Noteikumi

Noteikumi par pārvadāšanu un citu pakalpojumu sniegšanu

TNT Express izvērstā versija no 2012. gada janvāra 

Zemāk aprakstītie nosacījumi un noteikumi ir nosacījumu un noteikumu saīsinātā versija un attiecas uz visiem mūsu pārvadājumiem un citiem mūsu pakalpojumiem. Pilno pārvadāšanas noteikumu un nosacījumu versiju pieprasiet vietējā TNT birojā.


1. DEFINĪCIJAS
mēs”, „mūs”, „mūsu” un „TNT” nozīmē TNT Express Worldwide N.V. un tā grupas uzņēmumus (TNT) un TNT darbiniekus, aģentus un neatkarīgos darbuzņēmējus;

„jūs”, „jūsu” un „jums” nozīmē nosūtītāju vai kravas sūtītāju.


3. JŪSU PIEKRIŠANA MŪSU NOTEIKUMIEM

Nodot mums savu sūtījumu, savā un/vai kāda cita vārdā, kurš ir ieinteresēts sūtījuma pārvadāšanā vai cita pakalpojuma saņemšanā, neatkarīgi no tā, vai jūs esat parakstījies mūsu transporta kravas pavadzīmes pirmajā lappusē vai nē, jūs pieņemat mūsu pārvadāšanas noteikumus, kas ir aprakstīti sūtījuma pavadzīmē un šajā pārvadāšanas vai citu pakalpojumu sniegšanas līgumā. Mūsu noteikumi attiecas un uz tiem var atsaukties visi, kurus mēs izmantojam vai nolīgstam par apakšuzņēmējiem, lai pieņemtu, transportētu un piegādātu jūsu sūtījumu vai sniegtu kādu citu pakalpojumu, kā arī mūsu darbinieki, direktori un aģenti. Piekrist šo noteikumu izmaiņām ir tiesīgs tikai mūsu pilnvarots pārstāvis, un tas darāms rakstveidā. Ja jūs nododat mums sūtījumu kopā ar mutvārdu vai rakstveida instrukcijām, kuras ir pretrunā ar mūsu pārvadāšanas noteikumiem, šādas instrukcijas nav mums saistošas.

5. BĪSTAMAS PRECES UN DROŠĪBA
5.1. Izņemot 5.2. un 5.3. punktos norādītos apstākļus, mēs nepārvadājam preces un nesniedzam citus pakalpojumus, kas saistīti ar precēm, kuras ir, vai pēc mūsu viedokļa ir, bīstamas preces, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tām, kas norādītas Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskajās instrukcijās, Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Noteikumos par bīstamām precēm, Starptautiskajā Jūras bīstamo kravu (IMDG) kodeksā, Eiropas Nolīgumā par bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) vai citos nacionālajos vai starptautiskajos noteikumos, kuri ir spēkā attiecībā uz bīstamu preču pārvadāšanu un ar tām saistītu citu pakalpojumu sniegšanu.

5.2. Mēs pēc saviem ieskatiem varam pieņemt noteiktās valstīs pārvadāšanai noteiktas bīstamas preces vai sniegt citus ar tām saistītus pakalpojumus, ja jums ir piešķirts atzīta klienta statuss, un tas mums jums jāpiešķir rakstveidā, pirms pieņemam šādu sūtījumu. Jūsu bīstamās preces tiks pieņemtas tikai tajā gadījumā, ja tās atbilst spēkā esošajiem noteikumiem (kas minēti 5.1.punktā) un mūsu prasībām. Sīks mūsu prasību apraksts kopā ar procedūras aprakstu, kas jāievēro, piesakoties atzīta klienta statusam, ir pieejams mūsu tuvākajā birojā, un, pieņemot jūsu sūtījumu, jums tiks izrakstīts papildu maksas par bīstamo preču pārvadāšanu rēķins.


5.3. Noteiktas bīstamās preces ir atbrīvotas no augstāk minētājām prasībām, kas izvirzītas klientam. Sīkāku informāciju varat iegūt tuvākajā TNT birojā.


