítési átalányt fizetni:
a) a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege az értéknyilvánításban megjelölt érték összege, b) a küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik az értéknyilvánításban megjelölt érték összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez. 6.2.3. A 6.2.1. és

6.2.3. A 6.2.1. és 6.2.2. pontokban meghatározott esetben a Szolgáltató a küldemény teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén, a szolgáltatás díját, a díjat viselő részére visszatéríti.

6.2.4. Ha a küldemény feladására belföldön és a kézbesítésére külföldön, vagy a küldemény feladására külföldön és a kézbesítésére belföldön kerül sor, úgy a Szolgáltató felelősségére a küldemény teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén, ha
a) a küldemény továbbítására teljes egészében közúton került sor, a CMR;
b) a küldemény továbbítására részben légi úton került sor, a ME rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a kártérítés megfizetésére a hiányzó bruttó súly figyelembevételével kerül sor, úgy CMR alkalmazása esetén a küldeményből hiányzó bruttó súly minden kilogrammja után 8,33 SDR (kb. 10 Euro), míg a ME alkalmazása esetén a küldeményből hiányzó bruttó súly minden kilogrammja után 19 SDR (kb.20 Euro) kártérítést köteles a Szolgáltató fizetni.

6.2.5. A küldemény teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése esetén a Szolgáltató a 6.2.1., 6.2.2. és 6.2.4. pontokban írtakon túl sem a Feladónak, sem a címzettnek, sem más harmadik személynek további kártérítéssel nem tartozik.

6.3. A Szolgáltató felelőssége a küldemény késedelmes kézbesítéséért

6.3.1. A nem időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért a postai szolgáltató kártérítési felelősséggel nem tartozik

6.3.2. Az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért vagy a kézbesítés késedelmes megkísérléséért, ha a küldemény továbbítására belföldön kerül sor, úgy a Szolgáltató kártérítési átalányt köteles fizetni. A kártérítési átalány összege az időgarantált postai szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

6.3.3. A küldemény belföldi továbbítása esetén nem terheli felelősség a Szolgáltatót az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért, ha
a) a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,
b) a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen, c) az a) és b) pontban meghatározottakon túl a Polgári Törvénykönyv alapján mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelősség alól.

6.3.4. Ha a küldemény feladására belföldön és a kézbesítésére külföldön, vagy a küldemény feladására külföldön és a kézbesítésére belföldön kerül sor, úgy a Szolgáltató a küldemény késedelmes kézbesítéséért fennálló felelősségére, ha a. a küldemény továbbítására teljes egészében közúton került sor, a CMR; b. a küldemény továbbítására részben légi úton került sor, a ME rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a ME rendelkezéseinek alkalmazása esetén a kártérítés nem haladhatja meg a küldemény bruttó súlya minden kilogrammja után a 19 SDR-t.

6.3.5. A küldemény késedelmes kézbesítése esetén a Szolgáltató a 6.3.2. és 6.3.4. pontokban írtakon túl sem a Feladónak, sem a címzettnek, sem más harmadik személynek további kártérítéssel nem tartozik.

6.4. Kártérítési igény érvényesítése és az igényérvényesítés ideje

6.4.1. A kártérítési igény érvényesítésére - a 6.4.2. és 6.4.3. pontokban foglaltak kivételével - a feladó jogosult.

6.4.2. A címzett kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha a) a küldeményt részére vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették, vagy b) a kártérítési igény érvényesítésének jogát a feladó írásban a címzettre engedményezte.

6.4.3. A feladón és címzetten kívüli harmadik személy kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha az ezzel kapcsolatos követelést a kártérítésre jogosult írásban engedményezte javára.

6.4.4. Sem a címzett, sem a 6.4.3. pont szerinti harmadik személy nem érvényesíthet a feladót megillető kártérítésnél magasabb összegű kártérítési igényt.

6.4.5. A küldemény részleges elveszését vagy megsérülését - ha az felismerhető - a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.

6.4.6. A jogosult az időgarantált küldemény késedelmes kézbesítése címén kártérítési igényét a Szolgáltatóhoz a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

6.4.7. A jogosult a küldemény elveszése vagy megsemmisülése címén kártérítési igényét - a 6.4.8. pontban foglaltak kivételével - a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően 6 hónapos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be a Szolgáltatónak.

6.4.8. Ha a küldemény elveszésének vagy megsemmisülésének a ténye panaszkezelés keretében jut a Szolgáltató tudomására, és a panaszra adott - az elveszés vagy a megsemmisülés tényét megállapító - Szolgáltatói válasz megérkezésekor a 6.4.7. pontban megállapított igényérvényesítési határidőből harminc napnál már kevesebb van hátra, a határidő a válasz megérkezését követő harminc napig meghosszabbodik.

6.4.9. A Szolgáltató a jogosult bejelentésére vagy kártérítési igényére harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Válaszában a Szolgáltató
a) tájékoztatja jogosultat a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges további feltételekről és eljárásról,
b) megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát, ezen utóbbi esetben tájékoztatja a jogosultat a kártérítési igény megfizetésének várható időpontjáról, vagy
c) - amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja - tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

6.4.10. Ha a jogosult a 6.4.5.-6.4.8. pontban meghatározott jelzését, bejelentését vagy igényét az ott meghatározott jogvesztő határidőn belül megtette a Szolgáltató felé, és kártérítési igényét a Szolgáltató vitatta vagy azt a megalapozottságát megállapító, 6.4.9. b) pontja szerinti tájékoztatás átvételétől számított 60 napon belül nem fizette meg, kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

6.5. A jogosult kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei, valamint az igény érvényesítés módja:

6.5.1. A kártérítési eljárás során tekintettel kell lenni arra, hogy az áttekinthető, megkülönböztetéstől mentes, gyors és egyszerű ügyintézést tegyen lehetővé valamennyi kártérítésre jogosult igénybe vevő számára.

6.5.2. A kárigények intézésének eljárására vonatkozóan az 5. számú mellékletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

6.5.3. A döntésre jogosult szervezeti egység köteles a bejelentésre 30 napon belül írásban válaszolni a jelen ÁSZF-ben rögzített felelősségi keretek, a rendelkezésére álló iratok és bizonyítékok alapján.

6.5.4. A kárigénynek helyt adó döntést indokolni nem kell. A kárigényt elutasító, vagy annak részben helyt adó döntést indokolni kell és az indokolásban szükséges hivatkozni a jogszabályok és a jelen ÁSZF azon rendelkezéseire, amelyek a kárigény térítését kizárják, vagy korlátozzák.

6.5.5. A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetéséről az elbírálástól számított 8 naptári napon belül, banki átutalás útján intézkedik, amennyiben a kifizetéshez szükséges adatok rendelkezésére állnak.

7. A Posta szolgáltatás hozzáférhetősége, megfelelősége

7.1. A szolgáltatás térbeli hozzáférhetősége:

7.1.1. A szolgáltatást az ügyfél az ügyfélszolgálat felkeresésével, avagy felvevő kiküldése iránti igénybejelentéssel veheti igénybe.

7.1.2. Felvevő kiküldését bármely belterületi lakóhelyre, telephelyre lehet kérni. Erre vonatkozó igényét az igénybevevő írásban és telefonos úton is bejelentheti.

