Paziņojums par privātumu

Mums ir svarīga jūsu uzticēšanās. Tāpēc mēs aizsargājam jūsu informāciju un izmantojam to atbildīgi, vienlaicīgi turpinot sniegt izcilus pakalpojumus, ko jūs sagaidāt no FedEx un tās darbības grupām, atkarīgajām (meitas) sabiedrībām un struktūrvienībām, tai skaitā arī jebkuras TNT sabiedrības (turpmāk – “FedEx”). FedEx mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu un informāciju, kura tieši vai netieši var tikt izmantota fiziskās personas identificēšanai (turpmāk – “Personas dati”). FedEx ir izveidojis šo Paziņojumu par privātumu (turpmāk – “Paziņojums par privātumu”):ar mēŗķi - paskadrot, kā FedEx vāc un izmanto Personas datus.

Pēdējo reizi atjaunots: 2019.gada janvārī.

Kad šajā Paziņojumā par privātumu ir minēts “FedEx”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”, tad ar to FedEx apzīmē FedEx sabiedrību, kura lemj par jūsu Personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem atbilstoši šī Paziņojuma par privātumu regulējumam. Ņemot vērā, ka visas TNT sabiedrības tagad ir daļa no FedEx, Personas dati, kuri tiek iegūti ar jebkura TNT domēna, piemēram, www.tnt.com, starpniecību, arī ir iekļauti šī Paziņojuma par privātumu tvērumā.

Jums izmantojot mūsu pakalpojumus Eiropā, jūsu Personas datu pārzinis ir sabiedrība FedEx Express International B.V. ar tās centrālo biroju Hūfddorpā (Hoofddorp), Nīderlandē. Jums izmantojot mūsu globālos pakalpojumus, jūsu Personas datu pārznis ir FedEx Corporation, ar tās centrālo biroju Memfisā, Tenesijā (Memphis, Tennessee), Amerikas Savienotajās Valstīs.

1. Vai šis Paziņojums par privātumu attiecas uz jums?

Šis Paziņojums par privātumu attiecas uz jums, ja esat FedEx klients, FedEx piegādāta sūtījuma saņēmējs, FedEx piegādātājs vai ja sazināties ar FedEx, piemēram, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, piemēram, www.fedex.com un www.tnt.com, kā arī jebkuras šo lapu apakšsadaļas un mobilās aplikācijas (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietnes”), izmantojot sociālos medijus vai arī, ja saņemat e-pasta ziņojumus no FedEx.

Mūsu Tīmekļa vietnes ir paredzētas vispārējai auditorijai un nav paredzētas bērniem. Principā mēs nevācam Personas datus no bērniem vecumā līdz 16 gadiem. Ja jūs esat jaunāks par 16 gadiem un vēlaties izmantot mūsu sniegtos pakalpojumus, lūdzu, vērsieties pie jūsu vecākiem vai aizbildņa.

Ja uzskatāt, ka jūsu bērns varētu būt izpaudis mums Personas datus, tad sazinieties ar mums pa e-pastu dataprotection@tnt.com, un šie Personas dati, ja nepieciešams, tiks izņemti.

2. Kādus Personas datus FedEx vāc?

Veicot saimniecisko darbību un sniedzot pakalpojumus, FedEx ir nepieciešams veikt Personas datu apstrādi. Bez Jūsu Personas datiem mēs nevarēsim jums sniegt jūsu pieprasītos pakalpojumus. Personas dati, kurus jūs tieši vai netieši sniedzat FedEx, izmantojot mūsu pakalpojumus vai apmeklējot mūsu Tīmekļa vietnes, ir sekojoši:

 • Kontaktinformācija
  Piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs.
 • Finanšu informācija
  Piemēram, jūsu bankas konta numurs, maksājumu statuss, rēķini.
 • Identifikācijas informācija
  Piemēram, jūsu transportlīdzekļa vadītāja apliecības numurs. Ja jums nav transportīdzekļa vadītāja apliecības, tiks izmantots cits identificēšanas veids, kurš nodrošina, ka mēs jūs spējam identificēt, bet vienlaicīgi pēc iespējas mazāk aizskar jūsu privātumu.
 • Konta informācija
  Pieteikšanās (log-in) informācija, tostarp jūsu e-pasta adrese, un cita ar jūsu konta starpniecību sniegtā informācija.
 • Informācija, kas attiecas uz sūtījumu un pakalpojumiem
  Piemēram, sūtījuma izsekošanas numurs, sūtījuma maršrutēšanas informācija, atrašanās vietas dati, sūtījuma statuss, piegādes atrašanās vieta, iepakojuma veids, vienību skaits, svars, pakas attēls, muitas informācija.
 • Informācija par lietotāju un priekšrokas izvēles
  Piemēram, sūtījumu daudzums, sūdzības, pirkumu un saistīto komercdarbību vēsture, saziņa, aptauju dati, iepirkšanās priekšrokas izvēles.
 • Automātiski ģenerētā informācija
  Piemēram,IP adreses, ierīces vai lietotāja unikālais identifikācijas numurs, sistēmas un pārlūka veids, datuma un laika spiedogs, nosūtītāja mājas lapas adrese, mūsu Tīmekļa vietnēs vai mobilajās aplikācijās apmeklētais saturs un lapas, datums, laiks un vieta, kurā ir notikušas attiecīgās darbības, jūsu apmeklētās mājas lapas (ja jūs piekļūstat mūsu tirdzniecības vietu bezsaistes pakalpojumiem), klikšķu secības dati un ierīču atrašanās vieta (ja jūs esat aktivizējis šo mobilās aplikācijas iespēju).

3. Vai FedEx izmanto sīkdatnes?

Jā, savās Tīmekļa vietnēs Fedex izmanto sīkdatnes un tām līdzīgas tehnoloģijas. Ar sīkdatņu palīdzību FedEx automātiski iegūst Personas Datus, kā tas ir aprakstīts iepriekš sadaļā par mūsu Tīmekļa vietņu apmeklējumiem. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatnēm un tām līdzīgām tehnoloģijām, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu politiku.

4. Kāpēc FedEx apstrādā Personas datus?

Personas dati tiek vākti, izmantoti, glabāti vai nepieciešamības gadījumā citādi apstrādāti FedEx atbildīgas, efektīvas un faktiskas uzņēmējdarbības pārvaldības ietvaros. FedEx personas datu apstrādei ir tiesisks pamats. Šis tiesiskais pamts bieži vien ir saistīts ar uzņēmējdarbības mērķiem. Tas nozīmē, piemēram, ka mūsu līgumsaistību izpilde var vienlaicīgi kalpot gan kā tiesiskais pamats, gan kā FedEx uzņēmējdarbības mērķis. Tādēļ mēs vispirms paskaidrosim, kāds ir tiesiskais pamats, lai FedEx apstrādātu jūsu Personas datus, un pēc tam izskaidrosim uzņēmējdarbības mērķus, kuru sasniegšanai jūsu Personas dati ir nepieciešami:

Tiesiskais pamats

 

Principā, FedEx apstrādā jūsu Personas datus, pamatojoties uz kādu no tālāk uzskaitītajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu jūsu un FedEx starpā noslēgtu līgumu,
 • apstrāde ir nepieciešama, lai mēs izpildītu tiesiska rakstura prasības, kurām mēs esam pakļauti,
 • apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu un citu personu vitālās intereses, 
 • apstrāde ir nepieciešama FedEx leģitīmo interešu aizsardzībai, izņemot gadījumus, kad šādas intereses ir pakārtotas jūsu pamattiesību un brīvību interesēm, vai
 • citos nepieciešamības gadījumos, mēs jūs aicināsim sniegt mums jūsu piekrišanu.

Uzņēmējdarbības mērķi

FedEx vāks, izmantos un citādi apstrādās Personas datus vienīgi gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama viena (vai vairāku) tālāk aprakstīto tiesisko uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai:

  Produktu attīstība, pētniecība un FedEx produktu un/vai pakalpojumu uzlabošana. FedEx apstrādā personas datus, lai pēc nepieciešamības attīstītu un uzlabotu FedEx produktus un/vai pakalpojumus, kā arī pētniecības un attīstības nolūkā (piemēram, izvērtējot informāciju par piegādi un pakalpojumiem, lai uzlabotu to kvalitāti).

  Līgumu izpilde. Tas ietver nosūtīšanas pakalpojumus, FedEx pakalpojumu izsekošanu, saziņu ar privātpersonām un citām personām saistībā ar pakalpojumiem, atbildēšanu uz (papildu) informācijas pieprasījumiem, strīdu izšķiršanu un līgumu sagatavošanu (piemēram, saistot sūtījuma izsekošanas numuru ar jūsu kontu, lai nodrošinātu jums iespēju sekot savam sūtījumam).