5.4. Jums ir jānodrošina, un, aizpildot sūtījuma pavadzīmi, jūs to arī apliecināt, ka jūsu sūtījums nesatur aizliegtus priekšmetus saskaņā ar ICAO 17.pielikumā vai citos nacionālajos vai starptautiskajos aviācijas drošību reglamentējošajos noteikumos noteikto. Jums ir jāsniedz mums pilns sūtījuma satura apraksts sūtījuma pavadzīmē vai citā pavaddokumentā, bet jūs netiekat atbrīvoti no atbildības un saistībām, sniedzot šo informāciju.


5.5. Mūsu pārvadātie vai apstrādātie sūtījumi var tikt pārbaudīti ar drošības aprīkojumu, kas var ietvert rentgena aparatūras, sprāgstvielu pēdu noteikšanas un citu drošības pārbaužu metožu izmantošanu, un jūs piekrītat tam, ka jūsu sūtījums var tikt atvērts un tā saturs var tikt pārbaudīts visā pārvadāšanas laikā.


5.6. Jūs apstiprināt, ka esat sagatavojuši pārvadāšanai paredzēto sūtījumu vai cita pakalpojuma sniegšanai paredzēto preci drošās telpās, izmantojot darbiniekus, kurus jūs algojat, un sūtījums tā sagatavošanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā, kā arī tieši pirms sūtījuma nodošanas mums pārvadāšanai vai cita pakalpojuma sniegšanai, ir ticis aizsargāts pret neatļautu piekļuvi.


5.7. Mēs nepieņemam pārvadāšanai sūtījumus, kas satur aizliegtus priekšmetus.


5.8. Mums var tikt pieprasīts atklāt informāciju par jūsu sūtījumu, ieskaitot jūsu personas datus, galamērķa valsts iestādēm vai tranzīta valsts iestādēm muitošanas un/vai drošības apsvērumu dēļ.


6. EKSPORTA KONTROLE

6.1. Jūs uzņematies atbildību un garantējat visu piemērojamo eksporta kontroles noteikumu ievērošanu, bet neaprobežojoties ar noteikumiem un prasībām, kas aizliedz tirgot militārās un citas stratēģiskās preces un pakalpojumus, kā arī veikt finansiālus vai komerciālus darījumus ar noteiktām privātpersonām vai institūcijām valstīs, uz, no, caur vai pāri kurām var tikt vests jūsu sūtījums, vai noteikumiem un prasībām par noteiktu tehnoloģiju, informācijas un preču vešanu uz, no, caur vai pāri jebkurai valstij, kurp var tikt vests jūsu sūtījums.


6.2. Tāpat jūs garantējat, ka neiesniegsit mums nevienu sūtījumu, ja jūs vai jebkura no sūtīšanā iesaistītajām pusēm ir iekļauta jebkurā no Apvienoto Nāciju Organizācijas sankciju programmām, reģionālās vai nacionālās programmās, ar kurām tās tiek ieviestas un/vai papildinātas, kā arī tad, ja tās ir autonomu pasākumu noteikumos norādītās puses.

6.3. Jūs apņematies apzīmēt sūtījumus, kas pakļauti noteiktajām kontrolēm pirms eksportēšanas, un sniegt mums informāciju un visus nepieciešamos dokumentus, lai piemērojamās prasības varētu tikt ievērotas.


6.4. Jūs esat atbildīgi par sūtījumam piemērojamo eksporta un importa licencēšanas vai atļaušanas prasību noteikšanu, visu nepieciešamo licenču un atļauju saņemšanu un nodrošināšanu, ka kravas saņēmējam ir visas nepieciešamās pilnvaras, kas paredzētas izcelsmes, galamērķa un jebkuras citas/-u valsts/-u, kurai/-ām ir jurisdikcija attiecībā uz kravu, tiesību aktos.


6.5. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jums vai par jebkuru citu personu par eksporta kontroles normatīvu, sankciju, ierobežojošo pasākumu un embargo neievērošanu no jūsu puses.


