TNT Pārvadājumu noteikumi Eiropā

(stājas spēkā 2023. gada 15. septembrī)

Lai skatītu TNT Latvija papildinājumu TNT Express Pārvadājumu nosacījumiem Eiropā, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūnijā

1. Piemērošana.

1.1. Šie Noteikumi attiecas uz Eiropas izcelsmes Sūtījumiem un Sūtījumiem, kuri tiek pārvadāti starp Eiropas valstīm un teritorijām vai to iekšzemē. Šie Noteikumi neattiecas uz iekšzemes Sūtījumiem Vācijā un Polijā, jo tiem tiek piemēroti atsevišķi konkrētās valsts pārvadājumu noteikumi. Atsevišķās valstīs šo Noteikumu vietā vai papildus tiem var tikt piemēroti vietējie noteikumi vai pasta sūtījumu noteikumi (pieejami tnt.com vietnē attiecīgajā valstī vai teritorijā). Uz Sūtījumiem, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas, attiecas vietējie tarifi un noteikumi, kurus piemēro tā TNT filiāle, nodaļa vai neatkarīgais apakšuzņēmējs, kurš pieņēma Sūtījumu. Uz atpakaļnosūtāmiem Sūtījumiem attiecas tie noteikumi, kuri ir spēkā tajā valstī vai teritorijā, no kuras Sūtījums tiek sūtīts atpakaļ. Plašāku informāciju par jebkuriem TNT Pakalpojumu aspektiem skatiet vietnē tnt.com.

1.2. Uz starptautiskajiem Sūtījumiem, ko pārvadā ar gaisa transportu, atkarībā no konkrētā gadījuma, attiecas vai nu Monreālas konvencija, vai Varšavas konvencija. Uz starptautiskajiem Sūtījumiem, ko pārvadā ar sauszemes transportu, atkarībā no konkrētā gadījuma, attiecas CMR dokumenti. Uz iekšzemes Sūtījumiem (Sūtījumiem, ko pārvadā starp noteiktām vietām vienā valstī) attiecas konkrētās valsts tiesību akti, šie Noteikumi un piemērojamie TNT iekšzemes pārvadājumu noteikumi.

1.3. Šo Noteikumu jaunākā tiešsaistes versija, kas publicēta un atrodas attiecīgajā vietējā tnt.com vietnē, jāuzskata par noteicošo versiju, kura aizstāj visas iepriekšējās vai atšķirīgās Noteikumu versijas. Nododot Sūtījumu TNT, Sūtītājs piekrīt tajā brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem. TNT saglabā tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt vai papildināt šos Noteikumus.  

1.4. Ja atklājas neatbilstības starp šiem Noteikumiem un citu TNT pārvadājumu dokumentāciju, tostarp noteikumiem, kas iekļauti TNT Pavadzīmē, kravas deklarācijā vai pārvadājumu uzlīmē, šie Noteikumi ir noteicošie, ciktāl tie nav pretrunā ar piemērojamo Konvenciju(-ām) vai citiem obligāti piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp attiecīgajiem vietējiem pasta pārvadājumu noteikumiem.

1.5. TNT var laiku pa laikam veikt izmaiņas tā piedāvātajos Pakalpojumos vai uz laiku apturēt to sniegšanu. Šādas izmaiņas vai Pakalpojumu apturēšana ir spēkā attiecībā uz Sūtījumiem, kuri TNT nodoti pēc atbilstošā datuma. Plašāku informāciju par pašlaik piedāvātajiem Pakalpojumiem skatiet vietnē tnt.com.

1.6. Visos gadījumos, kad TNT ir jāpieņem kāds lēmums, TNT to dara pilnībā pēc saviem ieskatiem.

2. Definīcijas. 

Aviopārvadājumu pavadzīme” vai “Pavadzīme” ir jebkurš transportēšanas dokuments, deklarācija, sūtījuma pavadzīme, uzlīme, spiedogs, elektronisks ieraksts vai tamlīdzīgs dokuments, kas tiek izmantots TNT pārvadāšanas sistēmā, lai uzsāktu Sūtījuma pārvadāšanu. 

Papildu Pakalpojumi” ir visi citi pakalpojumi, izņemot Pārvadājumu Pakalpojumus.

B2C Sūtījumi” ir Sūtījumi, kas veikti saskaņā ar komercdarījumu starp uzņēmumu – Sūtītāju (kurš veic profesionālu darbību) un privātpersonu patērētāju – Saņēmēju (kurš rīkojas nesaistīti ar savu profesionālo darbību).

Darba diena” ir ikviena diena, kurā uzņēmumi Sūtījuma izcelsmes valstī, teritorijā vai reģionā vai Sūtījuma galamērķa valstī, teritorijā vai reģionā ir atvērti uzņēmējdarbībai. Darba dienas un svētku dienas dažādās valstīs, teritorijās vai reģionos var būt atšķirīgas. Lai noskaidrotu, vai tas var ietekmēt piegādes saistības, sazinieties ar TNT.

Piegāde uzņēmumam” ir piegāde, ko veic uz uzņēmuma komercdarbības vai saimnieciskās darbības telpām, izņemot (a) mājas vai privātās dzīvesvietas, (b) vietas, kur komercdarbība tiek veikta no mājām vai privātās dzīvesvietas un par kurām Sūtītājs ir norādījis, ka tā ir dzīvesvieta, un (c) B2C Sūtījumus.

Izmaksas” ir Pārvadāšanas izmaksas un visas citas maksas vai piemaksas, kas kādā brīdī aprēķinātas vai piemērotas saskaņā ar šiem Noteikumiem, tostarp degvielas un citas saistītās piemaksas, maksa par muitošanas pakalpojumiem, papildu izmaksas, piemaksas par Paaugstināto atbildību vai Apdrošināšanu, atpakaļnosūtīšanas izmaksas, īpašās apstrādes izmaksas, nodevas un nodokļi, importa un eksporta piemaksas un citas izmaksas, kas pamatoti radušās TNT saistībā ar Sūtījuma pārvadāšanu. Plašāku informāciju par citām piemaksām skatiet vietnē tnt.com. TNT iekasēs pievienotās vērtības nodokļus par savām Izmaksām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

CMR” ir 1956. gada Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu ar 1978. gadā pieņemtajiem grozījumiem. 

Noteikumi” ir šie Pārvadājumu noteikumi to atjauninātajā versijā, kura konkrētajā brīdī ir publicēta vietnē tnt.com. 

Konvencijas” nozīmē gan Varšavas Konvenciju, gan Monreālas Konvenciju un CMR kopā.

Deklarētā muitas vērtība” ir Sūtījuma satura pārdošanas cena vai tā aizstāšanas vērtība, kuru nepieciešams noskaidrot atmuitošanas vajadzībām.

Piegādes saistību termiņš” ir attiecīgā TNT pakalpojuma piegādes saistību termiņš saskaņā ar publicēto informāciju vai, TNT Klientu apkalpošanas nodaļas norādīto termiņu Sūtījumam, ņemot vērā konkrēto Sūtījumu, datumu, precīzu galamērķi, Sūtījuma svaru un vērtību.

Paaugstināta atbildība” ir Pavadzīmē norādītā Sūtījuma vērtība (ja Sūtītājs ir tādu norādījis), kura atbilst TNT atbildības maksimālajam apmēram gadījumos, kad saskaņā ar atbilstošo Konvenciju vai vietējiem tiesību aktiem TNT iestājas atbildība saistībā ar konkrēto Sūtījumu, par kuru Sūtītājs ir samaksājis atbilstošo piemaksu. 

Eiropa” ietver Albāniju, Armēniju, Apvienoto Karalisti, Austriju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Beļģiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Gruziju, Horvātiju, Igauniju, Islandi, Itāliju, Izraēlu, Īriju, Kipru, Krieviju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Maķedoniju, Maltu, Melnkalni, Moldovu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Serbiju, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Šveici, Turciju, Ukrainu, Ungāriju, Vāciju un Zviedriju visas kopā. 

Apdrošināšana” ir Sūtījuma vērtība, ko Sūtītājs norādījis Pavadzīmē un kura atbilst maksimālajam apmēram, kādā TNT uzņemas risku saistībā ar konkrēto Sūtījumu, par kuru Sūtītājs ir samaksājis atbilstošo piemaksu.

Noplūde” jāsaprot nozīmē, kāda šim terminam piešķirta 7. punktā (Sūtījumu sagatavošana).

Monreālas konvencija” ir 1999. gada 28. maija Monreālas konvencija un visi tā piemērojamie Protokoli. 

Paka” ir ikviena atsevišķa paka vai sūtījums, ko Sūtītājs nodevis TNT pārvadāšanai un ko TNT ir pieņēmis no Sūtītāja.

Aizliegtie priekšmeti” ir priekšmeti un Sūtījumu veidi, kas norādīti šo Noteikumu 10. punktā (Aizliegtie priekšmeti).

Saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas Pavadzīmē norādīta kā Sūtījuma saņēmējs.

Piegāde dzīvesvietā” ir piegāde, kas veikta uz mājām vai privāto dzīvesvietu, tostarp uz vietām, kur komercdarbība tiek veikta mājas apstākļos vai privātā dzīvesvietā, vai piegāde uz piegādes adresi, par kuru Sūtītājs ir norādījis, ka tā ir dzīvesvieta.

Sūtītājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas Pavadzīmē norādīta kā Sūtījuma sūtītājs.

Pakalpojumi” ietver gan Papildu Pakalpojumus, gan Pārvadājumu pakalpojumus. 

Sūtījums” ir viena vai vairākas Pakas, kas tiek pārvadātas ar vienu Pavadzīmi.

TNT” nozīmē uzņēmumu Federal Express Corporation, tā meitasuzņēmumus, nodaļas un filiāles, to attiecīgos darbiniekus un aģentus (ciktāl piemērojams).

TNT Konta numurs” vai “TNT Konts” ir numurs, ko TNT ir piešķīris klientam, lai nodrošinātu, ka TNT sistēma apkopo kontā veiktās darbības un maksātājam tiek izrakstīti pareizi rēķini.

Pārvadāšanas izmaksas” ir tarifi par Sūtījuma pārvadāšanu, ko TNT ir piemērojis saskaņā ar šiem Noteikumiem, izņemot citas aprēķinātās vai piemērotās maksas vai piemaksas, tostarp degvielas piemaksu, maksu par muitošanas pakalpojumiem, papildu izmaksas, piemaksas par Paaugstināto atbildību vai Apdrošināšanu, īpašās apstrādes izmaksas, nodevas un nodokļus, importa un eksporta piemaksas un citas piemaksas.

Pārvadājumu pakalpojumi” ir Sūtījumu pārvadāšanas pakalpojumi, ko TNT piedāvā un sniedz saskaņā ar TNT Pavadzīmi, izņemot FedEx aviopārvadājumu pavadzīmes.  

Īpaši vērtīgi priekšmeti” ir priekšmeti, kuriem to īpašību dēļ netiek piemērota Paaugstinātā atbildība vai Apdrošināšana, tostarp dārgakmeņi, dārgmetāli, juvelierizstrādājumi, neiepakotas mēbeles, stikla un porcelāna izstrādājumi, mākslas darbi, senlietas, kažokādas, kolekcijas priekšmeti, mūzikas instrumenti, svarīgi dokumenti, tai skaitā pases, viedtālruņi, viedpulksteņi, planšetdatori, klēpjdatori, elektroniskie displeji, plazmas ekrāni, filmas, lentes, diski, atmiņas kartes vai jebkādas citas datu vai attēlu nesējierīces.

