A TNT európai fuvarozásaira vonatkozó szerződési feltételek

(2023. szeptember 15-től érvényes)

A TNT Express Európára vonatkozó Fuvarozási Feltételeinek Magyarországon érvényes kiegészítéseihez

FedEx Express Hungary Transportation Kft. postai szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek megtekintéséhez

1. Alkalmazás.

1.1 A jelen Feltételek az Európában feladott és európai földrajzi területek között fuvarozott Küldemények fuvarozásai során alkalmazandóak. Ezek a Feltételek nem alkalmazandóak a Németországon és Lengyelországon belül fuvarozandó Küldeményekre, ezekre önálló, belföldi fuvarozási feltételek alkalmazandók. Bizonyos piacokon, a jelen Feltételek helyett vagy annak kiegészítéseként, helyi feltételek vagy postai szabályok alkalmazandók, melyek minden esetben elérhetőek a tnt.com oldalon, az érintett ország és terület alatt. Az Európán kívül feladott Küldemények vonatkozásában a Küldeményt átvevő TNT-leányvállalat, fióktelep vagy független vállalkozó helyi tarifái és szerződési feltételei alkalmazandók. A visszakézbesítendő Küldeményekre azon ország vagy terület szerződéses feltételei alkalmazandók, amelyből a Küldeményt visszaküldik. A TNT szolgáltatásainak részleteivel kapcsolatos bármely további információért látogassa meg a tnt.com oldalt.

1.2 A Küldemény légi úton történő nemzetközi fuvarozása esetén az adott esetben alkalmazandó Montreali Egyezmény vagy a Varsói Egyezmény feltételei az irányadók. A Küldemény közúton történő nemzetközi fuvarozása esetén - ha alkalmazható - a CMR feltételei az irányadók. A belföldön fuvarozott (egy ország meghatározott helységei között fuvarozott) Küldemények tekintetében az adott ország jogszabályai, a jelen Feltételek, valamint az alkalmazandó TNT belföldi fuvarozási feltételek alkalmazandók.

1.3 A jelen Feltételek megfelelő helyi tnt.com oldalon közzétett és karbantartott legutóbbi online verziója módosítja és hatályon kívül helyezi a Feltételek minden korábbi vagy egyéb verzióját. A Küldemény TNT részére történő átadásával a Feladó elfogadja az átadáskor hatályos Feltételeket. A TNT fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse a jelen Feltételeket.  

1.4 A jelen Feltételek és bármely más TNT fuvarozási dokumentum - ideértve bármely TNT fuvarlevél, árunyilatkozat vagy szállítási címke feltételeit is - közötti ellentmondás esetén a jelen Feltételek az irányadók, feltéve, hogy ezek nem ütköznek valamely alkalmazandó Egyezménybe, vagy más, kötelezően alkalmazandó jogszabályba, ideértve az alkalmazandó helyi postai szabályokat is.

1.5 A rendelkezésre álló Szolgáltatásokat a TNT időről időre módosíthatja vagy felfüggesztheti. Az ilyen módosítás vagy felfüggesztés a módosítás vagy felfüggesztés bevezetésének időpontját követően a TNT részére átadott Küldeményre alkalmazható. Az aktuális Szolgáltatásról részletek a tnt.com oldalon érhetőek el.

1.6 A jelen Feltételekben a TNT minden döntése a TNT kizárólagos belátása szerint történik.

2. Definíciók. 

Légi fuvarlevél” vagy „Fuvarlevél” a TNT fuvarozási rendszerében Küldemény továbbításának kezdeményezésére használt bármely fuvarozási dokumentumot, rakományjegyzéket, fuvarlevelet, címkét, pecsétet, elektronikus bejegyzést vagy más hasonló tételt jelent. 

Kiegészítő szolgáltatások” alatt minden olyan szolgáltatás értendő, amely nem része a Fuvarozási szolgáltatásoknak.

B2C küldemények” olyan Küldemények, melyeket egy üzleti tevékenységében eljáró Feladó és egy nem üzleti tevékenységében eljáró, fogyasztónak minősülő Címzett között létrejött kereskedelmi tranzakció keretében adnak fel.

Munkanap” minden olyan nap, amelyiken a származási országban, területen vagy régióban, illetve a rendeltetési hely szerinti országban vagy régióban a cégek üzleti tevékenység céljából nyitva tartanak. A munkanapok és a munkaszüneti napok országonként, területenként vagy régiónként változhatnak. A vállalható kézbesítési határidőkkel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a TNT munkatársaival.

Üzleti kézbesítés” kereskedelmi vagy üzleti helyiségekbe történő kézbesítést jelent, ide nem értve (a) az otthoni címet és lakhelyet, (b) azokat a helyszíneket, ahol a vállalkozást otthonról vagy egy olyan helyről működtetik, amelyet a Feladó lakóhelyként jelöl meg, és a (c) B2C küldeményeket.

Díjak” alatt a Fuvarozási díjak értendők, valamint minden egyéb, a jelen Feltételeknek megfelelően, időről időre megállapított és kiszabott díj és pótdíj, ideértve az üzemanyag- és egyéb pótdíjakat, a vámkezelési szolgáltatásra vonatkozó díjakat, a felárakat, a Felemelt felelősség - vagy a Biztosítás díját, a visszakézbesítési díjakat, a különleges kezelési díjakat, a vám- és adóterheket, az import- és exportpótdíjakat, és a Küldemény fuvarozásával összefüggésben a TNT által észszerűen felszámolt egyéb díjakat. A további pótdíjakkal kapcsolatos részletek a tnt.com oldalon érhetők el. A TNT az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően a Díjakra hozzáadottérték-adót számít fel.

A „CMR” az 1978. évben módosított, 1956-os Nemzetközi Árufuvarozási Szerződésekről szóló Egyezmény. 

A „Feltételek” a tnt.com oldalon időről időre frissített, jelen fuvarozási feltételeket jelenti. 

Egyezmények” alatt a Varsói Egyezmény, a Montreali Egyezmény és a CMR értendő együttesen.

Vámkezeléshez bevallott érték” a Küldemény tartalmának vámkezelés céljából megadott eladási árát vagy pótlási költségét jelenti.

Vállalt kézbesítési határidő” valamely TNT szolgáltatásra közzétett vállalt kézbesítési határidőt, illetőleg valamely Küldemény vonatkozásában – a fuvarozandó árucikk, a fuvarozás ideje, a pontos kézbesítési helye, a Küldemény súlya és értéke figyelembevételével – a TNT ügyfélszolgálata által megadott vállalt kézbesítési határidőt jelenti.

A „Felemelt felelősség” az az érték, amelyet adott esetben a Feladó megjelöl a Fuvarlevélen azon Küldemény fuvarozásával kapcsolatban, amelyért megfizeti a szükséges díjat, és amely ezen Küldemény vonatkozásában azt a maximális összeget jelenti, ameddig a TNT-t kártérítési felelősség terheli az alkalmazandó Egyezmény vagy helyi jog alapján. 

Európa”: Albánia, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Izrael, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Egyesült Királyság és Ukrajna, együttesen. 

Biztosítás” az az érték, amelyet a Feladó megjelöl a Fuvarlevélen azon Küldemény fuvarozásával kapcsolatban, amelyért megfizeti a szükséges díjat, és amely ezen Küldemény vonatkozásában azt a maximális összeget jelenti, ameddig a TNT kockázatot vállal.

Szivárgás” a 7. fejezetben (Küldemény előkészítése) meghatározott jelentéssel bír.

A „Montreali Egyezmény” az 1999. május 28-án kötött Montreali Egyezmény, valamint annak minden későbbi, alkalmazandó jegyzőkönyve. 

Csomag” minden olyan egyedi csomag vagy tétel, amelyet a Feladó a TNT részére fuvarozás céljából átad, és amelyet a TNT átvesz a Feladótól.

Tiltott árucikkek" a jelen Feltételek 10. fejezetében (Tiltott árucikkek) feltüntetett árucikkeket és Küldeménytípusokat jelenti.

Címzett” a Fuvarlevélen a Küldemény címzettjeként feltüntetett természetes - vagy jogi személy.

Lakcímre történő kézbesítés” otthoni vagy magánlakcímre történő kézbesítést jelöl, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozást otthonról vagy magáncélú lakóingatlanból működtetik, illetve ha a feladó a kézbesítési címet otthoni címként jelölte meg.

Feladó” a Fuvarlevélen a Küldemény feladójaként feltüntetett természetes - vagy jogi személy.

Szolgáltatások” alatt a Kiegészítő szolgáltatások és a Fuvarozási szolgáltatások értendők együttesen. 

Küldemény” az egyedi Fuvarlevéllel fuvarozott egy vagy több Csomag.

A „TNT” a Federal Express Corporation-t, továbbá a szükséges mértékben annak leányvállalatait, társvállalatait és fióktelepeit, mindezek alkalmazottait és ügynökeit jelenti.

A „TNT ügyfélazonosító” vagy „TNT ügyfélszámla” a TNT által az ügyfél részére kiadott azon számot jelenti, mely biztosítja, hogy a TNT rendszere összegezze a számlaaktivitást és azt, hogy a fizetőnek megfelelően számlázzanak.

A „Fuvarozási költségek” egy Küldemény TNT általi továbbítása érdekében, a jelen Feltételek szerint időről időre számított díjtételeket jelenti, ide nem értve minden további esetlegesen számított vagy kirótt díjat vagy pótdíjat, így például az üzemanyag-pótdíjat, a vámkezelési szolgáltatásra vonatkozó díjakat, a felárakat, a Felemelt felelősségre vagy Biztosításra vonatkozó díjakat, a különleges kezelési díjakat, a vám- és adóterheket, az import- és exportpótdíjakat és egyéb pótdíjakat.

A „Fuvarozási szolgáltatások” egy Küldemény fuvarozása érdekében a TNT által felkínált és a TNT Fuvarlevele - ide nem értve a FedEx légi fuvarleveleket - szerint teljesített szolgáltatások összességét jelenti.  

Egyedi tételek” alatt olyan tételek értendők, amelyekre, azok jellege miatt, nem vonatkozik a Felemelt felelősség vagy Biztosítás, ideértve a drágaköveket, nemesfémeket, ékszereket, védelem nélküli bútorokat, üveget, porcelánt, műtárgyakat, régiségeket, szőrméket, gyűjtői tételeket, hangszereket, fontos dokumentumokat, mint pl. az útleveleket, okostelefonokat, okosórákat, táblagépeket, laptopokat, elektronikus képernyőket, plazmaképernyőket, filmeket, szalagokat, lemezeket, memóriakártyákat vagy bármilyen más adat- vagy képhordozó árut.

A „Varsói Egyezmény” az 1955. szeptember 28-i Hágai Jegyzőkönyvvel és annak minden későbbi Jegyzőkönyvével módosított 1929. október 12-i Varsói Egyezmény, valamint az 1961. szeptember 18-i Guadalajara-i Egyezmény. 

