EKÁER ÁSZF

A TNT Express Hungary kft. Általános szerződési feltételei ekáer számmal kapcsolatos rendszámkövetési megbízás teljesítéséhez.

A TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszám: 01-09-068137) – továbbiakban: TNT - a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései szerint vállalja a Megbízó számára azt, hogy közúti fuvarozással továbbított küldeményeikhez kapcsolódó és rendelkezésére álló EKÁER számhoz a TNT a küldemény közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát rögzíti az EKÁER szám NAV adatbázisában.

Meghatározások

(a) EKÁER- a 2003. évi XCII. tv. 22/E.§-a szerint szabályozott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer.

(b) EKÁERszám – a 2003. évi XCII. tv. 22/E.§-a szerint szabályozott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által generált szám.

(c) Megbízó – az az EKÁER számmal rendelkező adózó, akinek (amelynek) a küldeményét a TNT vagy annak valamely szerződéses partnere közúton fuvarozza.

(d) Küldemény – a Megbízó által feladott, vagy a Megbízó, mint címzett részére érkező olyan küldemény, melyet részben vagy egészben a TNT, vagy annak valamely szerződéses partnere fuvaroz vagy továbbít, és melynek tekintetében jogszabály szerint Megbízónak EKÁER szám kérési kötelezettsége áll fenn.

(e) Gépjármű – az a gépjármű, amelyen a Megbízó Küldeményétfuvarozza a TNT.

(f) NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

(g) Megbízási Szerződés – a Megbízó és a TNT, mint megbízott között a jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött egyedi szerződés.

 

I. Az EKÁER ÁSZF Tárgya

 

Jelen EKÁER ÁSZF szabályozza a Megbízó és a TNT között egyedileg létrejövő Megbízási Szerződést, melynek alapján a TNT jogosult a Megbízó helyett és annak nevében a Megbízó által megadott EKÁER szám adatai között a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát időről-időre, a tényleges fuvarozási helyzetnek megfelelően megjelölni a NAV adatbázisában.

 

II. Regisztráció

 

1. Megbízó Megbízási Szerződés létrejötte érdekében köteles a ekaer.tnt.hu honlapon regisztrálni és a regisztráció során az alábbi adatokat megadni:

 

(a) Megbízó neve (cégneve);

(b) Megbízó adószáma

(c) Megbízó székhelye;

(d) TNT ügyfélszám–(amennyiben van);

(e) Megbízó EKÁER ügyintézési kapcsolattartója;

(f) a d) pont szerinti kapcsolattartó e-mail címe;

(g) a d) pont szerinti kapcsolattartó telefonszáma,

(h) az e) ponthoz tartozó jelszó.

 

Ha a Megbízó nem rendelkezik TNT ügyfélszámmal, úgy a regisztrációt követően azt a TNT a Megbízó rendelkezésére bocsátja az f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel.

 

2. A Regisztráció során Megbízó köteles elolvasni a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseit és a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölni, hogy tudomással bír arról, hogy Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert,és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a TNT-től.

 

3. Az EKÁERÁSZF-el kapcsolatos nyilatkozat megtételét követően Megbízó a Regisztráció során rögzített adatokat elektronikus úton megküldi az 1. pont szerinti honlap felületén a TNT részére.A TNT az így megkapott regisztrációról visszaigazolást küld a Megbízó részére a II/1/f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel.

 

III. Megbízási szerződés létrejötte

 

4. Megbízó a Küldeményre a NAV erre rendszeresített internetes felületén EKÁER számot kér. Az EKÁER szám igénylése során a Megbízó jogosítja a TNT-t, mint szállítmányozót, hogy a Küldemény tekintetében a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát módosítsa. A Megbízó ezen jogosításáról a TNT a NAV-tól elektronikus üzenet útján értesítőt kap.

 

5. Megbízó a Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a ekaer.tnt.hu linken a II/1/f) pont szerinti e-mail cím és az ahhoz megadott jelszó (lásd.: II/1/h) pont) megadásával kezdeményezheti Megbízási Szerződés megkötését. A Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a Megbízó az alábbi adatokat köteles megadni a TNT részére:

 

(a) a Küldemény TNT fuvarlevélszáma(i);

(b) a Küldemény EKÁER száma;

(c) amennyiben a Megbízási Szerződés teljesítése során nem a II/1. pontban megjelölt személyt kívánja a Megbízási Szerződéshez EKÁER ügyintéző kapcsolattartóként megjelölni, úgy az adott Megbízási Szerződés vonatkozásában köteles megjelölni a kapcsolattartó nevét, annak e-mail címét és telefonszámát.