Varšavas Konvencija” ir 1929. gada 12. oktobra Varšavas Konvencija ar grozījumiem, kas tajā izdarīti ar 1955. gada 28. septembra Hāgas Protokolu un visiem vēlāk pieņemtajiem Protokoliem, kā arī 1961. gada 18. septembra Gvadalaharas Konvencija. 

3. Izmaksas.

Sūtījuma Pārvadāšanas izmaksas tiek noteiktas atbilstoši TNT tarifu lapām vai citādi, ja tas nepārprotami paredzēts attiecīgajā TNT pārvadājumu pakalpojumu līgumā. TNT norādītās Izmaksas vai Pakalpojumu cenas ir vienīgi aplēses, kuru pamatā ir Sūtītāja norādītā informācija. Galīgais Izmaksu apmērs vai Pakalpojumu cena var atšķirties atkarībā no faktiski iesniegtā Sūtījuma un šo Noteikumu piemērošanas. TNT neuzņemas atbildību par atšķirībām starp Izmaksu apmēru vai Pakalpojumu cenu, kas norādīta pirms Sūtījuma iesniegšanas, un maksātājam izrakstītajā rēķinā norādītajām summām, un par šādu starpību neveiks nekādu korekciju un nepiešķirs naudas atmaksu vai kredītsummu. Tiek piemērotas tās Izmaksas, kas atbilst konkrētajai situācijai un ir spēkā brīdī, kad tika noslēgts attiecīgais TNT pārvadājumu pakalpojumu līgums, ievērojot TNT tiesības laiku pa laikam un bez brīdinājuma pārskatīt TNT tarifu lapās norādītās Izmaksas, tostarp Pārvadāšanas izmaksas.

4. Degvielas un citas piemaksas.

TNT saglabā tiesības laiku pa laikam un bez brīdinājuma izvērtēt un pārskatīt degvielas un citas piemaksas, kas publicētas vietnē tnt.com. Šādas pārskatīšanas termiņus un apmēru nosaka TNT. Nododot Sūtījumu TNT, Sūtītājs piekrīt maksāt tajā brīdī spēkā esošās piemaksas. Plašāku informāciju par spēkā esošajām piemaksām skatiet vietnē tnt.com.

5. Rēķinu korekcija un apjoma (tilpuma) svars. 

5.1. TNT piemēro maksu vai nu par Sūtījuma svaru, vai par deklarēto Sūtījuma tilpuma svaru atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks.  Tilpuma svaru aprēķina saskaņā ar tilpuma konversijas vienādojumu, kas norādīts attiecīgi TNT likmju lapā vai vietnē tnt.com. TNT var pārbaudīt Sūtījuma svaru un/vai tilpumu, un/vai Sūtījuma vienību skaitu, un, ja tas ir lielāks par deklarēto svaru un/vai tilpumu, un/vai vienību skaitu, Sūtītājs piekrīt, ka TNT maksas aprēķināšanai tiek izmantots Sūtījuma faktiskais svars un/vai Sūtījuma faktiskais tilpuma svars atkarībā no tā, kurš ir lielāks.  

5.2.TNT var pārbaudīt katru Pavadzīmi, lai pārliecinātos par izvēlēto Pārvadājumu pakalpojumu, Sūtījuma/Pakas svaru vai Paku skaitu Sūtījumā. Ja izvēlētais Pārvadājumu pakalpojums, Sūtījuma/Pakas svars vai Paku skaits Pavadzīmē ir norādīts nepareizi, TNT var veikt labojumus Pavadzīmē.

5.3. TNT var veikt rēķina korekciju un ir tiesīgs iekasēt īpašās apstrādes maksu par to, ka bija jāveic labojumi un izmaiņas Pavadzīmē. Informāciju par metodēm, ko izmanto šādu labojumu vai korekciju veikšanai, un atbilstošajām Izmaksām var saņemt pēc pieprasījuma. 

6. Norēķini. 

6.1. Rēķini par Pārvadāšanas izmaksām un saistītajām Izmaksām principā jāapmaksā, nepiemērojot jebkādu ieturējumu vai ieskaitu, 30 dienu laikā pēc rēķina datuma. Noteiktās valstīs var būt spēkā cits apmaksas termiņš; plašāku informāciju var saņemt pēc pieprasījuma. Rēķini par nodevām, nodokļiem un citām saistītajām Izmaksām jāapmaksā saņemšanas brīdī. Neatkarīgi no iepriekš minētā, TNT saglabā tiesības pieprasīt Izmaksu priekšapmaksu. TNT principā izraksta rēķinu par visiem Sūtījumiem reizi nedēļā, no Sūtījumu paņemšanas datuma, ja vien nav noslēgta cita vienošanās. TNT rēķiniem netiek pievienota Piegādes apliecinājuma kopija.

6.2. Ja tiesību akti to pieļauj, TNT kā standarta rēķinu noformēšanas veidu var izmantot elektronisko rēķinu izrakstīšanu, ja vien maksātājs nav nepārprotami pieprasījis citādi. 

6.3. Gadījumos, kad maksājums veikts ar citu, nevis vēlamo norēķinu metodi vai maksājumam nav norādīts maksājuma mērķis, TNT saglabā tiesības vispirms izmantot saņemtos maksājumus senāku rēķinu apmaksai.

6.4. Maksājuma kavējuma gadījumā TNT saglabā tiesības aprēķināt soda naudu, nokavējuma procentus un ar kavēto maksājumu saistītās administratīvās izmaksas. Tādā gadījumā TNT var piemērot atbilstošās soda naudas, izdevumus un/vai procentus pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar piemērojamajiem Eiropas Savienības vai vietējiem tiesību aktiem par kavētiem maksājumiem. 

6.5. Ja maksājumu paredzēts apmaksāt no TNT konta, lai TNT pieņemtu Sūtījumu, personai, kas organizē Sūtījumu, Pavadzīmē jānorāda derīgs un aktuāls TNT konta numurs. Apmaksu no TNT konta iespējams veikt šādos veidos: 

a. “Apmaksā Sūtītājs”: TNT ieturēs Izmaksas no Sūtītāja TNT konta. 

b. “Apmaksā Saņēmējs”: TNT ieturēs Izmaksas no Saņēmēja TNT konta. Šādi norēķināties par pārvadājumiem var vienīgi noteiktās teritorijās.

6.6. Pat tad, ja norādījumos vai nosacījumos par apmaksas veikšanu paredzēts citādi, galīgo atbildību par Izmaksu apmaksu vienmēr uzņemas Sūtītājs (vai atbilstošos gadījumos persona, kas organizē sūtījuma importa darījumu), un tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Saņēmējs atsakās maksāt.

6.7. Pretenzijas saistībā ar rēķiniem Sūtītājs vai attiecīgi Saņēmējs var iesniegt TNT līdz vēlākajam no šiem diviem datumiem: (a) 30 dienu laikā no rēķina datuma vai (b) līdz rēķina apmaksas termiņa beigām. TNT pieņem pretenziju vienīgi tad, ja tajā ir norādīta šāda informācija: (a) rēķina numurs, (b) Pavadzīmes numurs un (c) pretenzijas pamatojums.

6.8. Nodevas un nodokļi. Atbilstošos gadījumos nodevas, nodokļi un citas saistītās Izmaksas var tikt noteiktas, ņemot vērā Sūtījumu saturu. Ja TNT samaksā muitas iestādei nodevas, nodokļus vai citus maksājumus maksātāja vārdā, maksātājam tiks aprēķināta maksa par muitošanas pakalpojumiem lielākajā no šiem abiem apmēriem: fiksēta summa vai procentuāla daļa no kopējās samaksātās summas (atkarībā no tā, kura ir lielāka). TNT nav pienākuma apmaksāt nodevas, nodokļus un citas saistītās Izmaksas, un pirms šo maksājumu nokārtošanas TNT var pieprasīt, lai Sūtītājs vai Saņēmējs vispirms norēķinātos ar TNT par nodevām, nodokļiem vai citiem saistītiem maksājumiem. Ja TNT nenolemj citādi, šādas nodevas un nodokļus apmaksā Saņēmējs. Dažos citos gadījumos šādas nodevas un nodokļus var būt jāapmaksā Sūtītājam, tostarp situācijās, kad Sūtījums jāpiegādā trešās personas objektā, kurā Saņēmējs neuzturas pastāvīgi. Rēķini par nodevām, nodokļiem un citām saistītajām Izmaksām jāapmaksā saņemšanas brīdī. Sīkāku informāciju skatiet 13. punktā (Atmuitošana), vai saņemiet pēc pieprasījuma.

6.9. Valūtas konvertācija. TNT rēķini jāapmaksā rēķinā norādītajā valūtā vai arī vietējā valūtā pēc TNT norādītā valūtas maiņas kursa.

7. Sūtījumu sagatavošana.

7.1. Izmēra un Svara Ierobežojumi. Paku un Sūtījumu izmēra un svara ierobežojumi atšķiras atkarībā no izcelsmes un galamērķa valsts, kā arī no Pakalpojuma veida. 

7.2. Sūtījumi, kas sastāv no vairākām vienībām. Sūtījumiem, kuri sastāv no vairākām vienībām, nav noteikti nekādi ierobežojumi attiecībā uz Sūtījuma kopējo svaru ar nosacījumu, ka ikvienas atsevišķās Sūtījumā iekļautās Pakas svars nepārsniedz galamērķī noteikto svara ierobežojumu vienai Pakai. 

7.3. Sevišķi smagi Sūtījumi. Par Sūtījumiem, kuru svars pārsniedz attiecīgajam Pakalpojumam noteiktos svara ierobežojumus, kas norādīti Sūtījumu sagatavošanas vadlīnijās, vietnē tnt.com, ir iepriekš jāvienojas ar TNT. TNT saglabā tiesības nepieņemt Pakas vai Sūtījumus, ko TNT uzskata par nepiemērotiem vai "sevišķi smagiem", kā sīkāk norādīts Sūtījumu sagatavošanas vadlīnijās, vietnē tnt.com. 

7.4. Iepakošana. Sūtītājam visas Pakas ir jāsagatavo un jāiepako tā, lai tās būtu droši pārvadājamas, ņemot vērā to saturu un izmēru un pieņemot, ka pārvadāšanas un šķirošanas laikā tās tiks apstrādātas ar parasto rūpību, kādu nozarē ievēro, veicot šādas darbības, kā arī nodrošinot atbilstību TNT norādījumiem un visiem piemērojamiem starptautiskajiem līgumiem, tiesību aktiem un noteikumiem, tostarp tiem, kas attiecas uz iepakojumu, marķēšanu un etiķetēm. 

7.5. Sūtītājam jāparūpējas, lai priekšmeti, kuriem varētu kaitēt dažādi ar pārvadāšanu saistīti apstākļi, piemēram, temperatūras vai atmosfēras spiediena maiņa, būtu atbilstoši aizsargāti ar piemērotu iepakojumu. TNT nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies temperatūras vai spiediena maiņas rezultātā.