7. TIESĪBAS VEIKT PĀRBAUDI

Jūs piekrītat tam, ka mēs vai jebkura valsts iestāde, ieskaitot muitu un drošības iestādes, drīkst atvērt un pārbaudīt jūsu sūtījumu jebkurā laikā.

9. MUITAS KONTROLE

9.1. Jūs ieceļat mūs par savu aģentu tikai sūtījuma muitas formalitāšu nokārtošanai. Ja mēs nododam šo darbu apakšuzņēmējam, jūs apliecināt, ka mēs esam preču saņēmējs, lai nozīmētu muitas brokeri, kurš kārtos muitas formalitātes un reģistrāciju. Ja muitas iestāde pieprasa papildu informāciju importa/eksporta deklarācijas vai mūsu atmuitotāja statusa apliecināšanas nolūkos, jums ir pienākums nodrošināt pieprasīto dokumentāciju uz sava rēķina.


9.2. Jūs apliecināt, ka visi jūsu sniegtie paziņojumi un informācija par sūtījuma eksportu un importu būs pareiza un patiesa. Jūs atzīstat, ka gadījumā, ja jūs esat snieguši nepatiesu vai krāpniecisku informāciju par sūtījumu vai par tā saturu, pret jums var tikt izvirzīta civilprasība un/vai uzsākta kriminālvajāšana, un piemērotas soda sankcijas, kas var beigties ar sūtījuma konfiskāciju un pārdošanu. Mēs brīvprātīgi varam palīdzēt jums nepieciešamo muitas un citu formalitāšu kārtošanā, un šāda palīdzība tiks sniegta tikai uz jūsu atbildību. Jūs apņematies atlīdzināt mums zaudējumus un aizsargāt mūs pret prasībām, kas varētu tikt izvirzītas pret mums, pamatojoties uz informāciju, kuru jūs mums esat snieguši, un jebkurām izmaksām, kādas mums varētu rasties šajā sakarā, kā arī apmaksāt jebkādu administrēšanas maksu, kuru mēs jums varam aprēķināt par šajā punktā aprakstīto pakalpojuma sniegšanu.


9.3. Par jebkurām muitas nodevām, nodokļiem (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar PVN, ja tas piemērojams), sodiem, maksu par uzglabāšanu vai citām izmaksām, ko mums nācies veikt muitas vai citu valdības iestāžu darbību rezultātā vai atbilstošas dokumentācijas neiesniegšanas no Jūsu un/vai saņēmēja puses, un/vai nepieciešamās licences vai atļaujas nesaņemšanas rezultātā, tiks izrakstīts rēķins jums vai sūtījuma saņēmējam. Gadījumā, ja mēs nolemjam piestādīt rēķinu saņēmējam un saņēmējs atsakās to apmaksāt, to kopā ar mūsu papildu izmaksām, kas saistītas ar šo papildu darbu, kā arī jebkurām citām papildu izmaksām, kādas mums varētu rasties, apmaksāt apņematies jūs. Pēc mūsu pirmā pieprasījuma jūs iesniegsit mums atbilstošu garantiju par jebkurām nodevām, nodokļiem, soda naudām, uzglabāšanas izmaksām vai jebkādiem citiem izdevumiem, kas noteikti šajā punktā.


9.4. Mēs centīsimies paātrināt visas jūsu sūtījuma atmuitošanas formalitātes, tomēr mēs neesam atbildīgi par kavējumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties muitas darbinieku vai citu valdības institūciju iejaukšanās rezultātā.


