Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti TNT

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Práve preto vaše údaje chránime a zodpovedne používame, zatiaľ čo vám neustále poskytujeme vynikajúce služby, ktoré od spoločnosti TNT Express B.V. a jej prevádzkových skupín, dcérskych spoločností a divízií (ďalej len „TNT“) očakávate. V TNT sme sa zaviazali chrániť vaše súkromie a udržiavať vaše osobné údaje v bezpečí. Spoločnosť TNT vytvorila toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby vysvetlila spôsob, akým TNT zhromažďuje a používa osobné údaje.

Posledná aktualizácia: máj 2018

1. „Osobné údaje“ sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať na základe týchto údajov alebo pomocou týchto údajov v spojení s inými údajmi, ktoré máme alebo ktoré môžeme mať.

 

2. Máme zásadu podniknúť všetky potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že všetky osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, sú spracovávané riadne a v súlade so zákonom. Na implementovanie tejto zásady podnikáme všetky potrebné kroky. Všetci naši zamestnanci a iné osoby, ktoré údaje spracúvajú a majú prístup k vašim osobným informáciám, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých vašich osobných údajoch, s ktorými prídu do styku.

 

3. Na internetovú stránku TNT môžete vstúpiť a browsovať na tejto stránke bez toho, aby sme získali a uložili vaše osobné údaje s výnimkou IP adresy a údajov o vašom „pobyte“ na našej stránke, ako napríklad o dĺžke vašej návštevy na našej stránke a o type použitého vyhľadávača.

 

4. Všetky nami získané osobné údaje, ktoré budú získané v súlade so zákonom, budú použité výlučne pre účel poskytovania našich služieb a nebudeme ich uchovávať v pamäti dlhšie, ako sme oprávnení podľa zákona a ako je potrebné na tento účel.

 

5. V súlade so zákonom môžeme zhromaždiť ďalšie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej internetovej stránky a/alebo využívaním služieb. Ak získame takéto dodatočné údaje, presne špecifikujeme povahu takýchto údajov a účel, na ktorý sa takéto údaje použijú, a poskytneme vám možnosť rozhodnúť sa, či takého údaje poskytnete alebo nie.

 

6. Musíte si byť vedomí, že pri prehliadaní našej internetovej stránky, môžu byť na vašom počítači uložené určité informácie. Takéto informácie môžu byť uložené formou súboru „cookie“. Cookie je malý dátový súbor vytvorený v počítači. TNT používa cookies, aby ich prostredníctvom ukladala informácie, ktoré neskôr využije internetová stránka za účelom uľahčenia jej používania. Informácie uložené v súboroch cookies a používané v spojení s internetovou stránkou sa týkajú výlučne technického použitia internetovej stránky. Z cookies alebo všeobecne z použitia akejkoľvek TNT stránky neprechádzajú do TNT žiadne vaše osobné údaje. Žiadna tretia osoba nebude mať prístup k informáciám uloženým v súbore cookie a TNT neposkytne ani nesprístupní obsah žiadneho súboru cookie tretím osobám. Bežné nastavenie u väčšiny vyhľadávačov povoľuje používanie cookies. Cookies sa bežne používajú a vo všeobecnosti sa považujú za akceptovateľné. Ak nechcete používať cookies alebo ak chcete byť upozornený na ich použitie, môžete aktualizovať nastavenia svojho internetového prehliadača. Zmyslom cookies, ktoré poskytuje internetová stránka, je uľahčiť vám používanie internetovej stránky. Ak vy alebo administrátor vašej stránky zakážete cookies, internetová stránka bude pracovať bez využitia prvkov uľahčujúcich operácie s internetom.

Ďalšie informácie o tom, ako používame cookies, nájdete kliknutím tu

 

7. Osobné údaje možno poskytnúť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) za účelom poskytovania služieb v súlade so zákonom. Pri využívaní služieb súhlasíte s takýmto postúpením údajov. Okrem toho, ak zverejníte osobné údaje na verejne prístupnú internetovú stránku, k týmto osobným údajom môžu mať prístup aj osoby v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorých nemusia platiť predpisy o ochrane osobných údajov, ktoré majú rovnakú kvalitu ako predpisy, ktoré existujú a platia v Európskom hospodárskom priestore.

 

8. Budeme neustále sledovať súlad spracovania osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, s relevantnými právnymi predpismi v krajine, kde sa získavajú osobné údaje, a v krajinách, kde sú tretie osoby vystupujúce ako sprostredkovatelia alebo iné osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje.

 

9. Priebežne môžeme použiť vaše osobné údaje na to, aby sme vám telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou poslali informácie o našej spoločnosti, našich špeciálnych ponukách a iné informácie, ktoré môžu byť pre vás užitočné. Ak nechcete dostávať tieto informácie, oznámte, prosím, váš nesúhlas miestnej pobočke TNT.

