Prepravné podmienky TNT

Podmienky prepravy a iných služieb poskytovaných TNT

Platné od 30.11.2018

Terminológia a podmienky uvedené nižšie sú štandardnými termínmi a podmienkami platnými v Slovenskej republike. Na stiahnutie vo formáte PDF sú vám k dispozícii TU.

 

1. DEFINÍCIE

 

Nasledovné definície sa vzťahujú na podmienky uvedené nižšie (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa vzťahujú na zmluvu o preprave a iných službách medzi vami a nami.

 

„my“, „nami“ a „naše“ a „TNT“ - znamená TNT Express Holdings B.V., XP International B.V., TNT Holdings (Deutschland) GmbH, TNT Holdings (UK) Ltd, TNT Australia Pty Ltd, TNT China Holdings Co Ltd a všetky dcérske spoločnosti TNT, vrátane spoločnosti TNT Express Worldwide spol. s r.o., a pobočky TNT ako aj zamestnanci TNT, zástupcovia TNT a samostatní dodávatelia TNT;

 

„vy“ a „vaše“ - znamená odosielateľa zásielky a prípadne príjemcu zásielky, držiteľa nákladného (prepravného) listu (ďalej len „prepravný list“), príjemcu alebo vlastníka obsahu zásielky alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá má vlastnícke právo k zásielke alebo akúkoľvek osobu, pre ktorú majú byť poskytnuté iné služby;

 

„preprava“ - znamená a zahŕňa všetky činnosti a služby nami vykonané v súvislosti s prepravou zásielky;

 

„iné služby“ - znamenajú všetky nami vykonané služby, ktoré nie sú prepravou, najmä skladovanie, triedenie, skladanie, spájanie, balenie, inštalovanie a iné služby pridanej hodnoty spojené s manažmentom prepravy;

 

„zásielka“ - označuje tovar alebo dokumenty akejkoľvek povahy (v jednom alebo aj viacerých balíkoch), ktoré sme prijali na prepravu z jedného určitého miesta na určité iné miesto alebo vo vzťahu ku ktorej sme sa zaviazali vykonať iné služby, bez ohľadu na to, či sa preprava alebo iné služby vykonávajú na základe prepravného listu alebo nie;

 

„zakázané položky“ - označujú akýkoľvek tovar, materiál alebo veci, preprava ktorých je zakázaná akýmkoľvek zákonom, opatrením alebo iným právnym predpisom aplikovateľným v štáte (a) odkiaľ sa zásielka prepravuje, (b) cez ktorý sa zásielka prepravuje, a (c) do ktorého sa zásielka prepravuje.

 

2. ZMLUVNÁ STRANA, S KTOROU STE ZMLUVNE VIAZANÍ

 

Zmluva o preprave a iných službách je uzavretá medzi vami a tou spoločnosťou TNT, ktorá od vás prijala zásielku na prepravu alebo, ak ide o prípad poskytnutia služby, tou spoločnosťou TNT, ktorá sa zaviazala vykonať iné služby (v Slovenskej republike TNT Express Worldwide spol. s r.o.). Zároveň súhlasíte, že na splnenie záväzku prepravy a výkonu iných služieb môžeme použiť ktorúkoľvek tretiu osobu, a tak subkontrahovať všetky alebo akúkoľvek časť prepravy a iných služieb za takých podmienok, ktoré sami určíme.

 

3. VAŠE PRIJATIE NAŠICH PODMIENOK

 

Tým, že nám odovzdáte vašu zásielku, prijímate Podmienky a akceptujete zmluvu o preprave a/alebo zmluvu o poskytnutí iných služieb vo vašom mene a/alebo v mene osoby, ktorú riadne zastupujete a preukážete sa plnomocenstvom alebo iným dokumentom, z ktorého zastupovanie vyplýva, a to bez ohľadu na to, či ste podpísali prednú stranu nášho prepravného listu alebo nie. Podmienky sa tiež vzťahujú na kohokoľvek, koho použijeme alebo subkontrahujeme na vyzdvihnutie, prepravu alebo doručenie vašej zásielky alebo vykonanie iných služieb vrátane našich zamestnancov, štatutárnych orgánov a zástupcov. Len štatutárny orgán alebo ním riadne na to splnomocnený zamestnanec spoločnosti TNT, ktorá je zmluvnou stranou, môže súhlasiť so zmenou týchto Podmienok, a to len v písomnej forme. Ak nám odovzdáte zásielku s ústnymi alebo písomnými inštrukciami, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami, nebudeme takýmito inštrukciami viazaní.

 

4. PREDMET ZMLUVY O PREPRAVE

 

Tieto Podmienky sa aplikujú na každý a akýkoľvek zmluvný vzťah medzi nami a vami vo veciach, ktoré sa týkajú prepravy zásielky, a to aj v prípade, že preprava zásielky tvorí časť inej zmluvy medzi vami a nami.

 

Uzavretím akejkoľvek zmluvy, ktorá zahŕňa prepravu tovaru, s nami súhlasíte s tým, že:

 

zmluva je zmluva o cestnej preprave tovaru, ak sa preprava zásielky vykonáva v skutočnosti po ceste, zmluva je zmluva o leteckej preprave, ak sa preprava zásielky vykonáva v skutočnosti letecky, zmluva je zmluva o preprave tovaru po mori, ak sa preprava zásielky vykonáva v skutočnosti po mori, zmluva je zmluva o poskytnutí iných služieb, ak jej predmetom je plnenie, ktoré nie je prepravou, zmluva je poštová zmluva, ak jej predmetom je vybranie a distribúcia poštovej zásielky.

 

5. NEBEZPEČNÝ TOVAR A BEZPEČNOSŤ

 

5.1 Nebezpečný tovar

 

a) Okrem prípadov uvedených v čl. 5.1 b) nižšie, nie sme povinní a nevykonávame prepravu vecí ani neposkytujeme iné služby vo vzťahu k veciam, ktoré sú podľa nášho vlastného názoru nebezpečným tovarom, najmä nebezpečným tovarom, ktorý je takto definovaný a vymedzený nasledujúcimi dokumentmi v aktuálnom znení: technickými štandardami Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (International Civil Aviation Organisation - ICAO), príručkou Dangerous Goods Regulations, ktorú vydáva Medzinárodné združenie leteckých prepravcov (International Air Transport Association - IATA), Medzinárodným námorným kódexom pre nebezpečné tovary (International Maritime Dangerous Goods code) prijatým Medzinárodnou námornou organizáciou (International Maritime Organisation - IMO), Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road - ADR) alebo relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo medzinárodnými predpismi, zmluvami alebo dohodami (ďalej len „medzinárodné predpisy“), ktoré upravujú alebo sú aplikovateľné na prepravu nebezpečného tovaru alebo poskytovanie iných služieb týkajúcich sa nebezpečného tovaru.

 

b) Podľa nášho vlastného uváženia môžeme v niektorých štátoch akceptovať na prepravu alebo vykonať iné služby vo vzťahu k niektorým druhom nebezpečného tovaru za podmienky, že vám bol udelený štatút schváleného zákazníka. Tento štatút vám udelíme písomne pred tým, ako prijmeme zásielku na prepravu. Takýto nebezpečný tovar bude akceptovaný iba v prípade, ak budú splnené všetky nami požadované podmienky na jeho prepravu a podmienky stanovené príslušnými predpismi [uvádzanými v čl. 5.1 a)]. Požadované podmienky týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru a postup, ako žiadať o štatút schváleného zákazníka, sú vám k dispozícii v sídle spoločnosti TNT, s ktorou uzavierate zmluvu o preprave. Za každú zásielku označenú ako “nebezpečný tovar” sa účtuje príplatok k základnej službe. Príplatok za prepravu nebezpečného tovaru vám bude fakturovaný po prijatí vašej zásielky.