11. JŪSU SŪTĪJUMU PIEGĀDE
Gadījumos, kad mums jebkāda iemesla dēļ neizdodas veikt sūtījuma piegādi, mēs cenšamies atstāt paziņojumu saņēmēja adresē, informējot, ka mēs esam mēģinājuši nodot sūtījumu, un paziņojot sūtījuma atrašanās vietu. Ja piegādi neizdosies veikt otrā mēģinājuma rezultātā vai arī saņēmējs atteiksies pieņemt sūtījumu, mēs mēģināsim sazināties ar jums un vienoties par piemērotāko tālāko rīcību. Jūs piekrītat atlīdzināt mums jebkuras izmaksas, kas mums radīsies nosūtot, piegādājot vai atgriežot sūtījumu, un mūsu izmaksas (ja tādas būtu) par trešo vai nākamajiem mēģinājumiem veikt piegādi vai par norunāto tālāko rīcību. Ja mēs nesaņemam jūsu vai saņēmēja norādījumus saprātīgā laikā pēc mūsu otrā mēģinājuma piegādāt sūtījumu, jūs piekrītat, ka mēs pēc savas izvēles varam iznīcināt vai pārdot sūtījuma saturu bez turpmākām saistībām pret jums.

12. JŪSU PIENĀKUMI
Jūs galvojat, apliecināt un garantējat mums to, ka:

12.1. sūtījuma saturs (ne tikai svars un vienību skaits) ir pareizi aprakstīts mūsu sūtījuma pavadzīmē; tam ir nepieciešamā(s) uzlīme(s), ko esat stingri piestiprinājis redzamā vietā uz sūtījuma ārējās virsmas, kur mēs varam tās skaidri saskatīt;


12.2. sūtījuma saņēmēja pilnīga, precīza un salasāma kontaktinformācija ir ierakstīta mūsu transporta pavadzīmē un uz adreses uzlīmes, kuru esat stingri piestiprinājis redzamā vietā uz sūtījuma ārējās virsmas, kur mēs varam to skaidri saskatīt;


12.3. sūtījuma saturu jūs esat sagatavojuši, droši un rūpīgi iepakojuši, lai pasargātu pret pārvadāšanas riskiem, ieskaitot jebkuru saistīto tranzīta šķirošanas un/vai izkraušanas procesu;


12.4. jūs esat norādījuši pareizu sūtījuma svaru un nodrošināsit
jebkādas speciālas iekārtas, kuras mums varētu būt nepieciešamas, lai iekrautu sūtījumu mūsu transporta līdzekļos vai izkrautu no tiem;


12.5. jūs esat droši piestiprinājuši uzlīmi par lielu svaru jebkuram priekšmetam, kas sver 30 un vairāk kg, redzamā vietā uz sūtījuma ārējās virsmas, lai mēs to varam skaidri saskatīt;


12.6. sūtījuma saturs nav aizliegts IATA, ICAO, IMDG vai ADR noteikumos un tie nav priekšmeti, kuru pārvadāšana ir aizliegta, un ne jūs, ne preču saņēmējs nav fiziska persona vai organizācija, ar kuru mēs vai jūs nedrīkstat likumīgi sadarboties saskaņā ar jebkuriem piemērojamajiem likumiem vai noteikumiem;

Jūs apņematies atlīdzināt mums zaudējumus un aizsargāt mūs pret jebkādām saistībām, kas mums varētu rasties, vai pret jebkādām izmaksām, kaitējumu vai izdevumiem, ieskaitot izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas mums varētu rasties pret jums vai pret jebkuru citu gadījumā, ja jūs esat pārkāpuši jebkuru no šiem galvojumiem, apliecinājumiem un garantijām, pat tad, ja mēs netīši pieņemam sūtījumu, kurš ir pretrunā ar jebkuru no jūsu saistībām.


13. MŪSU ATBILDĪBAS ROBEŽAS
13.1. Ievērojot turpmāk 14. punktā noteikto, mēs ierobežojam savu atbildību par jebkādiem no pārvadāšanas izrietošiem jūsu sūtījuma vai tā daļas zudumiem, kaitējumu vai kavētu piegādi šādās robežās:


13.1.1. gadījumā, ja jūsu sūtījums tiek transportēts tikai vai daļēji ar gaisa transportu un tā galamērķis vai viena no valstīm, kurā notiek apstāšanās, nav tā pati valsts, no kuras sūtījums ir nosūtīts, tiek piemērota Varšavas Konvencija (1929) vai Varšavas Konvencija ar Hāgas protokola grozījumiem (1955) un/vai Monreālas protokols Nr.4 (1975) vai Monreālas Konvencija (1999), atkarībā no tā, kura dokumenta piemērošana ir obligāta. Šie starptautiskie līgumi reglamentē un ierobežo mūsu atbildību par jūsu sūtījuma zudumiem, kaitējumu vai kavējumu ar 19 SDR (speciālām aizņemšanās tiesībām) uz kilogramu;


