Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti FedEx

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Práve preto Vaše údaje chránime a zodpovedne používame, zatiaľ čo Vám neustále poskytujeme vynikajúce služby, ktoré od spoločnosti FedEx a jej prevádzkových skupín, dcérskych spoločností a divízií, vrátane akejkoľvek spoločnosti TNT (ďalej len „FedEx“) očakávate. V spoločnosti FedEx sme sa zaviazali chrániť Vaše súkromie a bezpečnosť informácií, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo použité na identifikáciu fyzickej osoby (ďalej len „Osobné údaje“). Spoločnosť FedEx vytvorila toto oznámenie o ochrane osobných údajov („Oznámenie o ochrane osobných údajov“), aby vysvetlila spôsob, akým spoločnosť FedEx zhromažďuje a používa Osobné údaje.

 

Posledná aktualizácia: apríl 2021 

 

Pokiaľ je v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov uvedené „FedEx“, „my“, „nás“ alebo „náš“, FedEx sa odvoláva na spoločnosť FedEx, ktorá rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania Vašich Osobných údajov podľa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. Keďže všetky spoločnosti TNT sú súčasťou skupiny FedEx, Osobné údaje získané prostredníctvom akejkoľvek domény TNT, ako napríklad www.tnt.com, patria do rozsahu pôsobnosti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

V prípade, keď využívate naše služby v rámci Európy, prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť FedEx Express International B.V., ktorá má svoje sídlo v meste Hoofddorp, Holandsko. V prípade, keď využívate naše služby celosvetovo, prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť FedEx Corporation so sídlom v Memphise v štáte Tennessee v USA. 

1. Vzťahuje sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov aj na Vás?

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa na Vás vzťahuje, ak ste zákazník spoločnosti FedEx, príjemca balíka doručovaného spoločnosťou FedEx, dodávateľom spoločnosti FedEx alebo ak kontaktujete spoločnosť FedEx, napríklad návštevou našich webových stránok, napríklad www.fedex.com a www.tnt.sk,vrátane akýchkoľvek (pod)stránok a mobilných aplikácií (ďalej len „Webové stránky“), prostredníctvom sociálnych sietí alebo ak od spoločnosti FedEx dostávate e-maily.

2. Aké osobné Údaje spoločnosť FedEx zhromažďuje?

Spoločnosť FedEx musí počas vykonávania svojej obchodnej činnosti a poskytovania služieb spracúvať Osobné údaje. Bez Vašich Osobných údajov Vám nebudeme môcť poskytnúť požadované služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete priamo alebo nepriamo spoločnosti FedEx pri používaní našich služieb a návšteve našich Webových stránok, sú spravidla:

 • Kontaktné údaje. Napríklad Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 • Finančné údaje. Uvedené bude zahŕňať: číslo Vášho bankového účtu, stav platby a faktúry.
 • Identifikačné údaje. Uvedené bude zahŕňať: číslo Vášho vodičského preukazu. Ak nemáte vodičský preukaz, využijeme na overenie Vašej totožnosti inú metódu, ktorá bude čo najmenej zasahovať do Vášho súkromia.
 • Údaje o účte. Uvedené bude zahŕňať: prihlasovacie údaje vrátane Vašej emailovej adresy a ďalších informácií uvedených prostredníctvom Vášho účtu,
 • Informácie súvisiace so zásielkou a službami. Napríklad sledovacie číslo zásielky, informácie o trase zásielky, údaje o polohe, stav zásielky, miesto doručenia, typ obalového materiálu, počet kusov, hmotnosť, fotografia balíka a informácie na preclenie.
 • Informácie o používateľovi a voľbách. Uvedené bude zahŕňať – podľa okolností – počty zásielok, sťažnosti, históriu nákupov a súvisiacich obchodných činností, komunikáciu, informácie z prieskumov a nákupné preferencie.
 • Automaticky vygenerované informácie.  Uvedené bude zahŕňať: adresu IP, jedinečný identifikátor zariadenia alebo používateľa, typ systému a prehliadača, dátumové a časové pečiatky, odkazujúcu webovú adresu, obsah a stránky, ktoré ste prehliadali na našich Webových stránkach alebo mobilných aplikáciách, dátumy, časy a miesta, z ktorých ste navštívili Webové stránky (ak sa pripájate k našim bezdrôtovým službám v obchode), informácie o sekvencii kliknutí (tzv. „click stream“) a polohe zariadenia (ak zapnete túto funkciu v mobilnej aplikácii).