 

5.2 Bezpečnostné opatrenia v leteckej preprave

 

a) Ste povinní sa uistiť a vyplnením prepravného listu alebo tým, že nám odovzdáte zásielku, zároveň vyhlasujete, že zásielka neobsahuje zakázané druhy vecí definované v Dodatku 17 (Annex 17) k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve zo 7.12.1944 alebo v iných medzinárodných predpisoch alebo vnútroštátnych predpisoch, ktoré upravujú leteckú bezpečnosť. Ste povinní nám poskytnúť úplný popis obsahu zásielky v prepravnom liste alebo v inom sprievodnom dokumente; poskytnutím týchto informácií však vaše povinnosti vzťahujúce sa k odovzdaniu takejto zásielky na prepravu nie sú dotknuté. Všetky zásielky, ktoré sú nami prepravované alebo s nimi inak manipulujeme, môžu prechádzať bezpečnostnou prehliadkou, ktorej súčasťou môže byť použitie röntgenového žiarenia. Beriete na vedomie a súhlasíte, že vaša zásielka môže byť otvorená a jej obsah môže byť skúmaný počas prepravy. V prípade, že je obsah zásielky chránený poštovým tajomstvom, listovým tajomstvom alebo v iných prípadoch, o ktorých tak ustanovuje právny predpis, otvorenie zásielky a jej kontrola sa môže vykonať len za podmienok a v rozsahu, ktoré umožňujú právne predpisy.

 

b) Vyhlasujete, že zásielka bola pripravená v bezpečných priestoroch použitím spoľahlivých zamestnancov a bola zabezpečená pred neoprávneným vniknutím alebo manipuláciou počas jej prípravy, skladovania a prepravy, ktoré predchádzali jej odovzdaniu na prepravu alebo na vykonanie iných služieb s ňou podľa týchto Podmienok.

 

5.3 Zakázané položky

 

Neprijímame a nevykonávame prepravu žiadnej zásielky, ktorá patrí medzi alebo obsahuje zakázané položky.

 

6. PRÁVO KONTROLY ZÁSIELOK

 

Beriete na vedomie a súhlasíte, že my alebo orgány verejnej moci alebo iné orgány vrátane colných orgánov môžu otvoriť a skontrolovať obsah zásielky v prípade, že je obsah zásielky chránený poštovým tajomstvom, listovým tajomstvom alebo v iných prípadoch, o ktorých tak ustanovuje právny predpis, otvorenie zásielky a jej kontrola sa môže vykonať len za podmienok a v rozsahu, ktoré umožňujú právne predpisy.

 

7. ČAS PREPRAVY A TRASA PREPRAVY

 

Do časov prepravy „od dverí k dverám“ uvedených v našich materiáloch nie sú zahrnuté soboty, nedele a dni pracovného pokoja akejkoľvek povahy, ktoré sú na Slovensku a v štátoch, ktoré sa vzťahujú na prepravu zásielky (štátne sviatky, iné sviatky vrátane dní uvádzaných ako „bank holidays“ v zahraničí) a taktiež omeškania spôsobené orgánmi verejnej moci alebo inými orgánmi, najmä colnými orgánmi, a udalosťami, ktoré sú mimo našej kontroly alebo ovládania. Voľba trasy a spôsobu prepravy vašej zásielky sú výlučne predmetom nášho vlastného uváženia. Potvrdzujete, že o doručenie zásielky máte záujem aj po čase určenom na jej doručenie; tým nie je dotknutá naša zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, ak podľa Podmienok takúto zodpovednosť máme.

 

8. COLNÉ KONANIE

 

8.1 Týmto nás ustanovujete vaším zástupcom výlučne na zastupovanie v colnom konaní na preclenie a colné odbavenie vašej zásielky (to znamená najmä prepustenie do príslušného colného režimu) a zároveň potvrdzujete, že sme príjemcom zásielky pre účely určenia colného deklaranta na preclenie a colné odbavenie, ak budeme subkontrahovať túto činnosť. Ak akýkoľvek colný orgán bude požadovať dodatočnú dokumentáciu potrebnú v colnom konaní, najmä za účelom potvrdenia dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia, prepustenia zásielky do navrhovaného režimu alebo potvrdenia nášho postavenia v colnom konaní, ste povinní poskytnúť nám túto dokumentáciu bez zbytočného odkladu na vaše náklady.

 

8.2 Týmto vyhlasujete a zaväzujete sa, že všetky vyhlásenia a informácie, ktoré ste poskytli alebo ešte poskytnete pre potreby vývozu alebo dovozu zásielky, sú a budú pravdivé, úplné a správne. Beriete na vedomie, že ak poskytnete nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé vyhlásenia a/alebo informácie o zásielke alebo jej obsahu, hrozí vám občianskoprávny spor a/alebo priestupkové konanie a/alebo konanie o správnom delikte a/alebo trestné stíhanie, v ktorom vám môže byť udelená povinnosť nahradiť škodu a náklady konania a/alebo peňažná pokuta a/alebo prepadnutie alebo zhabanie zásielky či iný trest alebo ochranné opatrenie. Do takej miery, do akej vám môžeme dobrovoľne asistovať pri vyplňovaní požadovaných colných formalít, bude takáto asistencia poskytnutá na vaše nebezpečenstvo a zodpovednosť. Zaväzujete sa nás odškodniť a nahradiť nám všetku škodu, náklady, straty, ktoré nám vzniknú, a uhradiť za nás všetky nároky vrátane pokút, ktoré boli voči nám uplatnené zo strany tretích osôb a orgánov verejnej moci, v dôsledku a v súvislosti s vyhláseniami a informáciami, ktoré ste nám poskytli. Zároveň sa zaväzujete zaplatiť nám všetky poplatky a náklady, ktoré vám môžeme vyúčtovať za vykonanie služby uvedenej v tomto článku.

 

8.3 Všetky clá (dovozné, vývozné), dane (vrátane DPH), pokuty, skladné a ostatné náklady a ich príslušenstvo, ktoré sme zaplatili alebo, ktoré nám bolo uložené zaplatiť v dôsledku (a) colného konania a/alebo (b) iného konania s orgánmi verejnej moci a/alebo (c) v dôsledku toho, že ste nám vy alebo príjemca zásielky riadne a včas neposkytli potrebnú dokumentáciu, informácie alebo inú súčinnosť alebo, že ste si neobstarali povolenie na vývoz alebo dovoz, licenciu alebo iné úradné povolenie alebo ste sa dopustili iného konania alebo opomenutia, v dôsledku ktorého došlo k vzniku peňažných nárokov uvedených vyššie, budú zaťažovať vás alebo príjemcu zásielky. V prípade, že sa rozhodneme zaťažiť príjemcu zásielky a príjemca nám odmietne zaplatiť vyššie uvedené peňažné nároky súhlasíte, že ich uhradíte v plnej výške a bez zbytočného odkladu; zároveň sa zaväzujte zaplatiť poplatok za administratívne práce, ktoré nám v tejto súvislosti vzniknú, a náhradu nákladov, ktoré sme vynaložili. Na základe našej prvej výzvy nám bez zbytočného odkladu poskytnete primerané zabezpečenie za akýkoľvek budúci colný dlh, dane, pokuty, skladné a iné peňažné záväzky v tomto článku uvedené.

 

8.4 Budeme sa snažiť urýchlene vybaviť všetky formality ohľadom preclenia vašej zásielky, ale nenesieme žiadnu zodpovednosť za omeškanie, stratu alebo poškodenie spôsobené colnými orgánmi alebo inými orgánmi verejnej moci.

