OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Práve preto Vaše údaje chránime a zodpovedne používame, zatiaľ čo vám neustále poskytujeme vynikajúce služby, ktoré od spoločnosti FedEx a jej prevádzkových skupín, dcérskych spoločností a divízií, vrátane akejkoľvek spoločnosti FedEx (ďalej len „FedEx“) očakávate. Vo FedEx sme sa zaviazali chrániť Vaše súkromie a bezpečnosť informácií, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo použité na identifikáciu fyzickej osoby (ďalej len „Osobné údaje“). FedEx vytvorila toto oznámenie o ochrane osobných údajov („Oznámenie o ochrane osobných údajov“), aby vysvetlila spôsob, akým FedEx zhromažďuje a používa Osobné Údaje.

Posledná aktualizácia: január 2019

Pokiaľ je v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov uvedené „FedEx“, „my“, „nás“ alebo „náš“, FedEx sa odvoláva na spoločnosť FedEx, ktorá rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania Vašich Osobných údajov podľa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. Keďže všetky spoločnosti TNT sú v súčasnosti súčasťou skupiny FedEx, Osobné údaje získané prostredníctvom akejkoľvek domény TNT, ako napríklad www.tnt.com, patria do rozsahu pôsobnosti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

V prípade, keď využívate naše služby v rámci Európy, prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť FedEx Express International B.V., ktorá má svoje sídlo v meste Hoofddorp, Holandsko. V prípade, keď využívate naše služby celosvetovo, prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť FedEx Corporation so sídlom v Memphise v štáte Tennessee.

1. Vzťahuje sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov aj na Vás?


Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa na Vás vzťahuje, ak ste zákazník FedEx, príjemca balíka doručovaného FedEx, dodávateľ FedEx alebo ak kontaktujete FedEx, napríklad návštevou našich webových stránok, napríklad www.fedex.com alebo www.tnt.com, vrátane akýchkoľvek (pod)stránok a mobilných aplikácií (ďalej len „Webové stránky“), prostredníctvom sociálnych sietí alebo ak od FedEx dostávate e-maily.

Naše Webové stránky sú určené pre širokú verejnosť a nie sú zamerané na deti. V zásade nezhromažďujeme Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov. Ak ešte nemáte 16 rokov a máte záujem využívať naše služby, prosíme, aby ste požiadali o pomoc svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.

Ak nám dieťa mladšie ako 16 rokov mohlo poskytnúť Osobné údaje, rodič alebo zákonný zástupca nás môže kontaktovať na e-mailovej adrese dataprotection@tnt.com a na požiadanie tieto Osobné údaje odstránime.

2. Aké Osobné údaje FedEx zhromažďuje?

FedEx musí počas vykonávania svojej obchodnej činnosti a poskytovania služieb spracúvať Osobné údaje. Bez Vašich Osobných údajov Vám nebudeme môcť poskytnúť požadované služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete priamo alebo nepriamo spoločnosti FedEx pri používaní našich služieb a návšteve našich Webových stránok, sú spravidla:

 • Kontaktné údaje.
  Uvedené zahŕňa: Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo;
 • Finančné informácie.
  Uvedené bude zahŕňať: číslo Vášho bankového účtu, stav platby a faktúry;
 • Identifikačné údaje.
  Uvedené bude zahŕňať: číslo Vášho vodičského preukazu. Ak nemáte vodičský preukaz, využijeme na overenie Vašej totožnosti inú metódu, ktorá bude čo najmenej zasahovať do Vášho súkromia.
 • Informácie o účte.
  Uvedené bude zahŕňať: prihlasovacie údaje vrátane Vašej emailovej adresy a ďalších informácií uvedených prostredníctvom Vášho účtu;
 • Informácie súvisiace so zásielkou a službami.
  Uvedené bude zahŕňať: číslo na sledovanie zásielky, informácie o trase zásielky, informácie o polohe, stav zásielky, miesto doručenia, typ balenia, počet dielov, hmotnosť, fotografia balíka a colné informácie.
 • Informácie o používateľovi a preferenciách.
  Uvedené bude zahŕňať – podľa okolností - počty zásielok, sťažnosti, história nákupov a súvisiacich obchodných činností, komunikácia, informácie z prieskumov a nákupné preferencie.
 • Automaticky vygenerované informácie.
  Uvedené bude zahŕňať: adresu IP, jedinečné zariadenie alebo identifikátor používateľa, typ systému a prehliadača, dátumové a časové pečiatky, odkazujúcu webovú adresu, obsah a stránky, ktoré ste prehliadali na našich Webových stránkach alebo mobilných aplikáciách, dátumy, časy a miesta z ktorých ste navštívili Webové stránky (ak sa pripájate k našim bezdrôtovým službám v obchode), informácie o sekvencii kliknutí (tzv. „click stream“) a polohe zariadenia (ak zapnete túto funkciu v mobilnej aplikácii).