13.1.2. ja mēs transportējam jūsu sūtījumu ar sauszemes transportu vienas valsts robežās, uz vai no valsts, kura ir 1956.gada Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) dalībvalsts, mūsu atbildība par zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts jūsu sūtījumam, tiks noteikta saskaņā ar CMR, un tādējādi tā ir ierobežota ar 8,33 SDR (speciālajām aizņemšanās tiesībām) uz vienu kilogramu. Kavējuma gadījumā, ja jūs varat pierādīt mums, ka esat cietuši zaudējumus, mūsu atbildība ir ierobežota ar pienākumu atmaksāt jums maksu par pārvadājumu, kuru jūs mums samaksājāt par šo sūtījumu vai tā daļu, kas tika aizkavēta;


13.1.3. ja mēs transportējam jūsu sūtījumu ar sauszemes transportu valstī, kura nav CMR dalībvalsts, vai starp divām valstīm, no kurām neviena nav CMR dalībvalsts, tiek uzskatīts, ka mūsu atbildību par jūsu sūtījuma zudumu vai tam nodarīto kaitējumu nosaka CMR, un tādējādi tā ir ierobežota ar 8,33 SDR (speciālajām aizņemšanās tiesībām) uz vienu kilogramu. Kavējuma gadījumā, ja jūs varat pierādīt mums, ka esat cietuši zaudējumus, mūsu atbildība ir ierobežota ar pienākumu atmaksāt jums maksu par pārvadājumu, kuru jūs mums samaksājāt par šo sūtījumu vai tā daļu, kas tika aizkavēta;


13.1.4. ja neviens no 13.1.1 – 13.1.3 apakšpunktiem nav piemērojami, un gadījumā, kad mēs esam atbildīgi jūsu priekšā jebkādu iemeslu dēļ par mūsu sniegtajiem transportēšanas pakalpojumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar līguma laušanu, nevērību, tīšu darbību vai saistību nepildīšanu zaudējuma, bojājuma, kavējuma vai nenotikušas piegādes gadījumā, mūsu atbildība pret jums vienmēr ir ierobežota ar sūtījuma zemāko tirgus vērtību pārvadāšanas laikā vai līdz izmaksām, kas jums radušās, lai veiktu remontu sūtījumam vai tā bojātajai daļai, ar maksimālo atbildības limitu, kas katrā gadījumā nepārsniedz 17 eiro par kilogramu, bet ne vairāk kā 10000 eiro par sūtījumu. Kavējuma gadījumā, ja jūs varat pierādīt mums, ka esat cietuši zaudējumus, mūsu atbildība ir ierobežota ar pienākumu atmaksāt jums maksu par pārvadājumu, kuru jūs mums samaksājāt par šo sūtījumu vai tā daļu, kas tika aizkavēta.


13.2. Ievērojot turpmāk 14. punktā noteikto, ja mēs esam atbildīgi jūsu priekšā par citiem pakalpojumiem jebkāda iemesla dēļ, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar līguma laušanu, nevērību, tīšu darbību vai saistību nepildīšanu zaudējuma, bojājuma, kavējuma vai nenotikušas piegādes gadījumā, mūsu atbildība pret jums vienmēr ir ierobežota ar 10000 eiro par gadījumu vai gadījumu virkni, kurai ir viens un tas pats kaitējuma iemesls, vai sūtījuma zuduma vai bojājuma gadījumā – ar sūtījuma zemāko tirgus vērtību vai sūtījuma vai tā bojātas daļas remonta izmaksām, ar maksimālo atbildības limitu katram gadījumam, kas nepārsniedz 3,40 eiro par kilogramu, tomēr ne vairāk kā 10000 eiro par vienu gadījumu vai saistītu gadījumu virkni.