7.1.3. Felvevő külterületre való kiküldésére vonatkozó igényt Szolgáltató nem fogad el.

7.1.4. Levélszekrényeket Szolgáltató nem rendszeresít.

7.2. A szolgáltatás időbeli hozzáférhetősége:

7.2.1. Az ügyfélszolgálat nyitva tartása személyesen, munkanapokon 9.00 órától 17.00 óráig, telefonon, munkanapokon 08.00 órától 18.00 óráig terjed.5

7.2.2. Felvevő kiszállása Budapesten 8-17 óra, vidéken 8-16 óra között történik.

5 Hatályos 2019. december 16-tól

7.2.3. Küldemény felvétele és kézbesítése a személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében, illetve a felvevők kiszállására megadott időpontok között lehetséges.

7.3. A szolgáltatás megfelelősége:
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Postai Szolgáltatás nem engedélyköteles és nem egyetemes postai szolgáltatás, ezért a szolgáltatás megfelelőségére vonatkozó mutatószámokat a Szolgáltató nem teszi közzé.

8. Külföldre szóló küldemény esetében a cím szerinti és a kezelésben részt vevő országban hatályos behozatali tilalommal (korlátozással) kapcsolatos szabályok

A feladó felelőssége, hogy betartsa a Magyarországról történő kiviteli, továbbá a cím szerinti ország hatályos behozatali tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó és alkalmazandó valamennyi szabályt, így különösen, de nem kizárólagosan azon szabályokat, amelyek katonai és egyéb stratégiai áruk és szolgáltatások jogosulatlan kereskedelmét, továbbá bizonyos természetes -, vagy jogi személyekkel folytatott pénzügyi és kereskedelmi ügyleteket tiltják meg azon országokban, ahova, vagy ahonnan, vagy amelyen keresztül a küldemény szállításra kerül, továbbá azon szabályokat, melyek bizonyos technológiák, információk, és áruk továbbítását a küldemény származási országában, célállomásának országában, vagy abban az országban, melyen keresztül megy, feltételhez kötik.

9. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

9.1. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. A 6.4.5. pontban foglalt jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését panaszok között köteles nyilvántartani.

9.2. Panasz szóban, telefonon, továbbá interneten keresztül tehető.

9.3. A Szolgáltató nyitva tartó és telefonon keresztül is elérhető ügyfélszolgálatának címe és telefonszáma: cím: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép. II Logisztikai központ - Irodaépület, Magyarország telefonszám: 06 80 313131.6 nyitva tartása a 7.2.1. pont szerint. Fogyasztók személyes ügyintézés érdekében időpontot előzetesen a http://www.tnt.com/feedback/feedbackInitial.do?navigation=1&respLang=hu&respCountry=hu /linken keresztül, míg telefonon a (1) 4313131 telefonszámon foglalhatnak, mely esetben a Szolgáltató a személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül ügyfélfogadási időpontot biztosít a fogyasztó számára.

9.4. Panasz Interneten keresztül a http://www.tnt.com/feedback/feedbackInitial.do?navigation=1&respLang=hu&respCountry=hu linken tehető. Biztosítani kell, hogy a felhasználók panaszaikat szóban, írásban, továbbá interneten keresztül is megtehessék.

9.5. Panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől

6 Hatályos 2019. december 16-tól

számított harminc napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

9.6. A beérkező panaszt a Szolgáltató az 5. számú melléklet szerinti eljárás keretében megvizsgálja, azokról, kezelésük módjáról nyilvántartást vezeti. A vizsgálat lefolytatására belföldi szolgáltatások és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások esetén a Szolgáltatónak a panasz beérkezésétől számított harminc nap áll rendelkezésre. A belföldi és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc nappal meghosszabbítható.

9.7. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított tizenöt napon belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetében a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős Szolgáltatót felelősség abban az esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

9.8. Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszában tájékoztatja a Szolgáltató.

10. A szolgáltató adatkezelésének felhasználókat érintő szabályai

10.1. A Szolgáltató a Postai Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a Postai Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat – 10.1. és 10.2 pontokban foglalt eltérésekkel, közérdeken alapuló célból, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – a Posta tv. törvény felhatalmazása alapján - adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja.

10.2. A 10.1. pont szerinti adatkezelés a) célja: a Postai Szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá a Posta tvben meghatározott egyéb cél; b) időtartama: e törvény vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a küldemény feladását követő naptári év vége.

10.3. A Szolgáltató a Postai Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, valamint a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat kizárólag a Postai Szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbítja harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.

10.4. A Szolgáltató az általa kezelt küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. A Szolgáltató a Postai Szolgáltatása keretében
a) a zárt küldeményt – az 5.1.9.2. b), c) pontjában foglaltak kivételével - nem bonthatja fel;
b) a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, gyűjtéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz, kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a Posta tv. 55.§ (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével - mással nem közölhet; d) a küldeményt - tartalmának megismerése céljából - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a Posta tv. 55.§ (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja e) a szolgáltatás teljesítéséről - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a Posta tv. 55.§ (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével - másnak tájékoztatást nem adhat.

10.5. A Szolgáltató a zárt postai küldeményt felbonthatja, ha
a) küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
b) a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
c) a Posta tv. 42. § (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eset áll fenn.

10.6. A küldemény felbontását az 5.1.9.3 pont szerint kell elvégezni, azzal, hogy a felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, továbbá, ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

11. Záró rendelkezések

11.1. A Postai Szolgáltatásból kizárt és feltételesen továbbítható tárgyak körét a jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmazza.

11.2. A Postai Szolgáltatás esetleges korlátozása és szüneteltetése csak a 6.1.3. a) pont alatt felsorolt Vis Maior körülmények fennállása esetén lehetséges. A korlátozás mértékét, vagy a szünetelés időtartamát Szolgáltató az ÁSZF közzétételével azonos módon köteles közzétenni.

11.3. A Szolgáltató kizárólag a Feladóval és a címzettel kötött külön, írásbeli megállapodás alapján vállal az ÁSZF feltételeitől eltérően Postai Szolgáltatást.

11.4. A Szolgáltató által telepített alkalmazások és a Szolgáltató által nyújtott technikai integráció kapcsán biztosított minden dokumentáció, adat, információ a Szolgáltató tulajdonát képező információnak minősül, melyet a Szolgáltató kizárólag a Postai Szolgáltatási szerződés létrehozása, illetőleg fenntartása céljából oszt meg a Feladóval vagy más harmadik személlyel. Ennek megfelelően az így átadott információk az említett céltól eltérő cél érdekében nem oszthatók meg más harmadik féllel. Amennyiben az átadott információkat a működés érdekében szükséges harmadik féllel megosztani (pl.: 3PL) vagy azok megosztása harmadik személlyel (például szoftverfejlesztővel) valamely technikai szolgáltatás érdekében szükséges, úgy az információk megosztása kizárólagosan a Postai Szolgáltatási szerződésben érdekelt fél felelősségi körébe esik és ezen személy köteles gondoskodni arról, hogy ezen harmadik féllel fennálló jogviszonyát úgy rendezze, hogy - a Szolgáltató előírásainak kiterjesztésével - az információk bizalmas jellege a harmadik személy előtt ismert legyen. Biztosítani köteles továbbá azt, hogy ezen harmadik személy a jogviszony megszűnését követően az átadott információkat kizárólag a jogügyletben meghatározott célok elérése érdekében őrizze meg illetve használja fel, így azokat nem őrizheti meg és használhatja fel ettől eltérő célok érdekében.

A Szolgáltató ÁSZF-e megtekinthető a Szolgáltató mindenkori székhelyén, valamint a www.tnt.hu. honlapon.

Kelt: Budapest, 2020. augusztus18.