7.6. TNT nenodrošina transportlīdzekļus ar temperatūras kontroli, izņemot gadījumus, kad par to ir noslēgta nepārprotama vienošanās. Ja par to nav noslēgta nepārprotama vienošanās, TNT nav pienākuma pievienot Sūtījumiem sauso ledu vai sniegt ledus papildināšanas Pakalpojumus neatkarīgi no klienta vai TNT mutvārdu vai vienpusēji rakstveidā izteiktiem apgalvojumiem par pretējo. Ja Saņēmējs atsakās pieņemt Paku vai ja Paka ir bojāta, no tās tek šķidrums vai nāk smaka (kopā saukti “Noplūde”), tā, ja vien iespējams, tiks nosūtīta atpakaļ Sūtītājam. Ja Sūtītājs atsakās pieņemt atpakaļ Paku vai to nav iespējams nosūtīt atpakaļ Noplūdes dēļ, atbildību par to uzņemas Sūtītājs, kurš piekrīt atlīdzināt un citādi kompensēt TNT visas izmaksas, maksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar uzkopšanu un Pakas likvidēšanu. Skatiet 8. punktu(Sūtījumu nepieņemšana vai noraidīšana).

7.7. Marķējums. Sūtītāja pienākums ir pienācīgi aizpildīt Pavadzīmi, norādot visu nepieciešamo informāciju. Katram Sūtījumam jābūt salasāmi un noturīgi marķētam, norādot uz tā Sūtītāja un Saņēmēja vārdu un uzvārdu/nosaukumu, pasta adresi ar ielas, pilsētas un valsts nosaukumu, kā arī pasta indeksu. Starptautisku Sūtījumu gadījumā jābūt norādītai Sūtītāja adresei tajā valstī, kurā Sūtījums iesniegts TNT. Sūtītājam jāpiestiprina Pavadzīme un citas nepieciešamās uzlīmes (piemēram, smags sūtījums) labi redzamā vietā uz Sūtījuma ārējā iepakojuma, lai to būtu viegli pamanīt. 

Plašāka informācija par Sūtījumu sagatavošanu pieejama vietnē tnt.com vai pēc pieprasījuma. 

8. Sūtījumu nepieņemšana vai noraidīšana.

TNT saglabā tiesības jebkurā laikā nepieņemt, aizturēt, atcelt, atlikt vai nosūtīt atpakaļ ikvienu Sūtījumu, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem (tostarp eksporta kontroles, sankciju, muitas tiesību aktiem un noteikumiem) un/vai ja, TNT ieskatā, pastāv iespēja, ka šis Sūtījums var radīt kaitējumu citiem Sūtījumiem, precēm vai cilvēkiem vai aizkavēt citu Sūtījumu piegādi; kuru pārvadāšana ir aizliegta ar piemērojamiem tiesību aktiem vai ir pretrunā ar kādu no šiem Noteikumiem; ja par apmaksas veikšanu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas TNT kontā nepietiek finanšu līdzekļu; ja Sūtījuma izmēri vai veids būtiski atšķiras no tiem, ko Sūtītājs sākotnēji norādījis TNT; vai jebkāda cita iemesla dēļ. Tas, ka TNT pieņēma Sūtījumu, nenozīmē, ka šis Sūtījums, tostarp tā saturs un kvalitāte, atbilst piemērojamiem tiesību aktiem vai šiem Noteikumiem. 

9. Sūtījumu pārbaude.

9.1. TNT var atvērt un pārbaudīt ikvienu Sūtījumu pēc kompetento iestāžu pieprasījuma vai pēc paša TNT ieskatiem, ievērojot piemērojamos tiesību aktus. 

9.2. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, TNT var būt pienākums dažādos veidos pārbaudīt Sūtījumu saturu. Sūtītājs ar šo atsakās no jebkādām iespējamām pretenzijām par šādu pārbaužu izraisītiem bojājumiem vai kavējumiem. 

10. Aizliegtie priekšmeti.

10.1. TNT ir aizliedzis turpmāk norādīto priekšmetusūtīšanu uz jebkuru galamērķi, un Sūtītājs piekrīt nesūtīt šos priekšmetus, ja vien to par to nav noslēgta nepārprotama vienošanās ar TNT (atkarībā no izcelsmes vietas un galamērķa var tikt piemēroti papildu ierobežojumi):

a. šaujamieroči, ieroči, munīcija un to daļas. Tie citstarp ietver pistoles, saliekamos nažus, metamās zvaigznītes, slēptus zobenus, kastetes un tēzerus; 

b. 3D iespiedmašīnas, kas izgatavotas vai darbinātas vienīgi ar nolūku ražot šaujamieročus;

c. sprāgstvielas (1.4. klases sprāgstvielu pārvadāšana var būt pieņemama no dažām vietām un uz dažām vietām; plašāka informācija pieejama pēc pieprasījuma), uguņošanas ierīces un citi aizdedzinoši vai uzliesmojoši priekšmeti;

d. priekšmeti, kas atgādina bumbu, rokas granātu vai citu sprādzienbīstamu ierīci vai ieroci. Šis noteikums attiecas arī uz nefunkcionējošiem izstrādājumiem, tostarp (bet ne tikai) atdarinājumiem, spēļu ieročiem, dekoratīviem priekšmetiem, mācību inventāru un mākslas priekšmetiem; 

e. militāras preces no izcelsmes valsts, kurā tām nepieciešama eksporta licence; 

f. cilvēku līķi, cilvēku orgāni vai ķermeņa daļas, cilvēku vai dzīvnieku embriji, kremētas vai ekshumētas cilvēku mirstīgās atliekas; 

g. dzīvi dzīvnieki, tostarp kukaiņi un mājdzīvnieki;  

h. dzīvnieku kautķermeņi, miruši dzīvnieki vai izbāzti dzīvnieki. Tie citstarp ietver kažokādas, ziloņkaulu un ar ziloņkaulu saistītus izstrādājumus, kā arī faunu;  

i. augi vai augu materiāli, tostarp griezti ziedi (grieztu ziedu izvešana un ievešana ir atļauta tikai starp noteiktām valstīm un teritorijām, tostarp no Nīderlandes uz ASV un visā Latīņamerikā; plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma);  

j. pārtikas preces, kas ātri bojājas, kā arī ēdieni un dzērieni, kas jāglabā aukstumā vai citos īpašos apstākļos; 

k. pornogrāfija un/vai citi nepiedienīga rakstura materiāli. Tie citstarp ietver manikini (tostarp seksa lelles); 

l. nauda, tostarp, skaidra nauda un skaidras naudas ekvivalenti (piemēram, apgrozāmi vērtspapīri, indosētas akcijas, obligācijas un čeku apstrādes vēstules), kolekcijas monētas un markas; 

m. loterijas biļetes un azartspēļu ierīces, ja tās ir aizliegtas ar likumu; 

n. bīstami atkritumi, tostarp izlietotas zemādas injekciju adatas un/vai šļirces vai citi medicīniski, organiski vai rūpnieciski atkritumi;  

o. slapjais ledus (sasaldēts ūdens); 

p. viltotas preces, tostarp preces ar preču zīmi, kas ir identiska vai gandrīz neatšķirama no reģistrētas preču zīmes (parasti sauktas par “viltojumiem”), bez attiecīgās reģistrētās preču zīmes īpašnieka piekrišanas vai pārraudzības; 

q. marihuāna, tostarp atpūtas vai medicīniskiem nolūkiem paredzēta marihuāna, un no marihuānas atvasināts kanabidiols (CBD), visi produkti, kuru sastāvā ir tetrahidrokanabinols (THC) un sintētiskie kanabinoīdi neatkarīgi no to proporcijas;

r. svaigi vai neapstrādāti kaņepju augi vai to daļas (tostarp kaņepju stiebri, kaņepju lapas, kaņepju ziedi un kaņepju sēklas); 

s. tabaka un tabakas izstrādājumi, tostarp, bet ne tikai, cigaretes, cigāri, tinamā tabaka, bezdūmu tabaka, ūdenspīpes tabaka, un

t. elektroniskās cigaretes un to komponentes, citas līdzīgas ierīces, kuru darbības pamatā ir iztvaicēšana vai aerosolizācija, lietošanai šādās ierīcēs paredzēti nedegoši šķidrumi vai geli arī tad, ja tie nesatur nikotīnu.  

10.2. TNT ir aizliedzis turpmāk norādīto Sūtījumu veidu sūtīšanu uz jebkuru galamērķi, un Sūtītājs piekrīt nesūtīt šāda veida Sūtījumus (atkarībā no izcelsmes vietas un galamērķa var tikt piemēroti papildu ierobežojumi):

a. Sūtījumi vai preces, kuru imports vai eksports ir aizliegts ar likumu vai tiesību aktu,  , tostarp Sūtījumi, kur Sūtītājs vai kāda no pusēm, kura saistīta ar Sūtījumu, ir iekļauta jebkādā ierobežoto pušu sarakstā, ko publicē un uztur ASV Valsts kases departaments, Ārvalstu aktīvu kontroles birojs, ASV Tirdzniecības departaments, Rūpniecības un drošības birojs, ASV Valsts departaments, ANO Sankciju komiteja, Eiropas Savienības Padome un ikviena cita attiecīgā iestāde, ja vien tiem nav piešķirta licence vai tos nav apstiprinājis attiecīgais valsts departaments vai arī tie nav atļauti saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem;

b. Sūtījumi, kuru pārvadāšanai, importēšanai vai eksportēšanai TNT ir jāsaņem speciāla licence vai atļauja, izņemot gadījumus, kad TNT ir nepārprotami piekritis citādi; 

c. nedeklarēti, ar akcīzes nodokli apliekami sūtījumi vai preces, kurām nepieciešama uzraudzības iestādes atļauja un muitošana;   

d. Sūtījumi, kuru deklarētā muitas vērtība pārsniedz konkrētajā galamērķī atļauto; 

e. bīstamās preces, izņemot gadījumus, kad bīstamo preču pārvadāšana ir atļauta saskaņā ar šo Noteikumu 12. punktu (Bīstamas preces); un 

f. pakas, kas ir mitras, no kurām tek šķidrums vai izdalās jebkāda veida smaka.  

10.3. TNT neuzņemas nekādu atbildību par Aizliegtajiem priekšmetiem neatkarīgi no tā, kādā veidā tie pieņemti pārvadāšanai (tostarp kļūdas dēļ vai pēc iepriekšēja brīdinājuma saņemšanas). TNT saglabā tiesības nepieņemt pārvadāšanai Pakas, pamatojoties uz šiem ierobežojumiem vai drošības apsvērumu dēļ. TNT ir tiesības iekasēt no Sūtītāja administrēšanas maksu par noraidītajām Pakām, kā arī atbilstošos gadījumos izdevumus par preču nosūtīšanu atpakaļ. Plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

11. Eksporta kontrole.

11.1. TNT neveic tādu Sūtījumu pārvadāšanu, kuri neatbilst eksporta kontroles tiesību aktu prasībām. Sūtītājs ir atbildīgs un garantē atbilstību visiem piemērojamajiem likumiem, noteikumiem un regulām, tostarp ASV Eksporta administrēšanas noteikumiem, ASV Starptautiskās ieroču aprites noteikumiem, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles noteikumiem un jebkuras valsts piemērojamajiem eksporta tiesību aktiem un valdības noteikumiem, kuri attiecas uz Sūtījuma transportēšanu. Sūtītājs apliecina un garantē, ka attiecībā uz Sūtījumiem ievēros visas piemērojamās ASV valdības noteiktās sankcijas, kas aizliedz eksportēt vai atkārtoti eksportēt preces, pakalpojumus vai tehnoloģijas uz un no valstīm un reģioniem, uz kuriem attiecas ASV teritoriālās sankcijas. Turklāt TNT nepārvadā un Sūtītājs piekrīt neiesniegt pārvadāšanai preces, kuru tirdzniecību ierobežo vai aizliedz noteiktās ekonomiskās sankcijas un piemērojamie embargo tiesību aktu. Aktuālo sarakstu ar valstīm un teritorijām, ko TNT neapkalpo, skatiet vietnē tnt.com.