14. ATBILDĪBAS IZŅĒMUMI
14.1. Mēs neesam atbildīgi par ienākumu, peļņas, tirgus, reputācijas, klientu, izmantošanas vai iespēju zaudēšanu, pat ja mums bijis zināms, ka šādi zaudējumi varētu rasties, vai par jebkuriem citiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, lai kā tie būtu radušies, ieskaitot, bez ierobežojuma, līguma pārkāpšanu, nevērību, tīšu darbību vai saistību nepildīšanu.


14.2. Mēs neesam atbildīgi, ja neesam izpildījuši jebkādas saistības pret jums šādu apstākļu rezultātā:

 

14.2.1. apstākļi, kuru mēs nevaram ietekmēt, tādi (bet ne tikai):

 

  • stihiskas nelaimes, ieskaitot zemestrīces, ciklonus, vētras, plūdus, ugunsgrēku, epidēmiju, miglu, sniegu vai salu;
  • nepārvarama vara, tai skaitā (bet ne tikai) karš, nelaimes gadījumi, sabiedrības ienaidnieku darbības, streiki, embargo, gaisa pārvadājumu riski, vietēji strīdi vai sabiedriskas nekārtības;
  • nacionāla vai vietēja mēroga gaisa vai sauszemes transporta tīklu traucējumi un transportlīdzekļu un iekārtu mehāniskas problēmas;
  • sūtījuma satura slēpti defekti vai raksturīgi trūkumi;
  • trešo personu kriminālas darbības - zādzība un ļaunprātīga dedzināšana.

14.2.2 Jūsu vai trešo personu darbības vai kļūmes, tādas:

 

  • jums pārkāpjot (vai jebkurai citai sūtījumā ieinteresētai personai panākot, ka jūs pārkāpjat) savas saistības, ko esat uzņēmušies saskaņā ar šiem noteikumiem, jo īpaši - ar 12.punktā aprakstītajām garantijām;
  • muitas, drošības dienestu, aviolīniju, lidostas vai valdības amatpersonu darbības vai kļūmes.

 

14.2.3. sūtījuma saturu veido priekšmets, kura transportēšana ir aizliegta, pat ja mēs esam sūtījumu pieņēmuši kļūdas dēļ;

 

14.2.4. mūsu atteikums veikt jebkādu nelikumīgu maksājumu jūsu labā.

 

14.3. Mēs neesam sabiedriskā transporta organizācija un neuzņemamies nekādas sabiedriskā transporta organizācijas saistības.

 

17. PAAUGSTINĀTA ATBILDĪBA
17.1. Samaksājot noteikto maksu, jums ir tiesības pavadzīmē deklarēt sūtījuma (kas nav dokumentu sūtījums) vērtību, kas pārsniedz 13.punktā noteiktos ierobežojumus līdz pat 25000 eiro katram sūtījumam („Paaugstinātā atbildība”). Deklarēšana jāveic, aizpildot attiecīgo lodziņu pavadzīmē un samaksājot norādīto maksu. Jūsu sūtījuma pierādīta zuduma vai tam nodarītā kaitējuma kompensācija var tikt pieprasīta līdz minētās deklarētās vērtības kopējās summas apmēram. Paaugstināta atbildība nav pieejama dārgakmeņiem, dārgmetāliem, klēpjdatoriem, plazmas un LCD ekrāniem, juvelierizstrādājumiem, naudai, stiklam, porcelānam, mākslas priekšmetiem, antikvariāta priekšmetiem, dokumentiem (izņemot atjaunošanas izmaksas, kas minētas 17.2.punktā) vai jebkādām filmām, lentēm, diskiem, atmiņu kartēm vai jebkādām līdzīgām datu vai attēlu glabāšanas ierīcēm. Ja jūs izvēlaties sūtīt šādus priekšmetus, tad iesakām tos apdrošināt pašiem.


