TNT Paziņojums par privātumu

Mums ir svarīga jūsu uzticēšanās. Tāpēc mēs aizsargājam jūsu informāciju un izmantojam to atbildīgi, turpinot sniegt izcilus pakalpojumus, ko jūs sagaidāt no TNT Express B.V. un tās darbības grupām, atkarīgajām (meitas) sabiedrībām un struktūrvienībām (turpmāk “TNT”). TNT mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu un personas datu drošību. TNT ir izveidojis šo Paziņojumu par privātumu nolūkā paskaidrot, kā TNT vāc un izmanto personas datus.

Pēdējo reizi atjaunots: 2018. gada maijā

1. Vai šis Paziņojums par privātumu attiecas uz jums?

Šis Paziņojums par privātumu attiecas uz jums, ja esat TNT klients, TNT piegādāta sūtījuma saņēmējs, TNT piegādātājs vai ja sazināties ar TNT, piemēram, apmeklējot www.tnt.com, izmantojot sociālos medijus vai ja saņemat e-pasta ziņojumus no TNT. Mūsu tīmekļa vietnes ir paredzētas vispārējai auditorijai un nav paredzētas bērniem. Mēs apzināti vai ar nodomu neapkopojam personas datus no bērniem vecumā līdz 16 gadiem. Ja jūs esat jaunāks par 16 gadiem, lūdzu, neiesniedziet mums nekādus personas datus un lūdziet palīdzību kādam no vecākiem vai aizbildnim. Ja uzskatāt, ka jūsu bērns varētu būt izpaudis mums personīgi identificējamu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu dataprotection@tnt.com, un šī informācija tiks izņemta.

2. Kādu informāciju TNT vāc?

Veicot saimniecisko darbību un sniedzot pakalpojumus, TNT ir nepieciešams apstrādāt personas datus. "Personas dati" ir jebkura informācija, ko var tieši vai netieši izmantot, lai identificētu fizisku personu. Lielāko daļu savu personas datu jūs sniedzat tieši TNT — tālāk ir uzskaitīti piemēri.

 • Kontaktinformācija. Piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs.
 • Finanšu informācija. Piemēram, jūsu bankas konta numurs, maksājumu statuss, rēķini.
 • Identifikācijas informācija. Piemēram, jūsu transportlīdzekļa vadītāja apliecības numurs.
 • Konta informācija. Pieteikšanās (log-in) informācija, tostarp jūsu e-pasta adrese un parole, un cita jūsu kontā sniegtā informācija.
 • Informācija, kas attiecas uz sūtījumu un pakalpojumiem. Piemēram, sūtījuma izsekošanas numurs, sūtījuma maršrutēšanas informācija, atrašanās vietas dati, sūtījuma statuss, piegādes atrašanās vieta, iepakojuma veids, vienību skaits, svars, pakas attēls, muitas informācija. 
 • Informācija par lietotāju un priekšrokas izvēles. Piemēram, sūtījumu daudzums, sūdzības, pirkumu un saistīto komercdarbību vēsture, saziņa, aptauju dati, iepirkšanās priekšrokas izvēles.

3. Kāpēc TNT apstrādā personas datus?

Personas dati tiek vākti, izmantoti, glabāti vai nepieciešamības gadījumā citādi apstrādāti TNT atbildīgas, efektīvas un faktiskas uzņēmējdarbības pārvaldības ietvaros. Mēs apstrādājam personas datus, tāpēc ka tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas līgumsaistības ar jums, vai tāpēc ka tas ir mums nepieciešams, lai izpildītu savus juridisko pienākumus, vai citās TNT leģitīmās saimnieciskās darbības interesēs, lai nodrošinātu kvalitatīvus un drošus nosūtīšanas pakalpojumus. Konkrētāk, TNT izmanto personas datus tālāk norādītajām darbībām.