11.2. Turklāt, ja vien tiem nav piešķirta licence vai tos nav apstiprinājusi valsts aģentūra vai tas nav atļauts ar piemērojamo likumu, TNT nepārvadā un Sūtītājs garantē, ka neiesniegs TNT pārvadāšanai tādus Sūtījumus, kur Sūtītājs vai kāda no pusēm, kura saistīta ar Sūtījumu, ir iekļauta jebkādā ierobežoto pušu sarakstā, ko publicē un uztur ASV Valsts kases departaments, Ārvalstu aktīvu kontroles birojs, ASV Tirdzniecības departaments, Rūpniecības un drošības birojs, ASV Valsts departaments, ANO Sankciju komitejas, Eiropas Savienības Padome un ikviena cita attiecīgā iestāde. Sūtītājs arī piekrīt un garantē, ka nemēģinās sūtīt Sūtījumus nevienai tādai struktūrai, starp kuras kopīpašniekiem, atbilstoši sankciju piemērošanas iestādes secinājumiem, ir kāda no personām, uz kuru attiecas ekonomiskās sankcijas.

11.3. Sūtītājs apņemas noskaidrot tā, vai Sūtījumiem ir nepieciešamas eksporta licences vai atļaujas, kā arī to, vai uz tiem neattiecas kāds cits regulējums par kontroles pasākumiem, kas jāveic pirms to eksportēšanas, un iesniegt TNT visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami piemērojamo tiesību aktu prasību ievērošanai. Sūtītāja pienākums ir pašam apmaksājot visus izdevumus, noskaidrot, kādas ir eksporta licenču vai atļauju izsniegšanas prasības konkrētajam Sūtījumam, iegūt visas nepieciešamās licences un atļaujas un pārliecināties, vai saskaņā ar tiesību aktiem Sūtījuma izcelsmes valstī, galamērķa valstī un ikvienā citā valstī, kuras jurisdikcijai tiek pakļauts Sūtījums, Saņēmējam ir tiesības saņemt Sūtījumu. Turklāt Sūtītājs uzņemas atbildību par to, lai nosūtāmo priekšmetu galīgā lietošana vai galalietotājs atbilstu īpašajām kontroles politikām, kas paredz ierobežojumus ASV Eksporta administrēšanas noteikumos konkrēti uzskaitītu preču eksportēšanai, atkārtotai eksportēšanai un pārvietošanai noteiktos veidos.

11.4. TNT neuzņemas atbildību ne pret Sūtītāju, ne arī pret kādu citu personu par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, tostarp (bet ne tikai) soda naudām, soda sankcijām un/vai Sūtījuma aizturēšanu vai iznīcināšanu, kas tika piemērotas, jo Sūtītājs nebija ievērojis tiesību aktu prasības attiecībā uz eksporta kontroli, sankcijām vai muitu vai TNT veiktajām darbībām, lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības. Sūtītājs arī piekrīt atlīdzināt TNT visus zaudējumus vai izdevumus, tostarp (bet ne tikai) soda naudas,  soda sankcijas un/vai Sūtījuma atteikumu, aizturēšanu vai iznīcināšanu, kas tika piemērotas, jo Sūtītājs nebija ievērojis tiesību aktu prasības attiecībā uz eksporta kontroli, sankcijām vai muitu, vai TNT veica pasākumus, lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības.

12. Bīstamās preces.

12.1. Bīstamo preču identificēšana. “Bīstamās preces” ir priekšmeti, kuru pārvadāšana var apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus, vidi vai pārvadātāju. Sūtītājam ir pienākums pārliecināties par to, vai Sūtījumā nav iekļautas bīstamās preces, ko klasificē ANO Rekomendācijas bīstamu kravu pārvadāšanai, Starptautiskās Civilās aviācijas organizācija (ICAO), Eiropas valstu nolīgums par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), Starptautiskā Gaisa transporta asociācija (IATA) un citi piemērojamie tiesību akti un noteikumi.

12.2. Ierobežoti Pakalpojumi. TNT nesniedz Pakalpojumus attiecībā uz bīstamām precēm, izņemot 12. punktā aprakstītos gadījumus. TNT pēc saviem ieskatiem var pieņemt konkrētas bīstamās preces, bet tikai pēc tam, kad TNT un Sūtītājs/Saņēmējs ir vienojušies par īpašām prasībām attiecībā uz šīm bīstamajām precēm. Plašāku informāciju par TNT īpašajām prasībām, kā arī par pieteikšanos uz “apstiprinātā klienta statusu” var saņemt no TNT Klientu apkalpošanas nodaļas. 

12.3. Papildu izmaksas. Par tādu Sūtījumu apstrādi, kuros iekļautas bīstamas preces, tiek piemērota piemaksa par bīstamo preču apstrādi. Šīs piemaksas ir atkarīgas no īpašās apstrādes klasifikācijas un veida, tostarp no tā, vai nepieciešams nodrošināt piekļuvi precēm pārvadāšanas laikā.

12.4. Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi. Visām Pakām, kurās iekļautas bīstamās preces, jāatbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp ICAO Tehniskajiem norādījumiem par bīstamu preču drošu pārvadāšanu ar aviotransportu un IATA Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumiem. Lai pārvadātu bīstamo preču Sūtījumus, uz kuriem attiecas ADR, ir jāorganizē īpaši pārvadāšanas pasākumi, un Sūtītājam ar apstiprinātā klienta statusu jāsazinās ar TNT par šo pasākumu veikšanu pirms Sūtījuma nosūtīšanas. 

12.5. Sūtījuma sagatavošana. Sūtītājiem ar apstiprinātā klienta statusu ir pienākums identificēt, klasificēt, iepakot un marķēt bīstamo preču Sūtījumus, piestiprināt tiem uzlīmes un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot visus piemērojamos starptautiskos līgumus un tiesību aktus. Sūtītāja pienākums ir arī pārliecināties, ka Saņēmējs atbilst visu piemērojamo starptautisko līgumu un tiesību aktu prasībām. Kad tas nepieciešams, katram Sūtījumam ir jāpievieno atbilstošā bīstamu preču pārvadāšanas dokumentācija (piemēram, IATA Kravas nosūtītāja deklarācija par bīstamām precēm). TNT var pieprasīt, lai Sūtītājs nolīgtu kvalificētu komplekso iepakošanas un nosūtīšanas pakalpojumu sniedzēju, lai atrisinātu problēmu ar nepiegādājamu Sūtījumu, kurā ir bīstamas preces. Sūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā informācija un Pavadzīmē jāaizpilda visi lauki, kas attiecas uz bīstamām precēm. Sūtītājiem, kuri bīstamu preču sūtīšanai izmanto elektroniskās sistēmas, atkarībā no konkrētās sistēmas ir jāizvēlas speciālais serviss, īpašā apstrāde vai marķēšana, lai norādītu, ka Sūtījumā iekļautas bīstamas preces. 

12.6. Iepakojums. TNT iepakojumus nedrīkst izmantot Bīstamu preču (tostarp sausā ledus) sūtīšanai, izņemot B kategorijas (UN 3373) bioloģiskās vielas, kuras drīkst sūtīt TNT Medpak iepakojumā.

12.7. Bīstamo preču iesniegšana un piegāde. Ne visos TNT apkalpošanas punktos pieņem bīstamās preces. Noteiktos TNT apkalpošanas punktos nepieņem konkrētu kategoriju bīstamās preces, turklāt ne visus Pārvadāšanas pakalpojumus ļauts izmantot bīstamu preču pārvadāšanai. TNT saglabā tiesības nepieņemt bīstamas preces nevienā apkalpošanas punktā, kurā tās nedrīkst pieņemt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai pēc TNT ieskatiem. Ja Sūtījums netiek nodots darbiniekiem apkalpošanas punktā, kur pieņem bīstamas preces, tas jāiesniedz TNT, piesakot Sūtījuma paņemšanu no klienta noteiktā laikā un vietā.  

12.8. Maršruta maiņas aizliegums. Bīstamo preču maršrutu mainīt nedrīkst; tās jāpiegādā vienīgi uz Sūtītāja sākotnēji norādīto Saņēmēja adresi. 

12.9. Sūtītāja iespējamā atbildība. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem TNT var būt pienākums ziņot attiecīgajai uzraudzības iestādei vai valsts iestādei par neatbilstoši deklarētiem vai nedeklarētiem bīstamu preču sūtījumiem. Sūtītājam var tikt piemērotas tiesību aktos noteiktās soda naudas vai soda sankcijas. 

13. Atmuitošana. 

13.1. Sūtījumiem, kurus pārvadā pāri valsts robežām, var būt nepieciešama muitošana. Sūtītāja pienākums ir nodrošināt preču sūtīšanas atbilstību visām normatīvajām muitas prasībām, iesniegt visu muitošanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kā arī apliecināt un garantēt, ka visi iesniegtie paziņojumi un informācija saistībā ar precēm un Sūtījuma muitošanu, tostarp attiecīgais Harmonizētās sistēmas kods, ir un būs patiesi, pareizi un pilnīgi. Ja Sūtījumam papildus Pavadzīmei nepieciešama arī cita dokumentācija (piemēram, komercrēķins), pārvadāšanas laiks var ieilgt. TNT saglabā tiesības pilnībā pēc saviem ieskatiem iekasēt no Sūtītāja visas soda sankcijas, soda naudas, zaudējumus vai citus izdevumus, tostarp uzglabāšanas izdevumus, kuri radušies tāpēc, ka kompetentā iestāde veikusi pasākumus, lai nodrošinātu tiesību aktu ievērošanu, vai Sūtītājs nav izpildījis savas šajā dokumentā noteiktās saistības. 

13.2. Nosūtītājs uzņemas atbildību un sedz visus izdevumus saistībā ar to, ka starptautiski pārvadājamas preces ir atļauts ievest galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un ievērojot visas prasības saistībā ar licencēm vai atļaujām, ja šādas prasības ir piemērojamas.

13.3. Pirms Sūtījuma piegādes Saņēmējam no Sūtītāja var tikt pieprasīta papildu informācija, kas nepieciešama, lai saņemtu atļauju no citām uzraudzības iestādēm galamērķa valstī. Var būt nepieciešams vairāk laika, lai atmuitotu Sūtījumus, kas satur preces vai produktus, ko citās galamērķa valstīs regulē vairākas valsts aģentūras (piemēram, valsts aģentūras, kas pārrauga atbilstību standartiem pārtikas nekaitīguma, sabiedrības veselības aizsardzības, farmācijas, medicīnas produktu, augu un dzīvnieku, telekomunikāciju un cita elektroniskā aprīkojuma jomā, vai līdzīgas aģentūras). Visas izmaksas saistībā ar preču nosūtīšanu un atpakaļ sūtīšanu no valstīm, kurās tās nav atļauts ievest, būs jāsedz Sūtītājam.