17.2. Aizpildot attiecīgo lodziņu pavadzīmē un samaksājot norādīto maksu, jums ir iespēja atgūt jūsu dokumentu sūtījuma restaurēšanas, atdarināšanas, atkārtotas izdošanas vai atkārtotas drukāšanas izmaksas (ieskaitot materiālu, piemēram, papīra, izmaksas, plus saprātīgas darbaspēka izmaksas). Kompensācija par pierādītiem jūsu dokumentu sūtījuma zudumiem vai bojājumiem var tikt pieprasīta līdz 500 eiro apmērā par sūtījumu. Šī Paaugstinātas atbildības iespēja ir pieejama tikai dokumentiem, kas ir uzskaitīti tā TNT meitasuzņēmuma, filiāles vai
nodaļas interneta vietnē, kura pieņem jūsu sūtījumu pārvadāšanai.


17.3. Šajā 17.punktā noteiktās Paaugstinātās atbildības iespējas 1) nesedz izrietošus zaudējumus (sk. 13.1. punktu) vai piegādes kavējumu, vai gadījumus, kad zaudējums ir radies šajos noteikumos noteikto jūsu saistību neizpildes rezultātā, 2) nav pieejamas gadījumā, kad sūtījums netiek transportēts un 3) nav pieejams ierobežotā skaitā valstu. Šo valstu saraksta un/vai sīkākas informācijas par Paaugstinātas atbildības nosacījumiem iegūšanai lūdzam sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru vai apmeklēt tā TNT meitasuzņēmuma, filiāles vai nodaļas interneta vietnē, kas pieņem jūsu sūtījumu pārvadāšanai.

19. PRETENZIJU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA
Ja jūs vēlaties iesniegt pretenziju par pazaudētu, sabojātu vai aizkavētu sūtījumu vai jebkādiem citiem zaudējumiem, jums ir jāievēro jebkura piemērojamā konvencija un sekojošā kārtība, pretējā gadījumā mēs paturam tiesības jūsu pretenziju noraidīt:


19.1. Jums ir rakstveidā jāpaziņo mums par pazušanu, bojājumu vai kavējumu 21 dienas laikā 1) pēc sūtījuma piegādāšanas; 2) no dienas, kad sūtījumam būtu bijis jābūt piegādātam, vai 3) no dienas, kad jums saprātīgi būtu bijis jāuzzina par pazušanu, bojājumu vai kavējumu gadījumā, ja prasība attiecas uz citiem pakalpojumiem.


19.2. Jums ir dokumentāli jāpamato sava pretenzija, nosūtot mums visu ar sūtījumu un/vai pazušanu, bojājumiem vai kavējumu saistīto informāciju 21 dienas laikā pēc tam, kad esat paziņojuši mums par savu pretenziju.


19.3. Mums nav pienākuma veikt pasākumus, kas saistīti ar pretenziju, pirms mūsu rēķina apmaksas, nedz arī jums ir tiesības ieturēt pretenzijas summu no mūsu piestādītā rēķina.


19.4. Mēs uzskatīsim, ka sūtījums ir ticis piegādāts labā stāvoklī, ja saņēmējs nav ziņojis par bojājumiem piegādes brīdī, kad viņš vai viņa pieņēma sūtījumu. Lai mēs varētu izskatīt pretenziju par bojājumiem, pēc mūsu pieprasījuma jums ir jānodod izpētei sūtījuma saturs un oriģinālais iepakojums.


19.5. Ja jebkurā piemērojamā konvencijā un/vai likumā nav noteikts citādi, jūsu tiesības pieprasīt no mums zaudējumu atlīdzību tiek dzēstas, ja prasība tiesā nav celta 1 gada laikā no sūtījuma piegādes datuma vai no datuma, kad sūtījumam būtu bijis jābūt piegādātam, vai no datuma, kad pārvadāšana tika pabeigta vai, ja pretenzija attiecas uz citiem pakalpojumiem, 1 gada laikā no datuma, kad jums būtu vajadzējis uzzināt par pazušanu, bojājumu vai kavējumu.