3. Díjak.

A Küldeményre vonatkozó Fuvarozási díjak vagy a TNT díjszabás szerint kerülnek meghatározásra, vagy arra a vonatkozó TNT Fuvarozási Szolgáltatási Szerződésben kifejezetten másként megállapodott díjak alkalmazandók. A TNT által a Díjak vagy Szolgáltatások kapcsán adott ajánlatok kizárólag a Feladó által átadott információkon alapuló becslésnek minősülnek. A végleges Díjak és Szolgáltatások a ténylegesen átadott Küldemény alapján és a jelen Feltételek alkalmazása függvényében eltérhetnek. A TNT nem felelős a Küldemény átadását megelőzően adott Díj- illetve Szolgáltatásajánlatok és a kifizetőnek számlázott Díjak közötti eltérésért és ilyen esetben kiigazítást, visszatérítést, jóváírást sem nyújt. Az alkalmazott díjak azok a Díjak, amelyek a vonatkozó TNT fuvarozási szerződés megkötésekor alkalmazandók és hatályosak – azzal, hogy a TNT fenntartja a jogot arra, hogy időről időre, értesítés nélkül módosítsa a Díjakat, ideértve a Fuvarozási díjakat is –, és amelyek a TNT díjszabásában közzétételre kerülnek.

4. Üzemanyag- és egyéb pótdíjak.

A TNT fenntartja a jogot arra, hogy időről időre, értesítés nélkül felülvizsgálja és módosítsa a tnt.com oldalon közzétett üzemanyag-pótdíjat és más díjait. Az ilyen módosítások időtartamát és összegét a TNT határozza meg. A Feladó a Küldemény TNT részére történő átadásával vállalja, hogy megfizeti az adott időpontban hatályban lévő pótdíj(ak)at. Az aktuális pótdíjakról részletek a tnt.com weboldalon érhetőek el.

5. Számlamódosítások és méret alapján meghatározott tömeg (Térfogatsúly). 

5.1. A TNT a díjait a Küldemény súlya vagy bevallott térfogatsúlya alapján, a kettő közül a magasabb érték szerint állapítja meg.  A térfogatsúly kiszámítására a TNT díjszabásában vagy a tnt.com oldalon meghatározott térfogat-átváltási egyenlet alapján kerül sor. A TNT ellenőrizheti a Küldemény valós súlyát és/vagy valós méreteit továbbá a Küldeményben lévő tételek számát, és ha az meghaladja a bevallott súlyt, mennyiséget, illetve darabszámot, úgy a Feladó egyetért azzal, hogy a Küldemény valós súlya illetve valós térfogatsúlya közül a nagyobb értékkel bíró valós értéket vegyék figyelembe a TNT díjának kiszámításakor.  

5.2. A TNT minden Fuvarlevelet megvizsgálhat a kiválasztott Fuvarozási szolgáltatásnak, a Küldemény/Csomag tömegének, vagy a Küldeményen belüli Csomagok számának az ellenőrzése céljából. Ha a kiválasztott Fuvarozási szolgáltatás, a valós tömeg és/vagy térfogatsúlya vagy a Fuvarlevélen szereplő Csomagok száma helytelen, a TNT módosításokat végezhet a Fuvarlevélen.

5.3 A TNT módosíthat a számlán és jogosult különleges kezelési díjat felszámítani a Fuvarlevél ilyen jellegű kiigazításaiért és módosításaiért. Az alkalmazott módszer(ek) és az ilyen kiigazítások vagy módosítások elvégzéséért felszámított díjak kérésre rendelkezésre állnak. 

6. Számlázás. 

6.1 A Fuvarozási díjakról és a kapcsolódó Díjakról szóló számlák általában visszatartás vagy beszámítás nélkül fizetendők a számla keltétől számított 30 napon belül. Egyes országokban előfordulhat, hogy eltérő fizetési feltételek érvényesek, az ezzel kapcsolatos részletek kérésre rendelkezésre állnak. A vám- és adóterhekről és az ahhoz kapcsolódó Díjakról szóló számlák kézhezvételkor fizetendők. A fentiek ellenére a TNT fenntartja a jogot arra, hogy bármely Díj előzetes kifizetését kérje. Eltérő megállapodás hiányában a TNT főszabály szerint minden Küldeményt hetente, az árufelvétel napjától számítva utólag számláz ki. A TNT számlái nem tartalmazzák az átvételi igazolás másolatát.

6.2 Ha jogszabály lehetővé teszi, a TNT alapesetben elektronikus számlát állít ki, kivéve, ha a fizető kifejezetten mást kér. 

6.3 A TNT fenntartja a jogot arra, hogy a fizetést először az időben korábbi számlákra számolja el abban az esetben, ha nem előnyben részesített utalási mód került alkalmazásra, vagy utalási adatok a fizetéshez nincsenek megadva.

6.4 Késedelmes fizetés esetén a TNT fenntartja a jogot arra, hogy az adott késedelmes fizetésre késedelmi díjat, késedelmi kamatot és adminisztratív költségeket számoljon fel. Ilyen esetben a TNT az alkalmazandó díj(ak)at, költségeket és/vagy kamato(ka)t a TNT által meghatározottak szerint és a vonatkozó EU-s vagy a késedelmes fizetésre vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően számíthatja ki. 

6.5 Ha a fizetésre egy TNT ügyfélszámla megterhelésével kerül sor, a Küldemény feladását kezdeményező fél köteles megadni egy érvényes, aktuális TNT ügyfélazonosítót a Fuvarlevélen ahhoz, hogy a TNT elfogadja a Küldeményt. Egy TNT ügyfélszámla megterhelésére a következők szerint kerülhet sor: 

a. „Számla a Feladónak” vagy „Számla a Küldőnek”: A TNT a Díjakat a Feladó TNT ügyfélszámlájára terheli. 

b. „Számla a Címzettnek” vagy „Számla az Átvevőnek”: A TNT a Díjakat a Címzett TNT ügyfélszámlájára terheli. Csak meghatározott helyszínekre történő fuvarozás esetén fogadható el.

6.6 A fizetési utasítások vagy rendelkezések ellenére, végső soron, mindig a Feladó, illetve adott esetben az import fuvarozást kezdeményező fél a felelős a Díjak megfizetéséért abban az esetben, ha a Címzett nem hajlandó fizetni.

6.7 A számlákkal kapcsolatos kifogásokat a Feladó vagy Címzett köteles benyújtani a TNT-nek legkésőbb a következő két időpont közül a később bekövetkező időpontig: (a) 30 nappal a számla kiállítását követően, vagy (b) a számlán szereplő esedékesség dátumáig. A TNT csak akkor fogadja el a kifogást, ha abban szerepelnek a következők: (a) a számla száma, (b) a Fuvarlevél száma, és (c) a kifogás indoka.

6.8 Vám- és adóterhek. Adott esetben a Küldemények tartalma alapján vám- és adóterhek, valamit egyéb Díjak róhatók ki. Amennyiben a fizető fél nevében a TNT fizeti ki a vám- és adóterheket vagy egyéb díjakat a vámügynökségnek, a fizető félnek vámkezelési szolgáltatási díj kerül felszámításra átalánydíj vagy a teljes kifizetett összeg százalékában meghatározott díj formájában (ezen összegek közül az, amelyik a nagyobb). A TNT-től nem követelhető a vám- és az adóterhek, valamint az azokhoz kapcsolódó Díjak megfizetése, azonban a TNT követelheti a Feladótól vagy a Címzettől, hogy azokat azt megelőzően fizessék ki a TNT részére, mielőtt a TNT bármilyen vám- és adófizetési vagy más díjfizetési kötelezettséget kiegyenlítene. A Címzett köteles kifizetni az ilyen vám- és adóterheket, hacsak a TNT másként nem rendelkezik. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az ilyen vám- és adóterhek a Feladónak kerülnek felszámításra, ideértve azt az esetet is, ha a Küldeményt olyan harmadik fél telephelyére küldik, ahová a Címzett nincs bejelentve. A vám- és adóterhekről és az ahhoz kapcsolódó Díjakról szóló számlák kézhezvételkor fizetendők. További részletek a 13. fejezetben (Vámkezelés) olvashatók és kérésre rendelkezésre állnak.

6.9 Devizaátváltás. A TNT számlákat a számlán szereplő pénznemben, vagy a helyi pénznemben, a TNT által időről időre biztosított átváltási árfolyamon kell kifizetni.

7. A Küldemény előkészítése.

7.1 Súlyra és méretre vonatkozó korlátozások. A csomag és küldemény méretére és súlyára vonatkozó korlátozások származási országonként és a rendeltetési hely szerinti országonként, továbbá Szolgáltatásonként eltérőek lehetnek. 

7.2 Több darabból álló Küldemények. A több darabból álló Küldemény összsúlya nincs korlátozva, feltéve, hogy a Küldeményen belül az egyes Csomagok súlya nem haladja meg a címzetti helyen az egy csomagra meghatározott súlyhatárt. 

7.3 Különösen nagyméretű küldemények. A tnt.com oldalon lévő Küldemény előkészítési útmutatókban Szolgáltatástípusonként meghatározott súlykorlátokat túllépő Küldemény esetén a TNT-vel előzetesen egyeztetni kell. A TNT a tnt.com oldalon szereplő Küldemény előkészítési útmutatókban szereplő további részleteknek megfelelően fenntartja a jogot azon Csomagok vagy Küldemények visszautasítására, amelyek a TNT megítélése szerint nem megfelelőek vagy „különösen nagyméretűek”. 

7.4 Csomagolás. A Feladó köteles minden Csomagot a biztonságos fuvarozás érdekében, az adott áru jellegének és méretének megfelelően előkészíteni és becsomagolni, feltételezve, hogy azt a fuvarozás és elosztás során az átlagos gondossággal kezelik. Továbbá a Feladó köteles minden Csomagot a TNT utasításainak, valamint a csomagolásra, jelölésre és címkézésre vonatkozó egyezményeknek, jogszabályoknak, rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően előkészíteni és becsomagolni. 

7.5 A Feladó által alkalmazott csomagolás alkalmas kell legyen arra, hogy az árucikket a fuvarozás során felmerülő hatások – például hőmérséklet- vagy légnyomás-változás – okozta károsodásoktól megvédje. A TNT nem vállal felelősséget a hőmérséklet- vagy légnyomásváltozásból eredő károkért.