 • Produktu attīstībai, pētniecībai un TNT produktu un/vai pakalpojumu uzlabošanai. TNT apstrādā personas datus, lai pēc nepieciešamības attīstītu un uzlabotu TNT produktus un/vai pakalpojumus, kā arī pētniecības un attīstības nolūkā.
 • Līgumu izpilde. Tas ietver TNT pakalpojumu izsekošanu, saziņu ar privātpersonām un citām personām saistībā ar pakalpojumiem, atbildēšanu uz (papildu) informācijas pieprasījumiem, strīdu izšķiršanu un līgumu sagatavošanu.
 • Attiecību pārvaldība un tirgvedība (mārketings) komercdarbības nolūkā.  TNT pēc nepieciešamības var apstrādāt personas datus, lai veiktu TNT produktu un/vai pakalpojumu attīstīšanu un uzlabošanu, konta pārvaldību, klientu apkalpošanu un (mērķorientētas) tirgvedības aktivitātes attiecību ar klientu izveidei un/vai attiecību ar klientu, darījumu partneri vai piegādātāju uzturēšanai un pilnveidošanai, kā arī, lai veiktu personas datu analīzi statistikas vai pētniecības nolūkos.
 • Uzņēmējdarbības procesu izpilde, iekšējā pārvaldība un vadības ziņojumi. Tas attiecas arī uz tādām darbībām kā sabiedrības aktīvu pārvaldīšana, iekšējo revīziju un izmeklēšanu veikšana, finanses un grāmatvedība, saimnieciskās darbības kontroles ieviešana, centrālo apstrādes iekārtu nodrošināšana efektivitātes nolūkos, sabiedrību apvienošanās, iegūšanas un atsavināšanas pārvaldīšana, kā arī personas datu apstrāde vadības ziņojumu un analīzes nolūkos.
 • Drošība un drošums. Personas dati var tikt apstrādāti, piemēram, tādām darbībām, kas ir saistītas ar drošību un veselību, TNT un klientu, piegādātāju vai biznesa partneru aktīvu aizsardzību un klientu, piegādātāju vai biznesa partneru statusa un piekļuves tiesības autentifikāciju.
 • Fizisko personu vitālo interešu aizsardzība. Tas ietver datu apstrādi gadījumos, kad ir nepieciešams aizsargāt fiziskās personas vitālās intereses (piem., neatliekamu medicīniska rakstura iemeslu dēļ).
 • Juridisko pienākumu izpilde. Tas attiecas uz personas datu apstrādi, kas nepieciešama likumu, noteikumu un nozarei specifisku pamatnostādņu (vadlīniju), kam TNT ir pakļauts, izpildei (piem., salīdzinot klientu, piegādātāju un biznesa partneru vārdus ar neatļauto personu sarakstiem).

4. Kas var piekļūt jūsu personas datiem?

TNT var koplietot jūsu personas datus ar trešajām pusēm tālāk aprakstītajos gadījumos.

 • TNT var koplietot jūsu personas datus ar savām saistītajām sabiedrībām, darbības grupām, atkarīgām (meitas) sabiedrībām un struktūrvienībām vai trešajām personām, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar iepriekš norādītajiem nolūkiem. Ja tas ir atbilstoši, TNT pieprasa trešajām personām veikt darbības saskaņā ar TNT politiku un pamatnostādnēm (vadlīnijām) attiecībā uz datu aizsardzību. 
 • TNT var koplietot jūsu personas datus ar datu apstrādātājiem, t.i., personām, kas apstrādā personas datus mūsu vārdā. Tādos gadījumos šīs trešās personas drīkst izmantot jūsu personas datus tikai iepriekš aprakstītajiem nolūkiem un tikai atbilstoši mūsu norādījumiem. TNT izmantos tikai tādu datu apstrādātāju pakalpojumus, kas sniedz pietiekamas garantijas, lai īstenotu atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību.
 • TNT darbiniekiem var būt piekļuve jūsu personas datiem, ja tas ir nepieciešams viņu uzdevumu veikšanai. Šādā gadījumā piekļuve tiks piešķirta tikai tad, ja tas nepieciešams iepriekš aprakstītajiem nolūkiem un ja darbiniekam ir saistoša konfidencialitāte. 
 • TNT var koplietot jūsu personas datus, ja to paredz tiesību akti, tiesas nolēmums vai cits tiesisks process, piemēram, ar tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts pārvaldes iestādēm, lai noteiktu vai īstenotu mūsu likumīgās tiesības vai saistībā ar kādu korporatīvo darījumu, piemēram, atsavināšanu, apvienošanos, konsolidāciju vai aktīvu pārdošanu, vai maz ticamu maksātnespējas gadījumu.