Pfiszter János Ferenc
meghatalmazott
TNT Express Hungary Kft.
Szolgáltató


Mellékletek: 

1. számú melléklet - „Belföldi ártáblázat”
2. számú melléklet - „Nemzetközi Ár- és Tranzit idő táblázat”
3. számú melléklet – „Kísérő nyomtatvány”
4. számú melléklet – „Címzésminta” 
5. számú melléklet – „Panaszeljárás” 
6. számú melléklet – „A Postai szolgáltatásból kizárt és feltételesen továbbítható tárgyak köre” 
7. számú melléklet – „Üzemanyag pótdíj számítása” 


Hatályos 2020. január 6-tól


A TNT Express Hungary Kft. Általános Vámkezelési Üzleti Feltételei

A TNT Express Hungary Kft. (bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál 01-09-068137, székhelye: 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT (283) Épület a jelen Üzleti Feltételekben szabályozottak alapján teljesíti a Megbízók által a részére adott, vámeljárásokkal összefüggő megbízásokat.

Definíciók:

1. TNT Express Hungary Kft.: megbízás, vagy a jelen Üzleti Feltételekben szabályozottak alapján az Európai Közösség - továbbiakban: Közösség - vámhatóságai előtt, vámügyekben eljáró képviselő - továbbiakban: TNT.


2. Megbízó: a Közösség vámterületéről, illetőleg vámterületére - nemzetközi fuvarozó vállalkozás közreműködésével - szállított fuvarküldemény felett rendelkezésre jogosult magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.


3. Felek: a TNT és a Megbízó együttesen.


4. Nyomtatvány: az a TNT által elkészített szerződésforma, melyben a Megbízó vámeljárásban való közreműködéssel bízza meg a TNT-t, továbbá  a Megbízó a vámformalitások teljesítési kötelezettsége alá eső áru vámeljárásával kapcsolatos lényeges utasításait és nyilatkozatait az ott rögzített formában a TNT-vel közli.

 

5. Megbízás: Megbízó és a TNT közöttegy adott áru (küldemény) vámkezelési eljárásában való közreműködésrelétrejövőmegbízási szerződés, mely a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek szerint jön létre.


6. Árunyilatkozat és/vagy Vámárunyilatkozat: a közösségi és nemzeti vámjogszabályok rendelkezései, valamint ezen jogszabályok alapján megszerzett egyedi engedélyekben foglaltak szerint megtett vámárunyilatkozat.


7. Egyszerűsítések: A TNT által a jogszabályok illetve a megszerzett engedélyek alapján a vámeljárások lefolytatása során, a normál eljárásoktól eltérő alkalmazások.


8. Fuvarozási Feltételek – az áru továbbítása során alkalmazott, aTNT Express Hungary Kft. Szerződési Feltételei Fuvarozási- és egyéb Szolgáltatások nyújtására, mely elérhető a www.tnt.hu honlapon.

 

Az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek alkalmazásában az egyes kifejezések értelmezése tekintetében - ha az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek másképp nem rendelkezik - az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendelete, a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete, a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási  rendelete,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

1. A MEGBÍZÁS TÁRGYA
1.1. A TNT a Megbízót - az állandó vámkezelési megbízás, valamint vámtartozás keletkezésével nem járó, alanyi mentességen kívüli, vámmentes vámeljárás esetét kivéve - külön értesíti a nem közösségi áru vámterületre érkezéséről és a vámkezelési Megbízás létrejötte érdekében Nyomtatványt küld a Megbízó részére. Ezzel egyidejűleg avámhatóságnál a nem közösségi árut az ahhoz kapcsolódófuvarokmánnyal (kísérő nyomtatvánnyal) és annak átmeneti megőrzésére tett indítvánnyal bejelenti.

 

1.2. A Megbízó - amennyiben a TNT és a Megbízó között létrejött egyéb megállapodás vagy az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek másként nem rendelkeznek - a Nyomtatvány megfelelő kitöltésével, aláírásával és lebélyegzésével megbízza a TNT-t, hogy a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek és a Megbízó Nyomtatványban tett nyilatkozatai szerint, a közösségi illetve nem közösségi áru Megbízó javára történő vámkezeltetése érdekében, képviselőként járjon el. A TNT jogai és kötelezettségei a Megbízás teljesítése során, külön megállapodás hiányában, kizárólag a Nyomtatványon nevesített eljárási cselekményekre terjednek ki.
A Megbízott a teljesítés során jogosult a jogszabályok, illetve a megszerzett engedélyek alapján Egyszerűsítések igénybevételére, amennyiben ezen Egyszerűsítések a Megbízó részére külön kötelezettséggel nem járnak. A Megbízó részére külön kötelezettséggel járó Egyszerűsítéseket a TNT csak külön megállapodás esetén, vagy a Nyomtatvány erre utaló kitöltése esetén alkalmaz.


A TNT saját belátása szerint, mint expressz fuvarozó, aFuvarozási Feltételek rendelkezései alapján is jogosult közösségi, illetve nem közösségi áru vámkezeltetése érdekében képviselőként eljárni és ennek során Egyszerűsítéseket alkalmazni, amennyiben ez a küldemény feladójának vagy címzettjének érdekét és a küldemény mielőbbi továbbítását szolgálja. Amennyiben a TNT a Fuvarozási Feltételek rendelkezései alapján jár el, úgy az a személy, amelynek érdekében a TNT a szükséges cselekményeket teljesíti, Megbízónak, míg a Fuvarozási Feltételek - a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek alkalmazásában - a Felek között létrejött egyéb megállapodásának tekintendő.

 

1.3.A Megbízó és a TNT között a közösségi illetve nem közösségi áru vámkezelésére irányuló Megbízás - ha a TNT és a Megbízó között létrejött egyéb megállapodás vagy az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek másként nem rendelkeznek - azon a napon jön létre, amelyen a Nyomtatvány a TNT irodájába megfelelően kitöltve, aláírva és lebélyegezve a Megbízótól beérkezik. Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy a Nyomtatványt olyan vezető tisztségviselője, munkavállalója, meghatalmazottja írja alá, aki a Nyomtatvány aláírására és a Nyomtatványba foglalt nyilatkozatok megtételére teljes felhatalmazással rendelkezik és tudomással bír arról, hogy a Nyomtatvány aláírásával a Megbízót kötelezi, illetőleg jogosítja.

 

1.4.Ha a Nyomtatványt a Megbízó nem megfelelően töltötte ki, úgy a TNT haladéktalanul eljár a Megbízónál a Nyomtatvány pontosítása érdekében, melyet a Megbízó köteles végrehajtani és a Nyomtatványt a TNT-nek haladéktalanul visszaküldeni. Ha a Megbízó a Nyomtatvány megfelelő pontosítását nem hajtja végre, vagy azt késedelmesen küldi vissza a TNT-nek, úgy a késedelemből eredő valamennyi kárért és költségért felelősséggel tartozik.

 

1.5. Amennyiben a TNT a Megbízás teljesítését a megfelelően kitöltött Nyomtatvány hozzá való beérkezésétől számított egy munkanapon belül írásban nem utasítja vissza, úgy ezt a tény a Felek úgy tekintik, hogy a TNT a Megbízás teljesítését minden külön jognyilatkozat megtétele nélkül, a Nyomtatvány szerinti tartalommal vállalja.


2. A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE
2.1. A TNT, a Megbízás létrejöttét követően, az Árunyilatkozatnak, Vámárunyilatkozatnak a vámhatósághoz történő benyújtásával köteles kérni a közösségi, illetőleg nem közösségi áru vámeljárás alá vonását.