7.6 Ha más megállapodás nem jön létre, a TNT nem biztosít hőmérséklet-kontrollált fuvarozást. Ha más megállapodás nem jön létre, a TNT a Feladó vagy a TNT ellentétes szóbeli vagy egyoldalú írásbeli nyilatkozata ellenére sem kötelezhető arra, hogy Küldeményhez szárazjeget adjon, vagy hogy újrafagyasztásra irányuló szolgáltatást biztosítson. Amennyiben a Címzett megtagadja a Csomag átvételét, vagy a Csomag szivárog, sérült vagy szagot áraszt (együttesen: „Szivárgás”), úgy az – ha ez lehetséges – visszakézbesítésre kerül a Feladóhoz. Amennyiben a Csomagot a Feladó visszautasítja, vagy annak visszakézbesítése Szivárgás miatt nem lehetséges, a Feladó felelős a TNT azon költségeinek, díjainak és kiadásainak a megtérítéséért, melyek a Csomag tisztításával, illetőleg a Csomagtól való megszabadulással kapcsolatban merültek fel, továbbá a Feladó vállalja, hogy az itt felsoroltakat a TNT-nek megtéríti vagy más módon ezek viselése alól a TNT-t mentesíti. Lásd még: 8. fejezet (Küldemények visszautasítása és elutasítása).

7.7 Jelölés. A Feladó felelős a Fuvarlevél minden szükséges adatának megfelelő kitöltéséért. Minden Küldeményen olvashatóan és tartós módon fel kell tüntetni a Címzett, valamint a Feladó nevét vagy elnevezését, címét (ideértve az utca, a város és az ország megjelölését is) és az irányítószámát. Nemzetközi Küldemény esetén a Feladó címében fel kell tüntetni azt az országot is, amelyben a Küldeményt a TNT részére átadásra felajánlják. A Feladó a Fuvarlevelet és bármilyen szükséges címkét (pl. nehéz súly) a Küldemény külső felszínén kiemelt, jól látható helyre köteles elhelyezni. 

A Küldemények előkészítésével kapcsolatos további részletek a tnt.com oldalon vagy kérésre rendelkezésre állnak. 

8. Küldemények visszautasítása és elutasítása.

A TNT fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, bármilyen Küldeményt visszautasítson, visszatartson, töröljön, késleltessen vagy visszakézbesítsen abban az esetben, ha azt törvény írja elő (beleértve az exportellenőrzési, szankciós, vámügyi törvényeket és rendeleteket) és/vagy ha a TNT megítélése szerint az ilyen Küldemény nagy valószínűséggel kárt vagy késedelmet okozna más Küldeményekben, árucikkekben vagy személyekben; illetve amennyiben ezen Küldemények fuvarozása jogszabály által tiltott, vagy a jelen Feltételek megszegését jelentené; továbbá ha a fizetésért felelős személy vagy egyén TNT ügyfélszámlája nem hitelképes; vagy ha a Küldemény volumene vagy típusa lényegesen eltér a Feladó által a TNT számára jelzett Küldemény volumenétől vagy típusától; vagy bármely egyéb okból. A tény, hogy a TNT átvesz egy Küldeményt, nem jelenti azt, hogy az ilyen Küldemény, ideértve annak tartalmát és minőségét, megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozásoknak, vagy jelen Feltételeknek. 

9. A Küldemények átvizsgálása.

9.1 A TNT, az illetékes hatóságok kérésére vagy a saját belátása szerint, a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően, bármely Küldeményt kinyithat és ellenőrizhet. 

9.2 Az alkalmazandó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően előfordulhat, hogy a TNT különböző átvilágítás(oka)t köteles végrehajtani a Küldemény(ek)en. A Feladó ezúton lemond az ilyen átvilágításból eredő esetleges kár- vagy késedelem miatti igényéről. 

10. Tiltott áruk.

10.1 A TNT semmilyen rendeltetési hely szerinti országba sem engedélyezi az alábbi árucikkek feladását és a Feladó - ha kifejezetten másként nem állapodott meg a TNT-vel - elfogadja, hogy nem ad fel ilyen árucikkeket tartalmazó csomagot (a származási és a rendeltetési hely szerinti országban további korlátozások kerülhetnek alkalmazásra):

a. Lőfegyverek, fegyverek, lőszerek és alkatrészeik. Ide tartoznak többek között a pisztolyok, rugós kések, pillangókések, tőrös botok, bokszerek, és sokkolók; 

b. Célzottan lőfegyverek készítésére tervezett vagy kizárólag ebből a célból használt 3D-nyomtatók;

c. Robbanóanyagok (az 1.4 osztályba tartozó robbanóanyagok elfogadhatók lehetnek bizonyos kiinduló vagy célország esetén; további információk kérésre rendelkezésre állnak), tűzijátékok és egyéb gyújtó hatású vagy tűzveszélyes tárgyak;

d. Bombára, kézigránátra vagy más robbanóeszközre vagy fegyverre hasonlító tételek. Ide tartoznak egyebek mellett a másolatokhoz, játékpisztolyokhoz, ajándéktárgyakhoz, kiképzéshez használt segédanyagokhoz és műtárgyakhoz hasonló inaktív termékek; 

e. Olyan országból származó katonai árucikkek, ahol az exporthoz kiviteli engedélyre van szükség;

f. Emberi holttestek, emberi szervek vagy testrészek, emberi vagy állati embriók, hamvasztott vagy kihantolt emberi maradványok;

g. Élő állatok, beleértve a rovarokat és házi kedvenceket is;

h. Állati tetemek, döglött állatok és preparált állatok. Ide tartoznak többek között az állati szőrmék, az elefántcsont és az elefántcsontból készült termékek, valamint az állatok;  

i. Növények és növényi anyagok, beleértve a vágott virágokat (a vágott virágok elfogadhatók lehetnek bizonyos országok és területek közötti fuvarozásra, például Hollandiából az Egyesült Államokba és Latin-Amerika teljes területén; további információk kérésre rendelkezésre állnak);

j. Romlandó élelmiszerek, valamint hűtést vagy más környezeti ellenőrzést igénylő ételek és italok;

k. Pornográf, illetve obszcén anyagok. Ide tartoznak többek között a próbabábuk (beleértve a szexbábukat); 

l. Pénz, többek között készpénz és készpénz-helyettesítők (pl. átruházható értékpapírok, forgatmányozott részvények, kötvények és készpénzlevelek), gyűjthető érmék és bélyegek; 

m. Lottószelvények és szerencsejáték-eszközök, ahol azt a jogszabályok tiltják; 

n. Veszélyes hulladék, többek között injekciós tűk, illetve fecskendők vagy más orvosi, szerves vagy ipari hulladék);  

o. Nedves jég (fagyott víz); 

p. Hamisított áruk, többek között olyan áruk, amelyek valamely bejegyzett védjeggyel megegyező vagy attól lényegében megkülönbözhetetlen védjeggyel vannak ellátva a bejegyzett védjegy tulajdonosának jóváhagyása vagy tudomása nélkül (hétköznapi nevükön „hamisítványok” vagy „utánzatok”); 

q. Marihuána, beleértve a rekreációs vagy gyógyászati célra szánt marihuánát és a marihuánából kivont kannabidiolt (CBD), bármilyen termék, amely bármekkora mennyiségű tetrahidrokannabinolt (THC), valamint szintetikus kannabinoidokat tartalmaz;

r. Nyers vagy feldolgozatlan kendernövények vagy azok részei (többek között kenderszár, kenderlevél, kendervirág és kendermag); 

s. Dohány és dohánytermékek, többek között cigaretta, szivar, vágott dohány, füst nélküli dohánytermékek, vízipipák; és

t. Elektronikus cigaretták és azok alkatrészei, illetve bármilyen hasonló eszköz, amely párologtatáson vagy aeroszolizáláson alapul, és bármilyen olyan nem éghető folyadék vagy gél, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e nikotint, amely ilyen eszközzel használható.  

10.2 A TNT semmilyen rendeltetési hely szerinti országba nem engedélyezi az alábbi típusú Küldemények feladását, és a Feladó elfogadja, hogy nem küld ilyen tételeket tartalmazó csomagot (a származási és rendeltetési hely szerinti országban további korlátozások kerülhetnek alkalmazásra):

a. Olyan küldemények vagy árucikkek, amelyek szállítása, behozatala vagy kivitele bármely törvény, jogszabály vagy rendelet alapján tilos, mindazokat a küldeményeket is beleértve, amelynek Feladója vagy a Küldeményben érintett valamely fél szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala (U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control), az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának ipari és biztonsági hivatala (U.S. Department of Commerce Department, Bureau of Industry and Security); az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Egyesült Nemzetek Szövetségének szankcióbizottságai (United Nations Sanctions Committees); az Európai Unió Tanácsa (European Union Council); illetve bármilyen más releváns hatóság által kiadott és fenntartott Tiltott személyek listáján kivéve, ha az illetékes kormányhivatal engedélyezte vagy felhatalmazta, vagy ha a vonatkozó jogszabályok másként engedélyezik.

b. Ha a TNT-vel kötött megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, azon Küldemény, amelynek a fuvarozásához, importálásához vagy exportálásához a TNT valamilyen különleges engedélyt kell beszerezzen; 

c. Be nem vallott, fogyasztásiadó-köteles küldemények vagy olyan árucikkek, amelyekhez hatósági jóváhagyás és engedély szükséges;

d. Olyan Küldemények, amelyek Vámkezeléshez bevallott értéke meghaladja az adott célországban megengedett felső határértéket;

e. Veszélyes áruk, kivéve azok, amelyek a jelen Feltételek 12. fejezetében (Veszélyes áruk) megengedettként vannak feltüntetve; és 

f. Nedves, szivárgó vagy olyan csomagok, amelyek bármilyen szagot árasztanak.

10.3 A TNT a bármely módon átvett (ideértve a véletlenül vagy figyelmeztetés ellenére történő átvételt is) Tiltott árucikkekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár. A TNT fenntartja magának a jogot, hogy ezen korlátozásokra hivatkozva, vagy valamely más biztonsági okból visszautasítson bizonyos Csomagokat. A TNT jogosult adminisztrációs díjat felszámolni a visszautasított Csomagokra és adott esetben a Feladóhoz visszakézbesített tételek költségeire. További információ kérésre rendelkezésre áll.

11. Exportellenőrzés.

11.1. A TNT nem fuvaroz exportellenőrzési törvényeket sértő Küldeményeket. A Feladó felelős érte és szavatolja, hogy a Küldemény minden vonatkozó törvénynek, szabályozásnak és rendeletnek megfelel, többek között az Egyesült Államok exportszabályozásainak (U.S. Export Administration Regulations), az Egyesült Államok nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló szabályzásainak (U.S. International Traffic in Arms Regulations), az Egyesült Államok külföldi vagyonokat ellenőrző szabályozásainak (U.S. Foreign Assets Control Regulations), valamint minden olyan ország vonatkozó exporttörvényeinek és kormányrendeleteinek, amelyek kapcsolatba hozhatók a Küldemény fuvarozásával. A Feladó elfogadja és szavatolja, hogy megfelel a küldemények tekintetében minden vonatkozó USA-beli kormányzati területi szankciónak, amely bizonyos áruk, szolgáltatások vagy technológiák exportját vagy újraexportálását tiltja az Egyesült Államok területi szankciói alá tartozó országokba és országokból, valamint területekre és területekről. A TNT továbbá nem fuvaroz és a Feladó vállalja, hogy nem kéri olyan küldemények, árucikkek fuvarozását, amelyek kereskedelmét gazdasági szankciók vagy embargótörvények korlátozzák vagy tiltják. A TNT által jelenleg nem kiszolgált országok és területek listája a tnt.com oldalon tekinthető meg.