  Attiecību pārvaldība un tirgvedība (mārketings) komercdarbības nolūkā. FedEx pēc nepieciešamības var apstrādāt Personas datus, lai veiktu FedEx produktu un/vai pakalpojumu attīstīšanu un uzlabošanu, konta pārvaldību, klientu apkalpošanu un (mērķorientētas) tirgvedības aktivitātes ar mērķi izveidot un/vai uzturēt un pilnveidot attiecības ar klientu, darījumu partneri vai piegādātāju, kā arī lai veiktu Personas datu analīzi statistikas vai pētniecības nolūkos (piemēram, lai mūsu mājas lapās sniegtu jums tādu mūsu un trešo pušu reklāmu, paziņojumus un saturu, kurš atbilst jūsu specifiskajām interesēm).

  Uzņēmējdarbības procesu izpilde, iekšējā pārvaldība un vadības ziņojumi. Tas attiecas arī uz tādām darbībām kā sabiedrības aktīvu pārvaldīšana, iekšējo revīziju un izmeklēšanu veikšana, finanses un grāmatvedība, saimnieciskās darbības kontroles ieviešana, centrālo apstrādes iekārtu nodrošināšana efektivitātes nolūkos, sabiedrību apvienošanās, iegūšanas un atsavināšanas pārvaldīšana, kā arī Personas datu Apstrāde vadības ziņojumu un analīzes nolūkos (piemēram, izmeklēšana par sūtījumu kontiem, lai atklātu krāpšanas gadījumus).

  Drošība un drošums. Personas dati var tikt apstrādāti arī tādu darbību kontekstā, kas ir saistītas ar drošību un veselību, FedEx un klientu, piegādātāju vai biznesa partneru aktīvu aizsardzību un klientu, piegādātāju vai biznesa partneru statusa un piekļuves tiesības autentifikāciju (piemēram, lai sniegtu drošus un aizsargātus pakalpojumus tiešsaistes un bezsaistes darījumos).

  Fizisko personu vitālo interešu aizsardzība. Tas ietver datu apstrādi gadījumos, kad ir nepieciešams aizsargāt jūsu vai citu fizisko personu vitālās intereses (piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar neatliekamas medicīniskas palīdzības sniegšanu).

  Tiesisko pienākumu izpilde
  . Tas attiecas uz Personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai izpildītu tos likumus, noteikumus un nozarei specifiskās pamatnostādnes (vadlīnijas), kam FedEx ir pakļauts (piemēram, salīdzinot klientu, piegādātāju un biznesa partneru vārdus ar neatļauto (bloķēto) personu sarakstiem).

 

5. Kas var piekļūt jūsu Personas datiem?

Jūsu Personas datus FedEx var lietot kopīgi ar trešajām pusēm tālāk aprakstītajos gadījumos:

 • Jūsu Personas datus FedEx var lietot kopīgi ar savām saistītajām sabiedrībām, darbības grupām, atkarīgajām (meitas) sabiedrībām un struktūrvienībām vai trešajām personām, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem nolūkiem. Nepieciešamības gadījumā FedEx pieprasa trešajām personām veikt darbības atbilstoši FedEx datu aizsardzības politikai un pamatnostādnēm (vadlīnijām).
 • Jūsu personas datus FedEx var lietot kopīgi ar datu apstrādātājiem, t.i., personām, kas apstrādā Personas datus mūsu vārdā. Tādos gadījumos šīs trešās personas drīkst izmantot jūsu Personas datus tikai iepriekš aprakstītajiem nolūkiem un tikai atbilstoši mūsu norādījumiem. FedEx izmantos tikai tādu datu apstrādātāju pakalpojumus, kas sniedz pietiekamas garantijas, lai īstenotu atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību.
 • FedEx darbiniekiem varētu būt tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, ja tas ir nepieciešams viņu uzdevumu veikšanai. Šādā gadījumā piekļuve tiks piešķirta tikai tad, ja tas nepieciešams iepriekš aprakstītajiem nolūkiem un ja darbiniekam ir saistošas konfidencialitātes prasības.
 • FedEx var koplietot jūsu Personas datus, ja to paredz tiesību akti, tiesas nolēmums vai cits tiesisks process, piemēram, ar tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts pārvaldes iestādēm, lai noteiktu vai īstenotu mūsu likumīgās tiesības, vai arī saistībā ar kādu korporatīvo darījumu, piemēram, atsavināšanu, apvienošanos, konsolidāciju vai aktīvu pārdošanu, vai maz ticamu maksātnespējas gadījumu.