13.4. Ja muita vai citas iestādes ir aizturējušas Sūtījumu nepareizas vai nepietiekamas dokumentācijas dēļ, TNT var mēģināt informēt par to Saņēmēju. Ja saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem pareizā informācija vai dokumentācija jāiesniedz Saņēmējam, bet viņš to neizdara termiņā, kāds TNT ieskatā ir saprātīgi pieļaujams, Sūtījums, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus, var tikt atzīts par nepiegādājamu (skatiet 18. punktu (Nepiegādājami Sūtījumi)). Ja Saņēmējs nav iesniedzis nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju un saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem to drīkst izdarīt Sūtītājs, TNT var mēģināt informēt par to Sūtītāju. Ja arī Sūtītājs neiesniedz informāciju vai dokumentāciju termiņā, kāds TNT ieskatā ir saprātīgi pieļaujams, Sūtījums, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus, tiks atzīts par nepiegādājamu. TNT neuzņemas nekādu atbildību par nespēju veikt piegādi nepareizas vai trūkstošas dokumentācijas dēļ, neatkarīgi no tā, vai TNT mēģināja informēt par to Saņēmēju vai Nosūtītāju. 

13.5. Ja to pieļauj vietējie tiesību akti, starptautisko Sūtījumu atmuitošanu nodrošinās TNT. TNT sniegs muitai un citām uzraudzības iestādēm muitošanai nepieciešamo informāciju par Sūtījumu. Atbilstošos gadījumos TNT par starptautiskiem Sūtījumiem var iekasēt maksu par muitošanas pakalpojumiem, tostarp par muitas formalitāšu kārtošanu, par nodevu un nodokļu nomaksu muitas iestādei maksātāja vārdā, par Sūtītāja, Saņēmēja vai trešās personas pieprasītajiem pakalpojumiem, vai arī pieprasīt atlīdzināt izdevumus, ko TNT samaksājis uzraudzības iestādēm par formalitāšu kārtošanu. Maksu veidi un summas dažādās valstīs atšķiras. 

13.6. TNT rīkosies kā Sūtītāja vai attiecīgi Saņēmēja aģents vienīgi Sūtījuma atmuitošanas nolūkos. Atbilstošos gadījumos Sūtītājs pilnvaro TNT vai TNT izvēlēto brokeri kā Sūtītāja vai Saņēmēja tiešo pārstāvi aizpildīt un iesniegt muitas deklarācijas un veikt visas ar to saistītās darbības viņu vārdā, Sūtītājam vai Saņēmējam uzņemoties visu risku par šādām darbībām. Sūtītāja pienākums ir atbilstošos gadījumos nodrošināt, lai Saņēmējs pilnvarotu TNT, kā paredzēts šajā punktā. 

13.7. Dažos gadījumos, TNT pēc saviem ieskatiem var pieņemt norādījumus izmantot pakalpojumus, ko sniedz konkrēts muitas brokeris, kurš nav TNT brokeris (vai TNT izvēlētais brokeris) vai Sūtītāja ieceltais brokeris. TNT (vai TNT izvēlētais brokeris) jebkurā gadījumā patur tiesības muitot sūtījumu, ja brokeri nevar noteikt vai tas atsakās veikt muitas procedūru, vai TNT netika sniegta precīza un pilnīga informācija par brokeri (tostarp vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un pasta indekss).

14. Nodevas un Nodokļi.

14.1. Lai atmuitotu atsevišķas preces, TNT maksātājā vārdā var apmaksāt muitas iestādes aprēķinātās nodevas un nodokļus un piemērot piemaksu par šādu darbību. Attiecībā uz ikvienu Sūtījumu TNT var sazināties ar maksātāju un pieprasīt apstiprinājumu par šādu izdevumu atmaksāšanas kārtību, kā priekšnosacījumu Sūtījuma atmuitošanai un piegādei, kā arī TNT pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai nodevas un nodokļi tiktu samaksāti pirms Sūtījuma nodošanas Saņēmējam. Sazinieties ar TNT Klientu apkalpošanas nodaļu, lai saņemtu plašāku informāciju. 

14.2. Ja rodas domstarpības par Sūtījumam aprēķināto nodevu un nodokļu precizitāti un atbilstību, TNT vai tā ieceltais brokeris var pārskatīt nosūtīšanas dokumentus, kas iesniegti kopā ar Sūtījumu. Ja TNT konstatē, ka nodevas un nodokļi bija aprēķināt pareizi, Sūtītājs piekrīt samaksāt nodevas un nodokļus vai atbilstošos gadījumos apliecina, ka tos segs Saņēmējs.

14.3. Ja TNT maksātāja vārdā samaksā muitas iestādei nodevas, nodokļus vai citus maksājumus, maksātājam tiks aprēķināta maksa par muitošanas pakalpojumiem kā fiksēta summa vai procentuāla daļa no kopējās TNT samaksātās summas. Maksa par muitošanas pakalpojumiem atšķiras atkarībā no galamērķa valsts. Plašāku informāciju par muitošanas pakalpojumu izmaksām skatiet tnt.com vietnes lapā “Papildu pakalpojumi un piemaksas”.

14.4. Ja Sūtītājs Pavadzīmē nav norādījis maksātāju, rēķins par nodevām un nodokļiem tiks automātiski izrakstīts Saņēmējam, ja tas ir atļauts.

14.5. Pat ja apmaksas norādījumos paredzēts citādi, situācijās, kad turpmāk minētie maksājumi nav veikti, galīgo atbildību par to, lai tiktu samaksātas nodevas un nodokļi, kā arī visas maksas un piemaksas, kas saistītas ar TNT veikto nodevu un nodokļu apmaksu, uzņemas Sūtītājs. Ja Saņēmējs vai trešā persona, no kuras bija pieprasīts atmaksas apstiprinājums, pēc pieprasījuma atsakās samaksāt nodevas un nodokļus, TNT par šiem maksājumiem var sazināties ar Sūtītāju. Ja Sūtītājs atsakās pieņemamā veidā atlīdzināt TNT radušos izdevumus, Sūtījums var tikt nosūtīts atpakaļ Sūtītājam (un tādā gadījumā Sūtītājam jāapmaksā gan sākotnējās izmaksas, gan atpakaļnosūtīšanas izmaksas), novietots pagaidu glabātavā, vispārējā importa sūtījumu noliktavā vai muitas noliktavā, vai arī var tikt atzīts par nepiegādājamu. Ja Sūtījuma Pārvadāšanas izmaksas apmaksātas no kredītkartes, TNT saglabā tiesības noņemt no šīs kredītkartes konta arī maksājumus par nodevām un nodokļiem, kas tam netika samaksāti saistībā ar Sūtījumu. 

14.6. Atkarībā no tā, kādas ir TNT iespējas konkrētajā teritorijā, Sūtījums var tikt aizkavēts, ja TNT neizdodas iegūt pietiekamu apstiprinājumu par TNT apmaksāto nodevu un nodokļu atmaksāšanu. Šādi kavējumi vai citi šo Noteikumu pārkāpumi ietilpst atbildības izņēmumos. 

14.7. Nodevas un nodokļi jāapmaksā vienā no turpmāk norādītajiem veidiem, ko TNT izvēlas pēc saviem ieskatiem: skaidrā naudā, ar čeku (privāto vai uzņēmuma čeku, uzrādot derīgu identifikācijas dokumentu), kredītkarti, naudas pārskaitījumu, ceļojumčeku, no debetkonta vai atlikto maksājumu konta. TNT nepieņem nodevu un nodokļu priekšapmaksu. 

14.8. TNT neuzņemas atbildību par muitā atstātiem Sūtījumiem, un tādi Sūtījumi var tikt atzīti par nepiegādājamiem. 

15. Pārvadāšanas maršruts.

Visus Sūtījumu pārvadāšanas maršrutus nosaka TNT. Pārvadāšanas maršruts reizēm var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai nodrošinātu pārvadājamo preču aizsardzību, TNT nevar izpaust sīkāku informāciju par maršrutu vai drošības pasākumiem tā pārvadājumu tīklā. Šī paša iemesla dēļ nav atļauta arī TNT pārvadājumu tīkla vai transportlīdzekļu revīzija, izņemot gadījumus, kad tai ir likumisks vai juridisks pamats. 

16. Piegāde.

16.1. Sūtījumi tiek piegādāti uz Saņēmēja adresi, ievērojot nosacījumus, kas minēti 16.7. un 16.8. punktā turpmāk. Sūtījumi nav obligāti jānodod Saņēmējam personīgi. TNT var nodot Sūtījumu Saņēmējam vai kādai citai personai, ja ir pamats uzskatīt, ka tā ir pilnvarota saņemt Sūtījumu Saņēmēja vārdā. Pie Sūtījuma adresēm vienmēr jānorāda Saņēmēja pilna adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. 

16.2. Noteiktos gadījumos ir pieļaujama pasta nodaļas abonentkastītes adreses izmantošana ar nosacījumu, ka Sūtītājs piegādes atvieglošanai ir TNT iesniedzis Saņēmēja tālruņa numuru. 

16.3. TNT nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par pretenzijām, kas saistītas ar to, ka pārvadāšanas procesa laikā preces ir konfiscējusi vai aizturējusi muita vai kāda cita valsts iestāde.

16.4. Sūtījumi uz viesnīcām, slimnīcām, valsts iestādēm vai valstij piederošiem objektiem, universitāšu pilsētiņām vai citiem objektiem, kuros ir pasta telpa vai centralizēts sūtījumu saņemšanas punkts, var tikt piegādāti uz šādu pasta telpu vai centralizēto saņemšanas punktu, izņemot gadījumus, kad TNT pirms Sūtījuma pieņemšanas ir norādījis vai apstiprinājis citus nosacījumus.

16.5. Pieprasījumu par adreses maiņu, ja tas nav saistīts ar maršruta maiņu vai adreses labojumu, TNT uzskatīs par jaunu Sūtījumu, un tam var tikt piemērotas jaunas Pārvadāšanas izmaksas.

16.6. Par piegādi sestdienā, ja šāds pakalpojums ir pieejams, tiks piemērota īpašās apstrādes maksa tajās valstīs, kurās sestdienas nav parastas Darba dienas.

16.7.  TNT var atteikties pieņemt un piegādāt, vai izmantot alternatīvas Sūtījumu paņemšanas un piegādāšanas metodes, lai rūpētos par savu darbinieku drošību, vai gadījumos, kad TNT uzskata, ka tā Pakalpojumi var tikt izmantoti, lai pārkāptu piemērojamos tiesību aktus.

16.8. Saņēmēja sniegtie piegādes norādījumi: B2C sūtījumi  

a. Noteiktās teritorijās TNT var piegādāt B2C sūtījumus saskaņā ar Saņēmēja iesniegtiem papildu norādījumiem. Sūtītājs skaidri apstiprina un piekrīt, ka šādu norādījumu dēļ var tikt mainīti sākotnēji saskaņotie piegādes norādījumi vai Piegādes saistību termiņš, par kuru sākotnēji vienojušies TNT un Sūtītājs. 

b. Sūtītājs apstiprina un piekrīt, ka šādi Saņēmēja sniegtie norādījumi var attiekties uz turpmāk minēto, bet ne tikai: (i) piegādes laika atlikšana; (ii) piegāde kaimiņam, šveicaram vai administratoram; (iii) piegāde uz citu adresi vai citai personai ar nosacījumu, ka arī cita adrese atrodas tajā pašā valstī, kas norādīta Pavadzīmē; (iv) norādījumu sniegšana par to, kur atstāt B2C Sūtījumu, nesaņemot parakstu par piegādi; (v) B2C Sūtījuma atstāšana paņemšanas punktā (piemēram, vietējā veikalā); vai (vi) jebkāda iepriekš minēto norādījumu kombinācija.  Ja Sūtītājs un/vai Saņēmējs pirms Sūtījuma piegādes anulē Sūtījumu (kādu tā daļu), visas Sūtījuma izmaksas paliek spēkā un TNT ir jāsaņem apmaksa par tām.  

c.   Ja Sūtītājs un/vai Saņēmējs nav izvēlējies nevienu no īpašajām piegādes iespējām, TNT ievēro savu standarta piegādes procedūru.

d. TNT ik pa laikam var mainīt pieejamās B2C sūtījumu piegādes iespējas atkarībā no ģeogrāfiskajiem un citiem ierobežojumiem. Plašāku informāciju par pieejamajām piegādes iespējām un nosacījumiem skatiet vietnē tnt.com. 

e. Ja Saņēmēja iesniegtie papildu norādījumi par piegādi attiecas uz citiem, nevis B2C sūtījumiem, Sūtītājs apstiprina un piekrīt, ka šī 16. sadaļa būs viņam saistoša.

