A TNT EXPRESS HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EKÁER SZÁMMAL KAPCSOLATOS RENDSZÁMKÖVETÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ 

(EKÁER ÁSZF)

 

A TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. épület, cégjegyzékszám: 01-09-068137) – továbbiakban: TNT - a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései szerint vállalja a Megbízó számára azt, hogy közúti fuvarozással továbbított küldeményeikhez kapcsolódó és rendelkezésére álló EKÁER számhoz a TNT a küldemény közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát rögzíti az EKÁER szám NAV adatbázisában. 

1. MEGHATÁROZÁSOK

    (a) EKÁER - a 2017. évi CL. tv. 7.§ 14. pontja szerint meghatározott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 

    (b) EKÁER szám – a 2017. évi CL. tv. 7.§ 15. pontja szerinti az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által generált szám. 

    (c) Megbízó – az az EKÁER számmal rendelkező adózó, akinek (amelynek) a küldeményét a TNT vagy annak valamely szerződéses partnere közúton fuvarozza. 

    (d) Küldemény – a Megbízó által feladott, vagy a Megbízó, mint címzett részére érkező olyan küldemény, melyet részben vagy egészben a TNT, vagy annak valamely szerződéses partnere fuvaroz vagy továbbít, és melynek tekintetében jogszabály szerint Megbízónak EKÁER szám kérési kötelezettsége áll fenn.

    (e) Gépjármű – az a gépjármű, amelyen a Megbízó Küldeményét fuvarozza a TNT.

    (f) NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

    (g) Megbízási Szerződés – a Megbízó és a TNT, mint megbízott között a jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött egyedi szerződés. 

 

I. Az EKÁER ÁSZF tárgya

Jelen EKÁER ÁSZF szabályozza a Megbízó és a TNT között egyedileg létrejövő Megbízási Szerződést, melynek alapján a TNT jogosult a Megbízó helyett és annak nevében a Megbízó által megadott EKÁER szám adatai között a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát időről-időre, a tényleges fuvarozási helyzetnek megfelelően megjelölni a NAV adatbázisában.

 

II. Regisztráció

1. Megbízó Megbízási Szerződés létrejötte érdekében köteles a www.ekaer.tnt.hu honlapon regisztrálni és a regisztráció során az alábbi adatokat megadni: 

    (a) Megbízó neve (cégneve);

    (b) Megbízó adószáma

    (c) Megbízó székhelye;

    (d) TNT ügyfélszám (amennyiben van);

    (e) Megbízó EKÁER ügyintézési kapcsolattartója;

    (f) a e) pont szerinti kapcsolattartó e-mail címe;

    (g) a e) pont szerinti kapcsolattartó telefonszáma,

    (h) az f) ponthoz tartozó jelszó.

Ha a Megbízó nem rendelkezik TNT ügyfélszámmal, úgy a regisztrációt követően azt a TNT a Megbízó rendelkezésére bocsátja az f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. 

2. A Regisztráció során Megbízó köteles elolvasni a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseit és a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölni, hogy tudomással bír arról, hogy Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a TNT-től. 

3. Az EKÁER ÁSZF-el kapcsolatos nyilatkozat megtételét követően Megbízó a Regisztráció során rögzített adatokat elektronikus úton megküldi az 1. pont szerinti honlap felületén a TNT részére. A TNT az így megkapott regisztrációról visszaigazolást küld a Megbízó részére a II/1/f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. 

 

III. Megbízási Szerződés létrejötte

4. Megbízó a Küldeményre a NAV erre rendszeresített internetes felületén EKÁER számot kér. Az EKÁER szám igénylése során a Megbízó jogosítja a TNT-t, mint szállítmányozót, hogy a Küldemény tekintetében a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát módosítsa. 

5. Megbízó a Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a www.ekaer.tnt.hu linken a II/1/f) pont szerinti e-mail cím és az ahhoz megadott jelszó (lásd.: II/1/h) pont) megadásával kezdeményezheti Megbízási Szerződés megkötését. A Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a Megbízó az alábbi adatokat köteles megadni a TNT részére: 

    (a) a Küldemény TNT fuvarlevélszáma(i);

    (b) a Küldemény EKÁER száma;

    (c) amennyiben a Megbízási Szerződés teljesítése során nem a II/1. pontban megjelölt személyt kívánja a Megbízási Szerződéshez EKÁER ügyintéző kapcsolattartóként megjelölni, úgy az adott Megbízási Szerződés vonatkozásában köteles megjelölni a kapcsolattartó nevét, annak e-mail címét és telefonszámát. 