 

2.2. A TNT a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételekben és a vámjogszabályokban meghatározott feltételekkel köteles közreműködni
(a) kizárólag szabad forgalomba bocsátás,
(b) árutovábbítás, és végleges kivitel,
(c) alapeseti vámeljárások, valamint
(d) TNT és a Megbízó között létrejött egyéb megállapodásban rögzített esetekben,
a Megbízó nyilatkozata alapján. Egyéb vámigazgatási eljárásnál a TNT csak külön írásbeli megállapodás alapján köteles Megbízó érdekében eljárni.

2.3. A Megbízás teljesítése - ha a Felek másként nem állapodtak meg- kizárólag a Nyomtatványon nevesített eljárási cselekményekre terjed ki.

 

2.4. A Megbízó a teljesítés megkezdését megelőzően köteles átadni a TNT-nek a jogszabályokban meghatározott, illetve a  vámhatóság által a vámeljáráshoz előírt okmányokat - így különösen, de nem kizárólagosan - a számlát, behozatali engedélyeket, nyilatkozatokat - továbbá, közölni köteles a TNT-vel a vámeljáráshoz szükséges egyéb adatokat. Amennyiben Megbízó ilyen okmányokkal, illetve adatokkal nem rendelkezik, azok beszerzése iránt, saját költségére, köteles haladéktalanul intézkedni.

 

2.5. A Megbízó a Nyomtatvány kitöltésével köteles a TNT-vel közölni a vámeljárásra vonatkozó utasításait. Ennek során Megbízó az utasításai között köteles megjelölni a közösségi, illetőleg nem közösségi áru pontos kereskedelmi megnevezését, valamint, amennyiben ismert, a TARIC kódját. Megbízó külön köteles nyilatkozni arról is, hogy a 2007. évi CXXVII. tv. törvény (Áfatv.) alapján igényli-e a közösségi, nem közösségi áru vonatkozásában a legmagasabb forgalmi adómértéktől eltérő besorolást, a megfelelő adómérték megjelölésével.

 

2.6. A Megbízó ugyancsak a Nyomtatványon köteles tájékoztatni a TNT-t az esetleges alanyi vámmentességéről, illetve vámkedvezményeiről, illetőleg a nem közösségi áruhoz kapcsolódó vámmentességről,vámkedvezményekről. A fentiek elmulasztásából eredő utólagos Vámhatósági módosítások, helyesbítések végrehajtásában a TNT csak külön írásbeli megállapodás alapján köteles Megbízó érdekében részt venni.

 

2.7. A TNT a rendelkezésére álló okmányok alapján köteles a Vámárunyilatkozatot haladéktalanul kitölteni, valamint azt - a vámeljárás lefolytatása céljából - a vámhatósághoz benyújtani. A TNT a rendelkezésére álló adatokat és az okiratok tartalmát nem vizsgálja abból a szempontból, hogy azok a valóságnak megfelelnek-e. Mind a Megbízó által szolgáltatott adatok, mind a Megbízó által a TNT rendelkezésére bocsátott okiratok valóságnak való megfelelősége igazolására a vámhatósággal szemben a Megbízó köteles, amennyiben ezt a vámhatóság a jogszabályok alapján megköveteli.

 

2.8. Amennyiben a TNT azt állapítja meg, hogy a Vámárunyilatkozat kitöltéséhez szükséges adatok nem állnak hiánytalanul rendelkezésére, vagy a kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányoznak, illetve nem felelnek meg a jogszabályok előírásainak, a hiányzó adatok szolgáltatása érdekében felhívja Megbízót a hiányok pótlására. Megbízó a hiányok pótlása, illetve a vámeljárás jogszabályi feltételeinek biztosítása érdekében köteles a TNT-vel haladéktalanul és fokozottan, saját költségére együttműködni. A hiányok pótlását követően a TNT köteles az árunyilatkozatot kiegészíteni, és a vámhatósághoz benyújtani. Ha a Megbízó a hiányokat nem - vagy hiányosan pótolja, vagy a pótlásra nem haladéktalanul kerül sor, úgy az ebből eredő költségekért, károkért és veszteségekért a TNT nem tartozik felelősséggel.

 

2.9. Ha a TNT közvetett vámjogi képviselőként jár el a vámeljárásban, és a Nyomtatványban megjelölt fuvarlevélszám alatt a TNT-nél nyilvántartott közösségi, nem közösségi áru (küldemény) és TNT által a Megbízóérdekébenezen fuvarlevélszám alapján átvett, átadott közösségi, nem közösségi áru (küldemény) adatai vagy tartalma tekintetében bármilyen eltérés mutatkozik, úgy a Megbízó a vámeljárás során, illetőleg annak befejezését követően ezen eltérésről köteles a TNT-t értesíteni annak érdekében, hogy a TNT a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezése szerinti eljárás lefolytatása iránt a vámhatóságnál eljárjon. Ezen értesítés megküldésével egyidejűleg Megbízó köteles a TNT rendelkezésére bocsátani a módosításhoz szükséges valamennyi dokumentumot illetőleg információt.


Megbízó tudomással bír arról, hogy ha az előző mondatban írt értesítést nem - vagy hiányosan teszi meg, és ezen értesítés teljesítésének elmulasztása vagy nem teljes körű teljesítése okán a TNT-vel szemben harmadik személy igényt érvényesít, úgy köteles a TNT-t ezen igény teljesítése alól haladéktalanul mentesíteni, illetőleg amennyiben a TNT ennek okán valamely összeg fizetésére kötelezett, úgy ezen összeget köteles a TNT helyett megfizetni illetve a TNT-nek haladéktalanul, első felszólításra megtéríteni.Ha a TNT közvetlen képviselőként jár el a vámeljárásban és a fentiek szerinti módosítás, helyesbítés, kijavítás válik szükségessé, úgy abban - eltérő megállapodás hiányában- a TNT nem működik közre.

 

2.10. Amennyiben a vámhatóság az Árunyilatkozatot a Vámjogszabályok vonatkozó rendelkezése alapján nem fogadja el (visszaadja), vagy visszautasítja, a TNT erről a körülményről Megbízót köteles haladéktalanul értesíteni. Az értesítéshez a TNT mellékeli a vonatkozó vámhatósági határozat másolatát, ha ilyen határozatot a vámhatóság a TNT-vel közölt. Amennyiben a visszaadás, vagy visszautasítás oka az volt, hogy a vámeljáráshoz szükséges adatok vagy okiratok nem álltak rendelkezésre, illetve nem feleltek meg a jogszabályok előírásainak, a TNT felhívja a Megbízót a hiányok haladéktalan pótlására. Amennyiben Megbízó a hiányokat nem, vagy nem megfelelően, illetőleg nem haladéktalanul pótolja, és emiatt a vámeljárást elvégezni nem lehet, a Megbízás- a teljesítés Megbízónak felróható okból történő lehetetlenné válása miatt -, a hiányokra való felhívás Megbízóval történő közlése napját követő napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik. Ha a vámhatóság egyidejűleg kizárta Árunyilatkozat újbóli benyújtásának lehetőségét, a Megbízás a visszaadásnak, illetve visszautasításnak a TNT-vel történt közlése napján, a teljesítés lehetetlenné válása miatt megszűnik. E tényről a TNT az értesítésben köteles tájékoztatni a Megbízót. Amennyiben az újbóli benyújtás lehetősége nem kizárt, Megbízó haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül köteles a TNT-vel közölni az Árunyilatkozat újbóli benyújtására vonatkozó utasításait, ilyen utasítások hiányában a Megbízás - a teljesítés Megbízónak felróható okból történőlehetetlenné válása miatt - a fenti határidő elteltével minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

 

2.11. Megbízó a Nyomtatványon külön köteles közölni a Megbízás teljesítésére vonatkozó, a Nyomtatványon nem feltűntetett és az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételekben sem szabályozott utasításait és rendelkezéseit.