3. Používa spoločnosť FedEx súbory cookie?

Áno, spoločnosť FedEx používa súbory cookie a podobné technológie na svojich Webových stránkach. Prostredníctvom týchto súborov cookie získava spoločnosť FedEx automaticky Osobné údaje v rozsahu, ako sú uvedené vyššie, ak navštívite naše Webové stránky. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a podobných technológiách, prečítajte si naše Oznámenie o súboroch cookie.
 

4. Prečo spoločnosť FedEx spracúva Osobné údaje?

Osobné údaje sa zhromažďujú, používajú, uchovávajú a inak spracúvajú, ak je to nevyhnutné a v rozsahu zodpovednej, účinnej a efektívnej správy obchodných činností FedEx. FedEx spracováva Osobné údaje na základe príslušných právnych základov. Právny základ je často neoddeliteľne spojený s obchodným účelom. To napríklad znamená, že plnenie zmluvy môže byť pre FedEx právnym základom aj obchodným účelom. Preto najprv objasníme právny základ(y), na základe ktorých spoločnosť FedEx spracúva Vaše Osobné údaje a následne obchodný účel(y), na ktoré používame Vaše Osobné údaje, a to:

Právne základy
Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť FedEx spracúva Vaše Osobné údaje na základe jedného z nasledovných právnych základov:

 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a spoločnosť FedEx.
 • Spracúvanie je nevyhnutné pre nás na plnenie našich zákonných povinností.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu Vašich dôležitých záujmov alebo iných fyzických osôb.
 • Spracúvanie je nevyhnutné pre legitímne záujmy spoločnosti FedEx, okrem prípadov, keď takéto záujmy prevyšujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody.
 • Ak je to potrebné a požadované, požiadame o Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Obchodné účely
Spoločnosť FedEx je oprávnená zhromažďovať, používať alebo inak spracúvať Osobné údaje iba vtedy, ak spracúvanie spadá pod do rozsahu jedného (alebo viacerých) legitímnych obchodných účelov uvedených nižšie: 
 

 1. Vývoj, výskum a zlepšovanie produktov a/alebo služieb spoločnosti FedEx. Spoločnosť FedEx podľa potreby spracúva osobné údaje na vývoj a zlepšovanie produktov a/alebo služieb spoločnosti FedEx, výskum a vývoj.
 2. Plnenie zmlúv. Patria sem prepravné služby a služby sledovania spoločnosti FedEx, komunikácia s jednotlivcami a inými stranami v súvislosti so službami, odpovedanie na žiadosti o (ďalšie) informácie, riešenie sporov a príprava zmlúv (napr. prepojenie čísla na sledovanie zásielky s Vaším účtom s cieľom umožniť Vám sledovanie Vašej zásielky).

 3. Správa vzťahov a marketing obchodných činností. Spoločnosť FedEx môže spracúvať Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vývoj a zlepšovanie produktov a služieb FedEx, starostlivosť o zákazníkov, klientske služby a vykonávanie (cielených) marketingových činností na účely vytvorenia, udržiavania a prehlbovania vzťahov s klientmi, obchodnými partnermi a dodávateľmi a na vykonávanie analýz v súvislosti s Osobnými údajmi na štatistické a vedecké účely (napr. poskytovanie reklamy, sponzorských aktivít, programov pohostinnosti alebo ďalších kampaní, komunikácie a obsahu od nás na našich stránkach a stránok tretích strán, ktoré viac zodpovedajú Vašim záujmom).
 4. Realizácia obchodných postupov, interný manažment a manažment nahlasovania. Patrí sem vykonávanie činností ako správa prostriedkov spoločnosti, vykonávanie interných auditov a vyšetrovaní, finančníctvo a účtovníctvo, zavádzanie obchodných kontrol, poskytovanie ústredných spracovateľských pracovísk na účely efektivity, riadenie fúzií, akvizícií a odpredajov, ako aj spracúvanie osobných údajov na účely podávania správ manažmentu a analýzy (napr. vykonávanie vyšetrovaní účtov odosielateľov na účely zisťovania podvodov).

 5. Zabezpečenie. Osobné údaje môžu byť zahrnuté v spracúvaní činností, napríklad tých spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia, ochranou aktív spoločnosti FedEx a zákazníka, dodávateľov a obchodných partnerov a overenie stavu a prístupových práv zákazníkov, dodávateľov alebo obchodných partnerov (napr. poskytovanie bezpečných a zabezpečených služieb pre online a offline transakcie).

 6. Ochrana životne dôležitých záujmov jednotlivcov. Patrí sem spracúvanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na účely ochrany životne dôležitých záujmov jednotlivcov (napr. na urgentné lekárske účely).