 

9. NESPRÁVNA ADRESA A ČÍSLO P. O. BOXU PRÍJEMCU

 

V prípade, že nebude možné doručiť zásielku na nesprávne uvedenú adresu miesta doručenia, vyvinieme všetko úsilie, ktoré sa od nás dá rozumne požadovať, aby sme identifikovali správnu adresu. Oznámime vám opravu nesprávnej adresy a doručíme alebo sa pokúsime doručiť zásielku na správnu adresu. V prípade, že správna adresa je odlišná od adresy miesta doručenia uvedenej v prepravnom liste alebo na štítku nalepenom na zásielke, ste nám povinní zaplatiť osobitný príplatok.

 

Prevzatie zásielky na prepravu na miesto doručenia označené P.O. Box číslom nie je možné s výnimkou obmedzeného počtu krajín (zoznam, ktorých vám poskytne spoločnosť TNT v Slovenskej republike, ktorá prijala zásielku na prepravu) a za ďalšej podmienky, že nám je poskytnuté tiež telefónne číslo príjemcu na pevnú telefónnu linku; v prípade, že nebude možné doručiť zásielku na prvý pokus takýmto spôsobom, môže byť zásielka príjemcovi zaslaná poštou na adresu P.O. BOX čísla a potvrdenie o takomto odoslaní sa bude považovať za potvrdenie o riadnom doručení zásielky príjemcovi.

 

10. NEDORUČITEĽNÉ A ODMIETNUTÉ ZÁSIELKY

 

Ak nebude možné doručiť zásielku, pokúsime sa nechať odkaz na adrese miesta doručenia o tom, že bol urobený pokus o doručenie, a o tom, kde sa zásielka nachádza. Ak sa nám nepodarilo zásielku doručiť ani pri druhom pokuse alebo, ak príjemca odmietol prevziať zásielku, pokúsime sa vás kontaktovať a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Súhlasíte, že nám nahradíte všetky náklady, ktoré vzniknú v dôsledku a v súvislosti s tretím alebo ďalším pokusom doručiť zásielku a s prepravou, skladovaním, vrátením zásielky alebo inými úkonmi so zásielkou v dôsledku jej nedoručiteľnosti. Pokiaľ nám ani do 30 dní po druhom márnom pokuse doručiť zásielku neposkytnete pokyny ohľadom zásielky, súhlasíte, že máme právo zničiť alebo predať obsah zásielky s tým, že v prípade zničenia, nie sme povinní vám poskytnúť žiadnu náhradu za zásielku ani inú náhradu škody, a v prípade predaja len výnos z predaja znížený o všetky náklady spojené s predajom.

 

11. VAŠE POVINNOSTI

 

Potvrdzujete nám pravdivosť nasledovných vyhlásení a skutočností a zodpovedáte, že ste už riadne splnili a zaväzujete sa plniť nasledovné povinnosti:

 

a) v prepravnom liste ste riadne, pravdivo a správne uviedli údaje o obsahu (ktorý zahŕňa údaj o množstve a počte položiek), povahe a hodnote zásielky; údaj o hodnote zásielky sa musí zhodovať s údajom na faktúre [čl. 11 l) nižšie];

 

b) na štítku ste čitateľne vyznačili údaj o obsahu zásielky; štítok alebo štítky musia byť pripevnené na nápadnom mieste na vonkajšom obale zásielky tak, aby boli pre nás viditeľné;

 

c) v prepravnom liste ste uviedli správnu a úplnú adresu príjemcu zásielky vrátane poštového smerovacieho čísla;

 

d) na štítku s adresami ste čitateľne vyznačili správnu a úplnú adresu príjemcu zásielky vrátane poštového smerovacieho čísla a štítok pevne pripojili na nápadnom mieste na vonkajšom obale zásielky tak, aby bol pre nás viditeľný;

 

e) obsah zásielky ste bezpečne a spoľahlivo prichystali a zabalili, a to tak, aby bol s prihliadnutím na svoju povahu a vlastnosti chránený voči vonkajším vplyvom a bežným rizikám prepravy a/alebo vykonávania iných služieb vrátane procesu triedenia;

 

f) na prepravnom liste ste pravdivo uviedli hmotnosť zásielky a poskytnete nám všetky špeciálne zariadenia, ktoré môžeme potrebovať k naloženiu alebo vyloženiu zásielky na/z nákladného vozidla;

 

g) v prípade zásielky s hmotnosťou 30 kg a viac ste vyznačili údaj o vysokej hmotnosti na štítku, ktorý sa pevne pripojí na nápadnom mieste na vonkajšom obale zásielky tak, aby bol pre nás viditeľný;

 

h) obsah zásielky nepatrí medzi zakázané položky a nie je nebezpečným tovarom podľa dokumentov Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (International Civil Aviation Organisation - ICAO) a Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (International Air Transport Association - IATA) a ani vy, ani príjemca nie ste takou osobou, ktorá nie je oprávnená obchodovať alebo, s ktorou nie je možné obchodovať podľa relevantných vnútroštátnych právnych predpisov alebo medzinárodných predpisov;

 

i) v prípade, že ide o prepravu v štátoch EU, kde príjemca platí našu odplatu, ste nám poskytli úplné a správne svoje a príjemcovo identifikačné číslo platiteľa DPH v písomnej forme;

 

j) zaväzujete sa nám zaplatiť odplatu a ostatné peňažné záväzky, ktoré mal zaplatiť príjemca alebo tretia osoba, a to do 10 dní odo dňa odoslania našej faktúry, v prípade, ak odplatu alebo iné peňažné záväzky má platiť príjemca alebo tretia osoba a príjemca alebo tretia osoba tento záväzok nesplnili;

 

k) sú a budú dodržané všetky príslušné vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy a najmä vyhlasujte a zaväzujte sa, že odovzdaním zásielky na prepravu alebo iným vaším konaním nedošlo, nedochádza a ani nedôjde k porušovaniu akéhokoľvek príslušného vnútroštátneho alebo medzinárodného právneho predpisu;

 

l) v prípade zásielok, ktoré sa majú prepraviť mimo krajín EU, ste priložili vami vystavenú faktúru ako dodávateľ tovaru, ak je zásielka predmetom predaja alebo iného odplatného prevodu z vašej strany, pričom faktúra bude obsahovať údaje podľa relevantných právnych predpisov;

 

m) splnili ste všetky povinnosti a prijali ste všetky potrebné opatrenia, aby boli dodržané relevantné vnútroštátne právne predpisy a medzinárodne právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, najmä, ak je to účelné, zašifrovali ste osobné údaje tak, aby v prípade straty alebo chybného doručenia zásielky bola zaistená bezpečnosť osobných údajov; ste si vedomí a súhlasíte, že TNT nezodpovedá za žiadne ujmy či iné dôsledky spôsobené stratou osobných údajov alebo finančných informácií vrátane (nie však výlučne) zvláštnych (zdravotných) údajov, čísel sociálneho poistenia, dátumov narodenia, čísel vodičských preukazov, čísel kreditných alebo debetných kariet a informácií o bankových účtoch;

 

n) hodnota žiadnej zásielky nepresahuje 25 000 EUR.

 

Okrem zodpovednosti za škodu a znášania rizika vlastnej škody, ktoré boli spôsobené porušením vašich povinností, sa nás zaväzujete odškodniť a zaplatiť nám alebo na náš pokyn zaplatiť inej osobe akúkoľvek náhradu škody, náklady, výdaje, pokuty, sankcie a nároky na ich zaplatenie uplatnené voči nej, ktoré vznikli ako dôsledok alebo v súvislosti s porušením vašich povinností alebo ako dôsledok alebo v súvislosti s tým, že ste poskytli nepravdivé vyhlásenia, a my sme nevediac o nepravdivosti vyššie uvedených vyhlásení alebo nesplnení vašich povinností prijali zásielku na prepravu a/alebo na poskytnutie iných služieb v súvislosti so zásielkou.