5. Cik ilgi TNT glabās jūsu personas datus?

TNT glabā jūsu personas datus ierobežotu laika posmu un dzēš jūsu personas datus pēc tam, kad tie vairs nav nepieciešami konkrētajiem apstrādes nolūkiem. Precīzs laika posms ir atkarīgs no personas datu veida un juridiskajiem pienākumiem vai saimnieciskās darbības nolūkiem, uz kura pamata dati tiek glabāti.

6. Kādus pasākumus TNT veic, lai aizsargātu jūsu personas datus?

TNT ir veicis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu apstrādi, tostarp nodrošinot, ka:

 • jūsu personas dati tiek aizsargāti pret neatļautu piekļuvi;
 • tiek nodrošināta jūsu personas datu konfidencialitāte;
 • tiek saglabāta jūsu personas datu integritāte un pieejamība;
 • personāls ir apmācīts par informācijas drošības prasībām; un
 • faktiskie datu aizsardzības pārkāpumi vai aizdomas par tiem tiek ziņoti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

7. Kur TNT glabā vai kam nosūta jūsu personas datus?

Mūsu uzņēmējdarbības un klientiem sniegto pakalpojumu veida dēļ TNT var būt nepieciešams nosūtīt personas datus uz atrašanās vietām ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Jebkurā gadījumā, ja mēs nosūtām personas datus, TNT nodrošina, ka šādai datu nosūtīšanai tiek piemēroti atbilstošas garantijas. Eiropas Savienībā šādu datu nosūtīšanu trešajām personām regulē līgums, kas balstīts uz Eiropas Komisijas apstiprinātām parauga līguma klauzulām datu nosūtīšanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīm garantijām, lūdzu, rakstiet uz e-pastu dataprotection@tnt.com.

8. Kādas tiesības jūs varat īstenot saistībā ar saviem personas datiem?

Pamatojoties uz tiesību aktiem, kas piemērojami personas datu izmantošanai, jūs varēsiet īstenot vairākas tiesības saistībā ar saviem personas datiem. Ņemiet vērā, ka daudzos gadījumos jūsu tiesības nav absolūtas un uz mums var neattiekties prasība izpildīt jūsu pieprasījumu. Tālāk ir izskaidrotas vairākas šādas tiesības, kas var būt piemērojamas Eiropas Savienībā.

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības iegūt personas datu, ko mēs glabājam par jums, kopiju un uzzināt plašāku informāciju par to, kā mēs tos izmantojam. Parasti jūsu personas dati jums tiks sniegti digitālā formātā.

Tiesības labot

Mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir precīza un pilnīga. Tomēr gadījumā, ja jūs uzskatāt, ka tas tā nav, jūs varat pieprasīt, lai mēs to atjauninātu vai labotu.

Tiesības uz dzēšanu

Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu personas datus, piemēram, ja mūsu vāktie personas dati vairs nav nepieciešami sākotnējam nolūkam, ja personas dati ir novecojuši vai ja jūs atsaucat savu piekrišanu. Tomēr tas būs jāsaskaņo ar citiem faktoriem. Piemēram, mēs, iespējams, nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu konkrētu juridisko vai regulatīvo pienākumu dēļ.