11.2. A TNT továbbá nem fuvaroz és a Feladó szavatolja, hogy átadásra nem ajánl fel a TNT-nek olyan Küldeményt, amelynek Feladója vagy a Küldeményben érintett valamely fél szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala (U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control), az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának ipari és biztonsági hivatala (U.S. Department of Commerce Department, Bureau of Industry and Security); az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Egyesült Nemzetek Szövetségének szankcióbizottságai (United Nations Sanctions Committees); az Európai Unió Tanácsa (European Union Council); illetve bármilyen más releváns hatóság által kiadott és fenntartott Tiltott személyek listáján kivéve, ha az illetékes kormányhivatal engedélyezte vagy felhatalmazta, vagy ha a vonatkozó jogszabályok másként engedélyezik. A Feladó ezenkívül azt is vállalja és szavatolja, hogy nem kísérel meg fuvarozást olyan jogi személy részére, amely a vonatkozó bejegyző hatóság által meghatározott tulajdonosi érdekeltség alapján, valamely gazdasági szankció hatálya alatt álló fél tulajdonában van.

11.3 A Feladó köteles jelezni, ha a Küldemény exportellenőrzési engedély vagy más, exportot megelőző hatósági ellenőrzés hatálya alá esne, továbbá köteles minden olyan információt és dokumentációt a TNT rendelkezésére bocsátani, amely az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartásához szükséges. A Feladó felelőssége, hogy saját költségén meghatározza a Küldemény esetén alkalmazandó exportengedélyezési követelményeket, beszerezzen minden szükséges engedélyt, valamint gondoskodjon arról, hogy a Címzett megfelelő felhatalmazással rendelkezzen a származási ország, a rendeltetési hely szerinti ország, illetve bármely, a Küldeménnyel kapcsolatban joghatósággal rendelkező ország alkalmazandó jogszabályai és előírásai szerint. A Feladó felelős továbbá annak biztosításáért, hogy a tételek végfelhasználása vagy végfelhasználója ne sértsen semmilyen olyan különleges ellenőrzési szabályzatot, amely bizonyos exporttípusokat, újraexportálásokat és egyedileg felsorolt tételek fuvarozását korlátozná az Egyesült Államok exportszabályozásai értelmében.

11.4. A TNT nem vállal felelősséget a Feladó vagy bármely más személy felé semmilyen abból fakadó veszteségért vagy költségért — többek között büntetésért,  bírságért és/vagy a Küldemény elutasításáért, visszatartásáért vagy megsemmisítéséért —, hogy a Feladó nem felelt meg valamely exportellenőrzésnek, szankciónak vagy vámügyi törvénynek, szabálynak, vagy előírásnak, illetve ha azok olyan tevékenységekből erednek, amelyeket a TNT a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés érdekében tesz. A Feladó továbbá vállalja, hogy megtérít a TNT-nek minden olyan veszteséget vagy költséget – így többek között a büntetéseket,  bírságokat és/vagy a Küldemény elutasítását, visszatartását vagy megsemmisítését –, amely abból ered, hogy a Feladó nem felelt meg valamely exportellenőrzésnek, szankciónak vagy vámügyi törvénynek, szabálynak, vagy előírásnak, illetve ha azok olyan tevékenységekből erednek, amelyeket a TNT a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés érdekében tesz.

12. Veszélyes áruk. 

12.1 Veszélyes áruk azonosítása. A „Veszélyes áruk” olyan tételek, amelyek fuvarozáskor veszélyeztethetik az embereket, az állatokat, a környezetet vagy a fuvarozót. A Feladó felelőssége meghatározni, hogy az adott Küldemény tartalmaz-e olyan veszélyes árukat, melyeket az ENSZ veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásai, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR), a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések annak minősítenek.

12.2 Korlátozott szolgáltatás. A jelen 12. fejezetben meghatározott körülményeket leszámítva a TNT nem nyújt veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatásokat. A TNT saját hatáskörében dönthet úgy, hogy bizonyos veszélyes árukat elfogad, de kizárólag azután, hogy a TNT és a Feladó/Címzett azokkal kapcsolatban speciális, veszélyes árukra vonatkozó feltételekben állapodtak meg. A TNT speciális feltételeiről, valamint a „jóváhagyott ügyfélstátusz“ igénylésének folyamatáról a TNT ügyfélszolgálat nyújt részletes tájékoztatást. 

12.3 További díjak. A veszélyes árukat tartalmazó Küldeményekre veszélyes árukra vonatkozó pótdíjak alkalmazhatóak. A pótdíjak a szükséges különleges kezelés osztályozásától és típusától függnek, ideértve azt is, hogy az adott tételeket el kell-e különíteni az áruszállítás során.

12.4 A veszélyes árukkal kapcsolatos rendelkezések. Minden, veszélyes árut tartalmazó Csomagnak meg kell felelnie a vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek, ideértve az ICAO Veszélyes áruk biztonságos légi fuvarozásával kapcsolatos műszaki utasításait és az IATA Veszélyes árukra vonatkozó előírásait is. Az ADR hatálya alá tartozó veszélyes áru Küldemények esetén különleges fuvarozási intézkedésekre van szükség, így a jóváhagyott ügyfélstátuszú Feladó a fuvarozás megkezdését megelőzően, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében, köteles kapcsolatba lépni a TNT munkatársaival. 

12.5 Küldemény előkészítése. A jóváhagyott ügyfélstátuszú Feladó felelős a veszélyes áru Küldemények azonosításáért, osztályozásáért, csomagolásáért, jelöléséért, címkézéséért és a dokumentáció teljességéért, a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban. Továbbá a Feladó felelős annak biztosításáért, hogy a Címzett szintén betartja a vonatkozó egyezményeket, jogszabályokat és rendelkezéseket. Minden Küldeményt – szükség szerint – el kell látni a megfelelő, veszélyes árukra vonatkozó dokumentációval (pl. IATA Veszélyes Áruk Feladói Nyilatkozata űrlap). A TNT kötelezheti a Feladót, hogy az bízzon meg egy képzett csomagolási és fuvarozási szolgáltatót a kézbesíthetetlen veszélyes áru Küldeménnyel kapcsolatos problémák megoldásával. A Feladó köteles biztosítani minden szükséges információt és köteles kitölteni minden, a veszélyes árukra vonatkozó részt a Fuvarlevélen. A veszélyes áruk fuvarozásához elektronikus rendszereket használó Feladók kötelesek kiválasztani az adott elektronikus rendszernek megfelelő különleges szolgáltatásokat, kezelést vagy jelzőt annak jelzéséhez, hogy a Küldemény veszélyes árukat tartalmaz. 

12.6 Csomagolás. TNT csomagolás nem használható veszélyes áruk (beleértve a száraz jeget) fuvarozására a B kategóriájú (UN 3373) biológiai anyagok kivételével, amelyek fuvarozhatók TNT Medpak csomagolásban.

12.7 A veszélyes áruk átadása és fuvarozása. Nem minden TNT kirendeltség fogad el veszélyes árukat. Bizonyos TNT kirendeltségek nem fogadnak el megadott típusú veszélyes árukat, és nem minden Fuvarozási szolgáltatással fuvarozhatók veszélyes áruk. A TNT fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, vagy ha az adott helyen alkalmazandó jog alapján nem vehet át, visszautasítson veszélyes árucikkeket. Ha veszélyes árukat elfogadó személyzettel nem rendelkező kirendeltségen adnák le a Küldeményt, úgy azt a TNT számára beütemezett felvétellel kell átadni, az ügyfél helyszínén.  

12.8 Útvonal-módosítás kizárása. Veszélyes áru útvonala nem módosítható a Feladó által megadott Címzetti címtől eltérő címre. 

12.9 A Feladó lehetséges felelőssége. A vonatkozó törvények vagy rendelkezések szerint a TNT köteles lehet a nem - vagy nem megfelelően bevallott, veszélyes árut tartalmazó Küldeményeket jelenteni a megfelelő szabályozó vagy kormányzati szerveknek. Az alkalmazandó jogszabályok szerint a Feladóval szemben bírságot vagy egyéb büntetést szabhatnak ki. 

13. Vámkezelés. 

13.1 Minden olyan Küldemény, amely nemzeti határokat lép át, vámkezelés alá eshet. A Feladó felelős azért, hogy az áruk fuvarozása minden vámszabályozási előírásnak megfeleljen, a vámkezeléshez szükséges minden dokumentáció és információ rendelkezésre álljon, továbbá vállalja és szavatol azért, hogy minden, az árukkal és a Küldemény vámkezelésével kapcsolatos általa nyújtott nyilatkozat és információ – ideértve a Harmonizált Rendszer szerinti megfelelő kódot is – azok nyújtásának időpontjában és azt követően is valósak, helyesek és teljesek. Amennyiben a Küldeményhez a Fuvarlevélen túl egyéb dokumentáció (pl. kereskedelmi számla) is szükséges, úgy a Küldemény tranzitideje meghosszabbodhat. A TNT fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint felszámítson a Feladó terhére minden olyan büntetést, pénzbüntetést, kárt, illetve egyéb költséget vagy kiadást, a tárolási díjakat is ideértve, amely valamely illetékes kormányzati szerv végrehajtásából, vagy abból ered, hogy a Feladó az itt leírt kötelezettségeit nem tartja be. 

13.2 A Feladó felelős azért, hogy a nemzetközi fuvarozásra feladott áru alkalmas arra, hogy a kézbesítés helye szerinti országba bevitelre kerüljön a vonatkozó jogszabályok szerint és megfelel minden alkalmazandó engedélyezési előírásnak.

13.3 A Feladó ezenkívül kötelezhető arra, hogy a kézbesítés helye szerinti ország valamely hatóságától való engedély beszerzése érdekében további információkat nyújtson a Címzettnek való kézbesítést megelőzően. Az olyan árukat vagy termékeket tartalmazó Küldemények vámkezelése, amelyeket egyes célországokban több kormányzati szervezet is szabályoz (például az élelmiszer-biztonságért felelős, közegészségügyi, gyógyszerekért és orvosi termékekért felelős, növényekért és állatokért felelős, telekommunikációs és más elektronikai készülékek szabványozásáért felelős, valamint más, hasonló hivatalok), több időt is igénybe vehet. A Feladónak kerül felszámításra minden fuvarozásért és visszfuvarért járó Díj, ha a Küldemény valamely országba való beléptetését nem engedélyezték.