 

12. ROZSAH NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

 

Ak zodpovedáme a našu zodpovednosť nevylučujú výnimky uvedené v čl. 13 nižšie, obmedzujeme svoju zodpovednosť za akúkoľvek stratu a škodu na zásielke vrátane odcudzenia, zničenia, poškodenia a znehodnotenia zásielky (ďalej len „strata a/alebo poškodenie“) alebo oneskorenia vašej zásielky alebo akejkoľvek jej časti pri preprave nasledovne:

 

a) Ak sa preprava vašej zásielky uskutočňuje výlučne alebo čiastočne letecky takým spôsobom, že sa na ňu musia aplikovať medzinárodné predpisy upravujúce leteckú prepravu, najmä Montrealský dohovor z 28.5.1999 alebo Varšavský dohovor z 12.10.1929, alebo Varšavský dohovor z 12.10.1929 v znení Haagskeho protokolu (1955) a/alebo Montrealského protokolu č. 4 (1975), zodpovednosť sa bude riadiť tým medzinárodných predpisom (dohovorom), ktorý sa musí na prepravu kogentne aplikovať. Tieto medzinárodné dohovory obmedzujú našu zodpovednosť za stratu a/alebo poškodenie alebo oneskorenie vašej zásielky na sumu 19 zvláštnych práv čerpania na 1 kg (približne 20 EUR na kg, pričom výmenný kurz je premenlivý).

 

b) Ak sa preprava vašej zásielky vykonáva po ceste takým spôsobom, že sa na ňu musí aplikovať Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), naša zodpovednosť za stratu a/alebo poškodenie vašej zásielky je upravená CMR a takto limitovaná na sumu 8,33 zvláštnych práv čerpania za 1 kg (približne 10 EUR za 1 kg, aj keď je výmenný kurz premenlivý). V prípade prekročenia dodacej lehoty a pokiaľ nám preukážete spôsobenie škody, je naša zodpovednosť limitovaná na refundovanie nákladov, ktoré ste nám zaplatili za prepravu v súvislosti s touto zásielkou alebo jej časťou, ktorá sa oneskorila.

 

c) Ak žiaden z dohovorov uvedený v článku 12 a) a b) vyššie sa nemá kogentne aplikovať, alebo naša zodpovednosť nie je kogentne upravená žiadnym z dohovorov uvedeným v článku 12 a) a b) ani žiadnym iným vnútroštátnym predpisom alebo medzinárodným predpisom, a my vám zodpovedáme za stratu a/alebo poškodenie zásielky alebo jej časti alebo škodu spôsobenú nesprávnym doručením alebo nedoručením zásielky alebo jej časti, a to naším konaním alebo opomenutím z akéhokoľvek dôvodu, najmä z porušenia povinnosti zo zmluvného vzťahu s vami alebo z právneho predpisu, či už nedbalosti, úmyselného konania alebo inak, naša zodpovednosť voči vám sa v každom prípade obmedzuje na skutočnú výšku nákladov potrebných na obstaranie zásielky alebo jej časti alebo obstaranie veci rovnakého druhu, v prípade straty alebo zničenia alebo opravu zásielky alebo jej časti do pôvodného stavu, v prípade poškodenia alebo znehodnotenia, najviac však do limitu 17 EUR na jeden kilogram zásielky a maximálne do výšky 10 000 EUR za zásielku. V prípade oneskorenia s doručením zásielky a pokiaľ nám preukážete spôsobenie škody, je naša zodpovednosť obmedzená na náhradu nákladov, ktoré ste nám zaplatili za prepravu v súvislosti s touto zásielkou alebo jej časťou, ktorá sa oneskorila.

 

12.2 S podmienkou, že našu zodpovednosť nevylučujú výnimky uvedené v čl. 13 nižšie, pokiaľ vám zodpovedáme za

 

  • škodu spôsobenú naším konaním alebo opomenutím z akéhokoľvek dôvodu, najmä z porušenia povinnosti zo zmluvného vzťahu s vami alebo z právneho predpisu, či už z nedbalosti, úmyselného konania alebo inak, a to pri poskytovaní iných služieb, naša zodpovednosť a povinnosť nahradiť škodu je obmedzená do výšky 10 000 EUR za jednu škodovú udalosť alebo sériu škodových udalostí, ktorých príčinou je rovnaký dôvodu vzniku škody.
  • stratu a/alebo poškodenie zásielky spôsobenú naším konaním alebo opomenutím z akéhokoľvek dôvodu, najmä z porušenia povinnosti zo zmluvného vzťahu s vami alebo z právneho predpisu, či už z nedbalosti, úmyselného konania alebo inak, a to pri poskytovaní iných služieb, naša zodpovednosť a povinnosť nahradiť škodu je obmedzená na skutočnú výšku nákladov potrebných na obstaranie zásielky alebo jej časti alebo obstaranie veci rovnakého druhu, v prípade straty alebo zničenia, alebo opravu zásielky alebo jej časti do pôvodného stavu, v prípade poškodenia alebo znehodnotenia, najviac však do limitu 3,40 EUR na jeden kilogram zásielky a maximálne do výšky 10 000 EUR za jednu škodovú udalosť alebo sériu škodových udalostí, ktorých príčinou je rovnaký dôvodu vzniku škody.

 

13. VÝNIMKY

 

13.1 Nezodpovedáme za akúkoľvek stratu príjmu, ušlý zisk, stratu trhov, stratu alebo poškodenie povesti, stratu zákazníkov, stratu užívania, stratu príležitosti a nemáme povinnosť zaplatiť odškodnenie/náhradu škody za akékoľvek nepriame, vedľajšie, osobitné alebo následné škody akýmkoľvek spôsobom vzniknuté, najmä vzniknuté z porušenia povinnosti zo zmluvného vzťahu s vami alebo z právneho predpisu, či už z nedbalosti, úmyselného konania alebo inak, a to dokonca ani v prípade, ak sme si boli vedomí, že takáto škoda by mohla vzniknúť.

 

13.2 Nie sme zodpovední, ak strata, zničenie, poškodenie, oneskorenie, nesprávne doručenie alebo nedoručenie vašej zásielky alebo akejkoľvek jej časti je dôsledkom:

 

a) okolností mimo našej kontroly alebo ovládania, akými sú najmä:

 

  • prírodné katastrofy, ktoré zahŕňajú zemetrasenie, cyklóny, víchrice, záplavu, požiar, chorobu, hmlu, sneh, mráz;
  • vyššia moc, ktorá zahŕňa vojnu, havárie, činnosť spoločensky nebezpečných osôb, štrajky, embargá, vzdušné ohrozenie, miestne spory, občianske nepokoje;
  • vnútroštátne alebo regionálne poruchy a nedostatky v leteckej alebo cestnej sieti, poruchy dopravných prostriedkov;
  • skryté vady zásielky, jej obsahu a jej obalu alebo také vady, ktoré vzniknú po našom prevzatí zásielky;
  • trestné činy tretích osôb, napr. krádež, podpaľačstvo a všeobecné ohrozenie.

 

b) vášho konania alebo opomenutia ako aj konania alebo opomenutia tretej osoby, akými sú najmä:

 

  • porušenie akejkoľvek povinnosti podľa zmluvy o preprave, týchto Podmienok alebo právneho predpisu z vašej strany, osobitne ustanovení v článku 11 vyššie;
  • konanie alebo opomenutie colného orgánu, leteckého dopravcu, prevádzkovateľa letiska alebo štátneho orgánu a ich zamestnancov a predstaviteľov;

 

c) toho, že zásielka obsahuje akúkoľvek zakázanú položku, dokonca i v prípade, ak sme omylom takúto zásielku prevzali.