 

Az így megadott adatokat a Megbízó a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlati nyilatkozataként, a honlap felületén elektronikus úton megküldi a TNT részére, feltéve, hogy ezt megelőzően a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölte, hogy tudomással bír arról, hogy a Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a TNT-től.

 

6. A TNT a regisztrációt követően a II/1/f) és – ha van ilyen –aIII/5/c) és pont szerinti e-mail címekre küldött elektronikus üzenettel elfogadja a Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó Megbízó ajánlatot. Ezen elektronikus üzenet TNT általi megküldése időpontjában a Megbízási Szerződés létrejön.

 

IV. A megbízási szerződés időtartama

 

7. A Megbízási Szerződés a létrejöttétől kezdődően addig az időpontig jön létre, amíg a TNT a Küldemény továbbításában részt vesz és a Küldemény tekintetében az EKÁER kötelezettség a jogszabály szerint fennáll. Ezt követően a Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

 

8. A Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik a létrejöttétől számított 48 óra elteltével, ha:

 

(a) a TNT vagy a TNT valamely szerződéses partnere a Küldeményt nem veszi át fuvarozásra vagy továbbításra a Megbízási Szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül, illetve

(b) a Megbízási Szerződéshez megadott EAKER számról a NAV a 4. pontban írt elektronikus értesítést a TNT részére nem küldi meg.

 

V. A TNT által a megbízási szerződés alapján teljesítendő feladatok

 

9. Feltéve, hogy a NAV a Megbízási Szerződés szerinti EAKER számmal kapcsolatos értesítést (lásd.: 4. pont) a TNT-nek a Küldemény magyarországi felvételének időpontjáig, vagy addig az időpontig, amíg a Küldemény Magyarország államhatárát első ízben átlépi, megküldte, a TNT a Megbízási Szerződés alapján a Küldemény TNT vagy a TNT valamely szerződéses partnere általi átvételét követően -, azon időpontok között, amikor a Küldemény Magyarország államhatárain belül kerül fuvarozásra vagy továbbításra -a Küldeményhez tartozó EKÁER szám NAV adatbázisában időről-időre megjelöli a Küldeményt fuvarozó vagy továbbító Gépjármű rendszámát. A TNT törekszik arra, hogy a Küldemény EKÁER számához mindig aktuális rendszámadatokat rendeljen, azonban a Küldemény többszöri átrakodása okán és az ehhez kapcsolódó információáramlás esetleges késedelme miatt, adott esetben előfordulhat, hogy a Küldemény EKÁER számához a TNT által megadott Gépjármű rendszáma nem a valós helyzetet tükrözi.

 

10. Megbízó tudomással bír arról és elfogadja, hogy a TNT nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni abban az esetben, ha a NAV EKÁER rendszere nem üzemel, vagy az azzal való összeköttetés valamely oknál fogva nem biztosított.

 

11. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a NAV a Megbízási Szerződés szerinti EAKER számmal kapcsolatos értesítést (lásd.: 4. pont) a TNT-nek a Küldemény magyarországi felvételének időpontjáig, vagy addig az időpontig, amíg a Küldemény Magyarország államhatárát első ízben átlépi nem küldte meg, úgy a TNT a NAV értesítés vételéig a Megbízási Szerződés teljesítését nem kezdi meg.

 

12. A Megbízási Szerződés alapján szükséges nyilatkozatokat a TNT a Megbízó részére a Megbízó II/1/f) pont szerinti e-mail címére és – ha van ilyen - a III/5/c) pont szerinti e-mail címére küldött, kézbesítési jelentéssel el nem látott elektronikus üzenetekkel teljesíti elsődlegesen. A TNT szükség esetén megkísérli a kapcsolattartást a Megbízóval telefon útján is, melynek során a II/1/g) pont szerinti telefonszámon, vagy – ha van ilyen – a III/5/c) pont szerinti telefonszámon kísérli meg elérni a Megbízó II/1/e) vagy – ha van ilyen – III/5/c) pont szerint megjelölt kapcsolattartóját.

 

13. Megbízó tudomásul veszi, hogy a TNT nem képes ellenőrizni azt, hogy a jelen EKÁER ÁSZF szerint küldött elektronikus üzeneteit a Megbízó elolvassa-e.

 

14. A TNT a Megbízási Szerződés szerinti kötelezettségeit hétfőtől szombatig 0 órától 24 óráig teljesíti a Küldemény tekintetében.