13.4 Amennyiben a Küldeményt a vámhatóság vagy más hatóság hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt visszatartja, a TNT megkísérelheti értesíteni a Címzettet. Amennyiben a helyi jogszabályok szerint a megfelelő információt és dokumentációt a Címzett köteles nyújtani és a Címzett ezt a TNT által meghatározott észszerű időn belül nem teszi meg, úgy a Küldemény – az alkalmazandó jogszabályoktól függően – kézbesíthetetlennek (lásd 18. fejezet (Kézbesíthetetlen küldemények)) tekinthető. Amennyiben a Címzett elmulasztja benyújtani a kért információt vagy dokumentációt és a helyi jogszabály megengedi, hogy a Feladó szolgáltassa ezeket, a TNT megkísérelheti értesíteni a Feladót. Amennyiben a Feladó is elmulasztja szolgáltatni a kért információt vagy dokumentációt a TNT által meghatározott észszerű időn belül, úgy a Küldemény – az alkalmazandó jogszabályoktól függően – kézbesíthetetlennek tekintendő. A TNT nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akár megkísérli értesíteni a Címzettet vagy a Feladót, akár nem. 

13.5 Ahol a helyi jogszabályok ezt lehetővé teszik, a TNT biztosítja a nemzetközi Küldemények vámkezelését. A TNT vámkezelés céljából beküldi a Küldemény adatait a vámhivatalnak és más hatóságoknak . Adott esetben a TNT vámkezelési díjat számíthat fel nemzetközi Küldemények vámkezelési eljárásáért; a vám- és adóterhek fizető fél nevében, a vámhivatalnak történő kifizetéséért; a Feladó, a Címzett vagy valamely harmadik fél által megrendelt Szolgáltatásért; illetve a hatóságnak történő szabályos bejelentés miatt a TNT-re kirótt költségek megtérítéséért. Ezen díjak típusa és összege országonként változó. 

13.6 A TNT kizárólag a Küldemény vámkezelése és beléptetése érdekében jár el a Feladó vagy a Címzett képviselőjeként (attól függően, hogy melyik alkalmazandó). Amennyiben szükséges és lehetséges, a Feladó meghatalmazhatja a TNT-t vagy a TNT által megbízott vámügynököt, hogy mint a Feladó vagy a Címzett közvetlen képviselője, annak nevében, javára és kockázatára a vámnyilatkozatokat kitöltse és benyújtsa, valamint az ezzel kapcsolatos cselekményeket megtegye. Ha lehetséges, a Feladó biztosítja, hogy a Címzett a jelen rendelkezés értelmében meghatalmazza a TNT-t. 

13.7 Egyes esetekben a TNT saját belátása alapján elfogadhat utasítást, hogy a TNT-től (vagy a TNT által kijelölt ügyintézőtől) vagy a Feladó által kijelölttől eltérő vámügyintézőt vegyen igénybe. A TNT (vagy a TNT által kijelölt vámügyintéző) fenntartja a jogot, hogy a Küldeményt maga vámkezeltesse, ha a vámügyintéző nem azonosítható vagy nem végzi el a vámkezelést, illetve amennyiben a vámügyintézőről a TNT-nek nem adtak meg minden szükséges információt (ideértve a nevét, címét, telefonszámát és irányítószámát).

14. Vám- és adóterhek.

14.1 Bizonyos tételek vámkezeltetése érdekében a TNT, a fizető fél helyett, kifizethet bármilyen, a vámhatóság által megállapított vám- és adóterhet, melyért felárat számíthat fel. A TNT a vámvizsgálat és a kézbesítés teljesítésének feltételeként megtérítési megállapodás jóváhagyását kérheti a fizető féltől, illetve a TNT – saját belátása szerint – a Küldemény Címzett részére történő kézbesítését visszatarthatja mindaddig, amíg a vám- és adóterhek részére kifizetésre nem kerülnek. A további részletekért érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál. 

14.2 Amennyiben a Küldeményre kirótt vám- és adóterhek pontossága vagy megfelelősége vitatottá válik, a TNT vagy annak kijelölt ügynöke felülvizsgálhatja a Küldeményhez tartozó fuvarozási dokumentumokat. Amennyiben a TNT úgy ítéli meg, hogy a vám- és adóterhek megfelelően lettek meghatározva, úgy a Feladó egyetért azzal és vállalja, hogy a vám- és adóterheket megfizeti, vagy adott esetben a Feladó vállalja, hogy a Címzett fizeti meg azokat.

14.3 Amennyiben a TNT a fizető fél nevében vámot, adót vagy egyéb díjat fizet a vámhivatal részére, úgy a fizető fél terhére átalányalapú vagy a teljes megelőlegezett összeg százalékában megállapított vámkezelési szolgáltatási díj kerül felszámításra. A vámkezelési szolgáltatás díja a rendeltetési ország szerint változhat. A felszámítandó vámkezelési szolgáltatási díjakról a tnt.com oldalon található "további szolgáltatások és pótdíjak" fülön tudhat meg többet.

14.4 Amennyiben a Feladó nem jelöl meg fizetőt a Fuvarlevélen, a vám- és adóterhek automatikusan a Címzett számára kerülnek felszámításra, ha ez megengedett.

14.5 Tekintet nélkül bármilyen ellentétes fizetési utasításra, elmaradt fizetés esetén, végső soron mindig a Feladó a felelős a vám- és adóterhek, illetve a vám- és adóterhek megfizetéséhez kapcsolódó bármilyen díj és pótdíj megfizetéséért. Amennyiben az a Címzett, vagy harmadik személy, aki a megtérítéssel kapcsolatosan jóváhagyást köteles közölni, kérésre megtagadja a vám- és adóterhek megfizetését, úgy a TNT a megtérítés érdekében kapcsolatba léphet a Feladóval. Amennyiben a Feladó visszautasítja, hogy a megtérítés érdekében megállapodjon a TNT-vel, úgy a Küldemény visszakézbesíthető a Feladóhoz, mely esetben a Feladó felelős az eredeti és a visszakézbesítési díjak megfizetéséért is, vagy a Küldemény átmeneti raktárban, általános raktárban vagy átmeneti megőrzési vámraktárban kerül elhelyezésre, vagy kézbesíthetetlennek tekintendő. Amennyiben a Küldeményre vonatkozó Fuvarozási díjak hitelkártyára kerülnek kiszámlázásra, a TNT fenntartja a jogot arra, hogy a Küldeményre vonatkozó, nem beszedett vám- és adóterhekkel kapcsolatos díjakat is ugyanarra a hitelkártyaszámlára terhelje. 

14.6 Az adott helyen elérhető lehetőségektől függően a Küldemény késhet, amennyiben a TNT nem tud kielégítő jóváhagyott megállapodást kötni a kifizetendő vám- és adóterhek megtérítésére. Ezen késedelmek és minden más, a jelen Feltételeknek meg nem felelő mulasztás esetén a felelősség kizárt. 

14.7 A TNT saját belátása szerint a vám- és adóterhek az alábbi fizetési módokon kerülhetnek megfizetésre: készpénz, csekk (lakossági vagy üzleti, kizárólag érvényes személyazonosítás mellett), hitelkártya, postautalvány, utazási utalvány, bank- vagy halasztott fizetésű számla. A TNT nem fogadja el a vám- és adóterhek előre történő kifizetését. 

14.8 A TNT nem vállal felelősséget a vámkezelésben hátrahagyott Küldeményekért, az ilyen Küldemények kézbesíthetetlennek tekinthetők. 

15. Útvonal.

A TNT határozza meg a Küldemények útvonalát. Az útvonal időről időre, értesítés nélkül változhat. A TNT a fuvarozott áruk védelme érdekében nem teheti közzé útvonalrészleteit, illetve részletes hálózat biztonsági intézkedéseit. A TNT hálózat helyeinek vagy járműveinek ellenőrzése ezért is nem megengedett, kivéve, ha erre vonatkozó jogszabályi vagy jogi kötelezettség áll fenn. 

16. Kézbesítés.

16.1 A Küldemények a Címzett címén kerülnek kézbesítésre az alábbi 16.7 és 16.8. pontok figyelembevételével. Nincs kötelezettség arra, hogy a Küldemény személyesen a Címzett részére kerüljön kézbesítésre. A TNT a Küldeményt a Címzett vagy a Címzett nevében a Küldemény átvételére jogosultnak tekinthető más személy részére is kézbesítheti. A Kézbesítési címnek mindig tartalmaznia kell a Címzett teljes címét, valamint a telefonszámát és e-mail címét. 

16.2 Bizonyos nemzetközi helyszínek esetén megengedett postafiók cím használata, amennyiben a Feladó megadja a TNT számára a Címzett telefonszámát a kézbesítés megkönnyítése érdekében. 

16.3 A TNT semmilyen körülmények között sem felelős olyan igényért, mely abból ered, hogy a fuvarozás során az árucikket Vámhatóság vagy más kormányhivatal elkobozza vagy visszatartja.

16.4 A szállodába, kórházba, kormányhivatalba vagy létesítménybe, egyetemre, illetve egyéb, postahelyiséggel vagy központi fogadó helyiséggel rendelkező intézménybe küldött Küldemény a postahelyiségbe vagy a központi fogadó helyiségbe is kézbesíthető, kivéve, ha a TNT a kézbesítést megelőzően másként nyilatkozik vagy vele másként állapodnak meg.

16.5 A TNT a címmódosítást – amennyiben az nem útvonal-módosítás vagy címhelyesbítés – új Küldeménynek tekinti, amelyre új Fuvarozási Díj alkalmazandó.

16.6 Szombati kézbesítés esetén – amennyiben az igénybe vehető – különleges kezelési díj kerül felszámításra azokban az országokban, ahol a szombat nem munkanap.

16.7 A TNT megtagadhatja a Küldemény átvételét vagy kézbesítését, vagy alternatív átvételi vagy kézbesítési intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy megóvja munkavállalói biztonságát, illetőleg azokban az esetekben, amennyiben a TNT feltételezi, hogy Szolgáltatásait az alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések vagy előírások megsértésével vennék igénybe.

