Korporatīvā atbildība

Korporatīvā atbildība ir neatņemama mūsu biznesa stratēģijas sastāvdaļa

Tā ir pamatā mūsu biznesam un pakalpojumiem.

 

Veselība un drošība

TNT dara visu, lai stiprinātu  drošas darba vides kultūru. Tas tiek paveikts, uzrunājot darbiniekus un apakšuzņēmējus rūpēm par drošu darba vidi izturēšanās, pārliecības, uztveres un vērtību aspektā. TNT tiek kultivēta drošas darba vides kultūra, kuru atbalsta vadības stils un apņemšanās rūpēties par darba vides drošību, kā ar ikviens darbinieks, apzinoties atbildību par savu un kolēģu veselību un drošību.

Veselīga un droša darba vide

Mūsu veselīgas un drošas darba vides politikas un uzņēmuma pārvaldība ir balstīta uz starptautisko OHSAS 18001 standartu. Visām uzņēmuma struktūrvienībām ir noteikta atbilstības un sertifikācijas prasība saskaņā ar šo standartu, kas ir minimālā prasība līdzās noteiktajiem katras valsts un reģiona; darbību regulējošajiem standartiem.
 

Ir apzināti un novērtēti veselības un drošības riski, kas saistīti ar uzņēmuma darbību; tie tiek pārvaldīti un kontrolēti, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar efektīvu risku pārraudzības procesu uzņēmuma darbībām tiek uzturēts noteikts veselīgas un drošas darba vides līmenis. Lai nodrošinātu, ka risku līmenis tiek kontrolēts ikvienā uzņēmuma struktūrvienībā lokālā līmenī, ieviests dokumentēts risku novērtēšanas process.

Drošība uz ceļa

Lai identificētu un ieviestu efektīvus risku mazināšanas pasākumus drošībai uz ceļa, esam ieviesuši pieeju “Drošs transportlīdzeklis, drošs transportlīdzekļa vadītājs, drošs brauciens”.

Papildus darbam ar apakšuzņēmējiem, TNT turpina uzlabot katru no šīm jomām (transportlīdzeklis, transportlīdzekļa vadītājs un brauciens). Mūsu lielākais izaicinājums, mazinot ceļu satiksmes negadījumu skaitu, ir nodrošināt, ka šī pieeja konsekventi tiek ieviesta it visur, īpaši mazāk attīstītās valstīs, un nodrošināt, ka apakšuzņēmēji šos standartus ievēro arī ikdienā. Kur iespējams, mēs sniedzam savus ierosinājumus sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanai, kas ir vēl viens būtisks faktors drošības uz ceļa nodrošināšanai.

TNT vissvarīgākais vispārējās drošības mērķis ir samazināt Zaudētā laika negadījumu skaitu (ZLN). Ir noteikts mērķis 2015. gadā sasniegt 2.0 ZLN uz 100 PLE, salīdzinot ar 2014. gada 2.69 ZLN (2013. gada: 2.71).

Apkārtējā vide

Mūsu prioritāte ir patērētās enerģijas un oglekļa dioksīda mazināšana. Mūsu apņemšanās mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi ir balstīta uz trim aspektiem:
 

  • Darbība. Mazināt CO2 izmešu daudzumu un uzlabot gaisa kvalitāti.
  • Klienti. Sniegt informāciju par CO2 izmešu daudzumu, lai to mazinātu.
  • Cilvēki. Veicināt izpratni un apmācīt darbiniekus un apakšuzņēmējus rūpēm par apkārtējo vidi


Mūsu apkārtējās vides politikas un uzņēmuma pārvaldība ir balstīta uz starptautisko standartu ISO 14000. Visām uzņēmuma struktūrvienībām ir noteikta atbilstības un sertifikācijas prasība saskaņā ar šo standartu, kas ir minimālā prasība līdzās noteiktajiem jomu regulējošajiem katras valsts un reģiona standartiem.

TNT apkārtējās vides pārvaldības sistēmas uzdevums ir plānot, ieviest, uzraudzīt, pārvaldīt un mazināt mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. Prasības ievērot apkārtējās vides drošību mēs iekļaujam kapitālieguldījumu un iepirkumu procesos. Mūsu flotes un infrastruktūras ietekme uz apkārtējo vidi ikvienā saskares posmā (plānošana, iegāde un pārvaldība) tiek rūpīgi pārvaldīta. Lai nodrošinātu, ka mūsu apakšuzņēmēji un piegādātāji ievēro mūsu apkārtējās vides drošības prasības, esam izstrādājuši vadlīnijas.

Līdzās citiem faktoriem, ietekmi uz apkārtējo vidi mērām; CO2 izmešu daudzumā. 2014. gadā kopējais TNT un apakšuzņēmēju radītais CO2 izmešu daudzums bija 2,915 kilotonnas (2013. gadā - 2,845 kilotonnas).