17. Atkārtota piegāde.

17.1. Piegādes uzņēmumiem.  TNT veiks atkārtotu piegādes mēģinājumu automātiski vai pēc pieprasījuma, ja: (a) Saņēmēja adresē nav nevienas personas, kura varētu parakstīties par Sūtījuma saņemšanu, un dokumentos nav norādīts, ka piegādi drīkst veikt, nesaņemot par to parakstu; (b) Sūtītājs ir izvēlējies kādu no TNT Piegādes paraksta iespējām, taču nav sastopams neviens Saņēmējs, kurš būtu tiesīgs parakstīties par Sūtījuma saņemšanu; vai (c) TNT nolemj paturēt Sūtījumu. Ja ir veikti trīs nesekmīgi mēģinājumi piegādāt uzņēmumam adresētu Sūtījumu un/vai šāds Sūtījums ir turēts piecas Darba dienas kopš datuma, kurā noticis pirmais mēģinājums to piegādāt un, attiecīgos gadījumos pabeidzot, Sūtījuma atmuitošana galamērķa valstī, Sūtījums tiek atzīts par nepiegādājamu (skatiet 18. punktu (Nepiegādājami sūtījumi)).

17.2. Piegāde dzīvesvietā un B2C sūtījumi.  Ja pirmais mēģinājums veikt piegādi dzīvesvietā, Saņēmēja adresē vai blakus esošajā adresē, kad Sūtītājs vai Saņēmējs ir izvēlējies TNT Piegādes paraksta iespēju, neizdodas, TNT pēc saviem ieskatiem var vēlreiz mēģināt veikt piegādi, paturēt sūtījumu, kamēr no Sūtītāja vai Saņēmēja būs saņemti turpmāki piegādes norādījumi, vai nogādāt to vietā, kuru nosaka TNT. Ja neizdodas arī viens vai vairāki atkārtoti mēģinājumi veikt piegādi dzīvesvietā, Sūtītājs vai Saņēmējs nav iesniedzis turpmākus piegādes norādījumus vai TNT nevar nodrošināt Sūtījuma nogādāšanu uz citu TNT noteikto vietu, šāds Sūtījums var tikt atzīts par nepiegādājamu (skatiet 18. punktu (Nepiegādājami sūtījumi)).

18. Nepiegādājami sūtījumi.

18.1. Nepiegādājams sūtījums ir tāds Sūtījums, kuru nevar piegādāt tādu iemeslu dēļ, kuri ietver turpmāk minētos iemeslus (bet neaprobežojas tikai ar tiem): (a) Saņēmēja adrese ir nepilnīga, nesalasāma, nepareiza vai to nevar atrast; (b) ar Saņēmēju neizdodas sazināties vai Saņēmējs neierodas izņemt Sūtījumu; (c) uz Sūtījuma norādītā adrese atrodas teritorijā, ko TNT neapkalpo; (d) Saņēmēja komercdarbības vieta ir slēgta; (e) piegāde nav iespējama, jo atbilstošā persona nav sastopama vai atsakās pieņemt Sūtījumu vai parakstīties par tā Piegādi; (f) Sūtījumu nevar atmuitot; (g) pastāv iespējamība, ka Sūtījums sabojās citus Sūtījumus vai aizkavēs to piegādi, nodarīs bojājumus īpašumam vai radīs kaitējumu personām; (h) Sūtījumā ir Aizliegti priekšmeti; (i) Saņēmējs nespēj samaksāt vai atsakās maksāt par Sūtījumu, par kuru norādīts “Apmaksā Saņēmējs”; (j) Sūtījums ir neatbilstoši iepakots; (k) Sūtījuma saturs vai iepakojums ir tik ļoti bojāts, ka atkārtoti iepakot to vairs nav iespējams; (l) Sūtījums pārkāpj ASV vai citas piemērojamas eksporta kontroles vai sankciju tiesību aktus vai noteikumus, tostarp (bet ne tikai) tas tiek sūtīts no ierobežotas puses vai atrašanās vietas vai uz to ; vai (m) konstatējot jebkuru no 17. punktā (Atkārtota piegāde) minētajiem iemesliem.

18.2. Ja Sūtījums jebkāda iemesla dēļ atzīts par nepiegādājamu, TNT mēģinās informēt par to Sūtītāju, lai vienotos par Sūtījuma nosūtīšanu atpakaļ, ievērojot vietējo tiesību aktu ierobežojumus. Ja ar Sūtītāju neizdodas sazināties piecu Darba dienu laikā vai tas nav sniedzis norādījumus saprātīgi pieļaujamā termiņā, TNT var nosūtīt Sūtījumu atpakaļ Sūtītājam, novietot to pagaidu glabātavā, vispārējo importa sūtījumu noliktavā vai muitas noliktavā, vai arī likvidēt Sūtījumu saskaņā ar vietējiem likumiem. Ja Sūtījumu neizdodas piegādāt, atmuitot vai nosūtīt atpakaļ, TNT to var pārvietot vai likvidēt saskaņā ar vietējiem likumiem. Sūtītājs ir atbildīgs par visiem izdevumiem, Izmaksām un maksām, kas radušās, nosūtot atpakaļ, uzglabājot vai likvidējot nepiegādājamu Sūtījumu, izņemot gadījumus, kad Sūtījums kļuvis nepiegādājams TNT vainas dēļ.

18.3. Sūtījumus, ko nevar nosūtīt atpakaļ vietējo tiesību aktu ierobežojumu dēļ, novieto vai nu pagaidu glabātavā, vispārējā importa sūtījumu noliktavā vai muitas noliktavā, vai arī likvidē, ievērojot vietējos normatīvos aktus. Sūtītājs piekrīt segt visus izdevumus, kas TNT radušies saistībā ar šādu novietošanu vai likvidēšanu.

18.4. Atpakaļnosūtīšanas izmaksas tiek iekasētas no Sūtītāja kopā ar sākotnējām Izmaksām, izņemot gadījumus, kad Sūtījums kļuvis nepiegādājams TNT vainas dēļ. Tiek pieskaitītas arī visas citas Izmaksas, kas TNT radušās atpakaļnosūtīšanas procesā. Ja atpakaļ tiek sūtīts nepiegādājams Sūtījums, kurā ir bīstamas preces, Sūtītājam jāiesniedz aizpildīta atpakaļnosūtīšanas Pavadzīme un visi citi nepieciešamie dokumenti.

19. Atbildības ierobežojumi. 

19.1. Standarta ierobežojumi atbildībai par Pārvadājumu pakalpojumiem. TNT atbildība par zaudējumiem, bojājumiem vai kavējumiem saistībā ar Pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ir ierobežota ar piemērojamo Konvencijās paredzēto summu (ja vien Sūtītājs nav izvēlējies iemaksāt papildu maksas, lai varētu norādīt Paaugstinātās atbildības vai Apdrošināšanas apmēru, kā aprakstīts 19.3.un 19.4.punktā). TNT piemēro  šos atbildības ierobežojumus arī visām pretenzijām par iekšzemes Pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ja piemērojamajos valsts normatīvajos aktos par pārvadājumiem nav noteikts obligāts vai zemāks atbildības limits (ja vien Sūtītājs nav izvēlējies iemaksāt papildu maksas, lai varētu norādīt Paaugstinātās atbildības vai Apdrošināšanas apmēru, kā aprakstīts 19.3. un 19.4.punktā). TNT atbildība par pierādītiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumu vai jebkādām citām pretenzijām saistībā ar Sūtījumu nepārsniedz Sūtījuma satura remonta izmaksas, Sūtījuma satura samazināto vērtību vai izdevumus Sūtījuma satura aizstāšanai. Saņemot pretenziju, TNT ir tiesības pieprasīt objektīvus pierādījumus par attiecīgā Sūtījuma satura vērtību.

19.2. Atbildības ierobežojumi citu pretenziju gadījumā. Gadījumos, uz kuriem neattiecas 19.1. punkts (Standarta ierobežojumi atbildībai par Pārvadājumu pakalpojumiem), TNT atbildība par zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem vai jebkādu citu pretenziju saistībā ar Papildu pakalpojumu sniegšanu vai kādu citu līguma pārkāpumu nevar pārsniegt EUR 3,40 par kilogramu un kopējo maksimālo atbildību EUR 10, 000 katrā atsevišķā gadījumā vai par savstarpēji saistītu gadījumu virkni.

19.3. Maksimālā atbildība: Paaugstinātā atbildība (dažos reģionos Paaugstināta atbildība netiek piedāvāta – sazinieties ar TNT Klientu apkalpošanas nodaļu, lai saņemtu plašāku informāciju).

a. Tajos reģionos, kur TNT piedāvā Paaugstināto atbildību, Sūtītājs var izvēlēties par papildu samaksu norādīt Pavadzīmē Paaugstināto atbildību apmērā, kas pārsniedz iepriekš 19.1. un 19.2. punktā norādītos limitus. 

b. Norādītā Paaugstinātā atbildība atbilst maksimālajam TNT atbildības apmēram saistībā ar konkrēto Sūtījumu. Paaugstinātā atbildība attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad TNT iestājas atbildība saskaņā ar Konvencijām vai vietējiem pārvadājumu tiesību aktiem, kuri obligāti piemērojami Sūtījumam.

c. Ja TNT nav norādījis citādi, Paaugstinātās atbildības maksimālais apmērs vienam Sūtījumam ir EUR 25, 000 (izņemot Sūtījumus, kuros ir dokumenti – skatiet turpmāk). 

d. TNT atbildība par pierādītiem zaudējumiem vai bojājumiem, vai citām pretenzijām saistībā ar Sūtījumiem, kuros bija dokumenti, nepārsniedz izdevumus, kas saistīti ar Sūtījuma satura atjaunošanu, un maksimālais atbildības apmērs par vienu Sūtījumu ar dokumentiem ir EUR 500, ja vien TNT nav noteicis citādi. Ne visiem dokumentu Sūtījumiem ir pieejama Paaugstinātā atbildība. Lai saņemtu plašāku informāciju par pieejamību, skatiet vietni tnt.com vai sazinieties ar TNT Klientu apkalpošanas nodaļu.