Az így megadott adatokat a Megbízó a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlati nyilatkozataként, a honlap felületén elektronikus úton megküldi a TNT részére, feltéve, hogy ezt megelőzően a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölte, hogy tudomással bír arról, hogy a Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a TNT-től.

6. A TNT a regisztrációt követően a II/1/f) és – ha van ilyen – a III/5/c) és pont szerinti e-mail címekre küldött elektronikus üzenettel elfogadja a Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó Megbízó ajánlatot. Ezen elektronikus üzenet TNT általi megküldése időpontjában a Megbízási Szerződés létrejön. 

 

IV. A Megbízási Szerződés időtartama

7. A Megbízási Szerződés a létrejöttétől kezdődően addig az időpontig jön létre, amíg a TNT a Küldemény továbbításában részt vesz és a Küldemény tekintetében az EKÁER kötelezettség a jogszabály szerint fennáll. Ezt követően a Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik. 

8. A Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik a létrejöttétől számított 48 óra elteltével, ha a TNT vagy a TNT valamely szerződéses partnere a Küldeményt nem veszi át fuvarozásra vagy továbbításra a Megbízási Szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül, 

 

V. A TNT által a Megbízási Szerződés alapján teljesítendő feladatok

9. A TNT a Megbízási Szerződés alapján a Küldemény TNT vagy a TNT valamely szerződéses partnere általi átvételét követően - azon időpontok között, amikor a Küldemény Magyarország államhatárain belül kerül fuvarozásra vagy továbbításra - a Küldeményhez tartozó EKÁER szám NAV adatbázisában időről-időre megjelöli a Küldeményt fuvarozó vagy továbbító Gépjármű rendszámát. A TNT törekszik arra, hogy a Küldemény EKÁER számához mindig aktuális rendszámadatokat rendeljen, azonban a Küldemény többszöri átrakodása okán és az ehhez kapcsolódó információáramlás esetleges késedelme miatt, adott esetben előfordulhat, hogy a Küldemény EKÁER számához a TNT által megadott Gépjármű rendszáma nem a valós helyzetet tükrözi. 

10. Megbízó tudomással bír arról és elfogadja, hogy a TNT nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni abban az esetben, ha a NAV EKÁER rendszere nem üzemel, vagy az azzal való összeköttetés valamely oknál fogva nem biztosított. 

11. A Megbízási Szerződés alapján szükséges nyilatkozatokat a TNT a Megbízó részére a Megbízó II/1/f) pont szerinti e-mail címére és – ha van ilyen - a III/5/c) pont szerinti e-mail címére küldött, kézbesítési jelentéssel el nem látott elektronikus üzenetekkel teljesíti elsődlegesen. A TNT szükség esetén megkísérli a kapcsolattartást a Megbízóval telefon útján is, melynek során a II/1/g) pont szerinti telefonszámon, vagy – ha van ilyen – a III/5/c) pont szerinti telefonszámon kísérli meg elérni a Megbízó II/1/e) vagy – ha van ilyen – III/5/c) pont szerint megjelölt kapcsolattartóját.  

12. Megbízó tudomásul veszi, hogy a TNT nem képes ellenőrizni azt, hogy a jelen EKÁER ÁSZF szerint küldött elektronikus üzeneteit a Megbízó elolvassa-e. 

13. A TNT a Megbízási Szerződés szerinti kötelezettségeit hétfőtől szombatig 0 órától 24 óráig teljesíti a Küldemény tekintetében. 

 

VI. A TNT-vel való kapcsolattartás a Megbízási Szerződés teljesítése során

14. Amennyiben a Megbízó a Megbízási Szerződés teljesítése érdekében a TNT-vel kapcsolatba kíván lépni, úgy ezt az II/1/f) pontban megjelölt e-mail címről, illetve – ha van ilyen – a III/ 5/c) pontban megjelölt e-mail címről a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján teheti meg, mely elektronikus üzenetet a küldő e-mail címhez rendelt kapcsolattartó névaláírásával kell ellátni. Az így küldött elektronikus üzenetet a TNT a Megbízó Megbízási Szerződéssel összefüggő írásbeli nyilatkozatának tekinti, egyéb e-mail címről, illetve más kapcsolattartó nevével aláírt és megküldött elektronikus üzenetet, vagy nem a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött üzenetet a TNT a Megbízási Szerződés teljesítése során figyelmen kívül hagyja.