 

2.12. A TNT a Megbízó utasításainak és rendelkezéseinek célszerűségét és szakszerűségét nem vizsgálja. A szakszerűtlen, célszerűtlen utasításokból és rendelkezésekből eredő költségekért, károkért és veszteségekért a TNT nem tartozik felelősséggel. Ha az utasítás jogszabályellenes és annak teljesítéséhez a Megbízó ragaszkodik, úgy a TNT jogosult a Megbízást azonnali hatállyal felmondani.

 

2.13. A TNT a Közvetett Vámkezelési Megbízást - ha Megbízó és a TNT között létrejövő esetleges külön megállapodás másként nem rendelkezik – 5800 ,-Ft+Áfa vámközreműködési díj ellenében látja el, melyet Megbízó számla alapján köteles kiegyenlíteni TNT-nek a számlában megállapított határidőre. A megbízási díja küldemény vagy a vámhatározat (amelyik előbb következik be) Megbízó, vagy a Megbízó által megjelölt egyéb személy részére történő kiszolgáltatásakor, illetve amennyiben erre valamely ok miatt nem kerül sor, a Megbízás megszűnésekor esedékes, kivéve, ha a Megbízás megszűnésére olyan teljesítés lehetetlenné válása miatti okból kerül sor, melyért a TNT a felelős, mely esetben részére díj nem jár.
TNT a megbízási díjon felül követelheti a Megbízás ellátásával felmerült költségei megtérítését. (Így különösen, de nem kizárólagosan az áruvizsgálattal, mintavétellel, alaktalanítással, közvetlen vámfelügyelet alá vétellel, lefoglalással, adatszolgáltatással összefüggésben felmerült költségek.)

 

2.14. A TNT jogosult a Megbízás, vagy az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek 1.1 pontjában megjelölt esetek alapján indult vámeljárások során az Egyszerűsítések alkalmazására.

 

3. A VÁMTARTOZÁS, VÁMBIZTOSÍTÉK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE

3.1. Amennyiben a vámeljárás vámtartozás-fizetési, vagy vámbiztosíték nyújtásának kötelezettségével jár, a TNT a jelen fejezetben meghatározott szabályok szerint működik közre a vámtartozás megfizetésében illetőleg a vámbiztosíték nyújtásában.

 

3.2. Ha a Megbízó által a Nyomtatványon megjelölt vámeljárási módhoz vámbiztosíték nyújtásának kötelezettsége kapcsolódik - eltérő megállapodás hiányában - Megbízó köteles biztosítani a megállapított vámbiztosítéknak megfelelő összegű és a vámjogszabályoknak megfelelő formájú vámbiztosítékot. A vámbiztosítékot Megbízó köteles a TNT rendelkezésére bocsátani, olyan időben és módon, hogy a TNT a vámeljáráshoz szükséges vámbiztosítékot a vámhatóságnak a vámjogszabályokban és az esetleges vámhatározatban megállapított feltételekkel bemutathassa. A vámbiztosíték rendelkezésére állása hiányában a TNT a közösségi, nem közösségi áruval kapcsolatos eljárását a vámbiztosíték kézhezvételéig felfüggesztheti.

 

3.3. Ha vámbiztosíték nyújtására a Megbízó által a Nyomtatványon megjelölt vámeljárás elvégzéséhez a vámjogszabályok szerint van szükség, Megbízó a közösségi, nem közösségi áru várható vámterhének megfelelő összegű vámbiztosítékot köteles a TNT rendelkezésére bocsátani vagy az általa kért vámeljáráshoz a TNT által nyújtandó, a Nyomtatványon megjelölt vámbiztosíték igénybevételét kérni a vámeljárás megkezdése előtt. A vámbiztosíték Megbízó általi rendelkezésére bocsátása vagy a TNT által nyújtandó vámbiztosíték igénybevételére irányuló igény hiányában a TNT a közösségi, nem közösségi áruval kapcsolatos eljárását a vámbiztosíték kézhezvételéig vagy az igény előterjesztéséig felfüggesztheti. A Megbízó által a TNT rendelkezésére bocsátott vámbiztosíték összegét és leírását a Nyomtatványban köteles a Megbízó feltűntetni.

 

3.4. Ha a Megbízott értesítése alapján a vámbiztosíték összege vagy formája nem felel meg a fizetendő vámtartozásnak, vagy a vámjogszabályok előírásainak, úgy annak kiegészítéséről, módosításáról Megbízó köteles haladéktalanul gondoskodni.

 

3.5. A vámbiztosíték késedelmes rendelkezésre bocsátásából, illetőleg kérelmezéséből eredő költségekért, károkért és veszteségekért a TNT nem tartozik felelősséggel.

 

3.6. A vámeljárásban megállapításra kerülő vámtartozás megfizetésének módjáról és a vámhatósággal történő elszámolásról a Megbízó - választása szerint - a Nyomtatványon vagy külön megállapodásban nyilatkozik.

 

3.7. Ha a Megbízó választása alapján, a Megbízó nevében a TNT fizeti meg a vámtartozás összegét a vámhatóságnak, úgy - ha a TNT és a Megbízó között más megállapodás nem jött létre és jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek sem rendelkeznek másképp - a Megbízó a vámtartozás összegét és a felmerült költségeket a nem közösségi áru Megbízó által megjelölt címre való kiszállításakor köteles hiánytalanul megfizetni a TNT képviselőjének.3.8. Ha a vámtartozás összegének megfizetésében a TNT közvetlen képviselőként közreműködést vállalt, úgy a megfizetés tényéről a TNT a vámtartozás megfizetésére utaló bizonylat megküldésével értesíti a Megbízót. Amennyiben a Megbízó a nevében történő vámtartozás megfizetéséről ettől eltérő formában kér igazolást vagy nyilatkozatot, úgy annak költségeit a TNT részére megtéríti.

 

3.9. A vámtartozást megállapító határozat, vagy az azzal egyenértékű okmány egy példányát - ha a TNT és a Megbízó között más megállapodás nem jött létre - a vámtartozás megtérítése mellett, a TNT képviselője a nem közösségi áru átadásával egyidejűleg átadja a Megbízónak. A vámtartozás megtérítése esetén, a térítés teljesítését követően kerül sor a határozat, vagy azzal egyenértékű okmány megküldésére.

 

3.10. Amennyiben a Felek között a vámtartozás megfizetésére vonatkozó külön írásbeli szerződés (Kiegészítő Megállapodás) jön létre, a Kiegészítő Megállapodás rendelkezései jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek szerződés 3.6-3.10. pontjai helyébe lépnek.

 

3.11. Árutovábbítás esetén - amennyiben a vámbiztosítékot a TNT biztosítja - a Megbízó köteles a vámokmányon feltüntetett bemutatási határidőn belül a közösségi, nem közösségi árut a rendeltetési vámhatóságként megjelölt, vagy a területileg illetékes vámhatóságnak bemutatni, további vámeljárás alá vonását kezdeményezni, illetőleg a TNT által rendelkezésre bocsátott vámbiztosíték felszabadíttatása iránt intézkedni. Amennyiben a Megbízó árubemutatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a késedelmes bemutatásból illetőleg a bemutatás elmulasztásából eredő bírság, illetve a jogellenes forgalombahozatal miatt kiszabandó vámtartozás, valamint ezek járulékos költsége a Megbízót terhelik.