6. Cik ilgi FedEx apstrādās jūsu Personas datus?

FedEx glabā jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams konkrētajiem Personas datu apstrādes nolūkiem. Pēc glabāšans termiņa beigām mēs izdzēsīsim vai anonimizēsim jūsu Personas Datus, ja vien mums nebūs nepieciešamība saglabāt atsevišķus jūsu Personas Datus kādā citā nolūkā. Mēs to darīsim tikai tad, ja mums būs tiesisks pamats jūsu Personas datu saglabāšanai. Mēs arī nodrošināsim, ka Personas dati ir pieejami tikai un vienīgi šim konkrētajam nolūkam.

Piemēram, jūsu Personas dati varētu būt nepieciešami muitas formalitāšu nokārtošanai. Ar muitošanu saistītā likumdošana prasa, lai mēs saglabātu/uzglabātu – atsevišķus – Personas datus. Šis uzglabāšanas laiks parasti ir 3 līdz 7 gadu robežās atkarībā no valsts un attiecīgajām likumdošanas normām. Šādos gadījumos, mēs uzglabāsim Personas datus vienīgi tādēļ, lai izpildītu šīs uz mums attiecināmās likumdošanas prasības.

Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot augstāk sniegto kontaktinformāciju, ja jums ir jautājumi par konkrētiem datu uzglabāšanas termiņiem.

7. Kādus pasākumus FedEx veic, lai aizsargātu jūsu Personas datus?

FedEx ir veicis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu apstrādi, tostarp nodrošinot, ka:

 • jūsu Personas dati tiek aizsargāti pret neatļautu piekļuvi;
 • tiek nodrošināta jūsu Personas datu konfidencialitāte;
 • tiek saglabāta jūsu Personas datu integritāte un pieejamība;
 • personāls ir apmācīts par informācijas drošības prasībām; un
 • par konstatētajiem datu aizsardzības pārkāpumiem vai aizdomām par tiem tiek ziņots saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

8. Kur FedEx glabā un kam nosūta jūsu Personas datus?

Mūsu saimnieciskās darbības un klientiem sniegto pakalpojumu rakstura dēļ FedEx var būt nepieciešams nosūtīt jūsu Personas datus uz vietām ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Jebkurā Personas datu nosūtīšanas gadījumā FedEx nodrošina, ka šāda datu nosūtīšana ir pakļauta atbilstošiem drošības pasākumiem. Eiropas ekonomiskajā zonā šādu datu nosūtīšanu trešajām personām (ārpus Eiropas ekonomiskās zonas) regulēs līgums, kas balstīts uz Eiropas Komisijas apstiprinātām parauga līguma klauzulām datu nosūtīšanai vai citiem drošības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par šiem drošības pasākumiem, lūdzu, rakstiet uz e-pastu dataprotection@tnt.com.

9. Kādas tiesības jūs varat īstenot saistībā ar saviem Personas datiem?

Pamatojoties uz tiesību aktiem, kas piemērojami jūsu Personas datu izmantošanai, jūs varat īstenot dažādas tiesības saistībā ar saviem Personas datiem. Ņemiet vērā, ka daudzos gadījumos jūsu tiesības nav absolūtas un uz mums var neattiekties prasība - pilnībā izpildīt jūsu pieprasījumu, jo šīs jūsu tiesības var būt pakārtotas īpašiem nosacījumiem vai arī mums var būt nepieciešams sabalansēt šīs jūsu tiesības ar mūsu tiesībām un pienākumiem attiecībā uz jūsu Personas datu apstrādi un ar citu personu tiesību un brīvību aizsardzību. Tālāk ir izskaidrotas vairākas šādas tiesības, kas var būt piemērojamas Eiropas ekonomiskās zonas robežās:

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības iegūt mūsu glabāto jūsu Personas datu kopiju un uzzināt plašāku informāciju par to, kā mēs tos izmantojam. Parasti jūsu Personas dati jums tiks sniegti digitālā formātā. Mums ir tiesības jūs lūgt apliecināt savu identitāti pirms mēs jums izsniedzam jūsu pieprasīto informāciju.