19.4. Apdrošināšana (dažos reģionos netiek piedāvāta – sazinieties ar TNT Klientu apkalpošanas nodaļu, lai saņemtu plašāku informāciju).

a. Tajos reģionos, kur TNT piedāvā Apdrošināšanu, Sūtītājs par papildu samaksu var izvēlēties norādīt Pavadzīmē Apdrošināšanu apmērā, kas pārsniedz iepriekš 19.1. un 19.2. punktā norādītos limitus.

b. Norādītā Apdrošināšana atbilst maksimālajam apmēram, kādā TNT uzņemas risku saistībā ar konkrēto Sūtījumu. 

c. Ja TNT nav norādījis citādi, Apdrošināšanas maksimālais apmērs vienam Sūtījumam ir EUR 25, 000. 

d. TNT nodrošinātais Apdrošināšanas segums ir ierobežots saskaņā ar Londonas Apdrošinātāju institūta Kravu apdrošināšanas A klauzulu (Institute Cargo Clause A).

e. TNT atbildība par pierādītiem zaudējumiem vai bojājumiem, vai citām pretenzijām saistībā ar Sūtījumiem, kuros bija dokumenti, nepārsniedz izdevumus, kas saistīti ar Sūtījuma satura atjaunošanu, un maksimālais atbildības apmērs par vienu dokumentu Sūtījumu ir EUR 500, ja vien TNT nav noteicis citādi. Ne visiem dokumentu Sūtījumiem tiek nodrošināta Apdrošināšana. Lai saņemtu plašāku informāciju par tās pieejamību, skatiet vietni tnt.com vai sazinieties ar TNT Klientu apkalpošanas nodaļu.

19.5. Uz gadījumiem, kad Sūtītājs izvēlas norādīt Paaugstinātās atbildības vai Apdrošināšanas apmēru, attiecas turpmāk norādītie nosacījumi:  

a. Sūtītājs uzņemas riskus par iespējamiem zaudējumiem, tai skaitā zaudējumiem, kas pārsniedz Sūtījuma deklarēto vērtību.

b. Maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz Sūtījuma deklarēto vērtību, un var atšķirties atkarībā no Sūtījuma izcelsmes vietas. Sazinieties ar TNT Klientu apkalpošanas nodaļu, lai saņemtu plašāku informāciju. 

c. TNT atbildība par pierādītiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumu vai jebkādām citām pretenzijām saistībā ar Sūtījumu nepārsniedz zemāko no šādām summām: Sūtījuma satura remonta izmaksas, Sūtījuma satura samazinātā vērtība vai izdevumi Sūtījuma satura aizstāšanai. Saņemot pretenziju, TNT ir tiesības pieprasīt objektīvus pierādījumus par attiecīgā Sūtījuma satura vērtību. 

d. Kompensācija nepienākas par (i) netieša rakstura zaudējumiem un (ii) kavējumu vai zaudējumiem, kuri radušies, ja Sūtītājs nav izpildījis savus šajos Nosacījumos paredzētos pienākumus.

e. Zaudējumi, kas ir saistīti ar Papildu pakalpojumiem, netiek kompensēti. 

f. Ja ir veikts mēģinājums Paaugstinātās atbildības, Apdrošināšanas vai muitošanas vajadzībām deklarēt Sūtījuma vērtību apmērā, kas pārsniedz šajos Noteikumos norādītās maksimālās summas, šāda deklarētā vērtība netiek ņemta vērā. Tādā gadījumā šāda deklarētā vērtība tiek automātiski samazināta līdz Sūtījumam atļautajam limitam. Ja TNT ir pieņēmis Sūtījumu ar deklarēto vērtību, kas pārsniedz pieļaujamās maksimālās summas, tas nenozīmē, ka TNT ir atteicies no savām tiesībām piemērot kādu no šajos Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem. TNT nevar izpildīt lūgumus par Pavadzīmē norādītās deklarētās vērtības informācijas mainīšanu, ja Sūtījums jau ir iesniegts TNT. 

g. Ja Sūtītājs nav Pavadzīmē norādījis Paaugstinātās atbildības vai Apdrošināšanas apmēru katrai atsevišķajai Pakai, bet ir norādījis visa Sūtījuma kopējo deklarēto vērtību, katras Pakas deklarētā vērtība tiek noteikta, izdalot kopējo deklarēto vērtību ar Pavadzīmē norādīto Paku skaitu. Vienas atsevišķas Sūtījumā iekļautas Pakas deklarētā vērtība nekādā gadījumā nevar pārsniegt visa Sūtījuma deklarēto vērtību.

19.6. Īpaši vērtīgi priekšmeti. TNT atbildība par Sūtījumiem, kuri pilnībā vai daļēji sastāv no Īpaši vērtīgiem priekšmetiem, nevar pārsniegt limitu, kas noteikts atbilstošajā Konvencijā vai obligāti piemērojamajos vietējos tiesību aktos. Paaugstināto atbildību un Apdrošināšanu nepiemēro Sūtījumiem, kuros iekļauti Īpaši vērtīgi priekšmeti.

20. Atbildības izņēmumi. 

20.1. TNT neuzņemas atbildību par turpmāk minēto:

a. ievērojot šajos Noteikumos noteiktos papildu ierobežojumus, par zaudējumiem, kas pārsniedz lielāko no šādām summām: Paaugstinātās atbildības vai Apdrošināšanas apmērs (atbilstoši 19.3. punktā (Maksimālā atbildība: Paaugstinātā atbildība) un 19.4. punktā (Apdrošināšana) noteiktajiem limitiem) vai atbilstošajā Konvencijā noteiktais atbildības limits, vai – Sūtījumiem, kuri tiek pārvadāti starp diviem punktiem vienā valstī, – saskaņā ar obligāti piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem neatkarīgi no tā, vai TNT zināja vai tam būtu vajadzējis zināt, ka šādi zaudējumi var rasties; 

b. specifiskiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp izmaksām par alternatīvu transportu, ienākumu zaudējumiem, ieņēmumiem, peļņu un lietošanas iespējām, negūtiem plānotiem ietaupījumiem, nemateriālām vērtībām vai zaudētām iespējām; un 

20.2. Sūtītājs uzņemas visus ar zaudējumiem, bojājumiem vai kavējumiem saistītos riskus apmērā, kas pārsniedz šajos Noteikumos nepārprotami paredzēto TNT atbildību. Ja Sūtītājs vēlas, tas pats var iegādāties apdrošināšanu. TNT nenodrošina apdrošināšanu.

20.3. TNT neuzņemas nekādu atbildību un arī neveic nekādas korekcijas un nepiešķir naudas atmaksu vai kredītsummu par tādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, piegādes neveikšanu, nepareizas informācijas sniegšanu vai informācijas nesniegšanu, kuru izraisījuši kādi no turpmāk minētajiem apstākļiem (šis uzskaitījums nav izsmeļošs):

a. Sūtītāja, Saņēmēja vai kādas citas Sūtījumā ieinteresētās personas darbība, pārkāpums vai bezdarbība;

b. Sūtījuma saturs vai tā defekti un īpatnības vai tam piemītošas kaitīgas īpašības vai trauslums;

c. šo Nosacījumu vai citu uz Sūtījumu attiecināmu noteikumu un nosacījumu pārkāpumi, tostarp Aizliegtu priekšmetu vai bīstamu preču sūtīšana, nepareiza kravas deklarēšana, nostiprināšana vai marķēšana vai Sūtījuma adreses noformēšana;

d. ASV vai citu piemērojamu eksporta kontroles vai sankciju tiesību aktu un/vai noteikumu pārkāpums;

e. soda naudas, soda sankcijas vai citu naudas summu apmaksa, ko Sūtītājam vai Saņēmējam piemērojusi kāda uzraudzības iestāde vai trešā persona;

f. notikumi, ko TNT nespēj kontrolēt, tostarp pandēmija vai epidēmija, aviotransportam tipiski riski, valsts ienaidnieku rīcība, šķietami vai faktiski pilnvarotu valsts vai uzraudzības iestāžu rīcība, muitas darbinieku darbība vai bezdarbība, grautiņi, streiki vai iespējami streiki vai citu veidu vietēja mēroga konflikti, pilsoniskie nemieri, ar karastāvokli vai laikapstākļiem saistīti apdraudējumi, kā arī valsts, starptautiska vai vietēja mēroga pārrāvumi aviopārvadājumu vai sauszemes pārvadājumu tīklu darbībā, fizisko personu vai organizāciju noziedzīgas darbības, tostarp terorakti, dabas katastrofas, saziņas un informācijas sistēmu (tostarp TNT sistēmu) darbības traucējumi vai defekti, mehāniski kavēkļi vai apstākļi, kas apdraud TNT personālu;

g. neatbilstošs vai nepietiekams iepakojums, tostarp, ja Sūtītājs izmantojis TNT neapstiprinātu iepakojumu gadījumos, kad šāds apstiprinājums tika lūgts, bija vēlams vai nepieciešams saņemt. It īpaši datortehnika, elektroniskās ierīces, trausli priekšmeti un alkoholiskie dzērieni ir jāiepako saskaņā ar TNT vadlīnijām, kuras publicētas vietnē tnt.com. Tas, ka TNT ir nodrošinājis iepakojumu vai sniedzis konsultācijas, palīdzību vai norādījumus par Sūtījumu atbilstošu iepakošanu, nenozīmē, ka TNT uzņemas par to atbildību, ja vien TNT nav rakstveidā apliecinājis citādi;

h. tādu piegādes norādījumu izpilde, kurus mutvārdos vai rakstveidā izteicis Sūtītājs vai Saņēmējs, vai personas, kuras apgalvo, ka pārstāv Sūtītāju vai Saņēmēju;

i. piegādes kavējumi, kas radušies, ievērojot TNT politiku attiecībā uz Komisijas maksu apmaksu; 

j. TNT nespēja uzrādīt piegādi apstiprinoša dokumenta kopiju vai piegādes brīdī iegūtā paraksta kopiju;

k. magnētiskās lentēs, datnēs vai citos datu nesējos glabātu datu izdzēšana, zudums vai neatgūstamība vai fotoattēlu vai skaņu celiņu dzēšana vai bojājums filmas izgaismošanas dēļ;

l. TNT nav ievērojis pakas novietojuma grafiskos simbolus (piemēram, bultas “UP” (UZ AUGŠU), marķējums “THIS END UP” (AR ŠO GALU UZ AUGŠU);

m. tas, ka TNT nav informējis Sūtītāju vai Saņēmēju par Sūtījuma kavēšanos, zaudējumiem vai bojājumiem, nepilnīgu, nepareizu vai neprecīzu Saņēmēja vai muitas starpnieka adresi, nepareizu, nepilnīgu vai nepietiekamu dokumentāciju vai par to, ka nav samaksātas Sūtījuma piegādei nepieciešamās nodevas un nodokļi, vai arī šāda informācija ir sniegta novēloti;

n. tāda atsevišķa priekšmeta zaudējums vai bojājums, par kura pieņemšanu TNT rīcībā nav pārliecinošas dokumentācijas, tostarp gadījumos, kad Sūtījums tika nodots TNT jau iekrauts piekabē, sakrauts uz paletēm vai iepakots tādā veidā, ka nebija iespējams pārbaudīt Sūtījuma saturu vai tajā iekļauto priekšmetu skaitu;

o. nozaudēti personas dati vai finanšu informācija, tostarp sociālās apdrošināšanas numuri, dzimšanas datumi, autovadītāja apliecību numuri, kredītkaršu vai debetkaršu numuri un kontu finanšu informācija;

p. Sūtītājs aizmirsis izdzēst TNT pārvadājumu sistēmā vai ierīcē ievadītos Sūtījumus, kuri tā arī nav iesniegti TNT;

q. bojājumi, uz ko norāda dažādas mērierīces, piemēram, “Shockwatch” trieciena konstatēšanai, slīpuma mērītāji vai temperatūras noteikšanas rīki; un  

r. Piegādes saistību termiņa neievērošana sakarā ar to, ka uz Sūtījuma bija norādīta nepilnīga vai nepareiza adrese (skatiet 18. punktu “Nepiegādājamie sūtījumi”).