16.8 A Címzett kézbesítési utasításai: B2C küldemények  

a. Meghatározott helyszínek esetén, a B2C küldemények kézbesítésére a Címzettől kapott további utasításoknak megfelelően is sor kerülhet a TNT részéről. A Feladó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen utasítások módosíthatják a TNT és a Feladó között a kézbesítésre létrejött eredeti megállapodást, illetve a Vállalt kézbesítési határidőt. 

b. A Feladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Címzettől származó utasítások többek között, de nem kizárólag az alábbiak lehetnek: (i) kézbesítési időpont elhalasztása; (ii) kézbesítés egy szomszéd, portás vagy recepciós számára; (iii) kézbesítés más címre vagy más személy részére, feltéve, hogy ez a másik cím a Fuvarlevélen feltüntetett országon belül található; (iv) utasítás a B2C Küldemény leadására anélkül, hogy a kézbesítést aláírással elismernék; (v) B2C Küldemény kézbesítése felvételi pontokon (ún. pick-up pontokon) (pl. kiskereskedelmi pont), vagy (vi) a fenti utasítások kombinációi.  Ha a szállítmány (vagy annak egy része) lemondásra kerül a Feladó és/vagy a Címzett részéről a kézbesítést megelőzően, minden Díj továbbra is esedékes és kifizetendő a TNT részére.  

c.  Amennyiben a Feladó és/vagy a Címzett nem ad konkrét kézbesítési utasításokat, a TNT az általános kézbesítési szabályok szerint jár el.

d. A TNT időről időre módosíthatja a B2C Küldeményekhez tartozó kézbesítési opciók rendelkezésre állását a földrajzi és egyéb korlátoktól függően. A kézbesítési opciók rendelkezésre állásával kapcsolatos további információkért lásd: tnt.com. 

e. Amennyiben a Címzett kézbesítési utasítást ad nem B2C Küldemény vonatkozásában, úgy a Feladó a jelen 16. fejezet rendelkezéseit tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

17. Ismételt kézbesítés.

17.1 Üzleti küldemények.  A TNT automatikusan vagy kérésre megkísérli a küldemény újbóli kézbesítését abban az esetben, ha (a) a Címzett címén senki sem érhető el a Küldemény átvételére, és az adatbázisban nem szerepel aláírás alóli mentesítés; (b) a Feladó választott a TNT Kézbesítési aláírási lehetőségek közül és egy aláírásra jogosult Címzett sem érhető el a Küldemény átvétele céljából; illetve (c) a TNT saját belátása szerint úgy határoz, hogy a Küldemény nem adható át. Abban az esetben, ha az Üzleti Küldeményt három megkísérelt kézbesítés után sem sikerül kézbesíteni, és/vagy ha a Küldeményt az első kézbesítési kísérlet napját követően öt Munkanap óta őrzik, és az – adott esetben – már átesett vámkezelésen a rendeltetési országban, a Küldemény kézbesíthetetlennek minősül (lásd: 18. fejezet (Kézbesíthetetlen küldemények)).

17.2 Lakossági kézbesítés és B2C küldemények.  Ha egy Lakossági kézbesítés a Címzett címére vagy egy szomszédos címre első alkalommal sikertelen, és a Feladó vagy a címzett TNT Kézbesítési aláírási lehetőséget választott, a TNT a saját belátása szerint megkísérelheti az újbóli kézbesítést, megőrizheti a küldeményt a Feladó vagy a Címzett további kézbesítési utasítására várva, vagy azt a TNT által meghatározott helyen kézbesítheti. Ha egy Lakossági kézbesítés az újbóli kézbesítési kísérlet(ek) során sem jár sikerrel, vagy ha a Feladó vagy a Címzett nem ad további kézbesítési utasítást, illetve ha a TNT nem képes egy, a TNT által meghatározott helyszínen elvégezni a kézbesítést, úgy a Küldemény kézbesíthetetlennek minősül (lásd: 18. fejezet (Kézbesíthetetlen küldemények)).

18. Kézbesíthetetlen küldemények.

18.1 Kézbesíthetetlen küldemény az a Küldemény, amely különösen, de nem kizárólagosan az alábbi okok valamelyike miatt nem kézbesíthető: (a) a Címzett címe hiányos, olvashatatlan, pontatlan, vagy nem meghatározható, (b) a Küldemény Címzettjével nem lehet kapcsolatba lépni, vagy a Címzett nem tudja átvenni a Küldeményt, (c) a Küldeményt olyan területre címezték, ahol a TNT nem nyújt szolgáltatást, (d) a Címzett üzleti tevékenységének a helye zárva van, (e) a kézbesítés lehetetlen a Küldemény kézbesítésének elfogadására vagy aláírására jogosult megfelelő személy elérhetetlensége vagy annak visszautasítása miatt, (f) a Küldemény nem vámkezelhető, (g) a Küldemény valószínűleg kárt vagy késedelmet okozhat más Küldeményekben vagy árucikkekben, vagy sérülést okozhat személyekben, (h) a Küldemény Tiltott Tételeket tartalmaz, (i) a Címzett nem tud fizetni vagy visszautasítja a fizetést Számla a Címzettnek Küldemény esetén, (j) a Küldeményt helytelenül csomagolták, (k) a Küldemény tartalma vagy csomagolása olyan mértékben sérült, hogy újracsomagolása nem lehetséges, (l) a Küldemény sérti az Egyesült Államok vagy más alkalmazandó exportellenőrzési vagy szankciós törvényeket vagy rendeleteket, beleértve, de nem kizárólagosan azt, hogy korlátozott féltől vagy helyről küldik, illetve korlátozott félnek vagy helynek címzik,  vagy (m) a 17. fejezetben (Ismételt kézbesítés) meghatározott okok bármelyike fennáll.

18.2 Ha egy Küldemény bármilyen okból kézbesíthetetlen, úgy a TNT – a helyi szabályozásból eredő kötelezettségei érintetlenül hagyása mellett – köteles megkísérelni értesíteni a Feladót, hogy intézkedjen a Küldemény visszakézbesítése érdekében. Amennyiben a Feladó nem érhető el öt Munkanapon belül, vagy ésszerű időn belül elmulaszt utasítást adni, a TNT visszakézbesítheti a Küldeményt a Feladónak; vagy átmeneti megőrzésbe veheti a Küldeményt egy általános raktárban vagy átmeneti vámraktárban, illetve a helyi jogszabályoknak megfelelően megsemmisítheti azt. Amennyiben a küldemény nem kézbesíthető, vámkezelhető, illetve visszakézbesíthető, úgy a TNT a helyi jogszabályoknak megfelelően elszállíthatja vagy megsemmisítheti azt. A Feladó felelős minden, a kézbesíthetetlen Küldemény visszakézbesítésével, tárolásával vagy annak megsemmisítésével kapcsolatosan felmerülő költségért, Díjért és egyéb kiadásért, kivéve, ha a Küldemény a TNT hibájából volt kézbesíthetetlen.

18.3 Azon Küldemények, amelyek helyi szabályozási korlátozások okán nem kézbesíthetőek vissza, úgy azok a helyi szabályoknak megfelelően átmeneti megőrzésbe kerülnek egy vámraktárban, vagy egy általános rendű raktárban, vagy megsemmisítésre kerülnek. A Feladó vállalja a TNT elhelyezéssel vagy megsemmisítéssel kapcsolatban felmerült költségeinek a megtérítését.

18.4 A visszakézbesítés Díjai az eredeti Díjjal együtt a Feladóra terhelődnek, kivéve, ha a Küldemény a TNT hibája miatt volt kézbesíthetetlen. A TNT-nél a visszakézbesítési folyamat során felmerült minden egyéb Díjak felszámításra kerülnek. Veszélyes árucikkeket tartalmazó kézbesíthetetlen Küldemény visszakézbesítéséhez a Feladó köteles benyújtani egy visszakézbesítésre szóló kitöltött Fuvarlevelet és minden további szükséges dokumentációt.

19. A felelősség korlátozása. 

19.1. A felelősség általános korlátozása Fuvarozási szolgáltatások során. A Fuvarozási szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett elveszésért, kárért vagy késésért a TNT felelőssége a vonatkozó Egyezmények által megadott összegre korlátozódik; kivéve, ha a 19.3. és 19.4. pontban leírtak szerint a Feladó úgy dönt, hogy kifizeti a pótdíjat a Felemelt felelősségért vagy a Biztosításért. A TNT továbbá ezen korlátozásokat a belföldi Fuvarozási szolgáltatás nyújtásából eredő igényre is alkalmazza  abban az esetben, ha a vonatkozó nemzeti fuvarozási jogszabályok kötelező vagy alacsonyabb felelősségi korlátokat nem jelölnek meg, illetve, ha a 19.3. és 19.4. pontban leírtak szerint a Feladó nem dönt úgy, hogy kifizeti a pótdíjat a Felemelt felelősségért vagy a Biztosításért. A TNT felelőssége elveszés, sérülés, késedelem, vagy más igény esetén nem haladhatja meg az alábbiak közül a legkisebb összeget: a Küldemény kijavítási költségét, annak értékcsökkenését vagy újra-előállítási költségét. A TNT jogosult arra, hogy független bizonyítékot szerezzen azon Küldemény tartalmának értékéről, amely vonatkozásában igényt nyújtanak be.

19.2 A felelősség korlátozása egyéb igények kapcsán. Ha a TNT felelőssége a 19.1 pont (A felelősség általános korlátozása a Fuvarozási szolgáltatások során) alapján nem áll fenn, úgy a Kiegészítő szolgáltatások nyújtása során vagy a szerződés más módon történő megszegése okán bekövetkező elveszés, kár, késés vagy más igény esetén a TNT felelőssége kilogrammonként 3,40 euróra, de legfeljebb káreseményenként, illetve összefüggő káreseményenként 10000 euró összegre korlátozódik.

19.3 Maximális felelősség: Felemelt felelősség (nem minden helyen érhető el – a részletekért keresse a TNT ügyfélszolgálatát).

a. Azokon a helyeken, ahol a TNT felajánlja a Felemelt felelősséget, a Feladó dönthet úgy, hogy pótdíj fizetése ellenében a Fuvarlevélen a fenti 19.1 és 19.2 pontokban meghatározott korlátozásokat meghaladó Felemelt felelősségi korlátozásokat jelöl meg. 

b. A Felemelt felelősség meghatározása TNT adott Küldeménnyel kapcsolatos maximális kártérítési felelősségét állapítja meg. A Felemelt felelősség kizárólag olyan esetekben alkalmazható, ha a TNT az Egyezmények valamelyike vagy a Küldeményre kötelezően alkalmazandó nemzeti fuvarozási jogszabály alapján felelős.

c. A TNT eltérő rendelkezése hiányában a Felemelt felelősség maximális értéke Küldeményenként 25 000 euró lehet (kivéve a dokumentum küldeményeket – lásd alább). 

d. Ha a TNT másként nem rendelkezik, a TNT felelőssége dokumentum Küldemény igazolt elveszése vagy sérülése, vagy az azzal kapcsolatos bármely más igény esetén nem haladhatja meg a Küldemény újra-előállítási értékét, illetve dokumentum Küldeményenként az 500 eurót. Felemelt felelősség nem minden dokumentum Küldemény esetén áll rendelkezésre. A Felemelt felelősséggel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a TNT ügyfélszolgálatához vagy látogasson el a tnt.com oldalra.