 

13.3 Spravidla nekonáme ako dopravcovia alebo zasielatelia, ktorí zabezpečujú doručovanie individuálnych zásielok fyzických osôb – nepodnikateľov. Za bežných okolností spravidla neakceptujeme zásielky a nevykonávame prepravu zásielok z a do rezidenčných adries (bydliská fyzických osôb).

 

14. CENNOSTI

 

Odporúčame vám, aby ste prostredníctvom nášho sieťového doručovacieho systému neposielali cennosti, akými sú najmä drahé kovy, vzácne kamene a drahokamy, laptopy, plazmové obrazovky, šperky, mince, peniaze, sklo, porcelán, umelecké predmety, starožitnosti, cenné alebo dôležité dokumenty (napr. pasy, jedinečné obchodné dokumenty, ako prihlášky do tendrov a vyhlásenia tendrov, ponuky, cenné papiere) ani filmy, pásky, diskety, pamäťové karty alebo iné nosiče údajov alebo obrazu, pretože náš systém používa zariadenia mechanickej manipulácie a automatického triedenia a počas prepravy dochádza k opakovanému prekladaniu zásielok z jedného dopravného prostriedku na druhý, čo môže viesť k strate a/alebo poškodeniu zásielky. Pokiaľ aj takéto cennosti prijmeme na prepravu, beriete na vedomie, že zodpovedáme len v rozsahu týchto Podmienok, a preto sa preprava zásielky bude vykonávať na vaše riziko.

 

15. POISTENIE

 

15.1 Môžete si prostredníctvom nás kúpiť poistenie za účelom krytia celej hodnoty vašej zásielky (neaplikuje sa na dokumenty), a to vyplnením príslušného miesta v prepravnom liste a zaplatením príslušného poplatku. Toto poistenie pokrýva všetky riziká („all risks“) straty a poškodenia zásielky počas prepravy až do sumy 25 000 EUR na zásielku. Toto poistenie sa nevzťahuje na vzácne kamene a drahokamy, drahé kovy, laptopy, plazmové obrazovky, LCD obrazovky, šperky, mince, peniaze, sklo, porcelán, umelecké predmety, starožitnosti, akékoľvek dokumenty (týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 15.2 nižšie) ani na filmy, pásky, diskety, pamäťové karty alebo iné nosiče údajov alebo obrazu. Ak posielate takéto veci, odporúčame, aby ste si sami obstarali vlastné poistenie.

 

15.2 Môžete si prostredníctvom nás kúpiť poistenie za účelom krytia nákladov na rekonštrukciu, reprodukciu, opätovné vydanie alebo vytlačenie dokumentov (vrátane nákladov na materiál, ako napr. papier, a primeraných nákladov na prácu), a to vyplnením príslušného miesta v prepravnom liste a zaplatením príslušného poplatku. Toto poistenie pokrýva všetky riziká („all risks“) straty, zničenia a poškodenia dokumentov počas prepravy až do sumy 500 EUR na zásielku. Toto poistenie sa nevzťahuje na dokumenty, ktoré sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti TNT v Slovenskej republike (www.tnt.sk), ktorá prijala zásielku na prepravu.

 

15.3 Vyššie uvedené možnosti poistenia (15.1 a 15.2) nezahŕňajú (i) prípady straty a škody podľa čl. 13.1 alebo škody spôsobené omeškaním prepravy alebo prípady, ak škoda vznikla ako dôsledok vášho porušenia povinností stanovených Podmienkami, (ii) nie sú k dispozícii pre iné služby (iii) a nie sú k dispozícii v prípade prepráv z, do a cez určité štáty; zoznam týchto štátov, a/alebo ďalšie podrobnosti o poistných podmienkach a poistnom krytí vám poskytne na vaše požiadanie zákaznícke centrum alebo sú k nahliadnutiu na internetovej stránke spoločnosti TNT v Slovenskej republike (www.tnt.sk), ktorá prijala zásielku na prepravu.

 

16. NÁROKY UPLATNENÉ TRETÍMI OSOBAMI

 

Zaväzujte sa nám, že vykonáte všetky možné právne a faktické úkony, aby žiadna tretia osoba, ktorá má vlastnícke právo, iné právo alebo iný záujem na zásielke, si nemohla uplatniť voči nám nárok a/alebo podať voči nám žalobu týkajúcu sa prepravy, a to ani v prípade, ak sme sa dopustili nedbanlivosti alebo sme porušili záväzok. Ak k uplatneniu nároku alebo podaniu žaloby dôjde, zaväzujte sa nás odškodniť a nahradiť nám všetku škodu, náklady, výdaje, nároky voči nám vznesené, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto konania a zaplatiť všetky náklady a výdaje, ktoré nám vzniknú v súvislosti s našou obranou.

 

17. POSTUP PRI REKLAMÁCIÁCH

 

Ak si želáte reklamovať stratu, poškodenie alebo oneskorenie doručenia zásielky, ste povinní postupovať v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa kogentne majú aplikovať, a pokiaľ sa tieto nevzťahujú na danú prepravu, ste povinní postupovať tak, ako je nižšie uvedené, inak si vyhradzujeme právo odmietnuť vašu reklamáciu:

 

a) Ste povinní nás písomne upovedomiť o strate, zničení, poškodení zásielky alebo oneskorení do 21 dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená, alebo do 21 dní, kedy mala byť zásielka doručená, alebo v prípade, že sa nárok týka iných služieb, alebo do 21 dní odo dňa, kedy sa dalo rozumne predpokladať, že ste sa mohli o strate, zničení, poškodení zásielky alebo omeškaní s plnením záväzku dozvedieť, a následne do ďalších 21 dní ste povinní zdokumentovať reklamáciu zaslaním všetkých relevantných informácií o zásielke a/alebo spôsobenej strate, zničení, poškodení alebo oneskorení. Nie sme povinní reagovať na akúkoľvek reklamáciu, kým neboli uhradené všetky peňažné záväzky voči nám a vy nie ste ani oprávnení započítať si proti našim pohľadávkam na zaplatenie odplaty a iných peňažných záväzkov svoje akékoľvek pohľadávky, najmä pohľadávky z titulu uplatnených nárokov, ktoré sú obsahom reklamácie.

 

b) Ak príjemca po prevzatí zásielky neuvedie jej poškodenie alebo zničenie na záznam o doručení, považuje sa zásielka za doručenú v neporušenom a riadnom stave. Aby sme mohli posúdiť váš nárok uplatnený v reklamácii, ste povinní nám na naše požiadanie predložiť na obhliadku obsah zásielky a originálne balenie.

 

c) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia medzinárodných právnych predpisov alebo iného právneho predpisu, ktoré sa majú kogentne aplikovať na prepravu, nie sme povinní nahradiť škodu na zásielke alebo iné nároky na náhradu škody, ak nebude žaloba voči nám na náhradu škody podaná na súd do jedného roku od dátumu doručenia zásielky alebo od dátumu, kedy mala byť zásielka doručená alebo v prípade iných služieb do jedného roka odo dňa, kedy sa dalo rozumne predpokladať, že ste sa mohli o strate, zničení, poškodení alebo omeškaní s plnením záväzku dozvedieť.

 

d) Zaväzujete sa, že zabezpečíte, pokiaľ to kogentné ustanovenia príslušných právnych predpisov pripúšťajú, že v tých prípadoch, ak dôjde z našej strany k uznaniu alebo uhradeniu vášho nároku na náhradu škody alebo jeho časti voči nám, poistitelia alebo tretie osoby, na ktorých prechádza vaše právo na náhradu škody voči nám, toto právo voči nám nebudú uplatňovať, či už preto, že sa ho vzdali, zaviazali sa ho voči nám neuplatniť alebo ste to zabezpečili inak.