 

VI. A TNT-vel való kapcsolattartás a megbízási szerződés teljesítése során

 

15. Amennyiben a Megbízó a Megbízási Szerződés teljesítése érdekében a TNT-vel kapcsolatba kíván lépni, úgy ezt az II/1/f) pontban megjelölt e-mail címről, illetve – ha van ilyen – a III/ 5/c) pontban megjelölt e-mail címről a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján teheti meg, mely elektronikus üzenetet a küldő e-mail címhez rendelt kapcsolattartó névaláírásával kell ellátni. Az így küldött elektronikus üzenetet a TNT a Megbízó Megbízási Szerződéssel összefüggő írásbeli nyilatkozatának tekinti, egyéb e-mail címről, illetve más kapcsolattartó nevével aláírt és megküldött elektronikus üzenetet, vagy nem a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött üzenetet a TNT a Megbízási Szerződés teljesítése során figyelmen kívül hagyja.

 

16. A TNT-vel való kapcsolattartás lehetséges a : +36 1 432 7117 telefonszámon is, azonban az egyes telefonbeszélgetések során tett nyilatkozatokra a Megbízó – vita esetén – bizonyítékként nem hivatkozhat.

 

17. A jelen fejezet szerinti kapcsolattartás munkanapokon 8.00 órától 18:30 óráig lehetséges.

 

VII. A Megbízó díjazása

 

18. TNT Megbízási Szerződés szerinti tevékenységének díjazása a Küldemény továbbításával kapcsolatosan a TNT vagy a TNT szerződéses partnere által felszámított díjban kerül elszámolásra, így azért külön díjat a TNT a Megbízónak nem számít fel.

 

VIII. A megbízó és a TNT felelőssége

 

19. Megbízó szavatol azért, hogy a Regisztráció és Megbízási Szerződés létrejötte érdekében megadott adatai valósak. A TNT nem felel azért, ha a megadott adatok hibás volta miatt a Megbízási Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció ellehetetlenül vagy akadályba ütközik, vagy a Megbízási Szerződés ezen okból részben vagy egészben nem teljesíthető. Megbízó köteles a TNT teljes kárát megtéríteni, illetve a TNT-t a vele szemben támasztott valamennyi igény alól mentesíteni abban az esetben, ha a Regisztrációhoz vagy Megbízási Szerződéshez megadott valamely adata valótlan, vagy annak tartalma hibás, továbbá, ha a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseinek valamelyikét megszegi, vagy a Megbízó jogellenes magatartása miatt a TNT-t bármely formában kár éri.

 

20. A TNT - figyelemmel az V. fejezetben írtakra - nem felelős azért, ha adott időpontban a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban rögzített Gépjármű rendszám nem egyezik a Küldeményt ténylegesen fuvarozó Gépjármű rendszámával és ennek okán Megbízót vagy reá tekintettel más harmadik személyt joghátrány ér. Amennyiben ezen okból valamely harmadik személy a TNT-vel szemben kárigénnyel, vagy egyéb más igénnyel lép fel, úgy a Megbízó köteles a TNT-t ezen igények alól mentesíteni és ezen igényekért a TNT helyett teljes körűen helytállni, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy a TNT részére az érvényesített igényt megtéríteni.

 

21. A TNT semmilyen formában nem felelős azért, ha a Megbízót annak okán éri kár, hogy a TNT a Megbízóval a kapcsolatot nem tudja folyamatosan tartani, vagy vele szemben más jogcímen harmadik személy ezzel összefüggésben igényt érvényesít.

 

22. Ha a jelen EKÁER ÁSZF másként nem rendelkezik, úgy amennyiben a TNT a Megbízási Szerződés tekintetében szerződésszegést követ el, a Megbízó kárként kizárólag a Megbízási Szerződés megkötésével kapcsolatos igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, melynek összege a 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg és semmilyen formában nem jogosult egyéb kár, így különösen elmaradt haszon vagy veszteség megtérítésének követelésére.

 

IX. Záró rendelkezések

 

23. A Megbízási Szerződés tekintetében kizárólag a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, így a Felek esetleges bármely szóbeli vagy írásbeli megállapodását a Megbízási Szerződés tekintetében figyelmen kívül kell hagyni kivéve, ha a Felek ezen megállapodás alkalmazásáról kifejezetten írásban megállapodtak.

 

24. A jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött Megbízási Szerződés megkötésének helye a TNT mindenkori székhelye.

 

25. A jelen EKÁER ÁSZF 2015.február 23–án lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően létrejött Megbízási Szerződés tekintetében kell alkalmazni.

 

26. A jelen EKÁER ÁSZF és annak esetleges módosítása elolvasható a www.tnt.hu honlapon, a Megbízó regisztrációja során, továbbá minden egyes Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat elküldését megelőzően.

 

Kelt: Budapest, 2015. február 11.

 

Járosi Márton                                                         Kakuk Tamás
ügyvezető                                                               pénzügyi igazgató
TNT Express Hungary Kft.                                   TNT Express Hungary Kft.