19.4 Biztosítás (nem minden helyen áll rendelkezésre – részletekért keresse a TNT ügyfélszolgálatát).

a. Azokon a helyeken, ahol a TNT felajánlja a Biztosítást, a Feladó dönthet úgy, hogy pótdíj fizetése ellenében a Fuvarlevélen a fenti 19.1 és 19.2 pontokban meghatározott korlátozásokat meghaladó Biztosítást választja.

b. A Biztosítás a TNT adott Küldeménnyel kapcsolatos maximális kockázatvállalását jelenti. 

c. A TNT eltérő rendelkezése hiányában a Biztosítás maximális értéke Küldeményenként 25 000 euró lehet. 

d. A TNT Biztosítás az Institute Cargo Clause (londoni intézményes feltételrendszer, ICC) A klauzulája szerint korlátozott.

e. Ha a TNT másként nem rendelkezik, a TNT felelőssége dokumentum Küldemény igazolt elveszése vagy sérülése, vagy az azzal kapcsolatos bármely más igény esetén nem haladhatja meg a Küldemény újra-előállítási értékét, illetve dokumentum Küldeményenként az 500 eurót. Biztosítás nem minden dokumentum Küldemény esetén áll rendelkezésre. A Biztosítással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a TNT ügyfélszolgálatához vagy látogasson el a tnt.com oldalra.

19.5 Ha a Feladó Felemelt felelősséget vagy Biztosítást választ, az alábbi feltételek alkalmazandók:  

a. A bevallott értéket meghaladó veszteség kockázatát és következményeit a Feladó viseli.

b. A díj a bejelentett érték alapján kerül megállapításra és a Küldemények származási helyétől függően eltérő lehet. A részletekért érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál. 

c. A TNT felelőssége elveszés, sérülés, késedelem, vagy más igény esetén nem haladhatja meg az alábbiak közül a legkisebb összeget; a Küldemény kijavítási költségét, annak értékcsökkenését vagy újra-előállítási költségét. A TNT jogosult arra, hogy független bizonyítékot szerezzen azon Küldemény tartalmának értékéről, amely vonatkozásában igényt nyújtanak be. 

d. Nem jár kártérítés (i) következményes jellegű veszteségért, illetve (ii) ha a késedelem vagy a veszteség a Feladó jelen Feltételekben szereplő valamely kötelezettségének Feladó általi megsértéséből ered.

e. Nem jár kártérítés a Kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért.

f. A jelen Feltételekben írt maximális összegeket meghaladó értékbevallás vagy annak kísérlete Felemelt felelősség, Biztosítás igénybevételéhez, vagy vámoláshoz érvénytelennek minősül. Az ilyen bevallott érték automatikusan a Küldeményre alkalmazható megengedett határértékekre leszállításra kerül. Az a tény, hogy a TNT fuvarozásra átvesz olyan Küldeményt, amelynek bevallott értéke meghaladja a megengedett felső határértékeket, nem jelenti azt, hogy lemond a jelen Feltételekben szereplő bármely rendelkezés alkalmazásáról. A TNT a Fuvarlevél TNT-nek történő átadását követően figyelmen kívül hagyja a Fuvarlevélen bevallott értékre vonatkozó információk módosítását.  

g. Abban az esetben, ha a Feladó nem határozta meg a Fuvarlevélen szereplő minden egyes Csomag tekintetében a Felemelt felelősséghez vagy a Biztosításhoz az értéket, azonban azt a Küldemény egészére meghatározta, úgy az egyes Csomagokra bevallott érték egyenlő lesz azzal a hányadossal, melyet a Küldemény egészére bejelentett érték Csomagok számával történő osztásával kapunk. Egy Küldeményben az egy Csomagra eső bejelentett érték semmilyen esetben sem haladhatja meg a Küldeményre bejelentett értéket.

19.6 Egyedi tételek. A TNT felelőssége az Egyedi tételeket tartalmazó Küldeményekért, akár részben, akár egészben, a vonatkozó Egyezményben meghatározott határértékre vagy a kötelezően alkalmazandó helyi jogszabályokra korlátozódik. Felemelt felelősség és Biztosítás nem alkalmazható Egyedi tételeket tartalmazó Küldemény esetén.

20. A felelősség kizárása. 

20.1 A TNT nem vállal felelősséget:

a. a jelen Feltételekben szereplő további korlátozások figyelembevételével, semmilyen olyan kárért, amely meghaladja az alábbiak közül a magasabb értéket: a Felemelt felelősséghez a 19.3. pont szerint (Maximális felelősség: Felemelt felelősség), vagy a Biztosításhoz a 19.4 pont szerint (Biztosításhoz) bevallott értéket, vagy a vonatkozó Egyezményben meghatározott felelősségi korlátozásoknak megfelelő értéket, vagy olyan Küldemény esetén, mely egy adott országon belül kerül továbbításra meghatározott helyek között, a kötelezően alkalmazandó helyi jogszabályok által meghatározott értéket, függetlenül attól, hogy a TNT tudott vagy tudnia kellett volna ilyen károk bekövetkezéséről; 

b. a különleges, véletlenszerű, következményes vagy közvetett veszteségekért és károkért, ideértve az alternatív fuvarozási költségeket, a jövedelem, a bevétel, a felhasználás vagy a nyereség elvesztését, a várható megtakarítások, a jó hírnév vagy lehetőség elvesztését; és

20.2 A Feladó vállalja a kockázatot minden olyan veszteségért, kárért vagy késésért, amely meghaladja a TNT által a jelen Feltételekben kifejezetten vállaltakat. A Feladó, igénye szerint, saját maga kell gondoskodjon biztosítási fedezetről. A TNT nem nyújt biztosítási fedezetet.

20.3 A TNT nem vállal felelősséget, és nem nyújt semmilyen kijavítást, visszatérítést vagy jóváírást a következő események által okozott, vagy azokból eredő veszteség, kár, késés, nem megfelelő kézbesítés, kézbesítés elmulasztása, félretájékoztatás vagy információszolgáltatás elmulasztása esetén (nem teljes lista):

a. a Feladó, a Címzett vagy bármely más, a Küldeményben érdekelt harmadik személy cselekménye, hibája vagy mulasztása;

b. a Küldemény természete vagy annak bármely hibája, tulajdonsága, vagy az abban rejlő fogyatékosság vagy törékenység;

c. a jelen Feltételek, vagy más, a Küldeményre vonatkozó feltételek megszegése, ideértve a Tiltott áruk és veszélyes áruk fuvarozását, a szállítmány helytelen bevallását, és a Küldemények nem megfelelő biztosítását, jelölését vagy címzését;

d. az egyesült államokbeli vagy más alkalmazandó exportellenőrzési vagy szankciós törvények és/vagy rendeletek megsértése;

e. a Feladó vagy Címzett terhére szabályozó hatóság vagy harmadik fél által felszámolt pénzbírságok, büntetések vagy más, pénzben kifejezett összegek;

f. bármely olyan esemény, amely a TNT-n kívül álló okból következik be, így különösen, de nem kizárólagosan a pandémia és járvány; a légtér, a közellenségek, a látszólagos vagy valós hatáskörrel rendelkező köz- vagy szabályozó hatóságok veszélyeztetései; a vámtisztek cselekedetei és mulasztásai; lázadások, sztrájkok, várható sztrájkok vagy más helyi viták; polgári zavargások; az államot fenyegető háborús vagy meteorológiai jellegű veszélyek; a légi illetve közúti szállítási hálózatok nemzeti, nemzetközi vagy helyi szintű zavarai; bármely természetes vagy jogi személy(ek) bűncselekményei - ideértve a terrorcselekményeket is -; természeti katasztrófák, kommunikációs és információs rendszerek (ideértve a TNT rendszereket is) zavarai illetve hibái; mechanikai késedelmek, vagy olyan feltételek, melyek veszélyt jelentenek a TNT személyzetére;

g. nem megfelelő vagy elégtelen csomagolás, ideértve azt is, hogy a Feladó nem a TNT által jóváhagyott csomagolást használta, ha ilyen jóváhagyást kértek, javasoltak vagy kötelezővé tettek. Különösen a számítógépeket, az elektronikai eszközöket, a törékeny tárgyakat és az alkoholt kell a tnt.com oldalon elérhető TNT irányelveknek megfelelően csomagolni. A TNT általi csomagolás, vagy a Küldemények megfelelő csomagolásával kapcsolatos tanácsadás, segítség vagy útmutatás, nem jelenti TNT felelősségvállalását, hacsak a TNT írásban kifejezetten másként nem rendelkezik;

h. a Feladó vagy a Címzett vagy bármely, állítása szerint a Feladót vagy Címzettet képviselő személy szóbeli vagy írásos kézbesítési utasításának teljesítése;

i. a TNT Díjak befizetésével kapcsolatos szabályzatai betartásából eredő kézbesítési késedelem; 

j. ha a kézbesítési lapról vagy a kézbesítéskor kapott aláírásról a másolat kiadása a TNT oldalán sikertelen;

k. adatok törlése mágneses szalagokról, fájlokból vagy más adathordozókról, vagy adatok elvesztése vagy visszaállíthatatlansága, vagy fényképek vagy hangfelvételek exponált filmről való elvesztése vagy károsodása;

l. a „csomag iránya” grafikák (pl. „FEL” nyilak, „EZ AZ OLDAL FELFELÉ” jelölések) követésének elmulasztása a TNT részéről;

m. a Feladó vagy a Címzett TNT általi értesítésének elmulasztása vagy késedelme a Küldemény késedelméről, elvesztéséről vagy sérüléséről, hiányos, hibás vagy pontatlan Címzett- vagy vámbrókercím, hibás, hiányos vagy hiányzó dokumentáció, vagy a Küldemény kiadásához szükséges vám- és adóterhek meg nem fizetése;

n. olyan egyedi tétel elvesztése vagy megrongálódása, amelyről a TNT-nek nincs ellenőrizhető átvételi feljegyzése, ideértve azokat a körülményeket is, amikor a Küldemény TNT részére történő átadása idején az árukat előzetesen trélerre pakolták, raklapra tették vagy oly módon csomagolták, hogy a Küldeményben szereplő tételek száma vagy tartalma észszerűen nem ellenőrizhető;

o. bármely személyes vagy pénzügyi információ elvesztése, különösen társadalombiztosítási szám, születési dátum, jogosítványszám, hitel- vagy betéti kártyaszám, pénzügyi számlainformáció;

p. a Feladó elmulasztja törölni a TNT fuvarozási rendszerébe vagy eszközére bevitt azon Küldeményeit, amelyeket a TNT-nek nem adtak át;

q. károk, amelyeket ütésjelző, dőlésjelző vagy hőmérsékletjelző eszköz jelez; és  

r. a Vállalt kézbesítési határidő elmulasztása hiányos vagy téves címmel ellátott Küldemény esetén (lásd a 18. pontot (Kézbesíthetetlen Küldemények)).