3. Používa FEDEX súbory cookies?

Áno, FedEx používa súbory cookies a podobné technológie na svojich Webových stránkach. Prostredníctvom týchto súborov cookies získava FedEx automaticky Osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené vyššie, ak navštívite naše Webové stránky. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies a podobných technológiách, prečítajte si prosím naše oznámenie o cookies.

4. Prečo FedEx spracúva Osobné údaje?

Osobné údaje sa zhromažďujú, používajú, uchovávajú a inak spracúvajú, ak je to nevyhnutné a v rozsahu zodpovednej, účinnej a efektívnej správy obchodných činností FedEx. FedEx spracováva Osobné údaje na základe príslušných právnych základov. Právny základ je často neoddeliteľne spojený s obchodným účelom. To napríklad znamená, že plnenie zmluvy môže byť pre FedEx právnym základom aj obchodným účelom. Preto najprv objasníme právny základ(y), na základe ktorých spoločnosť FedEx spracúva Vaše Osobné údaje a následne obchodný účel(y), na ktoré používame Vaše Osobné údaje, a to:

Právne základy:

Vo všeobecnosti platí, že FedEx spracúva Vaše Osobné údaje na základe jedného z nasledovných právnych základov:

 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a FedEx.
 • Spracúvanie je nevyhnutné pre nás na plnenie našich zákonných povinností.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo iných fyzických osôb,
 • Spracúvanie je nevyhnutné pre legitímne záujmy spoločnosti FedEx, okrem prípadov, keď takéto záujmy prevyšujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody;
 • Ak je to potrebné a požadované, požiadame o Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Obchodné účely

FedEx je oprávnená zbierať, používať alebo inak spracúvať Osobné údaje iba vtedy, ak spracúvanie spadá pod do rozsahu jedného (alebo viacerých) legitímnych obchodných účelov uvedených nižšie:

 1. Vývoj produktov, výskum a zlepšovanie produktov a služieb FedEx. FedEx spracúva Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vývoj a zlepšovanie produktov a služieb FedEx, výskum a vývoj (napr. analyzuje informácie súvisiace s prepravou zásielky a službami s cieľom skvalitnenia našich služieb).

 2. Plnenie zmlúv. Patria sem prepravné služby a služby sledovania FedEx, komunikácia s jednotlivcami a inými stranami v súvislosti so službami, odpovedanie na žiadosti o (ďalšie) informácie, riešenie sporov a príprava zmlúv (napr. prepojenie čísla na sledovanie zásielky s Vaším účtom s cieľom umožniť Vám sledovanie Vašej zásielky).

 3. Správa vzťahov a marketing obchodných činností. FedEx môže spracúvať Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vývoj a zlepšovanie produktov a služieb FEDEX, starostlivosť o zákazníkov, klientske služby a vykonávanie (cielených) marketingových činností, za účelom vytvorenia, udržiavania a prehlbovania vzťahov s klientmi, obchodnými partnermi a dodávateľmi, a na vykonávanie analýz v súvislosti s osobnými údajmi na štatistické a vedecké účely (napr. doručovanie reklamy, komunikácie a obsahu od nás na našich stránkach a stránok tretích strán, ktoré sú špecifickejšie pre Vaše záujmy).

 4. Vykonávanie obchodných postupov, interná správa a podávanie správ manažmentu. Patrí sem vykonávanie činností ako správa prostriedkov spoločnosti, vykonávanie interných auditov a vyšetrovaní, finančníctvo a účtovníctvo, zavádzanie obchodných kontrol, poskytovanie ústredných spracovateľských pracovísk na účely efektivity, riadenie fúzií, akvizícií a odpredajov, ako aj spracúvanie osobných údajov na účely podávania správ manažmentu a analýz (napr. vykonávanie vyšetrovaní prepravných účtov za účelom odhaľovania podvodov).

 5. Bezpečnosť a ochrana. K spracúvaniu osobných údajov môže takisto dochádzať napríklad pri výkone činností zameraných na bezpečnosť a zdravie, ochranu majetku FedEx, ako aj majetku zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov, a pri overovaní stavu a prístupových práv zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov (napr. poskytovanie bezpečných a zabezpečených služieb pre online a offline transakcie).