 

10. Internetová stránka môže obsahovať linky na iné internetové stránky, ktorých nie sme majiteľmi a ani ich neprevádzkujeme. Nenesieme zodpovednosť za obsah takýchto internetových stránok za dodržiavanie zásad o ochrane súkromia na týchto internetových stránkach, ani za osobné údaje, ktoré takéto stránky môžu zhromažďovať alebo ukladať do vášho počítača.

 

11. Môžete si zistiť, aké osobné údaje o vás spracúvame a požadovať aj ďalšie informácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu tak, že budete kontaktovať miestnu pobočku TNT. Na vašu žiadosť do 10 dní odpovieme. Ak nebude možné, aby sme vám oznámili vyššie uvedené, informujeme vás o dôvodoch takého odmietnutia.

 

12. Ak akýkoľvek osobný údaj, ktorý o vás evidujeme, je nesprávny alebo by sa mal aktualizovať, alebo ak si prajete, aby sme vymazali akékoľvek vaše osobné údaje, kontaktujte miestnu pobočku TNT. Môžeme vás požiadať o ďalšie informácie a identifikačné údaje, ktoré nám pomôžu splniť uvedenú žiadosť.

 

13. Našu databázu s údajmi o zákazníkoch, ktorá môže zahŕňať vaše osobné údaje, považujeme za súčasť nášho obchodného majetku. Ak by sme predali alebo previedli akékoľvek naše aktíva na tretie osoby, môže to zahŕňať aj predaj alebo prevod databáz s takýmito údajmi.

1. Vzťahuje sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov aj na Vás?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na Vás vzťahuje, ak ste zákazník TNT, príjemca balíka doručovaného TNT, dodávateľ TNT alebo ak kontaktujete TNT, napríklad návštevou lokality www.tnt.com, prostredníctvom sociálnych sietí alebo ak od TNT dostávate e-maily. Naše webové lokality sú určené pre širokú verejnosť a nie sú zamerané na deti. Vedome ani cielene nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 16 rokov. Ak ešte nemáte 16 rokov, prosíme, neodosielajte nám žiadne osobné údaje a požiadajte o pomoc svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak sa domnievate, že nám dieťa mohlo poskytnúť osobne identifikovateľné údaje, prosíme, kontaktujte nás na e-mailovej adrese dataprotection@tnt.com a my tieto údaje odstránime.

2. Aké informácie TNT zhromažďuje?

TNT musí počas vykonávania svojej obchodnej činnosti a poskytovania služieb spracovávať osobné údaje. „Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo použité na identifikáciu fyzickej osoby. Väčšinu svojich osobných údajov poskytujete priamo TNT, napríklad:

 • Kontaktné údaje. Napríklad Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 • Finančné informácie. Napríklad číslo Vášho bankového účtu, stav platby, faktúry.
 • Identifikačné údaje. Napríklad číslo Vášho vodičského preukazu.
 • Informácie o účte. Prihlasovacie údaje vrátane Vašej e-mailovej adresy a hesla a ďalších informácií uvedených v účte.
 • Informácie súvisiace so zásielkou a službami. Napríklad číslo na sledovanie zásielky, informácie o trase zásielky, informácie o polohe, stav zásielky, miesto doručenia, typ balenia, počet dielov, hmotnosť, fotografia balíka, colné informácie. 
 • Informácie o používateľovi a voľbách. Napríklad počty zásielok, sťažnosti, história nákupov a súvisiacich obchodných činností, komunikácia, informácie z prieskumov, nákupné voľby.

3. Prečo TNT spracováva osobné údaje?

Osobné údaje sa zhromažďujú, používajú, uchovávajú a inak spracovávajú, ak je to nevyhnutné a v rozsahu zodpovednej, účinnej a efektívnej správy obchodných činností TNT. Osobné údaje spracovávame, pretože je to nevyhnutné na vykonávanie našich zmluvných povinností s Vami, na spĺňanie našich právnych záväzkov alebo na iné oprávnené obchodné záujmy TNT pri poskytovaní kvalitných a bezpečných doručovacích služieb. TNT konkrétnejšie používa osobné údaje na nasledovné činnosti:

 • Vývoj produktov, výskum a zlepšovanie produktov a služieb TNT. TNT spracováva osobné údaje podľa potreby na vývoj a zlepšovanie produktov a služieb TNT, výskum a vývoj.
 • Plnenie zmlúv. Patria sem služby sledovania TNT, komunikácia s jednotlivcami a inými stranami v súvislosti so službami, odpovedanie na žiadosti o (ďalšie) informácie, riešenie sporov a príprava zmlúv.
 • Správa vzťahov a marketing obchodných činností.  TNT môže spracovávať osobné údaje podľa potreby na vývoj a zlepšovanie produktov a služieb TNT, starostlivosť o zákazníkov, klientske služby a vykonávanie (cielených) marketingových činností, aby si vytvorila vzťah s klientmi a udržiavala, ako aj prehlbovala vzťahy s klientmi, obchodnými partnermi a dodávateľmi, a na vykonávanie analýz v súvislosti s osobnými údajmi na štatistické a vedecké účely.
 • Vykonávanie obchodných postupov, interná správa a podávanie správ manažmentu. Patrí sem vykonávanie činností ako správa prostriedkov spoločnosti, vykonávanie interných auditov a vyšetrovaní, finančníctvo a účtovníctvo, zavádzanie obchodných kontrol, poskytovanie ústredných spracovateľských pracovísk na účely efektivity, riadenie fúzií, akvizícií a odpredajov, ako aj spracovávanie osobných údajov na účely podávania správ manažmentu a analýz.
 • Bezpečnosť a ochrana. Osobné údaje môžu byť obsiahnuté napríklad pri spracovávaní činností zameraných na bezpečnosť a zdravie, ochranu majetku TNT, ako aj majetku zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov, a pri overovaní stavu a prístupových práv zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 • Ochrana nepostrádateľných záujmov jednotlivcov. Patrí sem spracovávanie osobných údajov podľa potreby v záujme ochrany nepostrádateľných záujmov jednotlivcov (napr. na urgentné zdravotné účely).
 • Dodržiavanie zákonných povinností. Venuje sa spracovávaniu osobných údajov na účely dodržiavania zákonov, predpisov a smerníc špecifických pre odvetvia, ktoré sa vzťahujú na TNT (napr. porovnávanie mien klientov, dodávateľov a obchodných partnerov so zoznamami zakázaných strán).

4. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

TNT môže Vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami za týchto podmienok:

 • TNT môže Vaše osobné údaje zdieľať so svojimi pobočkami, prevádzkovými skupinami, dcérskymi spoločnosťami a divíziami, a v prípade potreby aj s tretími stranami na vyššie uvedené účely. Ak je to vhodné, TNT bude od tretích strán požadovať vykonávanie činností v súlade so zásadami a pravidlami TNT týkajúcimi sa ochrany údajov. 
 • TNT môže Vaše osobné údaje zdieľať s prevádzkovateľmi údajov, t. j. stranami, ktoré spracovávajú osobné údaje v našom mene. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely popísané vyššie a len v súlade s našimi pokynmi. TNT použije len takých prevádzkovateľov, ktorí poskytujú postačujúce záruky uplatnenia vhodných technických a organizačných opatrení a zaistia ochranu práv dotknutých osôb.
 • Zamestnanci TNT môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, ak je to nevyhnutné na výkon svojich pracovných úloh. V takomto prípade získajú prístup len vtedy, keď je to nevyhnutné na vyššie uvedené účely a len ak je zamestnanec viazaný mlčanlivosťou. 
 • TNT môže Vaše osobné údaje zdieľať, ak to vyžaduje zákon, súdny príkaz alebo iné právne postupy, napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní a inými vládnymi orgánmi, na zavedenie alebo presadenie našich zákonných práv alebo v súvislosti s podnikovými transakciami, akými sú odpredaj, fúzia, konsolidácia a predaj aktív alebo v nepravdepodobnom prípade aj bankrot.

5. Ako dlho bude TNT uchovávať Vaše osobné údaje?

TNT uchováva Vaše osobné údaje na vyhradené časové obdobie a Vaše osobné údaje odstráni, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Presné časové obdobie sa zakladá na type osobných údajov a právnych záväzkoch či obchodných účeloch na ich úschovu.

6. Aké opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov uplatňuje TNT?

Spoločnosť TNT prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred náhodným a nezákonným spracovávaním okrem iného aj zaistením:

 • ochrany Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom,
 • zachovania dôvernosti Vašich osobných údajov,
 • zachovaním celistvosti a dostupnosti Vašich osobných údajov,
 • školenia personálu v oblasti požiadavok na informačnú bezpečnosť a
 • nahlasovania skutočných a domnelých porušení dát v súlade s platnými zákonmi.