 

e) Pokiaľ sa s vami písomne nedohodneme na kratšej lehote, zásielka sa nemôže považovať za stratenú, pokiaľ neuplynulo najmenej 30 dní odo dňa, kedy ste nám oznámili, že nebola doručená.

 

18. CENY A PLATBY

 

18.1 Zaväzujete sa nám zaplatiť odplatu (cenu) za prepravu vykonanú medzi miestom prevzatia a miestom doručenia špecifikovanými v prepravnom liste/zmluve o preprave alebo odplatu (cenu) za poskytnutie iných služieb a príslušnú DPH do 10 dní odo dňa vystavenia našej faktúry. V prípade, že voči správnosti našej faktúry nepodáte žiadne námietky do 7 dní odo dňa doručenia faktúry, platí nevyvrátiteľná domnienka, že vyúčtované peňažné nároky voči vám uznávate, a že sú správne. Naša odplata za prepravu bude stanovená v súlade so sadzbami vzťahujúcimi sa na prepravu vašej zásielky tak, ako je to stanovené v našom aktuálnom cenníku alebo príslušnej zmluve. Sme oprávnení skontrolovať hmotnosť a/alebo objem vašej zásielky a/alebo počet položiek vašej zásielky a v prípade, ak zistíme rozdiel oproti vami deklarovanému údaju o hmotnosti a/alebo objeme a/alebo počte položiek, súhlasíte, že sme oprávnení použiť nami zistený údaj pre účely výpočtu odplaty. Všetky dovozné clá, dane z pridanej hodnoty na tovar a všetky poplatky a iné platby uvalené na zásielku v krajine doručenia a/alebo vynaložené výdavky so zásielkou tam spojené, je nám povinný zaplatiť príjemca v čase doručenia zásielky, a ak príjemca odmietne zaplatiť, zaväzujete sa ich v plnej výške uhradiť vy do 7 dní odo dňa, kedy vám oznámime, že príjemca odmietol zaplatiť. Sme oprávnení v prípade vášho omeškania so splnením peňažného záväzku uplatniť si úrok z omeškania p. a. vo výške o 7% vyššej ako je základná sadzba Európskej centrálnej banky platná v prvý deň omeškania. Zaväzujete sa nám nahradiť všetky dôvodne vynaložené náklady na vymáhanie vašich nezaplatených záväzkov.

 

18.2 Odovzdaním zásielky na prepravu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s našim aktuálnym cenníkom. Cenník obsahuje výšku základných sadzieb za prepravu zásielok v závislosti od typu zvolenej služby a stanovuje aj výšku príplatkov a poplatkov. Účtujeme si vždy vyššiu skutočnú alebo objemovú hmotnosť zásielky vypočítanú v súlade s objemovým konverzným faktorom uvedeným v cenníku.

 

18.3 Sadzby za doručenie „od dverí k dverám“ uvedené v našom cenníku zahŕňajú odplatu pokrývajúcu náklady na jednoduché úkony v colnom konaní. Vyhradzujeme si právo účtovať si administratívny príplatok v prípadoch, v ktorých je potrebné časovo náročné a rozsiahle colné odbavenie na to, aby sme mohli vašu zásielku doručiť príjemcovi. Preto môžu byť v niektorých štátoch účtované príplatky za komplexné colné formality, a to predovšetkým u zásielok, ktoré vyžadujú:

 

(i) formálne colné vyhlásenie na viac ako tri druhy tovaru,

(ii) colné záruky alebo potrebu doručiť tovar pod colnou zárukou,

(iii) dočasné dovozné konanie,

(iv) colné odbavenie, do ktorého je eventuálne zapojený iný štátny orgán.

 

V niektorých štátoch môžeme realizovať zálohové platby na dovozné clo, dane, iné poplatky a pokuty alebo sme povinní poskytnúť menom dovozcu záruku; v takom prípade bude príjemcovi účtovaný miestny administratívny poplatok a vy sa zaväzujete za tento poplatok ručiť pre prípad, že nám ho príjemca nezaplatí.

 

18.4 Môžete nám zadať osobitné pokyny pre fakturáciu alebo sa dohodnúť s príjemcom zásielky alebo s inou treťou osobou, že zaplatí odplatu za prepravu, poplatky, clá, dane, penále, prirážky, náklady, príplatky, pokuty a iné záväzky voči nám uplatnené a nám vzniknuté v súvislosti so zásielkou a prepravou. Pokiaľ príjemca alebo iná vami určená tretia osoba odmietne zaplatiť vyššie uvedené záväzky, zaväzujete sa, že nám tieto záväzky zaplatíte vy, a to do 10 dní odo dňa odoslania našej faktúry.

 

18.5 Naša faktúra neobsahuje kópiu Potvrdenia o doručení (Proof of delivery – POD) ani žiadne iné dokumenty. Potvrdenia o doručení vám budú zaslané v elektronickej forme, ak sa na tom dohodneme.

 

18.6 Naše faktúry musia byť zaplatené v mene uvedenej vo faktúre alebo v inej miestnej mene podľa kurzu, ktorý sme stanovili.

 

18.7 Ak v prípade služieb, pri ktorých sa zaväzujeme doručiť zásielku v určitom čase, nedokážeme doručiť vašu zásielku v rámci určeného času, za predpokladu, že toto oneskorenie nebolo spôsobené udalosťami uvedenými v článku 13.2 Podmienok a váš nárok bol oznámený v súlade s článkom 17 Podmienok, sme povinní vám účtovať len cenu za skutočne poskytnutú službu (napr. doručenie do 12.00 hod.) a nie cenu, ktorá bola pôvodne vyúčtovaná za požadovanú službu (napr. doručenie do 9.00 hod. ráno).

 

18.8 Na zabezpečenie nárokov TNT voči vám máme zádržné právo k zásielke. V prípade, že ste nám dlžní akúkoľvek odplatu za prepravu alebo akýkoľvek iný peňažný záväzok za skôr už vykonané prepravy zásielok, súhlasíte, že ak ani po našej výzve nebude tento záväzok riadne splnený, sme oprávnení a splnomocnení predať vo vašom mene a na váš účet zásielku a výťažok z predaja použiť na uspokojenie našich nárokov.

 

18.9 Ste povinní zaplatiť všetky clá, dane a poplatky vrátane kolkov, ktoré sa vzťahujú na prepravu a iné služby, ako aj na dokumenty vrátane prepravného listu.

 

19. POŠTOVÉ PODMIENKY

 

19.1 Spoločnosť TNT Express Worldwide spol. s r.o. je aj poštový podnik poskytujúci pri každom vybraní a distribúcii poštových zásielok vyššiu rýchlosť a spoľahlivosť vybrania a distribúcie poštovej zásielky a (a) vybranie poštovej zásielky v mieste jej pôvodu, (b) osobné doručenie adresátovi, (c) možnosť zmeny miesta doručenia a adresy počas prepravy, (d) potvrdenie odosielateľovi o doručení poštovej zásielky, (e) monitorovanie a vysledovateľnosť pohybu poštovej zásielky. Užívateľom poštových služieb poskytujeme expresnú poštovú službu. Neposkytujeme univerzálnu službu, zameniteľnú poštovú službu ani poštový platobný styk.

 

19.2 Zásielka má povahu poštovej zásielky len, ak zásielkou je listová zásielka a balík, ktorá je riadne zabalená, má byť dodaná adresátovi a je označená adresou adresáta. Vyberieme len poštovú zásielku s hmotnosťou do 30 kg a rozmermi do 100 x 60 x 70 cm; na základe osobitnej dohody vyberieme poštovú zásielku aj s vyššou hmotnosťou, maximálne však do 50 kg. Adresou adresáta sa rozumie najmä označenie sídla (miesta podnikania) alebo bydliska adresáta, ktoré sú určené názvom obce a názvom ulice, súpisným číslom alebo orientačným číslom. Poštová zásielka musí byť upravená, zabezpečená a zabalená spôsobom uvedeným v ustanovení čl. 11 písm. b) Podmienok, ktorý zaručuje jej dostatočnú ochranu pred poškodením pri bežnej manipulácii s poštovou zásielkou, najmä aby nemohlo dôjsť k poškodeniu poštovej zásielky pri strojovej manipulácii alebo pri kontakte s inými poštovými zásielkami.