 6. Ochrana životne dôležitých záujmov jednotlivcov. Patrí sem spracúvanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu za účelom ochrany Vašich životne dôležitých záujmov a ostatných jednotlivcov (napr. na urgentné lekárske účely).

 7. Splnenie zákonných povinností. Týka sa spracúvania osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu za účelom splnenia zákonných povinností, predpisov a smerníc špecifických pre odvetvie, ktoré sa vzťahujú na FedEx (napr. porovnávanie mien klientov, dodávateľov a obchodných partnerov so zoznamami zakázaných strán).

5. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

FedEx zdieľa Vaše Osobné údaje s tretími stranami zásadne za nasledujúcich okolností:

 • so svojimi pobočkami, prevádzkovými skupinami, dcérskymi spoločnosťami a divíziami, a v prípade potreby aj s tretími stranami na vyššie uvedené účely. Ak je to vhodné, FedEx bude od tretích strán požadovať vykonávanie činností v súlade so zásadami a pravidlami FedEx týkajúcimi sa ochrany údajov.

 

 • so sprostredkovateľmi, t. j. subjektami, ktoré spracúvajú Osobné údaje v našom mene. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie subjekty spracúvať Vaše Osobné údaje len na účely popísané vyššie a len v súlade s našimi pokynmi. FedEx využije len takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na to, že prijmú primerané technické a organizačné opatrenia a zabezpečia ochranu práv dotknutých osôb.

 

 • so svojimi zamestnancami, ak je to nevyhnutné na výkon ich pracovných úloh. V takomto prípade im bude udelený prístup len vtedy a v rozsahu, keď je to nevyhnutné na vyššie uvedené účely a len ak sa zamestnanec zaviazal, že zachová dôvernosť informácií.

 

 • ak mu to ukladá zákon, rozhodnutie súdu alebo iný procesný postup, napríklad orgán činný v trestnom konaní a iný orgán verejnej moci, ak je to potrebné na vznik alebo výkon našich zákonných práv alebo v súvislosti s podnikovými transakciami, akými sú odpredaj, zlúčenie, splynutie a predaj aktív alebo, čo nepredpokladáme, v prípade konkurzu.

6. Ako dlho bude FedEx uchovávať Vaše Osobné údaje?

Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je nevyhnutné na účel(y), na ktoré spracovávame Vaše Osobné údaje. Po uplynutí doby uchovávania budú Vaše Osobné údaje vymazané alebo anonymizované, v prípade ak nevznikne potreba uchovávania niektorých z Vašich Osobných údajov na iný účel. Urobíme to len vtedy, ak máme právny základ na uchovávanie Vašich Osobných údajov. Takisto zabezpečíme, aby boli Osobné údaje prístupné iba na tento iný účel.

Ako príklad uvádzame, že Vaše osobné údaje potrebujeme na účely colného konania. Colné zákony stanovujú, že musíme uchovávať - určité – Osobné údaje. Všeobecne platí, že táto lehota uchovávania sa pohybuje od 3 do 7 rokov v závislosti od platných vnútroštátnych a colných zákonov. V týchto prípadoch budeme uchovávať len Osobné údaje nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností.

Ak máte otázky týkajúce sa konkrétnych období uchovávania, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

7. Aké opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov prijala FedEx?

Spoločnosť FedEx prijala primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov pred náhodným a nezákonným spracúvaním okrem iného aj zabezpečením:

 • ochrany Vašich Osobných údajov pred neoprávneným prístupom;
 • zachovania dôvernosti Vašich Osobných údajov;
 • integrity a dostupnosti Vašich Osobných údajov;
 • školení personálu v oblasti požiadaviek na informačnú bezpečnosť; a
 • oznámení skutočných alebo domnelých porušení nakladania s osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi.

8. Kde FedEx uchováva a kam prenáša Vaše Osobné údaje?

Vzhľadom na charakter nášho podnikania a služieb, ktoré svojim klientom poskytujeme, sa môže stať, že bude potrebné, aby FedEx preniesla Vaše Osobné údaje aj do krajín mimo miesta Vášho bydliska. V prípade potreby prenosu Vašich osobných údajov, FedEx zaručí, že pri prenose bude zabezpečená primeraná úroveň ochrany Osobných údajov. V prípade Európskeho hospodárskeho priestoru sa takýto presun do tretích krajín (mimo Európsky hospodársky priestor) bude riadiť zmluvou, ktorej súčasťou budú štandardné zmluvné doložky, ktoré schválila Európska komisia alebo inými vhodnými ochrannými opatreniami. Pre podrobnejšie informácie o primeranej úrovni ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte dataprotection@tnt.com.