15. A TNT-vel való kapcsolattartás lehetséges a : +36 1 885 4595 telefonszámon is, azonban az egyes telefonbeszélgetések során tett nyilatkozatokra a Megbízó – vita esetén – bizonyítékként nem hivatkozhat. 

16. A jelen fejezet szerinti kapcsolattartás munkanapokon 8.00 órától 18:30 óráig lehetséges. 

 

VII. A TNT díjazása

17. TNT Megbízási Szerződés szerinti tevékenységének díjazása a Küldemény továbbításával kapcsolatosan a TNT vagy a TNT szerződéses partnere által felszámított díjban kerül elszámolásra, így azért külön díjat a TNT a Megbízónak nem számít fel. 

 

VIII. A Megbízó és a TNT felelőssége

18. Megbízó szavatol azért, hogy a Regisztráció és Megbízási Szerződés létrejötte érdekében megadott adatai valósak. A TNT nem felel azért, ha a megadott adatok hibás volta miatt a Megbízási Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció ellehetetlenül vagy akadályba ütközik, vagy a Megbízási Szerződés ezen okból részben vagy egészben nem teljesíthető. Megbízó köteles a TNT teljes kárát megtéríteni, illetve a TNT-t a vele szemben támasztott valamennyi igény alól mentesíteni abban az esetben, ha a Regisztrációhoz vagy Megbízási Szerződéshez megadott valamely adata valótlan, vagy annak tartalma hibás, továbbá, ha a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseinek valamelyikét megszegi, vagy a Megbízó jogellenes magatartása miatt a TNT-t bármely formában kár éri.

19. A TNT - figyelemmel az V. fejezetben írtakra - nem felelős azért, ha adott időpontban a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban rögzített Gépjármű rendszám nem egyezik a Küldeményt ténylegesen fuvarozó Gépjármű rendszámával és ennek okán Megbízót vagy reá tekintettel más harmadik személyt joghátrány ér. Amennyiben ezen okból valamely harmadik személy a TNT-vel szemben kárigénnyel, vagy egyéb más igénnyel lép fel, úgy a Megbízó köteles a TNT-t ezen igények alól mentesíteni és ezen igényekért a TNT helyett teljes körűen helytállni, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy a TNT részére az érvényesített igényt megtéríteni. 

20. A TNT semmilyen formában nem felelős azért, ha a Megbízót annak okán éri kár, hogy a TNT a Megbízóval a kapcsolatot nem tudja folyamatosan tartani, vagy vele szemben más jogcímen harmadik személy ezzel összefüggésben igényt érvényesít.  

21. Ha a jelen EKÁER ÁSZF másként nem rendelkezik, úgy amennyiben a TNT a Megbízási Szerződés tekintetében szerződésszegést követ el, a Megbízó kárként kizárólag a Megbízási Szerződés megkötésével kapcsolatos igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, melynek összege a 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg és semmilyen formában nem jogosult egyéb kár, így különösen elmaradt haszon vagy veszteség megtérítésének követelésére. 

 

IX. Záró rendelkezések 

22. A Megbízási Szerződés tekintetében kizárólag a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, így a Felek esetleges bármely szóbeli vagy írásbeli megállapodását a Megbízási Szerződés tekintetében figyelmen kívül kell hagyni kivéve, ha a Felek ezen megállapodás alkalmazásáról kifejezetten írásban megállapodtak.

23. A jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött Megbízási Szerződés megkötésének helye a TNT mindenkori székhelye.

24. A Regisztrációhoz és bármely Megbízási Szerződéshez kapcsolódó személyes adatkezelés tekintetében a TNT Adatvédelmi Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak, melyek elérhetőek a https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html.

25. A jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései 2019. április 1-től hatályosak.

26. A jelen EKÁER ÁSZF és annak esetleges módosítása elolvasható a www.tnt.hu honlapon, a Megbízó regisztrációja során, továbbá minden egyes Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat elküldését megelőzően.

 

Kelt: Budapest, 2019. június 13. napján

Piotr Tokarczyk
ügyvezető
TNT Express Hungary Kft.

Kakuk Tamás
pénzügyi igazgató
TNT Express Hungary Kft.