20.4. Gadījumos, kad TNT nav atbildīgs, tostarp par jebkādu atbildību, kas pārsniedz šajos Noteikumos nepārprotami paredzēto TNT atbildību, atbildību uzņemas Sūtītājs un piekrīt kompensēt TNT zaudējumus, ko Sūtījums nodarījis TNT vai kādai trešajai personai, un nepieļaut, lai TNT rastos zaudējumi saistībā ar pretenzijām, ko iesniegušas trešās personas, it īpaši Saņēmējs. 

Ja Sūtītāja vai kādas trešās personas iesniegtās pretenzijas rezultātā TNT ir veicis kādu maksājumu, šo faktu nevar uzskatīt par atbildības atzīšanu vai TNT atteikšanos no šajā 20. punktā iekļauto nosacījumu piemērošanas.

21. Garantiju nesniegšana.

Ja vien šeit nav skaidri noteikts citādi, TNT nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas.

22. Pretenzijas. 

Pretenzijas saistībā ar Sūtījumu TNT pieņem vienīgi tad, ja prasītājs ir ievērojis visas atbilstošās Konvencijas un turpmāk aprakstīto procedūru, pretējā gadījumā pret TNT nevar celt pretenziju: 

22.1. Iesniegums par pretenzijām. 
a. Visas pretenzijas par zaudējumiem, bojājumiem (redzamiem vai slēptiem) vai kavējumiem (tostarp pretenzijas par preču sabojāšanos), vai iztrūkumu jāiesniedz TNT 21 dienu laikā pēc (i) Sūtījuma piegādes (bojājumu vai kavējuma gadījumā) vai (ii) plānotā piegādes datuma (ja Sūtījums nozaudēts, netika piegādāts vai tika piegādāts nepareizi). 

b. Tas, ka Saņēmējs ir pieņēmis Sūtījumu, nepievienojot piegādes kvītij rakstveida piezīmi par bojājumiem, ir pirmšķietams (prima facie) pierādījums tam, ka Sūtījums piegādāts labā stāvoklī. 

c. Visas šādas pretenzijas jāpiesaka vai nu vietnē tnt.com, vai sazinoties ar TNT Klientu apkalpošanas nodaļu. 

22.2. Nepieciešamā informācija.Visos pretenziju pieteikumos jānorāda pilnīga informācija par Sūtītāju un Saņēmēju, kā arī TNT sūtījuma izsekošanas numurs, Sūtījuma datums, tajā iekļauto vienību skaits un Sūtījuma svars.  TNT izskatīs pretenziju vienīgi ar priekšnosacījumu, ka Saņēmējs, līdz pretenzijas izskatīšanas pabeigšanai, nodrošinās iespēju TNT pārbaudīt Sūtījuma saturu, oriģinālās sūtījuma kastes un iepakojumu Saņēmēja vai TNT telpās. 

22.3. Ierobežojumi. TNT nav pienākuma reaģēt uz pretenzijām, kamēr nav apmaksātas visas Izmaksas; prasītājs nevar ieturēt no Izmaksām summu, ko tas vēlas saņemt saskaņā ar savu pretenziju. Par katru Sūtījumu var iesniegt tikai vienu pretenziju. Saņemot pretenzijas apmaksu, prasītājs zaudē tiesības pieprasīt papildu zaudējumu atlīdzību vai pieprasīt papildu kompensāciju saistībā ar konkrēto Sūtījumu. Sūtītājiem vai Saņēmējiem, kuri iesniedza savus Sūtījumus TNT ar sūtījumu konsolidācijas pakalpojumu sniedzēja starpniecību, nav tiesību vērsties pret TNT ar tiesiskiem vai citiem specifiskiem aizsardzības līdzekļiem. 

22.4. Prasības iesniegšana tiesā. Tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību par darbībām, kuras izriet no TNT veiktajiem pārvadājumiem ir aizliegtas, izņemot gadījumos, kad prasība iesniegta kompetentajā tiesā īsākajā no šiem diviem termiņiem: divu gadu laikā kopš faktiskā piegādes datuma (bojājumu, iztrūkuma vai kavējuma gadījumā) vai kopš plānotā piegādes datuma (Sūtījuma nozaudēšanas, nepiegādāšanas vai nepareizas piegādes gadījumā), vai arī pirms atbilstošā noilguma iestāšanās.

23. Apakšuzņēmēju izmantošana.

TNT saglabā tiesības pilnībā vai daļēji uzticēt Pakalpojumu sniegšanu apakšuzņēmējiem. 

24. Datu aizsardzība. 

24.1. Tādi termini kā “pārzinis”, “personas dati”, “datu subjekts” un “apstrāde” jāsaprot nozīmē, kāda tiem piešķirta Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 (“VDAR”) un citos piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos, kuri attiecas uz personas datu (“Personas dati”) apstrādi saskaņā ar šiem Noteikumiem (kopā saukti –“Datu aizsardzības tiesību akti”).

24.2. TNT un Sūtītājs apstiprina, ka Personas datu apstrādē, ko tie atbilstoši šiem Noteikumiem veic katrs atsevišķi vai savstarpēji, katrs no tiem, savu pienākumu ietvaros, rīkojas kā datu pārzinis.

24.3. Saistībā ar šajos Noteikumos paredzēto Personas datu apstrādi, Sūtītājs apliecina, ka ievēro Datu aizsardzības tiesību aktos noteiktās prasības, tostarp par informācijas sniegšanu datu subjektiem saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem, par informācijas sniegšanu saskaņā ar vietnē tnt.com publicēto TNT Paziņojumu par konfidencialitāti un par Datu aizsardzības tiesību aktos noteiktā juridiskā pamata, piemēram, līguma izpilde, leģitīmās intereses vai piekrišana, nodrošināšanu.

24.4.Sūtītājs atlīdzina TNT visas izmaksas, pretenzijas, zaudējumus vai izdevumus, kas TNT radušies, ja Sūtītājs nav izpildījis šajā, 24.punktā, ietvertos nosacījumus.

24.5. Sūtītājs apliecina, ka saskaņā ar 24.3. punktu, norādītais juridiskais pamats pieļauj (arī) Personas datu nodošanu TNT, tā filiālēm, nodaļām, konsultantiem, revidentiem vai citām trešajām personām, ko TNT nolīdzis, lai izpildītu savas šajos Noteikumos paredzētās saistības pret Sūtītāju jebkurā valstī Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”) vai ārpus tās.

24.6.Visos gadījumos, kad Sūtītājs pārsūta Personas datus TNT vai otrādi no EEZ vai Šveices uz valsti ārpus EEZ vai Šveices, jāievēro līguma standartklauzulas datu pārsūtīšanai starp pārziņiem (Lēmums (ES) 2021/914– I modulis) (“standartklauzulas SCC”), kā noteikts VDAR 46. panta 2. daļas c) punktā, kas ir pieejamas šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. Šajā nolūkā tiek uzskatīts, ka līdz ar šo atsauci standartklauzulas SCC ir pilnībā iekļautas šajos Noteikumos. Ja puses ir piekritušas šiem Noteikumiem, (a) tiek uzskatīts, ka puses ir parakstījušas standartklauzulas SCC, (b) tās piekrīt visām standartklauzulām SCC, (c) tās ievēros tajās ietvertos nosacījumus un (d) tās piekrīt visu vēlāk pieņemto izmaiņu vai Lēmumu un/vai URL piemērošanai šajā 24.6. punktā norādītā Lēmuma un/vai URL vietā. Saskaņā ar standartklauzulām SCC TNT datu pārziņa statusā rīkosies kā datu nosūtītājs, tostarp arī savu filiāļu vārdā, un Sūtītājs datu pārziņa statusā rīkosies kā datu saņēmējs vai atbilstošos gadījumos otrādi. Nekas no iepriekš minētā neierobežo TNT tiesības vienpusēji pieņemt lēmumu par cita piemērota datu nosūtīšanas mehānisma izmantošanu saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem. Nosūtāmie personas dati var ietvert fizisko personu – konkrēto Sūtītāju un Saņēmēju – kontaktinformāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu un adresi, kas ir nepieciešama, lai TNT varētu efektīvi sniegt savus Pakalpojumus, piemēram, Paku piegādi, izsekošanas funkcijas nodrošināšanu, kā noteikts šajos Noteikumos un standartklauzulu SCC pielikumos.

24.7. Ja Eiropas Savienības Tiesa, vietējā uzraudzības iestāde vai līdzīga valsts iestāde nosaka to, ka kāds no šajā 24. punktā ietvertajiem nosacījumiem un/vai standartklauzulas SCC nav vai vairs nebūs likumīgs veids Personas datu nosūtīšanai ārpus EEZ vai Šveices, puses apņemas labticīgi vienoties par alternatīvu veidu, kā veikt šādu datu nosūtīšanu.

25. Viss Līgums.

Šie Noteikumi veido pilnīgi visu vienošanos starp pusēm un, ievērojot 1. punktu (Piemērošana), ir noteicošie salīdzinājumā ar jebkuriem citiem mutvārdos vai rakstveidā noteiktiem noteikumiem. Šos Noteikumus nevar atcelt, izņemot gadījumos, kad starp pusēm ir noslēgta nepārprotama rakstveida vienošanās. 

26. Uzdevums.

Puses nedrīkst savas, šajos Noteikumos paredzētās tiesības vai pienākumus, nodot kādam citam bez otras puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot gadījumus, kad TNT nodod savas, šajos Noteikumos paredzētās tiesības vai pienākumus, kādai no savām filiālēm. Neatkarīgi no iepriekš minētā, šie Noteikumi ir pusēm un to atļautajiem tiesību pārņēmējiem saistoši.

27. Neatteikšanās no tiesībām.

Ja TNT nepiemēro vai nepieprasa īstenot kādu no šajos Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem, tas nenozīmē, ka TNT atsakās no savām tiesībām, ko paredz konkrētais nosacījums, un nekādi citādi neierobežo TNT tiesības pieprasīt konkrētā nosacījuma izpildi.

28. Obligātie tiesību akti.

Šie Noteikumi neizslēdz atbildību gadījumos, kad šādas atbildības izslēgšanu aizliedz tiesību akti. Ja kāds no šajos Noteikumos ietvertajiem vai pieminētajiem nosacījumiem izrādīsies pretrunā ar kādu obligāti piemērojamu starptautisku līgumu, vietējiem tiesību aktiem, valdības izdotiem noteikumiem, rīkojumiem vai prasībām, šis nosacījums tiks attiecīgi sašaurināts līdz maksimālajam atļautajam apmēram un šādā sašaurinātā redakcijā paliks spēkā kā daļa no līguma starp TNT un Sūtītāju. Ja kāds no šajos Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem zaudē spēku vai nav īstenojams, tas neietekmē pārējos šo Noteikumu nosacījumus.

29. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija.

Izņemot gadījumus, kad piemērojamajā Konvencijā noteikts citādi, šie Noteikumi un visi strīdi saistībā ar Pakalpojumiem, ko TNT sniedza saskaņā ar šiem Noteikumiem, pakļaujas tiesību aktiem un tiesu iestādēm tajā valstī vai teritorijā, kurā TNT pieņēma Sūtījumu Pakalpojumu sniegšanai.