Tiesības ierobežot apstrādi

Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs (uz laiku) pārtrauktu izmantot jūsu personas datus, piemēram, ja jūs uzskatāt, ka mūsu rīcībā esošie personas dati par jums var būt neprecīzi, vai ja jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešams izmantot jūsu personas datus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Atsevišķos gadījumos jums var būt tiesības pieprasīt, lai jūsu mums sniegtie personas dati tiek nosūtīti kādai trešajai personai pēc jūsu izvēles.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, kuras pamatā ir mūsu leģitīmās intereses. Ja vien mums nav kāds pārliecinošs leģitīms iemesls datu apstrādei, mēs vairs neapstrādāsim personas datus, ja jūs iesniegsiet iebildumus. Tomēr ņemiet vērā, ka mēs, iespējams, nevarēsim sniegt noteiktus pakalpojumus vai priekšrocības, ja nevarēsim apstrādāt personas datus, kas nepieciešami šim nolūkam.

Tiesības saistībā ar automatizētu lēmumu pieņemšanu

Jums ir tiesības nebūt pakļautam automatizētu lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai, kas jums rada tiesiskas sekas vai kam ir līdzīga nozīmīga ietekme. Ja jums ir piemērots automatizēts lēmums un jūs nepiekrītat tā iznākumam, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk sniegtos datus, un pieprasīt pārskatīt lēmumu.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt jūsu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādos gadījumos jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas TNT pārtrauks turpmāku datu apstrādi, cik drīz vien iespējams. Tomēr tas neietekmē apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.

Ja vēlaties izmantot kādu no savām tiesībām, lūdzu, izmantojiet iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

9. Kādi personas dati tiek vākti TNT tīmekļa vietnēs?

Nākamajā punktā ir aprakstīta mūsu apņemšanās aizsargāt personas datus, kā tas attiecas uz TNT tīmekļa vietni (www.tnt.com) vai jebkuru tās lapu, ar kuras palīdzību TNT var automātiski iegūt personas datus.

Šie personas dati tiek iegūti, izmantojot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas. TNT izmanto šos personas datus, lai

 • palīdzētu mums un trešajām personām iegūt informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu vietnēs;
 • apstrādātu jūsu sūtījumus;
 • analizētu jūsu apmeklējuma paradumus, lai uzlabotu mūsu vietnes;
 • piegādātu jūsu interesēm atbilstošas mūsu un trešās personas reklāmas, paziņojumus un saturu gan mūsu, gan trešo personu vietnēs;
 • atcerētos jūsu valodu un citas izvēles;
 • palīdzētu jums iegūt meklēto informāciju;
 • nodrošinātu drošu pakalpojumu tiešsaistes darījumiem;
 • noteiktu, cik daudz cilvēku izmanto mūsu vietnes un kā tie tās izmanto, lai uzturētu mūsu vietņu efektīvu darbību, kā arī lai labāk izprastu mūsu mērķauditoriju.
 • veiktu sistēmas administrēšanu un traucējummeklēšanu.

Lai uzzinātu vairāk par personas datu apstrādi un par šo tehnoloģiju izmantošanu, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.

10. Kā rīkoties, ja jums ir citi jautājumi vai sūdzības?

Ar jautājumiem vai sūdzībām par savu personas datu apstrādi varat vērsties TNT, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šī paziņojuma par privātumu augšdaļā.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei jurisdikcijā, kurā atrodas jūsu darbavieta vai dzīvesvieta vai kurā ir izdarīts iespējamais pārkāpums. Eiropas datu aizsardzības iestāžu saraksts ir atrodams šeit.

11. Vai šis Paziņojums par privātumu tiks atjaunināts?

Ik pa laikam TNT var atjaunināt šo Paziņojumu par privātumu. Ja grozījumiem būs nopietna ietekme, TNT centīsies aktīvi informē par šādiem grozījumiem. TNT vienmēr publicēs atjaunināto paziņojumu par privātumu tīmekļa vietnē www.tnt.com, norādot jaunākos grozījumus.