Tiesības labot
Mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir precīza un pilnīga. Tomēr gadījumā, ja jūs uzskatāt, ka tas tā nav, jūs varat pieprasīt, lai mēs labotu vai papildinātu jebkādus nepilnīgus vai neprecīzus mūsu rīcībā esošos jūsu Personas datus.

Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu Personas datus, piemēram, ja mūsu savāktie Personas dati vairs nav nepieciešami sākotnējam nolūkam, ja Personas dati ir novecojuši vai ja jūs atsaucat savu piekrišanu. Tomēr tas būs jāsabalansē ar citiem faktoriem. Piemēram, mēs, iespējams, nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu konkrētu juridisko vai regulatīvo pienākumu dēļ.

Tiesības ierobežot apstrādi

Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs (uz laiku) pārtrauktu izmantot jūsu Personas datus, piemēram, ja jūs uzskatāt, ka mūsu rīcībā esošie Personas dati par jums var būt neprecīzi, vai ja jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešams izmantot jūsu Personas datus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Atsevišķos gadījumos jums var būt tiesības pieprasīt, lai jūsu mums sniegtie Personas dati tiek nosūtīti kādai trešajai personai pēc jūsu izvēles. Šīs tiesības var tikt izmantotas, ja jūs mums esat snieguši savus Personas datus un mēs veicam šo datu automatizētu apstrādi, pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu vai lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, kuras pamatā ir mūsu leģitīmās intereses. Apstrādājot Personas datus mārketinga nolūkiem, jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret šo datu apstrādi. Ja jūs pieprasīsiet mums izbeigt jūsu Personas datu apstrādi mārketinga nolūkiem, FedEx nekavējoties pārtrauks jūsu Personas datu izmantošanu. Attiecībā uz citiem gadījumiem, kuri ir pamatoti ar mūsu leģitīmajām interesēm, mēs pārtrauksim uz attiecīgajām interesēm balstīto datu apstrādi, ja jūs mums iesniegsiet iebildumus, kuri ir pamatoti ar jūsu konkrētās situācijas iemesliem, ja vien mums nebūs kāds īpašs leģitīms iemesls datu apstrādes turpināšanai. Tomēr ņemiet vērā, ka mēs, iespējams, nevarēsim turpināt sniegt noteiktus pakalpojumus vai priekšrocības, ja nevarēsim apstrādāt Personas datus, kas nepieciešami šim nolūkam.

Tiesības saistībā ar automatizētu lēmumu pieņemšanu

 Jums ir tiesības nebūt pakļautam automatizētu lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai, kas jums rada tiesiskas sekas vai kam ir līdzīga nozīmīga ietekme. Ja jums ir piemērots automatizēts lēmums un jūs nepiekrītat tā iznākumam, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk sniegto informāciju, un pieprasīt pārskatīt lēmumu.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei. Šādos gadījumos jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas FedEx pārtrauks turpmāku datu apstrādi, cik drīz vien iespējams. Tomēr tas neietekmē apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.

Lūdzu, izmantojiet šo saiti, ja vēlaties izmantot kādu no savām tiesībām:

10. Kā rīkoties, ja jums ir citi jautājumi vai sūdzības?

Ar jautājumiem vai sūdzībām par savu Personas datu apstrādi varat vērsties FedEx, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šī Paziņojuma par privātumu sākumā.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei tajā jurisdikcijā, kurā atrodas jūsu darbavieta vai dzīvesvieta vai kurā ir izdarīts iespējamais pārkāpums. Principā, attiecībā uz FedEx, galvenā datu aizsardzības iestāde Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros ir Nīderlandes Personas datu aizsardzības iestāde (Nīderlandes DAI), izņemot gadījumus, kad iespējamajam pārkāpumam ir tīri lokāls raksturs. Eiropas personas datu aizsardzības iestāžu saraksts ir pieejams šeit.

11. Vai šis Paziņojums par privātumu tiks atjaunināts?

Ik pa laikam FedEx var atjaunināt šo Paziņojumu par privātumu. Ja grozījumiem būs nopietna ietekme, FedEx centīsies aktīvi informēt par šādiem grozījumiem. FedEx vienmēr publicēs atjaunināto Paziņojumu par privātumu Tīmekļa vietnēs, kurā būs iekļauti arī jaunākie grozījumi.

(c) 2019 FedEx