Amennyiben a Megbízó a bemutatási határidőn belül a TNT által rendelkezésre bocsátott vámbiztosíték felszabadíttatása iránt nem intézkedik, úgy a TNT a nyújtott vámbiztosíték rendelkezésre állásának, valamint indokolatlan lekötésének költségeit a Megbízóra terheli. Ennek költségeit a vámbiztosíték felszabadítását követően számla kibocsátásával közli a Megbízóval, aki azt köteles kiegyenlíteni.

 

3.12. Egyszerűsítések alkalmazása
Ha Egyszerűsítések alkalmazása esetében, a Megbízó vámtartozás fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a TNT-nek bármely jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a Megbízó köteles azt járulékos költségeivel együtt a TNT-nek haladéktalanul, első felszólításra megtéríteni.

 

4. UTÓLAGOS ELJÁRÁSOK

A TNT az 1. pont alapján létrejött és a 2. pont alapján teljesített alapeseti vámkezelési megbízásokon kívül, az azokhoz kapcsolódó utólagos eljárások, okmánypótlások lefolytatását, - ha más megállapodás nem jön létre - nem vállalja.


A TNT a vámkezelési Megbízások alapján teljesített vámkezelésekkel összefüggő utólagos hatósági eljárások, felülvizsgálatok során - a hatóságok részére jogszabály alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettség esetének kivételével - nem működik közre.

 

5. A MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE
5.1. A Megbízás a Megbízás teljesítésével, valamint a 2.10. pontban meghatározott megszűnési okokon kívül megszűnik akkor is, ha
(a) valamelyik fél a Megbízást 15 napos határidővel írásban felmondja;
(b) a 2.12. pont szerint, a TNT azonnali hatállyal felmondja;
(c) bármely nem természetes személy fél elhatározza jogutód nélküli megszűnését, vagy a bíróság jogerős határozatában megállapítja fizetésképtelenségét, illetve a természetes személy Megbízó meghal;
(d) a természetes személy Megbízó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik;
(e) a Megbízás okafogyottá válik;
(f) a Megbízó az áru átvételét írásban indokolt okkal megtagadja, mely esetben egyidejűleg nyilatkoznia kell az át nem vett áru sorsáról (visszaküldés feladó részére, megsemmisítés). Az áru átvételének megtagadásával és az áru további sorsával kapcsolatosan felmerülő minden költség Megbízót terheli.

 

5.2. A Megbízás akkor tekintendő teljesítettnek, ha a vámhatóság a vámeljárás elvégzését vagy elutasítását, megtagadását az Árunyilatkozaton, Vámárunyilatkozaton megfelelő módon igazolja, vagy arról külön döntést hoz és erről a körülményről a TNT és a Megbízó is értesül. A TNT a vámeljárás elvégzéséről a Megbízót, amennyiben az rendelkezésre áll, az Árunyilatkozat, Vámárunyilatkozat formájának megfelelő, vagy külön Vámhatósági döntés eredeti vagy másolati példányának átadásával, megküldésével értesíti, illetőleg a vámeljárással érintett fuvarozási szerződés(postai szolgáltatási szerződés) teljesítésével a Megbízást a TNT teljesítettnek tekinti.

 

5.3. Ha a Megbízás a teljesítés lehetetlenné válása miatt szűnik meg, úgy a Ptk. /:179-182.§§-ialkalmazandók azzal, hogy a TNT abban az esetben is jogosult a díjára, ha a Megbízás a Megbízónak felróható okból vagy egyik félnek sem felróható okból szűnik meg.

 

5.4. A Megbízás megszűnése ellenére a 2.9. pontban írt Megbízói kötelezettség fennmarad.

 

6. FELELŐSSÉG
6.1. A TNT a Megbízás teljesítésével összefüggő esetleges szerződésszegő magatartásáért – ha a Felek között más megállapodás nem jön létre – korlátozottan felelős a jelen pont rendelkezései szerint. Amennyiben a TNT szerződésszegő magatartása miatt a Megbízót kár éri, úgy a TNT kártérítés jogcímén nem kötelezhető magasabb összegű kártérítés megfizetésére, mint a Megbízás teljesítéséért járó díja ötszörösének megfelelő összeg.

 

6.2. Megbízó – amennyiben valamely, a Megbízásból eredő szerződése kötelezettségét nem megfelelően teljesíti – köteles a TNT-t teljes körűen és feltétel nélkül mentesíteni minden olyan igény alól, mely a szerződésszegő magatartása okán a TNT-vel szemben bármely harmadik fél részéről keletkezik, illetve részére az ilyen igényeket haladéktalanul megtéríteni, amennyiben ezen igényt a TNT már a harmadik személy részére megtérítette. Köteles továbbá a Megbízó teljes körűen és a TNT első felhívására a TNT részére megtéríteni minden olyan kárt, veszteséget és költséget, mely a Megbízó szerződésszegő magatartása okán, a TNT oldalán keletkezik.

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A TNT a Nyomtatványt köteles a vámhatóságnál - képviseleti jogának igazolása céljából - a vámhatóság felhívására bemutatni.

 

7.2. A TNT az eljárásai során  az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendeletében, a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletében,  a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási  rendeletében,valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben meghatározott átmeneti megőrzési időre és feltételekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.Azátmeneti megőrzési idő letelte után a TNT az át nem vett vagy rendezetlen vámjogi sorsú közösségi, nem közösségi árut - amennyiben annak vámjogi sorsa nem kerül rendezésre a fenti jogszabályokban előírt határidőn belül vagy az áru vámjogi sorsának rendezése egyértelműen lehetetlenné vált-, úgy azt a feladónak visszaküldi az áru (küldemény) továbbításával kapcsolatos költségek eredeti viselőjének terhére..

 

7.3. A TNT-t költségei és díjkövetelése biztosítására zálogjog illeti meg a Megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a Megbízás következtében kerültek TNT birtokába, illetve amelyek felett a birtokában lévő okiratok alapján rendelkezhet.

 

7.4. Megbízó tudomással bír arról, hogy
(a) a vámhatóság által a Küldeménnyel kapcsolatban megállapított vámtartozás és egyéb költségek (kamat, bírság, szemledíj, költségtérítés) adók módjára behajtható köztartozásnak minősül,
(b) a közösségi, nem közösségi áru kiadását a vámhatóság a vámtartozás hiánytalan megfizetéséig vagy biztosításáig a az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendeletében, a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletében,  a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási  rendeletében,  valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben foglaltak alapján megtagadja, illetve a nem közösségi árut a vámtartozás erejéig a vámhatóság törvényes zálogjoga terheli.

 

7.5. A TNT három évig köteles megőrizni az általa lebonyolított vámeljárások okmányait, adatait, így a Megbízó adatait is annak a naptári évnek az utolsó napjától, amelyikben a vámeljárás történt. Az adatok - a hivatalos bélyegzővel és eredeti aláírással ellátott okmányok kivételével -  elektronikus formában is megőrizhetők. Az adatok nyilvántartásakor a TNT a titokvédelmi és adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően jár el.

 

7.6. A TNT és a Megbízó a Megbízás teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Írásbeli nyilatkozatnak tekintendő: az elektronikusan, a postai úton, ajánlott levélben és a fax útján, igazolhatóan elküldött nyilatkozat. Elektronikus úton nyilatkozat
(a) a TNT részére a hu.vamcsoport@tnt.com e-mail címre küldhető a Megbízó azon e-mail címéről, melyet a Nyomtatványon megjelöl;
(b) a Megbízó részére a Nyomtatványon megjelölt e-mail címre a TNT alábbi e-mail címéről.