 7. Splnenie zákonných povinností. Týka sa spracúvania osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na účely splnenia zákonných povinností, predpisov a smerníc špecifických pre odvetvie, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť FedEx (napr. porovnávanie mien klientov, dodávateľov a obchodných partnerov so zoznamami zakázaných strán, aby sa predišlo stretu záujmov, dodržiavali sa obchodné zásady, zásady boja proti praniu špinavých peňazí, zásady boja proti podplácaniu alebo iné zásady a postupy dodržiavania predpisov).

5. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Spoločnosť FedEx zdieľa Vaše Osobné údaje s tretími stranami zásadne za nasledujúcich okolností:

 • so svojimi pobočkami, prevádzkovými skupinami, dcérskymi spoločnosťami a divíziami, a v prípade potreby aj s tretími stranami na vyššie uvedené účely. Ak je to vhodné, FedEx bude od tretích strán požadovať vykonávanie činností v súlade so zásadami a pravidlami spoločnosti FedEx týkajúcimi sa ochrany údajov. 
 • so sprostredkovateľmi, t. j. subjektami, ktoré spracúvajú Osobné údaje v našom mene. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie subjekty spracúvať Vaše Osobné údaje len na účely popísané vyššie a len v súlade s našimi pokynmi. Spoločnosť FedEx využije len takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na to, že prijmú primerané technické a organizačné opatrenia a zabezpečia ochranu práv dotknutých osôb.
 • so svojimi zamestnancami, ak je to nevyhnutné na výkon ich pracovných úloh. V takomto prípade im bude udelený prístup len vtedy a v rozsahu, keď je to nevyhnutné na vyššie uvedené účely a len ak sa zamestnanec zaviazal, že zachová dôvernosť informácií.
 • ak mu to ukladá zákon, rozhodnutie súdu alebo iný procesný postup, napríklad orgán činný v trestnom konaní a iný orgán verejnej moci, ak je to potrebné na vznik alebo výkon našich zákonných práv alebo v súvislosti s podnikovými transakciami, akými sú odpredaj, zlúčenie, splynutie a predaj aktív alebo, čo nepredpokladáme, v prípade konkurzu.

6. Ako dlho bude spoločnosť FedEx uchovávať Vaše Osobné údaje?

Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré spracovávame Vaše Osobné údaje. Po uplynutí doby uchovávania budú Vaše Osobné údaje vymazané alebo anonymizované, v prípade ak nevznikne potreba uchovávania niektorých z Vašich Osobných údajov na iný účel. Urobíme to len vtedy, ak máme právny základ na uchovávanie Vašich Osobných údajov. Takisto zabezpečíme, aby boli Osobné údaje prístupné iba na tento iný účel.

Ako príklad uvádzame, že Vaše Osobné údaje potrebujeme na účely colného konania. Colné zákony stanovujú, že musíme uchovávať – určité – Osobné údaje. Všeobecne platí, že táto lehota uchovávania sa pohybuje od 3 do 7 rokov v závislosti od platných vnútroštátnych a colných zákonov. V týchto prípadoch budeme uchovávať len Osobné údaje nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností. 

7. Aké opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov prijala spoločnosť FedEx?

Spoločnosť FedEx prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich Osobných údajov proti náhodnému a nezákonnému spracúvaniu vrátane zaistenia, že:
 

 • ochrany Vašich Osobných údajov pred neoprávneným prístupom;
 • zachovania dôvernosti Vašich Osobných údajov;
 • integrity a dostupnosti Vašich Osobných údajov;
 • školení personálu v oblasti požiadaviek na informačnú bezpečnosť; a
 • oznámení skutočných alebo domnelých porušení nakladania s osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

8. Kde spoločnosť FedEx uchováva a kam prenáša Vaše Osobné údaje?

Vzhľadom na charakter nášho podnikania a služieb, ktoré svojim klientom poskytujeme, sa môže stať, že bude potrebné, aby FedEx preniesla Vaše Osobné údaje aj do krajín mimo miesta Vášho bydliska. Spoločnosť FedEx pri každom prenose osobných údajov zaistí, že takýto prenos bude v súlade s vhodnými ochrannými prvkami. V prípade Európskeho hospodárskeho priestoru sa takýto presun do tretích krajín (mimo Európsky hospodársky priestor) bude riadiť zmluvou, ktorej súčasťou budú štandardné zmluvné doložky, ktoré schválila Európska komisia alebo inými vhodnými ochrannými opatreniami.