9. Aké práva máte v súvislosti s Vašimi Osobnými údajmi?

Na základe platnej legislatívy o ochrane Vašich Osobných údajov môžete uplatňovať viacero práv v súvislosti s Vašimi Osobnými údajmi. Prosíme, vezmite na vedomie, že v niektorých prípadoch nie sme povinný vyhovieť Vašej žiadosti v plnej miere, nakoľko takéto práva môžu byť podmienené, alebo preto, že musíme vyvážiť Vaše práva v porovnaní s našimi právami a povinnosťami spracovávať Vaše Osobné údaje a chrániť práva a slobody iných. Niektoré práva, ktoré máte vo vzťahu k Vašim Osobným údajom, ktoré sú platné v Európskom hospodárskom priestore, sú vysvetlené nižšie:

Právo na prístup

Máte právo na prístup ku kópii Osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, a právo na informácie, akým spôsobom ich využívame. Vaše Osobné údaje budú zvyčajne poskytnuté v digitálnej forme. Môžeme požadovať overenie Vašej identity pred poskytnutím uvedenej informácie.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú správne a úplné. Ak sa však domnievate, že to tak nie je, máte právo požadovať aktualizáciu alebo opravu.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad ak Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, alebo ak sa spracúvanie osobných údajov stane nadbytočným alebo ak odvoláte svoj súhlas. Avšak takáto požiadavka musí byť vyvážená v porovnaní s ostatnými faktormi. Vašu požiadavku nemusíme splniť, napríklad z dôvodu určitých právnych a regulačných povinností.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo nás požiadať o (dočasné) obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napríklad ak napadnete správnosť Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo ak si myslíte, že už nepotrebujeme Vaše Osobné údaje spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností Vám môže vzniknúť právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a to k inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu. Toto právo je možné uplatniť iba vtedy, ak ste nám poskytli Osobné údaje a keď spracovávame tieto údaje automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu alebo s cieľom splniť naše záväzky na základe zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracúvaniu, ktorého právnym základom je náš oprávnený záujem. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely, máte právo kedykoľvek proti tomu namietať. Ak nás požiadate o pozastavenie spracúvania Vašich osobných údajov na marketingové účely, FedEx okamžite prestane Vaše osobné údaje využívať. Ak na základe Vašej konkrétnej situácie podáte námietky, nebudeme Vaše osobné údaje spracúvať ani na iné účely na základe nášho oprávneného záujmu, pokiaľ nemáme na takomto spracúvaní závažný oprávnený záujem. Prosím, vezmite na vedomie, že ak nebudeme môcť spracúvať potrebné Osobné údaje na určitý účel, nebudeme Vám môcť poskytovať niektoré služby a výhody.

Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás významne ovplyvňujú. Ak sa na Vás vzťahovalo automatizované rozhodovanie a Vy s výsledkom nesúhlasíte, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese a požiadajte nás o prehodnotenie rozhodnutia.

Právo na odvolanie súhlasu

V určitých prípadoch Vás môžeme požiadať o vyjadrenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov. V takomto prípade máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. FedEx po odvolaní súhlasu spracúvanie údajov ukončí hneď ako to bude možné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

V prípade ak chcete využiť ktorékoľvek zo svojich práv, použite, prosím tento link:

10. Čo ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosti?

Otázky a sťažnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov zasielajte spoločnosti FedEx prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Rovnako máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov v jurisdikcii, v ktorej pracujete, žijete alebo v ktorej došlo k údajnému porušeniu. Vedúcim dozorným orgánom pre FedEx v Európskom hospodárskom priestore je spravidla holandský Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ údajné porušenie nie je výhradne lokálneho charakteru. Zoznam európskych orgánov na ochranu osobných údajov nájdete tu.

 

11. Bude sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizovať?

FedEx môže toto Oznámenie o ochrane osobných údajov časom aktualizovať. Ak bude mať takáto zmena závažné dôsledky, FedEx Vás bude o takýchto zmenách aktívne informovať. FedEx vždy zverejní aktuálne Oznámenie o ochrane osobných údajov na svojich Webových stránkach s označením najnovších zmien.

© 2019 FedEx