7. Kde TNT uchováva a kam prenáša Vaše osobné údaje?

Vzhľadom na charakter nášho podnikania a služieb, ktoré svojim klientom ponúkame, sa môže stať, že TNT bude musieť preniesť Vaše osobné údaje aj na miesta mimo krajiny Vášho bydliska. V prípade potreby prenosu Vašich osobných údajov, TNT zaručí, že prenos bude podliehať primeranej ochrane. V rámci Európskej únie sa budú takéto prenosy tretím stranám riadiť zmluvou založenou na vzorových zmluvných ustanoveniach na prenos dát, ktoré schválila Európska komisia. Pre ďalšie informácie o takejto ochrane, prosím, kontaktujte dataprotection@tnt.com.

8. Aké práva môžete využívať v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi?

Na základe platnej legislatívy o používaní Vašich osobných údajov môžete presadzovať viacero práv v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi. Upozorňujeme, že v mnohých prípadoch Vaše práva nie sú absolútne a Vašu žiadosť nebudeme musieť uskutočniť. Mnohé takéto práva v rozsahu ich platnosti v Európskej únii uvádzame nižšie.

Právo na prístup

Máte právo na prístup ku kópii osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, a oboznámenie sa so spôsobom, akým ich využívame. Vaše osobné údaje budú zvyčajne poskytnuté v digitálnej forme.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zaistili, že informácie, ktoré o vás máme, sú správne a úplné. Ak sa však domnievate, že to nie je Váš prípad, požiadajte nás o ich aktualizáciu alebo úpravu.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad ak nami zhromaždené osobné údaje už nie sú potrebné na ich pôvodný účel, ak sú osobné údaje zastarané alebo ak odvoláte svoj súhlas. Takýto krok však musí byť v súlade s ostatnými faktormi. Vašu požiadavku nemusíme splniť, napríklad z dôvodu istých právnych a regulačných záväzkov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o (dočasné) zastavenie používania Vašich osobných údajov, napríklad ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne, alebo ak si myslíte, že Vaše osobné údaje už nemusíme používať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností Vám môže vzniknúť právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a to k inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietať spracovanie, ktoré sa zakladá na našich oprávnených záujmoch. V prípade ak nemáme presvedčivý právny základ na spracovanie, po podaní námietky osobné údaje na tomto základe nebudeme ďalej spracovávať. Upozorňujeme však, že ak nebudeme môcť spracovávať osobné údaje na určitý účel, niektoré služby a výhody Vám nebudeme môcť poskytnúť.

Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo automatické rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Ak sa na Vás vzťahovalo automatické rozhodovanie a Vy s výsledkom nesúhlasíte, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese a požiadajte nás o prehodnotenie rozhodnutia.

Právo na odvolanie súhlasu

V určitých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. V takomto prípade máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. TNT po odvolaní súhlasu spracovanie údajov zastaví, hneď ako to bude možné. Neovplyvní to však zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu.

V prípade ak chcete presadiť ktorékoľvek zo svojich práv, použite, prosím, vyššie uvedené kontaktné údaje.

9. Aké osobné údaje sa zhromažďujú na webových lokalitách TNT?

Nasledovný odsek popisuje náš záväzok k ochrane osobných údajov, ktorý sa vzťahuje na webovú stránku TNT (www.tnt.com) a všetky ostatné podstránky, na ktorých môže TNT automaticky získať osobné údaje.

Tieto osobné údaje sú získavané prostredníctvom používania súborov cookie a podobných technológií. TNT používa takéto osobné údaje na nasledovné účely

 • získavanie informácií o vašich návštevách našich lokalít pre nás a tretie strany
 • spracovanie vašich zásielok
 • analyzovanie vašich návštev na zlepšovanie našich lokalít
 • doručovanie našich a treťostranových reklám, komunikácií a obsahu na našich lokalitách a lokalitách tretích strán, ktoré vyhovujú vašim záujmom
 • zapamätanie si vašej voľby jazyka a iných
 • pomoc pri získavaní informácií, ktoré hľadáte
 • poskytovanie bezpečnej a zabezpečenej služby pre online transakcie
 • meranie počtu ľudí, ktorí používajú naše lokality a spôsob ich používania, aby sme efektívne udržiavali naše lokality a lepšie porozumeli našim zákazníkom
 • správa systému a riešenie problémov

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov a spôsobe použitia týchto technológií nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

10. Čo ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosti?

Otázky a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov spoločnosti TNT zasielajte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Rovnako máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu na ochranu údajov v jurisdikcii, v ktorej pracujete, žijete alebo v ktorej prišlo k údajnému porušeniu. Zoznam európskych orgánov na ochranu údajov nájdete tu.

11. Bude sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizovať?

TNT môže toto oznámenie o ochrane osobných údajov časom aktualizovať. Ak bude mať takáto zmena výrazné následky, TNT Vás bude o takýchto zmenách aktívne informovať. TNT vždy zverejní aktuálne oznámenie o ochrane osobných údajov na svojej webovej stránke www.tnt.com s označením najnovších zmien.