Spoločenská zodpovednosť

Neoddeliteľná súčasť našej obchodnej stratégie

Prečítajte si o našom prístupe k našim ľuďom, pracovnému prostrediu a svetu ako takému.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia

TNT sleduje a rozvíja postoje, vieru, vnímanie a hodnoty svojich zamestnancov a subkontraktorov v oblasti ich bezpečnosti.

Bezpečné a zdravé pracovisko

Zdravotné a bezpečnostné riziká súvisiace s medzinárodnými aktivitami sú identifikované, hodnotené, riadené a kontrolované. Kontrola rizík operačných procesov prebieha podľa stanovenej akceptovateľnej miery rizika. Každá operačná jednotka má vypracovaný plán bezpečnostnej ochrany, vďaka ktorému môže pravidelne kontrolovať riziká na lokálnej úrovni.
 

Bezpečnosť na cestách

Pri bezpečnosti na cestách sa riadime heslom: „Bezpečné vozidlá, bezpeční vodiči, bezpečná cesta“.

Preto neustále usilujeme o zlepšovanie bezpečnosti v každej z týchto oblastí (vozidlo, vodič a cesta). V niektorých krajinách, najmä v tých menej rozvinutých, podporujeme i zlepšovanie kvality verejnej infraštruktúry.

Politika BOZP

Environmentálna politika

Naši kuriéri a vodiči absolvujú školenia zamerané na bezpečnú a zároveň úspornú jazdu. Náš záväzok znižovať environmentálny dopad sa zmeriava na tri oblasti:
 

  • Operácie: Zlepšovanie našej CO2 efektivity a kvality ovzdušia.
  • Zákazníci: Poskytovanie CO2 informácií, ktoré vám pomôžu znížiť vašu uhlíkovú stopu.
  • Ľudia: Zvyšovanie informovanosti a školenie našich zamestnancov a vodičov v oblasti starostlivosti o životné prostredie.


V oblasti ochrany životného prostredia je pre nás prioritou energetická a uhlíková efektivita.

Súčasťou iniciatív za zachovanie zdravého a čistého životného prostredia vo svete je napr. využívanie elektrických vozidiel, stavanie tzv. zelených budov či celosvetový program Drive Me Challenge určený pre všetkých vodičov a kuriérov TNT. Jeho cieľom je zapojiť, inšpirovať a poučiť ich nielen o environmentálnej zodpovednosti, ale aj o ekonomickej jazde a bezpečnosti na cestách.

 

Environmentálna politika