 

19.3 Ak na základe vašej požiadavky vyberieme vašu zásielku, ktorá má povahu poštovej zásielky a spĺňa požiadavky podľa čl. 19.2 Podmienok, potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito Podmienkami, ktoré sú obsahom návrhu poštovej zmluvy, ktorú odovzdaním poštovej zásielky akceptujete. Na vybranú poštovú zásielku upevníme prepravný list, ktorý je vyhotovený v oranžovej farbe príznačnej pre TNT a obsahuje ochrannú známku TNT (biele písmená T, N, T v bielych kruhoch alebo čierne písmena T, N, T v čiernych kruhoch), ktorá je naším identifikačným znakom. Obsahom poštovej zmluvy, ktorá je uzavretá momentom vybrania poštovej zásielky, ak na základe osobitnej dohody nie je uzavretá v iný moment, sú tieto poštové podmienky uvedené v čl. 19 Podmienok ako aj ostatné články týchto Podmienok; ak nie sú vylúčené alebo nie sú v rozpore s týmito poštovými podmienkami.

 

19.4 Za poskytnutú poštovú službu sa nám zaväzujete zaplatiť poštovnú sadzbu podľa cenníka (tarify) uverejneného na webovej stránke www.tnt.sk a v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 18 Podmienok, ak osobitná dohoda neurčuje inak. Právne vzťahy súvisiace s poštovými službami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Podmienkami, sa riadia ustanoveniami zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Poštový zákon“) a inými príslušnými právnymi predpismi.

 

19.5 Podľa vašej požiadavky vyberieme poštovú zásielku v nami určenej prevádzke alebo v mieste jej pôvodu, ktoré určíte. Podanie poštovej zásielky vám potvrdíme a pri jej dodaní budeme požadovať podpis adresáta alebo oprávneného prijímateľa („zapísaná poštová zásielka“), ak osobitná dohoda neurčuje inak. Pri odovzdaní poštovej zásielky sa zaväzujete dodržať povinnosti uvedené v čl. 11 Podmienok. Na účely poskytnutia poštových služieb nie sme povinní vybrať zásielku, ktorá nemá povahu poštovej zásielky, ktorej obsah je vylúčený z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3 Poštového zákona, ktorá obsahuje nebezpečný tovar alebo zakázané položky alebo v súvislosti s ktorou porušíte povinnosti uvedené v čl. 11 týchto Podmienok. Ak trváte na vybraní zásielky, ktorej obsahom sú veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa Poštového zákona, túto zásielku vyberieme a prepravíme ako zásielku, ktorá nie je poštovou zásielkou, ak vybranie takejto zásielky nevylučuje osobitný predpis. Ak po vybraní poštovej zásielky zistíme, že jej skutočným obsahom sú veci vylúčené z vybrania a distribúcie, poštovú zásielku nedodáme, a ak je to možné, oznámime vám dôvod nedodania.

 

19.6 Poštovú zásielku dodáme adresátovi na adresu, ktorú určíte pri vybraní poštovej zásielky alebo na inú adresu, ktorú určíte počas prepravy, za podmienky, že zmenu adresy dodania nám oznámite v dostatočnom časovom predstihu. Poštovú zásielku dodáme najneskôr v posledný deň lehoty podľa poštovej služby, ktorú si vyberiete z ponuky poštových služieb uvedenej v našom cenníku (tarife). Na základe osobitnej dohody môžeme dodať poštovú zásielku aj v iný, neskorší deň, ako je posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ustanovenia čl. 7 Podmienok týmto ustanovením nie sú dotknuté.

 

19.7 Poštovú zásielku sme oprávnení otvoriť, ak (a) ju nemožno dodať a súčasne ju nemožno ani vrátiť alebo nemá byť podľa vašej objednávky vrátená, (b) je dôvodné podozrenie, že obsahuje veci vylúčené z vybrania a distribúcie, (c) je dôvodná obava, že došlo alebo by do dodania mohlo dôjsť k vzniku škody na zdraví, na veciach alebo na iných poštových zásielkach alebo (d) je to nevyhnutné na dodržanie povinnosti ustanovenej poštovému podniku Trestným poriadkom alebo osobitným predpisom. Ak po otvorení poštovej zásielky zistíme, že zásielku je možné dodať, zásielku zabalíme a dodáme, pričom informujeme adresáta o jej otvorení. Ak odosielateľ nie je pri otvorení poštovej zásielky, zabezpečíme prítomnosť inej osoby alebo aspoň troch našich zamestnancov a o otvorení spíšeme písomný záznam, ktorý odošleme odosielateľovi. Ak právne predpisy umožňujú alebo ukladajú povinnosť otvoriť poštovú zásielku aj v iných prípadoch, ako je uvedené vyššie v tomto ustanovení, otvoriť poštovú zásielku je možné len za podmienok a v rozsahu, v akom to umožňujú tieto právne predpisy. Ustanovenie čl. 6 Podmienok sa vo vzťahu k poštovým službám nepoužije.

 

19.8 Ak nebude možné doručiť zásielku adresátovi najmä z dôvodu, že (a) adresát poštovú zásielku odoprel prijať, (b) adresát poštovú zásielku neprevzal, (c) je adresa adresáta na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná spôsobom, ktorý neumožňuje zistiť miesto dodania alebo adresáta na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a (d) nemožno ju ani dodať na inú vami určenú adresu, poštovú zásielku vám, odosielateľovi, vrátime. Zapísanú poštovú zásielku vám vrátime, ak ju adresát neprevzal ani v odbernej lehote; dĺžku odbernej lehoty a miesto, kde sa zapísaná poštová zásielka nachádza, oznámime adresátovi odkazom, ktorý sa pokúsime zanechať na adrese miesta dodania. Ak vám nebude možné vrátiť poštovú zásielku, uložíme ju maximálne na tri mesiace, zapísanú poštovú zásielku uložíme na jeden rok. Ak sa počas úložnej lehoty obsah poštovej zásielky znehodnotí alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, poštovú zásielku zničíme a o zničení spíšeme záznam, ktorý vám doručíme. Po uplynutí úložnej lehoty môžeme poštovú zásielku predať na verejnej dražbe, ktorej postup určíme alebo zničiť, ak je obsah poštovej zásielky bezcenný alebo je predmetom poštového tajomstva. Výťažok z predaja poštovej zásielky, znížený o trovy uloženia a verejnej dražby, vydáme odosielateľovi. Ustanovenie čl. 10 Podmienok sa vo vzťahu k poštovým službám nepoužije.

 

19.9 Ak vám, odosielateľovi, z dôvodu, že (a) nedodáme, stratíme, poškodíme, zničíme balík alebo poistenú zásielku, (b) balík alebo poistená zásielka bude odcudzená alebo (c) nedodáme poštovú zásielku so zaručenou lehotou dodania v dojednanej lehote dodania, vznikne škoda, túto vám nahradíme v peniazoch, a to v nasledovnom rozsahu: (i) skutočnú škodu, najviac však dvojnásobok najnižšej poštovej sadzby podľa tarify za každých 500 g obsahu, ak ide o nedodanie nepoisteného balíka, o jeho poškodenie alebo o úbytok jeho obsahu; (ii) skutočnú škodu, najviac však do uvedenej ceny, ak ide o nedodanie poistenej zásielky, jej zničenie, poškodenie obsahu alebo úbytok obsahu; (iii) trojnásobok zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštovú zásielku so zaručenou lehotou dodania, ktorá nebola dodaná v lehote dodania podľa poštových podmienok; v prípadoch (i) a (ii) vám okrem náhrady škody vrátime aj zaplatenú poštovú sadzbu. Nepatrí vám (i) náhrada škody za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie ani poškodenie s úbytkom obsahu poštovej zásielky, ktorá nie je zapísaná, (ii) ušlý zisk ani náhrada inej škody. Právo na náhradu škody si musíte uplatniť do 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania poštovej zásielky, inak vám toto právo zanikne.