 

7.7. A TNT a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételeket a Megbízók számára az alábbi helyeken és módokon teszi közzé:
(a) Interneten a TNT hivatalos honlapján (www.tnt.hu),
(b) kifüggesztve a TNT székhelyén, 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT (283) Épület szám alatt.

 

7.8. A TNT a jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek módosításait az 7.7. pontban megjelölt helyeken és módokon ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a TNT a székhelyén történő közzététel időpontját követően létrejött Megbízások tekintetében alkalmazza.

 

7.9. A Megbízó a Nyomtatvány kitöltésével, amennyiben annak kitöltésére nem került sor a küldemény átvételének igazolásával elismeri, hogy az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

 

7.10. Ha a körülményekből egyértelműen más nem következik, úgy a Megbízás létrejöttének a helye, a TNT székhelye.

 

7.11. Amennyiben az Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek bizonyos feltételei érvénytelennek bizonyulnak, illetve, ha a feltételek valamely kérdést nem rendeznek a Felek jogviszonyában, úgy a Felek a nem érvényes feltételt vagy a nem szabályozott helyzetet az elérni kívánt  gazdasági céljaiknak messzemenően megfelelő szabályokkal módosíthatják, vagy kiegészíthetik. A többi feltétel ettől függetlenül érvényben marad.

 

7.12. A jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek 2016. május 1. napján lépnek hatályba, rendelkezéseit az ezen a napon és az ezt követően létrejött Megbízásokra kell alkalmazni. A hatályba lépéssel egyidejűleg a TNT korábbi, többször módosított Általános Vámkezelési Üzleti Feltételei hatályukat vesztik. Amennyiben valamely Megbízás. 2016. május 1. napja előtt jött létre, de teljesítésére vagy esetleges jogkövetkezményeire  2016. május 1. napját követően kerül sor vagy következnek be, úgy a korábbi Általános Vámkezelési Üzleti Feltételek rendelkezései annyiban alkalmazhatók, amennyiben azok a hatályos jogszabályokkal nem állnak ellentétben.

 

7.13. A jelen Általános Vámkezelési Üzleti Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. (Ptk.) és a  az Európai Parlament és Tanács 952/2013/EU rendelete, a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete,  a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási  rendelete,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény, valamint a kapcsolódó vámjogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember

 

Fel, az oldal tetejére

A TNT EXPRESS HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EKÁER SZÁMMAL KAPCSOLATOS RENDSZÁMKÖVETÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ 

(EKÁER ÁSZF)

 

A TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. épület, cégjegyzékszám: 01-09-068137) – továbbiakban: TNT - a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései szerint vállalja a Megbízó számára azt, hogy közúti fuvarozással továbbított küldeményeikhez kapcsolódó és rendelkezésére álló EKÁER számhoz a TNT a küldemény közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát rögzíti az EKÁER szám NAV adatbázisában. 

 

1. MEGHATÁROZÁSOK

    (a) EKÁER - a 2017. évi CL. tv. 7.§ 14. pontja szerint meghatározott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 

    (b) EKÁER szám – a 2017. évi CL. tv. 7.§ 15. pontja szerinti az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által generált szám. 

    (c) Megbízó – az az EKÁER számmal rendelkező adózó, akinek (amelynek) a küldeményét a TNT vagy annak valamely szerződéses partnere közúton fuvarozza. 

    (d) Küldemény – a Megbízó által feladott, vagy a Megbízó, mint címzett részére érkező olyan küldemény, melyet részben vagy egészben a TNT, vagy annak valamely szerződéses partnere fuvaroz vagy továbbít, és melynek tekintetében jogszabály szerint Megbízónak EKÁER szám kérési kötelezettsége áll fenn.

    (e) Gépjármű – az a gépjármű, amelyen a Megbízó Küldeményét fuvarozza a TNT.

    (f) NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

    (g) Megbízási Szerződés – a Megbízó és a TNT, mint megbízott között a jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött egyedi szerződés. 

 

I. Az EKÁER ÁSZF tárgya

Jelen EKÁER ÁSZF szabályozza a Megbízó és a TNT között egyedileg létrejövő Megbízási Szerződést, melynek alapján a TNT jogosult a Megbízó helyett és annak nevében a Megbízó által megadott EKÁER szám adatai között a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát időről-időre, a tényleges fuvarozási helyzetnek megfelelően megjelölni a NAV adatbázisában.

 

II. Regisztráció

1. Megbízó Megbízási Szerződés létrejötte érdekében köteles a www.ekaer.tnt.hu honlapon regisztrálni és a regisztráció során az alábbi adatokat megadni: 

    (a) Megbízó neve (cégneve);

    (b) Megbízó adószáma

    (c) Megbízó székhelye;

    (d) TNT ügyfélszám (amennyiben van);

    (e) Megbízó EKÁER ügyintézési kapcsolattartója;

    (f) a e) pont szerinti kapcsolattartó e-mail címe;

    (g) a e) pont szerinti kapcsolattartó telefonszáma,

    (h) az f) ponthoz tartozó jelszó.

Ha a Megbízó nem rendelkezik TNT ügyfélszámmal, úgy a regisztrációt követően azt a TNT a Megbízó rendelkezésére bocsátja az f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. 

2. A Regisztráció során Megbízó köteles elolvasni a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseit és a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölni, hogy tudomással bír arról, hogy Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a TNT-től. 

3. Az EKÁER ÁSZF-el kapcsolatos nyilatkozat megtételét követően Megbízó a Regisztráció során rögzített adatokat elektronikus úton megküldi az 1. pont szerinti honlap felületén a TNT részére. A TNT az így megkapott regisztrációról visszaigazolást küld a Megbízó részére a II/1/f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. 

 

III. Megbízási Szerződés létrejötte

4. Megbízó a Küldeményre a NAV erre rendszeresített internetes felületén EKÁER számot kér. Az EKÁER szám igénylése során a Megbízó jogosítja a TNT-t, mint szállítmányozót, hogy a Küldemény tekintetében a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát módosítsa. 

5. Megbízó a Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a www.ekaer.tnt.hu linken a II/1/f) pont szerinti e-mail cím és az ahhoz megadott jelszó (lásd.: II/1/h) pont) megadásával kezdeményezheti Megbízási Szerződés megkötését. A Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a Megbízó az alábbi adatokat köteles megadni a TNT részére: 

    (a) a Küldemény TNT fuvarlevélszáma(i);

    (b) a Küldemény EKÁER száma;

    (c) amennyiben a Megbízási Szerződés teljesítése során nem a II/1. pontban megjelölt személyt kívánja a Megbízási Szerződéshez EKÁER ügyintéző kapcsolattartóként megjelölni, úgy az adott Megbízási Szerződés vonatkozásában köteles megjelölni a kapcsolattartó nevét, annak e-mail címét és telefonszámát. 

Az így megadott adatokat a Megbízó a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlati nyilatkozataként, a honlap felületén elektronikus úton megküldi a TNT részére, feltéve, hogy ezt megelőzően a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölte, hogy tudomással bír arról, hogy a Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a TNT-től.

6. A TNT a regisztrációt követően a II/1/f) és – ha van ilyen – a III/5/c) és pont szerinti e-mail címekre küldött elektronikus üzenettel elfogadja a Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó Megbízó ajánlatot. Ezen elektronikus üzenet TNT általi megküldése időpontjában a Megbízási Szerződés létrejön. 

 

IV. A Megbízási Szerződés időtartama

7. A Megbízási Szerződés a létrejöttétől kezdődően addig az időpontig jön létre, amíg a TNT a Küldemény továbbításában részt vesz és a Küldemény tekintetében az EKÁER kötelezettség a jogszabály szerint fennáll. Ezt követően a Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik. 