9. Aké práva máte v súvislosti s Vašimi Osobnými údajmi?


Na základe platnej legislatívy o ochrane Vašich Osobných údajov môžete uplatňovať viacero práv v súvislosti s Vašimi Osobnými údajmi. Prosíme, vezmite na vedomie, že v niektorých prípadoch nie sme povinní vyhovieť Vašej žiadosti v plnej miere, nakoľko takéto práva môžu byť podmienené, alebo preto, že musíme vyvážiť Vaše práva v porovnaní s našimi právami a povinnosťami spracovávať Vaše Osobné údaje a chrániť práva a slobody iných. Niektoré práva, ktoré máte vo vzťahu k Vašim Osobným údajom, ktoré sú platné v Európskom hospodárskom priestore, sú vysvetlené nižšie: 


Právo na prístup
Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás máme, a podrobnejšie informácie o tom, ako ich používame. Vaše osobné údaje budú zvyčajne poskytnuté v digitálnej forme. Môžeme požadovať overenie Vašej identity pred poskytnutím uvedených informácií. 


Právo na opravu
Prijímame primerané kroky, aby sme zaistili, že sú informácie, ktoré o Vás máme, správne a úplné. Ak sa však domnievate, že to tak nie je, máte právo požadovať aktualizáciu alebo opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných Osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.


Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad ak Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, alebo ak sa spracúvanie osobných údajov stane nadbytočným alebo ak odvoláte svoj súhlas. Avšak takáto požiadavka musí byť vyvážená v porovnaní s ostatnými faktormi. Vašu požiadavku nemusíme splniť, napríklad z dôvodu určitých právnych a regulačných povinností.


Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo nás požiadať o (dočasné) obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov, napríklad ak napadnete správnosť Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo ak si myslíte, že už nepotrebujeme Vaše Osobné údaje spracúvať.


Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností Vám môže vzniknúť právo požiadať nás o prenos Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a to k inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu. Toto právo je možné uplatniť iba vtedy, ak ste nám poskytli Osobné údaje a keď spracovávame tieto údaje automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu alebo s cieľom splniť naše záväzky na základe zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili. 


Právo vzniesť námietku
Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu, ktorého právnym základom je náš oprávnený záujem. Ak Vaše Osobné údaje spracúvame na marketingové účely, máte právo kedykoľvek proti tomu namietať. Ak nás požiadate o pozastavenie spracúvania Vašich osobných údajov na marketingové účely, spoločnosť FedEx okamžite prestane Vaše osobné údaje využívať. Ak na základe Vašej konkrétnej situácie podáte námietky, nebudeme Vaše Osobné údaje spracúvať ani na iné účely na základe nášho oprávneného záujmu, pokiaľ nemáme na takomto spracúvaní závažný oprávnený záujem. Vezmite však na vedomie, že ak nebudeme môcť spracúvať potrebné osobné údaje na daný účel, nebudeme Vám môcť poskytovať určité služby alebo výhody.


Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás významne ovplyvňujú. Ak sa na Vás vzťahovalo automatizované rozhodovanie a Vy s výsledkom nesúhlasíte, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese a požiadajte nás o prehodnotenie rozhodnutia. 


Právo na odvolenie súhlasu
V konkrétnych prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracúvaním Vašich Osobných údajov. V takomto prípade máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Po odvolaní súhlasu spoločnosť FedEx zastaví ďalšie spracúvanie, hneď ako to bude možné. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
 

V prípade ak chcete využiť ktorékoľvek zo svojich práv, použite, prosím tento odkaz.

Svoje FedEx účty môžete spravovať prostredníctvom: 
 

 • E-mailu: Ak chcete nastaviť svoje e-mailové preferencie, prejdite do časti Centrum e-mailových preferencií. 
 • Mobilu: Ak chcete zrušiť prihlásenie v mobile, pošlite správu STOP na číslo 37473. Kedykoľvek sa môžete znova prihlásiť zaslaním správy YES na rovnaké číslo. 
 • Súborov cookie a iných technológií: Ak sa chcete odhlásiť z reklamy, navštívte stránku Spotrebiteľské odhlásenie NAI. 

10. Čo ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosti?

Otázky a sťažnosti súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov adresujte spoločnosti FedEx prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Rovnako máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov v jurisdikcii, v ktorej pracujete, žijete alebo v ktorej došlo k údajnému porušeniu. Vedúcim dozorným orgánom pre spoločnosť FedEx v Európskom hospodárskom priestore je spravidla holandský Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ údajné porušenie nie je výhradne lokálneho charakteru. Zoznam európskych orgánov na ochranu osobných údajov nájdete tu.

11. Bude sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizovať?

Spoločnosť FedEx môže toto oznámenie o ochrane osobných údajov príležitostne aktualizovať. Ak bude mať taká aktualizácia výrazný účinok, spoločnosť FedEx sa bude snažiť vás aktívne o nej informovať.