 

19.10 Ak poškodením poštovej zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, vznikne adresátovi škoda, adresát má právo na náhradu škody, ak preukáže, že poškodenie vzniklo počas distribúcie tejto poštovej zásielky a najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni dodania poštovej zásielky uplatní reklamáciu a odovzdá nám poškodenú poštovú zásielku aj s obalom. Právo na náhradu škody musí adresát uplatniť do 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania poštovej zásielky; inak toto právo zanikne. Adresát má nárok na náhradu škody v rozsahu podľa čl. 19.9 Podmienok, avšak zníženú o náhradu škody z poškodenia tej istej poštovej zásielky priznanú odosielateľovi.

 

19.11 Nezodpovedáme za akúkoľvek škodu podľa čl. 19.9 a 19.10 Podmienok, ak preukážeme, že (a) škodu spôsobil odosielateľ, adresát alebo podávateľ; (b) vznikla vadou poštovej zásielky alebo jej osobitnou povahou; (c) bola zapríčinená udalosťou, ktorá nastala nezávisle od našej vôle a bránila nám v splnení našich povinností, ktorých porušením škoda vznikla, ak nemožno rozumne predpokladať, že by sme túto udalosť alebo jej následky odvrátili alebo prekonali, a ďalej, že v čase vzniku povinnosti by sme túto udalosť predvídali, (d) poštová zásielka bola zadržaná alebo zabavená podľa Trestného poriadku, alebo (e) obsahom poštovej zásielky boli veci vylúčené z vybrania a distribúcie. Ustanovenia čl. 13 Podmienok týmto ustanovením nie sú dotknuté.

 

19.12 Vy nám zodpovedáte za škodu, ktorú ste nám spôsobili poštovou zásielkou po jej vybraní, ak ste nám zatajili skutočný obsah poštovej zásielky alebo ste nás uviedli do omylu a škoda vznikla obsahom poštovej zásielky, jej osobitnou povahou alebo jej chybnou úpravou. Vybraním poštovej zásielky vaša zodpovednosť nezaniká. Nezodpovedáte za škodu spôsobenú poštovou zásielkou počas jej distribúcie, ak škoda vznikla neodbornou manipuláciou alebo udalosťou, ktorá nastala nezávisle od vašej vôle a bránila vám v splnení vašich povinností, ktorých porušením škoda vznikla, ak nemožno rozumne predpokladať, že by ste túto udalosť alebo jej následky odvrátili alebo prekonali, a ďalej, že by ste v čase vzniku povinnosti túto udalosť predvídali.

 

Reklamačný poriadok

 

19.13 Ak si želáte reklamovať poskytnutú poštovú službu, preto, že došlo k strate, zničeniu, poškodeniu alebo oneskoreniu dodania poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania, ste povinní si reklamáciu uplatniť spôsobom a v lehote podľa tohto reklamačného poriadku.

 

19.14 Ste oprávnení uplatniť si reklamáciu tým, že nás o strate, zničení, poškodení alebo oneskorení dodania poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania upovedomíte, najmä prostredníctvom reklamačného formulára uverejneného na našej webovej stránke, bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takejto udalosti dozviete, nie však neskôr ako 21 dní odo dňa, kedy bola poštová zásielka doručená alebo neskôr ako 21 dní odo dňa, kedy mala byť poštová zásielka doručená. Spoločne s upovedomením o reklamácií ste povinní nám doručiť všetky relevantné informácie o poštovej zásielke a spôsobenej strate, zničení, poškodení alebo oneskorení dodania a vaše kontaktné údaje, aby sme vás mohli informovať o vybavení vašej reklamácie. Na naše požiadanie ste nám povinní predložiť na obhliadku obsah poštovej zásielky a originálne balenie.

 

19.15 Ak adresát po prevzatí poštovej zásielky neuvedie jej poškodenie alebo zničenie na záznam o doručení, považuje sa poštová zásielka za dodanú v neporušenom a riadnom stave.

 

19.16 Vašu reklamáciu vybavíme v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak bola vaša reklamácia uplatnená spôsobom a v lehote podľa tohto reklamačného poriadku. V prípade, že reklamáciu nebudeme môcť z objektívnych dôvodov vybaviť v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť najviac o 90 dní; o jej predĺžení a dôvodoch takéhoto predĺženia vás budeme informovať.

 

20. ZÁVÄZOK ODŠKODNENIA V PRÍPADE PRECHODU ZAMESTNANCOV

 

Zaväzujete sa, že nás odškodníte a nahradíte nám všetku škodu, náklady, straty a záväzky, ktoré nám vzniknú a uhradíte za nás všetky nároky, ktoré boli voči nám uplatnené zo strany tretích osôb, vzniknuté priamo alebo nepriamo ako následok a súvislosti s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, ku ktorému by mohlo dôjsť vo vzťahu k vašim zamestnancom, zamestnancom vašich dodávateľov alebo tretích osôb, ktorí sa stali nadbytoční v dôsledku vzniku zmluvného vzťahu medzi nami a vami vrátane, ale nie výlučne, záväzkov vzniknutých na základe Smernice Rady 77/187/EHS zo 14. februára 1977 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov zmenenej Smernicou 2001/23/ES a na základe právnych predpisov implementujúcich túto smernicu a iných právnych predpisov upravujúcich prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

 

21. PRÁVO A JURISDIKCIA

 

21.1 Ak sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie Podmienok je alebo sa stane neplatné alebo nevymožiteľné, tak bez ohľadu na túto neplatnosť alebo nevymožiteľnosť ostávajú vo zvyšných častiach Podmienky a sama zmluva o preprave platná a účinná a na dotknuté ustanovenia Podmienok sa hľadí ako na vymazané. Dotknuté ustanovenie sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť ustanovením, ktoré je svojimi hospodárskymi a inými účinkami tak blízke neplatnému alebo nevymožiteľnému ustanoveniu, že sa možno domnievať, že by strany boli uzavreli zmluvu o preprave aj s týmto novým ustanovením.

 

21.2 Bez toho, aby bola dotknutá úprava medzinárodných právnych predpisov ohľadne právomoci rozhodovať spory, vzťahy týkajúce sa prepravy a iných služieb sa riadia právom štátu a rozhodujú o nich súdy štátu, v ktorom má sídlo tá spoločnosť TNT, ktorá prijala vašu zásielku na prepravu alebo sa zaviazal vykonávať iné služby.

Nárok na zvýhodnené sadzby TNT sa viaže na plnenie vopred dohodnutého obratu. Nárok automaticky zaniká v prípade, ak klient nevyužíva služby TNT 13 po sebe nasledujúcich týždňov. TNT si vyhradzuje právo úpravy cien aj počas pravidelného využívania služieb TNT. Zamestnanci spoločnosti TNT sú oboznámení s povinnosťami, ktoré im ukladá zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a pri práci s osobnými údajmi zákazníkov sa dôsledne riadia jeho ustanoveniami. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí so zaradením údajov do databázy spoločnosti TNT Express Worldwide spol. s r.o. a zároveň akceptuje prepravné podmienky TNT.