20.4 Ha a TNT nem felelős, ideértve azon károkért való felelősséget is, amelyek meghaladják a jelen Feltételekben a TNT által kifejezetten vállalt felelősséget, a Feladó tartozik felelősséggel, és vállalja, hogy megtéríti a TNT számára a Küldeménnyel összefüggésben a TNT-nek vagy harmadik félnek okozott károkat, valamint mentesíti a TNT-t az ilyen károk, illetve harmadik fél, különösen a Címzett bármely követelése alól. 

A TNT által a Feladó vagy harmadik személy igénye szerint teljesített fizetés nem tekinthető a felelősség elismerésének vagy a jelen 20. pontban szereplő rendelkezések alkalmazásáról való lemondásának.

21. Jótállás, szavatosság kizárása.

A TNT nem vállal semmilyen kifejezett vagy ki nem fejezett jótállást, illetve szavatosságot, hacsak a jelen Feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek.

22. Igények. 

A TNT kizárólag abban az esetben fogad el Küldeményhez kapcsolódó igényt, ha az igénylő betart minden vonatkozó Egyezményt és az alábbi eljárást, így bármelyik be nem tartása esetén nem nyújtható be igény a TNT-vel szemben: 

22.1 Igény benyújtása. 
a. Az elveszés, sérülés (látható vagy rejtett), késedelem (beleértve a romlással kapcsolatos igényeket is) vagy hiányzó tartalom miatti valamennyi igényt a TNT-nek az alábbiakat követő 21 napon belül kell bejelenteni: (i) a Küldemény kézbesítése (sérülés vagy késedelem esetén), vagy (ii) a kézbesítés várható időpontja (elvesztés, nem kézbesítés vagy téves kézbesítés esetén). 

b. Ha a Címzett anélkül veszi át a Küldeményt, hogy a kézbesítési igazolásra ráírná a sérülés tényét, úgy vélelmezni kell, hogy a Küldemény kézbesítésére jó állapotban került sor. 

c. Minden ilyen igényt a tnt.com oldalon vagy a TNT ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépve kell benyújtani. 

22.2 Kötelező információk. Valamennyi igénybejelentésnek tartalmaznia kell a Feladóval és Címzettel kapcsolatos összes adatot, valamint a TNT fuvarlevélszámot, a Küldemény dátumát, a darabszámát és a Küldemény súlyát. Bármely sérülésre vonatkozó igény elbírálásának előfeltétele, hogy a Címzett biztosítsa a TNT számára a tartalom, valamint az eredeti szállítási doboz és csomagolás megvizsgálását vagy a Címzett telephelyén, vagy a TNT létesítményében, az igény lezárásáig. 

22.3 Korlátozások. A TNT nem köteles az igényt elbírálni mindaddig, amíg valamennyi Díj kiegyenlítésre nem kerül; az igénylő ezen Díjakból nem vonhatja le az igényelt összeget. Egy Küldeménnyel kapcsolatban csak egy igényt lehet benyújtani. Az igény kifizetésének elfogadása joglemondást jelent arról, hogy a Küldeménnyel kapcsolatban további kártérítést követelhessenek vagy további kártérítést kapjanak. Azok a Feladók vagy Címzettek, amelyek Csomagjait a TNT gyűjtőfuvarozón keresztül vette át, nem jogosultak a TNT-vel szemben jogi vagy méltányossági alapon kártérítésre. 

22.4 Jogi eljárások. A fuvarozásból eredő kártérítés iránti igény elévül a TNT-vel szemben, ha a megfelelő jogi eljárást a kárigény iránt az alábbi időtartamok közül a rövidebb időtartamon belül, a joghatósággal rendelkező bíróság előtt nem indítják meg - kár, hiány vagy késés esetén, a kézbesítés tényleges napjától, elveszés, kézbesítés elmulasztása vagy nem megfelelő kézbesítés esetén a várható kézbesítési naptól számított két éven belül, vagy a kötelezően alkalmazandó elévülési határidőn belül.

23. Alvállalkozásba adás.

A TNT fenntartja a jogot arra, hogy alvállalkozásba adja a Szolgáltatások egészét vagy egy részét. 

24. Adatvédelem. 

24.1 Az „adatkezelő”, a „személyes adatok”, az „érintett” és az „adatkezelés” kifejezések az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”) és a jelen Feltételek szerinti személyes adatok („Személyes adatok”) kezelésére vonatkozó egyéb adatvédelmi törvényekben és rendeletekben (együttesen: „Adatvédelmi Jogszabályok”) meghatározott jelentéssel bírnak.

24.2 A TNT és a Feladó tudomásul veszi, hogy mindketten saját jogon, önálló adatkezelők azon valamely Személyes adat felek általi vagy a felek közötti kezelése tekintetében, melyre a jelen Feltételek alapján kerül sor.

24.3 A jelen Feltételek szerinti Személyes adatok kezelésével összefüggésben a Feladó kijelenti, hogy megfelel az Adatvédelmi Jogszabályoknak, ideértve azt is, hogy az érintetteket megfelelő információval látja el az Adatvédelmi Jogszabályok szerint, akként nyújt tájékoztatást, ahogy azt a tnt.com oldalon szereplő TNT adatvédelmi nyilatkozat meghatározza és az Adatvédelmi Jogszabályoknak megfelelő jogalappal bír, például a szerződés teljesítése, jogos érdekek vagy hozzájárulás.

24.4 A Feladó mentesíti a TNT-t minden olyan költség, követelés, kár és kiadás alól, továbbá kártérítésként megfizet a TNT-nek minden olyan költséget, követelést, kárt és kiadást, amely annak következtében merül fel a TNT oldalán, hogy a Feladó nem tett eleget a jelen Feltételek 24. fejezetében meghatározott kötelezettségeinek.

24.5 A Feladó kijelenti, hogy a 24.3. pont szerint meghatározott jogalap (is) lehetővé teszi a Személyes adatok TNT, leányvállalatai, fióktelepei, tanácsadói, auditorjai vagy a TNT által igénybe vett harmadik felek számára történő továbbítását a TNT jelen Feltételek szerinti kötelezettségei Feladó felé történő teljesítése céljából bármely országban, az Európai Gazdasági Térségen belül és kívül („EGT”).

24.6 A Személyes Adatok Feladó és TNT közti bármilyen irányú, az EGT-ből vagy Svájcból az EGT-n vagy Svájcon kívül eső országba vagy fordított módon való továbbítására a GDPR 46(2)(c) cikkének értelmében az adatkezelők közti standard szerződési feltételek (EU 2021/914 végrehajtási határozat–1. Modul)  („AKSSZF-ek”) érvényesek, amelyek a következő oldalon érhetők el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. Ebből a célból az AKSSZF-ek, hivatkozásokkal, teljes mértékben a jelen Feltételek részét képezik. A jelen Feltételek elfogadásával a felek (a) úgy tekintik, hogy aláírták az AKSSZF-eket, (b) elfogadják az AKSSZF-ek teljes tartalmát, és (c) teljesítik az abban foglalt feltételeket, valamint (d) vállalják, hogy minden módosítás vagy az elfogadást követő Döntés és/vagy URL alkalmazandó és módosítja a jelen 24.6. pontban hivatkozott Döntést és/vagy URL-t. Az AKSSZF-ek értelmében a TNT, mint adatkezelő, adatátadónak minősül a leányvállalatai nevében is, és a Feladó, mint adatkezelő, adatátvevőnek minősül és a helyzettől függően ez fordítva is igaz. A fentiek nem sértik a TNT azon jogát, hogy kizárólagos döntéssel más, az Adatvédelmi Jogszabályoknak megfelelő adat továbbítási mechanizmust alkalmazzon. A TNT hatékony, például csomagok kézbesítéséhez és a nyomon követési funkciók lehetővé tételéhez szükséges szolgáltatásnyújtásának biztosítása érdekében a továbbított Személyes adatok tartalmazhatják az egyes Feladók és Címzettek kontaktadatait, például a nevüket és címüket, úgy, ahogy az alább vagy bármely egyéb módon a jelen Feltételekben, illetve az AKSSZF-ek Mellékleteiben előírásra került.

24.7 Amennyiben az Európai Unió Bírósága, a helyi felügyeleti hatóság vagy más, hasonló kormányzati hatóság úgy határoz, hogy a jelen 24. pont szerinti Feltételek, illetve az AKSSZF-ek alapján Személyes adatok egyáltalán nem vagy a továbbiakban nem továbbíthatók az EGT-n vagy Svájcon kívül jogszerűen, úgy a felek kötelesek az adattovábbítás valamely más, jogszerű feltételeiről jóhiszeműen megegyezni.

25. A megállapodás teljessége.

A jelen Feltételek jelentik a felek közötti teljes megállapodást és az 1. fejezet (Alkalmazás) figyelembevételével, minden egyéb szóbeli vagy írásbeli feltételt érvénytelenítenek. A jelen Feltételek kizárólag a felek között írásban létrejött kifejezett megállapodással módosíthatók. 

26. Átruházás.

Valamely fél jelen Feltételek szerinti jogai illetve kötelezettségei, a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül, nem ruházhatóak át, azzal a kivétellel, hogy a TNT a jelen Feltételek által biztosított valamennyi jogát vagy azok bármely részét, illetve valamennyi kötelezettségét vagy azok bármely részét átruházhatja bármely leányvállalatára. Az előbbiek korlátozása nélkül a jelen Feltételek kötelező érvénnyel bírnak a felekre és azok megengedett jogutódaira és engedményeseire, azok javára lépnek hatályba és alkalmazandók.

27. Jogról való lemondás kizárása.

Ha a TNT nem érvényesíti a jelen Feltételek valamelyikét, illetőleg nem alkalmazza azt, úgy ez nem jelenti azt, hogy lemondott volna az adott rendelkezésben foglalt jogairól, és más módon sem szünteti meg a TNT-nek azt a jogát, hogy a rendelkezést érvényesítse.

28. Alkalmazandó jog.

A jelen Feltételekkel nem zárható ki olyan felelősség, amelynek kizárását jogszabály tiltja. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése vagy hivatkozása ellentétben áll bármely kötelezően alkalmazandó nemzetközi egyezménnyel, helyi jogszabállyal, kormányzati előírással, rendelettel vagy követelménnyel, úgy az ilyen rendelkezések, a megengedett legnagyobb mértékre korlátozódva, továbbra is a TNT és a Feladó közötti megállapodás részét képezik és korlátozottan hatályban maradnak. Valamely rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem hat ki a Feltételek egyéb rendelkezéseire.

29. Irányadó jog és joghatóság.

Ha az alkalmazandó Egyezmény másképpen nem rendelkezik, úgy a jelen Feltételekre és a jelen Feltételek szerint a TNT által nyújtott Szolgáltatásokból eredő vagy azokhoz kapcsolódó jogvitákra azon ország vagy terület jogszabályai alkalmazandóak és ezen jogvitákban azon ország vagy terület bírósága jogosult eljárni, ahol a Küldeményt a Szolgáltatások teljesítése érdekében a TNT-nek átadják.