8. A Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik a létrejöttétől számított 48 óra elteltével, ha a TNT vagy a TNT valamely szerződéses partnere a Küldeményt nem veszi át fuvarozásra vagy továbbításra a Megbízási Szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül, 

 

V. A TNT által a Megbízási Szerződés alapján teljesítendő feladatok

9. A TNT a Megbízási Szerződés alapján a Küldemény TNT vagy a TNT valamely szerződéses partnere általi átvételét követően - azon időpontok között, amikor a Küldemény Magyarország államhatárain belül kerül fuvarozásra vagy továbbításra - a Küldeményhez tartozó EKÁER szám NAV adatbázisában időről-időre megjelöli a Küldeményt fuvarozó vagy továbbító Gépjármű rendszámát. A TNT törekszik arra, hogy a Küldemény EKÁER számához mindig aktuális rendszámadatokat rendeljen, azonban a Küldemény többszöri átrakodása okán és az ehhez kapcsolódó információáramlás esetleges késedelme miatt, adott esetben előfordulhat, hogy a Küldemény EKÁER számához a TNT által megadott Gépjármű rendszáma nem a valós helyzetet tükrözi. 

10. Megbízó tudomással bír arról és elfogadja, hogy a TNT nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni abban az esetben, ha a NAV EKÁER rendszere nem üzemel, vagy az azzal való összeköttetés valamely oknál fogva nem biztosított. 

11. A Megbízási Szerződés alapján szükséges nyilatkozatokat a TNT a Megbízó részére a Megbízó II/1/f) pont szerinti e-mail címére és – ha van ilyen - a III/5/c) pont szerinti e-mail címére küldött, kézbesítési jelentéssel el nem látott elektronikus üzenetekkel teljesíti elsődlegesen. A TNT szükség esetén megkísérli a kapcsolattartást a Megbízóval telefon útján is, melynek során a II/1/g) pont szerinti telefonszámon, vagy – ha van ilyen – a III/5/c) pont szerinti telefonszámon kísérli meg elérni a Megbízó II/1/e) vagy – ha van ilyen – III/5/c) pont szerint megjelölt kapcsolattartóját.  

12. Megbízó tudomásul veszi, hogy a TNT nem képes ellenőrizni azt, hogy a jelen EKÁER ÁSZF szerint küldött elektronikus üzeneteit a Megbízó elolvassa-e. 

13. A TNT a Megbízási Szerződés szerinti kötelezettségeit hétfőtől szombatig 0 órától 24 óráig teljesíti a Küldemény tekintetében. 

 

VI. A TNT-vel való kapcsolattartás a Megbízási Szerződés teljesítése során

14. Amennyiben a Megbízó a Megbízási Szerződés teljesítése érdekében a TNT-vel kapcsolatba kíván lépni, úgy ezt az II/1/f) pontban megjelölt e-mail címről, illetve – ha van ilyen – a III/ 5/c) pontban megjelölt e-mail címről a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján teheti meg, mely elektronikus üzenetet a küldő e-mail címhez rendelt kapcsolattartó névaláírásával kell ellátni. Az így küldött elektronikus üzenetet a TNT a Megbízó Megbízási Szerződéssel összefüggő írásbeli nyilatkozatának tekinti, egyéb e-mail címről, illetve más kapcsolattartó nevével aláírt és megküldött elektronikus üzenetet, vagy nem a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött üzenetet a TNT a Megbízási Szerződés teljesítése során figyelmen kívül hagyja.

15. A TNT-vel való kapcsolattartás lehetséges a : +36 1 885 4584 és a +36 1 885 4585 telefonszámokon is, azonban az egyes telefonbeszélgetések során tett nyilatkozatokra a Megbízó – vita esetén – bizonyítékként nem hivatkozhat. 

16. A jelen fejezet szerinti kapcsolattartás munkanapokon 8.00 órától 18:30 óráig lehetséges. 

 

VII. A TNT díjazása

17. TNT Megbízási Szerződés szerinti tevékenységének díjazása a Küldemény továbbításával kapcsolatosan a TNT vagy a TNT szerződéses partnere által felszámított díjban kerül elszámolásra, így azért külön díjat a TNT a Megbízónak nem számít fel. 

 

VIII. A Megbízó és a TNT felelőssége

18. Megbízó szavatol azért, hogy a Regisztráció és Megbízási Szerződés létrejötte érdekében megadott adatai valósak. A TNT nem felel azért, ha a megadott adatok hibás volta miatt a Megbízási Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció ellehetetlenül vagy akadályba ütközik, vagy a Megbízási Szerződés ezen okból részben vagy egészben nem teljesíthető. Megbízó köteles a TNT teljes kárát megtéríteni, illetve a TNT-t a vele szemben támasztott valamennyi igény alól mentesíteni abban az esetben, ha a Regisztrációhoz vagy Megbízási Szerződéshez megadott valamely adata valótlan, vagy annak tartalma hibás, továbbá, ha a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseinek valamelyikét megszegi, vagy a Megbízó jogellenes magatartása miatt a TNT-t bármely formában kár éri.

19. A TNT - figyelemmel az V. fejezetben írtakra - nem felelős azért, ha adott időpontban a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban rögzített Gépjármű rendszám nem egyezik a Küldeményt ténylegesen fuvarozó Gépjármű rendszámával és ennek okán Megbízót vagy reá tekintettel más harmadik személyt joghátrány ér. Amennyiben ezen okból valamely harmadik személy a TNT-vel szemben kárigénnyel, vagy egyéb más igénnyel lép fel, úgy a Megbízó köteles a TNT-t ezen igények alól mentesíteni és ezen igényekért a TNT helyett teljes körűen helytállni, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy a TNT részére az érvényesített igényt megtéríteni. 

20. A TNT semmilyen formában nem felelős azért, ha a Megbízót annak okán éri kár, hogy a TNT a Megbízóval a kapcsolatot nem tudja folyamatosan tartani, vagy vele szemben más jogcímen harmadik személy ezzel összefüggésben igényt érvényesít.  

21. Ha a jelen EKÁER ÁSZF másként nem rendelkezik, úgy amennyiben a TNT a Megbízási Szerződés tekintetében szerződésszegést követ el, a Megbízó kárként kizárólag a Megbízási Szerződés megkötésével kapcsolatos igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, melynek összege a 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg és semmilyen formában nem jogosult egyéb kár, így különösen elmaradt haszon vagy veszteség megtérítésének követelésére. 

 

IX. Záró rendelkezések 

22. A Megbízási Szerződés tekintetében kizárólag a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, így a Felek esetleges bármely szóbeli vagy írásbeli megállapodását a Megbízási Szerződés tekintetében figyelmen kívül kell hagyni kivéve, ha a Felek ezen megállapodás alkalmazásáról kifejezetten írásban megállapodtak.

23. A jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött Megbízási Szerződés megkötésének helye a TNT mindenkori székhelye.

24. A Regisztrációhoz és bármely Megbízási Szerződéshez kapcsolódó személyes adatkezelés tekintetében a TNT Adatvédelmi Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak, melyek elérhetőek a https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html.

25. A jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései 2019. április 1-től hatályosak.

26. A jelen EKÁER ÁSZF és annak esetleges módosítása elolvasható a www.tnt.hu honlapon, a Megbízó regisztrációja során, továbbá minden egyes Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat elküldését megelőzően.

 

Kelt: Budapest, 2019. június 13. napján

Piotr Tokarczyk
ügyvezető
TNT Express Hungary Kft.

Kakuk Tamás
pénzügyi igazgató
TNT Express Hungary Kft.