19.6. Gadījumā, ja mēs esam atzinuši jūsu prasību daļēji vai pilnībā, jūs garantējat, ka jūsu apdrošinātājs vai trešā persona, kura ir ieinteresēta sūtījumā, ir atteikusies no tiesībām vai prasībām, uz kurām tai varētu būt tiesības regresa vai citādā kartībā.


19.7. Sūtījums netiek uzskatīts par nozaudētu, kamēr no datuma, kad jūs esat paziņojuši mums par nenotikušu piegādi, nav pagājušas 30 dienas. Mēs varam ar jums rakstveidā vienoties par šā termiņa saīsināšanu.

20. TARIFI UN NORĒĶINI
20.1. Jūs apņematies samaksāt mūsu noteikto maksu (ieskaitot piemērojamās piemaksas) par sūtījuma pārvadāšanu starp sūtījuma pavadzīmē/pārvadāšanas līgumā norādītajām vietām vai citiem mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un pievienotās vērtības nodokli 7 dienu laikā no mūsu rēķina izrakstīšanas datuma bez jebkādiem ieturējumiem, atskaitījumiem, pretprasībām vai ieskaitiem.


20.2. Ja jūs neapstrīdat mūsu rēķinu rakstveidā 7 dienu laikā no rēķina datuma, jūs atsakāties no visām tiesībām apstrīdēt šādu piestādīto rēķinu.


20.3. Mūsu maksas tiek aprēķinātas saskaņā ar tarifiem, kas tiek piemēroti jūsu sūtījumam saskaņā ar spēkā esošo tarifu lapu vai attiecīgo līgumu. Mūsu tarifi ir pieejami pēc pieprasījuma jebkurā mūsu birojā valstī, kurā tiek izrakstīts rēķins par sūtījumu.


20.4. Mēs aprēķinam maksu vai nu pēc faktiskā sūtījuma svara, vai pēc sūtījuma apjoma svara, atkarībā no tā, kurš ir lielāks, un apjoma svara aprēķināšanai piemērojam vienādojumu, kas norādīts mūsu tarifu lapā. Mēs varam pārbaudīt jūsu sūtījuma svaru un/vai apjomu un/vai lietu skaitu tajā, un, ja mēs atklājam nesakritību starp jūsu deklarēto svaru un/vai apjomu, un/vai lietu skaitu, Jūs piekrītat, ka mūsu aprēķinu veikšanai var tikt izmantots svars un/vai apjoms, un/vai lietu skaits, ko esam noteikuši mēs.


20.5. Ir pašsaprotami, ka visas importa nodevas, pievienotās vērtības nodokli par precēm un visus citus maksājumus, ar kuriem tiek aplikts sūtījums piegādes valstī, mēs iekasējam no saņēmēja pēc sūtījuma piegādes, un, ja saņēmējs atsakās maksāt, tad jūs apņematies samaksāt mums šīs summas pilnā apjomā 7 dienu laikā pēc tam, kad mēs esam paziņojuši jums par to, ka saņēmējs nav samaksājis.


20.6. Jūs piekrītat, kas mēs varam aprēķināt procentus par visiem mūsu rēķiniem, kas nav apmaksāti 7 dienu laikā kopš rēķina datuma, piemērojot 0.5% par katru nokavēto dienu, līdz attiecīgais rēķins tiks pilnīgi un galīgi apmaksāts. Jūs piekrītat apmaksāt mūsu saprātīgās un atbilstošās izmaksas par 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma neapmaksāto rēķinu summu piedziņu.

22. LIKUMDOŠANA UN JURISDIKCIJA
21.1. Gadījumā, ja kāds no noteikumiem zaudē spēku vai nav realizējams, šāda situācija neietekmē citus šā līguma noteikumus, kuri pilnībā paliek spēkā.


21.2. No šā līguma izrietošos vai ar to saistītos strīdus galīgi izšķirs viens Šķīrējtiesnesis saskaņā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Šķīrējtiesas Statūtiem, Reglamentu un Nolikumu, par šķīrējtiesas procesa vietu nosakot Rīgu. Šķīrējtiesas un visu ar to saistīto dokumentu valoda ir latviešu.